D Verduister i Anti=inflatieprogramma Roosevelt van DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 rr Felle actie der Duitsche luchtmacht MOEDER EN KIND Doodstraf tegen de bonnen roovers geëischt Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonke r (afw.) - Redactie- en Administratlebnreauxt SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER. Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11787 DONDERDAG 30 APRIL 1942 INGEN van deze AGEN. NU de woorden, door Adolf .Hitier in zijn groote rede van Zondag uitgesproken, bezonken zijn, is het goed, om vast te stellen dat de ondertoon, hoewel ernstig, zelf verzekerd en rustig was en uit de redevoering een onbeperkt vertrou wen sprak in de toekomst van het nieuwe Europa. De profetische woorden van den Führer over de ineenstorting van het Britsche im perium zijn tot hedei^ a"e uitgeko men, Singapore, Hongkong Malak- ka en Birma zijn even zoovele mijl palen bij den neergang geweest. De Duitsche soldaat heeft nergens ge faald. Deze oorlog stelt zware ei- schen aan alle volkeren die eg bij "betrokken zijn, het ware iets nieuws in de wereldgeschiedenis wanneer dit voor een der strijdende partijen niet gold. Ook het Duitsche volk krijgt zijn deel te dragen, en het be lang van den enkeling zinkt hierbij in het niet b'ij de belangen van .het geheel. Wanneer er personen zijn, die hoe dan ook belemmerend wer ken. is het. logisch dat zij verwijderd worden. Ook in Duitschland. Men moet in de motie welke door den Rijksdag is aangenomen, en waarbij aan Hitier wel zeer groote volmach ten zijn geschonken, niet anders zien, dan een document van het vertrouwen dat het geheele Duit sche vólk in zijn Führer en opper sten legerleider stelt.' HOE steken bij deze rede de som bere woorden van een Lord Bcavei^bröok af, die in de New York Times schreef, dat, indien geen op lossing gevonden kan worden voor bot gebrek aan scheepsruimte, bin nen korten tijd de strijd voor Enge land geen strijd om de overwin ning, doch slechts een kamp om het naakte leven zal zijn! Merkwaardig is ook de uitspraak in de Daily Mail, dat het in den nacht zoo moei lijk is om militaire doelen te kun nen treffen, doch dat het veel ge makkelijker en even doeltreffend is om de arbeidersbevolking te terro- riseeron! In hetzelfde nummer werd een zwaren aanval op Berlijn verlangd. Prompt heeft Adolf Ilitler geantwoord en daarmede imeteen de rekening van Rostock en Lubeck vereffend. Het ziet er naar uit, dat Engeland een herlfaling te wachten staat van de zware vergèldingsaan- vallen in 1940, toefi. na de zinne- looze Britsche terrorisatie der Duit sche \voon\vijken ook een tijdlang van Duitsche zijde het ..oog om oog tand om tand" onverbiddelijk heeft gegolden. Inmiddels wordt het gis sen en raden van de vijanden der spil-mogendheden, wanneer en waar het 'te verwachten Duitsche offensief zal beginnen te Berliju met belangstelling gevolgd. In de verdeeldheid der meeningen ziet men een teelten van de in Enge^ land, Amerika en de Sovjet-Unie heerschende' onzekerheid en een opónlijke erkenning van hun zwak te. Tot dusverre zijn alle berekenin gen van Londen en Washington Verkeerd geweest, de laatste groote vergissing was dat de Russische winter het Duitsche leger den rug- gcg.aat zou breken. Globale tangbewegingen doemen thans reeds voor de militaire des kundigen in Ber-lijn op. omsinge- lingsopcratics. waarbij ook de zee- en luchtstrijdkrachten van de mo gendheden van het pact van drie volgens een gemeenschappelijk plan de gebieden afsnijden waarover- de Anglo-Amerikaansche grootspraak 'meende te kunnen tiiomDheeren.... Waschdag aan boord. In het voorjaarszonnetje droogt de plunje snel. Orbis-Holland-P.K. Vorlander Pax Holland m Alarm. Een Italiaansche voorpost aan het front in Noord-Afrika geeft een waarschnwingssignaal door. Enit-Recla-Pa^. Holland m Scherpe criiiek in Amerikaansche pers Aanklacht tegen zijn poli tiek. STOCKHOLM, 29 April (ANP). President Roosevelt heeft Dinsdag avond een radiotoespraak gericht tot de bevolking der Vereenigde Staten, zoo meldt de Britsche be richtendienst uit Washington. Hij sprak van een inspanning van het economische leven om de productie van oorlogsmateriaal te verhoogen. Spoedig zullen Amerikaansche vliegtuigen ook voor de „bevrij ding" van het Europeesche conti nent strijden. Er bestaat reden om aan te nemen, zoo beweerde Roose velt, dat de aanval der Japanners naar het §uiden tot staan is ge bracht. Ten aanzien van zijn program tot bestrijding cler inflatie verklaarde Roosevelt, dat door deze maatregel iedere burger in de Vereenigde Sta ten getroffen wordt. Vervolgens prees hij den z.g. Britsche» „hel denmoed" en besloot met te zeg gen, --dat de krachtsinspanningen van Amerika voor den oorlog niet door een „handvol ruziemakende verraders" in -gevaar mogen wor den gebracht. Scherpe critiek in Ameri kaansche pers. Volgens United Press oefent een groot deel der Amerikaansche pers scherpe critiek op de prijsstabilisa- tie. De bladen schrijven, dat de wortel van het kwaad der inflatie ongemoeid wordt, gelaten. De New York Times vindt het programma van den president „uiterst ontmoe digend". De regeering, aldus hèt bladw heeft een „anti-inflatieprogramma" opgesteld, dat een maximum aan verwikkelingen en storende facto ren, alsmede een uitgebreide in menging in het economisch leven paart aan een minimum aan kans op succes. Voor zoover het nog noodig is, de kwestie van de schuld aan den oor log' te stellen, wordt zij naar Duit sche opvatting door deze erkenning van Roosevelt thans volkomen op gehelderd. In politieke kringen van de rijkshoofdstad .betoogt men der halve, dat Roosevelt de juistheid van de oude Duitsche stelling daarmee nadrukkelijk bevestigd heeft. v De Berliner Boersenzeitung ziet. in de boodschap van Roosevelt de bekentenis van de brandstichter van het Witte Huis n.1. dat de toe stand, waarin hij alleen de Ver eenigde Staten heeft gebracht, zeer ernstig is. Het blad verklaart, dat hij voor zijn volk geen andere troost heeft, dat de oude, door de gebeur tenissen op den Atlantischen en Stillen Oceaan en door de ontwik keling van het Europeesche oorlogs potentieel reeds lang ontzenuwde bewering, dat na het bereiken van eon superioriteit aan mehschen en materiaal „een bladzijde kan wor den omgeslagen". Roosevelt's „anti-inflatieprogram", zoo schrijft de Diplo, vormt in den grond een aanklacht tegen zijn po litiek. Nooit had een dergelijk pro gram behoeven te worden afgekon digd en nooit had het Amerikaan sche volk .zijn huiveringwekkende waarheden vernomen en zijn gevol->. gen aan den lijve ondervonden, wanneer,er geen Roosevelt was ge weest. Zonder Roosevelt, zoo ver klaart de Diplo verder, was er nu nog welvaart, een hooge levens standaard en wat de burgers der Vereenigde Staten nog meer ge wend waren als levensideaal té be schouwen. OP ALLE FRONTEN VELE VIJANDELIJKE TOESTEL LEN NEERGEHAALD. Aanvallen en dingsaanvallen. vergel- HOOFD KWARTIER VAN DEN FÜHRER, 29 April .'(D.N.B.): Het opperbevel der weermacht maakt bekehd: In het gebied van de Zwarte Zee en de Zee van Azof werden doel treffende luchtaanvallen op haven werken en schepen der bolsjewis ten onderkomen. In den middensector van het Oostelijk front herhaalde de vijand op enkele plaatsen zijn vruchtclooze aanvallen. -In den noordelijken frontsector werden eigen plaatselij ke aanvals- en s.torpitroepactie'ainet succes uitgevoerd. Bij het oprbi- men van een vijandelijk brugge- hoofd door een Duitsche infanterie divisie verloor de tegenstander 1400 doodèn, 6 pantserwagens, 9 kanon nen en talrijke andere wapens. In Lapland sloegen Duitsche en Fin- sche troepen verscheidene vijande lijke aanvallen af. Aan het IJszeefront schoten Duit sche jagers zonder eigen verliezen 15 vijandelijke vliegtuigen neer, waaronder 14 van het type Hurri- cane. In Noord-Afrika werd in het ge bied ten Z.Os van Mekili een Brit sche uitval afgeslagen. Doeltreffen de luchtaanvallen warén gericht te gen Britsche tentenkampen en con centraties van automobielen nabij Tobroek, alsmede tegen militaire werken van het Britsche vlootstèun- punt Alexandrië. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen zétten het bombardement van militaire installaties op het eiland Malta voort. Lichte Dhitsche gevechtsvliegtui gen vielen overdag werfinstallatie op het eiland Wight en spoorweg doelen aan de Engelsche Zuidkust met bommen en boordwapens- aan. Boven de Kanaalkust schoten Duit sche jagers uit serke formaties Brit sche jagers zonder eigen yerliezen 6 vijandelijke vliegtuigen neer. Als vex-gelding voor de Britsche luchtaanvallen op woonwijken in Duitsche steden, vielen formaties gevechtsvliegtuigen in den nacht van 28 op 29 April de Engelsche stad York aan. Talrijke groote en kleinere branden, alsmede ontplof fingen, toonden de groote uitwer king van den aanval. Britsche bommenwerpers vielen in den afgeloopen nacht het Noord- Duitsche kustgebied aan. De aan val was vooral tegen de stad. Kiel gericht. De burgerbevolking leed verliezen. Woonhuizen, ziekenhui zen en cultureele monumenten wer den verwoest of beschadigd. Elf der aanvallende bommenwerpers wei den neergeschoten. Bovendien ver loor de «ijand er drie bij een nach- telijkon aanval op de Noorsche kust. De eerste luitenanREckardt be haalde zijn 14e tot 16e nachtelijke overwinning met een jachtvlieg tuig. WAT DE NED. VOLKSDIENST DOET. Met natuurlijke en tegelijk heili ge banden zijn zij met elkander verbonden, de moeder en het kind. Hoe sterk deze samenbindende kracht is, bemerkt men eerst goed in tijden van nood en armoede. Tot het uiterste, ja, met verbeten heid zal de moeder blijven strijden wanneer de gezondheid of het le ven van haar kii?d w^-dt bedreigd. Zij is bereid haar eigen-, leven voor het kind in te zetten en daarmede voldoet zij aan de natuurwet, die het eeuwig wordende tégenover het vergankelijke plaatst en het jonge leven beschermt. Zooals de moeder en het kind hecht met elkander zijn verbonden, zoo zal ook de band, die beiden bindt, aan het volk sterk zijn. Een gezond gezin is de grond slag voor een gezond en levens krachtig volk. Wanneer wij .het zoo zien, en in werkelijkheid, dus met daden ons volk .willen dienen, dan moeten wij gemeenschappelijk met samengebundelde krachten werken en niet wachten. Bij den strijd voor het behoud of de versterking van het gezonde ge zin, een strijd, die wij niet mo gen, noch kunnen ontloopen gaat het om de toekomst en het be staansrecht van ons volk. Een van de krachten, die worden ingezet in den strijd voor de gezondheid van moeder en kind, vormt de uitzen ding, uitgaande van den Nederland- schen volksdienst. Tienduizenden gezinnen, honderdduizenden moe ders en kinderen kunnen zich den tijd niet herinneren, dat zij een on bezorgde vacahtie konden door brengen in een omgeving, die rui mer was dan een kamer-van drie bij vier. meter of een zonlooze straat. De neerdrukkende „steun", de moedeloosheid, het ontbreken van het gevoel geborgen te zijn in eigen volk, hadden het uitzicht op een wijder hemel en een zonniger toe komst ontnomen. Dit geluk zal hun nu weer worden teruggegeven. De Nederlandsche Volksdienst zal in de komende maanden door da den bewijzen, dat voor de gezond heid van moeder en kind op krach tige wijze wordt gestreden. Zoowel de uitzending van kinderen als ook van moeders zijn-of komen aan de orde. Strenge medische keuring, adviezen voor welke streek een kind in aanmerking komt, zorg vuldige voorbereiding en een uit stekende verzorging op de plaats van bestemming zijn er borg voor, dat ook inderdaad de gezondheid wordt bevorderd en dat daarmede de kracht van ons volk is gediend. Met deze uitzendingen in binnen- en buitenland wordt een gemeen- schapswerk verricht, waarvan de waarde binnen niet al te langen tijd door alle onbevooroordeelde volksgênooten zal worden erkend. Daarvan zijn wij vast overtuigd. Men blijve daarom geen buiten staander, doch sluite zich aan als lid van dezen volksdienst. De oorlogsraad verveelt zich v Roosevelt wordt langdradig. GENEVE, 29 April (DNB). Het Amerikaansche tijdschrift Time schrijft dat na de eerste zitting van den oorlogsraad voör de Zuidzee alle letlen een „zeer verveelden" in druk maakten. De oorzaak is vol gens het blad, dat Roose\;elt in zijn openingsrede een „erg langademig'* overzicht van de operaties in de Zuicjzee had gegeven. Uit de ant woorden, die eenige leden van den raad den journalisten gaven op vragen itaar hun indruk, kun men opmaken, dat Roosévelts uiteenzet ting „niet den geest van een vast beraden oorlogsvoering" in dit ge bied hadden geademd Lord Hali- fax had gemompeld: „uiterst nut tig", de Australische minister van BuitenlandscKe Zaken had traag verklaard: „een bevredigend begin" Het geheele schouwspel weerspie gelde een „verheven rust", die niets uitstaande scheen te hebben met de eigenlijke operaties. TEGEN 8 VAN DE 23 VER DACHTEN. 's-GRAVENHAGE, 29 ApriL In zijn gistermiddag gehouden requisi- toir heeft de Staatsanwalt van het Obergericht alhier de doodstraf ge- eischt tegen 8 van de 23 verdachten, die terecht staan in het proces be treffende de inbraak op 13 Juni van het vorige jaar gepleegd in het ge meentelijk distributiekantoor te Amsterdam en den daarop vólgen- den bonnenhandel. De doodstraf werd geëischt te gen: A. Thuring, boekhouder van het kantoor te Amsterdam, L. Kes. seler, A. v. Batum, p, de Vries, A. Pots, P. A. van Dieren, K. de Voogt en J. L. Doornheim. Tegen mi. M. H. Huygens, advo caat en procureur te Den Haag, werd wegens begunstiging van een der daders der inbraak een jaar tuchthuis geëischt Voorts' trok de Staatsanwalt zijn klacht tegen A. Brilleslijper in en vroeg voor dezen vrijspraak. Groote brand op Zeeburg WERKPLAATSEN VAN HET A.G.W.O. IN DE ASCH GELEGD. Een groote brand heeft gister middag de werkplaatsen van het Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing aan Onvolwaar- digen (A.G.W.O.) gelegen aan den Zeeburgerdijk 209—211 te Amster dam, volkomen in de asch gelegd Tegen 2 uur des middags werd gemeld, dat in genoemde werk plaatsen, gevestigd in twee voor malige tijdelijke schoolgebouwen, brand-was ontstaan. Binnen enkele minuten laaiden de vlammen hoog op en weldra was het geheele complex één vlam menzee. Ternauwernood konden de aanwezigen ongeveer veertig man het veege lijf redden en zelfs hun kleeding moesten zij ten deele achterlaten. Met kracjit werd het vuur aan gegrepen. Met 19 stralen werd een groote watermassa in de vlammen gestort. De drijvende stoomspuit „Jan van der Heijden" richtte uit het Loozingskanaal aan de' ach terzijde van het terrein haar wa terkanon op de vlammen. Dit alles kon échter niet beletten, dat het vuur steeds verder om zich heen greep, en, toen het geheele complex van de A. G. W. O. over een lengte van meer dan honderd me ter reeds een prooi der vlammen was geworden, ook de belendende woonhui^én begon aan te tasten Deze waren inmiddels zoo goed als ontruimd, zoodat de vlammen hier minder voedsel vonden en liet ten slotte tegen de watermassa's moes ten afleggen. Tegen vier uur was' het gevaar voor uitbreiding geweken. De zeer aanzienlijke schade voor het A. G. W. O. wordt door verzekering, ge dekt. De onbewaakte Twee slachtoffer^. Op den onbewaalcten overweg aan de Hilschestraat onder Wouw is gistermiddag üoor den trein ujt de richting Roosendaal een vracht auto gegrepen, die daar juist pas seerde. De bestuurder en zijn 14ja rig knechtje werden uit den wagen geslingerd en met zeer ernstige ver wondingen opgenomen Beiden we den naar het ziekenhuis Charitas overgebracht,waar de bestuurdei aan de bekomen kwetsuren is ovr leden. Het andere slachtoffer heeft oen hersenschudding opgeloopen De vrachtauto werd totaal versplin terd. Japansche proclamatie ia Ned. Indië NEDERLANDSCHE NAHEN VERDWIJNEN TOKIO, 29 April (D.N.B.) Na aanlediing van den verjaardag van den Tenno tjeett de opperbevelheb- her van het Japansche expeditiele- ger in Nederlandsch Indië, gene raai Imamoera, een - proclamatie uitgevaardigd, waarin »'t volgende wordt medegedeeld: De gezinnen van Indonesiërs, die aan Japansche zijde in den strijd vielen,» zullen steun ontvan gen. Er zullen godsdienstplechtig heden worden gehouden ter her denking van de Indonesische niet.: strijders, die tijdens de kortstondi ge vijandelijkheden werderi gedood, Inboorlingen, die bereid zijn, in samenwerking met de Japanners mede te helpen aan het vestigen van eon nieuwe orde, zullen gele genheid krijgen hun krachten te ontplooien De beschikbare zieken huizen iri Indonesië zullen voortaan ook voor de inheemsche bevolk in <r open staan. Het aantal Tndonesi: sche volksscholen zal worden uit gebreid. De plaatsnamen, die^aav het vroegere Nederlandsche bewind herinneren, - worden gewijzigd. Maan Maan op vanavond om onder 20-31 oi rvo 6.22 30Apr 21.03 uur j5Mej V-M. tot morgeoochtend N.M. 7 Mei 23 Mei LR- 0.11 UUr EK. Boter, margarine en vet De Secr.-Qen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat gedurende het. tijdvak van 30 April tot en met 8 Mei.a.s de met „23" genummerde bon van dé boterkaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter. Gedu rende genoemd tijdvak geeft voorts de met „23" genummerde bon van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter (zonder reduc tie) of 125,gram margarine of, voor zoover nog voorradig 100 gram bak en braadvet. JODENSTER OOK IN NEDERLAND Bekendmaking Van den Commissaris-Ge neraal van de Openbare Vei ligheid over de kenteeke- nlng van de. Joden in Ne derland. Op grond van par. 45 van de Ver ordening nr. 138/41 van den Rijks- Commissaris van het bezette Ne derlandsche gebied betreffende de openbare veiligheid geef ik hier mede volgende orders: Par. 1. 1) Een Jood, die zich in het openbaar vertoont moet een Joden ster dragen. 2) Jood, in den zin van deze ver ordening is hij, die naar par. 4 van de verordening nr. 189/40 over de aanmelding van ondernemingen, Jood is of als Jood geldt. Kinderen onder 6 jaren vallen niet onder het kenteeken. 3) De jodenster .bestaat-uit een zwart geteekende iespuntige ster uit gele stof te/ grootte van een handpalm met het zwarte opschrift „Jood". Deze moet zichtbaar en vast opgenaaid op den linkerkant ter borsthoogte van het kleedingstuk* gedragen worden. 4) Het is aan Joden verboden, orde-, eereteekens of andere insig nes te dragen. Par. 2. 1) Hij die in strijd handelt met de bepalingen van' par. 1 of deze omzeilt, wordt voör zoover niet volgens andere maatregelen een zwaardere straf bepaald is met hechtenis van ten hoogste 6 maan den en met een geldboete van ten hoogste duizend gulden of met een van deze boeten bestraft. Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem, die voor een omzeiling van deze bepa lingen zorgdraagt, mogelijk maakt of daaraan medewerkt. 2) De oplegging der maatregelen op het gebied der veiligheidspolitie blijft onaangetast. t Par. 3. Deze politieverordening treedt drie dagen na hare afkondiging in werking. De Generaïkommjssar fiir das SicherheitswesenWnd höhere SS- und Poiizeiführer: Gez. RAUTER. Den Haag, 29 April 1942. Geen kinderen mee^in Haagsche café's Aan de Algemeene Politieveror- ordening voor 's-Gravenhage is toegevoegd een artikel, houdende invoering van een verbod voor meisjes beneden de 18 jaar tot het zich 's avonds na 18 uur ophouden in café's en dergelijke inrichtingen, tenzij vergezeld van minstens een van haar ouders, of voogden. Het verbod treedt 2 ^Mei a.s. in wer king. Jeugd van heden, volk van morgen. Geeft dus al Uw goede zorgen aan-het wordende^ geslacht, - bron van onze volksche kracht. De Nederlandsche Volksdienst. Exploitatie van de tinmijnen. TOKIO, 29 April (A.N.P.) De mijnbouwondernemingen Missubis- hi en Tokio zullen binnenkort vol gens de Yomiure Sjfmboen de ex ploitatie van de wereldberoemde tin raffinaderijen in Shonan, Pe- nang en Banka overnemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1