astingaangifte DAGBLAD VOOR EGEN 942 agens 1 De Sovjets ledert zware verliezen bij lucht gevechten. Zeventien Britsche vlieg tuigen neergeschoten, BEKENDMAKING., SLAG IN KORAALZEE GEËINDIGD. Burgemeester van Stedum. De plannen tat bolsjewiseering van Europa. MEISJE GEWURGD TE WORMERVEER. Radiotoespraak van ir. Mussert op zijn verjaardag. l L I ,riv kuis 2594^^^ 10-16 k A AR eubelen. Hemel- 18 uur, gelost worden n vrijen i staan- >egeren op He- kunnen worden )irectie. Alkmaar. X er zijn jskens "koek- lolgens keiier, ntvan- Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentie»010 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/.» m.M. meer 0.35. groote con tracten rabat. Tarieven op aanvrage. Br. aan de N.V. Boek- en Handels drukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 110 h pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Dinsdag 12 Mei 1942 Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, li» Mei. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: „Aan het Oostelijke front zijn plaatselijke aanvallen van den vijand in soms zware gevechten afgesla gen. Duitsche tegenaanvallen brach ten succes. In Lapland mislukten wederom vijandelijke aanvallen. Vliegtuigen, die een gewapende ver kenning boven de Zwarte Zee on dernamen, hebben ih de Straat van Kertsj een koopvaardijschip van 1300 ton tot zinken gebracht. Aan het front in het Hooge boorden leed de vijand gisteren bij luchtgevech ten buitengewoon zware verliezen. Duitsche jagers schoten 27 vliegtui gen, waaronder 22 Hurricanes, -neer en verloren zelf slechts één toestel. Afdeelingen gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers beschadigden in de Lizzabaai een groote koop vaardijschip door bommen en bom bardeerden met succes de haven Moermansk en spoorweginstallaties op de Moermanlijn. In Noord-Afrika verkenningsbe drijvigheid aan weerskanten. Een oorlogsschip, dat in het dok te La Valetta op Malta lag, werd met zware bommen bestookt. Begelei dende Italiaansche jachtvliegtuigen schoten hierbij 8 vijandelijke vlieg tuigen neer. Duitsche jagers schoten bij verbitterde luchtgevechten boven Italiaansch legerbericht. ROME, 1 1 Mei. (D.N.B.) Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt bekend: Aan het front van Cyrenaica werd vijande lijke artillerie doeltreffend bestre den. Twee vijandelijke vliegtuigen Werden door ons luchtdoelgeschut getroffen- en neergehaald. Eenheden der Duitsche en der Italiaansche luchtmacht vielen vliegvelden op Malja aan en veroorzaakten bran den van groote hevigheid en langen duur. Ook de militaire werken van La Valetta en een oorlogsbodem in de haven werden het doel van een hevige aanvalsactie van onze bom menwerpers. Italiaansche jagers, die de bommenwerpers vergezelden, hebben weer overwinningen behaald en acht Engelsche machines in lucht gevechten vernietigd. Het totale aantal vijandelijke vliegtuigen, dat gisteren door de luchtmacht der as- mogendheden werd neergeschoten, bedraagt 17. Een van onze toestel len is niet teruggekeerd. De sociale gedachte moet vóór alles het fundament van den staat zijn. Zonder haar kan een staat op den duur geen stand houden. (Hitier.) het eiland 9 vijandelijke vliegtuiger neer. Verder werden in Noord-Afri ka 2 vijandelijke vliegtuigen neer gehaald, zoodat in het Middelland- sche-Zeegebied gisteren 19 Britsche vliegtuigen vernield zijn. Ten Noorden van Alexandrië heeft een gevechtsvliegtuig op een -koopvaarder van 5000 ton brand veroorzaakt. Men kan aannemen, dat dit schip vernietigd is. In den strijd tegen Engeland lveeft de .luchtmacht overdag bomtreffers geplaatst op een fabriek bij Folke stone en op een troepenkamp aan de Zuidkust van het eiland. Bij de Fa- roër is een' koopvaardijschip van middelbare tonnage door bommen beschadigd. Zooals reeds-in een extrabericht is gemeld, hebben duikbooten in de Amerikaansche wateren,'in de Caraï- bische Zee en in de Golf van Mexico 21 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 118.000 ton tot zinken gebracht. Bij deze successen heeft zich de duik boot onder bevel van Kapitan- leutnant Cremer, welke in weer wil van het feit, dat zij zware scha de opliep, 4 groote schepen met een gezamenlijken inhoud van 35.000 ton tot zinken bracht, bijzonder onder scheiden" DE STRIJD OP MADAGASCAR. VICHY, 11 Mei (DNB). Volgens de laatste berichten uit Tananarive zijn door de gevechtshandelingen op Madagascar de l^pnzinedepots der Fransche luchtstrijdkrachten door brand verloren gegaan. De opmarsch der Engelschen ten Zuiden van Diego Suaiez maakt zeer geringe vorderingen. Voorts wordt bekend, dat de Fran sche luchtstrijdkrachten op Mada gascar in den loop der eerste ge vechten zeer zware verliezen hebben geleden. Het bureau van den bevel hebber der weermacht in Nederland deelt mede: Het in de bekendmaking van 4 Mei 1942 vermelde proces tegen de leiders van een ge heime organisatie is geëindigd. Bewezen is, dat zich opnieuw 27 Nederlanders hebben schul dig gemaakt aan spionnage, begunstiging van uen vijand en verboden wapenbezit. Vijf en twintig hunner zijn ter dood veroordeeld, twee tot levens lange tuchthuisstraf. Een der doodvonnissen is door gratie gewijzigd in levenslange tucht huisstraf. De andere 24 dood vonnissen zijn door fusilleering voltrokken. De BritschAmerikaansche vloot heeft geen kans meer de Japansclie steunpunten te heroveren. TOKIO, 11 Mei. (DNB). De slag in de Koraalzee moet volgens het oor deel van officieele Japansche kringen ais geëindigd beschouwd worden. De z.g. resultaten van den slag, die van EngelschAmerikaansche zijde om propagandaredenen worden me degedeeld, kunnen, in tegenstelling tot de duidelijke gegevens van het Japansche hoofdkwartier, slechts al^ zeer mysterieus bestempeld worden. Men vermeldt aldaar noch de namen, noch de klassen der schepen, die als vernietigd zijn opgegeven. Doch ook in dit geval zal de waarheid over den slag in de'Koraalzee in Engeland en- Amerika even bekend worden, als de afloop van de groote zeeslagen bij Soerabaja, bij Batavia en in de Javazee. Bevoegde Japansche waarnemers verklaren, dat de overwinning in de Koraalzee met één slag de gecombi neerde EngelschAmerikaansche vloot heeft vernietigd, die het Z. deel van den Stillen Oceaan als basis'voor een poging tot een tegenoffensief tegen de Japansche vloot wilde ge bruiken. De vijandelijke strijdkrach ten heben niet alleen de kans verlo ren om de thans door de Japanners bezette steunpunten te heroveren, doch zij hebben thans zelfs den moed verloren om verder in de wa teren van het Groot-Oost-Aziatis'che gebied door te dringen. Het eenige „wapen" waarover de vijand thans nog beschikt, is de „leugenachtige agitatie".. 's-GRAVËNHAGE, 11 Mei. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft op grond van art. 3 van de verordening nr. 108/40 (vierde verordening! over speciale bestuursrechtelijke maat regelen) in verband met art. 4 alinea 1 van de- verordening nr. 3/40 over de uitoefening der re- geer.ingsbevoegdheden in Nederland den landbouwer A. H. Jensema te Stedum benoemd tot burgemeester van Stedum. Or. ROBERT LEY WORDT BIJ AANKOMST IN DEN HAAG BEGROET DOOR DEN LEIDER VAN DE EEREWACHT DER N.S.D.A.P. (Polygoon-Meyer) Een conferentie. Naar uit Melbourne gemeld wordt, heeft de Australische minister-pre sident, Curtin thans een bespreking* gehad met den Amerikaanschen ge neraal Mac Arthur in het hoofd kwartier van de geallieerden. Te vens heeft een langdurige conferen tie plaats gevonden van generaal Sir Thomas Biamey, den bevelheb ber van de geallieerde landstrijd krachten in Australië, niet derf Aus- tralischen minister van defensie, Forde, over de algemeene vooruit zichten van den oorlog en de even- tueele gevolgen van den slag in de Koraalzee. Beide conferenties heb ben verscheidene uren geduurd. De strijd in Burma. Van het front in Burma wordt door Domei gemeld, dat de Japan ners 4 Mei Boedalin hebben ingeno men, 40 KM ten N. van Monaiwa. Andere Japansche troepen bezetten 5 dezer Tabajin, 70 KM ten N. van Monaiwa. Japansche borhrpenwerpers heb ben Zondag hevige aanvallen onder nomen op" de Indische stad Imphal in den N. O. hoek van Vóór-Indië, ongeveer 70 KM van de Birmaan- sche grens. De strijd in China. Japansche vliegtuigen hebben', naar Domei uit Kanton meldt, den gecombineerden Amerikaansch—- Tsjoenkineesche luchtstrijdkrach ten Zondag in een verwoed gevecht in het W. der provincie Joennan een vernietigenden slag toegebracht. Het kaartje geelt met dikke zwarte lijn de Japansche zeeoperaties weer in den Bismarck. archipel en de Koraalzee. De groote zeeslag in de Koraalzee vond plaats tus schen Nieuw- Guinea en de Sa- lomons-eilanden. Volgens de jongste berichten hebben de Japanners ,de stad Loroéngau op het eiland Manoes (behoorende tot de Admiraliteits- eilanden) bezet. De gemeenschappelijke oorlogsdoelen van Engeland en de Sovjet-Unie. dig geen plaats meer zou zijn, met vanzelfsprekend het gevaar, dat het bolsjewisme niet aan de W. grenzen zou' ophouden, maar geheel Europa daraaan ten offer zou vallen. Ter will^ van den Britsehen bondgenoot zou men nog eenige rekening met de belangen van deti overwonnen partner Polen houden, maar dat Rusland ook hier allereerst aan zijn eigen belangen zou denken, blijkt uit bovenstaande beschouwing overduidelijk, öm maar niet eens te spreken van het lot- der veroverde Baltische staten. In Engeland zou men in het ge val van een RusiSche overwinning ondanks alle verzekeringen, dat men beter de Russen dan de Duit- schers aan den Rijn kan hebben wel eens heel spoedig tot de con clusie kunnen komen, dat de Rus sische beer een veel gevaarlijker roofdier is dan men thans aan de argelooze bevolking probeert wijs te maken. STOCKHOLM, 11 Mei. (A.N.P.) hier' volgt een uittreksel van den tekst van een artikel van Mar. Voigt in het 'tijdschrift. „Nineteenth Cen tury". In zijn rede van 23 Februari heeft Stalin het een én ander mee gedeeld over zijn plannen met een overwonnen Duitschland. De vernietiging van het tegen woordige Duitsche' politieke stelsei is een Russisch oorlogsdoel, dat in overeenstemming te brengen is met de Britsche oorlogsdoelen, hoewel ueze niet bereikt zouden rijn, wan neer slechts de heerschappij .van Hitier verdween. j Een bezetting van Duitschland door Rusland zou niet slechts den val van het Hitle£-despotismc, de arrestatie of terechtstelling van de leidende nationaal-socialisten betee- kenen, doch zou de algeheele wijzi ging van de tegenwoordige orde ten gevolge hebben. Vele voormalige bekende figuren zouden geëlimineerd worden/Zelfs enkele der tegenwoor dige oppositioneelen,de geestelijk heid zonder eenigen twijfel en vele communisten zouden onderdrukt Worden, met uitzondering van hen, die als '„Quislings" zouden optreden. Duitschland zou wellicht niet in de Sovjet-Unie worden opgénonfèn, dóch het zou een Russisch depen dance worden. Dat de Russen waarschijnlijk maatregelen zouden nemen om her bewapening door Duitschland te be letten, kan als zeker worden be schouwd. Deze voorzichtigheidsmaat regel zou beslist de inbezitneming van strategisch belangrijke punten, de wijziging van grenzen en de over planting van bevolkingen meebren gen. Wanneer de overwinning zoo vol komen zou zijn, dat .Rusland zijn wil zender tegenstand in Oost- en MiddenEux-opa zou kunnen doorzet ten, zou het Polen naar het W. ver loggen, de O. provincies daarvan anneieei-en en Polen Duitsche grens gebieden geven, wellicht geheel Oost-Pruisen en Silezië. Want ook Polen zelf zou een Russisch .depen dance worden, wellicht een Bonds staat in de Sovjet-Unie. Men zou den Polen wellicht een bevoorrechte plaats geven om her; als instrument ter beheersching van Duitschlaftd te gebruiken. Van Britsch standpunt bezien, zijn zulke vooruitzichten welisv/aar niet idiesl, doch van Britsch standpunt bezien is het oneindig beter, de Rus sen aan den Rijn te hebben, als de Duitschers. Wanneer de Russen in Berlijn zijn en hun politieke orde beginnen op leggen, wellicht door een volks stemming als in de Oostzeestaten, zou het Rijnland volkomen afvallen en een defensieve grens langs den Rijn scheppen. Dit zou de historische gelegenheid voor Frankrijk zijn, voor restauratie van het roomsche rijk eix een unie met den nieuwen Rijnstaat, wellicht zelfs het ant woord op het tragische probleem, dat door het kwijnen van de Fran sche bevolking wordt geschapen. Nadat Voigt uiteengezét heeft, dat Engeland zich in enkele moeilijk heden bevindt, daar de Russen na tuurlijk Litauen, Estland, Letland en Karelië wenschen te behouden en dit in tegenspraak is met de Al lantische proclamatie, verklaart hij, dat het ondoelmatig is, wanneer de Engelschen zich tegen deze Russi sche aanspraken verzetten. Het is een verkeerde gewoonte de huid te verkoopen voor dat de beer geschoten Is en men kan daarom alle plannen van Stalin met een door de Russen veroverd Duitsch land niet met den nopdigen ernst be kijken. - Toch staat daar tggenover, dat het ter kenschetsing van de mentali teit in de Sovjet-Unie wel eens interessant is, van de uitlatingen van vooraanstaande staatslieden als Stalin en Molotof kennis te nemen. Dan blijkt en daarover behoeft niemand zich te verwonderen dat men van die zijde een overwonnen Duitschland geen enkele kans op herstel zou geven, maar dat men er eenvoudig als een nieuwe, enorme Russische dependance van zou ma ken, waarin voor andere opvattin- gen dan de communistische eenvou- BERLIJN OVER DE REDE VAN CHURCHILL. BERLIJN, 11 Mei. (ANP). Chur chills jongste redevoering wordt in Duitsche. politieke kringen geken schetst als 'n kenmerkend bewijs voor ,de moreele positie, waarin Churchill én zijn regeering zich bevinden. Uit deze rede valt de nervositeit van 't En gelsche kabinet op te maken alsmede de behoefte, om de sluipende crisis ixf Groot-Britannië door illusies tegen te houden. Dat dit niet gelukken zal, zoo verklaart men hier, behoeft niet nader aangeduid te worden. Wan neer Churchill het gepast .achtte, met bepaalde argumenten te schermen, dan ligt dit in de sinds lang bekende lijn om constructies te maken voor het door hem beoogde doel, waar mede steeds Britsche misdaden wer den ingeleid. De Völkischer Beobaclxter geeft een opsomming van de Engelsche echecs, die de laatste twee jaar direct of indirect door Churchill ver oorzaakt zijn en verklaart met ver wijzing 'naar Churchills mislukking in den eersten wereldoorlog,: „Daar hebben wij den heelen Churchill. Sinds twee jaar sleept hij de Engel schen van de eene ramp in de an dere en thans vermeet hij zich.de vreeselijke sporen daarvan te ver doezelen door een bemoedigende boodschap'te brengen. De Deutsche Allgemexne Zeitung die Churchill „als man van de klas sieke fouten en de verkeerde voor- peilingen" kenmerkt, oefëht scher pe critiek op Churchills bewering, dat autoritaire leidej-s meer fouten maken dan democratische premiers. Ten hoogste kan men er over twis ten, aldus het blad, of Churchill meer politieke dan wel strategische fouten gemaakt heeft. De Berliner Lokalanzeiger schrijft, dat Engeland zijn prestige en zijn waarde als bondgenoot in den oor log. heeft verloren. Daardoor is hei nu beklemd tusschen de bolsjewis ten en de Amerikanen, Roosevelt en Stalin dicteeren, Churchill moet ge hoorzamen. JEANNE D'ARC HERDENKING IN FRANKRIJK. Vichy, 11 Mei (Afip). Het feest van Jeanne d'Arc werd heden met veel luister gevierd. Te Lyon vond de plechtigheid ter eere van de nationale heldin plaats op de Place Bellecour in aanwezig heid van 20.000 jongens en meisjes. Lamirand, secretaris-generaal voor de jeugd, vertegenwoordigde de re geering. Hij was omringd, door de autoriteiten van de sti-eek onder wie 'ook kardinaal Gerlier. Tijdens de plechtigheid in de ka thedraal te Marseille spoorde mgr. Delay, bisschop van Marseille, alle Franschen tot eenheid aan ^xet het oog op de heropstanding van het vaderland. De officieele personen hebben vervolgens een standbeeld voor de Heilige onthuld, waarna een ■bloemenhulde plaats vond. Overal vei-liepen de plechtigheden zonder uitzondei'ing op ingetogen en waardige wijze. De Nederlandsche Volksdienst zorgt ook voor uw belangen: Sluif u dus aan als lid, WORMEKJ/EER, 11 Mei. Zondagavond is afin den Vaart- dijk te Wormerveer door een voor bijganger het1 lijk gevonden van het 22-jarige meisje J. H. K. aldaar. Bij onderzoek bleek, dat het meisje door wurging om het leven was gebracht. De verloofde was Zondagmiddag met haar gaan wandelen. De dader heeft zich gisteren aan het hoofdbureau van politie te Am sterdam gemeld en een volledige bekentenis afgelegd. DE VERJAARDAG VAN IR. MUSSERT. UTRECHT, 11 Mei (A.N.P.) Op den verjaardag van ïr. Mussert, den lei der der N.S.B., hebben des morgens in de Stadsschouwburg het daar ver zamelde personeel en hooger kader van het hoofdkwartier en de leiden de functionn'ai-issen van de N.S.B. hun gelukwenschen aangeboden. De gemachtigde voor financiën der N.S.B., de heer/van Bilderbeek, deel de, o.m. mee, dat hij in staat was ir. Mussert dank zij de loterij en per soonlijke giften 111.000 aan te bieden, een bedi'ag, dat nog niet ge heel het empresultaat beteekende. Ir. Mussert heeft vervolgens o.m. gezegd, dat van dit bedrag niet al leen voor de achterblijvende kinde ren van gevallen N.S.B.-leden een spaarbankboekje zal worden aange schaft, doch dat tevens het 'aantal N.S.B.-kindertehuizen zal worden uitgebi'eid. Op het hoofdkwartier aan de Ma liebaan heeft voorts in tegenwoor digheid 'van de hoofd-afdeelings- en afdeeljngsleiders de leider van de hoofd-afd. sociale zaken, de heer W. A. O. Koster, ir. Mussert toegespro ken. Mevr. Mussert werden bloemen en ir. Mussert een boekwerk aange boden. VERDUISTER GOED l ZON 12 Mei onder: 21.21 13 Mei op: 5.50 MAAN12 Mei op: 5.09 onder: 18.18 15 Mei Nieuwe Maan. DISTRlBUTIE-NtEUWS INLEVERING IN VERBAND MET DE A.S. FEESTDAGEN. De Leider van den Distributie- dienst,- kring Alkmaar, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in verband met de a.s. feestdagen de navolgende regeling is getroffen voor het inleveren der opplakvellen: De detaillisten, grossiers en instel lingen, die op Donderdag 14 Mei a.s. (Hemelvaartsdag) hun opplakvéllen zouden moeten inleveren, dienen dit te doen op Woensdag 13 Mei a.s.' De detaillisten, grossiers en in stellingen die hun opplakvellen we gens de sluiting van het Distributie kantoor hun opplakvellen niet op Maandag 25 Mei '42 kunnen inleve ren, zijn hiertoe in de gelegenheid op Woensdag 27 Mei 1942. De slagers dienen evenwel op Dinsdag 26 Mei in tel leveren. Alkmaar, 12 Mei 1942. De Leider voornoemd, H. BAKKER. DISTRIBUTIENIEUWS. KRING OUDORP. In den kring Oudorp zullen de vitamine-C tabletten worden uitge reikt aan: a. vrouwen, die een attest van een arts of vroedvrouw over leggen, waaruit blijkt dat zij in de laatste 4 maanden der zwanger schap zijn (dit attest moet tusschen 27 April en 16 Mei zijn afgegeven); b. jonge moeders wier kinderen ge boren zijn .na 15 Febr. 1942 doch voor 1 Mei 1942. De uitreiking geschiedt: te Oudorp op Vrijdag 15 Mei van 1012 uur aan het Distributiekantoor; te Oter- leek op Vrijdag 15 Mei van 1012 uur in café Renses; te Ursem op Vrijdag 15 Mei van 25 uur in café Mulder; te Schermerhorn op Zater dag 16 Mei van 25 uur aan de Secretarie. Regeeringsjubileum van koning Christiaan. (D.N.B.) - Koning Christiaan van Denemarken gedenkt Vrijdag a.s. het feit, dat hij dertig jaar regeert. Hij heeft den wenseh te kennen, gegeven ,dat van alle feestelijkheid wordt afgezien. Ir. Mussert, de leider der N.S.B Leeft gisteravond voor de radiode volgende rede gehouden: Mijne volksgenooten, Het is niet mijne bedoeling op dezen dag te spreken tot al mijn volksgenooten, die bei-eid zijn mij aan te hooren, maar alleen tot die genen, die behalve volksgenooten, ook mijn kameraden zijn, tot hen dus, die mij actief steunen in mijn strijd tot herstel van ons volk. Mijne kameraden, nu ik hier in den kring Steenderen ben, te mid den van enkele honderden, die deel uitmaken van dezen kleinen kring, zoo zou ik willen zijn te midRen van u allen. Dit is een onmogelijk ie vervullen wenseh, maar dank zij de radio, kan ik u tenminste op deze wijze nu bereiken. - Het is mij een plicht en een voor-' recht u te danken voor al hetgeen gij in een jaar tijd voor de beweging hebt verricht en voor hetgeen zoo- velen op dezen dag voor mij hebben gedaan. Ik behoor,tot die gelukkigen of ongelukkigen, hoe gij het noemen wilt, die, als men hen naar hun ver jaardagswensehen vraagt, tot u zeg gen: Ik kan u geen persoonlijke wenschen noemen. Dat is gemakke lijk, maar tegelijkertijd moeilijk. De moeilijkheid is eenvoudig opgelost, n.l. door geldinzameling tenbehoeve van gezins- en jeugdzorg en ten be hoeve van de kinderen van aan het Oostfront gevallenen. Wij nationaal- socialisten kunnen ons geld niet teter besteden dan 'daaraan. Spon taan is door duizenden gegeven Konden wij het vorig, jaar slechts 50 kinderen tegelijkertijd verzorgen, van nu af aan kunnen wij 150 kinde ren tegelijkertijd gedurende 5 weken achtereen in gezondheid en levens vreugde versterken, alzoo in het a s. jaar toch tenminste 1500 in totaal. Dat'begint al wat te worden. Het gaat er niet om, om -den ouders de zorg voor de kinderen af te nemen, dat willen wij als nationaal-socialis ten niet, maar wel willen wij ouders, die dit noodig hebben, bijstaan orc hunne kinderen zoo gezond mogelij'; door deze zware tijden heen te hel pen. Daarvoor willen wij klaar staan, omdat wij socialisten willen zijn in den besten zin van hét woord, d.w.z., dat wij gemeenschapszin be zitten en offervaardigheid ten be hoeve van het gansche volk, de na tie. Ik dank hierbij allen van gan- scher harte die zich moeite gegeven hebben, die geofferd hebben voor dit goede doel en geef hun de ver zekering, dat de dienst van gezins- en jeugdzorg zal zorgdragen, dat het geld goed besteed zal worden. Op dezen dag van groote samen- hoorigheid gaan ons aller gedachten naar onze kameraden, die ver van ons zijn. In de eerste plaats onze jongens in de Waffen-SS, het legioen, de N.S.K.K., de Naehrich- tenfruppen en de ambulance. Deze duizenden zullen ongetwijfeld, hoe ver het vaderland ook is verwijderd, met hunne gedachten bij ons zijn. Eens zal het geheele Nederlandsche volk erkennen hun onvergankelijke verdiensten voor de herrijzenis van ons volk uit de diepte, waarin het werd neergestort. Onverbrekelijk met hen verbonden blijven wij aller, die hun jonge leven geofferd heb ben. Spontaan zijn zij gegaan, gedre ven door overstaanbaren innerlijken drang, gevallen rijn zij in voorbeel dige plichtsbetrachting op moeilij ken post. Ouders hebben hun dier baar bezit verloren: weduwen van 21 jaar tellen wij in de beweging door hun dood. Deze tijden van de hergeboorte van Europa zijn hard voor den één, bitter smartelijk voor den ander. óok onze kameraden, die nu-twee jaren reeds in tropische concerntra- tiekampen vertoeven, eerst in Ne- derlandsph-Indië nu waarschijnlijk ergens in Britseh-Indië, zij zijn zeker op dezen dag met hun gedachten bij ons, zooals wij bij hen. Wij we ten, dat de wereld door wraakgie righeid geen stap nader komt. Maar- dat betëekent niet, dat hetgeen hier is en wordt aangedaan, ongestraft zal moeten blijven. Ik hoop dat men dit vermaan zal verstaan, daar, waar men ooren heeft om te hooren. Onze verwanten zijn daar in hun macht, hun verwan ten zullen wij, zoo noodig, hier kun nen vinden. Hopen wij dat de te vereffenen rekening zoo klein moge lijk zal zijn, want niets is erger dan strijd van volksgêoot tegen volksge noot. Mijn kameraden, ik heb de zeker heid, dat ons volk een eervolle plaats zal kunnen innemen in het nieuwe Europa, dat het opgeroepen zal worden ''tot deelneming aan den opbouw daarvan, als het bezield zal zijn door den geest van het natio- naal-socialisme, -hetwelk ons reeds jarenlang heeft bezield. Ik ben ei' volkomen van op de hoogte, dat er onder ons zijn, die wel het etiket nationaal-socialist dra gen, doch in de praktijk geenszins daarnaar handelen. Zeker, zij doen afbreuk aan het'ideaal, afbreuk aan het aanzien dei- beweging. Het eeni ge middel dat ik daartegen ken is, er niet over spreken c-n zelf een beter voorbeeld gever Zie vervolg pagina

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1