HOLLANDS Varduister DAGBLAD VOOR Doodstraf geëischt voor bonnenroovers Bestrijding runderhorzel thans verplicht Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonke r (afw.) Redactie- en ^Idministratiebureaux: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78.'Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. WAARIN OPGEWOMEN ^„OEC HELDERSCHE COURANT VAN 1873SCHAGER C0URANTVANl8b5 86ste JAARGANG No. 11788 m VRIJDAG 1 MEI 1942 Misdadigers van het volk aan den kaak gesteld Scherg requisitoir van den Staatsanwalt - Op den zesden zittingsdag in het geruchtmakende proces tegen de 23 .verdachten, die betrokken zijn bij de inbraak 'in het distributiekan toor te Amsterdam en den daarop j govolgden bonnenhandel, heeft de Staatsanwalt van het Obergericht, dat zoowel in eerste als in hoogste instantie uitspraak zal doen, eer- gisteren zijn requisitoir gehouden. Zooals wij gisteren reeds mededeel den is tegen acht van de 23 ver dachten de doodstraf geëischt. De Staatsanwalt ving aan met er j op te wijzen, dat de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nedcrlandsche gebied aan het Duitsche Obergericht de be voegdheid verleent, zonder te letten I op het staatsburgerschap van de betrokken personen, recht te spre- i ken. Indien de orde in de bezette Nederlandsche gebieden^ wordt verstoord en in het bijzonder de voedselvoorziening van het Neder- j landsche volk in gevaar wordt ge bracht. I Deze uit een streven ter zekerstel ling van de voedselvoorziening van- het Nederlandsche volk geboren be- paling is oorzaak, dat wij heden een strafzaak te behandelen heb ben, die naar omvang en beteekcnia ■yvel de gróótste is, waarmede het Obergericht zich tot dusverre heeft bezig gehouden. OngetwijfeldS mag j deze zaak een crimineele sensatie genoemd worden. Tijdens het verhoor zijn ons op- gevallen de koelbloedigheid van handelen van de daders cn de on- i begrijpelijke zielerust waarmede zij tijdens den spertijd in het bu- reau overnachtten om daarna tegen het aanbreken der schemering hun I buit te gaan vervoeren. Met eenige fantasie kan men zich Verplaatst achten naar het land der onbegrensde mogelijkheden, naar Amerika en meer speciaal naar zijn misdadigerscentrum, Chicago. Ik L had iets dergelijks hier niet voor f mogelijk gehouden. De Nederlandsche politie is niet in staat geweest tijdens haar onder zoek den samenhang tusschen alle handelingen te ontdekken en het j 6preekt derhalve van zelf, dat de Nederlandsche rechter, die enkelen dezer verdachten kreeg te beoordee- len, slechts beschikte over een deel der noodzakelijke gegevens en geen inzicht had in het complex van sa menhangende handelingen. Wanneer wij dan thans met i volledige kennis van zaken een oordeel over dtfze affaire ver- mogen uit te spreken, wil ik er op wijzen, dat dit mede de ver- l dienste is der Duitsche politie, die samengebracht in een Son- dercommando, onvermoeid er aan heeft gewerkt de zaak van beneden naar boven uit, te zoe ken en tot klaarheid te bren gen. Hiervoor breng ik haar i dank. Niet om een enkel bonnetje. Uitvoerig staat de Staatsanwalt 1 Idan stil bij de rol, die ieder der ver- dachten heeft gespeeld, om dan te Vervolgen: Het ging bier niet om een enkel bonnetje, maar om heele toewijzin gen. Zijn bonnen haast niet te ont beren, zooveel te meer zijn dit de toewijzingen voor den koopman en j het bedrijf. Het gebod van dit nur. Wat de strafmaat betreft, aldus j Vervolgde de Staatsanwalt, slaat één ding on den voorgrond. Wij le ven in eeri oorlog en in het Oosten etriidt. de Duitsche soldaat voor het wel en wee van geheel Europa. Hij I kan dat alleen wanneer in het bin- nenlandsche front achter zijn rug i rust en orde heerscHen. Iedere rust verstoorder zal smadelijk moeten vallen. Het is de wet van den oor- log en zij is hard. Ten tweede moeten voorbeeldige j straffen worden gesteld ter afschrik king van hen, die bet voorbeeld Van verdachten zouden willen vpl- gen. Nog thans komen mij gere geld gevallen ter oore, waarin be ambten fraudeeren, formulieren worden vervalscht en door geweten- looze elementen voor veel geld wor den opgekocht en verkócht. Al de zen mogen, naar ik hoop, na dit pro ces tot de conclusie komen, dat de Duitscho instanties dergelijke ver grijpen ernstig weten te straffen. Spr. wijst op de verklaringen van i Öen getuige deskundige, den direc- teur van het Centraal Distributie- kantoor, den heer De IIoo. die er O.m. op heeft, gewezen, dat in enke- le weken tijds tengevolge van deze I' affaire alleen al in Den Haag en Amsterdam 300.000 rantsoenen bo ter dat beteekent 75.000 kg. bo ven het gebruikelijke kwantum in don handel werden gebracht en 100.000 kg. meel. Ik ben van meening, dat de stoor nis dezen winter op, het gebied van de botervoorziening is terug te voe ren tot dezen clandestienen handel en ten deele hetzelfde gezegd kan worden van den kolennoodi De schaarschte in kolen is niet alleen een gevolg van den strengen win ter, maar volgens mij mede te dan ken geweest aan gewetenlooze da-, den als deze hier, door verdachten en hun soortgenooten gesteld. Deze daden zijn bijzonder gemeen en zij zijn in de eeVste plaats gericht te gen het Nederlandsche volk en zijn voedselvoorziening. De straffen. Aan het einde gekomen der schuldvraag en na de persoonlijk heid der verdachten besproken te hebben, zeide de Staatsanwalt ten slotte na gewetensvol wikken, de volgende straffen te willen eischen: tegen. A. Thuring de doodstraf; P. Dingenouts 12 jaar tuchthuis; L. Kesselcr de doodstraf; A. van Ba- tum de doodstraf; C. de Vries de doodstraf; H. G. Meyer 15 jaar tuchthuis; Ch. F. J. Bakker 15 j. tikjhthuis; J. D. Kesseler 12 jaar tuchthuis; A. Pots de dood straf; S. Brilleslijper 4 jaar tucht huis; P. A. van Dieren de dood straf; J. Petersen 15 j. tuchthuis; J. Schouten 9 j. tuchthuis; K. de Voogt de doodstraf; J. L. Doorn- heim de doodstraf W. Kila 5 jaar tuchthuis; A. J. Bronk 3 j. tucht huis; J. D. Daudey 5 jaar tuchthuis; S. Turfreyer 4 jaar tuchthuis; F. J. de Bie 3 jaar tuchthuis; A. van Es, 3 jaar tuchthuis; Mr. M. H. Huy- gens 1 jaar gevangenisstraf. Allen met aftrek van voorarrest en verbeurdverklaring der inbeslag- genomen goederen. Voor wat betreft A. Brilleslijper trok de Staatsanwalt zijn aanklacht in en vroeg vrijstpraak. De verdachten en vooral zij, te gen wien de doodstraf geëischt werd, hoorden het einde van dit verschrikkelijke requisitoir diep on der den indruk aan. Op de publie ke tribune, waar zich verwanten der verdachten bevonden, klonk hier en daar gesnik. Nadat het Hof zich even had te ruggetrokken, deelde de president mede, dat A. Brilleslijper onmiddel lijk in vrijheid kon worden gesteld. Nadat de zitting gesloten was, speelden zich aan den uitgang van het gebouw droevige tafreelen af. Groofe manoeuvres in Zweden UITBREIDING VAN LEGER EN VLOOT. STOCKHOLM, 30 April (Stefani). In de streek van Stockholm zullen van 9 tot 20 Mei groote ma noeuvres worden gehouden. Er zul len gecombineerde oefeningen wor den georganiseerd tusschen leger, luchtmacht en luchtafweer, terwijl een groote luchtaanval op de hoofd stad in de. manoeuvres is opgeno men. In den Zw»edschen rijksdag zijn, naar T.T. meldt, gisteren verschei dene wetsontwerpen inzake de Zweedsche landsverdediging inge diend. Van de zijde der rijkspartij werd voorgesteld, zware 15 cm ar- tilerie voor het leger aan te schaf fen en daarvoor ongeveer 30 milli oen kronen beschikbaar te stellen. Irv een voorstel van den boeren bond werd de waarde van de ge motoriseerde strijdmiddelen in het bijzonder in het licht gesteld. De bouw van de beide kruisers, waar voor de gelden reeds zijn toege staan, zou moeten worden uitge steld, opdat terstond nog een eska der jachtvliegtuigen en een nieuw eskader lichte bommenwerpers tot. een bedrag van 130 millioen kronen kan worden g'chouwd. Bovendien zou aan het leger nog een pantser- bataljon moeten worden toegevoegd 1 MEI-PARADE IN DE SOWJET- UNIE AFGEZEGD. Volgens een bericht van Asso ciated Press uit Koeibisjef heeft de Sowjetregeering de traditioneele 1- Mei-parade afgezegd. De arbeiders moeten zich op 1 Mei in de fabrie ken bevinden. Het is Voor het eerst sedert de bolsjewistische revolutie, dat deze parade niet wordt gehou den. Successen voor Duitsche onderzeeërs Industriëele installaties te Norwich gebombardeerd. BRITSCHE LUCHTAANVAL OP VOORSTEDEN VAN PARIJS. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 April. Het opperbe vel der yeermacht maakt bekend: In den centralen en Noordelijken sector van het Oostelijk front wer den eigen aanvals- en stoottroepac- ties met succes uitgevoerd. Enkele vrij zwakke aanvallen van den vij and werden afgeslagen. Door aan vallen van de luchtmacht op spoor- weginstallaties en achterwaartsche verbindingen ledqn de bolsjewis ten gevoelige verliezen aan rollend materieel. Aan het front in Lapland en aan het front bij Moermansk mislukten hernieuwde vijandelijke aanvallen "onder hooge, bloedige verliezen voor den vijand. In Noord-Afgka als gevolg van hevige zandstormen slechts leven dige wederzij dsche verkennjngsac- tiviteit. In het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee heeft een Duit sche duikboot een transport-zeil schip van het Britsche ravitaillee- ringsverkeer tot zinken gebracht. Vliegvelden op het eiland Malta werden overdag en 's nachts met goede üitwerking gebombardeerd. Duikbooten hebben aan de Ooste lijke kust van Noord;Amerika zes vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 33.000 brt. tot zinken gebracKt en een ander vrij groot schip door tor- pedotreffers beschadigd. De vergeldingsaanvallen van de Duitsche luchtmacht op 'Gróot-Bri- tannië werden voortgezet. In den nacht van 29 op 30 April vielen formaties gevechtsvliegtuigen bij goed zicht, de Engelsche stad Nor wich aan. In het centrum der stad en in industriëele installaties wer den omvangrijke branden en hevige ontploffingen waargenomen. Bij een vijandelijken luchtaan val op de voorsteden van Parijs ontstond vrij groote schade aan ge bouwen en verliezen onder de bur gerbevolking. Enkele Britsche vliegtuigen heb ben storingsvluchten ondernomen bij de Noord-Duitsche kust. Twee Britsche vliegtuigen werden neer geschoten. Birma voor de Eagelschen verloren geacht Lashio gevallen. Hevige aanvallen op Mundanao. GENÈVE, 30 April (D.N.S) United Press meldt uit Londen, dat de toestand in Birma de laatste 24 uur zooveel slechter is geworden,, dat de meeste militaire experts een spoedig einde van den gehëelen veldtocht in Birma verwachten. De pers begint het publiek op slechte berichten voob te bereiden. De Daily Mail schrijft in een hoofdartikel: „Uit Birma komen slechte berich ten. De toestand is daar uiterst kri tiek. .Wij moeten voorbereid zijn op fiet volledige verlies van Birma." Lashio gevallen. i Een Chineesch legerbericht van Donderdagavond deelt mede, dat Lashio gevallen is, aldus meldt de Britsche berichtendiênst uit Tsjoengking. De Japanners, zoo luidt dit leger bericht, die Dinsdag de buitenwij- ken"van Lashio bereikt hadden, on dernamen een hevigen aanval op Nieuw-Lashio, gesteund door artil lerie en vliegtuigen Sterke pantser^ afdeelingen trokken voor de troe pen uit. Tengevolge van lrét onop houdelijk aankomen van vijandelij ke versterkingen, was het Chinee sche garnizoen gedwongen, zich Woensdagmiddag uit Lashio „op de nieuwe stelling" terug te trek ken". De Japanners zetten hun aan vallen voort. Hevige gevechten zijn nog gaande. De politiek der verschroeide aar de, plunderingen en 'de ontvoering en onteering van vrouwen, die bij de Britsche troepen aan het front van Birma aan de orde van den dag zijn, zijn de redenen voor het feit, waarom de Birmaansche be volking deze troepen haat en de Japansche militaire overheid in haar strijd tegen hen steunt Hevige aanvallen op Min- danao. Nu de Japansche luchtmacht de- superioriteit veroverd heeft, worden de operaties van de Japansche strijdkrachten in het Westelijke deel van het eiland Mindanao voort gezet zoo meldt Domei. In nauwe samenwerking met de troepen te, land, doet de Japansche luchtmacht hevige aanvallen op-den vijand. LARVEN MOETEN GEDOOD VOOR VEE IN WEIDE KOMT. In de Ned. Staatscourant is opge nomen het z.g. „Runderhorzelbe- sluit" waarbij de bestrijding van de runderhorzel verplichtend wordt geseld. Het belangrijkste in het besluit is de bepaling, dat elke veehouder verplicht is om jaarlijks voor 1 Juni alle larven van runderhorzelvliegen, welke in de periode FebruariMei op zijn runderen voorkomen en o.a. bulten in de huid doen optreden, te dooden. Dat moet gebeuren, voordat de runderen in de weide gaan, on geacht op welk tijdstip vóór 1 Juni. Komen daarna nog wormbuiten te voorschijn en dat is in den re gel het geval dan moeten ook deze larven worden gedood. Ook den gebruiksgerechtigde van weiland wordt uitdrukkelijk verbo den gedurende de maanden Febr. tot en met Mei runderen in het weiland le brengen of toe te laten, indien deze bulten of andere uiter lijke teekenén vertoonen, welke, op de aanwezigheid van runderhor zels wijzen. I Voorts mogen op markten, keu ringen, tentoonstellingen van vee, openbare .verkoopingen ep dergelij ke geen runderen met wormbuiten worden gebracht. Blijft een veehouder nalatig in de onthorzeling van zijn runde ren, dan kan zulks op zijn kos ten vanwege den veeartsenij- kundigen dienst geschieden. Vertrouwd mag echter worden, dat de veehouders zoo verstan dig en zich hun eigen belang te goed lfewust zijn, dat deze laat ste maatregel zelden of nooit zal behoeven te worden toege past. Een doeltreffende bestrijding van de runderhorzelplaag geeft als re sultaat een grootere opbrengst van melk en vet, hetgeen zoowel in het belang is van de boeren zelf als van het geheele volk. Moge deze plaag dan ook door de medewerking van de veehouders binnen enkele jaren in Nederland tot een minimum worden beperkt. MaanMaan >op vanavond om onder 21.04 m 6.55 7 Mei 21-04 uur 23 Mei L.K. tot morgenochtend E.K. 15 Mei 30 Mei n.m. 0.09 uur v.m. Dienstneming bij den Reichsarbeitsdienst 's-Gravenhage, 30 April. Op grond van artikel 13 der Arbeids dienstverordening en in overeen stemming met de par. 2 en 3 der verordening nr. 3/1940 van dun Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied wordt be paald: ^rtikel 1. De met toestemming van den com mandant van den Nederlacdschen Arbeitsdienst bij den Reichsarbeits dienst doorgebrachte diensttijd telt voor de toepassing van het Arbelds dienstplichtbesluit ten volle mede als diensttijd, doorgebracht bij den Nederlandschen Arbeidsdienst. Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op den dag-van zijn afkondiging. 's-Gravenhage, 29 April 1942. De wnd. secr.-gen. van het Dep. van Alg. Zaken, w.g. Schrieke. AMERIKAANSCHNIEUW-ZEE- LANDSCHE MARINE-COMMANDO Naar Reuter meldt, heeft' de N.- Zeelandsche gezant te Washington, Nash, een langdurig onderhoud met Roosevelt gehad. Hij weigerde zich over het besprokene uit te la ten. doch verklaarde tegenover de pers, dat binnenkort een gemeen schappelijk Amerikaansch-Nieuw- zeelandsch marinecommando z$.l worden ingesteld. Hierover had hij echter niet met den president ge sproken. De bon voor sinaasappelen Wij vestigen er de aandacht oft dat met betrekking tot het koopen van sinaasappelen de volgende bon nen zijn vastgesteld: Van 26 April t.m. 16 Mei: 3—12 Reserve 400 gr. sinaasappelen. 412 Reserve 400 gr. sinaasappelen. Meirede van Woudenberg De heer H. J. Woudenberg zal tijdens de openbare vergadering, elke heden in het Concertgebouw te Amsterdam wordt gehouden, zeer belangrijke mededeelingen doen over de nieuwe sociale oidening in ons land. Deze Meirede zal van avond worden uitgezonden om 19.30 uur over den zender Hilversum L DE ENGELSCHE BOMMEN OP ROSTOCK. De Britsche terreuraanvallen op de stad Rostock hebben volgens de tot dusverre ontvangen inlichtin gen tot en met 29 April 163 dooden geëischt, onder wie 29 Fransche krijgsgevangenen. Serviezen op den bon Alleen óp speciale vergun ningen! De secr.-gen. van het dep. van Handel, Nijverheid en Scheep vaart maakt bekend, dat met in gang van 1 Mei 1942 een aanvang zal worden gemaakt met de dis tributie van van aardewerk of porselein vervaardigde tafel-, thee- en ontbijtserviezen, platte, diepe, dessert- en ontbijtborden, koppen met schotels (oorgoed), losse kop pen en kommetjes, melk- en room kannetjes, gedekte schotels (dek- schalèn), vleeschschotels (ronde en ovale), vischschotels (ronde en ovale), losse schalen, soepterrines, sauskommen, saladebakken, zuur- schalen, theepotten, koffiekannen suikerpotten, botervloten, brood- schalen, melkkannen, melkbekers en nesten schalen. Van 1 Mei 1942 af mogen deze artikelen slechts tegen afgifte van geldige distributiebescheiden wor den gekocht, verkocht en afgele vprd. Voorloopig zullen slechts ser viezen en wel in gevallen van eer ste inrichting en huwelijk en van totaal verlies tengevolge van brand of oorlogsgeweld worden beschik baar gesteld. Binnenkort zullen na dere mededeelingen worden gepu bliceerd betreffende de beschikbaar stelling van de overige hierbqpen genoemde artikelen. Ten behoeve van degenen, die in het huwelijk treden of om een an"- deze reden voor het eerst een huis houding gaan inrichten en van hen, wier inboedel ten gevolge van totale brand of oorlogsgeweld ver loren is gegaan, zullen de distribu tiediensten speciale vergunninger afgeven. Er zijn drie soorten speciale 'ver gunningen ontworpen: A) één voor een tafelservies, be staande uit 1 soepterrine, 1 gedekte schotel of 2 gedekte schotels zonder soepterrine en voorts uit 1 slabak, 1 sauskom, 1 vleeschschaal, 4 diepe borden, 4 platte borden en 4 des sertbordjes, óf, indien dit servies niet verkrijgbaar is, of niet ge- wenscht wordt, uit: 1 nest schalen, 4 diepe borden, 4 platte borden en 4 dessertbordjes. B) één voor een ontbijtservies, bestaande uit 6 ontbijtbordjes, 1 broodschaal, 1 botervloot, en 2>zuur- schaaltjes, of, indien dit servies niet verkrijgbaar is of niet ge- wenscht wordt'uit: 6 ontbijtbordjes, 1 melkkan en 2 melkbekers. C) één voor een theeservies, be staande uit 1 theepot, 1 melkkan netje, i suikerpot, 6 koppen, 6 scho tels en 1 koffiepot' met filter. De bovenstaande hoeveelheden worden verstrekt voor een gezin, bestaandeuit hoogstens vier per sonen. Voor grootere gezinnen kah een aanvulling worden gegeven. Het is voorts niet geoorloofd de hierboven genoemde aantallen en artikelen te wijzigen, zoodat ,men de serviezen in de standaardsamen stelling moet betrekken. Geldigheidsduur der textielpunten verlengd Het dep. van Volksvoorlichting en Kunsten deelt mede, dat de per 1 November 1941 geldig verklaarde textielpunten van de laatste textiel- kaart voorloopig ook na 30 April nog geldig blijven. Over de oorspronkelijk na 30 Auril geldig wordende nieuwe punten dier textielkaart kan voorloopig nog niets worden medegedeeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1