tËSBgi ISUÊn Duitsche opmarsch dringt verder Hauptdienstleiter Schmidt Papieren overwinningen in Amerika. DAGBLAD VOOR rond het tweede front. MET OF TEGEN EUROPA. over vraagstukken van den dag. Bovenloop van den Koehan genaderd HOFFELIJKHEID Na V! Gaat U vóór Gemeenschappelijk verlangen naar veitlgen vrede. Belangwekkende uitspraken van Karl Maegerle. Indiërs wachten op Gandhi's sein. In sensationeele berichtgeving bleven de Y. S. onovertroffen. BEKENDMAKING. JAPANSCHE BOMMEN OP CHINA. Britten nemen Nederlanders in Zuid-Afrika gevangen. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het gcheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone .advertentiën: 010 per m.M.. minimum 14 m.M. f 1.40. elke 3J/„ m.M meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 180 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Dinsdag 4 Aug. 1942 De behandeling der Joden - Rijwielvordering Vrijwilligers aan het O.-front - Sluikhandel Het tweede front. 's-GRAVENHAGE,. 3 Aug. De Orts gruppe Waubach in het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. heeft Zondag haar tien jarig bestaan gevierd. De leider van het Arbeitsbereich, Hauptdienstleiter Schmidt, heeft daarbij als dankbetui ging en erkentelijkheid van den Rijks commissaris aan de Ortsgruppe Waubach een buste van den Führer, van den beeldhouwer Ferdinand Liebermann, overhandigd. In het middelpunt van de bijeenkomst stond een toespraak van den leider van het Arbeitsbereich, commissaris-gene raal Schmidt, waarin deze opheldering verstrekte over verschillende kwesties welke op het oogenblik in Nederland bijzonder actueel zijn. Onder het gehoor van den commis saris-generaal bevonden zich o.a. de cistrictsleider van de N.S.B., de Beauf- tragte van den Rijkscommissaris en voorts de Kreisinspektor met diens Amtsleiter." Uitgaande van de eerste oprichtings plechtigheid der partij van 24 Februari 1920 bracht de commissaris-generaal hulde aan de prestaties der partij ge- nooten, die destijds, omgeven door haat en verachting, het besluit namen het vaan van het hakenkruis in Waubach op te richten. De Jodenkwestie. Na een korte schildering van den hui- digen stand van den oorlog behandelde commissaris-generaal §chmidt uitvoerig de Jodenkwestie in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder. De Joden, zoo zeide hij, zijn de gevaarlijk ste en gemeenste vijanden van het nat.- soc. Duitschland. Schrijvers en denkers hebben te allen tijde het Duitsche volk voor deze parasieten gewaarschuwd. Aan de hand van talrijke voorbeelden schilderde commissaris-generaal Schmidt het noodlottige optreden der Joden.,N Namen als Karl Marx, die zich als z.g. arbeidersleider aan de onthechte arbei dersmassa's opdrong, teneinde de macht van het Jodendom te verankeren, voorts Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht enz. die tijdens den burgeroorlog beestach tige slemperijen hielden en bloedbaden aanrichtten, kenmerken dezen weg. Met dén moord van den Jood David Frank furter op den zieken en herstel zoeken den Landesleiter Gustloff en twee jaar later met het vermoorden van den Lega- tions-Sekretar Ernst vom Rath door den Poolschen burger Herschel Grünspan bracht het internationale jjpdendom op niet mis te verstane wijze tot uiting, dat het niet alleen de nationaal-socialisten maar alle Duitschers wilde vernietigen. Aan de hand van andere overtuigende voorbeelden toonde commissaris-gene raal Schmidt aan hoe het Jodendom vooral in Frankrijk, doch ook in, Enge land en Amerika tot den oorlog tegen Duitschland heeft opgehitst en de vol keren stelselmatig den oorloge inge dreven heeft, zooals het ook in hoofd zaak schuldig is agh den moord op 60.000 volksduitschers in Polen. Wie zal het ons als Duitschers der halve euvel duiden, zoo vervolgde com missaris-generaal Schmidt, wanneer wij in den verbitterden, beslissenden strijd, die het lot van de volgende eeuwen zal bepalen, dezen gevaarlijken tegenstander uitschakelen? Of het een Duitschen, Franschen, Belgischen, Zwitserschen of Nederlandschen Jood betreft, steeds hij de vertegenwoordiger van zijn ras. Om die reden moet deze ergste en meest gehate vijand ook hier uit het Westen verdwijnen. De Westelijkex kust is krachtig be schermd, de Westwall van 1939 is ver plaatst tot aan de zee. Wij zijn dus sterk en zullen elke aanvalspoging, zooals dr. Göbbels in zijn jongste groote artikel schrijft, met de nu reeds bekende Duitsche militaire grondigheid afslaan. Daarvoor is het echter ook noodzakelijk dat wij alle voorzorgsmaatregelen nemen die genomen moeten worden. Voqg- eiken Nederlander spreekt het vanzelf dat wij geen Engelschman en geen Ameiikaan in dit gebied vrij laten rondloopen. Dat dit heel in het bijzonder geldt voor on zen ergsten vijand moet eiken verstan- digen Nederlander duidelijk zijn. Om die reden moet de Jood het Westen verlaten. Wij hebben ook arbeidskrachten noo- dig en hebben die Joden daarom in ar beidskampen ondergebracht, ten deele u* in ^e^erland, het grootste deel echter moet in het Oosten wötken en daarmede weer goedmaken wat het met zyn ophitsing ten aanzien van den oor log heeft misdreven. Wij zijn geen bar baren, wij willen ook den Joden toe staan dat hun gezinen meereizen. Zii Roeten echter ginds in het verwoeste Oosten, in de ledige steden, een begin maken met het opruimingswerk. Hun lot zal hard zijn, maar laten wij ook niet vergeten dat zij eens arm en have loos onze landen zijn binnengekomen. Deze historische opdracht, die het natiohaal-socialisme op zich heeft ge nomen, wordt uitgevoerd en iedereen die dezen als juist en noodzakelijk in- •gezienen weg dwarsboomt of ons bij de uitvoering daarvan hindert, moet, on verschillig tot welke nationaliteit hij behoort, verwachten, dat hij hetzelfde lot als de Joden moet ondergaan. Om die reden moeten de Nederlanders zich gereserveerd houden en zich niet men gen in aangelegenheden die tusschen strijdende partijen worden uitgevochten. De actie der kerken. Nu hebben zich in deze kwestie ver tegenwoordigers van de kerken gericht tot den Rijkscommissaris en tot den generaal der vliegers Christiansen en zijn voor hun Joodsche geloofsgenooten opgekomen. Ik heb met een vertegen woordiger der kerken gesproken en hem uiteengezet dat in onze principieele houding nietk gewijzigd kan worden, doch dat er in de uitvoering der maat regelen een onderscheid kan worden toegestaan wanneer het kleine groepen betreft. Nu is de vorige week Zondag, vooral in de katholieke kerken, een schrijven voorgelezen, waarin de geestelijkheid, critiek oefent op de maatregelen die ge nomen zijn tegen de Joden ter bescher ming van onzen strijd tegen den erf vijand van het avondland. Zij meenen voor de Joden te moeten opkomen, wier rasgenooten in het Oosten, in de Sovjet-Unie, de ware aanstichters van het bolsjewisme on de vernietigers der godsdiensten en moordenaars der pries ters zijn. j Ook in eenige protestantsche kerken hebben voorlezingen plaats gehad, waar in een principieel standpunt werd be paald. De vertegenwoordigers van de protestantsche kerk hebben ons echter medegedeeld dat deze volledige voor lezing niet in hun voornemen gelegen heeft en door technische moeilijkheden niet overal kon worden voorkomen. Wanneer echter de katholieke geeste lijkheid zich aan geen onderhandelingen stoort, zijn wij van onzen kant genood zaakt de katholieke vol-Joden als onze ergste tegenstanders te beschouwen en d rhalve zoo spoedig mogelijk voor hun wegvoering naar het Oosten te zorgen. Dat is geschied. Eens zal ook de kwestie van het Jodendom in Nederland zijn opgelost. Adolf Hitler zeide op 12 Februari 1936 aan het graf van Gustloff te Schwerin: ,,Deze daad valt terug op den dader. Niet Duitschland wordt daardoor ver zwakt, maar de macht, die - deze daad pleegde: het Jodendom". De rywielvordering. Wanneer ik thans overga tot een an dere kwestie, n.l. de vordering der rij wielen, dan wil ik terstond beginnen met er op te wijzen, dat de rijwielvor dering niet geschiedde om de Neder- landsche volksgenooten te verbitteren, doch als noodzakelijke maatregej. voor de Duitsche weermacht meest worden uitgevoerd. Het is de voornaamste plicht van alle dienstinstanties van het Duit sche rijk en d^ bezette gebieden zoo snel mogelijk en zonder dralen te vol doen aan de vereischten van de weer macht. Alleen daardoor kunnen de groote overwinningen en prestaties van de Duitsche weermacht verklaard wor den, doordat het thuisfront zich steeds weer onvoorwaardelijk ter beschikking, van de weermacht stelt en van alles afziet. Ditmaal waren het nu de Nederlan ders, die hun rijwielen moesten afstaan. Ook Duitschers zijn door deze actie ge troffen. Wanneer de rijwielen van de arbeiders en boeren werden meege nomen, dan was zulks in beginsel niet den wil van den Rijkscommissaris en van den weermachtsbevelhebber, want bei den hadden opdracht gegeven, dat deze groepen hui rijwiel moesten behouden. Daar d- tijd echter drong, moest er ge handeld worden. Had er een betere geest va vrijwilligheid onder de bezit tende klasse der Nederlanders ge- heerscht, dan hadden liezen terstond in de bres kunnen springen. Het moest gemakkelijk zijn om van 4 millioen rijwielen er 100.000 af te staan. Wanneer deze kringen eindelijk eens de teekenen de's tijds begrepen hadden, zouden zij hun rijwiel afstaan en het geven aan hem, die het voor zijn werk noodig heeft. Dat zou nationaal-socia- lisme zijn. Tot ons leedwezen moeten Wij echter constateeren, dat zulks alléén wordt ingezien en ook beleefd door de vertegenwoordigers van de arbeidende klasse. (Vervolg op pagina 2) Tra De viering van liet 10-jarig bestaan der Ortsgruppe Waubach van de N.S.D.A.P. Aandachtig luisteren de honderden Duitsche en Nederlandsehe toehoorders naar de uiteenzettingen van Hauptdienstleiter Schmidt. Na de bezetting van Rostov worden de gevangen genomen bolsjewisten naar een snel geïmproviseerde verzamelplaats gebracht. (Hoffmann-Stapf-PK Grimm Kastein-Pax-Holland m) =5= Sovjets verloren in één dag 114 toestellen. Op de Middellandsche Zee transport-zeilschip gezonken HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 3 Aug. (DNB). Het opper bevel der weermacht maakt bekend: In het Oosten nadert het pantser- leger, dat voor de achtervolging ge bruikt wordt, den bovenloop van de Koeban. Onsamenhangende plaatse lijke tegenstand van den vijand werd gebroken en talrijke buit, vooral stukken geschut, gemaakt. Ten Noordwesten daar.van werden vijandelijke achterhoeden van den Jejasector naar het Zuiden gewor pen. Ook hier duurt de opmarsch voort. Tusschen Sal en Don drijven Duitsche en Roemeensche troepen, deh vijand naar het Oosten terug. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen en jachtkruisers hebben in deze ge vechten ingegrepen. De achter- waartsche Verbindingen der Sovjets in liet Koebangebied, vooral de spoorlijn Bakoe-Rostof, stond aan zware aanvallen bloot. In de groote bocht van den Don werden nieuwe Sovjet-Russische tegenaanvallen afgeslagen en 85 pantserwagens vernietigd. Eska ders duikbommenwerpers en slag vliegtuigen, alsmede afdeelingen luchtdoelartillerie der luchtmacht namen ook aan dezé gevechten met succes deel, Tijdens nachtelijke aanvallen op de scheepvaart op de Wolga werden twee tankbooten en zes vrachtsche pen tot zinken gebracht, negen vrachtschepen beschadigd. Ten Noorden van Rsjef aan het Wolchof- front en voor Leningrad mislukten verdere aanvallen van sterke vijan delijke strijdkrachten, die blijkbaar ter ontlasting van het sterk in het nauw gebrachte Zuidelijke front door den tegenstander werden uit gevoerd. De Engelschen zeggen: De Amerikanen zeggen: BERLIJN, (D.N.B.) De diploma tieke correspondent van het D.N.B. schrijft: Van bevoegde Duitsche zij de is met betrekking tot het tweede front gezegd wat volgens den stand der dingen gebocfën scheen: met, alle mogelijkheden is rekening ge houden en overeenkomstige voor zorgsmaatregelen zijn getroffen. Wat Duitschland aangaat kan dit thema dus tenminste tot nader order als afgedaan worden beschouwd. Aan de zijde van den tegenstan der is het intusschen in een nieuw stadium gekomen in zooverre niet meer het „voor en tegen" van een tweede front op den voorgrond der besprekingen staat, doch veeleer de vraag, welken van de beide Angel saksische partners de voorrang moet worden gelkten. Onder den druk der militaire gebeurtenissen in het Oosten en de daaruit voortvloeiende diplo matieke demarches der Sovjet- Unie, zien Engelschen en Ame rikanen zich voor een taak ge plaatst, waar zij elkander naar het zich laat aanzien door we- derzijdsche complimenten voor willen laten opdraaien. Hoe het ook zij, de berichte/i over het tweede fronte die uit de ver schillende kampen van den tegen stander bekend zijn, verraden een onzekerheid, verwarring en achter baksheid, die te Berlijn-met belang stelling worden gadegeslagen. In Lapland veroverden Duit sche infanterie en bergjagers, met effect door duikbommen werpers gesteund, een door den vijand sterk bezette en ver stekte hoogte. Tijdens hard nekkige boschgevechten werd een groot aantal vijandelijke gevechtsstellingen vernield. Aan het Moermansksfront hebben bergjagers tijdens succesvolle stoottroep-operaties verscheide ne vijandeijke gevechtsstellingen vernield. De Sovjet-Russische luchtmacht heeft gisteren 114 vliegtuigen ver loren. Vijf .eigen toestellen worden vermist. Op Malta werd het vliegveld Hal- far door Duitsche en Italia^nsche gevechtsvliegtuigen met goed ge richte bommen bestookt. In het Oostelijk deel van de Mid dellandsche Zee heeft een Duitsche duikboot een transportzeilschip tot zinken gebracht. Aan de Oostkust van Engeland en in de Midlands heeft de luchtmacht gisteren en in den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke instal laties op verscheidene plaatsen aan gevallen. In den tijd van den 23sten Juli tot den 2en Augustus heeft de Brit- sche luchtmacht 248 vliegtuigen verloren, waarvan 84 boven de Mid dellandsche Zee en in Noord-Afrika. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Britannië 78 eigen toestellen verloren. GENEVE, 3 Aug. (D.N.B.) Uit Londen wordt gemeld: Aan de Times worft uit Moskou gemeld, dat alle Moskousche dagbladen in hun Zon dagsedities berichten publiceerer uit Londen en New-York, waarin de maatregelen betreffende de vorming van een geallieerd tweede front in Groot-Britannië on de Ver. Staten worden geschilderd. Dit is de eerste maal sedert Juni, dat het thema van het tweede front openlijk in de Rus sische pers wordt behandeld. Er is geen twijfel' aan, dat teleurstelling en argwaan jegens de geallieerden onder de Russische bevolking toene men. 1 Zoo eenvoudig is het niet. GENEVE, 3 Aug. (D.N.B.) Uit Londen wordt gemeld: De Nieuw- Zeelandsche premier Fraser heeft bij een bezoek aan Australië in Sid ney op een vergadering van vakver- qenlgingsleden o.m. verklaard: Veel van het huidige geschreeuw om een tweede front in Europa is niets an ders dan leeg 'geklets.. Zoo eenvou dig is het niet eèn tweede front te vormen, want men moet niet verge ten, dat de Duischers de door hen bezette landen steeds hecht in han den hebben gehad. BERLIJN, 3 Aug. (DNB). In de Berliner Börsenzeitung schrijft Karl Megerle onder meer: Niemand kan ontkennen, dat het Europeesche vasteland door tallooze elementen voorbestemd is tot een inwendige eenheid. Tot deze elementen behoort de geestelijke gemeenschap, gevormd door de versmelting der cultuurele menten uit Griekschen-, Romein- schen- en Germaanschen tijd, de vroeger godsdienstige eenheid en de 2000 jaar van gemeenschappelijken arbeid en strijd. Andere elementen zijn de gemeenschappelijke afhanke lijkheid van invoer, het gemeen schappelijke verlangen naar een vei' ligeri \hrede en naar welstand, het belang bij een uniform verkeersnet en de gemeenschappelijk vraagstuk ken op sociaal-economisch en tech nisch gebied. Tenslotte wordt een belangrijk element gevormd door de van buiten komende noodzaken, zooals de liquidatie van het bolsje wisme. Uit dit alles volgt, aldus Megerle, dat slechts een ver- eenig'd Europa in den nieuwen tijd der groote gebieden bestaan en gedijen kan. Wie een veree- nigd en bloeiend Europa wil, moet ook de middelen willen. Van Engeland noch van de Ver. Staten kan in deze ontwikkeling positieve medewerking verwacht worden. Van de Ver. Staten niet, omdat de Amerikaansche pseu- docultuur zich nooit kan meten met de 2000 jaar oude cultuur van het scheppende Europa, van Engeland niet, omdat Europa voor dat land niets positiefs VERDUISTER GOED! ZON 4 Aug. onder: 21.26 5 Aug. op: 6.06 MAAN 4 Aug. op: 0.39 onder: 15.03 12 Augustus Nieuwe Maan. Het kon wel eens gebeuren dat de Japanners met vreugde ingehaald werden SHONAN, 3 Aug. (Afip) De bij zondere correspondent van het agentschap „United Press" schrijft uit Calcutta: In Indië wachten millioenen en millioenen werklieden, koe lies en knechten met ongeduld op het begin van de door Gandhi aangekondigde burgerlijke onge hoorzaamheidscampagne. Deze beweging zal in de Indische fabrieken stakingen uitlokken, die zware4 gevolgen kunnen hebben voor de oorlogsindustrie en de geheele productie in de war zouden kunnen sturen. De d|bor Gandhi aangekondigde beweging werd door het uitvoerend comité van het congres, dat de meer derheid van het Indische volk ver tegenwoordigt, goedgekeurd. Hoewel het congres slechts voorstander is van een beweging van lijdzaam ver zet, sluiten 'de politieke centra de mogelijkheid van sporadische onlus ten niet uit, die door zekere moham medanen zouden kunnen uitgelokt worden. In een artikel, dat te Bombay werd geubliceerd, heeft Gandhi ten andere verklaard, dat de on tevredenheid der Indiërs over het uitblijven Van de a'lgeheelp onafhankelijkheid wel eens zou kunnen stijgen in die mate, dat zij de Japanners hartelijk zouden onthalen, wanneer deze, het land zouden binnenvallen. Bekend weekblad steekt de hand in eigen Boezem BERLIJN, 4 Aug. (V.P.B.) Een bekend Amerikaansch weekblad stelt vast: De eenige slag, die ^merika tot dusverre heeft gewonnen,-is die der sensationeele berichtge ving. Dat is niet alleen de schuld van de redactie, het is een moei lijke taak realistische berichten te brengen, wanneer iedereen, van den president tot den tram conducteur, ahn optimisme doet. Ter illustratie van deze verzuch ting herinnert men te Berlijn er aan, dat b.v. de New-York Times den zwaren nederlaag in de Javazeë pu bliceerde onder het opschrift „Zes Japansche schepen door de Ameri kaansche onderzeebooten getroffen. Volgens 'de Amerikaansche pers hadden de Japanners bij de Mid- way-eilanden „een zware nederlaag geleden". Plots moest men echter toegeven, dat ze tot de Aleoeten wa ren doorgedrongen. Niettemin stelde toen het Amerikaansche ministerie van marine kalmeerend vast, dat de Japanners deze eilanden slechts had den bezet „om hun gezicht te bewa ren". Het Amerikaansche weekblad stelt de vraag: Wiens gezicht? Het blad gaat dan verder „Donald Nel son vertelde herhaaldelijk, dat wij den slag der oorlogsproductie zullen winnen en president Roosevelt praalt met enorme getallen over vliegmachines en vrachtauto's. Inmiddels marcheeren de spil- mogendheden rustig verder, om singelen zij de democratieën met staal en veroveren zij de belang rijkste steunpunten over de ge heele wereld. meer beteekent, maar nog slechts een bijfunctie der Engel- sche wereldpolitiek is. Alleen daarom, zoo vervolgt Me gerle, richten zich de Engelschen tegen de nieuwe ontwikkeling en trachten zij tot de oude politiek van het evenwicht van krachten terug te keeren. Het ideaal van het groote gebied' (Grossraumideal) in 'het jonge Europa zal echter toch verwe zenlijkt worden, omdat op alle oor- logstooneelen meedoogenloos ont huld wordt, hoe zeer de Engelsche machtspositie verzwakt is. 's GRAVENHAGE, 4 Augustus. Het Bureau van den Weer machtsbevelhebber 'in Neder land maakt het volgende bekend: De marinebevethebbei in Ne derland verleent 05 grond van de verordening van dén Rijks commissaris 100/41 inzake bij zondeire maatregelen ten be hoeve van de kustverdediging vrijstelling van de verordening voor het in het afgesloten ge bied liggende deel van het Mer- wedekanaal van Amsterdam tot het kruispunt met den weg naar Bussum. Het opengestelde stuk van het' Merwedekanaal mag door wa- tersportvaartuigen tusschen zonsopgang en zonsondergang bevaren worden. CANTON, 4 Aug. (DNB). Volgens bericht uit Tsjoengking zijn de Ja pansche luchtstrijdkrachten de laat ste dagen bijzonder actief geweest in de provincies Foe Kien, Tsje Kiang en Honnan. Uit de berichten blijkt, dat Japansche bommenwer pers 31 Juli boven Sjang Men, een strategisch punt aan den Noordelij ken oever van de Min in de provin cie Foe Kien, hebben gevlogen en bommen hebben laten vallen op mi litaire installaties. Op 1 Aug. hebben zij eeri nieu wen aanval gedaan en de militaire installaties, die aan het vorige bombardement waren ontkomen, vernield. Een andere formatie Japansche vliegtuigen heeft dienzelfden dag Loeng Twan in het Zuiden van de provincie Tsjekiang gebombardeerd. In den nacht van 1 op 2 Aug. heb ben Japansche bommenwerpers een hevigen aanval ondernomen op mi litaire installaties te Loeng Ling, een belangrijke plaats aan de Sian in het Zuiden van de provinci» Hoenan. LOURENCO M/: RQUEZ, 4 Aug. Stefan!Men verneemt, dat bijna alle in de Unie van Zuid-Afrika wonende Neder landsehe burgers gevangen ge nomen* zij'n, omdat zij zich ver zetten tegen den aanmatigenden eisch.van de Britsche autoritei ten, die hen wilden mobilisee- ren om hen te laten deelnemen aan den strijd overzee Dit zeldzaam brutale gebaar van de volkomen in het nauw gedreven Britten behoeft niet eens zoo heel erg te verbazen, want het is kenmerkend voor de Engelsche geestesgesteldheid.. Het is door de eeuwen heen im mers de gewoont* der Britten geweest anderen voor zich den dood in te jagen en zelf het liefst zoo dicht mogelijk bij de veiligheid van den huiselijken haard te blijven. En zij, die zich tegen deze Engelsche eer loosheid verzetten werden in het meest krasse geval bedreigd met deh dood en in heit gun stigste met vrijheidsberooving. Thans zijn wederom de Neder landers in Zuid-Afrika aan de beurt. Opnieuw, evenal^in de dagen van Kruger, zullen Nederland sehe mannen naar de Britsche concentratiekampen gesleept worden, omdat zij de stem van hun geweten gehoor wenschen te schenken en zich niet" willen laten misbruiken voor de En gelsche doeleinden. Paul Kruger is eenmaal ge storven met de hoop, dat de dag zou a'anbreken, waarop het trouwelooze Engeland voor zijn wandaden zou boeten. Het Nederlandsehe vaderland, dat Zuid-Afrika zoo nauw aan het hart ligt, weet, dat Enge land zal boeten!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1