RADIOREDE Duitsche troepen bereiken den rönd van Rostof. HOFF STEN DAGBLAD VOOR Vijandelijke aanvallen bij Woronesj afgeslagen. OEDBRS, ROMMEL'S WIJZE TAKTIEK. Doodvonnissen voltrokken VRIJ SPEL DER COMMUNISTEN IN BRITSCH-INDIE. VLOT en open. a half jaar ijke hoofdpijn. THEEKBANK ^schikbaar. 451 insorkest met Annie Meeuwis Ravitailleering moet veilig gesteld worden En de generaal-veldmaarschalk heeft dit voor 100 pet. gedaan VAN CORDELL HULL. Hij blijkt van het verleden niets geleerd te hebben. De kwestie van het tweede front, Ruim duizend gevangenen bij El Alamein. Brood, vieesch en tabak op bon 38. LUCHTGEVECHTEK BOVEN HET KANAAL Negers ingezet voor de „beschaving". Waarmee Engeland' zijn zwakte erkent. OOK NAAR UW' BABY' STREKT DE ZWARTE! - HAM DEL Zijn KLAUWEN5 ■UIT EU OMÏMEEMT HEM LEVERTRAAN T. EL-P en; O plaats hebt eem zoo min limte in be- heeft een wat. stelregel: ider het le- aangenaam eldt ook op van de Vafcgr* en Wegvenroer ht rEEN zurka (Chopin)— .dagio (Beethoven) LENBACH. iegr.) 11—1 uur. STUINHOUDERS- IGING „ALKMAAR OMSTREKEN". leiden zijn inmaakpot- Igbaar van gewapend ma kwaliteit, bestand ?L vrijblijvend').: iter 4. iter 4.50 iter 5.50 gen omgaand bij den Westerweg 348. Schrif- ondeling na 7 uur n.m. Na korten tijd ge heel verdwenen. O» Heer J. R. u R. schrijft, dd. 4-10-'40: .(Gedurende 'n half jaar [eed ik aan voortdurende hin derlijke hoofdpijn. Juni 1940 begon ik een kuur met Ovaaltjes. Reeds d waren de pijnen geheel Ook thans heb ik geen ek, ischias, spit, verkoud- enuw- en hoofdpijn helpen van het Trineral Agentuur, geen schadelijken invloed en darmen. Neem direct de ineele verpakking van 20 hts 60 ets. In alle apotheken ien verkrijgbaar. tr, Nassaakade 373, Amsterdam n. De Directie. OMMER ZOON, (Kengetal K 2200). JLI, 8 uur, an de Vries in de ilager „AURORA" r) Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bi] voor uitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het geheele Rijk 3.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. 4LKMAARSCHE EDITIE, NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertenties: J 010 per 'm.M., minimum 14 m.M. L40. elke 3»/„ m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 171 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Vrijdag 24 Juli 1942 J BERLIJN, 23 Juli. De A.N.P.-cor respondent meldt: Bij hun jongste aanvallen op de stelling van El Alamein hebben de Engelschen, zooals in het weer- niachtsbericht vandaag wordt mee gedeeld, meer dan duizend gevan genen en 131 pantserwagens verlo ren. Van militaire zijde wijst men er op, dat dit voor een front als het Egyptische, waar geheel andere ver houdingen gelden dan b.v. in de Sovjet-Unie, zeer hooge cijfers zijn. De ravitailleering mag niet in gevaar worden gebracht. Sedert eenigen tijd is de op- marsch der Duitseh-Italiaansche troepen aan het Noord-Afrikaan- sche front tot stilstand gekomen, doch, naar militaire kringen 'ver klaren, is dit niet een gevolg van velsterkten tegenstand van de En gelschen doch meer een uitvloei sel van de overweging, dat de ra vitailleering niet door den te over haasten opmarsch 'in gevaar mag worden gebracht. Generaal-veldmaarschalk Rommel is reeds eenmaal door de stelling van El Alamein gebroken, doch blijkbaar heeft hij niet het gevaar willen loo- pen, dat zijn voorhoeden van haar ravitailleeringsbasis werden afge sneden en er de voorkeur aan gege ven, zich van een zoo gunstig moge lijke uitgangsstelling voor een ver deren opmarsch te verzekeren. Dat hij zich in de stelling van El Ala mein heeft weten te nestelen en niet op Mersa Matroe heeft moeten te rugtrekken is voor het verdere ver loop der operaties zeer gunstig. LUCHT-ACTIES BOVEN DUITSCHLAND EN ENGELAND. BERLIJN, 24 Juli (DNB). In den afgeloopen nacht hebben afzonder lijke Britsche bommenwerpers bo ven verscheiden plaatsen in het Rijnlandsch-Westfaalsche industrie gebied brisant- en brandbommen laten vallen. Volgens de thans bschikbare ge gevens is de ontstane schade ver moedelijk onbeteekenend. Twee der Sanvallers werden neergeschoten. In dezelfde periode ondernamen Sovjet-Russische vliegtuigen stoor- ►vluchten boven Oost-Pruisisch kust gebied. Berichten omtrent schade zijn nog niet ontvangen. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben in den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke installaties in de Midlands succesvol met brisant- en brandbommen bestookt. Aanhou dende uitgestrekte branden werden veroorzaakt in de aangewezen doe len. Insinuaties en onware be weringen ten opzichte der Asmogendheden. LISSABON, 24 Juli (A.N.P.) De Amerikaansche minister van buiten- landsche zaken, Cordell Huil, heeft volgens den Engelschen nieuws dienst in een radiorede tot het Ame rikaansche volk,o.a. gezegd, dat de Ver. Staten dezen oorlog slechts kunnen winnen, als men den vijand opzoekt en aanvalt. De Ver. Staten zullen den dapperen bondgenooten alle beschikbare hulp doen toeko men. Tijdelijke tegenslagen mogen geen aanleiding geven tot ontmoedi ging. De Ver. Staten en hun bond genooten zijn gedwongen tot den oorlog, aldus Huil, daar zij het zeer eenvoudige, maar funda- menteele feit negeerden, dat men ter handhaving van vrede, recht en vrijheid internationale ver- antwoordelijkheid op zich moet nemien. Geen natie kan tot bevredigenden vooruitgang komen, als haar burgers worden beheerscht door voortduren de vrees voor inmenging van andere landen. Derhalve moet een interna tionale instelling in het leven wor den geroepen, die in de toekomst zoo noodig met geweld den vrede onder de volken in stand houdt. Een andere instelling, die de Ver. Staten moeten oprichten en steunen! is een internationaal gerechtshof! Tevens moet toezicht worden ge oefend op de landen van het drie- mogendhedenverdrag, totdat zij een bewijs hebben geleverd van hun be reidwilligheid en bekwaamheid om met andere naties in vrede te leven. De duur van dit toezicht hangt volgens Huil af van de snelheid, waarmee de bevolking van Duitsch- lènd, Japan, Italië en hun aanhan gers aan de Ver. Staten het overtui gende bewijs leveren, dat zij de monstrueuze philosophic van een su perieur ras en van verovering door geweld hebben afgewezen en opge geven en zich oprecht toeleggen op de fundamenteele beginselen van den vreedzamen vooruitgang. Huil noemde een der grootste be- letselëh uit het verleden voor den menschelijken vooruitgang het na tionalisme. Overdreven beperkingen van den handel moeten worden af geschaft en usances, die aan andere volken schade berokkenen, moeten worden vermeden. De Ver. Staten hebben behoefte aan een apparaat om het kapitaal op De beide tegenstanders ver sterken thans hun stellingen en in dit verband is de verklaring van militaire zijde interessant, dat Rommel voor honderd pro cent zeker is van zijn ravitail leering. Waarbij een gunstige omstandig heid is, dat -ook Mersa Matroe als aanvoerhaven kan worden gebruikt, waardoor de weg naar de voorste stellingen aanzienlijk korter is ge worden, In een gebied, waar iedere liter water en iedere liter benzine een groote waarde vertegenwoor digt, is dit een punt van het grootste belang. MP Litwinof bij Roosevelt. GENEVE, 23 Juli (DNB). United Press meldt, dat Litwinof bij zijn bezoek aan Roosevelt niet onvaor- waardelijk heeft vastgehouden aan een grootscheepsche invasie in W.- Europa, maar dat hij 'veeleer wilde bereiken, dat ergens ter wereld iets wordt ondernomen, opdat eindelijk wordt opgetreden tegen den steeds zwaarderen druk op de Sovjet-Unie. Van Sovjet-zijde is, aldus het bericht bevestigd, dat Moskou bezorgd is ovei* het tempo van den Duitschen opmarsch naar Rostof. Voorts verneemt men, dat Litwinof ook Donderdagavond een onderhoud met Roosevelt zou hebben. In wel ingelichte kringen geloofde men, dat hij opnieuw op een tweede front zou aandringen. draaglijke voorwaarden van de financieel sterkere naar de zwakkere landen te leiden. Zoodra de internationale vrede tot op zekere hoogte gewaarborgd en de politieke stabiliteit hersteld is en tevens de economische kluisters zijn afgeworpen, staan ieder volk gewel dige middelen beschikbaar om de behoeften van den vooruitgang te bevredigen en aan alle burgers den overgang naar een hoogeren levens standaard mogelijk te maken. De volleen der wereld zullen be tere levensvoorwaarden kunnen scheppen dan hun ooit te voren mo gelijk is gewéést. Om ten volle gebruik te maken van deze gelegenheid moeten de Ver. Staten besloten zijn niet alleen open lijk uit te spreken, welke zegeningen en weldaden zij voor zichzelf en de menschheid wenschen, maar zij moeten ook' voor het apparaat zor gen, waarmee zij deze zegeningen op de snelste wijze en in den doeltref- fendsten vorm kunnen waarborgen. Wat de onmiddellijke toekomst aangaat, is het de belangrijkste taak der Ver. Staten den oorlog zoo spoe dig mogelijk tot een zegevierend einde te brengen. Om deze oogmer ken te bereiken moeten alle Ameri kaansche burgers iederen dag hun uiterste best doen, totdat de over winning is behaald. De geestkracht zal den Ver. Sla- ten de overwinning brengen. In het vervolg van zijn rede kwam Hull met een aantal onware bewe ringen, waarmee hij poogde te be wijzen, dat de asmogendheden de wereld willen veroveren en tot sla vernij brengen. Dientengevolge, zei- de hij, is de strijd, die wordt ge voerd, een strijd voor de vrijheid van onze haardsteden en ons be staan. i Amerika is tot den oorlog ge dwongen. Naderhand verklaarde Huil evenwel, dat de Ver. Staten uit eigen beweging de offers van den oorlog op zich hebben genomen om Gropt-Britannië en zijn bondgenoo ten te helpen. Kort daarop betoogde Huil. dat Amerika, toen Japan in December 1941 zijn eerste aanval op de Ver. Staten (Pearl Harbor) deed, nog niet was voorbereid op succesvollen tegenstand. In verband met de nog altoos voortdurende nederlagen troostte Huil zijn toehoorders met de steeds toenemende uitbreiding van leger, vloot en luchtmacht dar Ver. Staten. Mersa Matroe bezet. Een overzicht van de door de Duitsche en ltaliaansche troepen bezette Britsche stellingen. (Atlantic-Holland-P.K. Otto-Pax Holland m) I 130 Britsche pantserwagens op Egyptisch slagveld vernield. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 23 Juli (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: Duitsche en Slowaaksche troe pen zijn door de versterkte brug- gehoofdstelling voor Rostof heen gebroken en hebben in' verderen aanval den rand der stad bereikt. Een van den terugtocht op Rostof afgesneden vijandelijke groep strijdkrachten is verslagen. Spoorweginstallaties ten Zuiden van de monding van den Don en transportbewegingen van den vijand zijn overdag en des nachts het doel wit geweest van vernietigende lucht aanvallen. Ten N.W. van Woronesj zijn vrij sterke aanvallen van den vijand in harde gevechten afgeslagen. Hierbij heeft een divisie infanterie 39 tanigs vernietigd. In het gebied achter het front aan den centralen sector is. een uitbraakpoging van uiteengedreven vijandelijke groepen mislukt. Onder de talrijke gesneuvelden bevindt zich de. commandant van de 18de bolsjewistische cavaller.iedivisie, ge neraal Iwahowo. Aan het Wolchof- front en op het omsingelingsfront van Leningrad heeft de vijand weer tevergeefs aangevallen. Op de Fin- sche golf hebben gevechtsvliegtui gen een bolsjewistisch bewakings vaartuig tot zinken gebracht en een tweede beschadigd. In Egypte hebben de Duitsch-Ita- liaansche troepen der stelling El Alamein gesteund door het lucht wapen, vaak herhaalde aanvallen overdag en des nachts in verbitter de gevechten op korten afstand af- ;eslagen. Daarbij werden ruim 1000 evangenen binnengebracht en 131 Britsche tanks vernietigd. Aan de Zuid- en Oostkust van En geland heeft het luchtwapen giste ren en vannacht bomtreffers ge plaatst op voor den oorlog belang rijke installaties van verscheidene plaatsen. In den tijd van 10 tot 22 Juli heeft het Britsche luchtwapen 189 vlieg tuigen verloren, waarvan 114 boven de Middellandsche zee en Noord- Afrika. In dienzeifden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Britannië 40 eigen vliegtuigen verloren. TAIFOEN BOVEN SJANGHAI. SJANGHAI. 23 Juli (DNB). Na de zwoele hitte der, laatste dagen is een zware taifoen over Sjanghai heen getrokken en heeft in de stad en langs het water groote verwoes tingen aangericht. Talrijke \stellages zijn ingestort, vele houten stutten werden van de huizen afgeAikt, sterke boomen werden ontworteld. Het verkeer was vrijwel overal ge stremd, aangezien de Chineesche riksja's, het voornaamst transport middel, niet in staat waren tegen den storm op te tornen.' Op de Wangpoe drijven gekenterde kleine booten in grooten getale rond. Het verkeér op de rivier is voor gerui- men tijd verbroken gewe'est. Om trent de in de omgeving aangericht schade zijn nog geen bijzonderhede; bekend worden. Italiaansch legerbericht. ROME, 23 Juli (Stefani.) Het wëèrmachtbericht luidt als volgt: Hevige gevechten hebben zich gisteren afgespeeld in de zóne van El Alamein. De strijd, die een uit zonderlijk hardnekkig karakter kreeg, eindigde in. het voordeel der astroepen. De tegenstander werd overal teruggeslagen. Er werden tegenaanvallen op hem gedaan, waarbij 'hij zware verlie zen aan menschen en materieel leed. Achthonderd gevangenén, in meerderheid Nieuwzeelanders cn Indiërs, vielen ons in handen. 130 pantserauto's werden op het slag veld vernield. Het Duitsche expeditiecorps in Afrika en de ltaliaansche divisies Trieste en Bresma onderscheidden zich in het bijzonder tijdens deze zware operatie. Vliegtuigformaties van de as mengden zich herhaaldelijk in den slag. In luchtgevechten werden drie vijandelijke toestellen neergeschoten door ltaliaansche jagers, zes door Duitsche. Een ander toestel werd neergeschoten door luchtdoelartille- rie^van een onzer groote legerafdee- lingen. Bombardementsacties op -de basis Micabb'a veroorzaakten aanzienlijke schade aan militaire installaties. Duitsche. jagers van het escorte ver nietigden vier Spitfires tijdens ver scheidene gevechten. Ten N.O. van Poft Said brachten onze vliegtuigen, ondanks de hevige reactie van den -fijand, waarfloor eenige leden der bemanning werden gewond, door torpedo's een schip van 10.000 ton uit een convooi tot zinken. 15 - Juli hébben onze afdeelingen opnieuw de oase Djaraboeb bezet. Officieel wordt bekend ge maakt De door het Duitsche Ober- gericht in het Amsterdamsche distrilèutieproces tegen Corne- lis Nicolaas de Vries, Augustus Tbeodorus van Batum, Abra ham Pots en Petrus Albartus van Dieren gevelde doodvon nissen zijn door" fusilleering voltrokken. De tegen Alexander Theodo- rus Thuring en Louis Kesseler gevelde doodvonnissen zijn dooi den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied in den vorm van gratie gewij zigd in vijftien jaar tuchthuis straf. De distributiezwïndel is één der zwaare^te misdrijven,'welke de eenlingen tegen hun volk kunnen begaan. Zij brengen daarmede, en vooral in tijden als deze, de voedselvoorziening van duizenderï in ernstig ge vaar. En verzachtende omstan digheden zijn bij dergelijke wandaden verre te zoeken, want alleien de grofste jacht naar geldelijk gewin vervult hierbij een leidende rol. Ter- wille van een handvol guldens zet men de gezondheid van tal- loozen op het spel. Het is begrijpelijk, dat de be zettende macht, welke in de eerste plaats de verantwoorde lijkheid di aagt voor de voedsel- verdeeling in ons land, met de strengste maatregelen tegen dezen kanker optreedt, en even begrijpelijk is het, dat zij daar mede de instemming oogst van dat deel van het Nederlandsche volk, dat in staat is logisch en eerlijk te denken en een open oog heeft voor dö nooden van den tijd, waarin wij leven. Hoe zwaar de vonnissen ook geweest zijn, zij zijn, volgens het eenvoudigste rechtsgevoel, volkomen juist gewezen. Men bedenke hierbij wel, dat, zoo het met de voedselvoorziening spaak zou loopen, het geheele Nederlandsche volk t'ot den on dergang gedoemd was. Het is daarom duidelijk, dat de bezet tende macht met de executie der gevelde doodvonnissen een zeer ernstig, en niet verkeerd te verstaan, voorbeeld heeft willen stellen, en dat zij "in de toekomst soortgelijke geweten- looze geld jagers met nog onver biddelijker gestrengheid za^ aanpakken. De zwarte handel, die het ge munt heeft op de levenskracht van ons volk, zij dus gewaar- schuwd! Ook boter op bon 36. 's-GRAVENHAGE, 24 Juli. Voor de volgende week zijn ter verkrijging van de gebruikelijke rantsoenen broodv vieesch en rookartikelen (2 rantsoenen voor de mannen en 1 rantsoen siga retten voor de dames) aangewe zen de bonnuminers 38. Voorts is voor het tijdvak van 27 Juli tot en met 7 Augustus bon 38 van de boter- en vetkaart geldig verklaard voor het koo- pen van boter. Britsche jagers trachtten tevergeefs de kust der bezette gebieden te naderen. BERLIJN, 23 Juü (D.N.B.) Naar het opperbevel van de weermacht mededeelt, hebben Britsche jagers vandaag in den loop van den dag verscheidene malen getracht de kust van de bezette gebieden in het Wes ten te naderen. Bij al deze pogingen werden zij door den succesvollen afweer van jagers en luchtdoelartil lerie gehinderd en konden zij bij hun in scheervlucht uitgevoerde aanvallen met de boordwapens slechts onbeteekenende mgterieele schade aan militaire installaties aan de kust aanrichten. Twee Spitfires, die in scheervlucht een luchtafweer- stëlling in het gebied van Boulogne aanvielen, werden door licht lucht afweergeschut hevig beschoten. Hierbij werd een Spitfire door ver scheidene voltreffers in brand ge schoten, waarna het in zee stortte. Duitsche jagers bonden den strijd aan met een formatie Britsche ja gers, die boven het gebied van Lan- r.ion en Morlaix vloog. De formatie werd uiteengeslagen. De afzonderlij ke naar het N.W. terugkeerende Britten werden tot' ver boven zee achtervolgd, waarna zij op vijftig meter boven zee in hevige luchtge vechten werden gewikkeld. In een kwartier tijd werden vijf Britsche jagers van het type Whirl wind en Spitfire neergeschoten.,,'Ejen andere Spitfire geraakte na voltref fers van de luchtdoelartillerie in een vrille en stortte brandend in zee- De Britten verloren dus bij hun ver- geefsche aanvallen van jagers op de Kanaalkust in den loop van' vandaag 7 vliegtuigen. Alle Duitsche vlieg tuigen keerden op bun steunpunten terug. STOCKHOLM," 24 Juli. (D.N.B.) In Noord-Ierland zijn volgens een bericht uit Boston opnieuw Ameri kaansche negertroepen geland en wel het grqptste contingent negers, dat daar tot dusver is aangekomen. Mei duivelsche middelen Felle aanval'en bij El Alamein. GEVECHTSKRACHT DER BRITTEN AANZIENLIJK VERZWAKT. BERLIJN. 23 Juli. (D.N.B.) Naar het oppe'rbevel der weermacht mee deelt, zijn gisteren van den vroegen ochtend tot den laten avond felle Duitsche luchtaanvallen gericht op de gemotoriseerde groepen strijd krachten der Britten ten zuidoosten van El Alamein, De Britten werden vooi-tdurend met bommen van aller lei kaliber bestookt. De bommen der stuka's ontploften temidden der Britsahe concentraties en deden tal rijke groote branden entstaan. Ben zine. en munitieopslagplaatsen vlo gen i-n de lucht, tanks en vracht auto's werden vernietigd. Door de voortdurende luchtaanvallen werd de gevechtskracht der Britten in het midden van het front aanzienlijk verzwakt, Duitsche jagers schoten zes Britsche toestellen neer. VERDUISTER GOED! ZON 24 Juli onder: 21.44 25 Juli op: 5.49 MAAN 24 Juli op: 18.18 onder: 2.33 27 Juli, Volle Maan. Alarmkreet der Labourpartij. Gevaar voor de geallieerden. GENEVE, 23 Juli (Afip). Het be stuur der Labourpartij heeft een op roep gericht tot het Indische volk om het te weerhouden van de bur gerlijke ongehoorzaamheid. In den oproep wordt o.a. gezegd, dat een dergelijke camf^gne de geallieerden in gevaar zou brengen. poogf Londen zijn doel te befeiken. BERLIJN, 23 Juli. De A.N.P.- correspondent meldt: Het besluit tot opheffing van het verbod van de communistische partij in Voor-Indië is, naar toon aangevende kringen alhier ver klaren, door 'de Britsch-Indische -- lees Engelsche regeering geno men, omdat Engeland thans voor zijn politiek de communisten als werktuig wit gebruiken. Het moet geenszins gezien worden als een tegemoetkomend gebaar te genover de Sovjet-Unie, doch als een bewijs, dat Engeland thans alle hoop heeft opgegeven, door een compro mis met Gandhi en zijn congrespartij en door het uitlokken "van conflic ten tusschen Hindoes en Mohamme danen zijn doel te. bereiken. Het besluit, den communisten vrij spel te laten, getuigt van zwakte, doch laat tevens zien, zoo verklaart men, met welke diaboli sche middelen Engeland zijn doel tracht te bereiken. Voor-Indië is steeds een bolwerk van de Komintern geweest, want in dit land, vraar groote volksmassa's in de diepste armoede leven, heeft het communisme een rijken voe dingsbodem gevonden, terwijl een wijdvertakt net van agenten een buitengewoon prachtige propaganda voert. De communisten in Voor- Indië hebben als waardige leerlin gen van Stalin steeds het standpunt gehuldigd, dat het doel de middelen heiligt en meer dan de helft van de communisten, die het Engelsche be stuur in de gevangenis heeft moeten zetten, zijn dan ook gewone misda digers, die zich door diefstal of moord de middelen voor hun onder- grondsehe actie hebben verschaft. De Engelschen hebben het commu nisme in hun kroonkolonie dan ook als een ernstig gevaar beschouwd, waarvan ook hun maatregelen steeds getuigden. Zoo werden binnenko mende schepen steeds nauwlettend op' communistisch propaganda-mate- riaal onderzocht, verdachte personen werden gearresteerd en Russische diplomaten werden niet op Indisch gebied toegelaten. Deze zelfde com munisten heeft Engeland, nu het in ziet, dat het met den nationalen vleugel niet tot overeenstemming kan geraken, noodig om de onaf hankelijkheidsbeweging in Indië in toom te houden. Thans wil het den duivel met Beëlzebub uitdrijven. VMIUaUudlttcPu HoU«ad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1