DAGBLAD VOOR ALKMAARSCHE ED5ÏÏ.' Y 144e Jaargang No. 127 Woensdag 3 Juni 1942 DE SITUATIE AAN DEN VOORAVOND VAN HET NIEUWE OORLOGS-SEIZOEN. Verzet van Britsche formaties in Marmarica gebroken. De Britsche vliegtuigverliezen boven Keulen. VERDUISTER GOED Aan het O.-front slechts plaatselijke gevechten. Canterbury opnieuw gebombardeerd. Talrijke Britsche pantser wagens vernietigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen braken door het spervuur. Verscheidene strategische punten in China door Japanners bezet. De Duitsch-Turksche econo- mische betrekkingen. Betooging tegen Benesj en zijn kliek. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het èeheele Rijk 2.63. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentipn: 010 per m.M minimum 14 m.M. 1.40. elke m.M. meer 0.35.Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij V/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar MILITAIR EN POLITIEK OVERZICHT. Nu al of niet in verband met het tóch nog komende voorjaar de -mili taire en de diplomatieke bedrijvig heid aan verschillende kanten van dezen oorlogs-aardbol weer wat le vendiger begint te worden, kail liet zijn nut hebben, in eenige groot) trekken eerst de balans der afgeloo pen 2!4 jarenstrijd op te maken. Van Duitsche zijde heeft men dit onlangs, ter gelegenheid van den verjaardag van het Duitsch-Italiaan- gche vriendschapsverdrag, ook ge daan en ons daarbij een overzicht gegeven van den huidigen toestand zoowel op militair-strategisch als op diplomatiek-politiek gebied. Wanneer Duitschland oordeelt, dat de strategisch-militaire situatie voor de landen van het driemogendhe- denpact op dit oogenblik, aan den vooravond van te verwachten nieu we offensieven, die zich reeds heb ben aangekondigd Kertsj, Char- kow, Afrika ongetwijfeld gunstig te noemen is, kan het zich hiertoe niet alleen beroepen op eigen of be vriende deskundigen, doch evenzeer op uitlatingen van leidende figuren in het kamp van zijn tegenstanders. Zoo heeft de Britsche plaatsvervan gend minister-president, majoor Att- lee, vorige week in het Engelsche Lagerhuis onomwonden verklaard, dat de Anglo-Amerikanen door de vele fronten, waarop gestreden moet worden, niet in staat zijn op alle oorlogstooneelen voldoende strijd krachten te concentreeren. Stalin's Britsche handlanger, Sir Stafford Cripps, liet zich in dezelfde omge ving nog openhartiger uit, toen hij verklaarde: „De Duitsehers en Ita lianen bezetten in Europa de bin- nenlinie en kunnen aldus hun troe pen van het eene naar het andere front overbrengen, terwijl wij steeds buitenom moeten gaan. De Japan ners controleeren bovendien voor- loopig de Stille Zuidzee en hebben op deze wijze het voordeel van een binnenlinie ter zee. Dat heeft hen in staat gesteld, hun strijdkrachten te concentreeren op de plaats, waar zij slag willen leveren, terwijl de Engelsche en Amerikaansehe bevel hebbers moeilijk konden zien, waar een aanval te verwachten kon zijn". Weinig malsche critiek. Verschillende afgevaardigden in het Lagerhuis, onder wie vooral de ex-minister Kore Belisha, waren weinig malsch in hun critiek op den gang van zaken en de aandrang op Churchill, om de militaire operaties uitsluitend in handen te geven van specialisten, neemt steeds toe; zij het tot dusver met weinig succes, daar de premier blijkbaar liever zélf „de doodgraver van het Britsche imperium" wil zijn. In het O.-deel van de Middelland- Italiaansch legerbericht. ROME, 2 Juni (Stefani). Het 732e weermachtsbericht luidt: Het hard nekkige verzet van de vijandelijke formaties, die in de Marmarica in het gebied van Got El Wales zijn omsingeld, werd gisteren door een convergeerende actie van de Ita- liaansche en Duitsche troepen ge-, broken. Wij hebben meer dan 2.000 gevangenen gemaakt en 70 pantser wagens, 50 kanonnen en een hon derdtal motorvoertuigen buitge maakt. Een krachtige vijandelijke uitval, die door pantserwagens werd gesteund, werd afgeslagen. Voorts werd een groote gemotori seerde colonne; die onze verbin dingen trachtte aan te vallen, door vliegtuigen van de as hevig en her haaldelijk aangevallen en ge dwongen, zich, na zware verliezen te hebben geleden, terug te trekken. De luchtmacht bestookte zonder ophouden de vijandelijke verbin dingswegen en vernielde in luchtge vechten 10 Britsche vliegtuigen. Twee vliegtuigen, die door het ge schut van de landstrijdkrachten wa ren getroffen, sloegen op den grond te pletter. De operaties tegen de lucht- en vlootsteunpunten van Malta werden voortgezet. De installaties van Halfar werden getroffen. Duitsche jagers schoten een Spitfire neer. Laat uw Kinderen /medewerken aan den productieslag ën geeft ze onder deskundige: leiding een TUINTJE1 (Polygoon-Seym) sche zee heeft een van onze vlieg tuigen een koopvaardijschip van middelgroote tonnage getorpedeerd. Enkele bommen, die in den afge- loopen nacht op Augusta werden geworpen, maakten geen slachtof fers. In de nabijheid van Licata werd een Engelsch vliegtuig ge dwongen te landen. De bemanning werd gevangen geonmen. Japan, na veel moeite tot den oor log uitgedaagd, om aldus ook Ame rika tot deelname te animeeren, heeft voor eenige weinig-verheu gende verrassingen gezorgd en be dreigt thans zoowel Tsjoenking- China als Britsch-Indië en Austra lië. In het licht van Cripps' boven genoemde uitlating dat Japan de Stille Zuidzee beheerscht moet ook het resultaat van den grooten zeeslag in de Koraalzee voor de Anglo-Amerikanen weinig succesvol zijn geweest, hetgeen eveneens zou kunnen worden afgeleid uit Roose velt's geringe mededeelzaamheid hieromtrent. Ook de militair-strategische ont wikkeling aan het Europeesche Oostfront is weinig verheugend voor Londen en Moskou,'terwijl Duitsch land z'n grootste reserve's, ook na de successen bij Kertsj en Charkow, nog in petto heeft gehouden voor het groote offensief. (Zie vervolg op pagina 3). Engeland kan het verlies van 44 vliegtuigen per nacht niet dragen. DE RIJKSCOMMISSARIS, RIJKSMINISTER Dr. SEYSS-INQUART, heelt gisteren den nieuwen leider van Winterhulp Nederland, den heer van Vloten, geïnstalleerd en gelijktijdig den gewezen leider, den heer Piek, zijn erkentelijk heid uitgesproken voor de bewezen diensten. Van links naar rechts: Cömmis- saris-Generaal Schmidt, de heer Piek, Rijkscommissaris Dr. Seyss-Inquart, de heer van Vloten en de heer Müller. (Polygoon-Meyer) ZON 3 Juni onder; 21.51 4 Juni op: 5.24 MAAN 3 Juni op: 0.49* onder: 10. h8 5 Juni Laatste kwartier. Dukscli legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 Juni. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In het O. slechts plaatselijke ge vechtshandelingen. Bij aanvallen van duikbommenwerpers op de haven werken van Jokonga en Moermansk kreeg een vrachtschip van middel bare grootte zulke zwaie treffers, dat aangenomen kan worden, dat het vernietigd is. In den slag om Charkow heeft, naar intusschen is vastgesteld, ook de opperbevelhebber van liet zesde bolsjewistische leger, generaal-majoor Gorodajansky, den dood gevonden. In Noord-Afrika werd bij den aanval van Duitsche en Italiaansche troepen op een als een vesting ver sterkte stelling een Britsche ge vechtsgroep ingesloten en vernietigd. Drieduizend gevangenen, onder wie een brigade-generaal vielen ons in handen. Den 31en Mei en len Juni werden 101 pantserwagens, 124 ka nonnen, talrijke voertuigen en groote hoeveelheden ander oorlogsmateriaal vernietigd of buitgemaakt. Bij een verkenningsvlucht boven de vijan delijke linies werd de generaal der pantsertroepen Gruewell neerge schoten. Hij geraakte in Britsche ge vangenschap. In den strijd tegen Groot-Britannië volbracht de luchtmacht in den af- geloopen nacht zonder eigen verlie zen een hevigen aanval op de ravi- tailleeringshaven Ipswich aan de Z.O. kust van Engeland. Andere ge vechtsvliegtuigen wierpen wederom bommen van zwagr kaliber %op hei; stadsgebied van Canterbury. Bij aanvallen van gemengde for maties der Britsche luchtmacht op de kust der bezette gebieden in het Westen werden gisteren overdag 18, bij vluchten van enkele bewapende verkenningsvliegtuigen in het gebied rond Keulen één Britséh vliegtuig neergehaald. Britsche bommenwerpers vielen in den nacht van 1 op 2 Juni verschei dene plaatsen in iWest-Duitschland aan, vooral de woonwijken in Duis burg en Oberhausen. Bij den afweer van deze slechts tegen de burger bevolking gerichte terroriseerings- aanvallen, schoten nachtjagers en luchtdoelartillerie 37, marine-artille rie 3 vliegtuigen neer. Daarmede heeft de Britsche luchtmacht bij haar vluchten naar de bezette gebieden en naar het rijksgebied gisteren over dag en in den afgeloopen nacht 59 vliegtuigen verloren. Oberfeldwebel Strüning' behaalde in den afgeloopen nacht zijn 15e en 16e nachtelijke overwinning met een jachtvliegtuig. BERLIJN, 2 Juni (DNB). Volgens officieele Duitsche berichten zijn de laatste drie dagen tijdens den groo ten pantserslag ten Zuiden van To- broek 451 Britsche pantserwagens vernietigd en talrijke andere buiten gevecht gesteld. Bij de zware ge vechten leed natuurlijk ook het Duitsche pantserwapen verliezen, doch deze bedragen, naar bevoegde kringen alhier meedeelen, nog' geen tien procent», van de getallen, die van Engelsche zijde als Duitsche verlie- ze zijn gemeld. Britsche vliegtuigen boven Duitschland. (D.N.B.) - Britsche vliegtuigen hebben naar het D.N.B. verneemt in den afgeloo pen nacht op woon- en zakenwijken van eenige West-Duitsche steden brisant- en brandbommen geworpen. Volgens tot dusver ontvangen be lichten hebben nachtjagers en af weet-geschut 12 vijandelijke bom» menwerpers neergeschoten» HET GEVECHTSTERREIN IN CYRENAICA. Op het kaartje is het gevechtsterrein aangegeven waar momenteel een hevige veldslag gaande is tusschen de Duitsehe-Italiaansehe troepen eenerzijds en de Britsche troepen anderzijds. Het kaartje geeft den lcustdriehoek aan van Apollonia- Mechili-Tobroek. Kaart van Pelt De luchtaanval op Ipswich, BERLIJN, 2 Juni (DNB). Inzaue den aanval van de Duitsche lucht macht op Ipswich, déelt het opper bevel van de Duitsche weermacht het volgende mee: Toen de eerste golf Duitsche ge vechtsvliegtuigen het doel naderde, werd zij herhaaldelijk door Britsche nachtjagers aangevallen. Vijande lijke luchtafweerbatterijen, gesteund Moor talrijke zoeklichten, probeerden den Duitschen vliegtuigen den weg af te snijden. In weerwil van het zeer hevige vuur braken de Duit sche gevechtsvliegtuigen door het spervuur heen en wierpen zij hun bommen neer op stad en haven van Ipswich. Duizenden brandbommen veroor zaakten in vele deelen van de stad uitgebreide branden. Dit vuur wees den laterkomenden Duitschen ge vechtsvliegtuigen den weg. Waarge nomen kon worden, dat ontelbare bommen ontploften, voornamelijk in de haveninstallaties, waar zware verielingen werden aangericht- Alle Duitsche vliegtuigen keerden op hun basis terug. Chef van Frahschen generalen süaf benoemd. (D.N.B.) - Tol nieuwe chef van den generalen staf van het Fransche leger is bij beschikking van den minister van oorlog, gene raal Bridoux en van den opperbe velhebber van de Fransche strijd krachten, admiraal Darlan, brigade generaal Jean Edourd Verneu be noemd. die tot dusver plaatsvervan gend chef van den generalen staf was. TOKIO, 2 Juni (DNB). Van het front in Zuid-China meldt Domei, dat Japansche keurtroepen in den ochtend van den lsten Juni Tsoeng- fa, een belangrijk strategisch punt aan de Kisjioei, een zijrivier van de Pekiang, bezet hebben. Tsoengfa ligt 75 km ten N.-O. van Kanton. Dezelfde Japansche eenheden hebben bij de achtervolging van den vijand dén eersten Juni Feng- Joean, een plaats op vier km ten N. van Tsjoengwa geleggn, bestormd, aldus meldt een bericht van de „Yomiroeri Sjimboen',' van het front in Z.-China. Dezelfde Japansche troepen die den opmarsch nog verder hadden voortgezet, bereikten de lijn Heisjan- Tanaoting, 10 km. ten N. van Tsjoengwa, en drijven thans den vij and in het nauw in den sector Joenteisjan. Japansche marine troepen hebben op 30 Mei het eiland Joehwan aan de kust van de provincie Tsjekian-g bezet. De Japansche troepen zijn op een punt ten N. O. van Wontsjau aan land gegaan. BERLIJN, 2 Juni (A.N.P.) In de Wilhèlmstrasse heeft men heden middag tegenover vertegenwoordi gers van de pers verklaard, geen commentaar1 te willen leveren be treffende de Duitsch-Turksche cre- diet-overeenkomst. Politieke krin gen alhier wijzen in dit verband op nieuw op het feit, dat, zooals de za ken nu eenmaal staan, de natuurlij ke economische partner voor Tur kije het door de asmogendheden ge organiseerde Europa is. Dezelfde kringen wijzen erop, dat volgens de statistiek reeds in vre destijd de Anglo-Amerikaansche mogendheden geenszins huitenge- woon belangrijke afnemers van Tur kije zijn gebleken, terwijl naaf men te Berlijn betoogt de natuur lijke voortbrengselen van Turkije door Europa zonder meer kunnen worden opgenomen. Volgens Duit sche opvatting zoo verklaart men ten aanzien hiervan in de Wilhelm- strasse kan Turkije dan ook voor het lot van Europa nooit zonder (be langstelling zijn. Duitschland be wondert niet slechts de successen en prestaties van de Kemalistische re- Naar Domei van boord van een Japansch oorlogsschip meldt, heeft een Japansche.marineafdeeling in de afgeloopen maand een succesvolle landing op het eiland Toelagi aan de Z. O.-punt van de Salomon-eilanden uitgevoerd. Den daaropvolgenden dag heeft de. landingsafdeeling, zon der op verzet te stuiten, het geheele eiland bezet, dat totdusver door de Australische strijdkrachten als voor uitgeschoven steunpunt was ge bruikt. £>e bezetting van het eiland Toelagi beteekent de totale verove ring van de Salomon-eilanden dooi de Japanners. Dit feit zal voor de geallieerde troepen in dit gebied een zware slag blijken te zijn. De langs den spoorweg Hankau- Kanton oprukkende Japansche troe pen hebben gisteren Jingtsjangjau in het O. van Tsjekian genomen. vAu Printemps" te Brussel af gebrand. (D.N.B.) - Zaterdagavond is het vijf verdiepingen hooge ma gazijn „Au Printemps" door brand vernield. Het vuur breidde zich zoo snel'uit, dat de brandweer zich moest beperken tot de bescherming der aangrenzende huizen. De schade is aanzienlijk. Aan góederen is voor 11 millioeri trade verloren gegaan. Bij de bestrijding van het vuur heeft zich de brandweer der Duit sche weermacht bijzonder onder scheiden. De pers prijst den moed der soldaten ten zeerste. volutie, het erkent eveneens de mis sie van Turkije als bewaker van de zee-engten. Het is de ovei:tuiging van Duitsche politieke klingen, dat Duitschland geroepen is, Europa en daarmede ook Turkije van den druk der Sovjet-Unie te bevrijden. Tusschen Duitschland én Turkije heeft een eeuwenoude vriendschap bestaan en bestaan ook thans geen belangentegenstellingen Naar hier verder verluidt, bevindt de Duitsche ambassadeur von Papen zich op het oogenblik te Ankara. Over uitgebreide reacties op de publicatie van de Duitsch-Turksche crediet-overeenkomst beschikt men op het oogenblik in de Rijkshoofd stad nog niet. Te bevoegder plaatse alhier verklaart men hieromtrent slechts, dat de publicatie van hei communiqué in het vijandelijke bui tenland een sensationeels uitwerking heeft gehad. LISSABON, 2 Juni (A.N.P.) Naar uit Londen wordt gemeld, heeft de Engelsche majoor Oliver Stewart in verband met de aanvallen op Keu- 'èn verklaard, dat de verliezen der Iritsche luchtmacht van Zaterdag avond met 4 procent, gezien de he vigheid van - den aanval, een vrij ïoog cijfer voor den Duitschen af- veer beteekenen. De afweer moet joed gewerkt hebben en voortreffe- ijk georganiseerd geweest zijn. De vraag is thans, of Groot-Britannië in de naaste toekomst bij'machte is, de vervaardiging van bommenwerpers voor nachtelijke aanvallen te hand haven in dien omvang welkë_ver- eischt is bij èen gemiddeld verlies van ongeveer 44 vliegtuigen per nacht en t(ij de onvermijdelijke ver liezen door ongelukken. Wanneer er eiken nacht 44* vliegtuigen verloren gaan, beteekent dit per maand 1320 toestellen, en dit cijfer zou alleen slaan op het commando nachtelijke bommenwerpers, dat zijn steunpun ten in Engeland heeft. In dit cijfer zijn dus niet begrepen de verliezen van de Britsche luchtmacht welke de verschillende commando's bommen werpers op andere oorlogstooneelen lijden. Het behoeft geen nader be- 4oog, dat de Engelsche vliegtuig industrie alleen niet snel genoeg kan produceeren om bij dergelijke verlie zen met de uitbreiding van de Brit sche luchtmacht te kunnen voort gaan. Opnieuw gevoelige nederlagen. Naar het opperbevel van de Puit- sche weermacht mededeelt, heeft de Britsche luchtmacht bij de heden ondernomen aanvalspogingen in het Kanaal weer gevoelige nederlagen geleden. Reeds in de ochtenduren, toen een formatie Britsche jacht vliegtuigen naar de Fransche' kust vloog, werd zij terstond door Duit sche jagers tegengehouden en tot den terugkeer genoopt. Tijdens een achtervolgingsgevecht schoten de Duitsche jagers boven het Kanaal twee Spitfires neer. Eenige uren la- Duizenden belangstellenden gaven van hun instemming blijk. PRAAG, 3 Juni. (D.N.B.) De pro- tectoraatsregeering heeft gisteravond een openbare Tsjechische betooging georganiseerd tegfti Benesj en de emigrantenkliek. Op den Altstadter Ring', het ruime plein, waren duizen den en duizenden belangstellenden verschenen. Op een tribune zaten de eeregasten en de geheele protecto- raatsregeering. De voorzitter der regeering, Krejci, hartelijk begroet, opende de vergadering, welke uit drukking moest geven aan de verbit tering van het Tsjechische volk over den aanslag^ op den hoogsten repre sentant van Duitschland in Bohemen en Moravië. Ik plaats mij, zoo zeide Krejci, daarmede aan het hoofd vai) Uw ministers, die niet alleen verkla ringen afleggen, maar die ér ook, oog in oog tegenover hun volk, van willen getuigen. De minister geeselde de laaghartige methodes, waarmede de vijandelijke, omroep' werkt en deed een beroep op de Tsjechen om den president en de regeering ver trouwen te schenken. Vervolgens keerde de voorzitter van de Tsjechische vakvereenigings- centrale, Arno Hsis, zich in scherpe woorden tegen het plutocratische uit- buitingssysteem, waartegenover hij het Socialisme van 'de daad, zooals het belichaamd is in het nationaal- socialisme, plaatste. Voor ons, zoo zeide Hais, is er slechts een weg, n.l.1 de onbeperkte samenwerking met het groot-Duitsche rijk, dat thans hard en dapper voor geheel Europa en een nieuwe orde strijdt. Als vertegenwoordiger van de Tsje chische jeugd rekende vervolgens dr. Teuner, levendig door de massa's toe gejuicht, af met het internationale Jodendom en het bolsjewisme en sprak zich onvoorwaardelijk uit voor de politiek van den staat. ter ontmoetten (Duitsche jagers voor Kaap Gris-Nez een numeriek supe rieure formatie Britsche jachtvlie- gers. Zij gingen terstond tot den strijd over en schoten in korten tijd elf Spitfires omlaag. Met een bij Cherbourg neergehaalde Spitfire en twee Voor de Nederlandsche kust neergeschoten verkenners, bedraagt het Britsche verlies vandaag zestien vliegtuigen. Duitsch commentaar. De Völkischer Beobachter schrijft ,o.a.: Hoe bitter men ook in Duitschland de verliezen aan mannen, woningen en cultuurgoederen gevoelt, die door deze aanvallen zijn ontstaan," ziet nlen toch duidelijk, dat den vijand daardoor veel grootere schade is toe gebracht. Woordelijk schrijft de Völ kischer Beobachter: Alleen reeds de Britsche verliezen aan vliegtuig bemanningen waren bij de laatste nachtelijke aanvallen, grooter dan het aantal dooden onder de Dujtsche burgerbevolking. Daarbij komt, dat dé militaire schade die door deze aanvallen wordt aangericht, volgens de ervaring, hetgeen ook de Britsche vakpers herhaaldelijk heeft toegege ven, buitengewoon gering is. Er komt echter nog een tweede factor bij. Terwijl de vernielingen, die Duit sche formaties aanrichten in de En gelsche steden volgens de bekentenis der. Britsche pers hjjitengewoon ernstig zijn, blijven de verliezen van onze gevechtsformaties veel geringer dan die van de Britsche nachtelijke bommenwerpers. Zoo zijn bijv. allé in den afgeloopen nacht opgestegen Duitsche machines naar hun basis teruggekeerd. In dit fèit, dat op het eerste gezicht verwonderlijk lijkt, komt de betere oefening, het betere materiaal en de betere tactiek van de Duitsche gevechtsformaties, tot uitdrukking, evenals van de Duitsche luchtafweer. NA BRITSCHEN OVERVAL OP PARIJS. Parijs, 2 Juni (Afip). In twee van de door den aanval van de Britsche luchtmacht het zwaarst geteisterde gemeenten hadden Maandagochtend aandoenlijke begrafenisplechtighe den plaats. In een dezer gemeenten waren twee bommen voldoende om verscheidene families in rouw te dompelen. Geen enkel militair ob ject werd hier getroffen. De feestzaal van het gemeentehuis te Gennevillier, waar 30 dooden te betreuren zijn, is sedert 48 uur in een rouwkapel veranderd. Daar wordt de eerewacht gevormd door „Les jeunes du Marechal", de leden van het Fransche Roode kruis, de hulpkrachten van de passieve ver dediging en de brandweerlieden. Onder groote belangstelling der bevolking had om 10 uur de begrafe nis der slachtoffers plaats. Lagardel- le, minister van arbeid, vertegen woordigde het staatshoofd en de re geering. Beschadigde kruiser in Gibral tar. (D.N.B.) - In de haven van Gi braltar ligt een beschadigde Engel sche kruiser. Het schip moet daar hersteld worden. Gezegd wórdt, dat de bodem een aanvaring' heeft ge had met een Engelsche duikboot. De uiteenzettingen van den laat- sten spreker, den minister voor de volksvoorlichting, Moravec, werden steeds weer onderbroken metgeest driftige instemming. Moravec keerde zich scherp tegen den verrader Benesj en zijn aanhang, die zich in het buitenland uitgeeft voor Tsjechi sche regeering en daarbij de brutali teit heeft te beweren, dat zij het Tsjechische volk vertegenwoordigt, en die door Benesj geleid wordt. Met ernstige woorden deed de minister een beroep op de bewoners van Praag en op het geheele Tsjechische volk om eerlijken arbeid te prestee- ren voor Duitschland en het nieuwe Europa. De -slotwoorden van den mi nister culmineerden in een dringend appel en een betooging voor de poli tiek van den staat, voor het Duitsche rijk en voor de toekomst van het Tsjechische volk. Luide bijval volgde op de woorden van den minister. 08NKiL„U, .iOSC/IALK /ON Majoor Lindemann, commandant van klaren. ;üGK iaat zich door Generaal- een in.ai.terie-Divisie, de situatie ver- (Weltbiid-Polygoon-P.K. Kirsche)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1