RIA DAGBLAD VOOR uur. Sovjetaanvallen in hardnekkige gevechten afgeslagen. DE JAPANSCHE TROEPEN IN CHINA. Extra sigaren- en sigarettenrantsoenen. De aanval op Diego Suarez. »rd buff«L een. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse tlummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0 10 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Citg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 131 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Maandag 8 Juni 1942 Britsche aanval op Emden. Canterbury gebombardeerd. Duitsch Iegerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN 'FüHRER, 7 Juni (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: In den zuidelijken sector van het Oostelijke front sloegen Duitsche bergtroepen en Hongaarsche afdee- lingen enkele aanvallen vafi den vijand af. In den centralen en noor delijken frontsector werd de ring om de in het achterwaartsche frontge bied ingesloten groepen van den vijand door een geconcentreerden aanval nauwer aangehaald. Vijande lijke tegenaanvallen werden in hardnekkige gevechten bloedig af geslagen. Aan het Woltsj of-front .herhaalde de vijand op verscheidene plaatsen zijn hevige aanvallen. Zij mislukten echter dank zij den waak- zamen afweer, die gesteund werd door formaties duikbommenwerpers. De vijand leed daarbij zware ver liezen en verloor weer 18 pantser wagens. In Noord-Afrika leverde de tegen aanval der Duitsche en Italiaansche pantsergroepen, gesteund door ster ke luchtstrijdkrachten, groote succes sen op. De vijand werd verslagen en in gedeelten omsingeld en in de pan gehakt. De vijand verlbor weer 30 pantserwagens. Talrijke stukken ge schut en voertuigen behoorden tot den buit. Er werden ruipi 4.000 gevan genen gemaakt. Daarmede bédragen de verliezen van de Britsche strijd krachten sinds het begin van den strijd in de Marmarische woestijn op 28 Mei: ruim 10.000 gevangenen, 550 pantserwagens, 200 stukken ge- schyt en eenige honderden automo bielen. In het gebied van het Kanaal schoten Duitsche jagers gisteren overdag, zonder zelf verliezen te lij den, 13 Britsche vliegtuigen om laag. Het stadgebied van Canterbury werd in den nacht van 6 op 7 Juni opnieuw cloor formaties gevechts vliegtuigen met brisant- en brandbommen bestookt. - Britsche bommenwerpers vielen in den afgeloopen nacht de stad Emden aan. De burgerbevolking leed. verliezen. Talrijke gebouwen, vooral weer in woonwijken, wer den verwoest of beschadigd. Zes der aanvallende vliegtuigen wer den omlaag geschoten. Kapitein Philipp, Gruppencom- mandeur in een eskader jachtvii'eg- tuigen behaalde gisteren aan het Oostelijke front zijn 101e tot 103e overwinning in de lucht. Eerste lui tenant Becker behaalde in den afge loopen nacht zijn 20e tot 22e over winning in de lucht tijdens nachte lijke vluchten. De Oberfeldwebel Tei- ge van een eskader jachtvliegtuigen schoot met zijn gevechtsvliegtuig binnen enkele dagen tijds elf vijan delijke vligtuigen, waarvan negen des nachts, omlaag. Hevige gevechten in de hosschen. BERLIJN, 6 Juni (D.N.B.) Naar het opperbevel der weermacht mede deelt hebben de Duitsche troepen op 4 Juni in den N. sector van het O. front bij plaatselijke aanvallen tegen sterken weerstand der bolsjewisten wederom succes gehad, ondanks het onoverzichtelijke, boschachtige ge vechtsterrein werden de-felste ge vechten geleverd om groote bos- schen, die den tegenstander gunstige verdedigingsmogelijkheden boden. Desondanks gelukte het de Duitsche infanterie verder terrein te winnen, terwijl een andere gevechtsgroep, die stap voor stap voorwaarts drong, een groot bosch in bezit nam en van den vijand zuiverde. Aan het front in Lapland hebben Duitsche en Finsche troepen in den nacht van 3 op 4 Juni een succes volle stoottroepactie ondernomen, waarbij een aan den oever van een rivier gelegen vijandelijk steunpunt vernietigd werd. Een-«ieuwe stoot troepactie, die over de rivier werd uitgevoerd, slaagde eveneens. J£r werden talrijke bunkers, zware en lichte wapens vernield en de bezet ting van de gevechtsstellingen werd Duitschland strijdt voor Europa. EXTRA BERICHT. Negentien schepen tot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Juni (D.N.B.) Het opperbevel de» weermacht deelt mede: „In den strijd tegen de vijan delijke ravitailleeringsscheep- vaart hebben Duitsche duikboo- ten in de Amerikaansche wate ren nieuwe successen behaald. Zij hebben aan de Oostkust van Noord-Amerika, in de Caribi sche zee en ten oosten van de Antillen 19 schepen met een gezamenlijken inhoud van 108.300 ton tot zinkan gebracht." in strijd van man tegen man vernie tigd. Het Duitsche luchtwapen heeft gis teren doeltreffende aanvallen gericht op bolsjewistische troepenbewegin gen ten Z.O. van het Ilmerfmeer, waarbij den vijand door voltreffers in uitgangsposities zware verliezen werden toegebracht. Ten N. van het Ilmenmeer hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen ver scheidene bunkers en gevechtsposi- ïes vernietigd. Bij den aanval op vijandelijke tanks, werden nog vijf pantserwagens buiten gevecht ge steld en mislukte een bolsjewistische tankaanval. DANKZEGGING DER JAPANSCHE NATIE VOOR DE OVERWINNING BIJ SINGAPORE TE TOKIO. Schoolkinderen (een deel der tienduizenden) brengen hun dank op het plein voor het Keizerlijk Paleis tot uitdrukking. (Transatlantic-Recla) De betrekkingen tusschen Frank rijk en Amerika. (D.N.B.) In po litieke kringen alhier worden de FranschAmerikaansche betrekkin als onveranderd beschouwd. De on derhandelingen over Martinique duren voort. Staatsbegrafenis voor Heydrich. (D.N.B.') De Führer heeft gelast dat voor den plaatsvervangenden rijksprotector SS: Obergruppen- führer en generaal der politie Reinhard Heydrich een staatsbe grafenis zal worden gehouden, die in Berlijn zal plaats ftebben. Belangrijke plaatsen bezet. TOKIO, 6 Juni (D.N.B.) Japansche strijdkrachten hebben in den nacht van Vrijdag op Zaterdag him vemie- tigénde nachtelijke aanvallen op de vijandelijke troepen in het gebied van Tsjoetsjau voortgezet. Tegelij kertijd is een tweede sterke Japan sche eenheid opgerukt naar Mau- tausjan. i, Naar Domei van het front in Bir ma meldt, zijn Tsjoengkineesche eenheden, die onlangs in het door de Japansche troepen bezette gebied waren binnengedrongen, .ten W. van Lisjiping, ten Z.W. van Lamen in de provincie Junnan door de Japansche formaties in de pan gehakt. Andere vijandelijke overblijfselen werden vernietigd, toen Japansche troepen tusschen Tengtsjoeng en Lamen van drie richtingen tot den aanval over gingen. Door dit gevecht werd de geheele W. oever van de rivier de Noe gisteren geheel van vijandelijke strijdkrachten gezuiverd. Plotselinge actie in N.W. China. Van het front in de vlakte van Ordos, 6 Juni. (Domei). Teneinde nog een front te vormen tegen Tsjoengking zijn Japansche eenhe den gisteravond plotseling een actie begonnen tegen den vijand in Noordwest-China. Zij trokken de Gele Rivier over en vielen de pas gevormde 32ste Tsjoengkineesche divisie 'aan op de vlakte van Ordos. Naar verluidt, rukken de Japan ners naar het Zuiden op en dringen zij de achtste Tsjoengkineesche oor logszone binnen. Zij hebben vanuit drie richtingen oprukkend een belangrijk punt op de vlakte van Ordos in de provincie Soeijoean bereikt. De Japansche troepen hebben bij hun opmarsch in Z. richting een ze ker strategisch punt bereikt. VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND EN ENGELAND. BERLIJN, 7 Juni. (D.N.B.) In den afgeloopen nacht hebben Britsche bommenwerpers een stad in het' N. W. Duitsche kustgebied met brisant- en brandbommen aangevallen. Er word schade aangericht aan civiele eigendommen, vooral door het uit breken van branden in woonwijken. Volgens de voorloopige berichten werden zes der aanvallende machi nes neergeschoten. Duitsche formaties gevechtsvlieg tuigen vielen in den nacht van 6 op 7 Juni éen stad in zuidoost-Engeland doeltreffend aan, zonder zelf verlie zen te lijden. Tsjoetsjau en bezet Teengsjang' DE HOOIBOUW IS BEGONNEN. Het eerste gras in de Wieringermeer wordt gemaaid, (Epiy.goon-K.yip.er) De persafdeeling' van het Japan sche leger in Midden-China deelt mede, dat Tsjoetsjjau in de provin cie Tsjekiang -Zaterdagavond om 18.00 volledig bezet is, waarbij naar schatting 15 Tsjoengkineesche divi sies na dagenlang hardnekkig- ver zet geheel in de pan gehakt werden. Van het front in Kisngsi wordt gemeld, dat Japansche troepen Za terdag Toengsjang, een vijandelijke versterking langs den spoorweg Tsj'ekiang-Kiangsi bezet hebben. De Japansche troepen vernietigen than;; de vijandelijke overblijfselen, die' zich in de nabijgelegen bergen terugtrekken. Japansch overzicht van behaalde resultaten. Een enorme oorlogsbuit. TOKIO, 7 Juni (D.N.B.) In een of ficieel communique heeft het Japan sche hoofdwartier Zondagmiddag een overzicht gegeven van de resul taten der operaties van het Japan sche leger van het uitbreken van den oorlog op 8 December tot 31 Mei. Het tptale aantal gevangenen bedraagt volgens dit overzicht 342.000 man. Hieronder bevinden zich 25.000 A.merikanen, 64.000 En- gelschen en 24.000 Nederlanders. Rond 100.000 Indonesiërs zijn reeds vrij gelaten. Aan de verschillende fronten in China verloor Tsjang Kai Sjek bo vendien ongeveer 112.000 dooden. Tegenover de Japansche troepen stonden in de Zuidelijke gebieden, dus voor Honkong, op de Pljilippij- nen, op Malakka, in Nederlandsch- Indië en Burma, tezamen 35y: divi sie, waarvan de sterkte op 505.000 man wordt becijferd.-. Aan materiaal vielen den Japan ners 3.763 kanonnen, 1.440 tanks, meer dan 31.000 motorvoertuigen, 240 vliegtuigen, meer dan 11.000 machinegeweren en groote hoeveel heden rollend materiaal in handen. Verder werden 1.636 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Tot zin ken werden gebracht 1 duikboot, 1 torpedoboot als mede 41 andere schepen, terwijl tal van andere be schadigd werden. Als Japansche verliezen wordt opgegeven 9.174 dooden, rond 20.000 gewonden, 348 vliegtuigen en 31 schepen van tezamen 160.000 ton. 's-GRAVENHAGE, 6 Juni. De secretaris-generaal van liet De partement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart deelt mede, dat binnenkort twee extra rantsoenen sigaren (tien stuks) op de tabakskaart en twee extra rantsoenen sigaretten (dus 40 stuks) op de sigarettenkaart be schikbaar zullen worden gesteld. Daarenboven zullen op de tabakskaart naderhand twee rantsoenen sigaretten extra (40 stuks) worden gegeven. De bon, waarop en de tijd, -waarin deze extra rantsoenen beschikbaar zullen worden ge steld, zullen weldra worden be kend gemaakt. In verband met het boven staande zullen de detaillisten en grossiers in de volgende week op den voor hen vastgestelden inleveringsdag een extra voor schot ontvangen. Nadere mededeelingen hier omtrent zijn in een officieele' publicatie opgenomen. De aanval op Wesl-Duitsche gebie den. (D.N.B.) Dert'ien Britsche vliegtuigen worden, naar het Engel- sche ministerie van luchtvaart vol gens don Britschen nieuwsdienst meldt, vermist van de operaties, die het Engelsche luchtwapen in den nacht van Vrijdag op Zaterdag ge richt heeft tegen West-Duitsche ge bieden. Het aantal slachtoffers te Keulen. (D.N.B.) Het aantal bij den laat- sten Engelschen luchtaanval op Keu len omgekomen burgers is gestegen tot 305 naar hét D.N.B. vernpemt. RIJWIELSTELEND ECHTPAAR OP HEETERDAAD BETRAPT. DELFT, 6 Juni. De politie te Delft heeft aangehouden en in arrest gestéld mej. S. en haar echtgenoot, wonende aldaar, die op geraffineerde wijze, rij wieldiefstallen pjeegden. Mej.f?. bracht telkens een' bezoek aan het gasthuis te Delft, z.g. om een zieke vriendin te bezoeken. Het viel echter op, dat haar bezoeken erg kort waren en dat na elk bezoek een fiets van een der andere bezoeksters was verdwenen. Gisteravond werd de vrouw op hee- térdaad betrapt, terwijl haar man bui ten stond en wachtte om den buit in ontvangst te nemen. De slagschepen van de Queen Elizabeth-klasse. TOKIO, 6 Juni. (D.N.B.) Naar de Jyomioeri Sjimboen meent te weten, is het in Dieso Suarez getorpe deerde Britsche slagschip van de Queen Elizabeth-klasse thans gezon ken. Een bevestiging van andere zijde is nog niet ontvangen. Japansche marine-experts verkla ren, dat thans alle slagschepen van de Queen Elizabeth-klasse tot zinken gebracht of zwaar 'beschadigd zijn. De Barham is in 1941 door Duitsche duikbooten tot zinken gebracht, de Warspite is zwaar beschadigd op de Koraalzee en daarvoor waren reeds de Malaya, de Valiant en de Queen Elizabeth, tenminste zwaar bescha digd. Deze experts rneenen te weten, dat de Queen Elizabeth bij het uitbre ken van den oorlog in Oost-Azië de Britsche vloot te Singapore moest versterken. Na den ondergang van de Prince of Wales en de Repulse was het schip echter naar den In- disehen Oceaan gedirigeerd en later hielp het den Britschen aanval op Madagascar dekken. Al deze slagschepen hadden nieu we turbines en „-en versterkte pant sering tegen luchtaanvallen gekre gen en behoorden tot de machtigste eenheden der Brit che slagvloot. Britsche mededeeling inzake de behandeling van krijgsgevangenen. Tegenmaatregelen opgeheven. 6 Juni. (D.N.B.). Het der weermacht deelt BERLIJN, opperbevel mede: Naar Radio-Londen vandaag heeft gemeld, heeft het Britsche mi nisterie van oorlog het volgende meegedeeld: „Een bevel, zooals door de Duit- schers is gevonden, is niet door het Britsche ministeire van oorlog gegeven. Indien een subaltern offi cier, misschien de commandant van de' vierde pantserbrigade, een bevel van dezen aard heeft gegeven, dan verklaart het ministerie van oorlog, dat dit bevel onmiddellijk ingaande als niet bestaand wordt verklaard. De Duitsche gevangenen worden even als voorheen overeenkomstig de Ge- neefsche conventie behandeld". Als gevolg van deze verklaring van het Britsche ministerie van oor log heeft het opperbevel van de Duitsche weermacht vanmiddag alle bevolen vergeldingsmaatregelen te gen de Britsche gevangenen in Afrika opgeheven. MAX BLOKZIJL OVER „ONAANGENAME MENSCHEN". 's-GRAVENHAGE, 8 Juni. Het poli tiek weekpraatje van Max Blokzijl, dat hedenavond van 21.0021.15 uur over den zender Hilversum 2 wordt uitgezonden (301 meter) heeft als titel: „Onaangename menschen". Diamanten echtpaar. Donder dag 18 Juni hoopt.het echtpaar D. Lieshout D. LieshoutStelling, wo nende Noordeinde 5 te Wormerveer, zijn 60-jarige echtvereeniging te her denken. Het echtpaar geniet - een groote populariteit, weshalve het dien dag stellig niet aan belangstel ling zal ontbreken. VERDUISTER GOED l' ZON 8 Juni onder: 21.56 9 Juni op: 5.21 MAAN 8 Juni op: 3.15 onder:) 16.10 13 Juni Nieuwe Maan. Talrijke Britsche pantser wagens in de Marmarische woestijn vernield. 4000 Engelschen gevangen genomen. Italiaansch legerbericht. ROME, 7 Juni. (Stefani). In zijn weermachtbericht No. 737 maakt het Itailaansche opperbevel het volgende bekend: De krachtige tegenaanval van ge motoriseerde en gepantserde strijd krachten der asmogendheden heeft nieuwe aanzienlijke successen opge leverd. De vijand, die tot den aftocht genoopt werd, verloor nog 30 pant serwagens, talrijke stukken geschut en liet 40Ó0 gevangenen in onze han den. Het aantal in den loop van den veldslag in de Marmarische woestijn vernielde of buitgemaakte pantser wagens is hiermede sinds gisteren tot meer dan 550 gestegen. Er werden meer dan 200 kanonnen en vele honderden automobielen buitge maakt. Het aantal gevangenen, on der wie zich tal van hooge officieren bevinden, bereikt de 10.000. Ook gisteren heerschte er leven dige -activiteit van de Italiaansche en Duitsche vliegers. Steunpunten en kampen in het achterland werden doétreffend gebombardeerd. Con centraties voertuigen werden aange vallen. Een groot aantal voertuigen geraakte in brand. Drie Curtiss- toestellen werden door onze vliegers in luchtgevechten neergeschoten. In den loop van dag en nacht on dernomen aanvallen van gevechts vliegtuigen en duikbommenwerpers op de militaire installaties op Malta, die herhaaldelijk getroffen werden, kwam het tot talrijke hevige lucht gevechten, waarbi' 7 vijandelijke liegtuigen vernietigd en talrijke andere door machinegeweervuur ge troffen werden. Vijf onzer vliegtui gen keerden niet op hun steunpunten terug. Hieronder bevindt zich ook een zee-reddingsvliegtuig', dat on danks de duidelijk zichtbare roode- kruisteekens aangevallen en getrof fen werd. In het O. deel van de Middelland- sche Zee brachten onze torpedovlieg- tuiger. niet ver van Haifa een mid delgroot tankschip tot zinken. Messina is in den afgeloopen nacht opnieuw door Britsche vliegtuigen in verscheidene golven aangevallen. Vele woonhuizen werden bescha digd. Eenige branden, die in het bergachtige gebied der provincie wa ren uitgebroken-, konden terstond ge- bluscht worden. Onder de burger bevolking zijn geen slachtoffers te betreuren. Het .luchtdoelgeschut heeft 3 vliegtuigen neergehaald, waarvan er een voor de Golf van Catania, het tweede tusschen Kaap Peloro en Villa Sar. Giovanni en het derde ten Oosten van Augusta in zee stortte. Malta is geen steunpunt der Britsche marine meer. De strijd in Lybië._ BERLIJN, 6 Juni. (D.N.B.) Vol gens de bij het opperbevel van de weermacht binnengekomen rappor ten, hebben de gevechtqn op 't Afri- kaansche oorlogstooneel in de afge loopen week in onverminderde he vigheid voortgeduurd. Na de succes volle operaties van de spilmogend- heden bij Agedabia (2227 Januari) hebben deze thans na vier maanden van schijnbare rust weer het initia tief hervat. De spilmogendheden hebben deze gevechtspauze benut om in vergrooten omvang versterkingen en ravitailleering van Italië naar Afrika over te brengen. Sedert 26 Mei staan de Duitsch- Italiaans'che formaties in de Marma rische woestijn aangetreden voor den strijd in een jaargetij, waarin men totdusver groote operaties in het Afrikaansche gevechtsgebied voor onmogelijk hield. Talrijke vijande lijke steunpunten werden reeds veroverd. Bij de verovering van een door de Britten bij Got-el-Oeales in den vorm van een vesting versterkte stelling kon een groot succes behaald worden. Meer dan 3000 gevangenen alsmede talrijk oorlogsmateriaal vie len in handen van de troepen der spilmogendheden. De door de Britten- ten totdusver geleden verliezen aan pantserwagens komen ongeveer overeen met de gevechtssterkte van twee pantserbrigades. Door de Brit ten, die alle beschikbare reserves in den strijd wierpen, werden hevige tegenaanvallen ondernomen, die on der zware verliezen ineenstortten. Ongeacht de verhoogde actie van de DuitschItaliaansche luchtmacht boven het Afrikaansche gevechtsge bied. werd Malta door formaties van de luchtmachten der spilmogendhe den aangevallen. Malta heeft sinds lang opgehouden een steunpunt der Britsche marine te zijn. Wat doet het Arbeidsfront bij overlijden 's-GRAVENHAGE. 7 Juni. De Centrale Persdienst van het N. A. F. meldt: De zorg van het Nederlandsche Ar beidsfront strekt zich bij overlijden van een lid ook uit tot de nabestaanden. In de eerste plaats tot de echtgenoote en minderjarige kinderen. Deze kunnen namelijk aanspiaak maken op een over- lijdensuitkeering en een begrafenisuit- keering. En wel in de volgende ge vallen. Een overlijdensuitkeering komt 1 toe aan de- wettige echtgenoote van een 'overledene, die tenminste drie jaar lid ,is geweest van het N.A.F,, en bij toe treding den leeftijd van 56 jaar nog niet had bereikt. Was de overledene voor de oprichting van het N.A.F. lid van een vakvereeniging of een organisatie, waaraan voor de leden eveneens een overlijdensuitkeering verbonden was, dan bestaat evenzeer recht op uitkee- ring wanneer de toetreding tot die vereeniging of organisatie voor het 56e jaar heeft plaats gevonden. Een- be- grafenisuitkeering wordt boven deze overlijdensuitkeering eveneens aan de echtgenoote en minderjarige kinderen toegekend, na een lidmaatschap van vijf jaar. Na een 12-jarig lidmaatschap bedraagt elk van de uitkeeringen 50, zoodat dan in het totaal een bedrag van 100 wordt uitgekeerd. Dit bedrag is slechts afhankelijk van het aantal betaalde bij dragen, en niet van de klasse waarin deze bijdragen werden gedaan. De be- grafenisuitkeering kan ook worden verleend aan hem, die aantoont de be grafenis van het overleden lid uit eigen middelen te hebben betaald. Als aanvulling op de bestaande uit keeringen uit de wettelijke ongevallen verzekering en de ziekenfondsverzeke ring, 'benevens die, welke wellicht uit particuliere fondsen verkregen worden, beteekenen deze- overlijdens- en begra- fenisuitkaeringen een aanmerkelijke verlichting van zorgen van de weduwe en de wezen van een overleden lid. De geldelijl-e zorgen, die op het gezin drukken, worden mede door deze onder steuning Voor een deel weggenomen. Iedere werker, die het belang van'zijn gezin inziet, is dus ook op grond van deze aan het lidmaatschap verbonden voordeelen lid van het Nederlandsche Arbeidsfront. Meisjes in het Arbeidsfront. 's-GRAVENHAGE, 6 Juni. De Centrale Persdienst van het N. A. F. meldt: Vrouwelijke leden van het Neder landsche Arbeidsfront hebben, na min stens vijf jaar onafgebroken lidmaat schap, bij huwelijk recht op een gelde lijke ondersteuning, waarvan de grootte afhankelijk is van den totalen duur van het lidmaatschap en van de gemid delde bijdrage, die betaald is. Met deze bepaling vervalt de overi gens onjuiste bedenking, die vele onge huwde vrouwelijke werkkrachten voor heen tegen aansluiting bij een vakorga nisatie hadden. „Waarom zou ik contri butie betalen, wanneer ik toch straks in het huwelijk treedt, mijn geld is dan toch weg", zoo werd geredeneerd. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft dit bezwaar thans weggenomen en de vrouwelijke leden een ,J?ruidschat" in het uitzicht gesteld, die wegens den korten duur van het lidmaatschap, die voor het verwerven daarvan is ver- eischt, door vrijwel alle huwende vrou welijke leden zal kunnen worden ver worven. De bedragen varieeren tus schen 20 in het laagste geval en maxi maal 180.. Een voorbeeld: Jansje Beek is op haar zestiende jaar als fabrieksarbeidster _aan werken en wprd onmiddellijk lid van het N.A.F. Als zij straks op 26- jarigen leeftijd in het huwelijk treedt, ontvangt zij bij die gelegenheid een* bedrag van 45, d.w.z. dat zij 24 bijna een kwart van de betaalde contributie terugontvangt, en dat, ongeacht of zij misschien gedurende haar lidmaatschap reeds een belangrijke geldelijke onder steuning in een of anderen vorm heeft genoten. Ook hieruit blijkt dus, dat de zorg van het N.A.F. voor zijn leden niet bin nen de enge grenzen blijft, die de be roepsarbeid bepaalt, doch rekening houdt met de bijznndere belangen, in dit geval van de vrouwelijke leden. Arbeidsters in alle bedrijven zullen dit zeker erkennen door zich aan' te sluiten bij het Nederlandsche Arbeids front. KADERBIJEENKOMST VAN N.S.D.A.P. EN N.S.B. MAASTRICHT, 7 Juni. De hoofdstad van Limburg stond vandaag in het teeken van de groote kaderbijeenkomst van N.S.D.A.P. en N.S.B.die daar in den middag op het Vrijthof is gehouden en door eenige duizenden belangstel lenden werd bijgewoond. In den loop v.an den middag arri veerden Hauptdienstleiter F, Scmmidt en de plaatsvervangend leider der N.S.B., van Geelkerken, vergezeld door den Beauftragte voor deze provincie W. Schmidt, en andere autoriteiten. De heer van Geelkerken hield een uitvoerige rede waarin hij zeide, dat het den nat.-soc. steeds weer een be hoefte is te getuigen van hun levensbe schouwing, want wij eischen niet alleen het recht op haar uit te leven, maar ook ons volk daarnaar te leiden. Hierna hield Hauptdienstleiter Schmidt een rede, waarin hij - er op wees dat de wereld zich reeds in 1914 vergiste. Zij had gehoopt, dat toen de internationale Marxistische idee Duitschland ten gronde zou richten, maar de Duitsche soldaat greep naar het geweer. Spreker deed tot slot een beroep op de nationaal-socialisten van beide volken zich door niéts meer te laten scheiden, want gold vroeger het parool „Duitschland ontwaak", thans luidt dit: „Europa ontwaak",

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1