n tbond gen. Robinson DAGBLAD VOOR HITLER BEZOEKT MANNERHEIM. e HEDEN tot d bestaat en 2—4 uur s avonds- bij dient bij de stuur Veilingleider. I Dat de Führer den maarschalk persoonlijk zou gelukwenschen, was slechts aan enkelen bekend. De oorlogsverklaring van Mexico. Duitsche vergeldings- aanval op Poole. Britsche vliegtuigen boven Bremen. Gevechten in de Marmarische woestijn in het voordeel der spilmogendheden geëindigd. HEYDRICH OVERLEDEN. DE JAPANSCHE OPERATIES IN CHINA. Groote voorkeur voor rookerskaarten. MISLUKTE BRITSCHE LANDINGSPOGING. DISTRIBUTIE-NIEUWS. De nieuwe bonnen. Bereiden van vleesch-jus door slagers verboden. soe- en ten kt U iMnef maakt zooats stege- n boter Jw grossier. i |AG AF BöHME |CLAUDIUS 3EN bi EINES ITROSEN) [te, sensatio- film. linson Crusoë romantisch pbreuk, een aoverwin'lijk Jjkheden, een Islot. leeftijden. 5T73 58-17 SQ95 6124 6394 6476 9847 6868 7267 7306 7635 7702 8002 8018 8412 8432 8857 8881 Q095 910O 9352 9366 9917 9924 1 10122 10124 10429 10430 10718 10729 10971 11023 11272 11336 j 11602 11612 ij 11889 11907 i 12192 12212 l 12503 12507 L 12801 12812 12999 13042 f 13326 13348 13723 18739 14J71 14213 j 14500 14543 14769 14784 15201 1520? 15589 15631 t 15880 16019 16310 16375 16791 16830 17451 17502 17852 17861 18327 18328 18727 18729 I 18978 19025 I 19477 19478 19736 19769 1 20100 20120 J 20457 20472 [20849 20863 8838 5375 8144 616® 6478 64» 6890 7317 7307 7706 7720 8045 8070 8473 848L 8900 8908 9143 9156 9379 9382 9927 9989 10137 10205 10430 10471 1074B 10785 11060- 11081 11343 11353 11Q56 11674 11936 11938 12217 13221 12558 12566 12818 12879 13047 13058 13351 13365 13768 13773 14216 14229 14559 14576 14793 14794 15212 15243 15637 15646 16048 16059 16S83 16428 16837 18858 17517 17565 17920 17957 18351 1838» 18733 1874f 19091 1913/ 19789 197' 20209 20^ 20583 201 20868 20™ in m mMft Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het geheele R(jk 2.63. Losse nnmmers f cents. i Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prys der gewone advertentiën: 0 10 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke V-Ie, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 129 4 pagina's Hoofdredacteur t A. K. JONKER, Alkmaar Vrijdag 5 Juni 1942 HELSINKI, 4 Juni (DNB). In een hier uitgegeven communiqué wordt het volgende medegedeeld: De Führer en opperste bevelhebber van de weermacht heeft heden in gezelschap van generaalveldmaar- schalk Keitel een bezoek gebracht aan den maarschalk van Finland, baron Mannerheim, ter gelegenheid van Zijn 75sten verjaardag. Het be zoek vond plaats in Finland op een plek achter het front. De Führer sprak jegens den Finschen vrijheids held de hartelijkste gelukwenschen uit van het Duitsche volk en van de Duitsche weermacht. Bij deze gelegenheid heeft de Führer tevens een ontmoeting gehad met den president der Finsche repu bliek, Ryti. De Finsche president stelde aan den Führer de leden van de Finsche regeering voor, het pre sidium. van den Finschen Rijksdag en vertegenwoordiger van de Finsche arbeiders. Maarschalk Mannerheim stelde aan den Führer de op zijn verjaardag aanwezige hooge Finsche officieren voor. Als teeken van de Duitsch-Finsche lotsgemeenschap en nauwe wapenbroederschap overhan digde de Führer aan den maarschalk van Finland het Grootkruis in.goud van de Duitsche adelaarsorde. In het verder verloop van het be zoek vond tusschen den Führer, den Finschen president, maarschalk Man nerheim en generaalveldmaa'rschalk Keitel een langdurige bespreking plaats, welke gedragen werd „door den geest der hartelijke vriendschap tusschen beide volken. In zijn toespraak tot maarschalk Mannerheim bracht de Führer tot uiting hoe gelukkig hij zich acht den maarschalk van Finland heden per soonlijk te kunnen feliciteeren. Hij zeide deze gelukwenschen uit te spreken namens het geheele Duit sche volk en namens alle Duitsche soldaten, die met werkelijke bewon dering naar hun Finsche kameraden' en hun grooten veldheer opzien. De Führer herinnerde aan de histori sche wapenbroederschap van beide volken. Nadat de Führer den* maarschalk van Finland zijn gelukwenschen had uitgesproken en hem het Grootkruis in goud van de Dpitsehe adelaars orde had overhandigd, antwoordde maarschalk Mannerheim, waarbij, hij zeide het op bijzonder hoogen prijs te stellen, dat dé Führer, de moge lijkheid gevonden heeft deze reis te ondernemen, juist in de dagen waar in dn geweldige en schitterende sla gen van Duitsche leiding, van Duit- schen moed en Duitsche wapens»de Finnen dichter bij de hoop brengen op een beslissing van groote draag wijdte. Daarom, aldus Mannerheim, wil ik aan de uitdrukking van mijn eerbiedige dankbaarheid den wensch verbinden, dat het in den loop van dit jaar aan de goede wapens van de rechtvaardige zaak vergund moge zijn de pesthaard van het bolsjewis tische barbarendom onschadelijk te maken. Tusschen den Führer, president Ryti en generaal-veldmaarschalk Keitel zou een bespreking hebben plaats gevonden. Het bezoek van den Führer aan Finland kwam voob het Finsche pu bliek volkomen als een verrassing. Alleen president Ryti en maarschalk Mannerheim waren den avond tevo ren van het bezoek op de hoogte ge bracht. De Führer landde om 11 uur 20 des ochtends op een vliegveld achter het Finsche front. In zijn ge zelschap bevonden zich o.a. generaal veldmaarschalk Keitel en de Rijks.- perschef dr. Dietrich. Op het vliegveld werd de Führer o.a. ontvangen door president Ryti. President Ryti had reeds tevoren, voordat het bezoek van den Führer was aangekondigd, een verjaardags bijeenkomst voor maarschalk Man nerheim georganiseerd, zoodat tal van vooraanstaande Finsche perso nen uit politiek en weermacht als mede voortaanstaande personen van de Duitsche weermacht in Finland bij maarschalk Mannerheim op be zoek waren om hem te feliciteeren zonder te weten, dat de Führer op komst was. Des middags was de Führer de gast aan een door president Ryti ter eere van den maarschalk van Fin land aangericht noenmaal, waaraan ook de overige aanwezige hooge Duitsche en Finsche personen aan zaten. Na afloop van de bespre kingen vertrok de Führer om kwart over vijf om de terugreis te aan vaarden. President Ryti en maar schalk Mannerheim vergezelden den Führer naar het vliegveld. Gelukwenschen uit binnen- en buitenland. De Finsche bladen publiceereni talrijke gelukwenschen uit het bui tenland, waaronder van rijkmaar schalk Goring, Mussolini en rijks bestuurder Horthy. Ook het pro gramma van de Finsche radio is vandaag uitsluitend gewijd aan den verjaardag van Mannerheim. Men wees op de veelzijdige werkzaam heid van den veldmaarschalk als veldheer en staatsman, vooral tij dens de verovering der zelfstandig beid door Finland. Het voornemen bestaat voor het gebouw van de „Finschen Rijksdag een ruiterstahdbeeld van veldmaar schalk Mannerheim op te richten. De regeering is voornemens een her inneringsmedaille te laten slaan, die aan een zijde den beeldenaar van Mannerheim draagt. De regeering zond 'den veldmaar schalk een telegram, waarin zij hem tot „maarschalk van Finland" be noemt en den 4en Juni als „dag van de vlag" voor de weermacht aan wees. De Rijksdag zond den veldmaar schalk een adres, waarin de geluk wenschen van het geheele volk tot uitdrukking worden gebracht, als teeken van vereering en dankbaar heid den veldmaarschalk een eigen huis in Helsinki ten geschenke wordt gegeven, en tegelijkertijd de hoop wordt uitgesproken, dat hem evenals voorheen kracht en - succes gegeven mogen zijn bij den arbeid ten gunste van het vaderland. Ook Mexico een vazalstaat van de Vereenigde Staten geworden. BERLIJN, 4 Juni (A.N.P.) De Staten van het Driemogendheden- paet heibben met gelatenheid kennis genomen van de oorlogsverklaring van Mexico. De militaire onbelang rijkheid van dezen stap is de Mexi- caansche regeering zelf waarschijn lijk weli duidelijk. In de geheele Mexicaanschs. ge schiedenis *is er geen hoofdstuk, waarin sprake is geweest van span ning of vijandelijkheden' tusschen Mexico eenerzijds en Duitschland, Italië en Japjn anderzijds. Daaren tegen heeft Mexico zoolang het zelfstandig is den buurman in het Noorden moeten beschouwen als zij'n erfvijand. Het AmerikaanscKe imperialismei heef. sinds 1835 Mexico de eene provincie na de an dere ontnomen ,tot het bijna van de heift van zijn gebied was beroofd. Hand- in hand daarmee ging ook de economische penetratie en uitbui ting van' het Noorden uit. Een reeks zelfbewuste presiden ten met nationaal besef van Car- rar.za tot Cardenas heeft tegen een Amerikaanschem invloed gestreden en ook de huidige president Cama- cho heeft vorig jaar nog een poging van Washington om Mexico te be trekken in de agressieve politiek der Ver. Staten tegen de asmogend- heden ene.-gief afgewezen. Maar Amerika liet niet los en vernieuwde telkensi zijn pogingen om Mexico te overheerschen. Het is ook bekend1, dat de Ver. Staten de hand in het spel hadden bij ieder binnenlandseh conflict, vooral bij de presidentsverkiezingen en dat bet ditmaal heeft gedreigd met de aanstichting van een- revolutie tegen het wettig gezag. Tevens weet men, dat de Ver. Staten nooit het denkbeeld hebben losgelaten op een of andere wijze de landbrug naar het Panaimakanaal in handen te krijgen. Tegenover dit imperialisme heeft president Cama- eho den laatsten hinderpaal, vrij willig opgeruimd. Van nu af staat Mexico algeheel ter beschikking van de Amerikaansohe uitbuiting. Ame- rikaansehe soldaten zuilen zich op Mexicaanschen bodem nestelen en deze steunpunten nimmer terug geven. Mexjoo, dat aanspraak kan maken op de leiding van Middel-Amerika, is thans, gedaald tot het niveau der kleine Middel-Amerikaansohe re publieken, die nooit een eigen wil hebben gehad tegenover de Ver. Statejo. y „V Britsche landingspoging aan de Kanaalkust verijdeld. Duitsch legerbericht, HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 4 Juni (DNB). Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Aan het O.-front geen gevechts handelingen van eenigen omvang, In N.-Afrika verloor de tegen stander bij plaatselijke gevechten 22 pantserwagens, 7 kanonnen als mede een aantal gevangenen. For maties der Duitsche en Italiaansche luchtmacht bombardeerden spoor weginstallaties en troepenkampen in het gebiëd van Capuzzo. Een met zwakke s trijdkrachten aan de Kanaalkust ondernomen Britsche landingspoging werd door de Duitscche kustverdediging ver ijdeld. Eenig gevangenen en wapens vielen ons in handen. Bij luchtgevechten in het Kanaal- gebied verloor de tegenstander gis teren 24 vliegtuigen. Vrij sterke formaties gevechts vliegtuigen hebben in den nacht van 3 op 4 Juni het Britsche zeesteun punt Poole aan de Engeische Z.-kust gebombardeerd. Britsche vliegtuigen bestookten in den afgeloopen nacht het gebied rond Bremen en de stad zelf hoofd zakelijk met brandbommen. Nacht- jagers en afweergeschut schoten 10 der aanvallende bommenwerpers neer. In het tijdvak van 21 Mei tot Juni verloor de Britsche luchtmacht 318 vliegtuigen, waarvan er 41 dóór eenheden van de marine werden neergehaald. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot- Brittannië 51 eigen vliegtuigen ver- lorei^. Het jachteskader 52v heeft den len Juni zijn 2.000ste overwinning in de lucht gemeld. Kapitein Müncheberg heeft den 2en Juni zijn 80e, de le luitenant Marseille den 3en Juni in N.-Afrika zijn 70e tot 75e overwinning in de lucht behaald. Italiaansch lefferberieht. ROME, 4 Juni (Stefani). Het 734ste communiqué van het Ita liaansche hoofdkwartier luidt: „In de Marmarische woestijn zijn de .gevechten, die gisteren geleerd werden, in ons voordeel geëindigd: $2 tanks en 7 kanonnen zijn buitge maakt of vernield. Er zijn talrijke gevangenen gemaakt. De luchtstrijd krachten der spilmogendheden heb ben spoorweginstallaties en depóts in de zone van Capuzzo gebombar deerd, colonnes motorvoertuigen met bommen en machinegeweervuur bestookt en hevige aanvallen gedaan op centra van tegenstand. Bij lucht gevechten werden 5 Curtiss-toestel- len neergeschoten. Twee onzer vlieg tuigen zijn niet op hun bases terug gekeerd. Boven Pantellaria verloor een Britsche afdeeling, die door Duitsche jagers tot den strijd werd ge- dwohgen, 5 Spitfires. Een nachtelij ke luchtaanval op Augusta veroor zaakte geen verliezen. Een toestel werd door het afweergeschut ge troffen en viel brandend neer bij de plaats genaamd Senta Croce". MONCKTON BIJ AANSLAG GEWOND. BEIROET, 4 Juni (A.N.P.) Sir Walter Monckton, de leider de: Britsche propaganda in het nabije Oosten, is in Egypte bij een aanslag gekwetst. Naar de Arabische berichtendienst uit Beiroet meldt, is Monckton in de Deltastad Tanta door Egyptische na tionalisten overvallen en „als door een wonder" aan den dood ontsnapt. Monckton zou, zoo meldt de Arabi sche berichtendienst verdér, voor in Tanta gestationneerde Britsche troe pen een rede gehouden hebben, waarin hij Egypte „eigenlijk een Britsche "kolonie" heeft genoemd. Het is duidelijk, dat het de spil mogendheden koud laat of Mexico al dan niet aan eten oorlog deel neemt, daar van die zijde geen enkele militaire "bedrieiging is te verwachten. Alleen brengen dergelijke oor logsverklaringen vanzelfsprekend onaangename maatregelen mede ten opzichte van de zich' in de oor- logverklairende staten bevindende onderdanen der spilmiogeddheden. Men blijkt te Berlijn de houding van Mexico niet allereerst als een daad van militaire be teekenis te zien, maar eerder als een nieuw symptoom van de groeiende macht der Ver. Staten ten opzichte van de kleinere, Zuid- en Midden-Ameri- kaansche gebieden, welker rijke grondstoffenvoorraden de heeren in Washington in dezen tijd maar «1 te goed kunnen, gebruiken, De Duitsche pers zet zijn beteekenis uiteen. PRAAG, 4 Juni (D.NB.) De plaatsvervangende Reichsprotek- tor in Bohemen en Moravië en chef der Sicherheitspolizei en van den S.D., S.S. Obergruppenfühi^r en generaal der politie Reinhard Heydrich is Donderdagochtend aan de gevolgen van den op hem gepleegden aanslag overleden, naar thans officieel verluidt. Reinhard Heydrich werd 7 Maart 1904 geboren te Halle a.d. Saale; ging_ bij de marine en bekleedde la ter 'de functie van berichtenofficier bij de leiding van den marinêsta van het marinestation Oostzee. Nadat Heydrich ontslag had geno men uit den marinedienst, trad hij terstond toe tot de N.S.D.A.P. te Hamburg. Kort daarop werd hij lid van de SS, waar hij als Sturmführer bij den staf van den Reichsführer SS Himmler naar München werd geroepen. Toen het nationaal-socialisme de macht had overgenomen, werd Hey drich in Maart 1933 benoemd tot Oberführer en leider der politieke afdeeling van de politiedirectie. Het jaar daarop kwam zijn benoeming af tot leider van het bureau der ge heime staatspolitie te Berlijn. Twee jaar later werd hij lid van den Rijks dag en, tevens Pruisisch staatsraad Als jachtvlieger heeft Reinhard Heydrich op allerlei oorlogstooneelen het IJzeren Kruis eerste en tweede klasse en de bronzen en zilveren „Frontflugspange" verworven. Sind: 27 Sept. vorig jaar bekleedde Hey drich het ambt van plaatsvervan gend Reiehsprotektor van Bohemen en Moravië. De Duitsche pers over Heyd rich's dood. BERLIJN, 4 Juni (D.N.B.) De Ber- lijnsche bladen geven uitvoerige commentaren. „Met Heydrich", zoo schrijft de Berliner Börsenzeitung", verliest Duitschland een van die mannen, die zich op iederen post verdienstelijk maken, waar de Führer hen plaatst. Zoo gestreng als Heydrich optrad tegen die kringen, die als vrijwillige of betaalde agita toren de verhoudingen in het pro tectoraat trachtten te verstoren, zoo snel maakte hij den rustigen voprt- gang mogelijk van het werk, dat het protectoraat als zijn deel tot deze oorlogsvoering moet bijdragen. „De militaire strijder bleef door den oor log gespaard, de politieke strijder Heydrich viel op zijn post". De „Deutsche Allgemeine Zei- tung" schrijft: „De dood vón dezen man, die voor de inwendige veilig heid van het Rijk onmetelijke ver diensten heeft gehad en door den Führer steeds weer met opdrachten van zeer groote verantwoordelijk heid ên moeilijkheid werd belast, is een zwaar verlies". Reinhard Heydrich is gevallen in een strijd, die de strijd van het Duit sche volk om zijn missie in Europa was zoo schrijft de Völkischer Beobachter. Het blad zet verder uit een. dat het aan een lateren tijd' moet worden voorbehouden recht te doen wedervaren aan den ganschen omvang der verdiensten, die Hey drich zich verworven heeft. De opdracht, die Heydrich met den volledigen hartstocht van zijn actieve ,en verantwoordelijkheid aanvaar dende persoonlijkheid uit één stuk ten uitvoer legde, "blijft bestaan en dat zij uitgevoerd wordt, is een trot- sche zekerheid, waarmede Reinhard Heydrich de oogen voor altijd geslo ten heeft. TOKIO, 4 Juni (D.N.B.) De 'Ja pansche operaties in de Tsjoeng- kineesohe gebieden, die zich aan geweldige een halven cirkel vormende fronten in de provia> cies Tsjekiang, Kiangisi, Kwang- toeng en Yoennan ontwikkelen, maken aanzienlijke vorderingen. De beteekenis van deze Japansche acties kenmerkte de woordvoerder van het Japansche expeditieleger in Midden-China als een laatste waar schuwing aan Tsjoenking, het zin- nelooze verzet té staken of anders ten onder te gaan. De belangrijkste oorlogstooneelen in het China van Tsjamg Kal Sjek schijnen volgens hier ontvangen be richten op het oogenblik de fronten bij Tsjoetsjau en in den sector ten W. van het. Pojangmeer tusschen Kioekiang en Nantsjang te zijn. Bij Tsjoetsjau, dat na een zware be schieting door de artillerie op het oogenblik in brand staat, zijn de Japanners gisteren na door de- twee de vijandelijke verdedigingslinie in het heuvellandschap ten z. van den spoorweg Tsjekia-ng-Kiangsi te zijn gebroken, langs de rivier de Wbeki opgerukt, waarna' zij den tegenstan der in verwoede gevechten van man tegen man een vernietigende neder laag toebrachten. In Kwangtoeng hebben de Japan ners na een opmarsch van vier da gen leng den spoorweg Kanton- Hankau dé belangrijke plaats Yoentam bezet. De chef van den staf van het Nationale Ohineesche leger, gene raal Jang-Kweit, heeft verklaard, dat de jaitrusting van het Leger met 's-GRAVENHAGE, 5 Juni. De mannen van 18 jaar en ouder hebben zooals te verwachten was in overgroote meerder heid de voorkeur gegeven aan een rookerskaart boven een ver- snaperingenkaart. Van de rond 3 millioen mannen, die in deze aangelegenheid kiesgerechtigd zijn, hebben circa 2.900.000 een tabakskaart genomen. Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat er maar 100.000 niet-pooken- de mannen in Nederland zijn. Een aantal van hën heeft name lijk een rookerskaart genomen om met de hierop te verkrijgen rookartikelen vrienden of ver wanten gelukkig te maken. De grootste verrassing van de pretkaart-keuze is wel, dat van de 21/4 millioen vrouwen van 24 jaar of ouder niet minder dan 1.300.000 dus meer dan de helft een sigarettenkaart heeft' geno men. Het is moeilijk na te. gaan ifi wel ke mate verschillende motieven hier voor den doorslag hebben gegeven. Slechts een klein gedeelte van deze vrouwen behoort tot de rooksters en wij mogen veüig aannemen, dat aan deze keuze door verreweg de mees sten van haar een altruistische re den ten grondslag ligt. Een deel der' vrouwen zal zich wellicht hebben la ten vermurwen om zoons onder de 18 en dochters onder de 25 jaar met een sigaretje te verblijden. De mees ten zullen ongetwijfeld een sigaret tenkaart hebben genomen om hier mede het rantsoen van de rookende mannen te vergrooten, hetgeen een "bewijs is van de liefde en den offerzin die de Nederlandsche vrouw tegen over man en zoons ten toon spreidt. De vrouwen, die de keus hebben laten vallen op een snoepkaart, kan men daarom nog niet van egoïsme beschuldigen. Zij toch zullen in de meeste gevallen het lékkers, dat zij op hun eigen kaarten en op die van hun kinderen krijgen, met de echl- genooten en groote zoons deelen. Het .gezegde „mannen "die rooken snoepen niet" heeft zijn waarde in dezen oorlogstijd zoo goed als ge heel verloren. Van de rond 5'/, millioen Ne derlanders, die mochtenkiezen tusschen rooken of snoepen, hebben dus bijna A'/t millioen de voorkeur aan een rookers kaart gegeven. Het totaal aan tal uitgegeven versnaperings- kaarten bedraagt ongeveer 4.200.000. BERLIJN, 4 Juni. (D.N.B.) Over de Britsche landingspoging aan de Kanaalkust, waarvan in het Duitsche legerbericht melding wordt gemaakt, wordt van militaire zijde nog ge meld: in den vroegen ochtend nader den eenige motortorpedobooten, be geleid door laagvliegende toestellen, de Fransche kust in de nabijheid van Le Touquet. De Britsche vliegtuigen werden door de Duitsche artillerie onmiddellijk onder vuur genomen, zoodat zij moesten wijken. Bij een nieuwe poging, ten Z. van het eerste punt, kwamen weliswaar eenige Brit sche soldaten aan land, doch door het afweervuur werden zij gedwon gen onmiddellijk terug te keeren. Eenige Engelsthen werden gevangen genomen. Eenige wapenen en ge reedschap werden buitgemaakt. Op rubberbooten vluchtten de landings troepen naar de wachtende motor booten, zonder dat zij ook maar het geringste bereikt hadden. Na de mislukte landingspoging bij Boulogne hebben de Britten thans na .een pauze van meer dan zes we ken op 4 Juni des ochtends vroeg c-pnieuw een dergelijke onderneming uitgevoerd. Op het strand achter gelaten Britsche pantsergeweren en granaatwerpers leveren voor de Duitsche legerleiding waardevolle aanwijzingen óp over den stand van de Britsche bewapening en uitrus ting. Daarentegen is het eenige, wat de Britten als resultaat van deze ver kenning hebben kunnen meenemen, de sterkte en de paraatheid van de Duitsche Vacht aan het Kanaal. Senaat keurt oorlogsverklaring aan Hongarije, Bulgarije en Roemenië goed. - (D.N.B.) Naar uit Washington wordt gemeld heeft de senaat met algemeene steéimen de oorlogsverkla ring aan Hongarije, Bulgarije en Roe menië goedgekeurd. Thans ontbreekt nog slechts de h and teek c rung van Roosevelt. VERDUISTER GOED ZON 5 Jurui onder:' 21.53 6 Juni op: 5.23 MAAN 5 Juni/ op: 2.00 onder: 12.44 5 Juni Laatste kwartier. Japansche hulp zeer verbeterd is en volkomen- voldoende' is voor de handhaving van orde en rust. Het aantal' overioopeirs uit het kamp van Tsjoengkimg neemt voortdurend toe; bovendien is een aanzienlijk geta'l door de Japanners gevangen igeromen Tsjoengkineezen bij het leger van Nanking ingelijfd. In het algemeen zijn dit soldaten, die besloten hebben mede te werken aan het herstel van den vrede en den ophouw van een gemeenschap pelijke welstandssfeer. Tot de over- loopers behooren ook vliegers, die op het vliegveld Tsjangtsjau mede werken aan de ontwikkeling der Ohineesche luchtmacht. 's-GRAVENHAGE, 5 Juni. Voor de volgende week zijn voor het koopen van de ge bruikelijke rantsoenen brood, vleesch, en aardappelen aange wezen de bonnen 29, en voor het koopen van een rantsoen tabak de bonnen 33 en 34. 's-GRAVENHAGE, 4 Juni. De be drijfsorganisatie voor vee en vleesch heeft een verordening vastgesteld, waarbij aan slagers en vleeschwa- renfabrikanten verboden wordt, het hun toegewezen vleesch of toebe deelde vleesch te .verwerken tot eenig aniier product dan de vleesch- waren, waarvan hun de bereiding krachtens de vee- en vleesch-veror- dening is toegestaan. Onder dit ver bod valt ook het bereiden van vleesch-jus, soepen q.d. Dit verbod geldt, ongeacht of voor deze produc ten al dan niet consumentenbonnen worden ingenomen. Ontheffingen zullen over het algemeen niet wor den toegestaan. KEURING VOOR WAFFEN SS EN VRIJWILLIGERSLEGIOEN. 's-GRAVENHAGE, 4 Juni. De aanmelding van vrijwilligers voor de Waffen SS en het Vrijwilligers legioen Nederland, alsmede de keu ring zal geschieden: - 12 Juni '42: 10 uur, den Haag, café den Hout, Bezuidenhoutsche- weg; 16 uur, Rotterdam, Deutsches 13 Juni '42: 10 uur, Utrecht, Wehr- machtsheim Mariaplein. 15 Juni '42: 10 uur, Tilburg, Werk liedenver., Tuinstraat 68; 16 uur: Eindhoven, Huis Maria, Kruisstraat. 16 Juni '42: 10 uur, Roermond, NS DAP, Swalmerstraat 61; 16 uur, Arnhem, Weberstraat 16b. 17 Juni '42: 10 uur, Amersfoort, Polizeiliches Durchgangslager, Ap pelweg; 16 uur, Deventer, NSDAP, Parkweg 2. 18 Juni '42: 10 uur, Hengelo, Deut sches Haus; 16 uur, Meppel, hotel Westerbeek, Woldstraat. 19 Juni '42: 11 uur, Groningen, Concerthuis, Poelestraat; 16 uur, Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstr, 20 Juni '42: 10 uur, Amsterdam, Schule, Iepenweg 13; 16 uur, den Haag, café den Hout, Bezuidenhout- scheweg. DE STRIJD AAN HET OOSTFRONT EN IN AFRIKA. BERLIJN, 4 Juni. (D.N.B.) In aanvulling op het weermachtberieht verneemt het D.N.B. van militaire zijde het volgende: In den Noordelijken sector van het Oostelijke front schrijdt de vernieti ging van ingesloten bolsjewistische strijdkrachten voort. In den eentralen sector van het front verliezen de bolsjewisten door succesvolle Duitsche aanvalsoperaties de eene plaats na de andere. Tijdens de gevechten in Noord- Afrika werden de 150ste en 151ste Britsche infanteriebrigades, alsmede het 72ste Britsche veldartillerieregi ment, die deel uitmaken van de 50ste Britsche infanteriedivisie, bijna ge heel in de pan gehakt.' Verder werd tijdens het succesvolle gevecht bij Got-El-Oealeb een afdeeling van de eefstq,, Britsche legerpantserbrigade, wélks generaal daarbij in gevangen schap geraakte, vernietigd. Op 3 Juni ontstonden in hot operatiegebied al daar in het gebied van Gazala Tobroek en Bir HaeheimEladem gevpehten, die voor de troepen der spilmogendheden succesvol verlie pen. De strijd in de woestijn speelt zich af- in groote gebieden. DE JAPANSCHE AANVAL OP DUTCH HARBOUR. STOCKHOLM, 4 Juni (A.N.P.) De Japansche bomaanval op het belang rijke Amerikaansehe steunpunt in Alaska, Dutch Harbour, heeft, vol gens vandaag uit Londen ontvangen berichten, zoowel in Engeland als in de Ver. Staten groot opzien gebaard. Hierdoor is in Amerika zelf een nieuwe angstpsychose ontstaan. Klaarblijkelijk verwacht men in Washington nieuwe Japansche ope raties tegen de kust van den Stillen Oceaan van Alaska tot aan de Pa nama-zóne, welk gebied reeds in een ajarm-toestand verkeert. - Oud Germaansch vaartuig ge vonden. - (A. N. P.) In de Gold- borgsont (Denemarken) heeft een visscher dezer dagen een uitgehol de boomstam gevonden, die als aartuig werd gebruikt en waarschijn lijk 3 a 4000 jaar oud is.-Men vermoedt, dat het „schip", dat ongeveer vier en een halven meter lang is, uit het ijze ren- of bronzen tijdperk dateert. Dank zij bijzondere toewijzingen van het mi nisterie van handel is men erin ge slaagd maatregelen te nemen, waardoor het schip kan worden bewaard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1