DAGBLAD VOOR Overgang over den Don bij Rostof veroverd. De Japansche landing op Papoea Alle Sovjet-aanvallen bij Woronesj mislukt. In c^e jeugd leeft een wensch naar eenheid. Artillerie-gevechten aan het Egyptische front. De toestand aan het O. front. MUSSOLINI IN N.-AFRIKA. EDITIE. NOORD-HOLLAND Prys der gewone advertentiën: f 0 10 per m.M minimum 14 m.M i.40 elke 31/, m.M. meer 0-35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. Port Moresby bedreigd. GENEVE, 26 Juli (DNB). Alle po gingen, welke de geallieerden tot dusverre hebben ondernomen om de Japansche landingsmanoeuvre op de Noordelijke kust van Papoea, welke een van de tot nu toe gevaarlijkste bedreigingen vormt voor het garni zoen der geallieerden in Port Mores by, te belemmeren of te verijdelen, zijn mislukt, zoo schrijft de Daily Telegraph. Geen enkele van de luchtaanvallen der geallieerden heeft de Japansche troepéntrans- portschepen tot omkeeren kunnen dwingen. Ook was de Japansche luchtafweer voor en na de landingen onverwacht hevig, geheel afgezien van het feit, dat dg landingsoperaties zelf in korten tijd v?erden uitge voerd. Van de plaats waar de Japanners aan land zijn gegaan, leidt een be trekkelijke goede weg naar Port Moresby. Een aanval op Port Moresby. MELBOURNE, 25 Juli (Afip). Het hoofdkwartier der geallieerden in Australië meldt, volgens een bericht uit Melbourne, dat het vliegveld van Port Moresby door 18 Japan sche bombardementsvliegtuigen on der escortg van 16 jachttoestellen is- aangevallen. Britsch stoomschip "vernietigd. LISSABON, 27 Juli (ANP). De Amerikaansche nieuwsdienst meldt, dat bij den Japanschen luchtaanval op Port Moresby (Papoea) welke plaats vond op 17 en 18 Juli, het 4500 ton metende Britsche' s.s. Madchui vernietigd is. VERDUISTER GOED! ZON 27 Juli onder: 21.39 28 Juli op: 5.54 MAAN 27 Juli op: 21.15 onder: 5.27 27 Juli Volle Maan. Burgemeestersbenoemingen 's-GRAVENHAGE, 25 Juli. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De commissaris-generaal voor be stuur en justitie heeft tot burge meester benoemd: den handelsver tegenwoordiger J. J. Pesman te Appingedam tot burgemeester van Leens, den gemeenteambtenaar J. J. Karres te Voorburg tot burgemees ter van Adorp, den fabrieksdirec teur J. H. Buitenhuis fe Am sterdam tot burgemeester van S c h a g e n', den gemeenteambte naar H. Schmitz te Velseif tot bur gemeester van Landsmeer, ir. S. D. J. Westendorff te 's-Gravenhage tot burgemeester van Nieuwer-Amstel en den gemeenteambtenaar L. K. H. Theunissen te 's-Gravenhage tot burgemeester van Zevenhuizen. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, "27 Juli. Heden avond van 21 tot 24.15 spreekt Max Blokzijl via Hilversum II in zijn poli tiek weekpraatje over „Een weg naar samenwerking". 144e Jaargang No. 173 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar - Maandag 27 Juli 1942 Deze courant verschijnt dagelyks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie" 3330. Wederzijdsche luchtactie. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 26 Juli. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: „Ten Zuiden en ten Oosten van Rostof werd in hevige gevechten de overgang over den Don ver overd. De pogingen van den vijand om een geordend en samenhan gend afweerfront op den Zuidelij ken oever van den Don op te richten, zijn mislukt.. Ean Sovjet duitkboot werd door de luchtmacht in de monding, van den Don tot zinken gebracht. Op de Wolga wierpen gevechtsvliegtuigen bij aanvallen overdag en 's nachts twee tankschepen met een gëzamen- lijken inhoud van 6.000 ton in brand en brachten drie met ravitaillee- ringsgoederen geladen groote sleep- schepen tot zinken. In de groote bocht van den Don zijn Duitsche en Roemeensche troe pen in gevecht met vijandelijke in fanterie- en pantserstrijdkrachten. Zij hebben met hun voorhoeden derl Don bereikt. In het gebied van Woronesj mislukten ook gisteren alle aan vallen van de bolsjewisten door den schitterenden strijdlust van onze troepen. Ten Noordwesten van Woronesj werden omvang rijke troepenconcentraties van "den vijand door een geconcentreerder aanval van formaties infanterie, pantserwagens en de luchtmacht, uiteengeslagen. Tegenaanvallen van' den vijand leverden geen succes op. Alleen in een sector van een divi- sie werden gisteren overdag 48 vijandelijke pantserwagens vernie tigd. Aan het overige O. front slechts plaatselijke gevechtsactiviteit. Op Malta werden in de installaties van de vliegvelden Luca en Halfar nieuwe vernielingen aangericht. Voort, Port Said werd een vrij» groot koopvaardijschip door bommen be schadigd. Aan de Oostkust van Engeland bestookte de luchtmacht in den af- geloopen nacht bij goed zicht op den grond de haven van Middles- Borough met een groot aantal brand en brisantbommen. Na hevige ont ploffingen ontstonden uitgestrekte branden. Nadat enkele Britsche vliegtuigen overdag in. het Rijn-Main gebied lukraak bommen hadden neergewor pen, viel de Britsche luchtmacht in den afgeloopen nacht West-Duitsch- land aan, vooral Duisburg, Homberg en Moers. De burgerbevolking leed verliezen. Vooral in woonwijken ontstond deels aanzienlijke schade aan gebouwen. Door nachtjagers en luchtdoelartillerie werden 11 d'er aanvallende bommenwerpers neer geschoten. Sovjet bommenwerpers onderna men storingsaanvallen zonder eeni- ge uitwerking op Oost-Pruisisch gebied. De bolsjewistische lucht macht verloor „op 24 en 25 Juli 128 vliegtuigen, Vijf eigen vliegtuigen worden vermist. Het legerbericht van 25 Juli luidt als volgt: Het legerbericht van 25 Juli luidt als volgt: In de omgeving- van Rostof wordt het gevechtsterrein gezui verd van verspreide groepen van den vijand. Tèn Oosten van Rostof werd in zware gevechten in de huizen- de stad Nowosjerkask in. stormaanval genomen. De strijd om den overgang over den Don is bij en ten Oosten van Rostof over een breed front ontbrand. In de groote bocht ten Westen van Sta lingrad naderen deDuitsche en verbonden troepen de rivierbed ding. Ten Noorden en ten Noordwesten van Woronesj heeft de vijand met sterke strijdkrachten aan infante rie en tanks zijn pogingen om door ons front heen te breken voortge zet. De slag duurt voort. Alle inspanning van den vijand mislukte in zwaregevechten ais gif- volg van den taaien tegenstand der Duitsche troepen onder zware, bloe dige verliezen voor den tegenstander. 103 Sovjet-tanks werden vernietigd. Aan de Wolchof en voor Leningrad werden verscheidene plaatselijke aanvallen van dem vijand afgesla gen. In Egypte heeft de vijand -zijn, vergeefsche aanvallen, die veel ver liezen opleverden, nie;t herhaald. In, het gebied der Middeliandsche Zee hebben Duitsche jagers 10 Brit sche vliegtuigen neergeschoten.Op Malta hebben gevechtsvliegtuigen installaties van het vliegveld Lucca in brand gebombardeerd. I De .ontvangst van den Nationalen Jeugdstorm te Siens. (Foto Nat. Jeugdstorm-Hasewinkel-V.N.P. Pax Holland m) Europeesche jongeren bijeen. Een der schoone uitingen van de zen tijd was de Kulturtagung der Europeesche jeugdorganisaties, die van 18 Juni tot 1 Juli te Weimar en Florence zijn gehouden. De strijd gaat niet om het behoud van be staande toestanden, maar om het winnen eener nieuwe wereldorde. Terwijl vele der besten onder de jongeren vallen, werkt de jeugd be neden de 18 jaar reeds aan de ko^ mende orde. Ze' zoekt de terreinen der kunst op en tracht zich daar een gerechtvaardigde plaats te verove ren. Ze laat het niet aan de politiek over een nieuwe Europeesche ge meenschap te stichten, maar zoekt door uitwisseling van krachten en gedachten in eigen kripg die nieuwe solidariteit reeds te.stichten. Dat is de beteekenis geweest van Weimar en Florence. Jeugdorkesten en jeugdkoren be wezen er hoe buitengewoon ver de jeugd het reeds op dat gebied had gebracht. Jeugdige solisten bewezen er hun groote talenten, architecten van omtrent 18 jaar vertoonden er de ontwerpen van prachtige jeugdgebouwen. Tenslotte bewees de wedstrijd in Florence hoeveel jonge en sterke schilderstalenten de nieu we jeugd in haar rijen telt. Weimar, de stad van Goethe en Schiller, oude vorstelijke residentie, was. een uitgezochte plaats 'om con tact te leggen. Daar vereenigden de 14 naties zich in de groote zaal van de schouwburgen, men deed zijn voordeelt met eikaars ondervin dingen. De besprekingen voor radiö en film werden in Florence voortgezet. Vooral de radio biedt voor de naas- fe toekomst groote mogelijkheden, wat de internationale uitzendingen betreft. Ook de Jeugdsorm stond daar als vertegenwoordiger van een der 14 naties. De gedenkpenning Weimar- Florence vertoont aan den rand de 14 symbolen der jeugdorganisaties. Men kan niet anders zeggendan dat de Jeugdstorm met de grootste voldoening op dezen tijd mag terug zien. Reeds dadelijk was de Drent- sche volksdansgroep met haar mooie, oude kleeren een groot succes. Voor de boekententoonstelling wa ren drie le prijzen uitgeloofd: voor het kleuterboek, voor jongens- en Een stormster te Rome in gesprek met een der Noorsche gedelegeerden in SS- uniform. (Foto Nat. Jeugdstorm- Hasewinkel-V.N.P.-Pax Holland m) meisjesverhalen en voor boeken over het tijflgebeuren. Voor het eerste deel kreeg Duitschland den prijs, voor het laatste Italië, maar naast Duitschland en Italië kwam aan Ne derland de eerste prijs voor jongens- en meisjesverhalen. Aan den schilderswedstrijd heeft de Jeugdstorm in Florence dit keer niet meegedaan, maar wel werd er de nieuwe Jeugdstormfilm gepre senteerd. Het werd gewaardeerd, dat de jeugd hier zelf met onderne mingsgeest en zelfvertrouwen de eerste schrede waagde op dit bijna onbeperkte terrein. En zoo kreeg de eerste Nederlandsche Jeugd stormfilm in Florence den eersten prijs. Er hebben daar liederen geklon ken van vele naties, er zijjj daar handen gereikt, die iets meer betee- kenden dan -een oppervlakkige be groeting. Zij waren een uiting van den wensch naar eenheid en weder- zijdsch begrip, om samen opbouwend werk te doen. Niemand heeft het in die dagen schooner gezegd dan Guiseppe Bot- tai, de Italiaansche minister van op voeding, toen hij verkondigde, dat het komende, Europa het gelaat zou dragen van de nu strijdende jeugd. Een jeugd, die een samengroeien van krachten wil. Daarom, zoo zeide •hij zal de komende vrede de eerste ware vrede der- geschiedenis zijn, omdat een vrije geest en geen geest in boeien hem dicteeren zal. ROME, 26 Juli. (Stefani.) Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht deelt mede: Aan het Egyptische front werden vijandelijke troepen en autocolon nes doeltreffend door onze artillerie bestookt. Formaties van de spil heb ben de activiteit van de Britsche luchtmacht doeltreffend verhinderd. Drie Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. Tijdens de jongste hevige gevech ten heeft eich ook het derde batal jon van het 62ste vegiment infante rie van de divisie Trento onderschei den. Het bataljon vernielde 16 vijan delijke tanks. Italiaansche en Duitsche vlieg tuigformaties hebben de steunpun ten op Malta aangevallen. Een Hur ricane werd door Duitsche jagers neergeschoten. .Twee van onze vlieg tuigen zijn niet teruggekeerd. den Zuidelijken sector werden aan vallen van gepantserde vijandelijke strijdkrachten afgeslagen en enkele pantserauto's onbruikbaar gemaakt. 10 Britsche vliegtuigen zijn door Duitsche jagers neergeschoten en 2 door, Italiaansche tijdens levendige luchtgevechten. De divisie Pavia heeft zich onder scheiden door haar moedige houding tijdens de gevechten van de laatste dagen. Vijandelijke vliegtuigen hebben lobroek gebombardeerd, waardoor beperkte materieelse schade werd veroorzaakt. Enkele LibySehe bur gers werden gedood of gewond. In Lhe' °°stei1 der Middeliandsche Zee heeft een onderzeeër onder be vel van luitenant ter zee tweede klasse Sergio Puccini een schip van 5000 ton getorpedeerd en tot zinken gebracht. Een andere duikboot heeft een transportschip met troepen ge torpedeerd en in den grond geboord. Vier Britsche torpedovliegtuigen zijn vernietigd bij een aanval op een Italiaansch convooi, waarbij een vrachtboot licht beschadigd werd. Een deel der vliegers werd ge vangen genomen. Het weermachtbericht van 25 Juli luidt als volgt: Hier en dapr bedrijvigheid der ar tillerie aan het Egyptische front. In Na den val van Rostof. Een artikel van Liddie Hatt. STOCKHOLM, 25 Juli (D.N.B.) Hoe Engelsche militaire kringen na den val van Rostof den nieuwen toe stand aan het Z. front beoordeelen, blijkt uit een artikel van Liddie Hart in Svenska Dagbladet. Daarin wordt o.m. gezegd, dat het verlies aan goe deren en grondstoffen ernstiger is dan, het verlies der gebieden zelf. De Sovjet-Unie heeft de helftr van zijn ijzererts en het voornaam-' ste deel van zijn aluminium ver loren. De levensmiddelentoestand wondt steeds moeilijker, aangezien door een eventueel afsnijden van den olietoevoer niet alleen het leger en het luchtwapen der bolsjewieken maar ook de 500.000 tractoren in het onbezette deel van de Sovjet-Unie, die voor den landbouw noodzakelijk zijn, bui ten bedrijf zoucjen komen. De krachtontplooiïn'g van de bolsjewieken bij Woronesj kan men niet al te belangrijk achten. In dit verband is ook de oorlog in Egypte voor de geallieerden van groote be teekenis, aangezien hij belangrijke .geallieerde strijdkrachten bindt, die anders' in de Sovjet-Uniet gebruikt konden worden. 83 vliegtuigen neergeschoten. Naar het opperbevel der Duitsche weermacht meldt, heeft de bolsje wistische luchtmacht weer zware verliezen aan vliegtuigen en vlie gers geleden. In luchtgevechten bo ven het O. front schoten Duitsche jagers met slechts drie eigen verlie zen 83 bolsjewistische vliegtuigen neer. 17 tanks in een uur. Een zware Duitsche batterij lucht doelgeschut heeft in een uur 17 vijandelijke tanks kapotgeschoten in de omgeving van Rostof. Per vliegtuig van Rome naar Tokio en terug. De groeten overgebracht. ROME, 25 Juli (D.N.B.) Een Ita liaansch Savoia Marchetti-vliegtuig voor lange afstandsvluchtcn is naaf officieel wordt medegedeeld van -Rome naar Tokio en terug ge vlogen, teneinde het Japansche volk de kameraadschappelijke groeten van het Italiaansche volk te bren gen. Het toestel werd bestuurd <4oo.' den lt.-kól. Moscatelfi, die 22 maal over den Atlantischen oceaan is ge vlogen. Het is' na volgens program de vlucht van 22.000 km te hebben voltooid, van Europa naar Azië en terug, op' een vliegveld in midden- Italië geland. De bemanning w.erd na aankomst door den Duce begroet. De vlucht heeft naar de pers meldt, voor het grootste deel geleid ever vijandelijk gebied. Het vlieg tuig had tijdens zijn vlucht geen rgdio-installaties tot zijn beschik king, zoodat de bemanning geen weerberichten kon ontvangen. On danks de moeilijkheden, die hieruit voortvloeiden,/werd het traiect,vol gens het plan afgelegd. Naar een vliegdienst Rome Tokio? ROME, 27 Juli (DNB). Naar Stefani meldt, was de vlucht van het Ita liaansche Savoia Marchetti vliegtuig van Rome naar Tokio en terug, be halve als bijzondere 'prestatie, te vens gedacht als een proef, daar het voornemen bestaat eventueel een vliegdienst tusschen Rome en Tokio te openen. 2800e luchtaanval op Malta. (A.N.P.) - Naar de Britsche nieuws dienst meldt, heeft Malta gisteren zijn 2800en luchtaanval beleefd. Het Britsche parlement. (D.N. B.) - De politieke correspondent van de Sunday Time schrijft, dat het Britsche parlement voornemens is zeer binnenkort een korte rustpoos te hordden. DE DUIKBOOT-SUCCESSEN SEDERT 24 JANUARI. Bijna 4 millioen ton scheeps- ruimte der geallieerden ging verloren. BERLIJN, 25 Juli. (D.N.:B.) Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: Sedert 24 Januari hebben alleen Duitsche duikbooten 616 schepen met een inhoud van 3.843.200 brt. in den grond gehoord. Binnen elke 24 uur zonken in deze 180 dagen minstens drie sche pen naar den bodem van den At lantischen Oceaan, de Noordzee, de Middeliandsche Zee of de Amerikaansche wateren. Elk van deze schepen had een gemiddelde tonnage van 6500 brt. Van de 616 schepen waren er 453, met een in'houd van 2.517.700 brt., transportschepen en 163, met een inhoud' van 4.325.500 brt., tank schepen. Bij de catastrophe van het groote convooi op de Noordelijke IJszee, waarbij 38 schepen met ruim 230.000 brt. en 350.000 ton oorlogs materiaal voor de bolsjewieken in den grond werden geboord, ging de volledige uitrusting voor een leger van minstens 50.000 man verloren met inbegrip van de voor derf gemo- toriseerden oorlog noodige benzine. De in de zes maanden alleen door de Duitsche duikbooten in den grond geboorde schepen zouden rond 4,5 millioen ton oorlogstuig en benzine naar de fronten in Europa, Afrika en Azië hebben kunnen vervoeren. De scheepsbouw. De verhouding van het aantal tot zinken gebrachte schepen tot dat_,tier nieuW gebouwde schepen bedroeg reeds in April van dit jaar volgens zeer betrouwbare ~be-~ rekeningen ongeveer vier tot een, zoo schrijft het Amerikaansche maèndblad Rortune inzake de scheepvaartkwestie van de V.S en Engeland. De tonnagekwestie is practisch vcor de geallieerden tot een onop losbaar probleem geworden en hun „over het hoofd gegroeid". Een natie- kan evengoed als een mensch eens met zijn productiecapaciteit aan het einde vSn haar la'tijn komen. Pre cies cp dit punt bevinden zich op het oogenblik de V.S. en Engeland wat hun scheepvaart betreft. Het is hun onmogelijk aan alle eischen, die hun gesteld worden, het hoofd te bieden. Voor het opheffen van hef gebrek aan scHeepsruimte spelen de nieuw te boüwen schepen niet zoo'n beslissende rol als in het algemeen wordt aangenomen. 1 Zijn onverwacht verschijnen wekte groote geestdrift. ROME, 25 Juli. (D.N.B.) Van 29 Juni, den dag der verevering van Mersa Matroe, tct 20 Juli heeft de Duce, naar van officieele Italiaansche zijde bekend wordt gemaakt, in het Marmarische operatiegebied vertoefd. Hij heeft dagelijks besprekingen gevoerd met het oppérbevcl in Noora- Afrika. Op zijn reis bezichtigde de Duce troepen, vliegveftien,. vlootsteunpun- ten, Italiaansche en Duitsche "*lazai retten, ravitailleerings- en oplei dingsstations en Italiaansche kolp- nistendorpen. Hij reikte den piloten van het vijfde luchteskader dapper- heidsonderscheidingen uit.- Het onverwachte verschijnen wan den Duce wekte groote geestdrift onder de troepen, die zich na hun bliksemsnellen cpmarsch van 700 km gereed maken om opnieuw geor ganiseerd en van nieuwe uitrusting voorzien tezamen met de Duitsche troepen de tweede phase van den slag in te gaan. Op den terugweg verbleef de Duce eenige uren in Athene. Op 20 Juli des avonds landde de Duce op het vliegveld van Guido- nia, nadat hij 20 dagen" lang ruim 6000 km per vliegtuig had afgelegd over zeeën en woestijnen. De overwinnaar van Sebastopol, gcneraal-veldmaarschalk Von Manstein, bezich tigt de volkomen verwoeste verdedigingswerken van de sterkste vesting der =T„St?n'„Welke na den hevigsten strijd door de onder zijn bevel staande en Roemeensche troepen werd veroverd. s (Scherl-Fellinga-P.K, Horter-Pax Holland m) (Polygoon-Zeijlemaker-Pax Holland m) Vrijdagavond had in het Concertgebouw te Amsterdam een groote bijeenkomst plaats van de National Sozialistische Volkswohlfahrt, en den Nederlandschen Volksdienst. Een overzicht tijdens de rede van dr. W. Miiller, leider van de National Sozialistische Volkswohlfahrt in Nederland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1