HOLLANDS DAGBLAD VOOR Galafeest in een doode stad Verduister HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Strijd in Burma dra beslecht Zware verliezen voor de Britsche luchtmacht Volledig eerherstel van Overste Mussert Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonke r (afw.) Radactie- en Administrattebureaux: SCHAGKN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER. Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11786 WOENSDAG 29 APRIL 1942 Den Helder centrum van twrte handel, dronkenschap en zedeloosheid. WAAROM ZOO WEINIG ZAKEN UIT DEN HELDER VOOR DE RECHTBANK? (Van onzen specialen verslaggever) M twintig minuten over nege- nen 's avonds vergrauwen de teere tinten van de herboren bollen velden in het laatste licht van den Stervenden dag. 's Avonds om twintig minuten over negen zeult de laatste stop trein zijn vele wagens langs aard appelakkers en bollenvelden tus- schén Den Helder en Alkmaar. 'sAvonds om twintig minuten over negen zitten in dien trein twee huismoeders en zij vertellen elkaar dat van dit sjublokje, aangelegd met dat mengseltje toch échtere sju te maken is, dan van dat sju blokje met dit mengseltje. Al zal je van allebei niet vet worden. En zij zien elkaar in de doffe oogen cn denken van elkaar, dat. ze er toch lang zoo florissant niet meer uitzien als drie jaar geleden toen het nog zoo goed was om te leven in de Jutterstad En zij klagen, klagen en hebben geen oog voor het wonder van eiken avond buiten, zooals ze straks geen oog zullen hebben voor het wonder van eiken mórgen buiten 's Avonds om twintig minuten over negen serveert de ober in het bekende restaurant in de plaats die de huismoeders zoo juist heb ben verlaten, een knappend aard appeltje met een precies goed ge bakken biefstuk, zwemmend in een schaal bruine geurigheid, waar wel boter, maar geen sjublokje aan te pas is gekomen, laat discreet het zilverbonnetje-extra in zijn vestzak glijden en vraagt discreet niet naar den vleesch- en boterbon 's Avonds om twintig minuten over negen verhuizen een zilverbon van een rijksdaalder en een van een gulden uit een portemonnaie naar de la van een buffet, nadat vier eitjes en vier zéér dunne sneed- jes brood verhuisd zijn van het buf fet naar een tafeltje in een kleine „mciksalon", waarbij over bonnen niet wordt gesproken 's Avonds om twintig minuten over negen wordt de klink van de achterdeur van den kapperswinkel gelicht, een vrouwehand stopt in een andere vrouwehand twee zil verbons van een rijksdaalder en twee van een gulden. De andere V; wcIiand laat in de eene vrou we: and een pakje glijden, waaruit straks twee kunstzijden kousen zul len komen. Die nergens meer te krijgen zijn. 's Avonds om twintig minuten over negen Vroeger goed om te leven in Den Helder? Het is nóg goed om te leven in Den Helder, wanneer men den weg weet, wanneer men geld heeft Dan kan men eten wat men wil, drinken wat men wil en krijgen wat men wil. Maar men moet niet met bon nen komen aandragen, want daar is niets op te krijgen. En ieder weet dat in Den Helder. Ieder Ook de politie? Wanneer ze het niet zou weten, mankeert er iets aan de anders zoo actieve en goede politioneele organisatie. Wan neer ze het wèl weet, is het merkwaardig dat ze niet in grijpt. Want dat kan! EN zoo staan we dan een avond op het Stationsplein in Den Helder en zullen trachten voor één keer een broeder onder de broeders te zijn. De opdracht is: Ga kijken wat er van waar is wat ons is gemeld: „Is het werkelijk zóó erg in Den Hel der met den zwarten handel, en waarom krijgt dan de economische rechter in Alkmaar zoo weinig za ken uit Den Helder op den rol? Zijn de ratten zoo slim dat de fox-terriers van den Kanaalweg ze niet te pakken kunnen krijgen? Zijn niet de bekende theeaffaire uit „Formosa" alle politioneele troe ven op het gebied van den zwarten handel uitgespeeld of hoe zit het... Veel is er 's avonds op straat niet meer te zien in Den Helder Zóó op het oog tenminste Maar die man, die daar met zijn trommeltje om zeven uur bij den uitgang van de Werf staal, heeft heusch alléén geen koeken te koop, om ze mét bon en tegen een zacht prijsje aan den hongeiigen man te bren gen. Een doosje sigaretten, een pakje shag heeft hij óók wel. Zoo in den prijs van een gul den vijftig tot drie en een hal ve gulden Hij kent zijn klantjes en zijn klantjes ken nen hem En wat. zal er 's avonds in de enkele café's te doen zijn, die hun deuren niet om zes uur gesloten hebben? In die melksalon in de Koning straat neemt een dame tijdelijk ont slag uit den dienst van Amor. Het blijkt er bij haar benevelden rid der toch niet zoo dik aan te zitten, als ze eerst dacht. De twee klanten die zoetjes een kop koffiesurrogaat leegdrinken, komen heelemaal niet in aanmerking. Ze zoekt haar heil bij Mercurius, die heelemaal achter in het pijpelr.atje één edelen zoon heeft neergezet. Met twéé groote koffers. Boordevol ondegelijke zijden vrou wenintimiteiten en degelijke wol len mannenalledaagsheden. Van een tutteltjetutteltjetutteltjê tot een onderbroek toe. Elke pijp van zoo'n tutteltjetutteltje moet rond vier gulden opbrengen, elke pijp van een onderbroek rond vijftien. In deze gemoedelijke omgeving en bij dezen gemoedelijken handel wordt over puntige dingen als „punten" natuurlijk niet gerept. I N dat bekende cafétje in een dwarsstraat zwaaitde deur open en als de man met de platte schipperspet en de negotie koffer binnen is, dan is 't metéén feest. Hij is de man met de draag bare toko, hij is Zwarte-Jantje-van- alles. En gros en détail. Hij heeft zorgzaam afgewogen, zakjes echte peper, snufjes echte thee poeier tjes echte koffie en levert bon nen per stuk en per dozijn. Het is zijn nevenbedrijf, zijn witvischje om een kabeljauwtje te vangen, hij weet immers hier nog wel een zak je-of-wat meel, daar een bus-of-wat cacao en ginder een schepel-of-wat bruine boonen te zitten? Zoo'n agen tuur- en commissiehandel brengt den woonwagenman allicht meer op, dan het geleur met drie prent briefkaarten en een zakje naphta- lineballen WE hadden het over Mercurius en Bachus.. Als het Mer curius goed gaat, gaat het Bachus niet slecht. De kasteleins en hunne gema linnen in de établissementen, waar een handeltje hier en een handeltje daar wordt gedreven, hebben gewoonweg geen tijd de hun door hun zatte klanten geoffreerde pikkedanusjes ach terover te slaan De bierkraan staat wijd open, flesch na flesch klokt tegen groote prij zen leeg in kleine glaasjes. Bij den uitgang zitten opgedirkte wijven, die Amsterdam gespuid heeft, veelbelovend te lonken... Galafeest in een doode stad... Eiken avond openbare voorstel ling, óók voor kinderen van zestien jaar of nóg jonger, waarvan het mannelijk deel hard meesmokkelt en het vrou welijk deel zich ijverige leer lingen in het minderwaardigst beroep der wereld toont. De politie? We zetten een vraagteeken, des 'te grooter, omdat juist deze week is gebleken, hoe de recherche op ander terrein zulk een uitstekend Een groepsfoto van den Dijkgraaf en Heemiaden van den Wieringer. meerpolder, en den Commissaris der Provincie Noord Holland, Mr. Backer. Staande van l.n.r.: P. G. Luth, C. H. Venema en M. Munts- ma, allen Heemraden. Zittend van l.n.r. G. G. Loggers, Heemraad, tevens burgemeester der gemeente Wieringermeer. Naast deze de Commissaris der Provincie Noord-Holland, Mr. Backer; hiernaast Ir. Ovinge, de nieuwe benoemde Dijkgraaf. (Foto Kuiper). werk heeft gedaan, waarvoor haar in dit blad de verdiende lof niet is onthouden. Moge dit vraagteeken spoedig veranderen in een punt achter de ergerlijke zaken, hierboven be schreven. Niet ingrijpen en het constatee- ren van de bovenaangehaalde fei ten bewijzen dat er niét ingegre pen wordt beteekent medeplich tig zijn aan dien zwarten handel en verderfelijke zeden d.w.z. me deplichtigheid aan misdaad tegen de volksgemeenschap! Burgemeester van Batavia blijft in functie BATAVIA. 28 April (Domei). Vernomen wordt, dat de namen van 350 inlanders, die aangesteld zijn op posten van het civiele be stuur te Batavia, Bandoeng, Sema rang, Soerabaja en in andere ge bieden op Java, morgen bekend zullen worden gemaakt, ter gele genheid van den verjaardag van den Japanschen kaizer. Tevens wordt bekend, dat de huidige burgemeester in Batavia in functie zal blijven. TOKIO. 28 April (ANP). De Asahi Sjimbocn meldt, dat in het oliecentrum Balikpapan weer een groote bedrijvigheid heerscht De pijpleidingen, die het honderd ki lometer afgelegen Sanga ende olievelden van Sambodja met de stad verbinden, zijn door het Ja- pansche leger weer hersteld. De olieproducfie van Nederlandsch Bornoo bedroeg in 1938 naar schat ting 1.7 millioen ton. Tsjang-Kai-sjek zou terug trekken. Stockholm, 2*8 April (DNB.) Naar Radio New York meldt, is de situatie in Burma de laatste uren zeer kritiek geworden. Snelle Ja- pansche gemotoriseerde eenheden hebben Lasjio ten N.O. van Man- dalay bereikt. Volgens hier uit Tsjocngking ontvangen berichten zou generalissimus Tsjang-Kai-sjek teleurgesteld over de opeenvolgen de nederlagen, die de Britsche en Indische troepen in Burma groo- tendeels als een gevolg van het ge brek aan samenwerking met de troepen van Tsjoenglcing gele den hebben, order hebben gegeven tot 't terugtrekken van alle Tsjoeng kineesche troepen," die naar Burma zijn gezonden om den Japanschen opmarsch tot staan te brengen. Mevrouw Tsjang-Kai-sjek heeft in een Amerikaansch blad scherpe critiek uitgeoefend op de geallieer den. China kan niet begrijpen hoe het Westen met zijn beroemden vooruitzienden blik over het hoofd kon zien, dat met elk uur Japan meer gelegenheid kreeg om nog doodelijker aanvallen voor te be reiden, terwijl de mogendheden haar stellingen met vodjes papier i bleven .versterken. Een zeldzaam jubileum ZEVENTIG JAAR IN DIENST. Daniël Rozema te Dokkum zal op Zaterdag 2 Mei a.s. zeventig jarer in dienst zijn bij den ijzerhandel Hacquebord en Spriensma. Rozema is als negenjarigen jongen in diensi gekomen bij den heer L. Hacque bord, die een touwslagerij exploi teerde. Zijn werk bestond de eerste jaren in „het draaien van het groo te wiel". De touwslagerij in Dokkum was in vroeger jaren een druk bedrijf, dank zij de groote visschersvloot van Paesens en Wierum, doch toen deze door de beruchte storm in het laatst der vorige eeuw bijna «-geheel werd vernietigd begon het bedrijf te kwijnen; in 1916 werd het geheel opgehevefi. De jubilaris werd in dat jaar te werk gesteld in den ijzerwinkel, die aan de zaak van den heer Hacqubord was verbonden, als magazijnbediende. Hem werd meer malen een goed pensioen aangebo den door zijn werkgevers, doch hij bleef standvastig weigeren, nadat hij het was vlak na zijn zestig jarig jubileum tevergeefs had ge probeerd aan het „rentenieren" te wennen. Een week heeft hij toen niet ge werkt, in welken tijd hij mokkende rondliep, mopperend: „Da's nou de dank van zestigjarige trouwe dienst, nu mag ik niet eens meer werken". Het is thans het voornemen van ••den jubilaris om na z'n jubileum met pensioen te gaan, tenminste als hij voet bij stuk houdt. VERGELDINGSAANVALLEN OP BRITSCHE STEDEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 28 April. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend ln den centralen en Noordelijken sector van het Oostelijke front le verden eigen aanvalsacties plaatse lijke successen op. Op enkele pun ten werden vrij krachtige aanval len van den vijand onder zware verliezen voor den tegenstander af geslagen. Hierbij werden op een punt 13 vijandelijke pantsei wa gens vernietigd. Gevechtsvliegtuigen bombardeer den overdag vijandelijke schepen in Leningrad en aan de kust van de Zee van Azovv. Aan het IJszee- front werden 5 bolsjewistische bom menwerpers, die een Duitsch vlieg veld aanvielen, alle vernietigd, ter wijl ook drie jachtvliegtuigen van het type Hurricane werden neerge schoten. In Noord-Afrika sloegen Duitsch- Italiaansche troepen Britsche ver- kenningsuitvallen af. Sterke forma ties der luchtmacht zetten de aan vallen op militaire wefken op het eiland Malta voort. Te La Valetta werden in kazernes en ravitaillee- ringsinstailaties opnieuw verwoes tingen aangericht. Boven de kust van de bezette ge bieden in het Westen verloor de Britsche luchtmacht gisteren in luchtgevechten, door luchtdoel- cn marine-artillerie 19 vliegtuigen. Formaties gevechtsvliegtuigen on dernamen in den nacht van 27 op 28 April een vergeldingsaanval op de stacl Norwich, die met talrijke brisant- en brandbommen werd be stookt. Britsche bommenwerpers vielen in den afgeloopen nacht uitsluitend met-militaire doelen in Keulen aan. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. Talrijke woonhuizen, kerken en liefdadig heidsinstellingen werden verwoest of beschadigd. Een enkel Britsch vliegtuig ondernam een storings- vlucht naar Zuid-Duitschland en het protectoraat. Nachtjagors en af weergesehut schoten 12 der aanval lende vliegtuigen neer. Verschei dene Britsche bommenwerpers wer den bij een nachtelijken aanval op de Noorsche kust neergehaald. De Britsche luchtmacht verloor daar mede gisteren overdag en in den afgeloopen nacht bij haar vluchten boven de bezette gebieden en het Duitsche rijksgebied minstens 38 vliegtuigen. De eerste luitenant Schoenert be haalde zijn 15e overwinning in de lucht. Maan - Maan vanavond om >nder 19.09 sy a 5.o5 30 Apr 21.01 uur 15 Mci V.M tot morgenochtend N M. 7 Mei i c 23 Mei L.K 0.15 uur EK. Wettelijke regeliog van het volkstuiowezen Om een volkstuin te mogen ge bruiken, moet men ingeschreven zijn bij de landbouw-crisis-organi- satie, binnen wier werkgebied de tuin ligt. De oppervlakte van den volks tuin mag in geen geval grooter zijn dan voor de voorziening van het eigen gezin noodig is. De in dit jaar nieuw aangelegde volkstuinen mogen niét grooter £ijn clan 225 M2., tenzij de lahdbouw-crisis-or- ganisatie in bepaalde omstandighe den het gebruik van een grootere oppervlakte toestaat. Hiervan moet tenminste 100 M2. met aardappelen en het overige gedeelte met groen ten worden betceld. De reeds be staande volkstuinen zullen in het algemeen de oppervlakte, welke zij in 1941 reeds hadden, kunnen be houden. Per gezin mag men slechts één volkstuin gebruiken. Slechts hij uit zondering kan het gebruik van een tweeden tuin worden toegestaan. Zij, die in hun particulieren tuin reeds een voldoende hoeveelheid groenten en aardappelen telen, kun nen geen volkstuin krijgen. Alle werkzaamheden op den volks tuin, behalve het bemesten en spit ten van den grond, moeten worden uitgevoerd door den houder of diens gezinsleden. Het doen bewer ken van den tuin door derden is dus niet langer toegestaan. Verder wordt bepaald, dat van de pacht van een volkstuin een schrif telijke overeenkomst tusschen par tijen moet worden opgemaakt, waar in de tijdsduur, de pachtprijs en de opzeggingstermijn moeten zijn op genomen. Bouwland, dat steeds gebruikt is of gebruikt kan worden ten bate van de algemeene voedselproduc tie, zal niet meer voor den aanleg van volkstuinen mogen worden uit gegeven. VREDEGERECHTSHOF Ontstellende militaire verhoudingen in oorlogstijd DE RES. KAPITEIN BOM EN DE RES. 1STE LUIT. KRUITHOF VEROORDEELD RESP. TOT 10 EN 20 JAAR GEVAN GENISSTRAF. Aan het arrest is het volgende ontleend: Naar aanleiding van de voor het Hof afgelegde verklaringen van ge tuigen en de opgaven der verdach ten overweegt het Hof het volgen de: Uit de verklaringen van de ge tuigen: Den Boer, Van der Flier. Van der Mark, De Roon, Van Ingen Schenau, zoomede uit de bekentenis van den verdachte is komen vast te staan, dat op 14 Mei 1940 om 1 strecks 4 uur des namiddags de ver dachte Kruithof eenige malen met zijn dienstpistool heeft geschoten op den luitenant-kolonel Mussert, tengevolge waarvan deze zoodanig is verwond, dat hij aan de bekomen verwondingen is overleden, gelijk door de getuigen-deskundigen Bauer en Folmer wordt bevestigd. Uit de verklaringen van eerstbedoel de getuigen, zoomede uit de beken tenis van den verdachte Bom, is ge leken,.dat deze terzelfder plaatse en tijd genoemden luitenant-kolo nel Mussert onder bedreiging met zijn dienstpistool heeft gesommeerd de handen omhoog te houden en zich als arrestant aan hem, ver dachte over te geven. Verdachten hebben ter rechtvaardiging van bun daad aangevoerd, dat zij zich gerechtigd achtten den luitenant kolonel Mussert, hoewel hun meer dere in rang, te arresteeren, ver mits zij overtuigd waren in het be lang der landsverdediging daartoe verplicht te zijn. Bovendien heeft de verdachte Kruithof er zich op beroepen uit zelfverdediging te hebben gehandeld, toen hij de doo- delijke schoten loste, omdat hij in de meening verkeerde, dat de lui- tenant-kolone' Mussert bij verzet tegen zijn arrestatie van zijn vuur wapen gebruik wilde maken. Voor zoover het klaarblijkelijk beroep op noodweer, door verdach te Kruithof gedaan, afhankelijk is van de vraag naar de rechtmatig heid der arrestatie van den luite nant-kolonel Mussert door beide verdachten, stelt het Hof in de eer ste plaats dienaangaande het vol gende vast: Onrechtmatig. Verdachten, zijnde de reserve kapitein Bom en de reserve-eerste luitenant Kruithof, hebben zich vergrepen aan de waardigheid cn de vrijheid van len luitenant-kolo nel Mussert. hun meerdere in rancr. zonder dat zij persoonlijk en iiit eigen ervaring volgens de uit drukkelijke verklaring van de heide verdachten eenige han delwijze van dien luitenant-kolo nel hadden vastgesteld, waaruit zij redelijkerwijze de overtuiging kon den hekomen omtrent lam'sverra- derlijke bedoelingen zijnerzijds. On- der deze omstandigheden is het Hof van oordeel, dat de arrestatie door de verdachten .van den luite- De eerste asperges De eerste asperges zijn weer verschenen en aan de veiling te 's Gravenzande en Honselers- dijk aangevoerd. Er werd f 1.50 per bos voor betaald. nant-kolonel Mussert op eigen ge zag, zonder eenige daartoe beko men opdracht of aanwijzing, in den meest volstrekten zin als onrecht matig moet worden aangemerkt, waarbij nog als bijzonder verzwa rende omstandigheid komt, dat verdachten deze daad hebben ge- pleeg in tijd van oorlog, wanneer de militaire verhoudingen van ge zag en tucht op de nauwgezetste wijze in acht genomen behooren te worden. Weliswaar is door den raadsman der verdachten aange voerd, dat in verband met het hepaalde in artikel 67, sub 3, van het Wetboek van Militair Straf recht de kapitein Bom krachtens zijn hoedanigheid van vakcomman dant binnen het betrokken vak de meerdere zou zijn geweest van den luitenant-kolonel Mussert, die in 't bedoelde gebied zelf geen comman do zou hebben gehad, zoodat de kapitein Bom, ontredend tegen den luitenant-kolonel Mussert, gelijk hij deed. in deze omstandigheden niet geacht kon worden tegen zijn meerdere te zijn opgetreden. Naar het oordeel van het Hof vindt deze opvatting echter in zooverre geen steun in de aangehaalde heoaling, als de luitenant-kolonel Mussert voor en ten tijde zijner arrestatie niet alleen op geenerlei wijze bij de verdediging van bedoeld vak be trokken was. maar zich evenmin gemengd had in de bevelsverhou dingen binnen bedoeld vak en daartoe ook geenszins het voorne men te kennen had gegeven, zoo dat te zijnen opzichte er «rèèsn snre van kon zijn, dat hij onder de hevelen van verdachte Bom als vakcommandant zou hebben ge staan. (Zie verder pag. 2). De bekende Dnitsche componist van soldatenliederen en marschen, prof. Herms Niels, geeft deze week met het muziekcorps van den Rijksarbeidsdienst een aantal volks concerten in ons land ten bate van het Roode Kruis. Wildmann-Stapf-Pax Holland m. Arbeiders en kantoor' bedienden, schenkt hier aandacht aant Als je in Duïtschland werkt, help je dan den „vijand"? Neen, dan zou ook iedere ar beid in Nederland den zooge- naamden vijand helpen Laat ie niet door valsche nropagan- da afschrikken, maar neem werk daar aan, waar 't is. Dat is in Duitschland het geval. Laat je door het Arbeidsbureau in je woonplaats inlichten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1