Concentrische aanval op Rostof begonnen. Naar een rechtvaardige verdeeling van het beschikbare. DAGBLAD VOOR Noordelijk leger 60 k.m. van Stalingrad. NA DE INNEMING VAN WORONESJ Leugenachtige persberichten. Billijke eischen van den Landstand. Hoe loopt het front bij Woronesj 7 VERDEDIGINGSWERKEN DER SOVJETS OVERWEGEND- NAAR HET WESTEN GERICHT. De Duitsche pers over Dr. Seyss-Inquart. Opgaven nieuwsbladen en tijdschriften. Voor vacantiegangers. I Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. 4LKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën; J 010 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke 3«', m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 169 4 pagina'i Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Woensdag 22 Juli 1942 hoofdkwartier van den FUHRER, 21 Juli (D.N.B.) Het op-, perbevel der weermacht deelt mede: In, het Z. deel van het O. front zijn de Duitsche en de verbonden troepen bezig met een concentri- schen aanval van het Westen, Noorden en Oosten op Rostpf. De stad staat in brand. De bruggen over den Don zijn vernield. Ver der Noordelijk is een Duitsch le ger in snellen opmarsch naar het Z.O. en is den Don-sector ten W. van Stalingrad op 80 km gena derd. Vijandelijke achterhoede- troepen en uiteengedreven vijan delijke groepen strijdkrachten werden vernietigd. Het luchtwapen heeft de druk be zette terugtochtswegen van den vijand bestookt en de aanvallen op rivierovergangen en spoorweginsta'i- laties in het gebied van Rostof voort gezet. Ten N. van Woronesj zijn vijande lijke aanvallen afgeslagen. In den Centralen sector, heeft een infante riedivisie een ingesloten groep vijan delijke strijdkrachten vernietigd. In verbitterde gevechten van man te gen. man zijn 105 gevechtstellingen stormenderhand genomen. Ten Zui den van het Ilmenmeer en aan het omsingelingsfront van Leningrad zijn verscheidene vijandelijke aan vallen, deels in verbitterden strijd van'man tegen man, mislukt. Nachtelijke aanvallen van het luchtwapen zijn gericht op militaire doelen bij Alexandrië. Op Malta zijn bomtreffers ge plaatst op de vliegveldinstallaties van Luca. In het Kanaal hebben lichte Duit sche zeestrijdkrachten heb leidende vaartuig van een Britsche flottielje motortorpedobooten tot zinken ge bracht en verscheidene andere mo tortorpedobooten met artillerietref fers beschadigd. In het gebied van de Duitsche b.opht hebben gisteren Éritsche vliegtuigen zonder zicht op den grond blindelings bommen neerge worpen. Een plattelandsschool werd getroffen en daarbij zijn eenige kin aeren gewond. In den afgeloopen nacht hebben enkele vijandelijke vliegtuigen sto- ringsvluchten gemankt boven Oost- Pruisen, zonder bommen neer te werpen. Zooals in. een extra-bericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten van een zwaar bevei ligd convooi met oorlogsmateriaal, bestemd voor Afrika, op den At- lantischen Oceaan ten Noorden van de Azoren zeven schepen met een inhoud van 38.000 brt., o.m. een groot munitieschip, dat in de lucht vloog, in den grond geboord. Een duikboot is doorgedrongen tot in de St. Laurence-rivier en heeft daar cjrie schepen met een inhoud van 15.000 brt., die in be waakte convooien voeren, in den grond geboord. Een vierde schip met een inhoud van 4500 brt. werd getorpedeerd en door de beman ning op het strand gezet. Boven dien zijn in het Amerikaansche gebied zes schepen met een in- houd van 51.000 brt. tot zinken ge bracht en een vrachtschip door een torpedotreffer zwaar bescha digd. In totaal verloor daarmede de vijandelijke ravitailleeringsscheep- vaart in de laatste vier dagen door Duitsche duikbooten 16 schepen met een inhoud van 104.000 brt. De in de Engelsche en Sovjet-Rus sische pers gepubliceerde berichten over den toestand bij Woronesj zijn geheel verzonnen. De daar strijden de divisies infanterie zijn noch af gesneden, noch vluchten zij over den Don. Zij houden nog steeds het nagestreefde bruggehoofd van Wo ronesj en de stad zelf en hebben alle Sovjet-Russische aanvallen bloedig afgeslagen. Het frontverloop bij het bruggehoofd om Woronesj zal in de Duitsche pers gepubliceerd worden. uoEóóe. •jg-jr R 3" HJU KOEPJANSK J<m starob^ELS k ÏLAvVjANSK ej^LbWODSK -SS I A BAGMOEO LOEGAN R A (rf£\ Yu'OESOFKA Y.ALEXANDROWSK/ ®stauno Vu TAGAN1 LiTOpL ^POLS^^^to5TOF Zooals bijna overal, werd de soviet-tegenstand ook bij de inneming van Woro nesj gebroken. Stukgeschoten wvjet-pantserwagens in de straten van deze belangrijke industrieplaats getuigen van de hevige gevechten, welke aan de in name voorafgingen. (Atlantic-Holland-P.K. Gregor-Pax Holland m) Met Sinte Margriet zyn de boeren in Gelderland begonnen met het maaien van de eerste rogge. (V.N.P.-Zeijlemaker-Pax Holland ra) "Vaa-S'7 A HET FRONT AAN DEN BENEDENLOOP VAN DEN DON. De Duitschers zijn ten Oosten van de rivier de Don (Doner) verder naar het Zuiden doorgedrongen en hebben ten Oosten -van Rostof over een breed front den benedenloop van den Don bereikt. De kaart geeft dit gebied aan waarin ook de belangrijke industrie stad Worosjilofgrad ligt (op de kaart nog met de oude benaming als Loe- gansk aangeduid) die de Duitsche troepen op 18 Juli genomen hebben. De strijd wordt verwoed voortgezet op de achterwaartsche beweging der Sovjettroepen tusschen Worosjilof grad en Rostof. Berichten in de Britsche- en Sovje'pers volkomen uit de lucht gegrepen. BERLIJN, 22 Juli. (D.N.B.) Het opperbevel der, weermacht publi ceert m de ochtendbladen van heden de schets, aangekondigd in het weermachtbericht van gisteren, over het beloop van het front bij Woro nesj. Uit deze schets blijkt duidelijk, dat de berichten in de Engelsche en Sowjet-Russische pers over de situatie bij Woronesj volkomen uit de lucht gegrepen 'zijn. Het front loopt, beschouwd van de plek, waar de rivier de Woronesj uitmondt in den Don, in N.O. richting langs de Woronesj. De stad Woronesj zelf, ligt, naar duidelijk blijkt uit de schets, ten Westen van het front, dat in het Noorden van dê stad naar het Wes ten inbuigt, om zich bij den Don weer in N.W. richting te bewegen. Hierdoor wordt dus bewezen, dat de aldaar strijdende Duitsche divi sies infanterie niet zijn afgesneden en evenmin over den Don vluchten* en dat zij het bruggehoofd van Woronesj en de stad in hun macht blijven houden. Het verloop van den strijd. Van militaire zijde wordt mede gedeeld: De Duitsche troepen hebben bij het bruggehoofd Woronesj opnieuw vijandelijke aanvallen afgeslagen en daarbij 14 Vijandelijke tanks ver nield. In den centralen sector heeft een Duitsche divisie infanterie een vijandelijke groep strijdkrachten in gesloten en vernietigd. Daarbij wer den in verbitterde gevechten van man tegen man 105 gevechtsstellin gen veroverd. De verliezen van den vijand aan manschappen en mate riaal zijn zeer aanzienlijk. De positie der Sovjets bij Rostof acuut. De Moskousche correspondent van Exchange Telegraph schrijft, - dat men te Moskou rekening houdt met de mogelijkheid, dat Timosjenko Rostof zonder strijd zal opgeven om zijn troepen naar het Zuiden te rug te#trekkem De toestand der bij Rostof geconcentreerde Sowjettroe- pen is -acuut geworden, na de ont ruiming van Worosjilowgrad, Ti mosjenko, aldus dit bericht, is Vast besloten zijn tactiek van terugtrek ken vol te houden om Zijn legers intact te houden voor de verdedi ging van de Kaukasus. DE AGITATIE ONDER DE INDISCHE ARBEIDERS. Communistische agitatoren vrijgelaten. BANGKOK 21 Juli(DNB). Op nieuw zijn 3o communistische agita toren, die te Bombay wegens agita tie onder de Indische arbeiders tot langdurige gevangenisstraffen wa ren veroordeeld, in vrijheid gesteld, aldus een bericht van radio Boston! Daarmede is het aantal der alleen te Bombay, sedert de jongste reis van Sir Stafford Cripps naar Indië, vrijgelaten bolsjewistische agenten tot 75 gestegen, u De weg van den terugtocht en de vernietiging der sovjets aan den Don. Reus achtig is de chaos aan den oever der rivier. (Transallantic-Recla-P.K. Bauer-Pax Holland m) Gevechtsactie in een enorm groot gebied. Tachtig eritieke dagen. BERLIJN, 21 Juli. De ANP-ccor- respondent meldt: Zooals uit de berichten van het Duitsche opperbevel blijkt, worden de bolsjewistische troepen in het ge bied ten Westen van den Don steeds meer door de in verschillende rich tingen oprukkende strijdkrachten van de As in het nauw gedreven en door omsingelende bewegingen in steeds kleinere deelen gesplitst. Juist doordat de aanvallen uit ver schillende richtingen geschieden, hebben de in den afgeloopen winter in koortsachtig tempo versterkte verdedigingswerken van de bolsje wisten, die overwegend op aanyallen uit Westelijke richting waren bere kend, aanzienlijk aan beteekenis verloren. Pas als men de landkaart van Europa beziet en het gebied, waarin zich al deze gevechten afspelen vol gens den juiste maatstaf kan beoor- deelen, blijkt van welk een enorme uitgestrektheid het is en welk een ontzaglijke prestaties de zuivering ervan vereischt. De pogingen van Timosjenko door hevige aanvallen met ster ke pantserstrijdkrachten in het gebied van Woronesj, dat in het Noorden van dezen gevechtssec tor de rol van verdpdigingsfront speelt, zijn ingesloten troepen te ontlasten, zijn onder '4 zware verliezen mislukt. De operaties naderen Stalingrad. Intusschen zijn de operaties reeds gevaarlijk dicht de belangrijke stad Stalingrad genaderd. De bedreiging' van deze stad aan de Wolga is voor de bolsjewisten buitengewoon ern stig. daar het verlies' hiervan voor hefi het velTies van een belangrijken scheepvaartweg zou beteekenen. Dkt de gang van zaken aan het Oostelijke front ook Engeland en de Vereenigde Staten met bezorgdheid vervult, is begrijpelijk. Qok is het niet verwonderlijk, dat onder de ge geven omstandigheden de roep om een tweede front weer krachtiger weerklinkt. Omtrent de mogelijkheid van een tweede front weigerde men zich he den in de Wilhehns,trasse uit te la ten, doch uit vroegere verklaringen is bekend, dat men ook op deze moT gelijkheid voorbereid is en alle ge- beurtelijkheden met vertrouwen te gemoet ziet. In dit verband is ook een beschouwing interessant in de „Berliner Nachtsausgabe" die schrijft: - 1 Wat zullen de-'1 geallieerden doen? „Het is voor hen, die twee maan den geleden nog verkondigden, dat het jaar 1942 voor het Engelsche en Amerikaansche volk alsook voor het bolsjewisme zegevierend zou verloopen, zaak zich ermede bezig te houdra. wat zij moeton* doenj nu voprloopig alleen door een vrij groo- te actie van Duitsche en verbonden troepen aan het Oostelijke front en alleen aan een deel' hiervan een voor de bolsjewisten uiterst kri tische situatie is ontstaan. Het is ook zaak voor Roosevelt en Churchill te overwegen, wat zij te gen de uitwerking van Duitsche, Italiaapsche en Japansche overwin ningen op de overige oorlogstoonee- len denken te cloen. i Tachtig eritieke dagen. 80 dagen van zeer duisteren aard, waarin alles erop aankomt, of de Russen volhouden of niet, liggen thans voor de geallieerden, aldus heeft de minister'voor de productie, Lyttelton, ter gelegenheid van de opening eener Engelsch-Sovjet-Rus- sische week in Aldershot verklaard. Britsche oorlogsschepen eh convooi en hebben, zoo verklaarde Lyttelton verder, in de IJszee door onafgebro ken vijandelijke aanvallen spitsroe den moeten loopen om hun waarde volle vracht in Noord-Russische ha vens af te leveren. Hetzelfde geldt thans voor de Ver. Staten, want ter- tvijl zich in de Sovjet-Unie en ook in Noord-Afrika veel ernstigs af speelt, glijden de Duitsche duikboo ten als schaduwen over den Atlanti- schen Oceaan en vallen steeds weer den uit Amerika naar Engeland lei denden ravitaiileeringsweg aan. Ook op de Stille Zuidzee, waar de Ja panners dé' Engelschen zoo aantas ten, is het niet anders. Lyttelton .besloot zijn rede met te verklaren, dat op geen enkel tijdstip de strijd van Groot- Britannië gfooter en ernstiger geweest is dan thans. Het zou waanzin zijn te willen looche nen, dat deze 80 dagen tot den winter tot de gevaarlijkste behboren, die men ooit beleefd heeft. De strijd in Noord-Afrika. (D.N.B.) De laatste dagen hebben de Duitsche Stuka's veel succes gehad aan hetfront van El Alamein bij het bestoken van Britsche pan-tseiior- maties. Volgens tie tot dusver ont vangen bêrichten zijn in drie dagen 30 Britsche pantserwagens door de stuka's vernield. Eea ernstig woord. De boerenleider, de heer Roskam, heeft Maandag in zijn openingsrede voor het gebouw van den Land stand over boerenrecht en gezonde landbouwpolitiek dingen gezegd, die ernstige overweging verdienen. Met groote heftigheid heeft hij tegen den sluikhandel getoornd en den boeren voorgehouden, dat zij de goederen, die zij telen, niet vooi' zichzelf telen, maar voor ons volk. Als een boetprediker heeft hij hef tig gefulmineerd tegen die leiders van het staatsapparaat, die hun po sitie door hielelikkerij van de Duitschers handhaven, omdat zij daarin een post zien, waaruit zij den opbouw kunnen tegenwerken. Hij vergat hierbij niet zijn waar deering uit te spreken voor de vele trouwe boeren en ambtenaren die hun plicht verstonden en toen de Landstand werd opgericht, eerlijk aan den opbouw hebben medege werkt. Als een pater Borromeus de Greve noemde hij de duistere macht, waar door de sluikhandel woekert, de verpestende geest, die er uitgaat van vele aangestelden van het hui dige voedselapparaat en van de voedselvoorziening. Als een verbol gen Godheid kondigde hij aan, dat de Landstand niet langer zal dul den, dat honderdduizenden boeren trouw en sober arbeiden aan de voedselvoorziening van ons volk en d t velen, van het crisisapparaat en vooral van den crisiscont.roledienst hun vejyestenden invloed doen gel den. De Landstand zal spoedig de leiding van de voedselvoorziening overnemen om te voorkomen, dat ons volk den a.s. winter den honger wordt ingejaagd. Met grooten na druk verzekerde hij, dat de deelne mers aan den zwarten handel dan in den Landstand een apparaat "zui len vinden waar het heele crisis apparaat nog maar kinderspel bij is. Wij weten niet of de oorzaak van den kettinghandel wel uitsluitend bij de niet juist werkende crisis ambtenaren gezocht moet worden, en denken veel eerder, dat het kwaad een gevolg is van het feit, dat de mensch nog te weinig ge meenschapsgevoel bezit en aller eerst aan zichzelf denkt. Ook in de oorlogsjaren 19141918 hadden wij te maken met den két- tinghandel en kendenwij de O. W.-ers. Wij zijn trouwens overtuigd, dat dit kwaad al heel weinig te ma ken heeft met de gezindheid of het pro-dit en pro-dat. Evenmin als de christenen alle geboden naleefden (niet voor. niets geldt het gezegde: „Doe wel naar mijn woorden maar niet naar mijn daden") en evenmin als de socialisten hun leuze: „Een voor allen en allen voor een" na leefden, evenmin zullen alle Natio- naal-Socialisten hun parool: „Het algemeen belang gaat boven het groepsbelang en het groepsbelang gaat boven het individueele belang" in toepassing' brengen, daarvoor geldt vooral onder ons Nederlan ders nog te zeer het spreekwoord: „Het hemd is nader dan de rok" en zit er nog te veel kaf onder het koren. De rede van den heer Roska» heeft echter wel duidelijk in het licht gesteld, dat de mensehen van de nieuwe orde nog niet de uitvoe rende macht bezitten om het kwaad tegen te gaan en daarvoor dus ten onrechte door de spraakmakende gemeente verantwoordelijk worden gesteld. Dat de bezettende macht tot nog toe het erisisapparaat en de regeling Van de voedselvoorziening niet in handen van den Landstand heeft gelegd, zal o.i. zijn gegronde reden wel hebben, want met den heer Roskam veronderstellen wij, dat de Duitschers niet zoo dom zijrv dat zij niet zouden weten, welk vleesch zij in de kuip hebben. (Zie vervolg pagina BERLIJN, 22 Juli (DNB). Ter ge legenheid van den 50steij. ver-jaar dag van dr. Seyss-Inquart, schildert de Berlijnsche pers het werk van dezen man in groot-Duitschen zin en in den geest van het nationaal-so- cialisme. De Völkische Beobachter betoogt, dat de naam Seyss-Inquart onver brekelijk is verbonden bij de sa mensmelting van de Oostmark met het Rijk en dat dr. Seyss-Inquart thans als Rijksminister en Rijks commissaris voor het bezette Neder- landsche gebied zijn opdracht, de pacificatie van Nederland, met suc ces uitvoert. VERDUISTER GOED ZON 22 Juli onder: 21.46 23 Juli op: 5,47 'MAAN 22 Juli op: 15.49 onder: 1.22 27 Juli Volle Maan. Hitier wenscht den Rijks commissaris geluk. 's-GRAVENHAGE, 21 Juli. De Führer heeft den Rijkscommissaris dr. Seyss-Inquart, op diens 50sten verjaardag zijn foto toegezonden en een schrijven waarin hij hem de hartelijkste gelukwenschen aanbiedt en dankbaar de groote verdiensten erkent, die dr. Seyss-Inquart voor het Duitsche volk, de beweging en het Rijk zich heeft verworven. 's-GRAVENHAGE, 21 Juli. Het de partement van volksvoorlichting en kunsten, afdeelmg perswezen, ves tigt, ter voorkoming van ingrijpende maatregelen ten aanzien van de be trokken bedrijven, nogmaals de aandacht op de bij zijn schrijven nr, 1037 PW. opgelegde verplichting aan de leiders van grafische bedrij ven en copieerinrichtingen om uiter lijk voor of op 22 Juli 1942 aan de afdeeling perswezen van het depar tement onder inzending van een exemplaar der betrokken nieuwsbla den en tijdschriften een schriftelijke opgave in te dienen van alle nieuws bladen en tijdschriften, welke door hen worden gedrukt en/of uitge geven. Onder „nieuwsbladen" en „tijd-^ schriften" worden verstaan: druk werken, welke met tusschenruimten van ten hoogste drie maanden in voortdurende opeenvolging verschij nen, zonder dat de verkrijging daar van iot een bepaalden kring van personen beperkt is. Onder „drukwerken" worden ver staan: alle voor verspreiding be stemde, vermenigvuldigingen van geschriften of illustraties, welke op een voor massavermenigvuldiging geëigende wijze zijn vervaardigd. Behalve - de dagbladen, móeten dus alle nieuwsbladen en tijdschrif ten van welken vorm of welke ver schijningswijze ook, dus weekbla den, maandbladen, 14-daagsche bla den, driemaandelijksche bladen, ge- illustreerde bladen, kerk-, y school-, sport- of vereenigingsbladen, dus ieder blad zonder eenige uitzonde ring, onder bovenbedoelde opgavc- worden begrepen. Aardappeienrooien op den Statensingel te Rotterdam. Van gemeentewege is in de Maasstad een begin gemaakt met het rooien van de vroege aardappelen, welke in de plantsoenen waren uitgezet. (Polygoon-Hof-Pax Holland m) 's-GRAVENHAGE, 21 Juli. In verband met de overstelpen de drukte, die de spoorwagen door de tienduizenden vacan tiegangers te verwerken krij gen, wordt van bevoegde zijde op het volgende gewezen: Dén vacantiegangers wordt in hun eigen belang verzocht, zoo weinig mogelijk gebruik tei ma ken van den Zaterdagmiddag om te reizen, daar de treinen dan overbelast zijn. Dit advies klemt te meer voor reizigers naar de Veluwe, die gebruik zouden willen maken van de aansluiting uit Amersfoort richting Apeldoorn te 15.04 (trein no. 1841) en richting Zwolle te 15.00 (trein no.' 1509). Aan hen, die absoluut Zater dagsmiddags moeten reizen, wordt aangeraden van de spe ciale „seizoen-treinen" gebruik te maken, die ,in verband met de vacantiespreiding, reeds van 4 Juli af in dienst gesteld zijn. Voor de andere reizigers ver dient 't aanbeveling te trachten Éaterdagsmiddags vóór 12 u»r de plaats van bestemming te bereiken, of te reizen na 19 uur. Zondags wordt bij -voorkeur tusschen 6 en 10 uur of tusschen 12 en 17 uui gereisd. Echter niet na 19 uur. Bussen rijder e- zooals bekend Zondags niet V' l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1