SUCCES IK EGYPTE. DE POLITIEKE TOESTAND IN EGYPTE. DAGBLAD VOOR BEKENDMAKING Belangrijke stellingen doorbroken. CHURCHILL IN HET LAGERHUIS. HOLLANDS GLORIE. De nieuwe bonnen. TROEPEN DER AS De strijd bij El Alamein De houding van Turkije Deze courant verschQnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden b(| vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Ryk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prys der gewone advertentiën: t 010 per m.M., minimam 14 m.M. 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boekten Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon* Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 153 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Vrijdag 3 Juli 1942 IS; Voor allen, wien de menschelijke waarden terharte gaan, is de Sovjet- Unie met haar welig tierende godde loosheid, de gewetenlooze schender, die niets liever begeerde dan de klauwen uit te strekken naar alles wat het leven goed en waardevol kan maken. Men wist sedert lang wat het Sovjet-paradijs te beteeke- aien had! En toen Adolf Hitler op dien ge- dènkwaardigen Juiii-zondag van het vorige jaar het sein gaf tot den aanval tegen het loerende Sovjet monster, klonken door geheel Euro pa kreten van geestdrift. Men beleefde het, dat zich breede groepen aaneensloten en dat tot nog toe geldende tegenstellingen terzijde gezet werden, ten bate van het groote, gemeenschappelijke doel: de vernietiging van den bedreiger van Europa! Vrijwilligerslegioenen uit bijna alle landen van het continent boden hun diensten aan; duizenden en tienduizenden gingen er een eer in stellen met Duitschland te mogen strijden voor het behoud van Europa. In alle hoofdsteden schalden geest driftige zangen; duizenden en nóg eens duizenden beseften, dat ook op hen de dure plicht was komen te fusten, om schouder aan schouder met de Duitsche wapenbroeders op te trekken tegen den kolos in het Oosten, die zich twintig jaar lang voorbereid had om de aloude Euro- peesche beschaving ten onder te brengen. Het was de bloem van alle naties, die zich aanmeldde, in het diepe be sef, dat mede aan hen de verdediging toevertrouwd werd der aloude Euro- peesche goederen. Ook Nederland bleef niet ach terwege. Nederlandsche echtge- nooten, vaders en moeders zagen hun mannen en zonen, in wie de groote geest onzer stoere en onder nemende voorouders herleefd was, naar het Oostfront optrekken; en Nederlandsche echtgenooten, va ders en moeders hebben reeds het offer van hun man en kind ge bracht, zooals de vrijwilligers hun leven. Het is begrijpelijk, dat door ve len een schok van trotsche ontroe ring ging, toen Zondag \1. in een extra Weermachtbericht bekend gemaakt werd, dat onder aanvoe ring van Cavalerie-Generaal Lin- clemann troepen van het leger, waaronder ook Nederlandsche vrij willigers, na een verbitterden strijd van maanden in het moei lijkste terrein en onder de ongun stigste weersomstandigheden de vijandelijke legers bij de Wolchof definitief vernietigd hadden. Fier klopte het Nederlandsche hart! Want Nederlanders die een maal ais de glorie van hun volk geboekstaafd zullen worden, had den hun plicht gedaan! De Höhere S.S. und Polizei- führer maakt bekend; De Nederlander Marcelis van Bemmel uit Monster is door een Duitsche militaire recht bank wegens begunstiging van den vijand en daadwerkelijke actie in een geheime organisatie, alsmede wegens verzet bij zijn arrestatie, daar hij van zijn schietwapen gebruik wilde maken, ter dood ^veroordeeld. Het Vonnis is door fusilleeren voltrokken. get. RAUTER. Woningen van niet-joden voor joden verboden. s-GRAVENHAGE, 2 Juli. Naar aanleiding van verschillende vragen wordt er van bevoegde Duitsche zij de ter voorkoming van misverstand uitdrukkelijk op gewezen, dat para graaf 2 van de tweede beschikking voor Joden van den commissaris- generaal voor de Openbare Veilig heid zop moet werden opgevat, dat het aan Joden volstrékt verbodesr is woningen van niet-Joden -te be treden. Uitgezonderd zijn de in de be treffende beschikking nader aange duide bijzondere gevallen. - s 's-GRAVENHAGE, 3 Juli. Gedurende de volgende week zijn de bonnen 34 aangewezen voor het koopen van brood, be schuit en vleesch. Van de tabakskaart voor mannen zijn geldig verklaard dc bennen 43 en 44. Ten slotte zal in het tijdvak van 5 t/m 14 Juli op bon 34 van de boterkaart boter en op bon 34 van de vet kaart boter, mar garine of vet kunnen worden geJiOclR, CONTROLE van de opbrengst en het vetgehalte van de melk van iedere koe is noodig tér verkrijging van 'li goeden veestapel. (Polygoon-Kuyper) Hij meende het recht op goed verlrouwen in den uitslag te hebben. Scherpe critiek op het regeerit&gsbeleid. STOCKHOLM, 2 Juli. (A.N.P.) Minister Bevin heeft in de vandaag gehouden zitting van het Lagerhuis de door Wardlaw Milne ingediende motie van wantrouwen yyelke in middels met 475 tegen 25 stemmen werd verworpen ondersteund. Hi.) verklaarde, dat naar zijn meening drie dipgen verkeerd waren: 1. de voornaamste strategie van den oor log; 2. er, zijn verkeerde wapens vervaardigd; 3. de mensehen zijn niet opgeleid voor het juiste gebruik van deze wapens. De labourafgevaardigde Bevan heeft de debatten over de door Wardlaw Milne ingediende motie van wantrouwen hervat en o.m. ge zegd: De regeering heeft dezen oor log van het begin af verkeerd opge vat, maar niemand heeft hem vér- keerder begrepen dan Churchill zelt. De afgevaardigde eischte verder een zuivering onder de van klassebe- wustzijn vervulde Britsche leger leiders. Voorts verklaarle hij, dat een tweede front in Europa in den loop van dit jaar noodzakelijk is en zeide woordelijk: „Grijpt den vijand aan op een afstand van '21 mijl en niet op een afstand van 14.000 mijl. Critiek van Here Belisha. Hore Belisha verklaarde, dat niets de vroegere verklaring ran Chur chill rechtvaardigt, dat de Britten in Lybië de superioriteit op het ge bied van uitrusting bezaten. Indien dan al ingrijpende politieke hervor mingen niet aan militaire debacles mogen worden toegev'oed, toch kun nen de dingen niet blijven zooals ze thans zijn. Wanneer de Engelschen zoo succesvol geweest waren als de Japanners bij hun combineering van- lucht- en zeemacht, dan hadden ze de „Prince of Wales" en de „Re pulse" niet verloren. Zij zouden de „Prinz Eugen" tot -zinken hebben gebracht en Engeland positie in de Middellandsche Zee zou een heel andere zijn geweest. Churchill verdedigt zich In zijn rede heeft Churchill ver klaard, dat hij bij zijn aankomst in de Ver. Staten, toen hij op 21 Jun: de kamer van de president wef-d binnengeleid, een schok had gekre gen, toen hem het bericht van den val van Tobroek werd gebracht. Toen hij naar de Ver, Staten was vertrokken, waren de Britsche hulp bronnen in Afrika veel grooter dan die van den vijand en eveneens de in aantocht zijnde versterkingen. In het bijzonder zeide Chur chill: wij hadden 100.000 man in den strijd, de tegenstander 90.000. wij hadden een numerieke supe rioriteit aan tanks van weliicht 7 tegen 5 en een superioriteit der artillerie van bijna 8 tot 5. Onze artillerie had de nieuwste types ter beschikking. Tijdens den slag hadden de Britsche legers in Noord-Afrika zich kunnen ver heugen over de superitcit in de lucht. Daarom had hij het recht goed vertrouwen te hebben in den uitslag van een door de Brit ten ondernomen offensief, dat be gin Juni zou zijn ondernomen, wanneer de vijand niet het eerst had toegeslagen. Het smartelijkst bij den strijd in Noord-Afrina, zoo verklaarde Chur chill later, is voor hem het feit, dat de Britten in. de openingstadia ver slagen werden, onder omstandig heden, die heel wel een succes deden verwachten. Hij beschouwt echter den strijd in geen enkel op zicht als beslist. Ten aanzien van zijn reis naar Amerika verklaarde Churchill, dat de besprekingen bijna uitslui tend gegaan waren over de be wegingen van troepen, schepen, geschut en vliegtuigen en over de maatregelen, die genomen moes ten woi'den om de verliezen op zee tegen te gaan en de in den grond geboorde tonnage te ver vangen. Churchill betoogde tegen het slot van zijn rede, dat het de plicht van het Huis is de regeering te steunen of haar te wijzigen. Als het de regee ring niet kan wijzigen, moet het haar steunen, er is geen middenweg. Er is een beweging gaande om mij te berooven van de functies, die ik uitoefen bij de algemeene leiding van en het oppertoezicht op de oor logsvoering, aldus Churchill. Het. Huis heeft evenwel het recht niet van mij te verlangen, dat ik verant woordelijkheid op mij neem, zonder te beschikken over de macht tot doeltreffend optreden. Mile heeft.het voorstel ingediend, dat de verantwoordelijkheid voor de verdediging den premier wordt ont nomen, opdat een militaire figuur de algemeene oorlogvoering overneemt. Dit stelsel kan' gemakkelijk uitloopen op een dictatuur of daarin worden omgezet. Ik kan aan zulk een systeem «niet mee doen, aldus Churchill. Als de genen, die'mij hebben aangeval len, gestraft worden met gering schatting, als de stem der critiek overgaat in critiek op de aar stichters van deze critiek, zal iedere vriend van Groot-Brit- tannië zijn bijval betuigen met Engelands zaak. Churchill „winnaar". ei De diplomatieke correspondent van het DNB schrijft uit Berlijn o.a.: Churchill is uit het iebat in het Lagerhuis als overwinnaar te voor schijn gekomen. Ijfa den keer die de beraadslagingen door zijr handige regie genomen hadden, viel niets anders meer te verwachten. Hij heeft zijn positie echter niet alleen weten te handhaven, doen door een duidelijk afpersingsmanoeuvre nog aanzienlijk weten te versterken. Aan het eind van zijn rede plaatste hij' het Lagerhuis voor de keuze: alles of niets. Het voorstel der oppo sitie, het ministerie van defensie in andere handen te leggen, torpedeer-, de hij door met zijn aftreden te dreigen. De vrees voor den chaos en voor een z.g. het regiem bedreigende ge vaar heeft practisch geleid tot de instelling van eer dictatuur Chur chill. Uit de comedie, waarmede de Lagerhuisdebatten begonnen, is ge worden een tragedie, omdat de ge kozen vertegenwoordigers van het Britsche volk het lot van het em pire daarmede definitief in handen gelegd heoben van zijn doodgraver. De verslagen Britten trekken zich op de Nijldelta terug. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 Juli. -(D.N.B.) In het weermachtbericht deelt het opper bevel der Duitsche weermacht na herhaling van hét eledrs vermelde extra-bericht betreffende, Ren val van Sebastopol nog het. volgende mede: Bij de gevechten om Sebastopol hebben lichte zeestrijdkrachten van de Duitsche en Italiaansche marine, in samenwerking mét de onder het bevel van schout-bij-nacht Geor- gescu en van kapitein ter zee Sla- tian staande Roemeensche marine de •vijandelijke ravitailleering belem merd, vesting en haven door ver sperringsoperaties afgesneden, de eigen ravitailleering over zee uitge voerd en met verre superieure vijan delijke zeestrijdkrachten succesvolle gevechten geleverd. Voor de Zuide lijke punt van de Krlm werden 10 kleine, uit Sebastopol vluchtende schepen, waaronder twee bewa- kingsvaartuigen, .door luchtaanvallen tot zinken gebracht of beschadigd. De aanvalsoperaties in den Zuide lijken en centralen sector van het Oostelijke front hebben reeds bij aanvang aanzienlijke successen op geleverd. Sterke formaties van de luchtmacht mengden zich in onop houdelijke aanvallen in den strijd te land. Door nachtelijkeluchtaanvallen op belangrijke spoorwegknoop punten werd de groote ravitaillee- ringslijn KostofMoskou op ver scheidene plaatsen zwaar getroffen. Aan het front van de Noordelijke IJszee bestookten gevechtsvliegtui gen enduikbommenwerpers kade- en stationsinstallaties van Moer- mansk met bommen van zwaar kali ber. In Egypte heben Duitsche en Italiaansche divisies, gesteund door sterke formaties duikbom menwerpers, na verbitterden strijd de El Alamein-stelling door broken. Zij achtervolgden de ver slagen Britsche strijdkrachten, die zich op de Nijldelta terugtrekken, ïn het zeegebied van Port Said heeft een Duitsche duikboot een Britsch munitieschip van 1800 brt. tot zinken gebracht. Op het eiland Malta werdén de luchtaanvallen op Britsche vliegvel den doeltreffend voortgezet. Bom- treffers veroorzaakten in het bijzon dér op het vliegveld Luca tusschen op den grond staande vliegtuigen en in de installaties van het vliegveld zware vernielingen en branden. In deh strijd tegen Groot-Britan- nië vielen formaties van de lucht macht ih den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke installaties aan de Engelsche Zuid- en Zuid westkust aan. In het zeegebied van Sebastopol hebben de formaties van den Ita- liaanschen fregattenkapitein Mim- belli, van den Roemeenschen kapi tein ter zee Bardescu en van den Duitschen luitenant ter zee eerste klasse Birnbaum zich bijzonder on derscheiden. Na een jaar van hevigen. doch succesvollen strijd tegen de Sovjet- Unie maakt het opperbevel van. de weermacht nog het volgende be kend: De verliezen na één jaar strijd aan het Oostfront. In de periode van 22 Juni 1941 tot 2T Junii 1942 zijn aan het Oostelijk front 271.612 officieren, onderoffi cieren' en manschappen van de ge heele weermacht bij de trouwe ver vulling van hun plicht den helden dood gestorven. Het aantal vermis ten bedraagt in dezelfde periode 65.730. Als gevolg van de hevigheid van den strijd moet er rekening mede worden gehouden, dat ook van jien een belangrijk deel niet terug keert. Van het totale aantal zijn in de vijf maanden van zegevierende aan- v'alsveldslagen in den zomer van 1941 gevallen 162.314 officieren, on derofficieren en manschappen. 33.334 worden vermist. In de vijf maanden van zware afweergevechten gedu rende den winter van 1941/1942 be- VERDUISTER GOED ZON 3 Juli onder: 22.03 4 Juli op: 5.26 MAAN 3 Juli op: 0.31 onder: 11.39 5 Juli Laatste kwartier. draagt het aantal gesneuvelden 88.977, het aantal vermisten 26.319. In de beide laatste maanden sedert de hervatting van "vrij groote eken aanvalshandelingen vielen 20.32Vof- ficiereh, onderofficieren en man schappen. Het aantal vermisten be draagt 6.077. Het aantal slachtoffers toont den omvang van het gevaar, dat boven Europa zweefde. Allen, die voor Duitschland vielen, zijn waarborgen voor onze overwin ning, die de toekomst van Duitsch land en daardoor de vrijheid van Europa waarborgt. NADEREN ALEXANDRIE ROME, 2 Juli (Stefani). In zijn legerbericht no. 765 maakt het Ita liaansche opperbevel het volgende bekend: De Britsche stellingen van El Alamein aan de Arabische Golf, die krachtig versterkt en hard nekkig verdeigd werden, zijn. gisteren door de Italiaansche en Duitsche eenheden stormender hand ingenomen. Na een verwoeden strijd braken de troepen van de As door de vij andelijke linies heen. De luchtmacht van de As greep herhaaldelijk in den strijd* te land in en overheersch- te den toestand. De Britsche lucht macht verloor tijdens luchtgevech ten negen toestellen. Formaties Italiaansche en Duitsche vliegtuigen ondernamen hevige bomaanvallen op de steunpunten van Malta, waarbij tal van doelen getroffen werden. Tijdens hevige en herhaalde luchtgevechten schoten onze escorteerende jagers elf Engel sche machines neer, zonder zelf ver liezen te lijden. Een vijandelijk vliegtuig liet op het eiland Scar- panto in de Egeïsche Zee eenige bommen vallen, die geen schade aanrichtten. Britsche formaties trachtten een laatsten tegenstand te bieden. BERLIJN, 2 Juli (DNB). Naar het opperbevel der weermacht mede deelt hebben tijdens de gevechten ih Noord-Egypte de Britsche forma ties in de sterke stellingen van El Alamein ten Zuiden van 'de Arabi sche Golf getracht een laatsten te genstand te bieden. Bij' den aanval van de Duitsche en Ithliaansche troepen op deze stellingen heeft de vijand met zijn. pantserstrijdkrach ten een verbitterden afweerstrijd gevoerd. Toch hebben de pantser wagens van de troepen der spil in de middaguren van den lsten Juli het vijandelijke verdedigingsfront ten Z. O. van El Alamein doorbro ken en de doorbraak vergroot in N. O. en Z. O. richting. De vijande lijke stellingen werden naar het Z. en N. opgerold. Gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers hebben tot steun van de Duitsch-Italiaansche pantserwa gens in verscheidene golven de vij andelijke' gemotoriseerde strijd krachten aangevallen. Kort na 7 uur vielen de eerste bommen tusschen de met munitie en troepen ""-beladen auto's, waarvan een groot aantal, o.a. ook een pantserwagen, in brand ge raakten, terwijl een groot deel der andere voertuigen zwaar bescha digd werden. Onder het Egyptische publiek kan ieder ooaenblik een paniek uitbreken. BERLIJN, 2 Juli. (A.N.P.) In Duitsche politiek^ kringen acht men het bericht, dat een lid van de Brit sche ambassade te Cairo als „ver bindingsman" is toegevoegd aan den Egyptischen minister-president bij zonder verhelderend. Deze maat regel wordt gemotiveerd door de noodzakelijkheid om tusschen de be voegde Britsche autoriteiten in Egypte en de Egyptische regeering een nauw contact te bewaren. Deze afvaardiging wordt te Berlijn in dier voege uitgelegd, dat Engeland er prijs op stelt de besluiten van de Egyptische regeering voortdurend te controleeren, daar de Britsche be zettende macht er blijkbaar niet meer van overtuigd is, dat de maat regelen van de Egyptische regeering zonder meer in overeenstemming zijn met de behoeften en doelstellin gen van de Engelsche heerschappij. In toonaangevende kringen in de Duitsche hoofdstad geeft men over het algemeen te verstaan, dat het Britsche doel in Egypte is een zoo groot mogelijke opoffering van het Egyptische volk en land voor de oorlogsbelangen van het Britsche wereldrijk te waarbor gen. Daartegenover wordt als doel der spilmogendheden gepro clameerd: de bevrijding van Egypte van de Britsche heer schappij en het herstel van de volledige souvereiniteit van het land aan de Nijl'. Tuschen beide alternatieven moeten de Egypte- nareji thans kiezen. Uit Ankara wordt aan de „Miin- chener Neueste Nachtrichten" ge meld: De groote bladen te Cairo hebben sedert Maandag het optimisme ten opzichte van de gebeurtenissen op het oorlogstconeel in Noord-Afrika laten varen. De ongerustheid van het Egyp tische publiek neemt van dag tot dag toe. Volgens de meening van een neutraal waarnemer kan bin nen een uur tijds een enorme paniek ontstaan, die tot nu toe door uitgebreide veiligheidsmaat regelen van Britsche militaire in stanties in samenwerking met de Egyptische politie voorkomen werd. Slechts in Alexandrië deden zich verschijnselen van een paniek voor en vond een massale vlucht uit de stad plaats. De opwinding wordt nog vergroot door de intusschen door speciale for maties van het Britsche leger ge troffen voorbereidingen om in ha ven en stad te Alexandrië groote ontploffingen te doen ontstaan. Deze voorbereidingen wijzen erop, dat Groot-Britannië besloten schijnt eventueel ook in- Egypte de politiek der verzengde aarde toe te passen. De voorbereidingen hebben dan ook stappen van Egyptische zijde uitgelokt bij den Britschen ambas sadeur te Cairo. Deze antwoordde daarop, dat de Britsche militairen zich' bij deze maatregelen ongetwij feld Weten leiden door zuiver mili taire noodzaak. Deze uitlating van den Britschen ambassadeur heeft in het Egyptische parlement tot stormachtige woordenwisselingen aanleiding gegeven. Intusschen zijn van Britsche zijde de laatste voorbereidingen getrof fen voor de overneming van de macht in Egypte. Uit Cairo is een massale vlucht naar Boven Egypte begonnen, daar de regeering van den Liba non verderen toevloed uit Egypte heeft verboden. Daardoor wordt de voedselpositie in Boven- Egypte op onverwachte wijze ver scherpt. Het kabinet is voortdurend bijeen en dagelijks houdt Nahas Pasja con tact met-den Britschen ambassadeur. Hofkringen en koning Faroek nemen de uiterste terughoudendheid in acht. De vijandschap onder de Egyp tische bevblking tegen Groot-Bri tannië wordt steeds grooter, daar de verschrikkingen van den oorlog steeds meer het Nijldal naderen. Engelschen en Amerikanen moeten vertrekken. ANKARA, 2 Juli (DNB). Van betrouwbare zijde verluidt, dat de ambassadeurs van Amerika en Engeland hun landgenooten 'in Turkije, die niet voorzien zijn van diplomatieke passen, den raad hetyben gegeven hun spoedig verttek via Syrië en Irak te overwegen. Deze am bassadeurs hebben ook ontra den gebruik te maken van de gewone reiroute via Palestina en Egypte. De laatste dagen heerscht onder de Anglo-Amerikanen en hun bond- genooten een paniekachtige ver- treksfeer. 'De slaapwagens in de richting van Irak zijn overvol en dagenlang van te voren besproken. Engelschen en Amerikanen spreken openlijk de vrees uit als gevolg van de Duitsche «successen in de Zwarte Zee en in het Oosten del- Middel landsche Zee te worden geïsoleerd in Turkije. Japanners bezette Woetsjen. De strijd in het Verre Oosten woedt voort. TOKIO, 3 Juli (DNB). Domei meldt van het' front in Binnen- Mongolië: Na de inneming van Woepoelang- koe in het W. "er provincie Soeiy- oean zijn de Japansche troepen over gloeiend heete zandvlakten opgetrok ken en hebben Woetsjen beet, tien km ten Z. van Woepoelangkoe. 1 Woetsjen was het hoofdkwartier van de vijandelijke 101e divisie. Voorts wordt 'gemeld, dat de Japansche for maties thans zuiveringsacties on dernemen tegen de resten van de vijandelijke strijdkrachten. Japansche burgemeesters op Java. TOKIO, 3 Juli (DNB). De Japan sche militaire overheid heeft beslo ten voortaan in de voornaamste ste den van Java Japansche burgers tot eersten burgemeester te benoemen. Voor Batavia is uitverkoren de on langs benoemde adviseur van het Japansche militaire bestuur, Sakai Tsoekamoto, die binnenkort op zijp. nieuwen post benoemd zal worden. Tsoekamoto was vroeger leider der afdeeling Zuidzee van de handels maatschappij Mitsoebisji. Japansche successen in Zuid-China. SJANGHAI, 3 Juli. (D.N.B.) Elite formaties van de Japansche strijd krachten hebben op 1 Juli de vesting Kaotsjiahau in Zuid-China bezet. De kern van de Japansche eenheden passeerde de rivier de Joeantan bij Koetoengsoeit, na de vijandelijke steunpunten aan de rivier de Pao te hebben veroverd. Vervolgens mar cheerden de troe]pen in noordelijke richting op en bereikten ten slotte Kaotsjiahau. Japansche vliegtuigen ondernamen herhaalde bomaanval len op troepenconcentraties van den vijand bij Tsjahengsjien, waarbij zij zware schade aanrichtten aan de militaire werken. Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. (D.N.B.) - In den af geloopen nacht hebben Britsche bommenwerpers een st^d in het Noordwestduitsche kustgebied met geringe uitwerking aangevallen. Volgens de voorloopige berichten werden elf vijandelijk toestellen neergeschoten. Luchtlijn LissabonCairo stop gezet. (D.N.B.) - De British Air ways deelen mede, dat het geheele luchtverkeer tusschen Lissabon en Caïro tot nader order gestaakt wordt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1