voor leren BROOD als brandstof LAATSTE VERZET BIJ SEBASTOPOL. Vries, DAGBLAD VOOR Honger als wapenj Alkmaar. ALKMAARSCHE EDli»E, 144e Jaargang No. 145 Nieuw „offensief" der Vereenigde Staten HET LAGERHUIS EN DE NEDERLAAG IN N.-AFRIKA. CANADEESCHE REGEERING OVER DEN SLAG OP DEN OCEAAN DE LYBISCH-EGYPTISCHE GRENS BEREIKT. Bolsjewisten verloren Maandag honderd vliegtuigen. BERLIJN OVER DE BIJEEN KOMST TE WASHINGTON Opvolger van Huehnlein. BOSE DEN BRITTEN TE GEVAARLIJK. PRESIDENT ORTIZ AFGETREDEN. WEER EEN MISLUKTE LAN DINGSPOGING AAN DE ZEE VAN AZOV. Generaal-pardon N.A.F. verlengd. Mét 3 maanden. Transport van 85 vaklieden naar de Oekraïne vertrokken. Woensdag 24 Juni 1942 BOTER, MARGARINE OF VET OP BON 32. Houten bescherming voor rijwielbanden. AL AFGEZAAGD. li Ned. Kultuurkamer. v> ▼an Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden by vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Kijk 2.63. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie Xabonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: 0 10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40 elke 31/., m.M. meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar N WANHOOP EN PROPAGANDA DOEN NAAR ALLE MIDDELEN GRIJPEN. BERLIJN,, 23 Juni (A.N.P.)" Inza ke het voorstel de overschotten aan levensmiddelen van de geallieerden in een gemeenschappelijke pool te vereenigen, schrijft de New-York Times; Iedereen weet, dat er in Europa een hongersnood zal ont staan, die erger zal zijn dan na den vorigen oorlog. De Ver. Staten zou den reeds thans overschotten ter be strijding van den hongersnood opsta pelen. De propagandistische waarde van dit plan zou enorm zijn. Dag in dag uit zouden er berichten over de geheeie wereld verspreid worden, dat er zooveel ton vleesch en zooveel duizend bushels graan aangekocht •en ten behoeve van de in hongers nood verkeerende landen gereser veerd zijn. Deze boodschap zou de opstandige beweging tegen de bezet tende overheid verscherpen en den Wensch naar de overwinning van de geallieerden versterken, daar zulk een overwinning immers verbonden zou zijn met leveranties voedings middelen aan de hongerende volke ren. N Dit voorstel van het Ameri- kaansche blad toont weer heel duidelijk aan, dat onze vijanden den honger als wapen willen ge bruiken. Door de Britsche blok kade, die door Amerika gesteund wordt, moet er honger ontstaan in Europeesche landen en moet de bevolking' met alle bloedige gevolgen voor haar zelf tot op stand tegen de bezettende macht gebracht worden. Terwijl Duitschland en zijn bondgenoo- ten met het blanke wapen in de hand strijden en overal over winnen, probeeren de geallieer den met arglistige middelen en met den hongersnood ten aan zien van vrouwen en kinderen opstanden te kweeken, die gelijk staan met zelfmoorden. Het voorstel van de New-York Times inzake het bekend maken van de opgestapelde hoeveelheden levensmiddelen wordt door de Europeesche bevolking als een goedkoope propaganda en op schepperij ingezien. De Times publiceerde 1 Juni ofider het opschrift „Argentijnsche maïs als brandstof" een bericht uit Bue nos Aires, waarin gezegd wordt, dat zich ten aanzien van het gebruik van maïs als brandstof nieuwe mogelijk heden voordoen voor het herstel van de termijmnarkt in graan. De Ar- 4? gentijnsche regeering heeft eind 1941 gelast, dat maïs als brandstof ge^ bruikt moet worden om de gewel dige overschotten te verminderen. Alle verbruikers van steenkool en stookolie zouden minstens' 30 pet. maïs moeten gebruiken. v 0mtrent"-het artikel van de Times valt op te merken, dat de in Argentinië sedert begin Mei ongebruikt liggende voorraden maïs geraamd worden op 10.7 millioen ton, waarbij binnenkort de nieuwe oogst zal komen van ongeveer 9 millioen ton. Als ge volg van gebrek aan. jute zijq er-in Argentinië niet voldoende zakken beschikbaar om deze hoeveelheden maïs te bewaren en de Argentijnsche regeering ziet zich derhalve genoodzaakt, deze volkomen nutteloos lig gende voorraden op de een of andere wijze bruikbaar te ma ken. 'De maatregel, om maïs als brandstof te gebruiken mag niet aan de Argentijnsche regeering verweten worden. Qe schuld van dezen economischen waanzin draagt enkel en alleen de met het volkerenrecht in strijd zijji- de. Britsche en ■•Noord-Amefi- kaansche blokkade. Zij verhin dert, dat het neutrale Argentinië zijn overproductie aan voedings middelen in Europa kan afzet ten en zij drijft vele landen van Europa, ook de neutrale en niet- oorlogvoerèhde landen, den hon ger in, terwijl in Zuid-Amerika kostbare voedingsmiddelen in de ovens gaan van de fabrieken, om de plaats in te nemen van steen kool en hout. Gelijk aan de situatie van maïs is die van tar we, waarvan ook millioenen ton nen onverkocht en onbruikbaar in Argentinië liggen opgesta peld, terwijl Europa honger lijdt. Onder het opschrift „Brood en Propaganda" schrijft de Pester Lloyd, o.a.: Oorlog en blokkade hebben de ex portmogelijkheden van de overzee- sche landen belemmerd en sirtds drie jaren stapelen zich groote hoeveel heden graan, vleesch enz. in de Ver. Staten en in de Zuid-Amerikaansche republieken op. Uit den noodtoe stand wordt propaganda geslagen. Imihers volgens een bericht van de New-York Times zou men in Ameri ka van plan zijn de bevolking van de bezette Europeesche gebieden dag in dag uit in te hameren, dat deze enorme hoeveelheden levensmidde len bestemd zijn haar honger te stil len, wanneer zij naar Europa kun nen worden vervoerd, Blijkbaar rekent men er in New-York en Washington op, dat de Europeesche bevolking zich door deze goedkoope op schepperij zal laten beetnemen en met koortsachtig ongeduld de weldoeners van overzee zal ver wachten. Een immoreeler soort propaganda dan deze kan men zich nauwelijks voorstellen. Amerika probeert door het voor spiegelen van valsche feiten on tevredenheid onder verschillëh- de volkeren te zaaien. Deze spe culatie loopt op niets uit, want er'is op het oogenblik in Europa wel nauwelijks iemand te vin den, dien men door dergelijke onzinnige propagandaberichten van de wijs kan brengen. GROOTE OPGEWONDENHEID EN NIET BEREID ZICH DOOR CHURCHILL WEER TE LATEN „AFLEIDEN". GENEVE, 23,Juni (D.N.B.) Onder de afgevaardigden van het Britsche Lagerhuis heerscht naar de „News Chronicle" meldt, groote opgewon denheid over de Britsche nederlaag in Noord-Afrika en met name over den val van Tobroek. Uit particulie re uitlatingen van enkele parle mentsleden valt af te leiden, zoo schrijft het blad, dat het Lagei-hui? zich ditmaal niet door Churchill zal „laten afleiden". Onverbloemde taal. ÖENEVE, 23 Juni (D,N.B.) De Ti mes meldt4 dat de hooge commissa ris van Canada te Londen een rap port heeft ontvangen-van zijn regee ring uit Ottawa over de militaire positie en over de oorlogsinspanning van Canada. Omtrent den slag op den Atlantischen oceaan merkt de' Canadeesche regeering op, dat deze zich dp laatst^ maanden sterk ten nadeele van de geallieerden ontwik kelt. De geallieerden lijden „uiterst zware scheepsverfiezen". Het ergst in haar gevolgen is daarbij de ver nietiging van talrijke tankbooten, daar de tankboot tot de scheepstype behoort, die men op het oogenblik het dringendst noodig heeft. Het vijandelijke duikbootwapen heeft in dezen oorlog blijkbaar zich zoo sterk ontwikkeld, dat het een ernstigen invloed uitoefent op de oorlogvoe ring der geallieerden, IN DE KASSEN VAN DEN HAAGSCHE-N DIERENTUIN staat de bloeiende letus thans op haar schoonst, (Polygoon-Meyer) DEUTSCHE MIJNENVEGER IN DE FINSCHE GOLF. (Weltbjld-Polygoon-P.K. Langner) HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 23 Juni (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht nlaakt bekend; „In het Noordelijke vesting- gebied van Sebastopol zijn de op de uiterste landtong ten N. van de Sewernaja-baai nog ver zet biedende overblijfselen van den vijand ingesloten. Aan het overige vestingfront werden in zware, afzonderlijke gevechten onder zeer moeilijke terrein gesteldheden talrijke kazemat ten overwonnen en andere ver- dedigingsinstallaties veroverd. Sterke formaties gevechtsvlieg tuigen steunden de aanvallen en bombardeerden vijandelijke re serves en munitieopslagplaatsen. Aan de Noordkust van de Zee van Azof werd een plaatselijke landingspoging der bolsjewisten afgeslagen. De in het boschgebied ten N.O. van Charkow nog aanwezige over blijfselen van de verslagen bolsje wistische divisie werden vernietigd. 660 dooden werden geteld. 946 ge vangenen werden gemaakt en 200 stukken geschut werden buitge maakt. In den centralen sector van het Oostelijke front geringe gevechts activiteit. Aan het Wolchof-front leed de vijand in verbitterde, afwisselende boschgevechten zware verliezen. De bolsjewistische luchtmacht verloor gisteren overdag 100 vliegtuigen. Vijf eigen vliegtui gen worden vermist. In Noord-Afrika hebben de voor ste deelen van Duitsche en Italiaan- sche divisies de Libysch-Egyptische grens bereikt. Bij de inneming van de haven van Tobroek hebben for maties van het leger een kanonneer boot en 6 kleine transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 52Ü0 brt. tot zinken gebracht, die met Britsche troepen trachtten te ont snappen. De aan boord zijnde solda ten werden gevangen genomen. Op Malta bestookten Duitsche en Italiaansche gevechtsvliegtuigen de installaties van het vliegveld Lucca met bommen van zwaar kaliber. De stad Emden werd in dén afge- loopen, nacht opnieuw door Britsche bommenwerpers aangevallen. De burgerbevolking leed geringe ver liezen. Talrijke gebouwen in woon wijken werden getroffen. Vier der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. In de zware winterveldslagen aan het Oostelijke front hebben bataljons van de luchtmacht in den strijd op den gropd vlieg velden en vooral ook bedreigde sectoren van het front jdapper verdedigd. Met andere forma'ties x van het leger hebben deze een heden thaiis een voortreffelijk aandeel aan andere operaties. In deze gevechten in eten onge baand terrein heeft zich de divi sie Meindl bijzonder onderschei den. Luitenant Leykauf, vlieg tuigcommandant in 1 een jacht- eskader, heeft aan het Oostelijke front in één nacht zes vijandelij ke transportvliegtuigen neerge schoten. BERLIJN, 23 Juni (A.N.P.) In po litieke kringen alhier acht men het communiqué, dat tot dusver over de nog aan den gang zijnde besprekin gen tusschen den Britsehen minis ter-president en den Amerikaan- schen president te Washington is ge publiceerd, het meest beklemde communiqué, dat men van Duitsche zijde in het verloop van dezen ooi-log ooit gezien heeft. Men neemt hier echter aan, dat de zeer ïhconcrete interlocutie. welke aan de ongedul dige openbare meening in de geal lieerde landen over de onderwerpen van gesprek tusschen Churchill en Roosevelt is gegeven, blijkbaar be schouwd moet worden als een reac tie op dè zeer onaangename stem men, die vooral in Londen reken schap eischen over de jongste mili taire nederlagen, BERLIJN, 23 Junj, (D.N.B.) De Führer heeft den NSKK-Obergrup- penfiihrer Erwin Kraus benoemd tot corpsleider van de NSKK als opvol ger van Hühnlein. Wie den Nederlandschen Volksdienst steunt, steunt ons volk. Sluit U aan ais lid. v BANGKOK. 23 Juni (D.N.B.)'De Britsche regeering in Indië heeft gis teren het vooruitstrevende blok (All India Forward Bloc), den revolu- tionnairen vleugel van het Al-Indi- sche Nationale Congres tot „onwet tige organisatie", verklaard. Deze organisatie staat onder -leiding van Soebhas Chandra Bose. die zich op het oogenblik in Europa bevindt. Naar radio-Bangkok meldt, is de secretaris van het vooruitstrevende blok door de Britsche politie gearres teerd. Indische kringen te Bangkok verklaren naar aanleiding van dezen maatregel, dat de revolutionnaïre activiteit van het vooruitstrevende blok, aangewakkerd door de radio toespraken van Soebhas Chandra Bose, blijkbaar den Engelschen te gevaarlijk geworden is, reden waar om zij thans pp drastische wijze tegen het V&orüitstrevende blok op treden. Het verbod zal wel een tegengestelde uitwerking hebben en de Indische vrijheidstrijders in hup ijver versterken. MADRID, 23- Juni (D.N.B.) Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat pr- tiz, de president dér republiek Ar gentinië, wegens zijn oogziekte is af getreden. BERLIJN, 23 Juni. (D.N.B.) Na dat reeds verscheidene landingspo gingen van Bolsjewistische marine troepen waren afgeslagen, hebben de Bolsjewieken opnieuw gepro beerd ten zuidoosten van Maripol d.d kust te naderen. Ook deze, door 20 tot 30 booten ondernomen landings poging had tot taak Duitsche troepen op grooten afstand van Sebastopol te binden, teneinde aldus' de vesting te ontlasten. Evenals alle tevoren ondernomen landingspogingen, werd ook deze actie tijdig door de forma ties der kusthescherming ontdekt en afgeslagen. 's-GRAVENHAGE, 23 Juni. Er be staat nog steeds misverstand over de wijze, waarop de leden van het cude N. V. V. overgaan naar het Arbeids front. Naar aanleiding hiervan' kan worden medegedeeld, flat krachtens de desbetreffende verordening van den Rijkscommissaris alle leden van het vroegere N. V. V. automatisch lid zijn geworden van het N. A. F., terwijl alle leden van het N. V. V; en van de 7 confessioneele organisaties, die eerder zijn uitgetreden, door het generaal-pardon met behoud van hun oude rechten kunnen worden opgenomen. Het vragenformulier, dat dé vroegere N.V.V.-leden hebben ontvangen, dient om beter te kunnen vaststellen, welke rechten deze oud leden hebben. Met betrekking tot den termijn, waarop het generaal-pardon eindigt, kan word'en medegedeeld, dat het sluitingstijdstip is verlengd. In het huis van den arbeid in de P. C. Hooftstraat te Amsterdam wordt momenteel met man ep macht gear beid om de aanmeldingen, die uit het geheele land komen te verwerken. De administratieve moeilijkheden, die daardoor zijn ontstaan, zijn zoo groot, dat het noodzakelijk is geble ken, het generaal-pardon, dat op. 30 Juni zou afloopen, met drie maan den te verlengen. 's-GRAVENHAGE, 23 Juni. De krijgs handelingen in de Oekraine hebben ver nielingen veroorzaakt, die vooral door terugtrekkende bolsjewistische troepen zijn teweeggebracht, doch nauwelijks waren deze gebieden onder Germaansch bestuur gekomen, of de tot weder opbouw noodige maatregelen werden getrpffen. Naast Duitschers zijn ook onze land- genooten in de gelegenheid gesteld aan dit opbouwwerk deel te nemen en daar voor hebben velen zich aangemeld. Eenigen .tijd geleden is reeds een tech nisch commando van tachtig Neder landers naar Kiew vertrokken, waar zij inmiddels het sportstadion hebben her steld, woonwijken ingericht, hoogspan ningsleidingen aangelegd enz, Gisteravond half elf is van het Hol- landsche Spoorstation in Dén Haag^een tweede groep, ditmaal van 85 man, voor 90 uit Nederlanders bestaande, o.w. ingenieurs en architecten en verder electriciëns, bankwerkers,, timmerlieden, metselaars, schilders, loodgieters 'enz. naar Charkow gegaan om zoowel in deze stad als in wijden omtrek daarvan den wederopbouw ter hand te nemen, De Rijkscommissaris vö_or de Oekraine heeft de leiding van het technisch com mando voor Kiew en Charkow opge dragen aan ir. Nimtz, die thans met deze groep derwaarts is vertrokken. Een zeer groot aantal goederenwagons maak te deel uit van dit transport, want men is in den ruimst mogelijken zin vöor zijn taak toegerust: éigen ambulance, onder leiding van een arts, verschei dene auto's en paarden, eenige woon wagens, de noodige keukenwagens en allerlei technisch- materiaal behooren tot deze uitrusting. Alle deelnemers waren in donker bruine uniform gekleed. Velen hunner zijn gëhuwd e hebben gezinnen met kinderen, diezij desgewenscht" later naar de Oekraïne kunnen laten over komen om er zich blijvend te vestigen. Op den aanstaanden winter althans is hun uitrusting reeds geheel berekend. Bij het afscheid qp het perron was namens den Rijkscommissaris hier te lande aanwezig oberbereehtsleit#r Mül- ler Reinert, terwijl de heer van Geel kerken als plaatsvervangend leider >van de N>S.B. ir. Mussert vertegenwoor digde. Oberbereichsleiter Müller Reinert sprak op het perron eenige hartelijke woorden. Spr. bereidde de deelnemers erop Voor, dat zij in de gebieden, waar zij werkzaam zullen zijn, geen kuituur mogen verwachten, doch dat zij die daar zelf zullen hebben te vormen. Hij wenschte hun allen het beste toe in hun nieuwe werkgebied, tot heil der Ger- maansche gemeenschap. De heer van Geelkerken bracht de hartelijke groeten en beste wenschen van den leider ov.er aan tie vele Neder landsche kameraden, die van dit trans port 'deel uitmaken, en hij voegde eraan toe, dat zij in de Oekraïne rpooi werk tot stand kunnen brengen. Spr. hoopte binrfenkort in de gelegenheid te zijn, h'en in Charkow eens op te zoeken. Verècheidenp familieleden en verwan ten van de deelnemers waren getuige van dit afscheid. EEN SECTOR AAN HET OOSTELIJK FRONT is veroverd. Aan de hand van de kaart worden nieuwe orders-ge geven. Een sluier beschermt tegen de muggenplaag. (Weltbild-Polygooh-P.K, Hermann) v 's-GRAVENHAGE, 24 Juni. De secr.-gen. van het departement van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat gedunende het tijdvak van 25 Juni tot en met 4 Juli a\s. elk tweetal der met „32" genum merde bonnen' van de Boterkaart recht g^eft op het koopen van 250 gram boter. Gedurende 'bovengenoemd tijd vak geeft ejk tweetal der met „32" genummerde bonnen van de Vet- kaart' recht op het koopen van, 250 gram boter of margarine 'of van' 206 gram vet. De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, 'dat het bij de beide laatste artikelen gaat om enkele zeer kleine voorraden, welke nog i bij den - handel aanvyjjgig zijn. Het zal derhalve slechts bij uitzonde- ring mogelijk zijn deze1 artikelen te verkrijgen. De Nederlandsche Toeristen bond (A.N.W.B.) schrijft ons: De heer P. M. Korf te Gro ningen is er na uitvoerige proef nemingen in geslaagd van hout een 'bescherming te vervaar digen, welke over den normalen rijwielband wordt aangebracht en dezen zoodoende tegen ver dere slijtage beschermt. Al is de oude buitenband ook nog zoo versleten, de beschermer» ban gebruikt wprden zoolang de oude band nog lucht houdt. Wij hebben dezen beschermer op verzoek van den heer Korf als voorband beproefd over een af stand van ruim 1000 km, over alle soorten wegdekken en hoe wel na 740 km een gedeelte van het ijzerdraadloopvlak zich had los gewerkt en verloren was ge gaan, heeft dit op verdere be rijding geen invloed gehad. De houten beschermer vertoonde ondanks het gedeeltelijk ontbre ken van het loopvlak slechts zeer ge rdmge slijtage Hoewel bij het rijden over klinker- en keiwegen lichte trillingen in het stuur ontston den, waren deze niet zoo hevig, dat zij hinderlijk moeten wor den genoemd. s-GRAVENHAGE, 22 Juni. Con troleurs van den C. tl. C. D. waren er te Eindhoven achter gekomen, dat een grondwerker frauduleus, ge slacht moest hebben. Een huiszoe king zou het bewijs van 's mans verboden handelingen leveren en in derdaad was dat het geval, al. had de clandestiene slachter nog zulke, naar hij dacht, afdoende maatrege len genomen om ontdekkihg te voor komen. De controleurs troffen n.l. een geheel geslacht schaap op den zolder aan, dat, in een kinderledi kant je onder de dekens lag. De da der meende, dat hij het vleesch extra goed" verstopt had. Dat „ex tra goed" niettemin synoniem kan zijn met „afgezaagd" had hij niet bedacht. Het geslachte schaap is in beslag genomen en de grondwerker die een volledige bekentenis aflegde, zal gerechtelijk vervolgd worden. VERDUISTER GOED ZON 24 JunT onder; 22.04 25 Juni op: 5.20 MAAN 24 Juni op: 16.51 onder: 2.50 28 Juni Volle Maan. Oproep aan salinen. s-GRAVENHAGE, 23 Juni. Het mu ziekgilde 'van de Nederlandsche Kul tuurkamer, vakgroep solisten maakt - bekend, dat het wil trachten te bewerk stelligen, dat de Nederlandsche solistep, die in staat zijn met een orkest op te treden, ook zooveel mogelijk door de orkesten worden uitgenoodigd. Daartoe wordt hun (haar) in over weging gegeven, zich schriftelijk tot het muziekgilde te wenden onder op gave van vollsdig solo-repertoire en zoo mogelijk vergezeld van oorspronkelijke beoordeelingen. In het bijzonder wordt hun (haar) verzocht op te geven, welke Neder- 0 landsche en nieuwe buitenlandsche werken zij beheerschen, met vermel ding van speeltijd en bezetting, zoo mo-6 gelijk met bijvoeging van persbesprej- kingen dezer werken. Zij, die niet tot de regelmatig ge- engageérde solisten behooren, dienen tevens op te geven, wanneer en waar zij reeds zijn opgetreden. Alle aanmeldingen met vermelding van adres moeten worden gericht tot het muziekgilde der Nederlandsche Kul tuurkamer,- vakgroep solisten, 2e v. d. Boschstraat 44, Den Haag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1