OMSINGELING TEN Z.-O. VAN CHARKOF. DAGBLAD VOOR Vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. Aanval op Bremen kost den Britten 52 vliegtuigen. DE HEIR EN ZIJN OPTIMISTISCH. WAPENFABRIEKEN AAN DE WOLGA BESTOOKT. MUSSOLINI NAAR SARDINIË EN ZUID-ITALIE. BIRMINGHAM GEBOMBAR DEERD. Nahas Pasja over de positie van Egypte. DE GEZONDHEIDSTOESTAND YAN DEN PAUS. Churchill weer in Engeland teruggekeerd. W.A. zorgde voor begrafenis op R.K. kerkhof. 100ste bedrijfsbijeenkomst van het N.A.F. te Amsterdam. Musserts bezoek aan Alkmaar en Landstand. den In Europa voltrekt zich een revolutieHet gaai er om of in Nederland Nederlanders zullen regeeren of anderen zulten heerschen. Sterftecijfer voor t.b.c. sterk gestegen. Stoffenzaak te Amsterdam leeggestolen. BINNEHKORT PUNTENKAARTEN YOOR SERVIESGOED. K.G. OP BON „33a" 3|4 AARDAPPELEN. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE NOORD-HOLLAND Prfls der gewone advertentiën: J 010 per m.M., minimum 14 m.M. f 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ultg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargong No. 148 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Zaterdag 27 Juni 1942 Uit -het HOOFDKWARTIER van den FüHRER, 26 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend; In het Oostelijke deel van het vestinggebied van Sebastopol heb ben Duitsche en Roemeensche troe pen na zwaren strijd op moeilijk terrein verscheidene zwaar ver sterkte hoog gelegen stellingen in genomen. In het gebied ten Zuid-Oosten van Charkof leidde de omsingelende -aan val van Duitsche en Roemeensche troepen, doeltreffend gesteund door formaties van de luchtmacht, tot in sluiting en vernietiging van vijan delijke strijdkrachten. In het verloop der voor den vijand met bijzonder groote ver liezen gepaard gaande' gevechten ■werden 21.827 gevangenen ge maakt en meer dan honderd pant serwagens, 250 kanonnen en groo te hoeveelheden aan infanterie- wapens, automobielen en oorlogs tuig van allerlei aard buitge maakt of vernietigd. In het achterwaartsche gebied van den centralen frontsector dreven troepen eener divisie infanterie den vijand bij plaatselijke gevechtshan delingen uit veldstellingen, verover den daarbij 118 kazematten en maakten 'n grooten buit. Tegenaan vallen van den vijand mislukten. Aan het front van de Wolehof werd de om-singelde vijand door succes- Churchill en Roosevelt paaien met nieuwe verzekeringen. GENEVE, 26, Juni. (D.N.B.) De Washingtonsche correspondent van de „New York Times" verklaart, dat Roosevelt en Chorchill hun „nieuwe" strategie inzake een offensieve oor logvoering hebben uiteengezet voor den oorlogsraad voor den Stillen Oceaan en voor vooraanstaande le den van het congres. Roosevelt en Churchill gaven uitdrukking aan „hun vertrouwen", dat het „nieuwe plan" het resultaat zou opleveren dat de geallieerden „wenkchen" Beide staatslieden hebben in „be moedigende bewoordingen" een al gemeen overzicht gegeven aan den oorlogstoestand. Churchill verklaarde, dat er geen gevaar bestaat,Egypte te verlie zen. De positie, waarin zich de Sovjet-Russische legers bevih- den werd „bevredigend" genoemd. Na de bespreking met Roosevelt en Churchill, zoo schrijft de correspon dent verder, heerschte onder de le den van het Congres een „optimisti sche" stemming. De gezant van Nieuw Zeeland, Nash, verklaarde na de conferentie, dat de „nieuwe" oorlogstoestand over het algemeen tamelijk wel overeen komt met de wijze waarop Australië, Nieuw Zeeland en Tsjoengkiifg den oorlogstoestand zagen. De minister van buitenlandsche zaken van Tsjoengking, Soong, die om grooten steun door de luchtmacht had verzocht, verklaarde, dat hij er niet aan twijfelt, of de geallieerden hebben „volledig begrip" van de be- teekenis van den Stillen Oceaan. Op de vraag, wat hij erover zeide, dat de troepen van de spil reeds in Egypte oprukken, verklaarde de ge zant van Nieuw Zeeland: „Ik geloof niet, dat de troepen van de spil naar Caïro komen". Een lid van het Congres, dat aan wezig was bij de besprekingen met Roosevelt en Churchill, heeft den correspondent van de „New York Times" een commentaar gegeven, w-iaruit blijkt, dat Roosevelt en Churchill het overzicht over den algemeenen oorlogstoestand op zoo danige wijze hebben gegeven, dat het allen leden van het Congres had „voldaan". volle aanvallen in afzonderlijke groepen verdeeld. Deze groepen gaan haar vernietiging tegemoet. Bij gewapende verkenning boven de Finsche Golf bracht de lucht macht een vijandelijke duikboot tot zinken en beschadigde twee kleine vrachtschepen door bommen. Nach telijke aanvallen van de luchtmacht waren gericht^ op wapenfabrieken aan den boven- en middenloop van de Wolga, alsmede op spoorlijnen in het gebied om Moskou. In den tijd van 12 tot 22 Juni verloor de Sovjet-luchtmacht 468 vliegtuigen. Daarvan werden er 375 in luchtgevechten, 63 door luchtdoelartillerie en 9 door formaties van het leger vernie tigd. De overige machines wer den op den heganen grond ver nield. In denzelfden tijd gingen er aan het Oostelijke front 42 eigen vliegtuigen verloren. In Noord-Afrika bevinden de Duitsch-Italiaansche troepen zich verder in opmarsch maar het Oosten. In den afgeloopen nacht ondernam de Britsche luchtmacht aanvallen op verscheidene plaatsen in het Noord-West-Duitsche kustgebied, vooral op de stad Bremen. De be volking leed verliezen. Brandbom men kwamen vooral terecht op woonwijken en openbare gebouwen en richtten daar schade aan, (phcht- jagers, luchtdoelartillerie en marine artillerie schoten 52 der aanvallen de bommenwerpers omlaag. De eerste luitenant Becker behaal de zijn 25e nachtelijke overwinning in de lucht. Een Kroatische jaeht- formatie onder bevel van den luite nant kolonel Dzal behaalde aan het Oostelijke i front zijn 50e overwin ning in de lucht. Het regiment luchtdoelgeschut be haalde tijdens het offensief in Noord- Afrika in den tijd van 26 Mei tot 18 Juni de volgende totale resultaten: 205 vijandelijke pantserwagens, 16 pantserverkenningswagens en 26 vliegtuigen werden kapot-, resp. neergeschoten, 38 stukken geschut, 33 machinegeweren, 21 stukken pantserafweergeschut en 100 auto-- mobielen werden vernietigd, zes batterijen werden tot zwijgen ge bracht, talrijke vrachtauto's werden beschadigd en vele kazematten en nesten van verzet werden buiten gevecht gesteld. Spoorwegdoelen en vliegveld bi] Moskou het mikpunt. BERLIJN, 26 Juni (DNB). Duit sche gevechtsvliegtuigen hebben vannacht, naar door het opperbevel der weermacht wordt gemeld, in een vlucht, die'800 km. diep vijan delijk gebied binnen ging, wapen fabrieken aan de boven- en midden- Wolga aangevallen. In de gebouwen en loodsen werden twee zware ex plosies gezien. Bovendien ontston den langdurige en op grooten afstand zichtbare branden. Donderdagoch tend werden spoorwegdoelen en een vliegveld bij Moskou bestookt. Op het vliegveld werden schuilgelegen- heden en de startbaan zwaar be schadigd. Strijders van lucht- en zee macht onderscheiden. ROME, 26 Juni (Stefani). De Duce is vandaag teruggekeerd van een vliegtocht naar Sardinië en Zuid Italië, waar hij de formaties van de koninklijke luchtmacht heeft geïn specteerd. Hij heeft zelf het drie- motorige vliegtuig bestuurd en in drie dagen 1800 km. gevlogen. De Duce heeft een groot aantal militaire vliegvelden en marine bases bezocht en persoonlijk 1257 strijders van lucht- en zeemacht onderscheiden. BERLIJN, 26 Juni (DNB). Duit sche' gevechtsvliegtuigen hebben de' industrieele installaties van Bir mingham gebombardeerd. Zij drongen door tot boven het bewa peningscentrum van de Midlands. Een uur lang kwamen de bommen neer op de fabrieken. In talrijke militaire fabrieksinstallaties werden doeltreffende vernielingen aange richt. Het Britsche bewapeningspo- tentieel werd daardoor gevoelig ge troffen in een van zijn belangrijk ste productieplaatsen. Egypte zal niet aan den oorlog deelnemen. GENEVE, 27 Juni (DNB). De Britsche propaganda heeft het be richt verspreid, dat de Egyptische minister-president Nahas Pasja ver klaard zou hebben, dat de Egypti sche regeering voor den oorlog ge reed is en dat Egypte zoo noodig bij machte is, een half millioen man op de been te brengen. Tegen deze bewering is Nahas Pasja opgekomen met de verklaring, dat de Egyptische regeering nog ai- tijd onvoorwaardelijk vasthoudt aar} de verklaring, die zij op 21 April in de kamer heeft afgelegd. Nahas Pas ja heeft toen namelijk letterlijk ge zegd: „Nooit zal ik mijn toestem ming geven voor een stap, die Egypte er toe zou brengen, aan een oorlog deel te nemen of troepen naar het front te sturen, wat voor om standigheden zich ook kunnen voor doen". De ziekte heeft een gunstig verloop. ROME, 26 Juni (DNB). Paus Pius heeft hedenochtend geen audiënties verleend. Zaterdag echter zal hij den kardinaal staats-secretaris ont vangen. Gisteren, Donderdag, heeft de Paus een tochtje door de Vati- caansche tuinen gemaakt. Zijn ge zondheidstoestand blijft vooruitgaan. Er is nog slechts een lichte bron- chiale catarrh, die bezoek van den arts driemaal daags r.oodig maakt, overigens heeft de ziekte een gun stig verloop en van Vaticaansche zijde wordt het volledige herstel van den Paus spoedig te verwachten genoemd. LISSABON, 27 Juni. (A.N.P,) Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, is Churchill uit de Ver. Sta ten in Engeland teruggekeerd. Kerkelijke begrafenis door geestelijkheid geweigerd. HAARLEM, 25 Juni. (ANP). Maandag is ten gevolge van een verkeersongeluk om het leven geko men mevrouw M. L.de W. Zij was lid der N.S.B. in verband waarmee de geestelijkheid der R.K. kerk, waartoe de ontslapene behoorde, haar medewerking onthield aan de gebruikelij ke begrafenisplechtighe den, waarvan mededeeling aan de nabestaanden was gedaan. Dit was voor de N.S.B. aanleiding geweest, maatregelen te treffen, opdat de be grafenis een ongestoord verloop kon hebben. De voorbereiding van en de leiding bij de plechtigheid was opge dragen aan. de W.A. De begrafenis geschiedde heden middag onder groote belangstelling van geestverwanten en nieuwsgieri gen. Op de r.k. begraafplaats St. Barbara, waar o.a. aanwezig waren de districtsleiders der N.S.B., A. H. van der Horst, oppcrbanleider Ne- derkoorn uit Rotterdm, de burge meester van Haarlem, S. L. A. Plek- ker, diens secretaris, mr. van Oppen- raay en de wethouder van onderwijs M. van Driel. De kist met het stoffelijk hulsel EEN OVERZICHT VAN DEN DAM TIJDENS DE REDE DER N.S.B.Ir. MUSSERT, VAN DEN LEIDER (Pol.-Zeylemakcr) Eerste bedrijfsbezoek nieuwe Beauttragte. AMSTERDAM, 27 Juni. liet gewest Amsterdam van 'het Nederlandsche Ar beidsfront hield 25 dezer zijn 100ste be drijf sbij eenkomst in de hoofdstad in de ruime cantine van het laboratorium der Bataafsche Petroleum Maatschappij. In de bijeenkomst, waaraan 600 per sonen, in het bedrijf werkzaam, deel namen, waren als gasten aanwezig dr. Schroder, Beauftragte voor de stad Amsterdam van den Rijkscommissaris, die hiermede zijn eerste officieele be drijfsbezoek te Amsterdam aflegde, de Sozial Rèferent, de heer Rodegro, ter wijl namens het N.A.F. de organisatie leider de heer J. P. H. van Kampen en de gewestelijk leider, de heer W. Biers- ma, aanwezig waren. Na een openingswoord door ir. J. A. M. Caviet, nam de heer van Kampen het woord voor een betoog over de ge meenschap en de drieledige taak van het N.A.F.: het maken van den egoïfe- tischen mensch tot een gemeenschaps- mensch, het bouwen van ^een zijn taak bewust zijnd leger van werkers en het vormen van een waarachtige socialis tische samenleving. Na de met volle aandacht aanhoorde rede, sloot de heer Caviet de bijeenkomst, een dankwoord tot den spreker richtende voor diens met zooveel overtuiging geuite red$ en tot het personeel voor de getoonde be langstelling. Daarna vertoefde dr. Schröder nog geruimen tijd in het bedrijf, waar hij zich een uiteenzetting liet geven over de geschiedeftis en de huidige positie van het bedrijf der B. P. M. Bij deze gelegenheid uitte dr. Schröder den wensch, dat dit bedrijf er veel toe moge bijdragen, dat Amsterdam en daarmede ook Nederland een belangrijke plaats in het nieuwe Europa zal innemen. UTRECHT, 25 Juni. In het Rijks instituut voor de Volksgezondheid te deze stede, was heden de Nederland sche Centrale Vereeniging tot be strijding der tuberculose in jaarlijk- sche algemeene vergadering bijeen, onder voorzitterschap van dr. L. C. Kersbergen. Uit het jaarverslag blijkt, dat de stijging in de sterfte aan t.b.c., welke zich reeds in 1940 aankon digde, zich in sterke mate heeft voortgezet. Voor 1941 bedroeg het sterftecijfer 5.9. De totale sterfte is toegenomen van 4.4 tot 5.9, hetgeen overeenkomt met ruim 34 pet. De belangrijkste stijging werd aan getroffen bij de sterfte aan tuber culose van de ademhalingsorganen en de bronchiaalklieren. In de jaren 1914—1918 steeg het totale sterfte cijfer van 13.98 tot 20.25 per 10.000 der gemiddelde bevolking, hetgeen op een toename van 44.85 pCt. wijst. Het aantal persoonlijke leden liep ook dit jaar weer terug. Tegenover een verlies van 194 leden door over lijden of bedanken stond slgchts een aanwinst van 8 nieuwe persoon lijke leden, zoodat er op 31 Decern ber 1941 nog 1799 leden stonden in geschreven. Het aantal vereenigingen bleef stijgen en groeide van 1137 tot 1142. Er werden 9 nieuwe vereeni gingen als lid geboekt, 4 bedankten. Het totaal der contributies bedroeg 12.743.10, tegen 13.539.63 het vorig jaar. AMSTERDM, 26 Juni. Een bru taal staaltje is in den afgeloopen nacht geleverd in een stoffenzaak aan. den Admiraal de Ruyterweg, die vrijwel geheel is leeg gehaald. Hot onderzoek, dat de politie in- telt, heeft reeds uitgewezen, dat de dieven althans aan hunner zich hébben laten insluiten en dat de buit per auto is vervoerd. Tegen 7 uur. vanochtend hébben omwonen den inderdaad ter plaatse een vrachtauto opgemerkt, waarvan zij echter verder geen aandacht heb ben geschonken. De waarde van het gestolene is nog niet vastgesteld, doch beloopt zeker vele duizenden guldens. Wie den Nederlandschen Volksdienst steunt, steunt ons volk. Sluit U aan als lid. werd door tien W.A.-mannen graf waarts gedragen, waar een groote menigte met opgeheven hand een laatsten groet bracht. Namens de beweging hield mr. van Oppenraay een toespraak, waarin hij o.a. zeide, dat de r.k. kerk, zelf bestaande uit feilbare menschen, gemeend heeft, zich tegen de beweging te moeten verzetten, omdat zij leeft in den ouden tijd en den nieuwen tijd niet wil begrijpen. Spreker hoopte, dat de jonge generatie deze kloof zal weten te overbrugen, opdat de kerk in de toekomst ook voor de nationaal- socialisten weer een moeder kan zijn. Nadat nog enkele anderen woor den van afscheid hadden gesproken, sprak een W.A.-man, die 35 jaar lang kerkzanger is geweest, de Liturgi sche gebeden uit. Dit geschiedde in t Nederlandsch en niet in het La tijn, om eiken schijn van profanatie te vermijden. De heer van Driel dankte de vele Duitsche geestver wanten voor hun aanwezigheid. Na afloop van de plechtigheid bleef een wacht der W.A. bij de groeve achter. Na zijn bezoek aan de Groote Kerk, waar hij door den president-kerkvoogd, den heer Saai, van de restauratie van dit schoone middele'euwsche bouwwerk op de hoogte werd gebracht en na het bezoek aan de kaasmarkt, waar de burgemeester ir. Mussert en zijn gevolg de bijzonderheden van het marktwezen meedeelde, bracht de leider der N.S.B. een bezoek aan het gebouw van den Landstand aan den Rijksstraatweg, waar het personeel, alsmede de hoofden van de diverse afdeelingen aan hem werden voorgesteld. In de vergaderzaal van het gebouw hield de provinciale boerenleider, de hegr J. Saai een rede, waarin hij er op wees, dat Noordhollapd voor een groot deel door onze voorouders aan het water was ontwoekerd. Het bodemgebruik in N.-Holland. Het grootste deel der bevolking be staat uit stedelingen, terwijl een deel zich op Utrecht en een ander deel zich op Zuidholland oriënteert. Waar U, leider, aldus spr., gezegd hebt, dat U wenscht mede te werken aan het grooter worden van Noordholland, daar acht ik het mijn taak, de eenheid in de ver schillende deelen dezer provincie tot stand te brengen.-De bodem van Noord holland wordt gebruikt voor veeteelt, akkerbouw en tuinbouw. 126.035 H.A. bestaan uit grasland. Daarop bevinden zich 216.884 runderen, 21.600 paarden, 241.000 -kippen, 35.400 varkens, 176.500 schapen. Een oppervlakte van 58.248 H.A. wordt voor den akkerbouw ingenomen. Daarvan is 12.000 H.A. wintertarwe en 45.000 H.A. is met zomertarwe bezaaid, 6000 H.A. met aardappelen en 4.000 H.A. met suikerbieten. Voor groenten en fruit worden 14.261 H.A. beteeld, waar van 167 H.A. onder glas. Voor bloem bollen worden 2254 H.A. ingenomen en voor de bloementeelt 459 H.A. Beboscht is nog 16.000 H.A. Voor den scheurplicht. werden_ 6400 H.A. aangewezen en daarvan zijn reeds 5155 H.A. omgelegd door 3485 scheur- plichtigen. 31 scheurplichtigen kregen uitstel tot Augustus en deze zullen dan koolzaad moeten verbouwen. Noordholland heeft dus wel een groote verscheidenheid bodembewer kers. West-Friesland is o.a. vermaard om zijn teelt van fijne groentenzaden. Het is zoover gekomen,' dat wij deze telers in één vereeniging kunnen samenbrengen. Antwoord van ir. Mussert. Ir. Mussert constateerde in zijn ant woord, dat in de provincie Noord holland in het klein gedemonstreerd wordt, wat men iii Nederland in het groot' vindt. Spr. geloofde, dat het „imperialistisch" streven van den Boerenleider in deze provincie ge steund zal kunnen worden en, uitte den wensch, dat het plattelandsge deelte van Noordholland onder zijn Boerenleider tot bloei zal komen. Samenkomst in de Harmonie. Hierna begaven de leider der N.S.B. en zijn gevolg zich naar een bijeen komst van den Landstand in de groote zaal van de Harmonie, welke geheel met plattelanders was bezet. Onder de aanwezigen merkten wij op den Com missaris der Provincie mr. A. J. Bac ker, den Landwirtsschaftsrat Ufer, be nevens diverse Rijkstuinbouw-, land bouw- en veeteeltconsulenten, alsmede verscheidene andere vooraanstaande persoonlijkheden. Na een kort welkomstwoord door den leider van de afdeeling Volk en Bodem, Bakker, hield de Prov. Boerenleider, de heer Saai een rede, waarin hij zijn vreugde over het bezoek van den leider aan de Noordhollandsche boeren en boerinnen, die dagelijks medewerken aan den opbouw van den Landstand, uitte. Wij zijn thans, aldus spr., zoover ge komen, dat in de meeste dorpen de leider is aangesteld en een dorpsraad is gevormd. In Noordholland hebben wij thans 101 dorpsboerenleiders ,en 680 medewerkende mannen en vrouwen. Het aantal dorpen waar de landarbei ders in de raden zijn vertegenwoordigd, bedraagt 57. In de boerenraden hebben ook 19 vrouwen zitting. Met de burge meesters in de diverse gemeenten is over het algemeen de samenwerking goed. Aan den Commissaris der Pro vincie is het toevertrouwd, de heeren, die ons meenen te kunnen negeeren op hun nummer te zetten. Hierna gaf spr. een opsomming van de verschillende bedrijfsgroepen, waar in door 71 vakbekwame boeren en tuinders wordt gewerkt. Wij zijn nog niet waar wij wezen willen, aldus spr. Wanneer allen, die medewerken en medewerkten aan de vroegere Crisis- Centrale begrepen, dat de tijd uit is, dat een ambtenarenregeering de boeren bedoktert, zou de samenwerking met de staatsapparaten vlotter loopen, dan thans nog het geval is. Het is een ab solute noodzaak, dat de Landstand niet alleen optreedt als adviescollege van den voedselcommissaris in' de provincie, doch ook zeggenschap heeft in -43e rrchtige uitvoering van de voedsel positie van ons volk. Spr. zette dit nader uitvoerig uiteen. Wij wenschen, aldus spr., ons lot zelf in handen te nemen. Wij zien de noodzakelijkheid van toezicht en controle in, doch wan neer het gaat over problemen, welke den bodembewerker betreffen, is het noodzakelijk, dat deze worden opgelost door ons zelf, dus door den Landstand. Uitvoerig zette hij uiteen, dat de tijd van kapitalisten en marxisten tot het verleden behoort en dat de revolutie waarin wij thans leven het overgangs tijdperk is naar een betere maatschap pij. Het is ons aller taak, zelfbewust ons werk op te vatten, ook al duurt het wat lang voor wij daadwerkelijk kunnen optreden. Spr. eindigde zijn betoog met als zijn overtuiging uit te spreken, dat velen van zyn medewerkers, die, hoe wel geen nationaal socialist, tot zyn beste helpers behooren, ook jiun plicht op correcte wyze zullen vervullen, wanneer ir. Mussert, naar hy hoopt, eenmaal leider zal zijn van het Neder landsche volk. (Vervolg op pagina 2) Op 30, 31 en 32 reserve deze artikelen voorloopig beschikbaar. 's-GRAVENHAGE, 27 Juni. De secr.-gen. van het dep. van handel, nijverheid en scheepi- vaart maakt bekend, dat in het tijdvak van 19 Juli 1942 tot 8 Augustus 1942 puntenkaartèn voor serviesgoed door de plaat selijke distributiediensten zul len worden uitgereikt. Dit zal tegelijk met de uitreiking der 'bonkaarten voor voedingsmid- delen voor de negende periode plaats vinden, leder, die voor een bonkaart voor voedingsmid delen in aanmerking komt, zal ookjeen puntenkaart voor ser viesgoed ontvangen. Van deze puntenkaart zullen met ingang van 9 Augustus 1942 een aantal punten worden geldig ver klaard, die recht gaven op het ltoo- pen van serviesonderdeelen. Tevens zullen met ingang van 9 Augustus 1942 voor de gevallen van huwelijk, eerste inrichting of vernietiging ten gevolge van brand, oorlogsgeweld e.d. geen speciale vergunningen voor tafel-, thee- en ontbijtserviezen meer worden uitgereikt, doch zullen in plaats hiervan speciale punten wor den uitgegeven. Nadere berichten omtrent het bovenstaande zullen te zijner tijd worden gepubliceerd. In verband met de omstandig heid, dat het behalve in de ge- noemde gevallen van huwelijk e.d. reeds geruimen tijd niet mogelijk was, zich serviesonder deelen aan te schaffen en ver schillende personen hierdoor moeilijkheden ondervinden, is voorts besloten om voor het tijdvak van Maandag 29 Jnni 1942 tot en met 8 Augustus 1942 drie met het woord „reser ve" gemerkte bonnen van de bonkaart voor voedingsmiddelen en wel met de nummers 30, 31 en 32, ongeacht of hiervoor het cijfer 1, 2, 3 of 4 Is vermeld, gel dig te verklaren voor het koo- pen van servieronderdeelen. Deze bonnen hebben de waarde van één punt. Op deze punten mogen de verschil lende artikelen, die hieronder - zijn vermeld, worden gekocht, waarbij steeds het aantal punten, dat bij de ze artikelen is vermeld, moet wor den ingeleverd': plat bord 3 punten, diep bord 3 p., ontbijtbord 1 p., des sertbord 1 p., kop met bijibehooren- de schotel 2 p., losse kop 1 p., kom metje 1 p., melkbeker 1 p., gedekte schotel (dekschaal) 10 p., vleesch- vischschotel 8 p., soepterrine 16 p., sauskom 6p., slabak 6 p.; zuur- schaal 4 p., broodschaal 8 p., thee-1 pot 5 p., koffièkan 5 p., melkkan 4 p., melk-roomkarmetje 4 p., suiker pot 4 p., botervloot 8 p., nest scha len 1.5 p., losse schaal 5 p. Men zal ook de artikelen, die een hoogere waarde dan drie punten hebben, kunnen koopen, door de verschillende bonnen van de gezins leden samen te voegen. 's-GRAVENHAGE, 27 Juni. De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat gedurende het' tijdvak van 28 Juni tot en met 4 Juli a.s., elke der met „33 a" gemerkte bon nen van de aardappelkaart recht geeft op het koopen van 3/4 kg aardappelen. De geldigheidsduur van de bon nen „aardappelen „32 a", welke elk recht geven op het koopen van y> kg aardappelen, is verlengd tot en met 4 Juli a.s. VERDUISTER GOED! ZON 27 Juni onder: 22.04 28 Juni op: 5.21 MAAN 27 Juni op: 2-0.41 onder: 4.41 ZON 28 Junii onder: 22.04 29 Juni op: 5.22 MAAN 2-8 Juni op: 21.46 onder: 5.36 28 Juni Volle Maan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1