Industriestad Woronesj genomen DAGBLAD VOOR Turksche minister-president overleden, het convooi in de N. IJszee ALKMAARSCHEEDITIE. DuUschtand wint op alle fronten Engelsch-Amerikaansch convooi vernietigd De strijd bij Sebastopol in cijfers NEDERLANDERS! De luchtmacht in actie bij El Aiamein. ZwareAmerikaansche kruiser eri 28 koopvaardij' schepen tot xinken gebracht. Oorlogsactie in het Verre Oosten. Generaal-veldmaarschalk von Rundstedt in Nederland. Hoe het vernietigd werd. Roosevelt als milliarden-goocbelaar. HEDEDEELING. Uitvoer van paarden naar Duitschland verboden. YLIELAND EN TERSCHELLING BIJ FRIESLAND. Maximum rantsoen gas en electriciteit. REGELING STATIEGELDEN. V Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden hij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Kijk 2.03. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35.' Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerijv/h. Herms. Coster Zoon, Voordatn 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 157 4 pagina's Hoofdredacteur: A. S. JONKER, Alkmaar Woensdag 8 Juli 1942 I Duitsch legerbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 7 Juli (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Bij de aanvalsoperaties aan het Oostelijke front trokken onze troepen over den Don en werd de belangrijke industriestad Woro nesj genomen. Het aantal gevan genen en de buit nemen voortdu rend toe. Tegenaanvallen van den vijand werden afgeslagen. Hierbij vernietigde alleen een Duitsche pantserdivisie 61 bolsjewistische pantserwagens. Sterke luchtstrijdkrachten meng den zich op de zwaartepunten van den slag doeltreffend in de gevech ten te land en brachten het vijande lijke ravitailleeringsverkeer vernie tigende slagen toe. In het 2eegebied van de Krim werd een bolsjewistische duikboot jager door luchtaanvallen tot -zinken gebracht. Vruchtelooze aanvallen. In het gebied ten Noorden van Orel herhaalde de vijand zijn vruch telooze aanvallen, waarbij hij tal rijke pantserwagens in den strijd wierp. Tegenaanvallen leidden tot de vernietiging van 22 vijandelijke pantserwagens. De hevige gevechten duren nog voprt. In het gebied van Rzjef werd de vijand in een over een breed front uitgevoerden aanval üït zijn stellin gen geworpen. In de Finnsche golf bracht een mijnenveger een bolsjewistische duikboot tot zinken. Gisteren over dag verloren de bolsjewisten 96 vliegtuigen, 2 eigen vliegtuigen wor den vermist. In Egypte mislukten in d'ên strijd om de El Alamein-stelling verscheidene door pantserwagens gesteunde vijandelijke tegenaan vallen. Plicht en eer dwingen den man te 'strijden voor het behoud van zijn leven en voor een beveiligde toe komst van zjjn gezin en zijn volk, Hat doel kan echter door nietsdoen en ijdel gepraat nooit bereikt worden. Het feit, dat vele jtfnge Nederlanders metterdaad mede werken, heeft bewezen, dat ook zij willen helpen bjj den opbouw van het nieuwe Europa. Wilt gij U dan nog afzijdig houden, Nederlanders? Uw, dappere kameraden strijden aan het Oostelijk front tegen het Bolsje wisme en het Jodendom. Voor U allen bestaat de gelegen heid, in de afdeelingen der Waffen- SS of van het Vrijwilligerslegioen Nederland mede te helpen aan de vernietiging van dezen wereldvijand. Strijdt ook gij mede voor een nieuw Europa, voor een beteretoekomst van Uw eigen land en volk. Aanmeldingen kunnen geschiedén bij: Erganzungsamt der Waffcn-SS, Erganzungsstelle Nordwest, den Haag, Stadhoudersïaan 132. De eerstvolgende keuringen voor de Waffen-SS en het Vrijwilligers legioen Nederland zijn vastgesteld als volgt: 10.7.42 10.00 uur, den Haag, café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. 11.7.42, 10.00 uur, Rotterdam, Deut- sches Haus; 16.00 uur, Tilburg, Werk- Iiedenvereeniging, Tuinstraat 68. 12.7.42, 10.00 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 16.00 uur, Eindhoven, Huis Maria, Kruisstraat! 13.7.42, 10.00-uur, Roermond, NSDAP, Swalmerstraat 61; 16.00 uur, Arnhem Weberstraat 16b. 14.7.42, 10.00 uur, Hengelo, Deutschcs Haus; 16.00 uur, Meppel, Hotel Wes terbeek, Woldstraat. 15.7.42, 10.00 uur, Groningen, Concert huis, Poelestraat; 14.00 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 16.7.42, 10.00 uur, Amsterdam, School, Iepenweg 13; 16.00 uur, Utrecht, Wehrmachtheim, Mariaplein. 17.7.42, 10.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangsiager, Appelweg. 18.7.42, 10.00 uur, den Haag, café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Aangenomen worden mannen van 17 tot 40 jaar, ten minste 1,65 meter lang, voor den duur van den oorlog, voor twee of voor vier jaar. Voor onderhoud der familie, voor zoover het kostwinners betreft, wordt ge zorgd. Bewijzen voor vrij vervoer van de plaats van inwoning naar de keuring kunnen worden aangevraagd bij de Erganzungsstelle Nordwest, den Haag, Stadhouderslaan 132. Vervoerbewijzeu voor de terugreis worden bij de keuring, of men wordt goedgekeurd of niet, uitgereikt. Op 5 en 6 Juli werden daarbij 27 Britsche pantserwagens kapot gescho ten. Formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers bombar deerden vijandelijke troepen en autoconcentraties. 9 Britsche vlieg tuigen werden neergeschoten. In het Oostelijke deel van de Mid- dellandsche zee bracht een Duitsche duikboot van een beschermd con vooi een schip»,van 1500 brt. tot zin ken. Op Malta plaatsten formaties van de Duitsch-Italiaansche luchtmacht bij aanvallen overdag en des nachts bomvoltreffers op vliegveldinstalla "ties en andere militaire inrichtin gen. In luchtgevechten werden 16 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Aan de Engelsche Oostkust bom bardeerden sterke formaties ge vechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht bij goed zicht het haven- en industriegebied van Middlesborough. Uitgebreide branden werden waar genomen. De verliescijfers bij Sebastopol. In aanvulling op het weer- machtbericht van 3 Juli 1942 maakt het opperbevel van de weermacht over den val van de vesting Sebastopol de volgende eindcijfers bekend: In het verloop van de gevechten die van 7 Juni tot en met 4 Juli met een buitenge wone hevigheid werden gevoerd, werden 97.000 gevangenen, onder wie de plaatsvervangende leger leider, generaal Nowikof, gè'maakt. 467 stukken geschut, 26 pantser wagens, 824 mitrailleurs, 758 gra naatwerpers, 86 pantserafweerka- nohnen en 69 stukken luchtdoel geschut werden buitgemaakt of vernietigd. De buit aan zware en lichte infanteriewapens is nog niet geheel geteld. De bloedige verliezen van den vijand zijn geweldig en riioeten getaxeerd worden op 30 tot 40.000 man. 3.597 kaezmatten en verdedi- gingsinstallaties van eiken soort, waaronder de beide modernste en sterkste bolwerken „Maxim Gor ki" en „2", met elk 4 kanonnen van 30.5 cm werden genomen, als mede rond 137.000 mijnen onscha delijk gemaakt. Ontsnapt zijn al leen, zooals door verklaringen van gevangenen werd bevestigd, en kele hoogere officieren en com missarissen, alsmede in de eerste dagen van den overval, enkels transporten met gewonden. Nedersaksische, Brandenburgscbe, Silezische, Saksische, Suddetenduit- sche en Rijnlandsche divisies, alsme de legerti'oepen van alle volksstam men tezamen met Roemeensche di visies infanterie en bergjagers heb ben in dit succes een gelijk aandeel. De Duitsche verliezéfl. De totale verliezen van de Duit sche troepen bedragen 872 offi cieren en 23239 onderofficieren en manschappen, waarvan 190 offi cieren en 4147 onderofficieren en manschappen zijn gesneuveld. U officieren en 1580 onderofficieren en manschappen worden vermist en de overigen gewond zijn. De troepen van het leger zijn door het Duitsche corps gevechtsvliegers voor den korten afstand on voor beeldige wijze gesteund, dat zich in Plaatselijke «yevechten- ROME, 7 Juli. (Stefani.) Het 770ste communiqué van het Italiaan- sche hoofdkwartier luidt: „Een treffen van plaatselijken aard in de zone van El Aiamein. waarbij eenige vijandelijke tanks werden vernietigd. Tegen de actie der Britsche luchtmacht werd doel treffend opgetreden door d.e lucht macht der spilmogendheden, die vijandelijke concentraties van ge pantserde voertuigen en troepen be streed. Negen Britsche vliegtuigen stort ten neer: zeven daarvan na een ge vecht met Duitsche jagers, twee na treffers van het afweergeschut. Tij dens aanvallen op Tobroek en Benghazi, die geen belangrijke scha de veroorzaakten, verloor de Brit sche luchtmacht nog twee toestellen. Van Benghazi worden twee dooden en eenige gewonden onder de bevol king gemeld. Het vliegveld Micabba is op nieuw door onze luchtafdeelingen gebombardeerd, de installaties wer den herhaaldelijk getroffen. Bij tal rijke gevechten werden veertien Britsche vliegtuigen door de begelei dende Italiaansche en Duitsche ja gers neergeschoten en twee door een onzer bommenwerpers, die zich op voortreffelijke wijze bevrijdde van een aanval van talrijke Spitfires.- Van de overdag ondernomen lucht- operaties zijn drie onzer toesteljen niet teruggekeerd", EXTRA BERICHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Juli (D.N.B.) Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: „Sedert den 2den Juli werd in de wateren tusschen de Noord-kaap en Spitsbergen 3 tot 400 zeemijlen- verwijderd- van de Noordkust van- Noorwegen, een groote operatie van- lucht- en zeestrijdkrachten uitgevoerd tegen het vijandelijke convooi- verkeer naar de Sowjet-Unie. Formaties gevechtsvliegtuigen en Duitsche duikbooten hebben in de Noordelijke IJszee een groot En-gelsch-Amerikaan-sch convooi aangevallen en voor het grootste deel vernietigd. Het convooi bestond uit 38 koopvaardijschepen, was gela den met vliegtuigen, pantser wagens, munitie en levensmid delen, met bestemming Ar- chan-gelsk en werd door zware vijandelijke zeestrijdkrachten, torpedojagers en korvetten zeer krachtig beschermd. In- na-uwe samenwerking van marine en luchtmacht werden door gevechtsvliegtuigen 1 zwa re Amerikaansche kruiser en 19 koopvaardijschepen met 122.000 brt., door duikbooten 9 schepen met 70.4-0-0 brt., in to taal dus 28 schepen met 192.400 brt. tot zinken gebracht. De rest van het totaal uiteen-gesla gen convooi wordt hog aange vallen. Door ztereddingsvlieg- tuigen werd een vrij groot aan tal Amerikaansche zeelieden ge red en gevangen genomen. ononderbroken aanvallen overdag en des nachts doeltreffend in den strijd tegen doelen te land en op zee heeft gemengd. In de periode van 2 Juni tot 4 Juli werden 23.751 aanvalsvluchten door gevechtsvliegtuigen van allerlei soort uitgevoerd. 123 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten en 18 op den grond vernield. Tal rijke vijandelijke pantserwagens, kazematten, batterijen, kazernes, munitie- en olieopslagplaatsen wer den vernietigd, 4 torpedojagers, 1 duikboot, 3 motortorpedobooten, 6 kustvaartuigen en 4 vrachtschepen werden tot zinken gebracht. 31 eigen vliegtuigen gingen verloren. Transportschepen tot zinken gebracht. Duitsche en Italiaansche zee- strijdkrachten bestookten de vijan delijke scheepsbewegingen voor Sebastopol. Het gelukte hun de vijandelijke ravitailleering en het wegvoeren van transporten te be lemmeren. 3 bolsjewistische duik booten, 2 schepen met elk 10.000 brt., een transportschip van 5000 brt. en 2 met troepen geladen kleine eenheden tot zinken te brengen en zoodoende in belang rijke mate bij te dragen tot het succes van den aanval. De veld tocht op de Krim is daarmede ge ëindigd. Hij begon met de doorbraak door de landbrug van Perekop op 21 Sept. 1941 en eindigde met de be storming van de sterkste zee- en landvesting Sebastopol op 4 Juli 1942. De aanval kostte den vijand het verlies van 430.000 man aan gevan genen, 1198 pantserwagens en 2102 stukken geschut en zal niet als een overwinning der' bolsjewisten, zoo als de vijandelijke propaganda het tracht voor te stellen, doch als een roemrijk blad van de Duitsche en Roemeensche weermacht in de ge schiedenis worden opgeteekend. Verliescijfers in Birma. TOKIO, 7 Juli (D.N.B.) De Brit sche en Tsjoenkingtroepen hebben volgens een heden in Tokio gepubli ceerde statistiek, tijdens den veld tocht in Birma van 8 Dec. tot 'eind Mei in totaal 24.000 dooden verlo ren. De" Japansche verliezen bedra gen 1289 gesneuvelden en 3156 ge wonden. Deze gegevens omvatten ook de Japansche - operaties in de provincie Joenan. De Japanners hebben voorts 4288 gevangenen ge maakt en 420 kanonnen, 412 tanks en een talrijk ander materiaal buitge maakt. De strijd in China. SJANGHAI, 7 Juli (D.N.B.) Ja pansche troepen hebben, volgens berichten van het Japansche front Maandagmiddag het ten Zuiden van Nantsjang gelegen Tsjangtsjoetsjen, het hoofdkwartier van het 58ste le ger van Tsjoengking, ingenomen. Te gen de in het gebied van deze stad nog r-esteerende deelen van dit le ger, welker sterkte van Japansche zijde geschat wordt op ongeveer, 20.000 man, zijn sedert Dinsdagoch tend operaties'aan den gang. Saydam tloor hartverlamming getroffen. (Cliché Archief.) ISTANBOEL. 8 Juli. (DNB). Kort na middernacht is in hotel Pera- Palast te Istanboel de Turksche mi nister-president, dr. Roefik Saydam, aan hartverlamming overleden. Saydam was aan het einde der vorige week naar Istanboel geko men om verschillende besprekingen te voeren, onder meer over de voor ziening van het land. Zijn gezond heidstoestand was toen goed. 's-GRAVENHAGE, 7 Juli. Gene raal-veldmaarschalk von Rundstedt heeft in de laatste dagen in Neder land vertoefd en in gezelschap van den bevelhebber der weermacht in Nederland, generaal der vliegers Fr. Christiansen en andere hooge of ficieren, een bezoek gebracht aan de troepen van alle deelen der weer macht. Bij deze gelegenheid heeft hij ook de nieuwe versterkingswerken en zware batterijstellingen in het kust gebied bezichtigd. „DEUTSCHES THEATER IN DEN NIEDERLANDEN". Nieuwe contracten. 's-GRAVENHAGE, 7 Juli. Dr, Wolfgang Nufer, de intendant van het „Deutsches Theater in den Nie- derlanden" heeft Horst Taubmann, van de Staatsopera te München, ge ëngageerd voor de rol van den „Lo hengrin" in de opera van dien naam van Richard Wagner, welke opera hier meermalen zal worden gegeven. In het kader van haar werkzaam heden, zal de kamerzangeres Maria Cebotari, die eveneens, zooals reeds gemeld, door dr. Nufer werd geën gageerd, de hoofdpartijen .zingen in „Salome" van Richard Strauss, in „La Traviata" van Verdi en in Puc cini's opera „La Boheme". BERLIJN, 7 Juli (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt nog de volgende bijzonderheden mee omtrent .liet groote succes van Duit sche luchtstrijdkrachten en duik booten in de N. IJszee. Op den ochtend van den 2en Juli werden voor de eerste maal 38 koop vaarders, geëscorteerd door zware zeestrijdkrachten, torpedojagers en corvetten, gesignaleerd in de Noor delijke IJszee, waar zij in O. rich ting voeren. 's Middags vielen de Duitsche ger vechtsvliegtuigen voor de eerste maal aan. Ofschoon de oorlogssche pen dezen aanval beantwoordden met hevig afweervuur en verschei den vijandelijke vliegtuigen ter be veiliging boven het convooi cirkel den, braken de gevechtsvliegtuigen door deze versperring heen. Een vrachtboot, die aan den buitenkant der formatie voer, werd reeds dade lijk zwaar getroffen en zonk na hevige ontploffingen. Ondanks ongunstige weersomstan digheden hielden de Duitsche ver kenners ook op 3 Juli contact met het convooi en op 4 Juli volgde een nieuwe aanval van Duitsche ge vechtsvliegtuigen. Tegen half negen werden de koop vaarders, die in 5 rijen voeren, ten N.O. van het Bereneiland aange houden. De Duitsche toestellen na derden op 80 m hoogte in verschei den golven. Na enkele minuten barstte een vrachtboot, zwaar ge troffen door twee bommen, uit el kaar en zonk. De overige vaartuigen, die tanks, vliegtuigen en munitie aan boord hadden, poogden in zig-zag-koers de bommen der Duitsche vliegtuigen te ontgaan, maar nog drie andere transportschepen van 21.000 ton in totaal zonken brandend tusschen de drijvende ijsschollen. Tijdens dezen aanval werden elf andere koopvaardijschepen van meer dan 50.000 ton zoo zwaar beschadigd, dat zij de reis niet konden voortzet ten en brandend of met zware slag zij achter het convooi .bleven liggen, waar zij voor een deel het slachtof fer werderf' van de aanvallen der duikbooten. Verscheidene getroffen vrachtschepen zijn verlaten en drij ven stuurloos rond in de Barentszee. Op 5 Juli trdf de Duitsche lucht macht de schepen, die omstreeks 700 km ten Noorden van Moer- manslc, langs den rand van het pak ijs voeren, bijzonder vernietigend. Deze koopvaarders, die over een af stand van 300 km waren verdeeld, poogden afzónderlijk' in Oostelijke richting te ontkomen. Bij dezen aanval werden nog acht booten in den grond geboord. Bo vendien brachten Duitsche gevechts vliegtuigen een zwaren Amerikaan- schen kruiser t.ot zipken. Op 6 Juli dreven scheepsresten en wrakken benevens verlaten en be- 'mande reddingsbooten tusschen de ijsschotsen rond. Zeereddingsvlieg'tuigen brachten een vrij groot aantal Amerikaansche zeelieden in veiligheid en namen hen gevangen. Even na zeven uur 's ochtends werden de convooi-overblijfselen opnieuw gebombardeerd. Een bran- .dend koopvaardijschip, dat talrijke vliegtuigen als deklading had, zonk na een scheeraanval van een Duitsch gevechtsvliegtuig. Boven dien werd nog een vrachtschip van 7000 ton door bommen op achter- en voorschip, nadat hét had vlam ge vat, in den grond geboord. In totaalwerden zoodoende dooi de luchtformaties van kolonel-géne raal Stumpff tot dusver 19 koop vaarders van 122.000 ton in totaal tot zinken gebracht. Tevens werden door duikbooten 9 vijandelijke schepen van 70.400 ton in den grond geboord. Met de 28 schepen van 192.400 ton "in totaal ging een hbeveelheid van 250.000 ton oorlogstuig verloren. Deze hoeveelheid zou voldoend zijn om een leger van 50.000 man geheel uit te rusten met tanks, artil lerie, handwapens, munitie, benzine, voedsel en ook vliegtuigen. Door de nauwe samenwerking tusschen de Duitsche luchtmacht en de Duitsche duikbooten wordt het bolsjewistische front met blijvend gevolg verzwakt, terwijl anderszijds de Duitsche weermacht en haar bondgenooten door dezen nieuwen krachtigen slag, toegebracht in de N. IJszee, merkbaar worden ontlast. (Van onzen Haagschen redacteur). President Roosevelt houdt ervan, wanneer hij zich door het Congres steeds weer nieuwe credieten van zooveel milliard dollar laat geven, te doen, alsof hij in zijn bewapenings machine maar van boven duizende dollarpapieren behoeft te steken, om er in het volgende oogenblik' van onderen vliegtuigen, tanks, schepen en kanonnen kant en klaar te kunnen uithalen. Met deze methode heeft hij niet alleen zijn eigen volk, maar vooral ook de naties, die de zege^ hingen der leen- en pachtwdt deel achtig zouden worden, weten te im poneeren. De werkelijkheid heeft echter heel wat bescheidener afme tingen. De „Washington Post" ont hulde n.l.-eenigen tijd geleden,' dat sedert het. van kracht worden der wet het Congres crediet heeft toege staan tot 48 milliard dollar. Hiervan werd echter tot dusverre slechts 21/, milliard in afgewerkt materiaal om gezet en daarvan werd nog maar voor 1.1 milliard geëxporteerd. Van dezen export betrof bovendien slechts 29 eigenlijke militaire le veranties; de rest was verdeeld over levensmiddelen en industrieproduc ten. Met de propagandistische overtui gingskracht van 48 milliard dollar wilde Roosevelt de wereld, overbluf fen. Hij vermocht evenwel slechts 5% van het hem verleende bedrag in materiaal om te zetten, slechts 3.3 daarvan aan zijn bondgenoo ten af te leveren en slechts 0.11% was in strikten zin oorlogsmateriaal. Als verontschuldiging voor deze jammerlijke mislukking heeft de Amerikaansche president, naar de Washington Post tevens meedeelt, aangevoerd, dat de benoodigde fa brieken pas in aanbouw zijn en dat de behoeften Van eigen leger en marine vóórgingen, terwijl het ten slotte ook ontbrak aan schepen om de goederen te transporteeren. Met name Churchill en Stalin zouden goed doen, zich deze beschei den werkelijkheid goed voor oogen te stellen, zooals Roosevelt deze thans blijkbaar zelf heeft moeten toestemmen. Er is tenminse geen re den, te twijfelen aan de juistheid dezer gegeven, die immers in een Amerikaansch, nog wel in Washing- tong verschijnend, blad werden ge publiceerd. Met het oog op de beschikbare plaatsruimte in de dag- en nieuwsbladen heeft de leider van het Persgilde bepaald, dat -overlijdens-a^vertenties slechts over één. kolom mogen worden geplaatst met een maximale hoogte van 125 mm. Van één overledene mogen niet meer dan twee advertenties, elk maxim. 125 mm. hoog, worden opgenomen. DE ADMINISTRATIE. 's'-GRAVENHAGE, 7 Juli. Het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland wijst er op, dat alle uitvoer van paarden uit Nederland naar Duitschland ver boden is. Deze maatregel treedt on middellijk in werking, overtreding wordt streng gestraft. Uitvoervergunningen kunnen slechts worden verleend door het bureau van den bevelhebber der weer macht in Nederland. Verzoeken om uitvoervergunningen moeten daar om schriftelijk worden gericht tot den bevelhebber der weermacht in Nederland. 's-GRAVENHAGE, 7 Juli. Bij veror dening van den Rijkscommissaris voor het bezette' Nederlandsche ge bied is bepaald, dat met ingang van 1 September a.s. de gemeenten Vlie land en Terschelling van het gebied der provincie Noord-Holland over gaan naar dat der provincie Fries land. De directeur van het Rijks- kolenbureau maakt bekend; dat de moeilijkheden in de kolen- voorziening der gas- en electri- citeitsbedrijven hem noodzaken verdere maatregelen te treffen® om het gas- en electriciteitsver- bruik te verminderen. Een van deze maatregelen bestaat in het vaststellen van maximum rantsoenen voor gas en electriciteit voor gezinnen. Aan de gas- en electrieiteitsbe- drijvem zijn hiertoe instructies ver strekt. Aan de hand hiervan en van de beschikbare gegevens, zullen deze (de gewijzigde rantsoenen) zoo spoedig mogelijk aan de desbetref fende verbruikers bekend, worden gemaakt. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan hiervan worden afge weken. Reeds thans wordt medegedeeld, dat argumenten als extra-lessen, werkzaamheden gedurende de avonduren,afzonderlijke werkka mers voor studeerende kinderen, niet toteen hooger rant soen zullen kunnen leiden. Prijzen vastgesteld. 's-GRAVENHAGE, 8 Juli. De sta tiegelden, die bij inlevering van le?- ge flesschen, kruiken of potten moe ten worden terugbetaald, zijn thans, blijkens een mededeeling van den gemachtigde voor de prijzen, aan een regeling onderworpen. De desbe treffende beschikking, die op 14 Juli 1942 in werking treedt, stelt niet al leen het bedrag der statiegelden voor flesschen, potten en kruiken met ert zonder sluiting "ast, maar bepaalt tevens, dat dit bedrag op de etiket ten moet worden vermeld. Wanneer binnen een maand na het van kracht worden van deze beschikking flesschen, kruiken of potten worden inge leverd, waarvan kan worden aangetoond, dat daarop een ander bedrag dan het na boven- genoemden datum geldende aan statiegeld was betaald, dient het werkelijk betaalde bedrag te worden terugbetaald. Tenslotte verdient het bijzonder de aandacht, dat de statiegelden afzon derlijk aan den kooper in rekening moetjen worden gebracht, dus niet bij den prijs mogen zijn inbegrepen. VERDUISTER GOED! ZON 6 Juli onder: 22.01 7 Juli op: 5.28 MAAN 6 Juli op: 1.45 onder: 15.05 13 Juli Nieuwe Maan. Duikbooten bij Madagascar. (D. N.B.) - Volgens berichten uit New York opereeren sedert 1 Juli duik booten der spil ook weer ih de wa teren tusschen Mozambique en Ma dagascar. Vijftig mijl ten Zuiden v?n Mozambique zijn binnen enkele da gen twee schepen getorpedeerd. Men moet aannemen, dat zij met man en muis vergaan zijn, aangezien nog geen overlevenden aan land zijn ge komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1