De stem van liet Oostfront. Bolsjewisten stroomen in wanorde terug. DAGBLAD VOOR Strijd om belangrijk spoorweg knooppunt. DE STRIJD IN HET OOSTEN. Iè4e Jaargang No. 178 Britsche aanval bij El Alamein teruggeslagen. Indië blijft onafhanke lijkheid éisehen. Von Papen óprecht vriend van Turkije. Toenemend gebrek aan scheepsruimte. Mijnwerkersstakingen in Engeland. Vergeefsche aanval van Britsche vliegtuigen op de Oostkust. Vrachtbooten of transport vliegtuigen? Zwitserland in dezen tijd. „Hoe harder de nood, hoe krachtiger onze wil". Belangrijke steden in de Oekraïne bezet. 3 k.g. aardappelen. Geen schoenenverkoop in de komende week. Scheurpremie f 200 per hectare. Een vijfling geboren. Deie courant verschijnt dageltfks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10, franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Iel. Administratie (abonn., advert.) 3330, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 010 per m.M., minimum 14 m.M. J 1.40 elke 3'/, m.M. meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. -Brieven aan de Uit*. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon. Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 4 pagina'* Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Zaterdag 1 Aug. 1942 Vijandelijke scheep vaart wederom zeer iwaar getroffen. hoofdkwartier van den FüHRER, 31 Juli. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Duitsche, Roemeensche en Slo- waaksche troepen hebben den be nedenloop van den Don over een breedte van 250 km overschreden en de in dezen sector ter verdedi ging opgestelde vijandelijke strijd krachten verslagen. De vijand, diie in volslagen vluoht en wanorde terugstroomt, wordt door snelle formaties en vooruitgezonden af- deelingen der infanterie en door divisies jagers vlak op de hielen gezeten en hem is reeds thans op verscheidene plaatsen in voorbij- strevende achtervolging de verde re terugtocht afgesneden. De top pen der Duitsche aanvalslegers staan reeds op 180 km ten Zuiden van den Don. Om het belangrijke spoor we gknooppunt Salzk wordt sedert hedenochtend gestreden. Een divisie infanterie heeft Koetejefskaja ingenomen. Het aan tal gevangenen en de buit nemen voortdurend toe, doch zijn bij den snellen opmarsch tot dusver niet te overzien. Het luchtwapen heeft in onophou delijk optreden ingegrepen in de achtervolgingsgevechten, het dreef' talrijke colonnes uiteen en verhin derde, dat de tegenstander zich op nieuw nestelde. yin de groote boclit van den Don hebben Duitsche en Roemeensche troepen den vijand over de rivier geworpen. Italiaansche formaties hebben plaatselijke, door tanks ge steunde Sovjet-aanvallen bloedig af geslagen. Uitbraakpogingen van in gesloten vijandelijke strijdkrachten en Ontlastingsaanvallen der Sovjet hieven vruchteloos. Bij deze gevech ten heeft de vijand gisteren 62 tanks verloren. Ook in de bocht van den Don hebben formaties gevechtsvlie gers én slagvliegtuigen in de aan- valsoperatiës ingegrepen. Den ravi- tail 1 eeringverbindingen der bolsje wieken werd op spoorwegen en wa terwegen overdag en des nachts zware schade toegebracht. In het gebied van Rzj^f zijn krach tige aanvallen der bolsjewieken, ten deele in tegenaanvallen, afgeslagen en daarbij zijn 40 tanks vernield. Aan het front van de Wolchof en voor Leningrad zijn plaatselijke aan vallen van den vijand mislukt. Bij pogingen der bolsjewieken om dé Newa over te steken werden 7 boo ten vernietigd. In de Finsche Gclf heeft het luchtwapen een vijandelijk luchtsteunpunt op het eiland Lavan- saari bestookt. In Egypte hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen in den nacht van 29 op 30 Juli verscheidene vliegvel den bij Cairo bestookt met bommen van zwaar kaliher. In loodsen en tankkampen ontstonden verscheidene groote branden. Voltreffers tusschen dicht bij elkander staande vliegtui gen richtten zware vernielingen .aan. Van twee vliegtuigen, die gister middag boven Noordduitscft kustge bied hebben gevlogen, is één tijdens luchtgevechten neergeschoten. «Nog 17 Britsche vliegtuigen zijn aan het Kanaal en aan de Noorsche kust neergeschoten. Iri de wateren van Brighton hebben lichte gevechts vliegtuigen overdag een koopvaar der van 3000 brt. tot zinken ge bracht. hn den afgeloopen nacht heeft het luchtwapen met vrij sterke strijd krachten zijn aanvallen op voor den oorlog belangrijke doelen in Bir mingham herhaald. De verkenning in de vroege ochtenduren deed zien, dat talrijke zeer uitgestrekte bran den woedden. Vijandelijke scheepvaart zeer zwaar getroffen. Zooals in een extra-bericht is1 medegedeeld, 'hebben Duitsche dtökbooten de vijandejijke scheep vaart weer zwaar getroffen. Uit krachtig beschermde convooien werden in het centrale deel van den Atlantischen Oceaan en voor de Amerikaansehe kust» tot zinken gebracht vijf schepen met 41.000 brt., 12 afzonderlijk varende sche pen met 73.000 brt., vijf vracht- zeilschepen en een bewakings schip; voor de Westkust van Afri ka izeven schepen met 53.000 brt. en in het Oostelijke bekken van de Middtellandsche Zee vijf vracht- zeilschepen. Uit convooien in den Atlantischen Oceaan werden door torpedotreffers zwaar beschadigd een torpedojager en twee schepen met 17.000 brt. en in de wateren van Cyprus een Britschei torpe dojager. Het Duitsche duikbootwapen heeft daarmede de-torpedeeringen van déze maand verhoogd met opnieuw 167.000 brt. De vijand verloor weer 24 koopvaardijsche pen, tien vrachtzeilschepen en een bewakingsvaartuig, behalve de als beschadigd vermelde schepen en torpedojagers. ROME, '31 Juli (Stefani). Het Ita liaansche weermachtbericht van he den luidt als volgt: Een vijandelijke aanval ten Z. van El Alamein is duidelijk terugge drongen door onze detachementen. Normale activiteit van verkennings elementen van weerszijde aan de rest van het front. De sterkte To- broek is gebombardeerd door Brit sche toestellen, waarvan er één door het afweergeschut werd neergescho ten, het storttè brandend omlaag. De schade is beperkt, er worden geen verliezen gemeld. Boven Malta wer den tijdens bombardementsacties van Italiaansche en Duitsche lucht- formaties levendige gevechten gele verd; waarbij de RAF 5 toestellen verloor, die neergeschoten werden door jagers der spil. Een van onzé vliegtuigen" keerde niet op 'zijn basis terug. Geen voetval voor andere mogendheden. STOCKHOLM, 1 Aug. (D.N.B.) Naar de Britsche nieuwsdienst méldt heeft Pandit Nehroe, de leider van het Indische congres, gisteren te Al lahabad verklaard: Zonder erkenning van ons principieel standpunt in zake de onverwijlde onafhankelijfcheids- verkaring zou elke ronde-talfel- conferentie, zooals door den lei der der Indische liberaleij wordt voorgesteld, voor ons niet aan vaardbaar zijn, daar zulks sléchts een teruggaan zou be- teekenen naar de oudé metho den, die een mislukking geble ken zijn. Het denkbeeld, een andere mo gendheid te voet te moeten vallen, stuit "ons tegen de borst. In antwoord op een desbetreffende vraag ver klaarde Nehroe nog, dat een Ameri kaansehe of Ohineesehe bemiddeling slechts aanvaardbaar is op grondslag van de Indische onafhankelijkheid, Behartenswaardige opmer kingen van Turksch blad. ISTANBOEL, 1 Aug. (DNB). In zake de verklaringen van den nieu wen Turkschen ambassadeur te Ber lijn; Saffet Arikan, schrijft het Turk- sche blad Tasviri-Éfkiar o.a. het vol gende: Er bestaat geen twijfel over, dét Duitschland tot dusver aan Turkije niets dan vriendschap be wezen heeft. Even zeker is het, dat de Duitsche ambassadeur von Papen in deze vriendschap groot aandeel heeft. Hij is de ervaren, bekwame diplo maat met wijden blikdie in den vo- rigen oorlog in het Turksche leger diende en een oprecht vriend van Turkije is. Dat von Papen zich van het begin van dezen oorlog af in ons land bevindt, is voor beide partijen stellig een. buitenkansje, want de bedachtzame en voorzichtige poli tiek van dezen ambassadeur heeft de loyale en zuivere houding der Turksche regeering gesteund, welke vermeed, in eenig avontuur te gera ken. Zoo zijn de beide staten vrien den gebleven en hebben zij htm we- derzijdsche betrekkingen versterkt ondanks de vele moeilijkheden en crisis, dank zij deze aan beide zij den heerschende hartelijke vriend schap konden er tusschen Duitsch land en Turkije voordeelige handels overeenkomsten gesloten worden. Saffet Arikan, zoo vervolgt het blad is een politicus uit de militaire school, die deze feiten op hun juiste waarde weet te schatten. Daarom heeft hij ook, alvorens naar Berlijn op reis te gaan, gesproken over de Duitsch-Turksche vriendschap, die hij met alle krachten nog wil pogen te bevorderen. Niemand kan voor spellen, zoo besluit het blad, hoe lang deze oorlog nog zal duren. Ook de landen, die niet aan dezen strijd deelnemen, maken zekere crisis door, precieszooals de landen die den oor log voeren. Daarom is het van be- teekenis, dat aan beide zijden de buitenlandsche politiek gevoerd wordt door mannen, die de bestaan de 'vriendschap weten te waardeeren. Het gebruik van zeilschepen bewijst het. BERLIJN, 31 Juli. (D.N.B.^Met betrekking tot de nieuwe jnoote successen van de Duitsche duikboo- ten deelt het opperbevel der weer macht nog het-volgende mede: Het tot zinken brengen der sche- -pen geschiedde in een operatie gebied van meer dan 5200 zeemijlen. Van de Amerikaansehe oostkust over den Atlantischen Oceaan tot in het zeegebied van Cyprus vielen de Duitsche onderzeebooten onophou delijk den vijand aan en hebben zij de ravitailleeringsscheepvaart nieu we zware verliezen toegebracht. De zware bescherming, van zijn bedreigde zeewegen dooi den vijand kan niet verhinde ren, dat zijn schepen zoowel aan de Amerikaansehe als aan de Afrikaansche kust op het uitgestrekte, zeegebied vah den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee aan de duikbooten van de spilmogend- heden ten offer vallen. Het feit, dat er zich onder de tot zinken gebrachte schepen niet min der dan 10 zeilschepen bevinden is kenmerkend voor het toenemends gebrek aan scheepsruimte van den vijand. Daar de zeilschepen niet, zooals de grootere schepen vet- op zee behoeven te gaan, doch in de onmiddellijke nabijheid van de ku?t hun plaats van bestemming trachten te bereiken, staan j^ij niet dezelfde mate bloot aan 'de aan vallen der duikbooten als tere koopvaardijschepen. de groo VERDUISTER GOED I ZON MAAN ZON MAAN Aug. onder: Aug. op: op: onder: onder: op: op: onder: Aug. Aug. Aug. Aug. 2-1.32 6.01 23.48 11.42 21.30 6.03 12.51 3 Augustus Laatste kwartier. 250 Nederlandsche vrijwilligers zijn Donderdag naar het Oostelijk front ver trokken. In den Dierentuin te 's-Graven hage vond een af scheidsplechtigheid plaats. Vóór hun vertrek werden de manschappen toegesproken door den leider der N.S.B., ir. A. A. Mussert, luitenant- generaal Seyffardt en SS Gruppen- führer Ranter. Een overzicht tijdens liet spelen van het volkslied. (Stapf-Borrius-Pax Holland m) V - mm "4 GENEVE, 31 Juli. D.N.B.) De Manchester Guardian meldt, dat in Lancashire en Cheshire 3000 tot 4000 mijnwerkers in staking zijn, in velband met looneischen. Het ge vaar bestaat, dat andere, mijnwer kers in sympathiestaking .gaan. Veertien toestellen neergehaald. BERLIJN, 31 Juli. (D.N.B.) Naar het D.N.B. van militqjre zijde ver neemt heeft .vanmiddag een forma tie Britsche bommenwerpers ge tracht een aanval te doen op de kust van het bezette Westelijke ge bied, ter hoogte van den mond van de Somme. De bommenwerpers werden sterk door jachtvliegtuigen beschermd. Alvorens het gelukte dieper het land binnen te dringen, werden de Britten in het kustgebied Tloor de Duitsche jagers opgevangen en tot den strijd gedwongen. Bin nen korten tijd werden veertien Britsche vliegtuigen ten val ge bracht -fr'aarbij slechts een Duitsch toestel verloren ging. PLAN VAN AMERIKAANSCH INGENIEUR. WASHINGTON, 31 Juli. (A.F.I.P.) Het project van ingenieur Henry Kaiser die aan de regeering van Washington voorgesteld heeft de constructie van vrachtbooten op te geven en in plaats daarvan 5000 transportvliegbooten te laten bou wen, wordt heftig bestreden door talrijke deskundigen „van het bureau voor oorlogsproductie. Deze experts zijn van meening dat dit plan niet zal kunnen uitgevoerd worden om dat er gebrek hjeerscht aan zekere grondstoffen o.a. aan chroom. Kaiser vertoeft op dit oogenblik te Washington waar hij Roosevelt voor zijn project tracht te interes seeren. BERN, 31 Juli. (D.N.B.) Aan den vooravond van den Zwitserschen na- tionaleh feestdag heeft de hondspre sident, Etter, eeen radiorede gehou den, waarin hij onder meer zeide: „Over enkele weken zal 't 3 jaar ge leden zijn, dat de oorlog uitbrak. Zware, onbeschrijfelijke bëproevin- gen zijn sindsdien over de volkeren der aarde gekomen. Hoe langer de oorlog duurt, des te ernstiger zijn de gevolgen'ook voor ons land. In- en uitvoer stuiten op toenemende -.be lemmeringen. De moeilijkheden ten aanzien van voedsel en grondstoffen doen zich dagelijks mees- g^iKielen. ivlaar hoe harder' de nood ons" aan pakt, des te krachtiger zal hij ook onzen gemeenschapswil maken". Pantserwagens rollen aan voor den aan val op Rostow. De strijd vanuit de huizen ligt den bolsjewisten bijzonder. Reeds bij de eerste -huizen der stad moesten de binnenrukkende Duitsche troepen een sterken vijandelijken tegen stand breken. (Atlantic -Holland-PK Knödler-Pax Holland m) Zeven booten door aiweervuur vernield BERLIJN, 31 Juli (DNB). Naar het opperbevel der weermacht over cle gevechten in de groote bocht vdn den Don en bij Woronesj mededeelt, zijn in het gebied van Kalatsj door een omsingelende Duitschen aanval op 2 Juli verscheidene vijandelijke groepen strijdkrachten afgesneden van den terugtocht over den Don. Vergeefs trachtten de bolsjewieken in hardnekkige tegenaanvallen den weg naar den Don weerf open te ma ken. Op een andere plaats in dit geveehtsgebied hebi*n de Duitsche troepen aanvallen' yan vijandelijke infanterie en tanks afgeslagen. Een Duitsche tankaanval dreef concen traties der bolsjewieken uiteen en bracht den vijand zware verliezen toe. De bezetting der Oekraine. Bij de bezetting van belangrijke gebieden "in de Oekraine zijn twéé steden, die van belang voor de in dustrie zijn, door de verbonden troepen genomen, Sjachty en Ka- mensk-Sjachtinski.^De eerste stad'is gelegen aan den uitersten .Zuidoos telijken uitlotoper van het kolenge- bied van den Donets, aan den spoor weg Moskou.-Rostof. Vroeger heette zij Alexandrowsk-Groesjeskij. De omgeving wordt als het productief ste kolengebied der Sovjet-Unie' be schouwd en levert bijna 10 procent der steenkdlenproductie der Sovjet- Unie. Kamensk-Sjachtinski ligt ten N. van Rostof aan den Don en bezit verscheidene wapenfabrieken en che mische fabrieken. Fransche koopvaarder uit Engeische honden bevrijd. Na wederrechtelijke poging tot opbrenging. VICHY, 1 Aug. (DNB). De Fran sche admiraliteit maakt bekend: Het Fransche s.s. Mitidja is op 26 Juli tegen den avond, toen het-op weg was van Oran naar Marseille, aangehouden en opgebracht door een Engeische duikboot, hoewel het slechts éen lading graan, wijn en erts voor frankrijk en. in het gehebl geen contrabande aan boord had. Een Fransche tprpedoboot, die op patrouille was en een afdeeling ma rinevliegtuigen, grepen in en be vrijdden het schip uit'de, macht van de Engeische duikboot. De Mitidja is op 30 Juli zonder verdere incidenten te Marseille aangekomen. Ten Zuiden van den Don hebben de Dfiitsche troepen, naar het DNB verneemt, bij de achtervolging van de verslagen bolsjewieken de stad Koesjtsefskaja; een spoorwegknoop punt ten Zuiden van Rostof, ingeno men. Van het omsingelingsfront bij Leningrad. Van militaire zjj.de verneemt het DNB: Aan het omsingelingsfront van Leningrad hebben Duitsche troepen vijandelijke strijdkrachten teruggeslagen, die trachtten met booten de Newa over té steken. Ze ven booten werden door afweervuur vernietigd. DE STRIJD OP DEN OCEAAN VAN VITAAL BELANG. De eerste lord van de Britsche admiraliteit, Alexander, heeft giste ren, naar uit Lissabon wordt ge meld, een radiorede gehouden, waarin hij o.a. verklaarde, dat de slag op den Atlantischen Oceaan thans van even vitaal belang is als tevoren. Deze oorlog, aldus Alexan der, is de felste, dien de Britsche vloot tot dusver heeft moeten voe ren en dit. is vooral toe te schrijveh aan het optreden van de vijande lijke luchtstrijdkrachten. Het ge bruik van de luchtmacht heeft groote veranderingen teweegge bracht in de strijdmethoden van de Britsche vloot. De uitwisseling der diplomaten. (D.N.B.) - Het Ja;b ministerie van buitenlandsche zaken heeft be kend gemaakt, dat de Japansch- Britsche onderhandelingen over de uitwisseling van diplomaten en on derdanen met succes zijn geëindigd. Het dep. van butenlandsche 'zaken heeft .gister officieel bekend ge maakt, dat het Japansche schip Ta- toeta Maroé met rond 600 Engeische diplomaten en onderdanen aan boord uit Yokohama is vertrokken naar Lorenzo Marques. Engelsclien nemen Portugeesche post in beslag. (D.N.B.) - De Engei sche controleautoriteiten, te Gibral tar hebben de geheele post, welke het Portugeesche passagiersschip •Carvalho Araujo vervoerde, in be slag genomen. Het heeft onder de Portugeesche' openbare meening zeer groote verontwaardiging ver,- corzaakt. De in beslag genomen post is de zuiver Portugeesche, welke van 'de Portugeesche koloniën en van de eilanden naar het moederland werd gezonden. IV] k,g. op de bonnen no. 39 A. 's-GRAVENHAGE, 1 Aug. De secretaris-generaal van het de partement van landbouw en vis- scherij maakt bekend, dat voor de distributieperiode van 2 tot en met 8 Augustus hét aardap pelrantsoen wederom is vastge steld op 3 kilogram. In verband hiermede zal ge durende genoemd tijdvak elke der met 39 A genummerde bon nen van de aardappelkaart recht geven op het koopen van 1H kg aardappelen. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat op Zaterdag 1 Aug. geen aardappelen op bon 39 A mogen worden verkocht, doch dat dit eerst mag geschieden op Maandag 3 Augustus. 's-GRAVENHAGE, 31 Juli. fa verband met de inventarisatie' van de voorraden schoenen hier te lande is in de periode van 2 tot en friet 9 Augustus 1942 het koopen, verkoo- pen en afleveren van alle soorten schoenen in den meest uitgebreide» zin, met inbegrip van pantoffels en leerloos schoeisel, verboden, ook ql zou hiervoor 'een geldige scfooe- nenhon worden ingeleverd. In verband: met het bovenstaande is de geldigheidsduur van de schoe nenbonnen, die in genoemde periode verloopen, verlengd tot en met 15 Augustus 1942, zonder dat hiervoor afstempeling van den bon door den distributiedienst noodig is. Oogstjaar 1942lét, 's-GRAVENHAGE, 31 Juli. De regeeringscommissaris voor de bodemproductie maakt bekend, dat de scheurpremie voor het oogstjaar 1942/43 200 per ha zal bedragen. In afwijking met het vorige Rar zal ieder, die daarvoor in nmerking komt, een scheur- piicht worden opgelegd. De scheurpremie wordt uitbetaald aan ieder, die aan dezen plicht voldoet. Voor zand-, löss-, dal- of veen- lig voor scheuring "bij den pro ductiecommissaris wordt opge geven en na goedkeuring met koolzaad of raapzaad, hoven de - verplichte oppervlakte van deze gewassen, wordt bebouwd, zal een scheurpremie worden be taald van 300 per ha, wanneer de oogst gelukt. Deze vrijwillig opgegeven opper vlakte zal meetellen Voor den aan slag, die voor den scheurpKdht zal worden vastgesteld. In herinnering wordt gebracht, dat de verplichte oppervlakte kool zaad bedraagt: 8 pet. van het bouwland' op klei, zavel- en roodoorngronden, dat vol gens de inventarisatie 1942 op het^ bedrijf aanwezig was, waarbij be drijven met 1 ha of minder bouw land zijn vrijgesteld. Voor zand-, loss-, dal- of veen gronden bedraagt de verplichte op. pervlakte 5 pet. van het bouwland, waarbij bedrijven met 5 ha houw» land of minder, zijn vrijgesteld. Tot de verplichte oppervlakte be hoort bovendien de verplichting die men heeft om, op grond van verkre gen uitstel van scheuring 1941/42 van kleigrasland en van meerderen peulvruchtenverbouw, extra kool zaad te verhouwen. Prijs koolzaad. Tenslotte/wordt nog medegedeeld, dat de richtprijs voor het koolzaad is vastgesteld op 20 per 100 kg voor boerenschoen product van gemiddel de kwaliteit, terwijl bovendien een. inleveringspremie van f 15 per 100 kg zal worden uitgekeerd. STOCKHOLM, 1 Aug. (D.N.B.) Naar uit Dublin gemeld wordt, is in het Ierscheplaatsje Breaghy een vijfling geboren, nl. twee knaapjes en drie meis jes. Kort na de geboorte stier ven twee van de drie 'meisjes. Het derde meisje én de knaap jes zijn echter gezond. DE PORTEFEUILLE WAS GOED VERBORGEN. Maar de dieven vonden haar toch. AMSTERDAM, 31 Juli. Een be woner vaiy de Ten Katestraat .had gemeend, een veilige bergplaats voor zijn portefeuille te vinden in den zoom van een der overgordijnen. Met een gerust hart ging de man de deur uit, maar toen hij gisterochtend om 11 uur na een afwezigheid van twee uren x weer terugkwam, moest hij ervaren, dat de schuilplaats hem niet tegen diefstal had gevrijwaard. Blijkbaar met behulp van een val- schen sleutel had ongewenschte vi site de woning weten binnen te drin gen. De portefeuille, welke 1250, plus voor ongeveer 50.000 gram aan broodbonnen inhield, was verdwe nen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1