>T Het doel der Britsche luchtmacht. SPOORLIJN KRBSKODAit-STAUNGRBD BREED OVERSCHREDEN. n. 10.— STERIJ RIES De brandfakkel der Sovjets IDEM??? MEK '.RKIJEH DAGBLAD VOOR ALKMAAR 5. HSTP hIE 144e Jaargang No. 179 Maandag 3 Aug. 1942 Terroriseering der burgerbevolkingen. Britsche vliegfuigverliezeri. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN SCHENDEN ZWITSERSCHE NEUTRALITEIT. Bombardementen op veehudden. Zinlooze vernietiging in ziekenhuizen. DrïeBritsche bommenwerpers nabij Vlissingen neer- v geschoten. Heffing von accijns op geslacht rundvee geschorst. Het recht van vestiging kan worden beperkt. Bose vermaant de Indiërs tot eendracht. Amerikaansch journalist' over tweede front. Herhaalde Sovjet-aanvallen mislukt Vliegveld Heliopolis bij Cairo door bommen bestookt. Amerika op zijn grootst. Generaal Franco op zijn zomerverblijf. Naar vinden, na het iel trekken een z.g. /ah voor-oorlogsche >'n „VEDERLICHT", dat het zoo licht is, kozen vleeschkleur,' niet te herkennen, uur, 56 uur. g hoek Middenweg). U behoeft geen liggend# ebbenr oro.*nel '4 sysleeflt* igen huis fe koopen. V/iS nbaren tijd in lijn eigen huis schrijve ons om inlichtingen, bouwkas 2-208 ^Am sterdam aM ag ter be- jehartigen ie aange- IGEN. half acht, RET -RE VUE 1 uur. iandere rft alle tleur. Deze eoursnt verschijnt dageltjks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij VOOIuitbetaling .voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.03. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE, NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertenties: 1 0 10 per m.M., minimam 10 m.M. J 1.00. elke 3'/, m.M. meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de DHg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 4 pagina's Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar Zen Engelsch luitenant-generaal «preekt .heldentaai", die overigen» naïef genoeg i». In een radiorede tot het Duitsche volk heeft de Engelsehe luitenant- generaal der vliegers, Harris, ver klaard, dat het doel der Britsche lucht aanvallen op Duitsch gebied minder is het vernielen van mi litaire installaties, dan wel intimidatie der burgerbevolking. Harris meent door een systema tische terroriseering het Duit sche volk er toe te kunnen brengen, dat het tegen zijn regeering opstaat en evenals in 1918 door een opstand in het binnenland de overwinning der legere in een nederlaag veran dert. De luitenant-generaal der vlie gers, Harris, schijnt werkelijk' naïef te zijn, indien hij gelooft aan de uit werking van zijn dreigementen. Hij vergeet niet alleen de lessen, die het Duitsche volk tut den eersten oorlog heeft getrokken, doch ook het feit, dat de geestelijke verhou ding van iederen Duitscher tegen over dezen oorlog een der meest essentieele factoren is. Zelfs een Dorothy Thompson heeft onlangs op dit belangrijke onderscheid tusschen de Duitsche en de Angelsaksische oorlogvoering gewezen. Het is inderdaad zoo, dat de Puitscher, evenals zijn bondge- nooten, precies weet waarvoor hij Strijdt, terwijl Engelschman en Amerikaan deze kennis ontbre ken, Onder die omstandigheden houdt in de groote Duitsche ste den, waar thans huizenblokken en oude cultuurgedenkteekenen door Britsche en Amerikaansche bommen worden vernield, de be volking rekening met de noodza kelijkheid van haar offers. Zij weèt niet alleen, dat dergelijke bouwwerken na den oorlog op nieuw zullen ontstaan, doch ook, dat de boven haar woningen uit geworpen bommen den te velde staanden bloedverwanten ge spaard blijven. De, dreigementen van den luit.-gen. der vliegers, Harris, zijn een stoot in het luchtledige. De Engelschen mogen nog zoo veel Duitsche vrou wen en kinderen door bommen ver moorden, kathedralen, ziekenhuizen en arbeiderswoningen in puin leg gen, de beslissing van den oorlog zullen zij geen dag vertragen, want deze beslissing valt op het slagveld en niet in het achterland. Tonden geeft toe, dat in Juli hoven Europa 432 toestellen verloren gingen. STOCKHOLM, 2 Aug. (D.N.B.) De Britsche berichtendienst heeft gister de verliezen gepubliceerd van de R.A.F. gedurende de afgeloopen week. Toegegeven wordt, dat het Britsche luehtwapen in die week boveh het Europeesdie vasteland 137 machines heeft verloren, in het middenoosten 23. Voor de maand Juli wordt een verlies van 432 vliegtuigen toege geven. BERN, 1 Aug. (D.N.B.) Opnieuw hebben Engelsehe vliegtuigen boven Zwitserland gevlogen. Tusschen 4 en 5 uur in den afgeloopen nacht is er luchtalarm gemaakt. Officieel wordt hierover medegedeeld, dat de vlieg tuigen, die bestempeld worden als machines van onbekende nationali teit, komende van het Noordwes ten, op groote hoogte over Zwit- sersch grondgebied hebben gevlogen. Relaas van oorlogscorrespon dent en Sovjet-burger. t Het was in den laten Herfst, ver telt één der oorlogscorrespondenten, waarin hier in de Oekraïne het vee nog tot in Novemberden laatsten dorren grashalm afgraast, toen ik weer eens, zooals zoo dikwijls, aan de zinnelooze vernietigingswoede van de bolsjewieken herinnerd werd. Mijn auto was ten gevolge van een motordefect buiten gebruik. Ik was gedwongen, tegen mijn wil in, op een misschien spoedig voorbij komende reparatiewagen te wach ten. De auto werd provisorisch ge camoufleerd, en het wachten kon beginnen. Ongeveer honderd meter links van de straat graasde een groote kudde runderen. Motorge ronk in de lucht deed bommenwer pers verwachten. En deze verwachting bleek juist te zijn, daar kwamen zij aangecir- keld. Twee, drie, vier. reeds wilde ik bij de herkauwende, liggende koeien dekking zoeken, toen mij plotseling inviel, wat mij een paar dagen gele den door e enoude Oberscharführer gezegd werd. „Mensch, blijf toch vooral uit de buurt van veekudden. De nieuwste streek van de Sovjets is die, veekudden te bombar deeren". Snel week ik naar rechts uit, en vond in een paar vierkante meter steppegras nau welijks dekking', tegen vlieger- zicht. Juist had ik mij neerge worpen, toen er ook regds een heidensch geknal van het boord- wapen begon. Altijd maar weer op de kudde. Een paar wendin gen, en toen begon alles yyeer van voren af aan. VERNIETIGINGSTROEPEN AAN HET WERK. En dan lagen wij op een dag voor de havenstad. Door plakkaten, verklaarde de burger Woldemar, was de bevolking medegedeeld, dat na een dubbel signaal der fabriekssirenen de ver- nietigingsbataillons, die uit bijzon der vertrouwde communisten en functionarissen bestonden, met hun werkzaamheden zouden beginnen, ïk was jjuist in de buurt der stads drukkerij, toen de fabriekssirenen begonnen te huilen. Vlak daarna werd ik door den luchtdruk der explosje aan de muur gedrukt. J3e vernietigingstroepen hadden in de fabrieken hun werk grondig ver richt. De voor de verzorging van de burgerbevolking dienende fabrie ken als de gemeentelijke slachterij, de makkaronenfabriek, de plant aardige oliefabriek, eleetrische be drijven, waterwerken, kortom alles wat er aan algemeen nuttige inrich tingen aanwezig was, werd door de vernielingswoede van dit verniel i- gingsbataillon in de lucht geblaven. Toppunt van duivelsche vernietigingswerk. De plaatsvervangende voorzitter van het Sovjet-stadsbestuur ge naamd Ramasanow, spande in deze helsche vernietigingswoede de kroon. Hij verscheen kort voor het loeien der fabriekssirenen in het derde ziekenhuis, en beschuldigde den geneesheer-directeur er van niet aan de verwoesting van het zie kenhuis te hebben medegewerkt. Met den geweerkolf sloeg Ramasa now eigenhandig de instrumenten in de operatiezaal en van het rönt- genkabinet kapot. BERLIJN, 3 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt met betrekking tot den sucnesvollen af weer van Britsche luchtaanvallen op Zaterdag nog mede: Een Britsche formatie jachtvlieg tuigen, die kort na 1 uur in den na middag boven het kustgebied van Noord-Frankrijk, op ongeveer 25 km ten Westen van Dieppe vloog, kwam in het concentrische afweervuur van de Duitsche batterijen luchtdoelar- tillerie terecht, die drie Spitfires brandend ten val brachten. De for matie, die door de beschieting door de luchtdoelartillerie uiteen was ge slagen, draaide naar het N.W. naar open zee af. Om. vijf uur in den namiddag openden Duitsche batterijen lucht- doelartillerie het vuur, op Britsche „Boston -bommenwerpers, die sterk beschermd door jachtvliegtuigen -in de omgeving van Vlissingen aan de Hollandsche kust waren binnenge drongen. Drie der zes aanvallende Boston-toestellen, die door hun bom men geringe schade hadden aange richt in woonwijken en enkele ver liezen onder de Nederlandsche bur gerbevolking hadden veroorzaakt, werden in korten tijd neergeschoten. Winterhulp Nederland Loterij 1942 beteekentt groote kans op een dei- twee miUioen geldprijzen. Als 't kermis is in Midden-JBeemster, worden er harddraverijen gehouden. Een van de viervoeters stuift op' den smalle n weg voorbij. (Pax Holland-Overduin m) 's-GRAVENHAGE, 1 Aug. De Staatscourant heeft dezer dagen het bericht gebracht, dat de secretaris-generaal van het de partement van financiën beslo ten heeft tot. tijdelijke schorsing van de heffing van den apcijns op geslacht rundvee. Dit besluit, dat voor onbepaalden tijd is getroffen, beteekent een tege moetkoming van de overheid jegens de rundveehouders, daar deze met den huidigen te lagen prijs van het slachtvee niet meer uitkomen. Om te vermijden dat de vérhoo- ging van den vleeschprijs op den consument zou drukken, is thans als tegemoetkofning voor den te lagen veeprijs de schorsing van de accijns heffing op geslacht gekomen. Het publiek zal van de uitvoering van dezen maatregel dus niets be speuren, doch deze komt den vee houders ten goede. 's-GRAVENHAGE, 1 Aug'. Het vandaag verschenen verordeningen blad bevat een besluit van den secre taris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken betreffen de het recht van vestiging (vesti- gingsbesluit). Het bepaalt door wien en7 onder welke omstandigheden het recht van vestiging'in of verhuizing binnen een gemeente kan worden beperkt. Overtreding wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of met een geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. Bij veroordeeling wegens verbo den vestiging c.q. verhuizing, kan de rechter tevens bevelen, dat de ver oordeelde i»et zijn gezin binnen een ctoor den rechter te bepalen termijn de gemeente metterwoon verlate c.q. zich uit de woning verwijdere. Hij, die aan dit bevel niet voldoet, wordt gestraft met een gevangenis straf van ten hoogste een jaar. Dit besluit is 1 Aug. 1942 in wer ving getreden. „Tfl'EF, SOORTEN VAN LUCHTAANVALLEN". .'s-GRAVENHAGE, 3 Aug. Heden avond om 21.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 2 in zijn po litieke weekpraatje over hét onder werp: „Twee soorten van luchtaan vallen". VERDUISTER GOED! ZON 3 Aug onder. 21.28 4 Aug. op t 6.05 3 Aug. op: 0.13 s onder: 13)58 3 Augustus Laatste kwartier. MAAN Mussolini huldigt Oberstleutnant Mosoa- telli na de vlucht RomeTokioRome, een vliegtocht van 26.000 K.M., welke in vier da!gcn heen en vier dagen terug volbracht werd. (Atlantic-Luce- Holland-Pax Holland m) „Vergeef niet, dat de Japan ners voor de poorten van Indië staan". BANGKOK, 2 Aïig. (DNB). „Wanneer wjj niet bijtijds en ver standig handelen, dan zal ons dit ons heele leven lang berouwen", .zoo verklaarde Rash Behari Bose, de voorzitter van den executieven raad van de Indische onafhankelijkheids- liga gisteravond in een radio-uitzen ding vanuit Bangkok, Iederen dag, dien wij wachten, brengt het gevaar dichterbij. Wij, Indiërs, moeten alle ge schillen vergeten en aaneengeslo ten achter Gandhi staan in den strijd voor Indië's vrijheid. Wanneer de Indiërs den Anglo- Amerikaanschen invloed in Indië kunnen vernietigen, dan zal Japan zich nooit bemoeien met de binnen landsche aangelegenheden van Indië. Laten wij niet vergeten, dat de Ja panners reeds sedert eenige maan den voor de poorten van Indië staan. Wij weten, dat zij ieder oogenblik, wanneer zij willen, tot den aanval kunnen overgaan. En toch zijn zij den opmarsch op Indisch gebied nog niet begonnen, want zij hopen, dat de Indiërs zelf in opstand zullen komen om alle buitenlandsche in vloeden zonder vreemde hulp uit Indië te verbannen. 'i „Het eindresultaat zal onder de huidige omstandigheden niet anders zijn dan impro visatie en geknoei." GENEVE, 2 Augustus (DNB). De Amerikaansche correspondent van de Daily Telegraph meldt aan zijn blad, dat men in bevoegdeüringen in de Amerikaansche hoofdstad van meening is, dat het probleem vqn een tweede front niet kan worden opgelost, zoplang Groot-Britannië en de Ver. Staten niet besluiten een gemeenschappelijken opperbevel hebber te -benoemen. Wordt in Groot-Britannië en de Ver. Staten hpt huidige sy steem gehandhaafd, zoo merkt de New York Times op. dan kan een grootsch opgezet offensief niets anders opleveren dan de conclu sie, dat het van 't begin af slecht is voorbereid en het eindresultaat zal niets anders zijn dan een im provisatie en geknoei. Tot dusver hebben de bondgenoo- teri in zooverre geheel en al ver saagd daar zij nooit vermetele ope raties als b.v. de verovering van Kreta door de Duitschérs hebben ondernomen. Ook de slag op den Atlantischen Oceaan dreigt men te verliezen, omdat men niet bijtijds deze geheele onderneming goed heeft .voorbereid. w Italiaansche bombardementen tusschen El Alamein en Alexandrië. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 1 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In het Oosten is bij de achter volging van den verslagen vijand de spoorlijn KrasnodarSta lingrad thans over een breed front overschreden. Sovjet-Rus sische strijdkrachten werden in gesloten' en gaan hun vernieti ging tegemoet. Het spoorweg- knooppunt Ssalzk werd geno- De luchtmacht viel met sterke strijdkrachten de vijandelijke terug- tochtsbewegin'gen aan. Tijdens voort durende zware gevechten in de groo te bocht van den Don werden gis teren, weder gedeeltelijk met mede werking van batterijen luchtdoelar- tillerie, 43 vijandelijke pantserwa gens vernietigd. Vliegerformaties vielen overdag en des nachts troe pen aan, die werden uitgeladen en transporten op suoorlijnen, land en waterwegen. Op de Wolga wer den een tank-boot en zeven vracht schepen tot zinken gebracht.- 'Neg zestien vrachtschepen werden be schadigd. Ten Noorden van Rsjef zijn nieuwe, verscheidene rr;alen her haalde aanvallen der Sovjettroe pen tijdens hevige gevechten mislukt. Infanterie bracht daar bij vier vijandelijke vliegtuigen ten val. Aan het Wolgafront sloeg de Spaansche blauwe divisie een vijan delijken aanval op bloedige wijze af. Aanvallen "Van den vijand op een bruggehoofd stortten gedeeltelijk in gevechten van man tegen man ineen. ,In het zeegebied ten Noord westen van TripcQis hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen den 30sten Juli een vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. Na enkele storingsvluchten op den 31sten Juli is de vijand in den afge loopen nacht liet industriegebied van Rijnland en Westfalen binnengevlo gen. Het zwaartepunt van zijn aan val lag in Dusseldorf, waar in woon wijken o.a. in twee ziekenhuizen branden en materieele schad,e ont stonden. De burgerbevolking leed verliezen. Door nachtjagers en lucht doelartillerie werden 26 der aanval lende vliegtuigen neergeschoten. Tijdens aanvalspogingen van een gemengde Britsche formatie bom menwerpers en jagers op het gebied van den mond van de Somme heb ben Duitsche jagers gisteren in een half uur tijds zestien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, waarbij één .eigen toestel verloren ging. Een ander Britseh vliegtuig werd bij Cherbourg ten val gebracht. In den strijd tegen Groot-Britan nië hebben Duitsche formaties ge vechtsvliegtuigen in den nacht van 31 Juli -op 1 Augustus voor den oor log belangrijke haven- en industrie installaties van Hull met brisant bommen van zwaar en het zwaarste kaliber aangevallen. Alle daartoe gebruikte toestellen zijn op ,hun bases teruggekeerd. In den strijd tegen de Amerikaan sche en Britsche scheepvaart wer den door de marine in de maand Juli 98- vijandelijke koopvaardij schepen van tezamen 632.400 brt. tot zinken gebracht, waarvan 92 koop vaardijschepen van tezamen 613.400 brt. .door duikbooten en zes met een gezamenlijken inhoud van 19.000 brt. „door motortorpedobooten. Zes sche- "pen werden door torpedotreffers zwaar beschadigd. Verder brachten een-heden der Duitsche marine vier duikbooten, zeven motortorpedoboo ten en drie bewakingsvaartuigen tot zinken en beschadigden zij twee tor pedojagers en verscheidene motor torpedobooten. Door de luchtmacht werden in denzelfden tijd 30 koop vaardijschepen van tezamen 183.500 brt. tot zinken gebracht en zeven tien koopvaardijschepen beschadigd. Aldus hebben Engeland en, de Ver- eenigde Staten in totaal 815.900 brt. van de voor hun oorlogvoering zoo belangrijke scheepsruimte verloren. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 2 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel van. de weermacht maakt bekend: „In het Zuidelijke deel van het Oostelijke front rukken snelle for maties en infanterie divisies in een ononderbroken achtervolging van den vijand op in de richting van de Koeban en breken het hier en daar nog taaie verzet van de vijandelijke achterhoeden. Talrijke ingesloten groepen warden vernietigd. Formaties van de luchtmacht steunden de.aanvallen van het leger en richtten bovendien onophoude lijke aanvallen op de achterwaart- sche verbindingen der bolsjewisten. In de groote bocht van den Den veroverden Duitsche en Italiaansche troepen een bolsje wistisch bruggehoofd. Sterke formaties vliegtuigen voor den strijd op korten afstand meng den zich met succes in deze gevechten. Bijnachtelijke aanvallen op het scheepvaart- en veerbootverkeer werden vijf Wolgasehepen door bomtreffers tot zinken gebracht, vijf andere, alsmede een veerboot, wer den beschadigd. Van 23 Juli tot 1 Augustus vernietigde een1. pantser corps in het gebied ten Noordwesten van Kalatsj 482 nieerendeels zware en zeer zware tanks. Ten Noorden van Rzjef vielen de bolsjewisten ook gisteren herhaaldje- lijk aan. Zij werden in verbitterde gevechten, deels in een tegenaanval, met zware, bloedige verliezen afge slagen. In de Finsche Golf beschadigden HeWffer van oude tennis schoenen en een rub bei- deurmat. GENEVE, 1 Aug. (DNB). Naar Associated Press meldt, heeft de acute rubberschaarschte in de Ver, Staten den „Joodschen, zeer vader- landslievenden" gouverneur van New York, Herbert Lehmann, ertoe gebracht het tennissen er aan te ge ven voor den duur van den oorlog en zijn tennisschoenen beschikbaar te stellen voor de inzameling van oude rubber. Mevrouw Lehman heeft haar tien jaar oude rubber deurmat, een re genmantel en een paar rubberschoe nen geofferd. MADRID, 3 Aug. (DNB). Verge zeld door den chef van het militaire en civiele kabinet is generaal Fran co met zijn gezin aangekomen op zijn zomerverblijf te El Pazo de Mei ras in de provincie Galicie'. HET GEBREK AAN ARBEIDS KRACHTEN IN ENGELAND. GENèVE, 1 Aug. (D.N.B.) Wegens het ernstige gebrek aan arbeids krachten heeft de Britsche regee- ring heden, naar de Britsche berich tendienst meldt, een oproep gericht tot alle Britsche mannen en vrou wen, die in de Ver. Staten wonen, om naar Groot-Britannië terug te keeren om bij te dragen tot de oor logvoering. gevèchtsvliegtuigen twee bolsjewis tische vrachtschepen door bomtref fers. In de periode van 21 tot 31 Juli verloor de bolsjewistische lucht- macht 815 vliegtuigen, hiervan werden 641 in luchtgevechten, 66 door de luchtdoelartillerie en 11 door formaties van hét leger vernietigd, terwijl de rest op den grond werden vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oosteljjke front 61 eigen vlieg tuigen verloren. In Egypte vielen Duitsche ge vechtsvliegtuigen in den nacht van 31 Juli op 1 Augustus het vliegveld Heliopolis bij Cairo aan. Verscheidene hangars werdenin brand geworpen en zeven op den grond staande vliegtuigen vernie tigd. Een aantal Britsphe vliegtuigen heeft gisteren in den loop van den middag op groote hoogte storings- vluehterti ondernomen boven het West-Duitsche gebied. Door bom men op woonwijken in enkele ste den ontstonden verliezen onder de burgerbevolking en schade aan ge bouwen. Twee vliegtuigen werden in luchtgevechten neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Britan nië bestookte de luchtmacht in den. afgeloopen nacht zonder eigen ver liezen voor den oorlog belangrijke installaties in Norwich met brisant- en brandbommen. In den nacht van 31 Juli óp 1 Augustus werd ten Noorden van Zeebrugge bij een ge vecht tusschen Duitsche patrouille vaartuigen en Engelsehe motortor pedobooten een Engelsehe motortor pedoboot tot zinken gebracht en een andere in brand geschoten. In den nacht van 1 op 2 Augustus ontstond voor de Fransche kust een gevecht tusschen Duitsche patrouille vaartuigen, Engelsehe motortorpedo booten en motorkanonneerbooten. Hierbij werden twee Engelsehe mo tortorpedobooten waarschijnlijk ver nietigd. Op andere booten werden treffers waargenomen. De eigen strijdkrachten bleven onbeschadigd. Italiaansch legerbericht. ROME, 1 Aug. (Stefani). In zijn weermachtbericht no. 795 maakt het Italiaansche opperbevel het volgen de bekend: Activiteit van patrouilles en artillerie aan het Egyptische front. Onze luchtformaties deden aan vallen op den spoorweg en dén kustweg' tusschen El Alamein en Alexandrië. Talrijke bommen van allerlei kaliber troffen de gestelde doelen. Ook tal van gemotoriseerde voer tuigen werden getroffen én geraak ten in brand. Een Italiaansch eska der jachtvliegtuigen ging succes volle gevechten aan met een forma tie vijandelijke jagers, die numeriek in de meerderheid waren. Zonder zelf verliezen te lijden schoten onze machines zes vijandelijke toestellen neer. In een ander luchtgevecht werd eén Wellington bommenwer per door Duitsche vliegers neerge haald. Het luchtdoelgeschut van To- broek haalde twee vijandelijke ma chines neer, die een aanval pro beerden te ondernemen, waarbij geen-noemenswaardige schade werd aangericht. Duitsche vliegtuigen schoten tijdens een luchtgevecht boven het eiland Malta drie Spit fires neer. Ter hoogte van Port Said werd een klein vrachtschip door onze bommenwerpers ernstig be schadigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1