DAGBLAD VOOR !hT 37, TEL. 2164. lil DE DON TEN O. VAN ROSTOF OVER BREED FRONT OVERSCHREDEN. Het tweede front een groote fantasie. Hoe buiteniandsche journalisten Rostof zagen. mUIT! LS. vIG CO." Belangrijke opmarsch ten M. en Z. van Kalatsj.1 Mussolini verjaart." i 's-GRAVENHAGE, 28 Juli. In geval van diefstal van le vensmiddelen uit eigen magazij nen, opslagplaatsen, winkels en dergelijke ruimten verstrekken de organisaties, waaronder de desbetreffende producten res- sorteeren, geen extra-toewij zingen of soortgelijke beschei den ter vervanging van de gestolen goederen. Het rijksbu reau voor de voedselvoorziening wijst een ieder' er nogaals met den grootsten nadruk op. om het ipoer- ïeel te ontlatten, en het hoognoo- in Uw yacantie. natige hoeveel- kgoederen geven rertraging in het te r. Uw koffer* en na vooruit en Jw handbagage ninimum. en de Vakgroep egen en Wegvervoer. den en kachels rus 9 DE 4 ig zullen •rschijnen. ziek nooit verwijten: rnaah 7? géufeeit ifzuig er I bouwd om dag tpels te worden :er op, wanneer pbergt» En ook mee, wanneer -dt opgehangen, het niet steeds Leg de zuigbuis pit in een las. een stofzuiger wanneer hij nu in de meeste i/fl IflV caiie v«n het Schoepvaart. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3330. Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDI 1 JE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën:j 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 3'/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Citg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 175 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Woensdag 29 Juli 1942 Hevige luchtaanval opindus- triecentrum Birmingham. hoofdkwartier van den FUHRER, 28 Juli (d.N.b.) Het op perbevel der .weermacht maakt be kend: In het Oosten is het brugge- lioofd over den Don bij Rostof in een voortschrijdenden aanval sterk naar het Zuiden uitgebreid. Ten Oosten van de stad hebben infanterie en gemotoriseerde for maties over een breed front den Don overschreden en nadat zij den vijandelijken tegenstand had den gebroken, bereikten zij den sector van Manyts en Sal. In de groote bocht van den Don duren de gevechten ten n.yv. van Kalatsj nog voort. Ten Z. van deze plaats hebben de Duitsche en ver bonden trpepen den geheelen be nedenloop van den Don bereikt of overschreden. De luchtmacht heeft door krach tige aanvallen een groot aandeel aan de verplettering van den" vijand ten Zuiden van den Don. Overdag en 's nachts werden ook gisteren de etappeverbindingen,- het veerverkeer en de vliegtuigbases der bolsjewie ken aangevallen. Hiërbij werden tal van treinen en spoorweginstallaties, verscheidene Wolgaschepen en 53 vliegtuigen verwoest. In de omgeving van Woronesj hebben de bolsjewieken na hun bui tengewoon zware verliezen aan men- schen en materiaal gisteren niet méér aangevallen, afgezien van en kele plaatselijke operaties. In den midden-sector wprden om singelde vijandelijke strijdkrachten vernietigd of gevangen genomen. Aan het Wolchowfront mislukte een vijandelijke aanval op een brugge- "hoofd in een zwaar handgemeen. In Egypte heeft de vijand des nachts weer met sterke formaties in fanterie en tanks de Duitsch-Ita- Ernstige verliezen der Britten ten Z. van El Alamein. Ruim duizend gevangenen' ROME, 28 Juli (Stefani) Het Itfi- liaansche weermachtbericht van fee-'1 den fuidt- als volgt: Gisteren heeft in de zóne ten Zuiden van El Alamein tijdéns felle en herhaalde gevechten tegen y de divisie Trento en de 90ste Duit sche divisie de vijand ernstige verliezen geleden zonder een en kel voordeel te behalen. Ruim dui zend gevangenen, voor het mee- rendeel Australiërs, bleven in on ze handen. 32 tanks en een dertig tal pantserauto's werden vernield. In den Z. sector van het front zijn vijandelijke detachementen, die trachtten onze stellingen te naderen, gebombardeerd en teruggedreven door het nauwkeurige vuur van de artillerie. Tijdens levendige gevech ten tusschen verkenningsatrouilles wgrden dé Britsche patrouilles ge dwongen terug-je trekken. De lucht macht der spil heeft de strijdkrach ten der tegenstanders aangevallen met bommen en mitrailleurvuur. Tij dens luchtgevechten werden 9 toe stellen neergeschoten door Duitsche jagers en één door onze jachttoestel- lén. (-Een bommenwerper, die door het afweérvuur van Tobroek werd getroffen, stortte op den grond neer. De vliegvelden Halfar en La Vene- zia zijn bestookt en drie vliegtuigen op den grond in brand geworpen. Twee Engelsche toestellen werden door escorteerende jagers neerge schoten, zij stortten brandend neer. Twee onzer vliegtuigen, die hadden deelgenomen aan de operaties van den dag, zijn niet op hun basis te ruggekeerd. liaansche stellingen bij El Alamein aangevallen. In een tegenaanval werden de Britten met zware ver liezen teruggeslagen en hierbij wer den duizend gevangenen gemaakt, benevens pantserauto's vernietigd, gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers mengden zich met suc ces in de afweergevechten. In luch- gevechten schoten Duitsche jagers negen Britsche vliegtuigen zonder eigen verliezen neer. Op Malta hebben Duitsche vlieg tuigen de bestrijding van luchtbases voortgezet. In <lèn strijd tegen Groot-Bri- tannië heeft de luchtmacht giste ren talrijke industrieele en ver- keersdoelen in Zuid- en Midden- Engeland met afzonderlijke vlieg tuigen aangevallen en in den af- geloopen nacht met sterke strijd krachten het Britsche industrie centrum Birmingham benevens voor den oorlog belangrijke Instal laties in vele andere steden in de Midlands en Oost-Engeland. Ter wijl de treffers goed neerkwamen, werden talrijke verwoestingen en uitgestrekte branden waargeno men. Bij militair onvruchtbare overdag ondernomen stooraanvallen Van af zonderlijke Britsche bommenwer-» pers op nederzettingen in het N.W. Duitsche gebied werden drie vlieg tuigen neergeschoten. Ruslarids korenschuur verloren gegaan. Het verloop der verdere operaties. BERLIJN, 28 Juli. (D.N.B.) Na de inneming van Rostof bevindt het ge heele Donetsbekken, dat belangrijke bolsjewistische industriecentrum, zich in Duitsche handen. Van deskundige zijde werd ver klaard: Alleen al het verlies van 10 kolen mijnen en wel een dozijn industrie steden met haar bewapeningsfabrie- ken in het Donetsbekken is een ge voelige slag. De voorraden kelen, die de laatste weken naar het Oosten zijn vervoerd, zijn "niet voldoende om'de Sovjet-industrie geruimen tijd in stand te houden. - Tijdvoovende transporten uit an dere gebieden zullen noodig zijn om hetfdringend noodzakelijke verwar- miijgsmateriaal ter plaatse tfe bren gen. De bevolking en ook de spoor wegen zullen geheel afstand moeten doen van kolen. In een commentaar over de Sov- ]et-zender heeft radio Ankara o a. gezegd: ,,Haar korenschuur heeft de Sovjet-Unie reeds aan Duitschland verloren. Dit verlies is zeer gevoe lig, want men mag niet over bet hoofd zien, dat de Oekraïne negen tienden van den geheelen Russischen oogst opleverde. Dat dit gebied zich: thans in Duitsche handen bevindt factor" buitengewoon belangrijke De Britsche majoor Hastins heeft vandaag voor radio-Lenden over den toestand in Rusland o.a. gezegd, dat het verlies van 60.000 vierkante mijl land voor de Russen zeer be droevend was, daar hierdoor groote levensmiddelen- en gronöstoffencen- tra verloren zijn gegaan en andere nog bedreigu worden. De vraag is nu, hoe lang kan Rusland zich nog verdedigen. Dat bij den terugtocht van Timosjenko het verlies aan ma teriaal betrekkelijk groot is, is be grijpelijk. No achtervol- Aan het Oostelijk front. Generaloberst Lindemann reikt de onderscheiding van het IJzeren Kruis uit'aan Vlamingen en Nederlanders, die als vrijwilligers in een SS brigade aan het Oostelijk front slaan. (PBZ-v. Eysden-PK Hansen- Pax Holland m) log geen groote gingsgevechten. In militaire kringen te Berlijn be antwoordt men de vraag, of het in het gebied ten Z. of ten Z.O. van Rostof reeds tot groote achtervol gingsgevechten is gekomen, ontken nend. Men verklaart hier, dat op het oogenblik van een groote actie ten Z. van den Don niet gesproken kan worden. Ook vandaag spraken Duit sche militairen de meening uit, dat na den val van Rostof en.Batsrisk het gebied van den Donmond niet te verdedigen is. i Volgens den Britsehen bericlï ren- dienst geeft de Sovjetkrant „Roode Ster" toe, dat het den Duitsehers aan den benedenloop van den Don ge lukt is, bij een bruggehoofd „nume riek veel sterkere strijdkrachten te concentreeren, die steeds verder op rukken". De Sovjettroepen, die dit gebied verdedigen, bevinden zich in m,oeiliike positie, aldus het kLi A n de spiltroepen niet beietten,.hun opmarsch voort te zet- ten. Het Hongaarsehe telegraafagent schap verneemt, dat de gevechten ten O. en ten Z.O. van de Oekraine zich over een steeds grooter gebied uitstrekken. Kenmerkend voor de operaties is de omstandigheid, dat de verbonden troepen voortdurend op rukken om nieuwe doelen te berei ken in plaats van de van elkaar ge scheiden en ten deele ingesloten Sovjettroepen onmiddellijk te ver- nitigen. De Hongaarsehe troepen be veiligen dfeze operaties en verijdelen dagelijks de pogingen der Sovjet troepen om over den Don te trek» Komt het niet, dan stort de Sovjet-unie ineen. In Egypte. Duitsche pantserwagens rollen voorwaarts langs de wegen in Egypte. (PBZ-v. Eysden-P.K. Otto-Pax Holland m) Er staan niet meer dan vijf huizen. BERLIJN, 28 Juli. (D.N.B.) Ver tegenwoordigers van de buiteniand sche pers, die nog Vrijdagmiddag per vliegtuig naar Rostof waren vertrokken en reeds 48 uur na de verovering van deze stac'. aldaar aankwamen, zijn vanmiddag per vliegtuig waer te Berlijn terugge keerd. De militaire correspondent van het D.N.B. vergezelde hen op deze reis. Van zijn indrukken geeft hij de volgende uiteenzetting: Zwarte rookzuilen aan den hori zon kondigden ons reeds Zondag middag aan, dat wij ons doel had den bereikt: Rostof. Toen wij dan door de verojrerde stad reden, waarvan de vijandelijke propa ganda nog steeds beweerde, dat zij in hun handen was en dat verbit terde straatgevechten werden ge leverd, zagen wij een beeld van vernieling, dat alleen door den indruk van de vernietigde vesting Sebastopol werd overtroffen. De huizen, die zijn blijven staan, kan men op de vingers van een hand tellen en dat in een stad met ."°0.000 inwoners. Niets is ver toond gebleven, overal niets dan ruïnes, waaruit nog vlammen opstijgen. De stad was één groote vesting. De verdedigingsinstallaties loopen tot in het centrum van de stad, mid den door, de woonwijken. Zware en zeer zware kazematten en gevechts- posten waren op ieder "kruispunt in de stëfd gebouwd. Men vraagt zich af hoe het mogelijk is geweest dat deze stad. zoo z-Vaar versterkt, reeds liii deh eersten aanval in onze han den jviel. Het geheim hiervan ligt ook hier y^eer in de superioriteit van de- Duitsche leiding en van de Duitsche soldaten. Zondagavond stonden de buiten- landscb" ïourn Rieten op een heuvel ni r'°n N.-cever van cl'en Don. waar zij eqn gezicht hadden op het Z. en op de"-watermassa's en de monding van den Don. De Duitsche batterijen 'bestookten enkele honderden me ters achter ons het gebied ten Z. van Bataisk met granaten. Want ook dit plaatsje bevond zich sedert de morgenuren reeds voor drie kwart in Duitsche handen. Langs de journalisten trok een stroom infanterie naar het nieuwe gevechtsgebied, j-aasdenf de voertui gen en knetterden de motoren op een oorverdoovende wijze, terwijl tanks op den Z. oever aan land gin gen. Lange rijen gevangenen trok- ,ANP. Qok ken eveneens voorbij, voor het mee» „„L lïa^am A, 'het Duitsche volk viert morgen den fn^nec^e d^r ds'ens:e aan de ,lrti-.t van het Kanaal. Een systeem van uiterst rogtJerne fortificaties. BERLIJN, 28 Juli. (D.N.B.) Van "ivoégde zijde-verneemt het D."N.B.: Ds zeer uitgestrekte, diep geecheló- neerde fortificaties aan de kust van het Kanaal in Noord-Frankrijk zijn dezer dagen door den technischen staf van den Duitschen opperbevel hebber in Frankrijk bezichtigd. Het betreft hier een systeem van uiterst moderne fortificaties, aan welker bouw thans bijnn twee jaar tiendui zenden' geschoolde arbeiders ge werkt hebben. Bij de inspectie bleek, dat. deze bünkerstellingen 'en grach ten dh automatische tankvallen en versperringen, evenals de andere vestingwerken grootendeéls gereed zijn en door de troepen zijn overge nomen. Op grond van de ervaringen van dezen oorlog, zoo verklaarde een vestingingènieur den inspectee renden officieren, kunnen de Duii- scbe fortificaties aan de kust van het Kanaal de modernste en tech nisch volmaakste van haar soort ge noemd worden. Per maand een half mil'ioen kub. meter staalbeton verwerkt. BERLIJN, 28 Juli (D.N.B.) Ten aanzien van den omvang der ver- sterkingswerken in Noord-Frankrijk verneemt het D.N.B. van militaire zijde; dat meer dan 200.000 arbeiders aan de Kanaalkust per. maand een half millioen kubieken meter staal- beton hebben verwerkt. Daarbij heeft men 100.000 kubieken meter rotswand laten springen. Bij de dui zenden reeds voltooide versterkings- werken komen er thans nog honder den, die op grond van de ervaring technisch volmaakt zullen worden uitgerust. ken. Geconstateerd kan worden, dat de verbonden troepen in de vierde week van het offensief kunnen terugzien op successen, die elke ver wachting overtreffen en welker ge volgen eerst tot uiting zullen komen na het einde van de tegenwoordige faze der operaties. rendeel oude lieden en zeer jonge mannen van ten hoogste 16 jaar. De bevelvoerende generaal van een legercorps, dat den strijd hier voert, verklaarde slechts: „De troe pen hebben zeer veel gepresteerd. De Don is overwonnen. De beslis sende punten zijn veroverd". Sikkels klinken, sikkels blinken, rui- schend valt hel graan. In de omgeving van Markelo is de rogge-oogst in vollen gang. Rappe vrouwenhanden binden het gemaaide koren tot sehoovcn. (Hartgerink-Pax Holland m) De luchtaanvallen op Engeland. Industriecentra in Midden-, Z.- en O.-Engeland aange vallen. BERLIJN, 28 Juli (D.N.B.) Be treffend^ de op 27 Juli en, in den af- geioopen nacht ondernomen aanval len van sterke formaties Duitsche gev'echtsvliegers op Groot-Britannië deelt het opperbevel der weermacht nader mede: In de vroege ochtenduren van 27 Juli hebben Duitsche formaties ge vechtsvliegers in verscheidene gol ven industriecentra in Midden-, Z.- en O.-Engèland aangevallen. In een aan den Oostran'd van Birmingham gelegen gasfabriek sloegen verschei dene bommen in, waarbij de gas houder in de luchtvloog. Een fa briek bij Sheldenham in Midden- Engeland is door verscheidene vol treffers in de voornaamste werk plaats vernield. In de montagelood- sen van een locomotief- en wagon- fabriek. bij Swindon zijn branden en explosies veroorzaakt. Bij een "aan val op een vliegveld in»de nabijheid van Swindon werd het inslaan van bommen" waargenomen in vliegtuig- loodsen N en hangars. Ancjere ge vechtsvliegtuigen bombardeerden .te zelfdertijd het vliegveld Bircham- Newton aan de-Oostkust van Enge land. Daarbij werden vier tweemo- torige vliegtuigen op den grond ver nield. Tot over achten vormden tal rijke andere steden aan de Oostkust van Engeland en in de Midlands het doelwit van Duitsche luchtaanval len. Zoo werd o.m. de stad Huil ge- tombardjéerd, waarbij talrijke ge- bóuwen en loodsen aan den W. rand der stad in brand vlogen, Verscheidene spoorwegtrajecten aan de Oostkust werden door tref fers van bommen verbroken. Rauwelijks 20 uur na deze uitge breide Duitsche, overdag uitgevoer de aanvallen, werden de wapenbe- drijven van Birmingham met bri- MADRID, 29 Juli (D.N.B.) Onder het opschrift: „Stort het democra- tisch-bolsjewistische blok ineen?" publiceert de Informaciones een opmerkelijk artikel. Het blad begint met tê constatee- ren, dat het onderwerp van het tweede Europeesche front op het 'oogenblik de wereld bezig - houdt, wanf het oogenblik is geltomen, vf&arop de Sovjet-Unie de vorming van het beloofde tweede front door de geallieerden eischt en zich hiet meer door afleidingsmanoeuvres laat afschepen. Het door Churchill aangekondigde offensief in de lucht op Duitsche steden heeft geen voer de oorlogvoering der asmogendheden belangrijke zenuw kunnen treffen. „Roosevelts oorlog" is verkeerd in een Anglo-Amerikaansche nederlaag en heeft de bolsjewieken van hun Oostelijke verbindingen met" den Amerikaanschen bondgenoot afge sneden. De derde vervanging voor het tweede Europeesche front, de veldtocht in Noord-A$rika", brengt de Engelschen zelf in groot gevaar, geen van deze drie „tweede fronten" heeft de ^Sovjet-Unie kunnen bevre digen en haar ondergang kunnen te genhouden De bolsjewieken eischen het Europeesche front als eenig doel treffend middel tot redding uit het gevaar. De geallieerden schij nen echter zelf in te zien, dat dit front een even groote fantasie is als het monster van Lochness. Moskou zal de rol van „-den man die de klappen krijgt" moeten blijven vervullen, tot hem einde lijk de lucht wordt afgesneden. Welken afloop zal deze oorlog heb ben voor de democratieën en de Sovjet-Unie, vraagt het blad, en het beantwoordt deze vraag met te con- stateeren, dat "Volgens het oordeel van militaire deskundigen het twee de front niet voor uitvoering vat baar is. Wanneer de Sovjet-Unie door de oprichting van een tweede Euro peesche front geen hulp krijgt, stort zij ineen. Stort echter de Sovjet-Unie ineen, dan zouden de geallieerden den oorlog niet meer kunnen winnen. Boven dit histqrisch gebeuren, zoo besluit de Informaciones, «taan de mogendheden van het drie- landenpact onwrikbaar met de laat ste troeven in haar hand. Het. twee de front verdwijnt in den nevel vaïi het verleden en aan de horizon komt een nieuw tijdperk te voorschijn. VERDUISTER GOED ZON 29 Juli onder: 2136 30 Juli op: 5.57 29 Juli op: 22.29 onder: 7.58 3 Augustus Laatste kwartier. MAAN Er is geen grens tusschen het aandeel van den een of den ander. 59sten verjaardag ,van Benito Mus solini. In politieke kringen alhier wordt naar aanleiding hiervan de persoonlijkheid van den zeer nauw met Duitschland bevrienden staats man en chef van de regeering en de lotsgemeenschap van beide volken eerbiedig herdacht. Deze samenwer king is de basis van het nieuwe Europa. Zij werpt op ieder gebied haar vruchten af, omdat zij op een aanvulling berust. Derhalve is het onmogelijk, zoo als van vijandelijke zijde steeds weer wordt geprobeerd, een grens aan te- geven van het aandeel dat de eene of andere partneer van de spil in dezen oorlog heeft. Ita- liaansche troepen strijden in Rus land en Duitsche in Afrika. Meer behoeft over de innerlijke afhan kelijkheid van beide mogendheden van elkaar en hun wederzijdsclie onontbeerlijkheid niet gezegd te werden. De Duce en de Fiibrer zijn de bei de groote centrale figuren in dit stelsel van een gemeenschappelijk, geestelijk, militair en economisch front, dat van de Noordkaap tot aan Afrika loopt. De revolutionnair, ver nieuwer en staatsman Mussolini is haar men tenslotte hier verklaart, een gestalte van een dusdanige, histo rische grootte en wel zoo uniek, dat het Duitsche volk zijn 59sten ver jaardag dankbaar en vol bewonde ring herdenkt. Vereering door de Duitsche pers. De verjaardag van den Duce be- Jreerscht heden het beeld van de Ber- lijnsche pers. Alle bladen publiceo- ren op de voorpagina het portret van Mussolini en het telegram van den Führer. Een telegram van -'Hitler aan Mussolini. De Führer heeft den Duce ter ge legenheid van diens 59en verjaardag het volgende telegram doen toeko men: ..Heden op uw verjaardag, Duce, feliciteer ik u van harte, mede na mens het Duitsche volk in kameraad schappelijke saam-hoorigheid. Deze felicitaties gelden vooral uw per soonlijk welzijn en den bloAvan het fascistische Italië. In de onwrikbare overtuiging, dat- onze volkeren ge meenschappelijk met de bondgenco- ten va.i de as in dezen strijd om Europa's vrijheid en toekomst de eindoverwinning zullen behalen, be groet ik u op dezen dag zooals steeds op de meest hartelijke wijze". Uw (get.) Adolf Hitler. De paus niet naar Cas'tel Gan- dolfo. (D.N.B.) - Ofschoon de ge bruikelijke ochtendaudiënties op 13 Augustus eindigen, heeft de paus be sloten zieh. niet naar zijn zomerver blijf, Castel Gandolfo, te begeven. sant- en brandbommen aangeval len. Ondanks feilen afweer van ge schut en schijnwerpers troffen de Duitsche^gevechtsvliegers met hun bommen de aangegeven doelen. Een bom van het zwaarste kaliber sloeg in een tweede gasfabriek van Bir mingham in en deed een félle ont ploffing ontstaan. Uitgebreide bran den ontstimden voorts in een fabriek van vliegtuigonderdeelen en een gummibandenfabriek. In den loop van deze nachtelijke aanvallen wa ren talrijke andere plaatsen en vliegvelden in Midden- en Oost- Engeland het doel van andere Duit sche gevechtsvliegersformaties. Daar bij werd een bij Manchester gelegen vliegtuigfabriek door verscheidene voltreffers bijzonder zwaar getrof fen. Kaarsen op peTroleumbon. TE VOREN BONINLEVERING BIJ WINKELIER. 's-GRAVENHAGE, 28 Juli, Ge durende het tijdvak van 1 Augustus tot en met 30 September 1942 geven de met „24" genummerde bonnen van de petroleumkaarten „S" en „T" recht op het koopen van een rant soen kaarsen. Een rantsoen kaarsen bedraagt 300 gram. De voor het koopen van kaarsen aangewezen bonnen moeten vooraf bij den winkelier worden ingele verd, desgewenscht tegen ontvangst bewijs. De aflevering der kaarsen aan de verbruikers heeft eerst plaats nadat de winkelier zich door middel van de door hem ontvangen bonnen heeft bevoorraad. Dit is de laatste bonaanwijzing voor kaarsen tot en met 30 Septem ber 1942. Vrijwilligers naar het Oostfront. NEDERLANDERS VERTREKKEN DONDERDAGMIDDAG. 's-GRAVENHAGE, 28 Juli. Donderdagmiddag om drie uur zullen de heeren Voorhoeve, Leeuwenberg en Schuur man met alle andere vrijwilli gers vanuit den Dierentuin te 's-Gravenhage naar het Oost front vertrekken. LEVENSMIDDELENDIEFSTAL. Geen exfra-toewijzing ter vervanging. Men behoort zoodanige voor zorgsmaatregelen te treffen, bij voorbeeld door voortdurende bewaking, dat diefstallen een voudig onmogelijk zijn. Druiven, die niet zuur zijlf. Van de gelegenheid, oin in de kassei) een trosje rijpe druiven te eten, wordt gaarne gebruik gemaakt. (Pax Holland-De Haan m)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1