voor nmeren e Vries, DAGBLAD VOOR VJ g Alkmaar. 3 a. Alkmaar. ellijk RBURG. Slag in Middellandsche Zee geëindigd. Zwaar verlies voor Britsche vloot. Succesvolle operaties - in Marmarica voortgezet. Het Duitsche legerhericht. Schipbreukelingen in de Straat van Sicilië. Problemen bij de melkvoorziening. Productie verminderd, de vraag gestegen. Nederlandsche meisjes in Duitschland aan den slag. Tapijten en dekens uit menschenhaar. m 1942, des avonds 8 en. rer 1941 van den cening over 1941. cr het magazijn over ÖE SECRETARIS. IAAR Tel.: 2505. 3535 3888 4321 4735 4986 5535 5785 6141 6421 6949 7150 7434 7601 7956 8322 8669 8995 9533 5541 3913 4330 4741 5033 5539 5791 6142 6466 6956 7177 ■743S 7622 7981 9048 9595 3927 4367 4745 5034 5550 6828 6154 6487 6968 7207 7484 7689 8032 .6388 8707 9070 9651 3623 4014 4417 «758 8078 8568 8831 6189 6546 «978 7210 7493 *786 6061 8454 8719 9129 0804 1 J024Q 10250 103» 4032» 0 10538 10700 10728 1073» 8 Ï1391 11396 11424 11434 5 11721 11790 11823 11868 9 12120 12139 12191 12201 2 12801'' 12Q11 1262T 12687 9 12862 12987 12995 13018 18 13193-13231 13239 13356 2 13525 13548 13558-1358» 5'13734 13758 13763 137»» 14380 3 14636 14935 15464 15865 16326 4 16682 5 17221 17569 18069 18411 18869 19287 19586. 19859 20336 14404 14429 14437 14646 14661 14667 15034 15067 1515* 15465 15546 15008 15869 15882 15915 16344 16394 16406 16708 16793 18799 17225 17240 irm 17599 17723 17769 18095 18112 18119 18414 18445 18499 18875 18898 18913 19296 19298 19303 19591- 19015 19619 19882 19929 19944 20370 20387 204*5 20700f&Yl Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. TeL Administratie (abonn., advert.) 3320* Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 1 010 per m.M„ minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de üitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/b. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 139 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar Woensdag 17 Juni 1942 ROME, 16 Juni (Stefani.) Het Ita- liaansche weermachtberieht van he den luidt als volgt: Na de iri het extrabericht gemelde succesvolle actie in de Marmarische woestijn zetten de Italiaansche en Duitsche troepen hun operaties met goed resultaat voort. De stellingen van Ain el Gazala werden bereikt en gepasseerd. De luchtmacht van de asmogendheden, die zonder ver zet te ontmoeten het luchtruim van den veldslag beheerscht, onder steunde zonder ophouden de actie te land. Vijandelijke colonnes, die op den aftocht waren, werden onder machinegeweervuur genomen en verstrooid. Vele honderden automo bielen werden vernield of onbruik baar gemaakt, batterijen werden tot zwijgen gebracht. Op 14 en 15 Juni verloor de Britsche luchtmacht in totaal 20 vliegtuigen. Vijf van onze 1 toestellen zijn niet teruggekeerd. Aan den grooten lucht- en zeeslag, die gisteravond in de Middellandsche zee beëindigd werd, heeft de marine met haar strijdkrachten een zeer groot aandeel gehad. Sinds haar ver trek werden de beide groote vijan delijke convooien, die van het Oos ten en het Westen kwamen, door onze duikbooten waargenomen en aangevallen, die twee eenheden van het van Gibraltar uitloopende eska der torpedeerden. Op den ochtend van 15 Juni heeft de zevende vloot- divisie, bestaande uit twee lichte kruisers en vijf torpedojagers, het van Gibraltar naar Malta onderweg zijnde convooi hevig aangevallen. Hoewel dit in de meerderheid was. en bestond uit twee kruisers en min stens 12 torpedojagers, trok het zich terug, verspreidde zich en hulde zich in nevel. In het hierop zich afspe lende gevecht op korten afstand werd een kruiser getorpedeerd en zonk onder het geconcentreerde vuur van de „Eugenio di Savoya" en van de „Montecuccoli". Twee torpedo jagers werden door onze marinevaartuïgen getorpe deerd. Onze eenheden zetten onder voortdurende vruchtelooze vijande lijke luchtaanvallen den geheelen dag de actie tegen de vijandelijke eenheden voort en brachten door artillerie treffers nog een torpedoja ger tot zinken. De luchtmacht van de asmogendheden nam aan den strijd deel en decimeerde het con- ,vooi. Vier schepen werden in brand geschoten en tot zinken gebracht, een tankboot geraakte in brand. Het andere, van Alexandrië komende groote vijandelijke convooi werd door bommenwerpers en torpedo vliegtuigen van éte steunpunten in Noord-Afrika en in de Egeïsche zee aangevallen. Een torpedojager werd tot zinken gebracht, zes eenheden werden getroffen. In luchtgevech ten werd een Spitfire neergehaald. Een van onze vliegtuigen keerde niet terug. In de zeegevechten ten Oosten en ten Westen van Malta verloren wij een zwaren kruiser, die door een luchttorpedo en vervolgens door een duikboottorpedo getroffen werd, ter wijl een zwaar beschadigde torpe doboot een Italiaansche haven wist te bereiken. Een groot deel van de bemanningen werd gered. Volgens later nog ontvangen be richten zijn de verliezen van de Engelsche vliegtuigen bij de opera ties op 14 Juni in het Westelijke bekken van de Middellandsche zee tot 27 gestegen. Nog 19 andere ma chines werden denzelfden dag ver nietigd. In de Zwarte zee brachten Italiaansche „Mas" (motortorpedo- booten) een bolsjewistische duik boot tot zinken. De Nederlandsche Volksdienst maakt het sterke sterker, het gezonde ge zonder. Steunt dit werk, sluit U aan als lid. DE „GESELLEN VAN DEN SPELE" zullen in Utrecht een serie Middeleeuw- sche tooneelstukken opvoeren in den ouden Kloosterhof van de Domkerk. Gisteravond begon men met de opvoe ring van „Elckerlyc", onder regie van Adr. Hooykaas, Johan Sehmitz (als Elckerlyc) en Kommer Kleyn (zittend) 'ra een scène. (Dplygopp-Sagers) HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 16 Juni. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend:' „In het versterkte gebied voor Sevastopol vonden gisteren slechts gevechten van geringen omvang plaats. De luchtmacht vernietigde in de haven van de zindelijke baai een vijandelijken torpedojager. Het ten Oosten van Charkow ver overde bruggehoofd aan gene zijde van de Donetz werd naar hetnoor den uitgebreid. Overigens mislukten in den centralen en noordelijken sec tor van het Oostelijke front plaat selijke aanvallen van den vijand. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen bombardeeren met goede uit werking een vijandelijk vliegveld bij Moermansk en plaatsten aan de Kandalakscha-baai bomtreifers op trajecten van den Moermansk-spoor- weg. Hierbij verloor de vijand in luchtgevechten 10 vliegtuigen. Nach telijke aanvallen van de luchtmacht waren gericht op vliegvelden en spoorweginstallaties in het gebied rondom Moskou. De slag in de Marmarische woes tijn is in het voordeel van de Duit sche en Italiaansche troepen beslist. Nadat de vijandelijke pantserstrijd krachten bij Acroma waren versla gen en bij de achtervolging naar het noorden de via Balbia was over schreden en de kust bereikt werd, zijn de Engelsche en Zuid-Afrikaan- sche troepen in de stelling van Ga zala van hun verbinding met To- broek afgesneden. In een aanval van het westen uit hebbén Italiaan sche divisies deze stelling doorbro ken. In de avonduren van gisteren werden ook ten zuiden van Tobroek zwaar versterkte woestijnforten stor menderhand veroverd en werd ver der naar het oosten terrein gewon nen. De omvang van de overwinning is nog niet te overzien. In het Kanaal sloegen lichte zee- strij dkrachten bij de bescherming van een convooi drie aanvallen van vijandelijke groepen motortorpedo- booten af en brachten door artillerie treffers op korten afstand twee Brit sche motortorpedobooten tot zinken. Andere vijandelijke vaartuigen wer den deels door gebruik te maken van handgranaten zwaar beschadigd. In zuidwest-Engeland werden in den afgeloopen nacht militaire in stallaties met bommen bestookt. Enkele Britsche vliegtuigen deden gisteren overdag onder bescherming van de wolken eén nutteloozen sto- ringsaanval op he.t West-Duitsche grensgebied. VAN EEN VLOOTBASIS IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE, 16 Juni. (Stefani). Een der bizondere corres pondenten van Stefani meldt: De gevolgen van de aanvallen der Ita liaansche luchtmacht blijken vreese- lijk te zijn. Tijdens verkennings vluchten boven de Straat van Sicilië heeft men honderden schipbreuke lingen kunnen waarnemen, allen Engelschen, die deel uitmaakten van de bemanningen van koopvaarders en oorlogsschepen, welke door de Italiaansche r- bommenwerpers tot zinken gebracht zijn. Een Italiaansch hospitaalschip stelt pogingen in het werk deze schipbreukelingen te red den, maar dit reddingswerk werd bemoeilijkt, aangezien het vaartuig door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen. AANVALLEN OP DE KUST VAN DEN KRIM. BERLIJN, 15 Juni (DNB). Aan de Westkust van den Krim, bij Jew- patorije, hebben, naar het DNB van militaire zijde verneemt, Sowjetoor- logsschepen een'aanval gedaan op de kust, welke waarschijnlijk be doeld was als afleidingsmanoeuvre in verband met de gebeurtenissen op het front van Sebastopol. Er ont stond een artilleriegevecht tusschen de oorlogsschen en Duitsche kust- artillerie, waardoor de bolsjewisten na eenige treffers gedwongen wer den den steven te wenden. Er gijn drie landingspogingen ge daan. Voorts is in den nacht van 15 op 16 Juni nog een poging gedaan aan de kust van het schiereiland Kertsj om met zes booten aan land te komen. Voor de bolsjewisten vas ten voet konden krijgen, werden vijf booten door het terstond ingezette vuur gedwóngen den steven te wen den, de zesde boot werd met de be manning tot zinken gebracht. -T Groote brand in Portugal. - (D.N.B.) Dinsdag zijn door een groo ten brand in een pakhuis bij het Portugeesche grensstation Villar Formoso in korten tijd meer dan 100 ton goederen verloren gegaan. De bestrijding van het vuur was door het gebrek aan geschikte blusehappa- raten buitengewoon moeilijk. De verbrande goederen moesten naar Europeesche staten worden geëxpor teerd. Men neemt aan, dat de brand aan Engetohe sabotage is te wijten, EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE HOOFDKWARTIER. Zware slagen op de Middel landsche zee toegebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Juni (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Op de Middellandsche zee hebben formaties van het Duit sche luchtwapen en eenheden der Diiitsche marine in samen werking met Italiaansche lucht en zeestrijdkrachten de Britsche vloot en de vijandelijke ravitail- leeringsscheepvaart zware sla gen toegebracht. Behalve de reeds gemelde Italiaansche groote successen tegen het van den Atlantischen Oceaan komende convooi as een van Alexandrië komend en door sterke vlootstrijdkrachten be veiligd Britsch convooi uiteen geslagen. In den tijd var 13 tot 15 Juni werden hierbij door Duitsche lucht- en zeestrijd krachten 4 kruisers ep torpedo- bootjageirs, 2 bewakingsvaartui gen en 6 koopvaarders met te zamen een inhoud van 56.000 fort. in den grond geboord. Bo vendien werden 1 torpedoboot- jager en 8 koopvaarders door torpedo's getroffen, in brand ge worpen of zoo zwaai bescha digd, dat aangenomen' kan wor den, dat zij verloren zijn. Nog 6 oorlogsschepen en 6 koop- "vaarders kregen bom- of torpe dotreffers. Van de ter beveiliging van het convooi opgestegen vijandelijke jagers werden er S3 bij lucht gevechten neergeschoten. 10 Duitsche vliegtuigen gingen verloren. De resten van hett con vooi werden' gedwongen terug te keeren. Het succes is mede behaald door de duikboot van den kapi tein-luitenant Resehke, die een Britschen kruiser in den grond heeft geboord1. HOOFDKWARTIER IN HET OOSTEN. Nauwe samenwerking van de Weer- maehtsonderdeelen maakt snel toeslaan mogelijk. Verkenners zijn teruggekomen. Terwijl zij verslag uitbrengen, worden hun vluchtopnamen bekeken en de resultaten aan het Hoofdkwartier doorgegeven. (Transatlantic-Recla) 's-GRAVENHAGE, 16 Juni. Sedert de invoering van de rantsoeneerirfg onzer voornaamste voedingsmidde- le* is een- grootere vraag naar be paalde producten merkbaar dan vroeger, eensdeels als gevolg van het wegvallen van een bepaalde groep levensmiddelen, anderdeels doordat sommige bodemproducten eerst thans in verband met de tijds omstandigheden bij het publiek de waardeering krijgen, die zij verdie nen. x Wat de melk betreft, doet zich voor de consumenten het bezwaar lijke feit voor, dat tegenover een stijgende vraag een verminderde productie staat. Dit laatste vindt, haar oorzaak in de voederpositie van het melkvee. Doordat een deel van het grasland moest worden >«e« Kaart van Pelt DE SLAG OM TOBROEK. De strijd in de Marmarische woestijn ontwikkelt zich momenteel in ©en linie die loopt van Gazala, Acroma, naar Tobroek en sinds de verovering van Bir Hacheim (door de vereenigde Duitsche-Italiaansche troepen) naar Bir el Gobi en El Adem. De strijd om Tobroek duurt onvermin derd voort. DE WILHELMSTRA.SSE OVER VERDRAG LONDEN—MOSKOU. BERLIJN, 16 Juni. (A.N.P.) Het feit, dat niet alleen door de publi citeit van de mogendheden aangeslo ten bij het pact van drie, doch ook door de pers van het neutrale bui tenland steeds meer getwijfeld wordt aan het onschuldige uiterlijk van het nieuwe BritschBolsjewistische noodverdrag en dat in dit verband geheel openlijk wordt gesproken van geheime aanvullende overeenkom sten tusschen Londen en Moskou, is, naar de opvatting van politieke kringen alhier voor de officieele Britsche instanties klaarblijkelijk aanleiding geweest om te verklaren, dat in het nieuwe BritschBolsje wistische verdrag voor geen van beide partners eenigerlei gêheime verplichtingen of beloften voorko men. In de Wilhelmsstrasse achtte men het vanmiddag in het geheel niet noodzakelijk, dat in de geheime clausules van het verdrag voor En geland een verplichting van de een of andere soort voorkomt, doch men achtte het geheel voldoende, wan neer de beide verdragsluitende par tijen overeengekomen zijn, dat een of ander punt van het verdrag op een bepaalde1 wijze moet worden uitge legd. Geallieerde scheepsvérliezen. - (D.N.B.) Het Amerikaansche depar tement van marine heeft medege deeld, dat vijandelijke duikbooten op den Atlantischen Oceaan en in de Caribische Zee weer 6 koopvaardij schepen tol zinken hebben gebracht. Drie dezer schepen waren Ameri kaansche, de andere voeren onder Engelsche, Noorsche en Panamee- sche vlag. BEEEDIG1NG FUNCTIONARISSEN DER N.S.B. OP 20 JUNI A.S. 's-GRAVENHAGE, 16 Juni. Allen werkgevers wordt verzocht de leden van hun personeel, die de beëediging willen bijwonen, zoo veel mogelijk op Zaterdag 20 Juni' a.s. vrij te geven. Verwacht wordt, dat de leden der N.S.B., zonder uitzondering, aan dit verzoek gevolg zullen geven. w.g. het hoofd algemeene zaken N.S.B., DE BLOCQ VAN SCHELTINGA. OPGRAVINGEN TE GULPEN. GULPEN, 15 Juni. In de nabij heid van het terrein, dat hier ter plaatse bekend staat als_„Spaansche koning", heeft men eenige stukken Romeinsch aardewerk gevonden. Hierbij kwam ook een Romeinsch krabbertje voor den dag. Daar men reeds vroeger in deze omgeving aar dewerk van Romeinschen oorsprong heeft gevonden, meent men te mo gen veronderstellen, dat hier eer tijds een Romeinsche vestiging heeft bestaan, waarschijnlijk een ville van landbouwende kolonisten. SLAGSCHIP OF VLIEGTUIG? GENEVE, 16 Juni (D.N.B.) Asso ciated Press* meldt uit Washington, dat de leiding der Amerikaansche marine besloten heeff alle plannen voor den bouw van nieuwe slagsche pen ter zijde te leggen, teneinde ziëh te concentreeren op de „vergrooting van de gevechtskracht in de lucht". De republikeinsche senator Brewster heeft verklaard, dat naar zijn.mee ning de marine voor een keerpunt staat in haar opvatting omtrent slag schepen en wel in hel bijzonder op grond, van- de jongste gebeurtenissen in de Koraalzee en bij jie Mïdway- eilanden. geschedfd' in het belang van an dere bodemgewassen, is de hoe veelheid gras, dat het zomervoed- sel en, ten deele ook het winter- voer voor koeien vormt, minder groot. Bovendien is thans vrijwel geen krachtvoer, dat in den win ter juist het belangrijkste deel van het veevoeder vormde, beschik baar. Doordat er dus minder vee voeder ter beschikking stond, heeft ipen een deel van het vee moeten slachten, terwijl de andere vdieren, door gebrek aan kracht voer, belangrijk minder melk ge ven dan vroeger. In 1935 bedroeg het gebruik van melk per dag per inwoner gemiddeld 0.3 liter. Volgens de statistische cij fers werd er zelfs in menig huishou den met kinderen per dag slechts een halve liter melk verbruikt. Thans voelen zulke huismoeders zich ernstig gedupeerd als zij per kind tusschen 4 en 14 jaar een halve liter melk ontvangen. Nu zou de melk voorziening van het gezin tot minder moeilijkheden leiden, indien melk geruimen tijd bewaard kon worden en gemakkelijk vervoerbaar was, maar dat is niet het geval. Boven dien is de verdeeling van' de bevol king en het vee over ons land zeer ongelijk. Het vervoer. Bijna de helft van het aantal in woners van ons land is opgehoopt binnen een gebied, bestaande uit het grootste deel der provinciën Noord holland, Utrecht en Zuidholland. Daarentegen zijn de z.g. melkrijke gebieden in verhouding tot het midden-westen dun bevolkt. Daarom wordt, voor zoover dit met andere belangen vereenigbaar is, aan het dichtbevolkte gebied, en eveneens aan elders gelegen steden, regelma tig melk toegevoerd, voor zoover de onmiddellijke omgeving niet vol doende oplevert voor de melkvoor ziening. Soms moet dat vervoer over zeer groote afstanden plaats hebben. Indien melk zich gemakkelijker, tot vervoer leende, zorj men op nog grooter schaal dan thans reeds ge beurt, melk kunnen* toevoeren aan de gebieden 'van' de grootste con sumptie. Het vervoer .moet echter uitsluitend per auto geschieden, liefst in tankwagens en juist de hui dige omstandigheden hebben het motorverkeer aanzienlijk beperkt. De melkgift van het vee is in de z.g. weideperiode veel hooger dan in den winter. Het gevolg daarvan is, dat men des zomers melk overhoudt en *s winters tekort komt. Kan nu van den overvloed van melk in den zomer niet worden ge profiteerd ten behoeve van den win ter? Op deze vraag kan worden ge antwoord, dat de overheid in die richting zooveel mogelijk doet. Melk is in vloeibaren vorm niet te bewa ren; men heëft daarom naar een methode gezocht om deze moeilijk heid op te lossen. Melk bestaat ten deele uit vaste stoffen, ten deele uit water. Nu is een mehode gevonden waardoor het water aan melk zooda nig w'ordt onttrokken, dat de vaste stoffen in den vorm van een fijn poeder overblijven. Dit fijne poeder is in tegenstelling met vloeibare melk, wel houdbaar en neemt ook veel minder ruimte in dan de vloei bare melk. Op deze wijze kan men voorraden vormen voor de winter periode. - Verstuivings poeder. Aan dit melkpoeder, dat map ver stuivingspoeder noemt, behoeft men slechts water toe te voegen om melk te krijgen, die in voedingsopzicht gelijkwaardig if aan de oorspronke lijke melk. In den vorigen zomer zijn millioe- nen liter melk verwerkt tot verstui vingspoeder, dat naar de gebieden werd vei'voerd waar ée groote be volkingscentra liggen. Hierover móet men niet te licht denken, want de genoemde hoeveelheid moet eerst nog wordeityvervoerd naar tien fa brieken, die er voor ingericht zijn de melk in verstuivingspoeder om te zetten. Tegen melk, die verkregen wordt door mager verstuivingspoeder op te lossen, heeft een deel van liet pu bliek een ongerechtvaardigd wan trouwen getoond. Deze melk staat VERDUISTER GOED! ZON 17 Juni onder:' 22.02 18 Juni op: 5.19 MAAN 17 Juni op: 8.48 onder: 21 Juni Eerste Kwartier. De Nederlandsche meisjes, die in Duitschland allerwege werk gevonden hebben, zijn uitermate tevreden lover hun' nieuwen werk kring. Opgewekt en met toewijding verrichten ze hup taak. De goede verdiensten stellen hen in staat zelfstandig te worden. De sfe:en van den arbeid; in Duitschland is veel aantrekkelijker dan dn Nederland: Dwaze stands- en klassevooroor- deelen, die nu eenmaal in Nederland hoogtij vierden, hebben veelal meis jes, die in fabrieken werkten-, met minachting overladen. Hier te lande placht men voor meisjes, die in de fabriek werkten, den neius op te h-alen. In DuitscH'andJ 'kent men deze minachting' niet. Daar heeft men erkenning voorliederen arbeid: Een leven- van nietsdoen is daar niet meer mogelijk. Daar h^eft men slechts minachting voor mensehen, die er de 'kantjes afloopen en door nietsdoen aan den kaost trachten te komen. De Nederlandsche meisjes, die dn Duitschland werk gevonden heb ben, hebben kunnen eonstateeren, dat daar iedereen wenkt. De dochter van een fabrikant evengoed als de dochten van een eenvoudig landar beider. „Werken is geen schande." Het is een heel normaal venschijn sel in- Duitsche fabrieken meisjes uit alle kringen den (bevolking, van de hoogste tot de laagste, aan het werk te zien. In- volle kameraad schap wordt gearbeid, doet men aan sport en neemt men deel aan de vele geneugten, die de fabrieksdirectie aan het personeel! in rijke verschei denheid biedt. De vele honderden Nederlandsche meisjes, die door middel van de arbeidsbeurzen in Duitschland wenk gev-on (Jen- 'hebben, zijn eenstemmig vol lof over hun- neuwen werkkring, die hun een aangename taak*" en goede verdiensten verschaft. HERHALING RADIOPRAATJE VAN MAX BLOKZIJL. HILVERSUM, 17 Juni. De pers dienst van den Nederlandschen Om roep meldt: Hedenavond zal van 20.4521. uur over den zender Hilversum 2 het radiopraatje van Max Blokzijl, dat Maandagavond wegens een tech nische storing niet in zijn geheel kon worden uitgezonden, worden her haald. STOCKHOLM, 16 Juni. (A.N.P.) De jongste Zweedsche nieuwigheid op het gebied van vervangingsproducten is de vervaardiging van textiel uit menschenhaar. Nu de proefnemingerf gunstig verloopen zijn, heeft een wolfabriek besloten textiel te gaan produceeren met menschenhaar als grondstof. Het haar wordt bij de kappers ingezameld. De fabriek be taalt 1 kroon voor 1 kg vrouwenhaar en e^n halven kr^üon voqr 1 kg man nenhaar. Het eerstgenoemde wordt hooger aangeslagen, aangezien het makkelijker te verwerken is. Indien het haar van alle kappers werd in gezameld, zou er jaarljjks 800.000 kg van deze „grondstof" beschikbaar zijn, voldoende om een groote tex tielfabriek aan het werk te houden. Een voordeël is nog, dat textiel uit haar geen vocht aantrekt. echter niet achter bij gé,wone tapte melk, en er is ook geen abnormale hoeveelheid water aan toegevoegd. Het is daarom onjuist, melkpoeder te beschouwen als surrogaat. Zieken en kinderen. Bij een beschouwing over het melkvraagstuk mag men niet verge ten, dat op dit oogenblik niet de geheele bevolking van volle melk kan worden voorzien. Voor zieken en kinderen is een' redelijke hoe veelheid gestandaardiseerde melk beschikbaar, d.w.z. melk met een vetgehalte van 2.5 pet. Voor hen is de gestandaardiseerde melk bepaald noodig. Ouderen kunnen, als het moet, volstaan met taptemelk, die met uitzondering van het vet en de twee daaraan gebonden vitamine soorten, alle voedings- en bescher mende stoffen van de gewone melk bevat. Kinderen in hun groei en zie ken kunnen de z.g. gestandaardiseer de melk evenwel niet ontberen. Het is daarom onjuist en onverantwoor delijk, dat m sommige gezinnen lichtvaardig wordt omgesprongen met de melk voor de kinderen, door dat de ouderen er vaak een deel van krijgen. Laat iedere huismoeder er goed van doordrongen zijn, dat zij op die wijze haar Jïinderen tekort doet. '(-I)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1