Een betonnen band Malta wederom onder vuur. DAGBLAD VOOR Het Britsch imperialisme in al zijn naaktheid. Worosjilopk genomen na hevige straatgevechten. Terugtrekkende Bolsjewieken achtervolgend. - langs Europa's kust. ALtiMAARSCHE EDITIE. Engeland niet in staat Indië te verdedigen. ECONOMISCH PROGRAM IN TURKIJE. Frankrijk na twee jaar bezetting. GEHEIME ZITTING VAN HET LAGERHUIS. Bolsjewistische tankboot gezonken. DIPLOMATENSCHIP VERBOD TOT HOUDEN VAN DUIVEN. De aanvaller kan tanden, waar hij verkiest, maar gepakt wordt hij. DE TOESTAND OP JAVA. Bete courant v«rsch(jnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het seheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie labonn., advert.) 3320. Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 5 010 per m.M., minimam 14 m.M. f 1.40. elke 31/, m.M. meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Citg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 181 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Woensdag 5 Aug. 1942 Britten moeten in belang van eigen veiligheid Indië loslaten STOCKHOLM, 4 Aug. (D.N.B De Britsche berichtendienst publi ceert den tekst van het besluit, dat Gandhi aan de werkoommissie van het Voor-Indische congres heeft voorgelegd. Gandhi zegt daarin, dat de voorstellen van het Britsche oorlogskabinet, die door sir Stafford Cripps uiteengezet zijn, het Britsche imperialisme als nooit te voren in al zijn naakt heid onthuld hebben. De comissie is van meening, dat Engeland niet in staat is Indië te verdedigen en dat er een eeuwige strijd tusschen de belangen van In dië en die van Engeland bestaat. Om dat Engeland jegens Indië nog steeds een politiek van wantrouwen voert, js er geen reden, waarom de verdedi ging van Indië niet zou worden toe vertrouwd aan de gekozen vertegen woordigers van Indië. Dé deelneming van Indië aan den oorlog, aldus Gandhi, heeft niet den steun der Indische be volking, maar is een zuiver Britsche daad. Als Indië vrij wordt, zal het waarschijnlijk zijn eerste stap zijn met Japan te onderhandelen. De commissie is daarom van meening, dat de Engelsehen zich uit Indië moe ten terugtrekken. De problemen van minderheden in Indië zijn een werk der Britsche regeering en zij zouden met de Engel- schen verdwijnen. Bevordering van particulier initiatief teneinde landbouw productie te verhoogen. I8TANBOEL, 5 Aug. (Europa- press). Naar verwacht wordt, zal minister-president Saracaglu begin Augustus aan de Nationale Vergade ring een uitgebreid edtonomiseh pro- gramma voorleggen. De in de laat ste dagen getroffen maatregelen- op het gebied der levensmiddelenvoor ziening en prijspolitiek vormen reeds de opmaat voor dit programma. Het belangrijkste kenmerk.er van is, dat de regeering de tot dusver gevolgde koers van strenge overheidsbemoeiing zal verlaten en door het verleenen van premies h'et particulier ini tiatief zal trachten te bevorde ren. teneinde op deze vvijze een productieverhooging in den landbouw te bereiken, zooals deze b.v. wordt verlangd door den vroggeren minister van han del Topcuoglu. De nieuwe politiek volgt.uog geen vaste lijn. De minister van handel Uz streeft ernaar, de boeren begrip bij te brengen omtrent de nieuwe maatregelen en verlangt v&n hen prijsdicipline. De door de boeren verlangde verhooging van den ka-, toenprijs van 90 op 130 koeroes per kg werd afgewezen met het motief, dat een verhooging van den katoen- prijs noodgedwongen van ongunsti- gen invloed moet zijn op den export. Daarentegen werd een beperkte verhooging van de prijzen voor ka toenzaad in het vooruitzicht gesteld. _Afgewacht moet worden, in hoeverre de Turksche regeering erin lal sla gen graanvoorraden in den ge- wenschten onwang aan te leggen. Het succes hiervan zal voor een goed deel afhangen van de houding 'der boeren, welke tot dusver sceptisch stonden tegenover de regeerings- maatregelen, doch nu zullen worden opgewekt tot actieve medewerking. Op grond van dit alles verzoekt de commissie Engeland in het belang van zijn eigen veiligheid, de veilig heid van Indië en de zaak van den wereldvrede, Indië vrij te laten, zelfs als Engeland geen afstand doet van al zijn Aziatische en Afrikaar.- sche bezittingen. De commissie wenscht het Japan- sohe volk en de Japansche-regeering de verzekering te geven, dat Indië geen vijandschap tegen Japan of tegen een anderen staat koestert. Geleidelijk herstel van 't bedrijfsleven. PARIJS, 5 Aug. (Europapress). Omstreeks dezen tijd is het twee jaar geleden, dat de afdeeling „eco nomische aangelegenheden" van den militairen' bevelhebber in Frankrijk met haar werkzaamheden een aanvang maakte. Naar aanlei ding hiervan publiceert de leidei' van deze afdeeling, Dr. Michel, in de Pariser Zeitung een uitvoerig artikel over hetgeen door zijn bu reau in die twee jaren is verricht. Terwijl in het oogstjaar 1940/41 slechts 60 van een normalen graanoogst en slechts 40 van een normalen suikerbieten- en aard appeloogst kon worden binnenge haald, kan de oogst 1941/42 over het geheel weer normaal worden ge noemd. Het areaal voor enkele ge wassen kon ten opzichte van vérle den jaar belangrijk worden uitge breid. - De teeltoppervlakte voor suikerbieten werd b.v. van 230.000 tot 275,000 H.A. vergroot, het aard appelareaal eveneens en de kool- zaadverbouw tot 100.000 H.A., uitge breid. Voor wat betreft de maatrege len ten aanzien van het Fransche bedrijfslevén zijn in de afgeloopen twee jaar 5 étappen te constatee- ren. Op het weer op gang brengen van het bedrijfsleven, waarbij de afzonderlijke bedrijven een spe ciale vergunning moesten hebben om hun onderneminger weer te openen, volgde na langdurige be sprekingen met de Fransche re- geeringsinstanties de totale grond- stoffendistriWutie in het bezette gebied van Frankrijk. Met de wet van 16 Augustus 1940 (voorloopige organisatie van 'het bedrijfsleven) en met de oprichting van organisatiecommissies schiep de Fransche regeering voorwaarden voor een doeltreffende organisatie van alle bedrijfstakken. Op 10 Sep tember 1940 volgde de wet, waarin de grondstoffenvoorziening centraal werd geregeld. De derde étappe werd gekenmerkt, door het plaatsen van Duitsche orders in Frankrijk. Belangrijke opdrachten werden vanuit Duitschland naar de Fran sche industrie verplaatst, waardoor de Fransche fabrieken nieuw leven werd ingeblazen, dat in November 1940 nog ruim 1 millioen bedroeg, sterk terugliep. Welken omvang het plaatsen van Duitsche orders in Frankrijk heeft aangenomen blijkt wel uit de tot dusver nog niet gepu bliceerde mededeeling, dat de waar de van deze orders momenteel reeds een bedrag van 100 milliard francs heeft bereikt. Moeilijk liep de wer ving van Fransche arbeiders voor Duitschland. Op 1 Juli 1942 werkten er rond 171.000 in Duitschland en rrien hoopt, dat het jongste appèl van Laval tot het Fransche volk niet zonder resultaat zal blijven. Het Fransche bedrijfsleven be vindt zich op het oogenblik in een periode van scherpe concentratie en rationalisatie van de industrie. Talrijke bedrijven er wordt een. aantal genoemd van 1600 worden in deze vijfde étappe be sloten. Hand in hand met een zoo doeltreffend mogelijk gebruik van menschen en materiaal gaat een intensieve actie voor de werving van arbeiders voor Duitschland. STOCKHOLM, 4 Aug. (A.N.P.) oir Stafford Cripps heeft heden vol- ?en®\ften Britschen berichtendienst m het Lagerhuis medegedeeld, dat de plaatsvervangende minister-pre sident, Attlee, een verklaring wilde afleggen die „het best in een ge heime zitting kon worden bekend gemaakt Vervolgens ging het huis over tot een geheime zitting. Overbrenging van bevelen voor de luchtafweer. Verflekt opgesteld neemt ten radio-ardeelïng berichten In ont- vangst en geelt ze door Deutsche. Verlag Recla-PK Seidat- Pax Holland m VERDUISTER GOED ZON 5 Aug. onder; 21.25 6 Aug. op: 6.08 MAAN 5 Aug. op: 1.06 onder: 16.05 12 Augustus Nieuwe Maan. Aan het front in Noord-Afrika. Pantserstrijdwagens van de troepen der as- mogendheden tijdens een .rustpauze in een oase op den weg naar het gebied der krijgsoperaties. (Orbis-Luxe-Holland-Pax Holland m) UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 4 Aug. D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Oosten van de Zee van Azof braken Duitsche divisies den tegen stand van de deels nog taai strij dende bolsjewistische achterhoeden. Snelle formaties van het leger en van de Waffen SS hebben in onver schrokken opmarsch op verschei dene plaatsen de rivier de Koeban bereikt. De industriestad Worosjilofsk werd na hevige straatgevechten ingenomen. Formaties van de luchtmacht vie len terugtrekkende vijandelijke, co lonnes met vernietigende uitwer king aan en bombardeerden over dag en des nachts vijandelijke vlieg velden, transportbewegingen én spoorwegcomplexen tot aan de Noordelijke uitloopei's van den Kaukasus. Tusschen de Sal en de Don dringen Duitsche en Roemeen- sche troepen verder naar het Oos ten op. Bij een nachtelijken lucht aanval op de Wolga-scheepvaart werd een Sovjet-tankboot tot zinken gebracht. In de groote bocht van den Don zetten de bolsjewieken hun vergeef sche tegenaanvallen voort. In het gebied van Rsjef werden nieu we vijandelijke ontlastingsaan- vallen in hardnekkige gevechten afgeslagen. Aan het front van de Wolehof en voor Leningrad hadden eigen aan- valsondernemingen plaatselij ke successen. In de Finsehe Golf wer den twee bolsjewistische mijnenve gers door bommen tot zinken ge bracht, een andere werd beschadigd. In Egypte bestookten Duitsche ge- vachtsvliegtuigen in den nacht van 2 op 3 Augustus en gisteren overdag Britsche vliegvelden en veldkampen bij Alexandrië met bommen. In Noord-Afrika en boven Malta wer den in luchtgevechten negen Brit sche vliegtuigen door Duitsche ja gers zonder eigen verliezen neerge schoten. In den strijd tegen Groot-Britan- nië viel de luchtmacht gisteren weer belangrijke militaire inrichtingen en vliegvelden in de Midlands als mede aan de Oostf- en Zuidkust van Engeland ten deele in scheervlucht aan. In de wateren van Torquay werden in den afgeloopen nacht door gevechtsvliegtuigen voltreffers geplaatst op drie koopvaarders van een Britsch convopi. Italiaansch legerbericht. ROME, 4 Aug. (Stefani) In zijn weermachtbericht no. 798 maakt het Italiaansche opperbevel het volgen de bekend: Aan het Egyptische front optre den van patrouilles. Tijdens ver scheidene "luchtgevechten hebben Duitsche jagers drie Spitfires en drie Hurricanes neergeschoten. Formaties vliegtuigen van de as bombardeerden vliegvelden op Malta en vernietigden drie Britsche toe stellen. Vergeefsche Sovjet-aanvallen. van Shanghai vertrokken. Drie Nederlanders aan boord. SJANGHAI, 4' Aug. (Domei.) Het Japansche diplomatenscTlip Tatoera Maroe, aan boord waarvan zich 276 repatrieerenden bevinden, t.w. 146 Britten, 115 Indiërs, 11 Noren, een Belg en drie Nederlan ders, is heden uitgevaren. "Het schip, dat vaart krachtensde Engelsch-Japansche overeenkomst in zake de .uitwisseling van diplomaten, wordt aan het einde van deze maand, te Lourenco Marquez in Por- tugeesch Oost-Afrika verwacht. Het gezelschap, dat zich aan boord be vindt, bestaat uitsluitend uit perso nen' die' geëvacueerd zijn uit -deelen van China met uitzondering van Sjanghai en slechts 46 van hen zijn diplomatieke ambtenaren. De 115 In diërs T\èbben vrijwillig om passage naaV hun lurid verzocht. De nog te Sjanghai overblijvende 850 Britten zullen' ift dé rtadtste' toekomst met het volgende diplomatenschip ver rekken. BERLIJN, 4 Aug. (DNB). Naar het opperbevel van de weermacht, omtrent de gevechten aan het Oos telijke front meedeelt, zijn de Duit sche troepen in het gebied van de rivier de Koeban bezigde terug trekkende bolsjewieken te achter volgen. Terwijl hier en ten Zuiden van den benedenloop van den Don de Duitsche aanval over een breed front aan 'terrein wint, onderne men de bolsjewieken vergeefsche ontlastingsaanvallen in den Noor delijken sector. Aanvallen van de luchtmacht brachten een merkbare verlichting voor de Duitsche troepen, die in een door voortdurenden regen zeer mod derig geworden terrein moesten vechten. Duitsche jagers schoten 45 vijandelijke vliegtuigen omlaag. In den Noordelijken sector van het Oostelijke front herhaalde de vijand zijn volkomen vergeefsche aanval len op een bruggehoofd aan de Wolchof gelijktijdig van het Zuiden, Zuidoosten en Noorden. Aan het om singelingsfront van Leningrad werd een plaatselijke Duitsche aanval met succes ondernomen. Ook in dit ge bied bemoeilijkten de aanhoudende regenbuien het optrekken, der Duit sche troepen. In luchtgevechten schoten Duitsche jagers boven den Noordelijken sector van het Ooste lijke front 39 bolsjewistische vlieg tuigen neer. 800 kinderen uit Noord Brabant, Gel derland, Utrecht en Overijsel zijn Maandag naar het Thüringerland ver trokken, om er door bemiddeling van den NederJandschen Volksdienst zes wekan gastvrijheid te gaan genieten. Ee» vroolijke groet bij het vertrek Pax Holland-Overduin m Winterhulp Nederland Loterij 1942 bet eekent: groote kans op een der twee millioen geldprijzen. 's-GRAVENHAGE, 4 Aug. In het verordeningenblad is opgenomen een verordening van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied, houdende verbod tot het houden van duiven. Hij die duiven houdt, moet deze binnen een week slachten, de poo- ten, waaraan een ring is bevestigd bij den burgemeester inleveren en zijn slag onverwijld sluiten, waarna de burgemeester de slagen verzegelt en onderzoekt of de ringen van alle ten gemeentehuize geregistreerde duiven zijn ingeleverd. De in- en uitvoer van duiven is verboden. Hij bij wien een duif binnenvliegt of die op andere wijze een duif daadwerkelijk in zijn bezit krijgt, moet deze met de zich bij de duif bevindende berichtkokers en mede- deelingen, aan den .dichtstbijzijnden burgemeester afgeven. Pootringen en dergelijke mogen niet worden afge nomen. De burgemeester dient er voor zorg te dragen, dat duiven zonder eigenaars of verwilderde duiven on verwijld worden gedood. Hij die opzettelijk of door zijn schuld in strijd handelt met een be paling van deze verordening, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten minste drie maanden, doch ten hoog ste van vijf jaar; in bijzonder ern stige gevallen kan tuchthuisstraf' van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren worden opgelegd. Hij idie kennis krijgt van het on geoorloofd houden van duiven en zulks niet onverwijld aan den bur gemeester aangeeft, wordt gestraft niet gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. De bepalingen van deze verorde ning zijn niet van toepassing' ten aan zien van: a. duiven, welke door de Duitsche weermacht worden gebruikt of in beslag zijn genomen; 100.000 POTLOODEN GESTOLEN. AMSTERDAM. 3 Aug. De dief. die enkele dagen geleden een nachte lijk bezoek bracht aan een pakhuis in de Haarlemmer Houttuinen en daar niet minder dan 100.000 pot- looden buitmaakte, heeft slechts kort pleizier daarvan gehad. De 21- jarige los-werkman woont achter het bedoelde pakhuis en op een nacht sloop hij uit het dakraam van zijn wpnirfg over een plat naar den overkant, waar het hem weinig moeite kostte, om binnen te komen. Hi.i had zorgvuldig vermeren, vin gerafdrukken na te laten, maar voor het overbrengen van den buit waren enkele wandelingen vice- versanoodig en deze lieten hun sporen achter op het grint, dat het plat bedekte, waardoor de recherche er spoedig in slaagde, den dief te achterhalen. De potlooden waren nog in zijn bezit. WIJZIGING WETBOEK VAN STRAFRECHT. 's-GRAVENHAGE, 4 Aug, Bij be-' sluit van den secretaris-generaal van het departement van justitie is in het wetboek van strafrecht een nieuw artikel 248a ingevoegd, waar bij op bloedschande een gevangenis straf van ten hoogste vijf jaren wordt gesteld. COLUMBUS HERDACHT. In het klooster La Rabida bij Huelva aan de Spaansche Zuidkust waar Columbus met zijn bemanning vóór zijn vertrek naar de Nieuwe Wereld op 3 Augustus 1492 voor de laatste maal de mis bijwoonde, is in den ochtend van 3 Augustus een herdenkingsplechtigheid gehou den. Spaansche -marineafdeelin- gen vormden de eerewacht.'Als vertegenwoordiger van het hoofd van den staat was admiraal Ramon Agacino bij de plechtig heid tegenwoordig. Ter gelegenheid van het feit, dat het gisteren precies 450 jaar geleden was, dat Columbus de tegenover Huelva gelegen haven ïfi Palos uitvoer, om zijn reis te beginnen, welke zou leiden! tot de ontdekking van Amerika, heeft de Spaansche Nationale Bank een reeks nieuwe bank biljetten ter waarde van een peseta in omloop gebracht. De biljetten vertoonen aan de voor zijde de abeelding van de kar veel „Santa Maria", aan boord waarvan Columbus zich bevond. b. duiven, welke door den Rijks commissaris (commissaris-generaal voor financiën en economische za ken) wegens haar ^bijzondere fok waarde zijn vrijgesteld en met be trekking tot welke de aan de vrij stelling verbonden voorwaarden' worden nagekomen. c. duiven, welke in dierentuinen worden gehouden, op een zoodanige Wijze, dat zij niet kunnen wegvlie gen. d. Lachduiven, welke in afzonder lijke kooien worden gehouden. Deze verordening treedt in wer king op Vrijdag 7 Aug., op welken datum de verordening 140/1941 be treffende het houden van duiven buiten werking treedt. Alle vertwijfelde doorbraakpogingen helpen den sovjets niets. Zij loopen is pletter op' het Duitsche afweerwapen. Een sovjet-pantserwagen, door zwaai luchtafweergeschut in brand geschoter Deutscher Verlag-Recla-PK Seidat Pax Holland BERLIJN, 4 Aug. (D.N.B.) Eemge dagen geleden hebben de Rijksmi nister voor bewapening en munitie, Speer, en de commandant van de Lebbstandarte „Adolf Hitier", de ge neraal der Wafien-SS, Dietrich, ver gezeld van den marinebevelhebber, eenige der krachtigste versterkings- werken bezocht, die tot verdediging van de kust/ van het Europeesche vasteland zijn aangelegd, zoo ver neemt het D.N.B. van militaire zijde. Beveiligd door onvernielbaar schijnende ringkazematten met meterdikke wanden van gewa pend beton, omgeven door een kring van batterijen tot beschie ting' van kleine doelen op zee en vijandelijke vliegtuigen, staan de stukken der. batterijen verdra gend geschut. Voor en achter deze reusachtige stukken geschut rijt zich batterij aan batterij. Uit de lucht, vgn land noch van zee uit, is iets opvallends te zien. Er is echter geen doode hoek, de draagwijdte der stukken van de eene batterij doorsnijdt die van de volgende. De aanvaller kan landen, waar hij wil, hij woi-dt in elk geval gepakt: 'allereerst door de mijnvérsperring" op zee, door de zoeklichten en het vuur der zwaarste, zware, middelzware en lichtere marine-artillerie. Zou het afzonderlijken aanvallers toch bog gelukken er door te •ko men, dan wachten nieuwe wapens en afweermaatregelen op hen: land mijnen, zwaar gebetonneerde ma- chingeweernesten, prikkeldraadver sperringen en vervolgens handgra naten, vlammenwerpers en hand- vuurwapens. Voor het geval de aan- valler er de voorkeur aan mocht geven troepen uit de lucht te lan den, zijn de versterkingswerken in staat naar voren, naar achteren, naar links en naar rechts gelijktijdig aanvallen van allerlei aard af ta slaan. Onmiddellijk achter de ver sterkingswerken der marine begin nen de diepe verdedigingslinies van het leger en de luchtmacht. Nieuwe Japansche bestuurs- indeeling. TOKIO, 5 Aug. (P.N.B.) De Ja pansche militaire autoriteiten heb ben op Java een nieuwe bestuurs- indeêling' ingevoerd. Volgens deze nieuwe indeeling worden de z.g'. Oostelijke, Centrale en Westelijke provincies, zooals zij onder Neder- landsch bestuur stonden, opgeheven. Java en Madoera worden thans ver deeld in de gebieden Djokjakarta en Soerakarta alsmede, in 17 provincies en een district Batavia. Elk der pro vincies is onderverdeeld in prefectu ren, districten, steden en dorpen. Zooveel mogelijk zullen de oude be- stuursbepalingen bestaan blijver). Voor de acht provincies van Suma tra hebben de Japansche militaire autoriteiten aldaar Japansche gou verneurs benoemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1