DAGBLAD VOOR Bataisk ten zuiden van Postof stormenderhand genomen. War hoe? 144e Jaargang No. 174 Dinsdag 28 Juli 1942 Bolsjewisten op tal van plaatsen teruggeslagen. Wederzijdstihe luchtaanvallen. VERDUISTER GOED Britsche aanval op Z. sector van Egyptisch front verijdeld. Duitsehe suecessen aan het Oostfront. Redevoering van minister president Tojo. Burgemeestersbenoemingen DE POSITIE van ZWEDEN. Britsche afgevaardigden pessimistisch gestemd. De scheepsverliezen der gea lieerden. Birmingham onder bommenhagel. 200 Duitsehe gevechts- vliegtuigen boven de stad. Finsch-Amerikaarische con sulaire betrekkingen verbroken. Wisseling van ambas sadeurs. Rijksbureau V.V.O. gaat verhuizen. Jonnenhandelaarster veroordeeld. Levert Uw melkbon Zaterdags in. eet de visch, die er is. o eie cour»nt verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bi) voor uitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHE ED1I. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone ad verten tien. J u i per m.M., minimum 14 m.M. 1.40 elke 31', m.M, meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon. Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. x 4 pagina's Hoofdredacteur t A. R. JONKER, Alkmaar HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Juli. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: Ten Zuiden van Rostof is de krachtig' versterkte en taai ver dedigde stad Bataisk na een strijd van twee dagen door Duitsehe troepen stormenderhand genomen. Eskaders gevechtstoestellen, jacht- kruisers en slagtoestellen haanden hierbij de infanterie een weg. Verder naar het Oosten rukten snelle fgrmaties ver naar het Zui den op. In den grooten bocht van den Don hebben Duitsehe en Roe- meensche divisies 1 infanterie in nauwe samenwerking met forma ties tanks en het luchtwapen 'den vijand teruggeworpen en den Don over een breed front bereikt. Ten Noordwesten van Kalatsj staan formaties tanks en snelle troepen in zwaren strijd met bolsjewisti sche tanks en strijdkrachten der infanterie, die wanhopig het heu velterrein ten Westen van de rivier trachten te houden. Zware luchtaanvallen zijn gericht op het ravitailleeringsverkéer van den vijand op de Wolga en op spoor wegdoelen ten Noordwesten van Stalingrad. Aanvallen op het brug- gehoofd Woronesj zijn opnieuw bloe dig afgeslagen. In den slag ten Noordwesten van de stad werden de bolsjewieken na vernietiging van in gesloten .'gevechtstroepen voorbij hun uitgangsstellingen naar het Noorden teruggeslagen. Bij deze zware af- weergevechten zijn sedert 10 Juli alleen in den sector van één leger corps 751 vijandelijke tanks vernie tigd. In den centralen, sector werden bij een plaatselijke aanvalsactie ver scheidene vijandelijke bataillons in gesloten. Duitsehe formaties jagers hebben gisteren tegenover 3 verloren eigen toestellen 120 bolsjewistische vliegtuigen vernield. Bovendien brachten Italiaansche jagers drie vijandelijke vliegtuigen ten val. In Egypte is in het, Zuidelij ke^eel van de stelling van El Alamein een vijandelijke aanval afgeslagen. Het aantal der in den afweersiag sedert 22 Juli vernietigde Britsche tanks is gestegen tot 146 eri het aantal ge vangenen op 1400. Op vliegvelden xvan het eiland Malta werden door bomtreffers .verscheidene Britsche vliegtuigen op den grond vernield. In den strijd tegen Groot-Britannië hebben gevechtsvliegtuigen gisteren voor den oorlog belangrijke instal laties aan de Zuidkust van Engeland en in de Midlands gebombardeerd. In het kanaalgebied en aan de Duit sehe Bocht verloor de vijand tijdens luchtgevechten 6 toestellen. Na vruchtelooze storingsaanvallen overdag op West-Duitsch gebied is in den nacht van 26 op 27 Juli de stad Hamburg en omgeving door het Britsche luchtwapen met brisant- en brandbommen bestookt. De bur gerbevolking leed vrij zware verlie zen. Bijna uitsluitend in woonwijken werden talrijke gebouwen vernield en beschadigd. Nachtjagers, afweer geschut, marineartillerie en pa trouillebooten schoten 37 der aanval lende bommenwerpers neer. ZON 2-8 Juli onder: 21.38 29 Juli op: 5.56 28 Juli op: 21.55' onder: 6.41 3 Augustus Laatste kwartier. MAAN ROME, 27 Juli (Stefani). In zijn legerbericht no. 790 maakt het Ita liaansche opperbevel het volgende bekend: Een vijandelijke aanvalspoging op den Zuidelijken sector van 't Egyp tische front werd döor dé snelle re actie van onze detachementen ver ijdeld. Er werden opnieuws krijgs gevangenen gemaakt. De luchtmacht ondersteunde de operaties te land en bombardeerde herhaalde malen het vijandelijke achterland. Een Brit sche aanval op Tobroek veroorzaak te lichte schade en maakte eenige slachtoffers. Een der hieraan deel nemende vijandelijke vliegtuigen werd door het luchtdoelgeschut van Tobroek vernietigd. Raliagnsche en Duitsehe jagers deden een aanval op formaties Spit lires, die poogden bommenwerpers van de as te bestoken welke terug- kerden van doeltreffende aanvallen op de militaire installaties van Mal fa. Duitsehe jagers schoten in een luchtgevecht twee vijandelijke ma chines omlaag. De verovering van Bataisk. BERLIJN, 27 Juli. (D.N.B.) De bekend gemaakte verovering van Bataisk noemt men in militaire krin gen alhier het bewijs, dat thans de ongeveer 7 km breede Don-delta overwonnen. Naar men in Berlijn verneemt omtrent de gevechten aan den benedenloop van den Don, be treft het daarbij allereerst de vor ming van bruggehoofden, zoodat vooreerst nog niets kan worden ge zegd over verdere operaties' naar he Zuiden. Gevechten in het Z. van het front. Het opperbevel der weermacht deelt met betrekking tot de gevech ten ten Zuiden van Rostof mede, da Duitsehe troepen een breede kaze- znatstelling, die tot verdediging van den Don was aangelegd, ten Z.O, van Nowots jerkassk-Kriw j an ka j a hebben doorbroken en de plaat,s4 Bescrgenjewskaja, die door de bolsjewisten hardnekkig werd ver dedigd zijn binnengedrongen. De A.N.P.-eorrespondent meldt: De Duitsehe en verbonden troepen hebben den benedenloop van den Don overschreden en het belangrijke spoorwegknooppunt Atasik ver overd. Hiermede is de strijd in het Z. van het Russische front in een nieuwe phase getreden. Van Anglo-Amerikaansche zijde heeft men korten tijd de ho^p ge koesterd, dat Timosjenko achter den Don een afweerfront zou kunnen ophouwen, doch de onstuimige op- marsch der verbondenen heeft -deze hoop den bodem ingeslagen. Sovjettroepen in vrij hope'looze positie. Binnen het gebied vai> de groote Don-bocht wordt op sommige plaat sen verwoed gevochten, doch de positie van de daar ingesloten bolsje wistische troepen is vrij hopeloos. Het groote aantal pantserwagens, dat bij de afweergevechten ten N.W. van Woronesj buiten gevecht is ge steld, geeft een indruk van de kracht, waarmede de -bolsjewisten op dit gedeelte van het front hebben aangevallen. Met al deze aanvallen hebben zij echter geen noemens waardige resultaten kunnen behalen en nog steeds staan de bolsjewisten op dit punt op den Ocstelijken oever van den Don. Nowcsjerkask en Rostof „ontruimd". In het heden door Moskou te mid dernacht uitgegeven communique wordt, naar de Britsche berichten dienst in een extrabericht mededeelt? gezegd, dat de steden Nowosjerka'sk en Rostof „ontruimd" zijn. De waarheid omtrent Woronesj ter log enstraffing van de door de Britsche en sovjet-pers verspreide leugen, dat Woronesj „ais voorheen" in de handen der sovjets zou zyn. Een Duitsehe' pantserwagen midden in de stad. Deze foto is een duidelijk antwoord pp de vraag, wie in het bezit van de stad is. (Scherl-Fellinga-P.K. Sonntag-Pax Holland m) Prachtige spannen namen deel aan het Medepiblik werd gehouden, groot concours-hippique dat Zondag te (Kuiper-Egjc Holland ro) Een overzicht van de wereldsituatie. TOKIO, 27 Juli (DNB). Minister president Tojo heeft, naar Domei meldt, in aanwezigheid van ruim 20.000 personen in Osaka een rede voering uitgesproken, waarin hij een overzicht gaf van de wereldsituatie en een program van 5 punten op stelde voor de verdere vestiging van deoorlogsstructuur der Japahsche natie. „De huidige oorlogstoestand, die zich zoo gunstig voor de spilmo- gendheden ontwikkelt, vormt' de basis, waarop Duitschland, Japan en Italië elkander rechtstreeks de hand reiken en den gemeenschap- pelijken vijand den definitieven slag zullen toebrengen", zoo zeide hij. Wat Indië betreft verklaarde hij, dat Japan in, zijn vastbeslotenheid om de V. Sj en Groot-Britannië bj» de knieën te" dwingen het voortbe staan van den Anglo-Amerikaan- s^hen invloed in Indië niet kan toe laten, de Indiërs echter gaarne steu nen zal en medewerking verleenen tot verwezenlijking van hun reeds zoo lapg gevoede aspiraties. Australië, zoo zeide de prémier, dat thans in den breeden Oceaan volkomen geisQleerd is, heeft zich in een beklagenswaardigen toestand geplaatst gezien zonder hoop van de V. S. hulp te moeten afbedelen. Mochten de Australische staatslieden verder heen en weer wankelen en de teekenen des tijds niet kunnen be grijpen, dan is het wel nauwelijks noodig te herhalen, dat bij een voori zetting van den nutteloozen tegen stand Japan geen genade zal kennen en het zonder mededo'ogen zal neer slaan. Tojo Vatte vervolgens een poli tiek in vïjf punten voor de verde re vestiging van de oorlogsstruc tuur der natie als volgt samen: 1). De versterking der geestelijke eenheid der natie, 2) het belang 'om de meest doelmatige politieke maatregelen steeds op het ge schikte tijdstip snel in daden om te zetten 3) het voornemen van de regeering om den levens standaard der natie „te handhaven 4) uitbreiding .der productie en 5) Vernieuwing en bezieling van de opvoeding. Bij besluit van den secretaris-ge neraal van het departement van bin- nenlandsche zaken is A. G. Delen met ingang van 1 Augustus 1942 opnieuw benoemd tot burgemeester van de gemeente. Eibergen. Bij besluit van den secretaris-ge neraal van het departement van binnenlandsche zaken is L. Sehu- man met ingang van 15 September 1942 opnieuw tot burgemeester van de gemeenten Lopik, Jaarsveld en Willige Langerak benoemd. De regeering is vastbesloten de zelfstandigheid te bewaren. STOCKHOLM, 27 Juli (D.N.B.) Naar TT meldt, hebben gisteren de minister van justitie, Westman, en de minister zonder portefeuille Do- moe gesproken over den huidigen toestand. Beide ministers legden nadruk op den vastberaden wil van de. re geering, de zelfstandigheid en neu traliteit van Zweden te bewaren. Minister Westman yerklaarde o.a., dat deze wereldoorlog ook voor Zwe den .zwaardere' beproevingen met zich mee' kan brengen. De aanvallen van den laatsten tijd op de Zweed- sche scheepvaart, zoo zeide hij, heb ben aangetoond, dat Zweden reke ning moet houden met „desperate" handelingen. Zweden is echter onder alle omstandigheden besloten zijn buitenlandsche politiek te voeren volgens het beginsel der neutraliteit, waarbij het alle maatregelen zal af wijzen, die krachtens zijn wil tot verdediging tegen die neutraliteit indruischen. Minister Domoe verklaarde o.a., dat Zweden zijn zelfstandigheid on der alle omstandigheden wil hand haven. Behalve in militair opzicht moét het land ook economisch be schermd zijn. Door. meer arbeid kan de verzorging nog verbeterd wor den. Dit geldt zoowel voor den land bouw als voor het bedrijfsleven in het algemeen. De kwestie van het tweede front. STOCKHOLM, 27 Juli (DNB). De bekende Engellche afgevaardigde, Vernon Bartlett, heeft in een opzien barende rede te Londen gezegd: „Wij. verkeeren thans in een zoo wanhopig gevaar den-,oorlog te ver liezen, dat alles, wat ge§n betrek king op den oorlog heeft, zonder be- teekenis is. Wij hebben thans niet meer het bemoedigende besef, dat wij dezelfde hulpmiddelen hebben als de vijand, want de meeste grond stoffen der wereld bevinden zich in handen van den vijand". Bartlett zeide voorts, dat de geal lieerden wellicht geen landing in Europa zullen kunnen ondernemen. Dan moet van het Britsche volk een langdurige ..afmattingsoorlog" ge vergd worden. Naar de Britsche berichtendienst uit Londen meldt, heeft de Britsche minister van arbeid Bevin gisteren verklaard, dat politici, die terstond de vorming van een „tweede front" in Europa trachten door te zetten, daarmede alleen Hitier steunen. Een „tweede front" kan slechts na zorg vuldige en grondige voorbereidingen gevormd worden. Het Lagerhuislid Sir Edward Grigg verklaarde het volgende: Het be sluit van de Britsche regeering een tweede front te openen, is geen ge heim meer. Tijd en plaats van ope ning hiervan kunnen echter alleen bepaald worden door de militaire le gden van het oorlogskabinet. De onafhankelijke afgevaardigde Brown eischte te Grantham, dat het tweede frqnt thans en niet over een jaar zal worden opgericht. Een fias co zou beter zijn dan in het geheel niets. De onafhankelijke afgevaardigde Edgar Granville verklaarde: Het Engelsche volk moet opgeroepen worden tot een rechtstreeksche actie. Zes maanden lang heeft de Britsche regeering het volk met een zonnig optimisme zoet gehouden. Niet een enkele overwinning rechtvaardigt 'n dergelijk optimisme. De voorzitter van den bond van metaalbewerkers, Jack Tanner, ver klaarde: Warneer wij een tweede front bezitten, kunnen wij de Duit- schers overwinnen. Geen verklaring van Churchill te verwachten. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Lissabon meldt, is te Londen of ficieel bekendgemaakt, dat Chur chill niet het voornemen heeft, vóór de verdaging van het Lagerhuis een nieuwe verklaring over den oorlogs toestand af te leggen. Transport door de lucht zou noodzakelijk worden STOCKHOLM, 27 Juli (DNB)."Het transport door de lucht vormt de eenige kans voor Amerika om den oorlog te winnen, zoo heeft, volgens den Britschen berichtendienst, de Amerikaansche senator Lee ver klaard inzake het plan om het duik bootgevaar door den bouw van een reusachtige vloot van transportvlieg tuigen meester te worden. Het is het toppunt van krankzinnigheid, zoo zeide Lee, wanneer de Ver. Staten zouden blijven probeeren óm sneller schepen te bouwen dan de Duitsehe duikbooten deze 'tot zinken brengen. BERLIJN, 28 Juli (DNB). Naar van militaire zijde wordt verno men, hebben aan een luchtaanval den afgeloopen nacht op Birming ham meer dan 200 Duitsehe ge vechtsvliegtuigen deelgenomen. Zij wierpen bommen van zwaar en het zwaarste kaliber benevens groote hoeveelheden brandbommen bo ven de aangewezen doelen uit. Voorts werden boven de Britsche wateren en het kustgebied Verken ningen uitgevoerd. Een reeks voor den oorlog belangrijke doelen en vooral fabrieken, van groote betee- kenis voor de Britsche vliegtuig industrie, werden van geringe hoog te gebombardeerd. HELSINKI, 27 Juli (D.N.B.) Het Finsche persbureau publiceert een uitWashington gedateerd bericht over de Finsche nota aan de Ver, Staten inzake het verbreken dei- consulaire betrekkingen. Dit bericht luidt als volgt: Het Finsche gezantschap in Washington heeft aan de regeering der Ver. Staten een nota overhan digd inzake het verbreken der con sulaire betrekkingen tusschen de Ver. Staten en Finland. Daarin brengt de Finsche regeering haar verwondering tot uiting, dat een dergelijk besluit der regeering van Washington genomen is zonder de gebruikelijke voorafgaande gedach- tenwisseling. Tevens wordt medege deeld, dat de Finsche consuls en consulaten einde Juli hun werk zaamheid stopzetten. Ankara verlaten. ISTANBOEL, 27 Juli (D.N.B.) De nieuwe Turksche ambassadeur voor Berlijn, Saffet Arikan, heeft op 27 Juli des avonds Ankara verlaten om rich naar zijn nieuwe standplaats te Begeven. Naar voorts uit Istanboel wordt gemeld, zal de nieuwe Turksche am bassadeur voor de Sovjet-Unie, Dsje- vat Atsjikalin, zich op 3 Aug. naar Koeibisjef begeven. De Turksche ambassadeur te Berlijn. BERLIJN, 27 Juli (D.N.B.) De scheidende Turksche ambassadeur, Gerede, is vanavond van Berlijn ver trokken. Talrijke vertegenwoordi gers van staat, pórtij en weermacht en veie leden van het diplomatieke corps deden hem uitgeleide. VRAAGGESPREK MET VOORHOEVE, SCHUURMAN EN LEEUWENBERG. HILVERSUM, 27 Juli. De pers dienst van den Nederlandschen om roep meldt: Op Vrijdag, 31 Juli a.s. wordt van 13.1518.30 uur over den zender Hilversum 2 een herhaling gegeven van het vraaggesprek met Ernst Voorhoeve, Leeuwenberg en Mel- chert Schuurman, die binnenkort naar het Oostfront vertrekken, welk vraaggesprek voor de eerste maal werd uitgezonden op 19 Juli j.l. 's-GRAVENHAGE, 27 Juli. De diensten en afdeelingen van het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd waren tot dus verre aan den Zeekant te Scheve- ningen gevestigd. Met ingang van Dinsdag, 28 Juli a.s. zijn zij echter overgeplaatst naar den Benoorden- houtscheweg 46 in Den Haag. Zij zijn van genoemden datum af tijde lijk telefonisch te bereiken onder nummer 720040. Meer dan 1500 bonnen verhandeld. Het Bossche economische ge rechtshof heeft gistermorgen arrest gewezen in de zaak tegen Johanna D. uit 's-Hertogenbosch, die vorige week "Woensdag terecht heeft ge staan wegens het handelen in distri butiebonnen. De vrouw, die moeder is van 7 kinderen, kocht links en rechts distributiebonnen op en verkocht- die weer aan afnemers te Amster dam, die voor de bonnen hooge prij zen betaalden. In totaal heeft de vrouw op deze manier meer dan 1500, voornamelijk vet-, boter- en. suikerbonnen, ver handeld. Door den economischen rechter te Den Bosch was de bonnenhandelaar ster tot -500 gld. boete en 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld, terwijl zij ter zitting gevangen genomen werd. De advocaat-géneraal had bevesti ging van dif vonnis geëischt:" Het Hof heeft thans de vrouw ver oordeeld tot 200 gld. boete en 3 maanden gevangenisstraf. 's-GRAVENHAGE, 27 Juli. Hoe wel de melkbonnen gedurende éen periode van vier w<~' n geldig zijn, zal men in het alge. en de bonnen op zoodanige wijze over die periode verdeelen, dat men iedere week één bon gebruikt. In het belang van een goede melk voorziening is het ge- wenscht, dat men dien bon reeds op den Zaterdag voorafgaande aan de week, waarin men de melk wenscht- te ontvangen, bij den melkhandelaar inlevert. Doen men dit niet, dan loopt men het risico, dat de melk handelaar in het begin der week niet over een voldoende hoeveelheid melk beschikt, aangezien ook hjj de bonnen bij zijn leverancier dient in te leveren, vóór dat hij van dezen melk kan betrekken. UITREIKING MELKBONNEN VAN SCHIPPERS. Ruiling tegen rantsoenbonnen. 's-GRAVENHAGE 27 Juli. De se cretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat schippers de ge nummerde melkbonnen desge- wenscht bij dén 'distributiedienst der geemeente, waar zij ligplaats hebben gekozen, kunnen ruilen tegen rant soenbonnen voor melk. Per genum merde melkbon zal de distributie- dienst twee rantsbenbonnen, elk recht gevende op 1 3/4 liter melk, verstrekken. Schippers, die van deze mogelijk heid tot ruiling gebruik wenschen te maken, dienen een op hun naam uitgeschreven bruin bevraehtings- boekje, hetzij een zoogenaamd grijs olieboekje, hetzij een verklaring van de bevrachtingscommissie over te leggen. Was het niet wat te vroeg, Delano, om voor Mac Arthur een gedenktecken op te richten? Hij heeft toch nog niets veroverd?" Neem me niet kwalijk, Australië!" (Stapf-Pax Holland m) Vier „wegwijzers" liggen voor de huisvrouw klaar. De afd. Visch van het Voorlich tingsbureau van _den Voedingsraad schrijft het volgende: Visch, zoowel zee- als binnenvisch is een bonvrijvoedingsmiddel. Dit verklaart o.m. ook de groote vraag ernaar. Velen trachten hun vleesch- rantsoen met visch aan te vullen. Aangezien echter over het algemeerO de visscherij maar heel beperkt kan worden Uitgeoefend, mag niet ver wacht worden, dat de handelaren in staat zijn, aan die groote vraag steeds te voldoen. Uit dit bericht moet men dan ook niet opmaken, dat er altijd en overal visch ver krijgbaar is. Toch worden de huidige om standigheden in acht genomen vaak vrij omvangrijke partijen zee- en binnenvisch aangevoerd. Van daar dat het velen "nog wel eens ge lukt een hartige brok op te dienen. Vóór het zoover is heeft de huisvrouw aan heel wat moeilijkhe den het hoofd moeten bieden. Wij noemen er slechts twee: Hóe moet wanneer de leveran cier dat niet deed de visch schoongemaakt worden? Hóe kan de visch met hetgeen ons thans ter beschikking' staat smakelijk en voedzaam worden be reid? De afd. Visch van het Voorlich tingsbureau van den Voedingsraad geeft een antwoord op deze en an dere vragen. Samengesteld werd een viertal frè&je folders: „Zeevisch en garna len", „Riviervseh", „Mosselen" en .Verwerking van vischresten", waarin duidelijk- en beknopt wordt uiteengezet hoe de visch moet wor den schoongemaakt en hoe ze, thans, het best kan worden bereid. Deze vier folders liggen voor alle Nederlandsche huisvrouwen klaar. Men sture een briefje ,met 5 ets. postzegels aan de afd. Visch van het Voorlichtingsbureau van den Voe dingsraad, Trawlerkade 41, ÏJmui- den en binnen enkele dagen wor den deze recepten toegezonden. Maar men vergete de 5 ets. post zegels niet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1