Het Nederlandsch Arbeidsfront opgericht HOLLANDS Verduister i DAGBLAD VOOR H. J. Woudenberg tot leider benoemd OPROEP HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Installatierede van den Rijkscommissaris Nieuwe bonnen Aardappelraotsoenen tijde'ijk verlaagd Samenbundeling van alle werkers Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier Hoofdredacteur A. R. Jonke r (afw.) Redactie- en Administratiebnreanx: SCHAGEN, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER, Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen) ALKMAAR. Langestraat 97. Tel 3332. 86ste JAARGANG No. 11789 ZATERDAG 2 MEI 194 WERKERS VAN NEDER LAND! Den lsten Mei 1942 is een ver ordening uitgevaardigd, waar bij is opgericht, het NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT Het Nederlandsche Arbeids front is de belichaming van de saamhoorigheid aller Neder landsche werkers. Het Nederlandsche Arbeids front heeft tot taak, den natio- nalen arbeid in alle opzichten te beschermen en voor verval te behoeden. Het Nederlandsche Arbeids front draagt zorg, dat iedere volksgenoot zijn plaats in' het econimsche leven der natie kan innemen in dien geestelijken en lichamelijken toestand, die hem tot de grootst mogelijke prestatie in staat stelt en die daarmede het grootst mogelijke nut voor de volksgemeenschap waarborgt. Het Nederlandsche Arbeids front is den werkenden mensch tot steun in moeilijke levens omstandigheden, het zorgt voor een billijke loonregeling, voor bevredigende arbeidsvoorwaar den, voor de lichamelijke en geestelijke ontspanning en ont wikkeling van den werker, voor de bevordering van zijn arbeidsvreugde, voor harmonie tusschen de werkers onderling, voor handhaving van den so cialen vrede. Generaal pardon. Van hen, die 15 Juli 1940 nog lid van een erkende vakver- een iging waren en vóór 1 Juli 1942 tot het Nederlandsche Ar beidsfront toetreden zal de vroe gere contributie bij de toeken ning van rechten op ondersteu ning, uitkeering, ouderdoms-, pensioen, overlijdingsgeld nood hulpbijstand enz. in aanmer- genomen worden. Het Nederlandsche Arbeids front roept alle werkers van Nederland op, zich in zijn rijen te scharen! Werkgevers en werknemers, kleine zelfstandigen, midden standers en handwerkslieden, jong en oud man of vrouw ieder die arbeidt, met hoofd of hand behoort in het NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT Trouwe kameraden. Een kanon nier met drie viervoetige vrienden, die bij de batterij goed zijn inge burgerd. Mauritius-v. Eysden-Pax Holl. m. Heel dorp afgebrand Naar aanleiding van een demon stratie van de brandweer is, naar uit Mexico wordt gemeld, het in de nabijheid van Mexico gelegen dorp La Pala totaal afgebrand. Hierbij zijn 23 personen in de vlammen om gekomen. Meer dan veertig perso nen liepen ernstige brandwonden op. De ramp heeft een zoo grooten omvang aangenomen, daar het dorp met prikkeldraad omgeven was om te voorkomen, dat vreem delingen deze demonstratie zouden bijwonen. In de groote, rustige werkka mer van den Rijkscommissa ris, Rijksminister dr. Seyss- Inquart, was gistermorgen een klein gezelschap bijeengeroepen voor de plechtige installatie van den heer H. J. Wouden berg als leider van 't gisteren opgerichte Nederlandsche Ar beidsfront. Tegelijk met den heer Woudenberg werden ook de heeren van de financieele commissie geinstalleerd. N een kor te, doch in houdrijke red heeft de Rijk: commissaris gewezen op d positie, waar in ons lan verkeert; Ne derland be hoort thans on verbrekelijk bij het vasteland. Wij Europeanen (Foto archief). staan voor" de beslissende keuze een nieuwe gemeenschap te vormen of we wor den hulpelooze slaven onder een bolsjewistisch regime. Het wer kende volk gordt zich aan om zijn Europeesche plicht te vervullen. Dan is ook het oogenblik geko men den grondslag te leggen van de nieuwe sociale orde, waarop het gebouw van de toekomst kan wor den opgetrokken. „Daarom heb ik besloten heden het Nederlandsche Arbeidsfront op te richten". De Rijkscommissaris ging ver volgens over tot de benoemin gen en sprak daarna zijn ver trouwen uit, dat de Nederland- ders, die open staan voor het begrijpen van de teekenen der tijden er in zullen slagen als goede Nederlandsche patriot ten hun volk den weg te wij zen naar een nieuwe orde en gemeenschappelijke welvaart voor Europa. De rede maakte op alle aanwezi gen en in het bijzonder op de ar beiders, die daar stonden als ver tegenwoordigers van hun arbeids kameraden, diepen indruk. De installatie werd onder ande ren bijgewoond door Hauptdienstlei ter Schmidt, eenige hoofdambtena ren van het kabinet van den Rijks commissaris, voorts op de heeren mr. M. M. Rost van Tonningen, secr.-gen. van het dep. van Finan ciën, ir. R. A. Verweij, secr.-gen. van het dep. van Sociale Zaken, de heer H. C. van Maasdijk, F. B. Gips en S. Sormani, welke laatste vier heeren de financieele commissie zouden uitmaken, verder eenige hoofdafdeelingsleiders van het N.A.F. en de reeds genoemde arbei dersvertegenwoordigers. INSTALLATIEREDE VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS. De Rijkscommissaris sprak onge veer als volgt: Nederland is onvermijdelijk be trokken bij het verloop der gebeur tenissen van onzen tijd, die een we reldhistorische beteekenis hebben. Ja, het is meegesleept uit een si tuatie, die men in het gunstigste geval een toestand van rust kon noemen. Politiek beschouwd moet deze toestand eerder reactionnair dan conservatief worden genoemd. Economisch had zij geen ander doel dan degenen, die bezit hadden, on der alle omstandigheden in het ge not hiervan te laten. De onvermijdelijke schaduwzijde van dit stelsel, een naar verhouding zeer groot aantal werkloozen en een voortdurende crisis in den land bouw, werden voornamelijk onder vangen met geld, voornamelijk uit den opbrengst der rijkdommen over zee, waardoor een verwonderlijk groot deel der werkwilligen, ja zelfs der werkende Nederlanders aalmoezen moesten ontvangen en de aanspraak op werk, de hoogste waardigheid, die den mensch is ge geven, door afkooping met geld werd ontwijd. Vooral echter heeft dit stelsel Ne derland vervreemd van het lot van het vasteland en afhankelijk ge maakt van factoren, op welker taxatie en voortbestaan het Neder landsche volk geen invloed kon oefenen. Want deze negen millioen Nederlanders kunnen slechts op het vasteland tot activiteit komen. De liberale, kapitalistische grond slagen van het stelsel evenwel, waarbij de Nederlandsche staat zich had aangesloten, waren steeds meer verdrongen naar overzee en den wereldhandel, naarmate op 't. vasteland de nationale cn sociale synthese bij onze volksche waarde bepaling inhoud en beteekenis kreeg. Als nu dit Europa door het af schudden van de heerschappij van internationale machten worstelt voor de grondslagen van zijn be staan en de welvaart zijner inwo ners en daardoor voor een nieu wen vorm van zijn orde in de ko mende eeuwen, kan de wereldge schiedenis niet halt maken bij Ne derland. Nederland behoort onver brekelijk bij het vasteland. Gij hebt Uw lot op langen termijn be schouwd zelf bereid naarmate gij deze lotsgemeenschap met het ge heele continent hebt ingezien en naar de mate van de bijdrage, die gij aan deze gemeenschap hebt ge leverd. De laatste tientallen jaren was deze bijdrage overigens bescheiden. De Nederlanders waren in breede lagen overigens slechts gemainte neerde, politiek nimmer volledig erkende vruchtgebruikers van een stelsel, dat zijn voortbestaan in weezen meende te moeten baseeren op de wanorde en onmacht van het vasteland. Daar bevonden de Nederlanders zich geleid door een stelsel, dat den internationalen wereldmachten was vervallen op het oogenblik, waarop het Duitsche rijk, dat des tijds nog werd miskend, maar met tertijd in toenemende mate werd erkend als voorvechter en garant der rechten van dit werelddeel als den oudsten cultuurdrager op het Westelijk halfrond, dezen toestand waarin het uitgesloten was van de goederen der aarde en waarin het alle rechten werden ontzegd, niet langer mocht verdragen, doch den beslissenden strijd aanvaardde. Tot 22 Juni van het vorige jaar kan deze oorlog wellicht voor de menschen, die innerlijk vervreemd waren van het lot van Europa, de kenmerken hebben vertoond der van oudsher bekende interne Eu ropeesche conflicten, dus in gees telijk en cultureel opizcht van het gewone Europa. Na dezen dag even wel en in toenemende mate na de onthulling van de ware bolsjewis tische toestanden en bedoelingen en na de openbaring van de ver wantschap in wezen der met het bolsjewisme verbonden machten van het internationale groot-kapi taal en het, jodendom, wordt het steeds duidelijker, dat het, thans gaat om een dier elementaire con flicten, die de duizendjarige perio de van een nieuw tijdperk inleidt. (Zie voorts pag. 2).) DE VERKIEZINGEN IN JAPAN. TOKIO, 1 Mei (D.N.B.): Aan de hand van de reeds bekende uitsla gen voor het Japansche parlement, kan worden gekenmerkt als een schitterende overwinning van de beweging tot ondersteuning van den keizerskroon en dus ook van de gedachte der eenheidspartij. De ze beweging, waarvan minister-pre sident Tojo voorzitter is, zal waar schijnlijk ruim tweederden der ze tels verwerven, waardoor de ver wachte nauwe band tusschen re geering en volksvertegenwoordi ging in hooge mate bereikt wordt. RADIOREDE VAN MUSSERT De leider van de N.S.B., Ir. A. A. Mussert heeft gisteren een radiorede uitgesproken, be doeld voor het geheele Neder landsche volk in al zijn gele dingen. Mussert wees er op dat het ieders plicht is het Nederland sche volk groot en sterk te ma ken en dat het de eigenschap pen en karaktertrekken daar toe bezit. Uitvoerig wees hij op het belang der arbeidsgemeen schappen, welke hij in een zes tal categorieën verdeelde. Mussert ontkende de moei lijkheden van dezen tijd nieti doch uitte daarnaast zijn on wrikbaar geloof in een betere toekomst voor het geheele volk van Nederland. In ons volgend nummer ko men wij nader op deze rede te rug. Ontmoeting tusscben Hitier en Mussolini Volledige overeenstemming over den toestand. BERLIJN, 1 Mei: De Führer heeft Woensdag j.1. een onderhoud met Mussolini gehad. In de nabijheid van Salzburg in een huis, waar de rijksregeering gasten pleegt te ont vangen. Den 29en April des morgens kwam de Duce op een klein, nabij de plaats der bespreking gelegen station aan, in gezelschap van den Italiaanschen minister van buiten- laridsche zaken Ciano en den chef van den Italiaanschen generalen staf, kolonel-generaal Cavallero, alsmede andere politieke en mili taire medewerkers. De Führer verwelkomde den Duce op het station,. De besprekin gen tusschen de beide regeerings- chefs stonden in het teeken van den geest der nauwe vriendschap en onwrikbare wapenbroederschap der beide volkeren en hun leiders. Zij leverden de volledige overeen stemming der opvattingen op over den toestand, welke tot stand is gebracht door de overweldigende overwinningen der landen van het driemogendhedenpact en over de verdere oorlogvoering der beide landen op politiek en militair ge bied. (Zie vervolg pag. MaanMaan op vanavond om onder 23 00 Oi AA 732 7 Mei 21.06 uur 23 Mei L.K. tot morgenochtend E.K. 6.07 uur 30 Mei V.M. Zondagavond om Maan 21.07 uur Maan op onder 0.2i tot Maandagochtend 8.1? 6.05 uur Voor de week van 3 Mei t.m. 9 Mei 1942 zijn voor brood, vleesch en aardappelen de bonnen, genum merd 23 A en 23 B, geldig verklaard. De geldigheidsduur der bonnen 304, 404 reserve voor sinaasap pelen is verlengd tm. Zaterdag 9 Mei. De Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat met ingang van Zondag 3 Mei het aardap pelenrantsoen, dat tot heden 3K kg. per persoon per week bedroeg, met één kilogram zal worden verlaagd tot 2M kg. per persoon per week. De bestaande toeslag voor personen van 14 tot 21 jaar, die 50 pet. van het rantsoen be draagt, blijft gehandhaafd en bedraagt dus van genoemden datum af 50 pet. van het nieu we rantsoen. Ook de toeslagen voor personen, die zwaren en zeer zwaren arbeid verrichten, blijven gehandhaafd en zullen dus resp. 50 pet. en 100 pet. van het nieuwe rantsoen be dragen. De extra toeslag van y? kg., waarop houders van vetkaar ten recht hebben, blijft voor- loopig ongewijzigd. De verordening van den Rijkscommissaris 's GRAVENHAGE, 1 Mei. De creet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied over de oprichting van het Neder landsche Arbeidsfront (N.A.F Par. 1'. Ik richt met ingang van 1 Mei 1942 het Nederlandsche Ar beidsfront op. "Par. 2. 1) Het Nederlandsche Ar beidsfront heeft tot taak, de in het bedrijfsleven staande Nederland sche menschen samen te bundelen hun belangen te behartigen, hen op te voeden tot wederzijdsch begrip voor hun economische belangen en voor hun sociale en cultureels be hoeften en mede te werken aan de bevrediging van deze behoeften. II. liet Nederlandsche Arbeids front heeft vooral tot taak: 1. Mede te werken bij het tot stand brengen van rechtvaardige toestanden op het gebied van de sociale politiek in het algemeen en van de loon- en arbeidsvoorwaar den in het bijzonder, bii den op bouw van het werk der sociale ver zekeringen en de bepalingen op de bescherming van den arbeid. 2. Den arbeidsvrede te verzeke ren door de leden op te voeden in den zin van de bedriifsgemeen schap. 3. Uitbreiding van de beroepsbe kwaamheid der leden met 't doel het leveren van betere prestaties te bevorderen. 4. Instellingen voor eigen hulp voor de leden op te richten en in stand te houden. 5. Den leden advies te géven in alle aangelegenheden van arbeids recht en sociale verzekeringen en conflicten en hen te vertegenwoor digen voor het gerecht en de bu- reaux der sociale verzekering. 6. Door de gemeenschan „Vreug de en Arbeid" instellingen in het leven te roepen en in stand te hou den, die dienen ter bevrediging van de cultureele behoeften der leden en tot behoud en bevordering van hun arbeidskracht. 7. De uitbetaling der werkloo- zenondersteuning naar de mate van de geldige rechtsvoorschriften uit te voeren. 8. Aan het Nederlandsche Ar beidsfront kunnen in overeenstem ming met zijn leider door den se cretaris generaal van het telken male zakelijk in aanmerking ko mende departement nog andere taken opgelegd worden. Par. 3. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft rechtspersoonlijkheid. Par. 4. Het Nederlandsche Arbeidsfront is vrijgesteld van alle belastingen en publieke lasten. Wie lid kan zijn. Par. 5. I. Lid van het Nederlandsche Arbeidsfront kan worden ieder in het bedrijfsleven werkende Neder lander, tenzij hij volgens de bepa lingen van par. 4 van verordening no. 189/1940, betreffende de aanmel ding van ondernemingen Jood is of als Jood geldt. II. Lid van het Nederlandsche Arbeidsfront kan yoorts worden ieder corporatief lichaam van het openbare recht. De rechten en plich ten der leden van die corporatieve lichamen ten aanzien van het Ne derlandsche Arbeidsfront worden telkens afzonderlijk vastgelegd in overleg tusschen den leider van het Arbeidsfront en het betrokken li chaam. Par. 6. I. Voor zoover leden van een vakorganisatie, een vakvereeniging. een werkgeversbond of een soortge lijke organisatie door opneming hun ner organisatie in het Nederland- Arbeidsfront indirect lid van het Arbeidsfront worden of voórzoover zij uit zoo'n organisatie direct over gaan tot het Nederlandsche Ar beidsfront, worden mits de be taling der bijdragen ononderbro ken is geschied de door deze le den in hun oude organisatie betaal de bijdragen binnen het bestek van de bepalingen op de bijdragen en ondersteuningen van het Neder landsche Arbeidsfront in minde ring gebracht. II. De uitwerking en verdere ontwikkeling van deze resten en candidaturen vormt een essentieel gedeelte van de verzorgingstaak die het Nederlandsche Arbeidsfront heeft te vervullen jegens zijn leden. De leider. Par 7. De leider van het Nederlandsche Arbeidsfront wordt door mij aange steld en ontslagen en is aan mij verantwoording schuldig *oor de behoorlijke uitvoering van de taak van het Nederlandsche Arbeids front. Par. 8. I. De leider van het Nederlandsch Arbeidsfront vaardigt zijn statuten uit. Zij moeten door mij bekrach tigd worden. II. De statuten worden gepubli ceerd in het publicatie-orgaan van het Nederlandsche Arbeidsfront. III. Op eventueele wijzigingen der statuten zijn de bepalingen der par. 1 en 2 van toepassing. Par. 9. I. Het Nederlandsche Arbeids front wordt in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door zijn leider en te zijner vertegenwoordi ging door andere organen in een omvang, zooalg die door de statu ten of door bijzondere volmachten is vastgesteld. II. Voor zoover het Nederland sche Arbeidsfront door de uitvoe ring van zijn taak binnen afzon derlijke bedrijven uit het personeel lasthebbers (sociale bedrijfsfuncti- onarissen) aanstelt, moet de aan wijzing daarvan schriftelijk worden medegedeeld aan de leiding van het bedrijf. De sociale bedrijfsfunc- tionaris van het Nederlandsche Ar beidsfront kan, tenzij er een andere wettelijke regeling bestaat, door de leiding van het bedrijf alleen met toestemming van de bevoegde organen van het Nederlandsche Ar beidsfront worden ontslagen, ten zij dit ontslag noodzakelijk wordt op grond van stillegging van het bedrijf of geschiedt door een reden, die rechtvaardigt tot het opzeggen van de dienstbetrekking zonder na koming van een opzeggingstermijn volgens artikel 1630 p. van het Ne- volgens'artikel 1639 p. van 't Ne Par. 10. I. De controle op het financieel en begrootingsbeheer van het Ne derlandsche Arbeidsfront wordt op gedragen aan een financieele com missie. TI. De voorzitter van de financi eele commissie wordt door mij aan gesteld en ontslagen. III. Vier andere leden worden Burgemeester van Alkmaar benoemd De heer B. A. van der Sluijs. 's-GRAVENHAGE, 1 Mei. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft op grond van paragraaf 3 van verordening no. 108t(40 (vierde verordening over bijzondere bestuursrechtelijke maatregelen) jhr. ir. E. F. Sand- berg te Deventer tot burgemeester van Kampen en den administrateur B. A. van der Sluijs in Overveen tot burgemeester van Alkmaar be noemd. De heer v. d. Sluijs is t hans waarnemend burgemeester te Zaan dam. Hij genoot een onderwijzers opleiding aan de Rijkskweekschool te Haarlem, trok later naar Indië, waar hij plantor en administrateur werd. Kort geleden werd hij tot waarnemend burgemeester van Zaandam benoemd. De heer v. d. Sluijs is lid van de N.S.B. op voorstel van den voorzitter op gelijke wijze aangesteld. IV. De leider van het Nederland sche Arbeidsfront legt. de financi eele commissie iaarlijks een rapport voor over het financieel- en begroo tingsbeheer van het Nederlandsche Arbeidsfront. Hij is verplicht de fi nancieele commissie op wensch van haar voorzitter inlichtingen te verstrekken en documenten voor te leggen ,oor zoover dit noodza kelijk is voor de uitvoering van de taak der financieele commissie. V. Den leider van het Neder landsche Arbeidsfront wordt door den voorzitter van de financieele commissie op grond van desbetref fende besluiten van de financieele commissie décharge verleend. Par. 11. De bepalingen van dit decreet hebben kracht van wet in den zin van par. 1 alinea 2 der verordening m. 3/1914 op de uitoefening van de regeeringshevoegdheden in Neder land, par. 12. Voor zoover ter uitvoering van de bepalingen van dit decreet rechts voorschriften vereischt zijn, wor den deze uitgevaardigd door den Secr.-Gen. van het zakelijk in aan merking komende Dep., na den leider van het Nederlandsche Ar beidsfront gehoord te hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1