:b je lief [eater H In Sovjet-Rusland wordt weer gedoopt. BRITTEN WEG UIT INDIË! DAGBLAD VOOR R.T: Laatste groote spoorwegverbinding verbroken. Roosevelt's poging tot misleiding stierf een snellen dood. inventarisatie van Langestraat 80. 3—8 Aug. onze ledicure-inrichtlng. -komische 1ST ER iTER iotinée. 2 uur of. Eisch.der Indische congrespartij. Roosevelt strijdt tegen inflatie. Japanners bombardedren Townsville. Een nieuwe noodkreet van de Prawda. Eden roept op tot lief dadigheid. De kwestie van een tweede front. Tusschen Kaukasus en de rest der Sovjet-Uuie. Engelsche luchtmacht betaalt duur, Het Bolsjewisme volhardt in zijn plan de bevolking der randstaten te vernietigen. Mussert over vorming van het thuisfront. Burgemeester van Eist ontslagen. Brood, vleesch en tabak op bon 39. Brandstof voor köok- doeleinden. AL/iMAARSCHE EDITIE. -EL-.2q29. neie courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden by vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Ryk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactje 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone adverteutiën: 3 0 10 per m.M. minimum 14 m.M 1.40. elke 3U, m.M meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de üitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij vlh. Herms. Coster Zoon, Voordam 8, Alkmaar, postgiro 37060. VRIJDAG AF R DE KOWA ULLRICH LIMBURG in: H LIEBE DICH) «verklaringen en valstrikken. waarin het „oog om om tand" op komi- e wordt toegepast, met Amerika, sche allures, lm. Alle leeftijden pUCTIE) tERbER tKADE )EN 144e Jaargang No. 177 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER,Alkmaar Vrijdag 31 Juli 1942 In het Lagerhuis wordt gewaarschuwd voor conflict met Indlë. STOCKHOLM, 30 Juli. (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendierfst meldt, heeft het Lagerhuis vandaag een debat over het Britsch-Indische vraagstuk gehouden. De minister voor Indië, Amery, deelde mede, dat het bestuur der Indische congrespartij een resolu tie heeft aangenomen, waarin een onmiddellijk terugtrekken der Britsche heerschappij uit Indië geëischt wordt en met een massa beweging wordt gedreigd voor het geval deze ëisch niet wordt inge willigd. De Britsche regeering waarschuwt allen, die achter de ^politiek staan, v/elke door het bestuur der congres- partij wordt bepleit. De Britsche regeèring hoopt ernstig, aldus Ame- ry, dat het Indische volk geen be weging zal steunen, waaraan cata strofale gevolgen, verbonden zijn. De arbeidersafgevaardigde Ammon stelde nieuwe onder handelingen met Indië voor. Men zou daarbij geen groot prestige verlies lijden, 7,00 ze»de hij. De Labourafjgevaardigde S'hinwell zeide, dat Engeland breeds' genoeg in het nauw zit" om nog een con- Als opperste bevelhebber ge looft hij dit met succes te kunnen doen. MADRID, 31 Juli (ANP). Naar uit Washington wordt gemeld, is. president Roosevelt, tot het besluit gekomen, dat hij zonder verdere wetgevende maatregelen alle stappen kan ondernemen om'een inflatie te voorkomen. Hij beschikt naar zijn meening' als opperste bevelhebbü in oorlogstijdeh op grond van de prijs;- controle over voldoende machtsbe voegdheid om aan .iedere situatie het hoofd te kunnen bieden. Groote schade ,.un vijandelijk militaire inrichtingen. TOKIO, 31 Juli (Domei). Het kei zerlijk hoofdkwartier maakt bekend, dat vliegtuigen van de Japansche niarineluchtmacht op de avonden van 25, 27 en 28 Juli Townsville, een strategisch punt in Noordoost-Aus- stralië, hebben aangevallen en aan zienlijke schade hebben aangericht aan de vijandelijke luchtbasis en aan andere militaire inrichtingen. Van terugtrekken mag geen sprake zijn. STOCKHOLM, 30 Juli (DNB). De Prawda keert zich weer tot de bols jewistische soldaten en verklaart, dat men volstrekt begrijpen moet, dat de bolsjewieken zich niet mo gen terugtrekken. Iedere duimbreed Sovjetgrond; die wordt opgegeven, verzwakt de verdere verdedigings mogelijkheden. Een terugtocht maakt inbreuk op den, door de strijders van het roode leger af gelegden eed. Sovjetsoldaten, die hun stellingen opgeven, plegen een misdaad. Uit New York wordt gemeld, dat Stalin den troepen bevel heeft ge geven thans in geen geval meer te wijken. aardbeving in Roemenië. (D.N.B.) - Het seismologisch insti tuut te Boekarest hééft Woensdag avond een aardbeving geregistreerd, waarvan de haard zich omstreeks jdG km van Boekarest bevond. In de hoofdstad word de aardbeving wei nig, krachtig gevoeld. De eenige nog in dienst van de Ned. Spoorwegen zijnde overwegwachteres, mevr. W. Tiinmei-v. d. Visch te Bllt- hoveii, gaat na 20-jarigen dienst, baar beroep met pensioen verlaten. (VPN-De' Keijzer-Pax Holland ih) flict met Indië op zijn schouders te nemen. De conservatief Locker Lampson zeide, dat Gandhi in geen geval gearresteerd moet worden, om dat daardoor nog meer reclame voor hem gemaakt zou worden. In antwoord op een vraag van den arbeidersafgevaardigde Sorensen verklaarde Amery, dat in Indië een aantal communisten is vrijgelaten, die bij de oorlogvoering behulp zaam zullen zijn. Tot steun van heit Chineesche volk. STOCKHOLM, 30 Juli (DNB). De Engelsche minister van buitenland- sche zaken, Eden. heeft, aldus meldt de 'Britsche berichtendienst, het Engelsche volk opgeroepen, hulp aan China te verleenen. Ondanks hun eigen moeilijkheden, aldus zeide hij, hebben de Engelschen een warm hart voor het Chineesche volk. Het geld, dat bijeengebracht wordt, zal direct aan mevrouw, Tsjang, Kai Sjek worden afgedragen, opdat het kan worden verdeeld onder zieken huizen, vluchtelingen, scholen en andere behoeftige instellingen. Eden noemde de transportmoeilijkheden een hinderpaal voor het 'zenden van geneesmiddelen en wapens, doch meende te moeten wijzen op de „mo gelijkheid van nuttige hulpverlee- ning" in China zelf. Op deze wijze, zoo zeide hij, kunnen de Engelschen iets- van hun schuld aan China af betalen. BERLIJN. 30 Juli. (A.N.P.) In de Engelsche discussie over het tweede front is een, volgens hier heerschen- de opvatting interessante, ontwik keling ingetreden. Binnqp 48 uur heeft n.l. de Britsche pers, met uit zondering van'twee bladen, de ge- dachtenwisseling over deze kwestie stop gezet. Zelfs bladen, die nog enkele dagen geleden het luidste riepen om een tweede front, beijve ren zich van het thema af te komen door te wijzen op de avontuurlijk heid van een dusdanige poging. In de Wilhelmstrasse wordt van deze wending nota genomen,' men zwijgt echter over de achtergronden. De kwestie in het Lagerhuis. Naar de politieke correspondent van de News Chronicle meldt, zou den bij het begin van de Engelsche Na de bevrijding van de bolsjewistische terreur door de Duitsche troepen be gint het religieuze leven der bevolking, in het sovjet-gebied weer on te bloeien. Na tientallen jaren heeit de doop weer in het openbaar plaats. (ScheTl-Fellinga-PK Wacker- Pax Holland m) In den mast van den Italiaanschen on derzeeër „Barbarigo" bij terugkeer op zijn basis. Bij de Amerikaansche kust werd een oorlogsschip van de Maryland- klasse in den grond geboord. (Luce-Orbis-Holland-Pax Holland m) Van den strijd Noordelijk van Orel. Op marsch tegen den vijand* door een korenveld. (Hoffmarn -Stapff-PK Lachmann-Pax Holland m). parlementszitting enkele leden van het Lagerhuis een poging' hebben ge daan om de kwestie van het tweede front in het kader van een debat in het parlement aan te snijden. 68 Bolsjewistische tanks vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 30 Juli' (D.N.B.) Het op- pei'bevel der weermacht maakt be kend: Ten Zuiden van Rostof ach tervolgen formaties van leger en Waffen-SS in ten deele zwa re gevechten met vijandelijke achterhoede-troepen den wijken den vijand. Ten Zuiden van de rivier Sal hebben snelle troepen de stad Proletarskaja stormen derhand genomen en op ver scheidene plaatsen de laatste groote spoorwegverbinding tus schen het Kaukasusgebied en de rest van de Sovjet-Unie ver broken. Hierbij onderscheidde zich een Brandenburgsche divisie tanks in hooge ryate. Bij den afweer van vijandelijke ontlastjngsaan vallen vernietigde een Würtembergsch-Ba- den|che snelle divisie gisteren in een verbitterden strijd 68 grooten- deels zware tanks. Sterke groepen gevechtsvliegtuigen steunden na eeig succesvolle luchtverkenning de aan vallen van het leger. In de groote bocht van den Don werd den vijand de terugtocht afgesneden. In het gebied van Woronesj heeft de vijand gisteren weer 18 tanks verloren. In den midden-sector en ten Zuiden van het Ilmenmeer wor den in moeilijk terrein succesvolle plaatselijke gevechten geleverd. In het hooge Noorden zijn bij ■luchtaanvallen de ravitailleerings- en werfinstallaties bij Moermansk benevens een groot troepenkamp ten Westen van de Baai van Kola zwaar getroffen. 1 Stooraanvallen van afzonderlijke Britsche bommenwerpers, "die over dag onder de bescherming van zwa re bewolking op steden in het Rijn land werden gedaan, hadden slechts geringe uitwerking. In den afgeloo pen nacht viel een formatie Britsche' bommenwerpers enkele plaatsen- in d°_ Saarpalts aan, vooral woonwijken ui' de stad Saarbrücken, waarbij o.a. de Gouwschouwburg compleet werd verwoest. De burgerbevolking leed verliezen. Zeven der aanvallende' vliegtuigen werden 'neergeschoten, twee andere door schepen der Duit sche marine boven de - Duitsche bocht omlaaggehaald. Aaif_'de Opstkust van Enge land heeft een gevechtsvliegtuig overdag voltreffers van bommen "geplaatst op de installaties van een wapenfabriek. Vrij sterke strijdkrachten der luchtmacht hebben in den afgeloopen nacht opnieuw een aanval gedaan op Birmingham. Verkenners namen vanochtend tal van uitgestrekte, groote branden waar. Voor de Nederlandsche kust heb ben patrouillevaartuigen van 10 aan vallende Britsche snelkanonneerboo- ten er 4 tot zinken gebracht en een ander in brand doen vliegen. De vijand staakte den strijd. Het Italiaansche legérbericlit. ROME, 30 Juli. (Stefani) Het legerbericht'luidt als volgt: De operatieve bedrijvigheid aan het Egyptische front heeft zich gis teren beperkt tot acties van pa- rtrouilles en artillerieduels. Onze .vliegtuigformaties deden met suc ces aanvallen op vliegvelden en cen tra achter de vijandelijke linies. Een onzer toestellen keerde niet op zijn basis terug. Vliegtuigformaties van de as heb ben militaire installaties op Malta gebombardeerd. Aanzienlijke ver woestingen werden aangericht in de doelen. Twee Spitfires werden in luchtgevechten neergeschoten door Duitsche jagers. Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht brisantbom men laten vallen op de omgeving van Licata. Een burger werd ge wond. geen schade werd waargeno men. Duifschland wint op alle fronten. EXTRA BERICHT. 167.000' TON SCHEEPS- RUIMTE TOT ZINKEN GEBRACHT. Uit het HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 31 Juli D.N.B.)' Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: Duitsche duikbooten hebben de vijandelijke scheepvaart weer zwaar getroffen. Uit krachtig beschermde konvooien werden in het centrale deel van den Atlantischen Oceaan en voor de Amerikaansche kust tot zinken gebracht vijf schepen met 41.000 brt, 12 'afzonderlijk varende schepen met 7-3.000 brt., vijf vrachtzeilschepen en een bewakingsschip. Voor de westkust van Afrika zeven schepen met 53.000 brt. en in het Oostelijke bekken van de Middellandsehe zee vijf vracht- zeilschepen. Uit konvooien in den Atlantischen Oceaan wer den door torpedotreffers zwaar beschadigd een torpedojager en twee schepen met 17.000 brt. en in de wateren van Cyprus een Britsche torpedojager. Het Duitsche duikbootwapen heeft daarmede de torpedeerin- ten van deze maand verhoogd met opnieuw 167.000 brt. De vijand verloor weer 24 koop vaardijschepen, tien vrachtzeil schepen en een bewakingsvaar- tuig, behalve de als beschadigd /vermelde schepen en torpedo jagers. VERDUISTER GOED! ZON 31 Juli onder: 21.33 1 Aug. op: 6.00 MAAN 31 Juli opr 23.24 onder: 10.30 3 Augustus Laatste kwartier. In 4 dagen boven Europa 110 bommenwerpers ver loren. BERLIJN, 30 Juli (DNB). Over de zware verliezen, die de Britsche luchtmacht den laatsten tijd bij haar aanvallen op Duitsche steden heeft geleden, deelt het opperbevel der Duitsche weermacht mede: Alleen al in de laatste vier da gen heeft de Engelsche lucht macht boven Duitschland en het bezette gebied 110 bommenwer pers verloren, hetgeen ongeveer 50 procent der gebruikte toestellen vormt. Daarnaast wordt de Engelsche luchtmacht zwaar getroffen door het verlies aan vliegers. In nauwelijks vijf weken tijd zijn meer dan 1000 Britsche of in Britsche dienst staan de vliegers, die behoorden tot de be manningen der boven Düitsch ge bied neergeschoten vliegtuigen, in Duit'sche gevangenschap geraakt, BERLIJN, 30 Juli. (D.N.B.) De Deutsche diplomatisch-politische korrespondenz schrijft, dat de vie ring door Moskou van den tweeden verjaardag van het „vrijwillige" be sluit van Estlanders, Letlanders en Litaujërs, zich piet de Sovjet-Unie te vereenigen, de onoprechtheid der Anglo-Amerikaansche propaganda duidelijk onthult. Vooral de propa ganda van Roosevelt had, met het oog op de bezorgdheid, die bij het Amerikaansche volk bestaat wegens debolsjewistische aanspraken op de randstaten, getracht den indruk te wekken, datdergelijke aanspra ken èr met meer waren. Te dien einde werd een uniforme regeling voor de Amerikaansche pers vast gesteld. Zoo meldde op 13 Juni de Scripps-Howardpers, dat Roösevelt in het belang van de beginselen van het Atlantic Charter al zijn krach ten had ingespannen tegenover de pogingen van Stalin, die den jyair- borg wenschte, dat de Sovjet-Unie na den oorlog de drie randstaten en deelen van Finland, Polen en Roemenië kon inlijven. Daarop had men het plan laten vallen, aldus dit bericht. De Philadelphia Record schreef, dat de Sovjet-Unie den vereenigden staten een groote concessie had ge daan door niet te blijven vasthou den aan de annexatie der randsta ten. RANDSTATEN MOETEN WORDEN INGELIJFD. De Diplo merkt op, dat Cripps de oneerlijkheid van deze Ameri kaansche propaganda heeft ont huld door onlangs in -de World Review te verklaren, dat het een vaststaand feit was, dat de rand staten, welke reeds van het Tsarenrijk een integreeerend deel waren geweest, bij de Sovjet-Unie moesten worden ingelijfd. Deherdenking te Moskou en het daarover gepubliceerde bericht van Tass hebben dit thans ten overstaan van de wereld bevestigd. ,Een mia- leidingspoging van Roosevelt is daarmee een snellen dood gestorven. Het bolsjewisme, dat reeds voor den oorlog met Duitschland van plan was de volken der randsta ten te liquideeren door vernieti ging of wegvoeren naar Siberië, houdt aan zijn oude bedoeling vast. De annexatie dezer landen en. de vernietiging der bevolking is natuurlijk niet het laatste doe), maar een étappe op den weg naar - het Westen. .Betrouwbare hulppolitie noodzakelijk." In het jongste nummer van „Volk en Vaderland" doet de leider der N.S.B. een beroep op de leden der beweging tusschen de 18 en 45 jaar, om zich beschikbaar te stellen voor de wacht aan het thuisfront. Na te hebben uiteengezet, hoe- aan het thuisfront ge'bouwd $noet' wor den door middel van vérsterking der beweging, in Landstand, Arbeids front en Volksdienst, Schrijft Mus sert: „Daarenboven moet 't thuisfront versterkt worden in weerbaren zin. Dit is in dezen tijd nog het meest noodzakelijk. Iedej- weet koe er gestookt en geroddeld v.-ordt, hoevelen er nog zijn, die in ernst meenen, dat ons vader land er door gebaat zou worden als de Engelschen hier een inval zouden doen en hoe zij in hun domheid in staat zouden zijn om mede te helpen aan daden van terreur of sabotage. Maar afgezien daarvan: er kunnen zich rampen voordoen, die ordemaatregelen van bijzonderen aard noodig maken. In al deze gevallen is een betrouw bare hulppolitie van duizenden mannen noodzakelijk. Het is onze taak deze duizenden mannén be reid te stellert dit is een belang rijk stuk -van het thuisfront, dat gevormd moet worden. Een paar duizend - hebben zich aangemeld voor de hulppolitie, maar vele duizenden moeten volgen. Het is mijn wensch, dat in het belang der beweging en van ons volk, de leden .der beweging tusschen 18 45 jaar, die gezond en recht van lijf' en leden zijn en niet naar het Oostfront vertrekken, zich' bereid verklaren plichtsgetrouw de wacht aan het 'thuisfront te be trekken. Degenen, die tot de hulppolitie worden toegelaten, ontvangen een korte opleiding en blijven daarna verder hun gewone werkzaamhe den verrichten. Zij zullen dan ten minste in staat zijn om in moei lijke tijden een werkelijk thuisfront te vormen, zoodat zij later, wan neer de Oostfronters teug kee- ren, kunnen zeggen, dat zij 'niet met hun duimen gedraaid hebben, magr dat zij hier aqn het thuis front hun fiiicht hebben gedaan en het zooveel kleinere offer blij moedig hebben gedragen". Zooals men weet is bij verorde ning van 21 Mei 1942 no. 57, later gewijzigd bij verordening van 19 Juni 1942 no. 67, door den Rijks commissaris een vrijwillige hulppo litie ingesteld, die tot taak heeft de ondersteuning van de gewone poli- tiejprgarien, bij de bestrijding van rampen en andere openbare nood toestanden, bij de bestrijding van ernstige gevaren en schaden, welke ten gevolge van luchtaanvallen ont staan en in andere bijzondere geval len van handhaving van de opena- re orde en de veiligheid van het openbare leven. Tot „Agent der Vrijwillige Hulp politie" kan slechts worden aange steld: hij me -• f a. de Nederlandsche nationaliteit bezit; - c. ten minste 18 en ten hoogste 45 jaar oud is; c. lichamelijk, geestelijk en mo reel geschikt is; d. de nieuwe Europe'ësche orde voorstaat en bereid is deze naar zijn beste vermogen te dienen. 's-GRAVENHAGE, 30 Juli. Bij be sluit van den commissaris-generaal, voor bestuur en justitie is W. Th. de Leeuw met ingang van 22 Juli 1942 ontslagen als burgemeester van Eist. X EEN EERVOLLE BENOEMING. 's-GRAVENHAGE. 30 Juli. Oe Führer heeft den Beauftragte voor de provincie Zuidholland, pg. Schwe- bel, benoemd tot Reichsrichter aan hét Reichsverwaltungsgericht. Pg. Schwebels werkzaamheid als Beauf tragte van den Rijkscommissaris voor de provincie Zuidholland wordt door deze benoeming niet beïnvloed. 's-GRAVENHAGE, 31 Juli. Voor de volgende week zijn v.oor het koopen van de gebrui kelijke rantsoenen brood, beschuit en Vleesch de bonnen 39 aangewezen. Van de rookerskaart Voor mannen "zijn de bonnen 39a geldig verklaard. HONDEN- EN KATTENBROOD OP BON 6. 's-GRAVENHAGE, 30 Juli. Van 1 tot en met 31 Augustus 1942 zijn op bon no. 6 van de voederkaaxten voor honden dezelfde hoeveelheden, benden-brood beschikbaar als in dp voorafgaande periode. Op bon no. 6 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt oyer de vermelde periode 1% kg kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 Augustus zijn de bonnen 110. 6 van vermelde kaarten ongeldig. Zij mogen nadien niet meer worden aangenomen. GENERATORANTHRACIET EN BAGGERTURF. Bonnen voor Augustus. 's-GRAVENHAGE, 31 Juli. Gedu rende het tijdvak van 1 tot en met 31 Augustus 1942 geven de met de woorden „generator-aqthraciet 8e periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van een hectoliter (max. 75 kg) anthracietnootjes 4 of 5, terwijl gedurende hetzelfde tijd vak de met de woorden „generator- turf achtste periode" gemerkte bon nen recht geven op het koopen van 50 stuks baggerturf. Op bon 03 KF. 's-GRAVENHAGE, 31 Juli. Gedu rende het tijdvak van 1 Augustus 1942 tot en met 30 April 1943 de met „03 KF" gemerkte bonnen der kookkaarten voor vaste brandstoffen deze recht op het koopen van een eenheid Vaste brandstoffen voor kookd.oeleinden, met uitzondering van anthraciet en fabrieksturf. Men dient er rekening mede te houden, dat men met de 'op dezen ben betrokken brandstoffen tot 15 September 1942 dient uit te komen, aangezien eerst op genoemden da tum wederom een bon zal wprden aangewezen. De regeering van Iran afgetre den. (D.N.B.) - De Iraansche mi nister-president Soeheily heeft gis ter in liet parlement het aftreden van zijn regeering medegedeeld, zoo meldt radio-Teheran. Op verzoek van den Sjah zal Soeheily zich tot de vorming van een nieuwe yegee- ring met de loopende zaken belas ten. Na een korte pauze is de regee- rmg tot een geheime zitting over gegaan. s De nieuwe Turksche ambassa deur te Berlijn. (D.N.B.) - De nieu we Turksche ambassadeur te Berlijn, Saffed Arikan, die Zaterdag uit An kara is vertrokken, heeft tegenover een vertegenwoordiger van het D.N. B. verklaard: „Ik verheug mij op mijn vertrek naar Duitschland. Onze vriendschap met Duitschland is op recht en hecht. Met als mijn krach ten zal ik er naar streven, die vriendschap nog te .vefstgclien".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1