DE VUURRODE SCHOENTJES. *v mfflê k12Je' AAMBEIEN STAD EN OMGEVING AGENDA Ondragelijke zenuwpijnen. KERK EN SCHOOI i SPORT. RADIOPROGRAMMA MARKTBERICHTEN t Brug bezweken! fgk 5 dooden, i BURGERLIJKE STAND. PUBLICATIES MMBÉIESZALFV ZETPILLEN Amsierdtsmscke Bems DANKBARE GEEVACUEERDEN. Nederhorst den Berg biedt geschenken aan. Rü'iïri twee jaar geleden, in de oorlogsdagen van Mei 1940, vonden de geëvacueerde bewoners van Ne derhorst den Berg een veilig toe- -viuchtsoord in vier gemeenten in den „kop" van Noord-Holland, n.l. Wognum, Wij denes, Zwaag en Schel linkhout. De dankbare bewoners van Nederhorst hebben in den loop van den tijd een bedrag van onge veer vijfhonderd gulden bijeenge bracht om hun dank in een geschejik aan de besturen en bevolking der vluchtoprdgemeenten te uiten. In een dezer dagen in het ge meentehuis onder leiding van burge meester B. A. Ph. baron van Ha- rinxma Thee Slooten gehouden bij eenkomst is besloten deze huldeblij ken op 13 Augustus a.s. in de ver schillende gemeenten aan te bieden. Wognum ontvangt een staande klok, Wi.idenes een bord van Delftsch blauw met een gezicht op Neder- horst den Berg, Zwaag krijgt een fraaie lichtkroon met oorkonde en Scheilinkhout een steenen herinne- ringsbank. Op 13 Augustus zullen ruim drie honderd der dankbare inwoners on-, der leiding van den burgemeester den tocht naar de vier genoemde dorpen ondernemen om gezamenlijk van him dank te getuigen. Per fiets gaat de tocht naar Muiden en van daar in den zeer vroegen morgen per boot naar Hoom, waarna de "verdere tocht weer per fiets wordt afgelegd. Denzelfden dag, na de overhandiging der huldeblijken, wordt de (terugtocht aanvaard-. RIJWIEL GESTOLEN. Gisteren werd te Heerhugowaard een rijwiel gestolen. Onmiddellijk werd o.m. de Alkmaarsche politie ge waarschuwd met het gevolg dat de dader, èen zekere P. C. V., afkom stig uit Zaandijk, nog dienzelfden dag alhier kon worden aangehou den. Bedoelde persoon was nog in het bezit van het gestolen rijwiel, zoodat dit „weer aan den eigenaar ter hand kon worden gesteld. SCHAAP ONTVREEMD. Van Maandag op Dinsdag is uit een weide aan het Zeglis alhier een schaap ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in. JONG GEITJE ZWERVENDE. Aan het Bureau van Politie alhier zijn inlichtingen te bekomen omtrent een jong geitje, dat alhier zwervende werd aangetroffen. GESLAAGD. Voor het eerste deel van het nota- rieele examen de heer A. Meddens te Beverwijk. Geslaagd voor coupeuse mej. R. Hesseljnk en voor co^jumière mej. G. v. d. Bogaerde. Voor het in de week van 27 Juli tot en met 1 Aug. te Haarlem gehou den examen vanwege de examen Corporatie voor het - huisschilders ambacht slaagden de heeren W. Bak- kiun en A. Brasser te Alkmaar en Th. Wedd te Castricum en werden toegelaten tot het herhalingsexamen de heeren J. Hoogland .te Heiloo, A. Koning te Hensbroek, J. Belleman te Egmond a. d. Hoef en P. Ponein te Beverwijk. FRITS SCHAKELS IN HET GULDEN VLIES. Frits Schakels is in Noordholland geen onbekende. Tal van cabaret- revue's heeft hij met zijn gezelschap reeds vertoond. Met zijn nieuwste onder den titel De Bonte Avondtrein komt hij a.s. Zondagavond in het Gulden Vlies. Het gezelschap brengt accordeon- virtuozen, een danspaar, komische schetsen, een equilibristennumm.er, een mysterieuze Chinees, een ca- barettiere en Frits Schakels zelf. Een avond dus vol afwisseling. PRIJS BEHAALD. Bij het ter gelegenheid van het Vijfjarig bestaan van de chr. gem. zangvereeniging Julianakerk te Utrecht gehouden nationaal zang concours heeft de jury een eersten prijs toegekend aan de chr. gem. zangvereen. "Looft den Heer te St. Pancras. EEN MERKWAARDIGHEID IN DE DIERENWERELD. De heer H. v., d. Plas te Eg- mond aan Zee beleefde met zijnko nijnen een merkwaardigheid. Twee voedsters- legden op denzelfden dag jongen in hetzelfde nest, in totaal 12. Zonder onderscheid te maken voe den ze sindsdien samerl de jongen, die nu eenige weken oud zijd en voorspoedig opgroeien. DE KAASMARKT. De aanvoer bedroeg 'heden 16000 kg en bestond uit zeer goede kwali teit. Slechts een boerenstapel, die naar het oordeel van de keurmees ters den maximumprijs niet kon ha len, werd geblokkeerd. 15 van den aanvoer bestond uit 40+ kaas. Verschillende fabrieken hebben op last van de Crisis Zuivel-Centrale de kaasproductie stopgezet, omdat zij de melk voor de consumptie moeten leveren. Groote hoeveelheden wor den tot melkpoeder verwerkt, aan gezien er voor den a,s. winter een geringere melkgift verwacht wordt en men op deze wijze in de behoefte aan eonsumptiemelk wil voorzien. In dezelfde week van het vorig jaar bedroeg de aanvoer 44000 kg, in die van 1940 40000 en in die van 1939 108000. De kaasindustrie is dus belangrijk ingekrompen, al moet er rekening mee gehouden worden, <iat er ook wel buiten de markt om verkocht wordt. Aan het zeer drukke vreemdelin- genbezoek was het te zien, dat wij in de drukste vacantieweek leven. Honderden toeristen in kleurige zomerkleeding, bewonderden het spel van de ruitertjes en de klaroen blazer en de kaasdragers in hun gil- dekleeding. EERSTELINGEN. Aan de veiling van de L. G. C. te Broek op Langendijk werd heden de eerste rammenas aangevoerd door Jae. Wagenaar, bij de brug. Op de veiling te Castricum werden gister de eerste spercieboonen aan geboden. Deze zijn verre van vroeg. Immers reeds op 6 Juli kwamen ze te Heiloo en op 21 Juli te Broek op Langendijk aan de veiling. De eerste zilvernep werd aan de veiling van den Noordermarktbond te Noordscharwoude aangevoerd door den heer K. de Geus Dzn. te St. Maarten. DROEVIG ONGEVAL TE SCHOORL. Bü het spelen, dwaalde de vier jarige Henkie Middeljans met zijti zesjarig broertje af naar den plas bij het barakkenkamp en raakte daar te water. Toen het ongeval ontdekt werd, bleek het reeds te laat. Toe passing van kunstmatige ademhaling en het toedienen van zuurstof nach ten helaas niet meer baten. 249. Plotseling klonk er weer een gil... Vlak achter de beer!Zó doordrin gend en angstig, dat de beer z'n poot liet zakken en langzaam z'i} kop om draaide. r Bioscopen. Aikm. Bioscoop-Theater, 7.30 u., hoofd nummer De heerscher (rom.-dram.) 14 jaar Zondag van 2 uur af doorloopende voorstelling. Voensdag 2.30 uur matinée. fbrmonie-Theater, 7.30 u., hoofdnum mer Pygmalion (rom.) Alle leeftijden. (Geprolongeerd). Zondag van 2 uur af doorloopende voorstelling. Woensdag 2.30 uur matinée. Victoria-Theater, 7.30 u., hoofdnum mer Zooiets doet mijn dochter niet (komisch). 18 jaar. Zondag van 2 uur af doorloopende voorstelling. Woensdag 2.30 uur matinée. Cinema-Theater, 7.30 u., hoofdnummer Truxa, de variété-sensatie (circusfilm). 18 jaar. Zondag van 2 ,uur af doorloopende voorstelling. Woensdag 2.30 uur matinée. Zaterdag 8 Augustus. 2.30 uur, 't Gulden Vlies, kindervoor stelling Sneeuwwitje. Zondag 9 Augustus. 7.30 uur, 't Gulden Vlies, revue-variété De bonte avondtrein. Kermis te Hensbroek; 7 uur, uitvoe ring 't Viooltje in café Kossen. STENOGRAFIE EN MA'CHINE- SCHRIJVEN. Voor het op 29 Juli gehouden examen van de Vereeniging van leeraren in stenografie en machineschrijven slaag- oen: voor kantoortypist(e) in de Ned. taal de dames J. Visser, B. de Vlugt, D. Andriese en A. C. Koel te Alkmaar en R. "van der Laan te Schermerhorn en de heeren C. S. N. Adolf, W. Th. de Groot, P. Hofstra, F. M. Bos, J. Kort, A. van der Veen en J. Schreurs te Alk maar, W. de Haan te Bergen en J. W. Oostdijk te St. Pancras; voor kantoorstenograaf(e) in de Ned. taal: de dames F. C. Blokker te Alkmaar en D. van Mierlo te Alkmaar, M. Brau- tigam te Bergen en G. H. Klein te Stom- petoren, alsmede de heeren J. A. Man nes te Egmond aan den Hoef en W. J. Schoonhoven te Alkmaar; voor diploma A machineschrijven de heeren C. H. N. Frankenmolen te Bergen, N. Timmerman, P. Beets en 'T. Andeweg te Alkmaar, P. Mul en J. W. Plomp te Oudorp en de dames A. G. J. A. Rommel te Alkmaar en .C. J. Blom te St. Pancras; voor diploma B stenografie: de dames M. C. Schouten (zr. Domitilla) te Bergen en A. N. Blaauw te Alkmaar; voor de Ned.'Associatie voor practijk- examens slaagden: voor boekhouden dé heeren J. Nool, J. de Lange en J. Bak ker te Alkmaar; voor handelscorrespondentie in de Ned. taal, de dames M. v. Goinga en M. Deurlo te Alkmaar, T. Stammes te Bergen en M. Beenders te Broek op Langendijk, alsmede £e heeren J. H. Roukens te Schoorl, Th. Bakker te Alkmaar en P. Kos te Noordschar woude; voor handelscorr.' in de Engelsche taal de heer J. Visser te Alkmaar; voor handelscorr. in de Duitsche taal de dames T. Ooms en M. Wamelink te Alkmaar. OPVOERING SNEEUWWITJE. Het Jeugdtooneel onder leiding van Theo Vink gaf gisterenmiddag m 't Gulden Vlies een opvoering voor de jeugd van het bekende sprookje; Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Deze vacantieontspanning bleek zeer op prijs te worden, ge steld want de zaal was geheel uit- verkofcht. Er waren zooveel teleur gestelden dat morgenmiddag (Za terdag) een herhaling der opvoe ring zal volgen. De jeugd en ook vele ouderen hebben van de tooneelbewerking van Theo Vink en de uitbeelding ten zeerste genoten. De kinderen leef den intensief mee. Soms klonken luide waarschuwingen 'uit de zaal b.v. toen Sneeuwwitje voor de tweede maal de booze koopvrouw binnenliet.'Een ander maal riep een kinderstemmetje: Waar. is Sneeuw witje nou?, en ook andere uitroepen verbraken soms de stilte. Het spel der uitvoerenden was uitstekend en dit was zeer toe juichen, want voor de jeugd kan het spel nooit goed genoeg zijn. Dini van Dijk was een lieve Sneeuw witje, die gevoelig speelde en zeer zuiver zong, Pahlcy Bigot als de ko ningin, stiefmoeder van Sneeuw witje, was zeer goed. Als Prins er als Kok zag men met genoegen Gerard Hartkamp. Verder noemen wij Theo Vink als den koning Huib Orizand als Golo den jager. Aller sympathie hadden de zeven dwergen, die" zoo'n uitstekenden aanvoerder hadden. Een jeugdmiddag, die een opmer kelijk en verdiend succes had. G. C. van Gulik DE RIJP Geslaagd. - Mej. A. Sijtstra, on derwijzeres aan de r.k: school, alhier, slaagde voor de akte En- gelsch I.o. L Nu weer een ge zonde, opgewekte vrouw, Metrouw P. H. te B. \chrijft, dd. l-S-'40: „Ik ben bli), dat ik Uw advertentie heb gelezen, want ik leed aan ontzettende ze- 4 miwpijnen. Ik kon geen enkele nacht slapen! Tot mijn groote vreugde hebben mij de Ovaaltjes buiten gewoon goed geholpen. Ik ben nu weer een gezonde, opgewekte vrouw." Bij rheumatiek, ischias, spit, verkoud heid, griep,zenuw-en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes van het Ttinetal Agentuur. Deze hebben geen schadelijken invloed op hart, maag en darmen. Neem direct de proef! Origineele verpakking van 20 tabletten slechts 60 ets. In alle apotheken en 'drogisterijen verkrijgbaar. Trlneral Agentuur, Nassaukade 373, Amsterdam EEN PLAATSELIJK MUSEUM TE PURMEREND? Binnenkort hoopt men te Purmer- end een tentoonstelling te houden die, gewijd is aan het verleden van die stad en van Westfriesland in zijn geheel. Hiertoe zijn van alle zijden zooveel voorwerpen van historische waarde en zooveel werken, die uit oudheidkundig oogpunt van het grootste belang zijn, bijeengebracht, dat enkele ingezetenen het plan hebben opgevaj, een plaatselijk mu seum in te richten, teneinde deze verzameling zoo goed mogelijk bij elkaar te houden. Een aanleiding tot de verwezenlijking van deze plan nen ziet men' in de bijeenkomst van het historisch genootschap Oud-West friesland, die hier het volgende jaar zal worden belegd. Men streeft er naar, de opening van dit museum te doen samenvallen met de bijeen komst. De heer J, P. Keuning, prop. te De Rijp, heeft bedankt voor het beroep naar de doopsgaz. gem. te Broek op Langendijk. De heer J. Borghardt, cand, te Alkmaar, heeft de benoeming tot hulpprediker bij de Wherv. gem. te Den Helder aangenomen. De heer J. van Eerden, cand. te Alkmaar, is beroepen tot predikant bij de geref, kerk te Schettens (Fr.) PREDIKBEURTEN. ZONDAG 9 AUGUSTUS 1942. ALKMAAR. Groote Kerk, 10- uur, ds. Prins van Wijngaarden; 5 uur, ds. H. Bakker, em.-pred. te Amsterdam. Kapel- kerk, 10 uur, dr. Tuinstra. Remon- strantsch geref. gemeente, geen dienst. Luth. kerk (Oudegracht),' 10.30 uur, de heer van Zanten, be roepen pred. te Gorssel. Doopsgez. kerk, 10.30 uur, ds. Kuiper! Geref. kerk, 10 uur, ds. M. Boukema, van Zaandam; nam. 5 uur dezelfde. (Col lecte voor b-ijz. nooden.) Herst. Apost. gem. Toussaintstraat, 9.30 en 4 uur, dienst. Ned. chr. gemeen- schapsbond, in Waakt en Bidt, Woensdagav. 7.30 uur de heeren Smallegange van Breda en van Oostveen; Zondag, 3.30 uur, jonge- liedensamenkomst Houtweg 8; Za terdag 4.30 uur bidstond Oude gracht 208. Vrije ev. geref. gem., Doelenstr. 15, 10 uur, de heer Visser van IJmuiden; Woensdagav. 7.45 uur] St. Jacobstr. 22. G. G. Léger des Heils, 10 uur heiligingssamenkomst, 7 uur openbare bijeenkomst, o. 1. v. majoor Verheyen, van Amsterdam; Donderdag 7.30 uur helllglngssamen- komst, o. 1. v. den heer en mevr. D. Bergsma-Reitsema; Woensdagmid dag 2.30 uut vrouwenbond. NIEUWE DIRECTEUR P. W. N. Ir. B. F. van Nievelt benoemd. De Commissaris der provincie Noordholland heeft als opvolger van ir. W. Mensert per 1 September 1942 benoemd tot directeur van het Prov. Waterleidingbedrijf van Noordhol land dè technisch adjunct-directeur van dat bedrijf, ir. B. F. van Nie velt. Ir van Nievelt werd in 1888 gebo ren en studeerde aan de Technische Hoogeschool te Delft, alwaar hij in 1912 afstudeerde. In 1909 trad hij op als president van het Deltsch Stu dentencorps, van 19121914 was hij werkzaam als ingenieur bij de Mij. tot Bouw- en Exploitatie van Ge meentebedrijvenen van 19141919 eerst als ingenieur en vervolgens als ingenieur 1ste klasse bij het Rijks bureau voor Drinkwatervoorziening. Onder directie van wijlen den heer J. van Oldenborgh trad ir. Van Nie velt per 1 September 1919 bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland in dienst als, inge nieur. Sedert dien werd hij bevor derd, in 1920 tot ingenieur le klasse, in 1924 tot hoofdingenieur en in 1941 tót technisch adjunctdirecteur. Iri Van Nievelt is secretaris van de (Ver. voor Waterleidingsbelangen in Nederland, lid van de Centrale Commissie voor Drinkwatervoorzie ning en le waarn.voorzitter van de1 Vakgroep Waterleidingbedrijven der Bedrijfsgroep Openbare Nutsbedrij ven. LIJK VAN ONBEKENDEN MAN GEVONDEN* Misdrijf? HOOGE EN LAGE MIERDE, 6 Aug. Maandagavond j.l. werd den burgemeester der gemeente Hooge en Lage Mierde medegedeeld, dat in het Choorven onder deze ge meente een lijk van een persoon dreef. Daar het reeds te laat was geworden om een nader onderzoek in te stellen, werden ae politieele instanties gewaarschuwd en werd Dinsdagmorgen met het onderzoek begonnen. Het lijk bleek van een onbekend manspersoon te zijn en lag geheel ongekleed in het water. De voeten waren met een touw bijeen gebon den en hieraan waren enkele bak- steenen bevestigd. Ook de knieën waren bijeengebonden. Om den hals zat een touw, waaraan ook eenige baksteenen. Het lijk verkeerde reeds in een beginstadium van ont binding. Ringen of iets dergelijks werd niet op het lijk aangetroffen. De omgeving van het Ven werd af gezocht, maar kleeren of iets, waar uit de identiteit van den onbekende kon worden vastgesteld, werden niet gevonden. Daar aan een moord werd ge dacht, werd Woensdagmorgen door dr. Hulst uit Leiden septie op het lijk toegepast. De onbekende is on geveer 24—25 jaar, heeft blond krullend haar en bruine oogen en is van een flink postuur. Op last van de justitie wordt thans de heide in de omgeving van het Ven met politiehonden afgezocht, om te trachten kleeren te vinden en de indentiteit Van het slachtoffer vast te stellen. DE N.V.D. HEEFT 35.000 VRIJWILLIGE MEDEWERKERS. 's-GRAVENHAGE, 6 Aug. Van den aanvang af hebben de Winter hulp Nederland en de Nederlandsche Volksdienst ernaar gestreefd een volksche, niet-ambtelijke organisatie te worden, juist omdat de N.V.D. en de W.H.N. organisaties zijn, die hun oorsprong vinden in en gedragen worden door ons volk. Daarbij komt, dat hierdoor tevens bereikt wordt, dat het aantal betaalde werkkrach ten tot een minimum beperkt blijft. De leider van de hoofdafdeeling „Organisatie" van den N.V.D. onder wien tevens de uitvoering van het Winterhulp-werk ressorteert, deelde het A.N.P. over de organisatie o.m. mede: De N.V.D. en de Winterhulp, welke laatste een stuk specialen ar beid van den Volksdienst behartigt, zijn wat de functionnarissen betreft in een soort personeele unie met elkaar verbonden. Naar ruwé schat ting "bedraagt het aantal vrijwillige medewerkers momenteel 35900. Daaronder en daarnaast telt de in stelling nog talrijke contribueeren de leden. Zooals bekend zijn de provincies ingedeeld in buurtschappen en deze weer onderverdeeld in wijken er: blokken. Een buurtschap omvat bij voorkeur ongeveer 10.000 inwoners. Telt een .gemeente echter minder UIT DE OMGEVING. Akersloot, 7 uur, ds. Prins van Wijngaarden. Bergen, 10 uür, ds. v. d. Kieboom. Geref kerk,. 10 en 3.30 uur, ds. v. Minpen. Maranatha, 10.30 uur, ds. Rijnders, van Hilversum. Heiloo, 10 uur, ds. van Arkel, van Edam. Evang., a.d. Kerklaan, 10 uur, ds. Kalkman, van Amsterdam, Geref. kerk, in gebouw evang., 3 uur cand. J. v. Eerden. Heid. Catech. Zondag 4. Coll. voor biz nooden. Waterpolo AMSTERDAM-REST VAN NEDERLAND. Na afloop van de wedstrijden om de zwemkampioenschappen van Ne derland, welke op 16 Apg. te Am sterdam zullen worden gehouden, zal een waterpolo wedstrijd worden gespeeld tusschen het Amsterdamsch zevental en de „Rest van Neder land". Het Nederlandsche zevental is als volgt door de waterpolocommissie van den N.Z.R.B. samengesteld: J. Vlothuizen (Zian) doel; C. Bra sem (Zian), A. van Overhagen (U. ZC) en R. den Hamer (HZ en PC) achter; F. Ruimschotel (HZ et PC), F. de Geest (HPC) en D. Ruimscho tel (HZ en PC) voor. Reserve P. Swier (VZV). Schaken SCHAAKWEDSTRIJD TE LEEUWARDEN. Vijfde ronde. Cortlever tegen van Scheltinga: Vo-Vo. Onregelmatige opening, die door Cortlëver niet sterk werd ge speeld. Van Scheltinga kwam beter te staan, kon de kwaliteit winnen ZATERDAG. HILVERSUM I, 415,5 "M. 6.45 Gr.pl. 6.50 Ochtendgymnastiek. 7.BNO: Nieuwsber. 7.15 Weekeinde-begin (gr.) 7.45 Ochtendgymnastiek. 8.BNO: Nieuwsber. en' gesproken programma uittreksel. 8.15 Brandende kwesties (opn.) 8.30 Vroolijke Ochtendklanken (gr.) 9.15 Voor de huisvrouw. 9.30 Popu laire orkestmuziek (gr.) 10.Ernstige muziek (opn.) 11.Voor zieke kinde ren. 11.20 Pianovoordracht. 121En semble Rentmeester. 12.40 Almanak. 12.45 BNO: Nieuws- en zakelijke ber. 13.Frans Wouters en zijn orkest en gr.pl. 14.Voor de vacantiegangers, causerie. 14.20 Na gedanen arbeid muziek en vroolijkheid. 15.45 Operafrag menten (gr.) 16.Bijbellezing en ge wijde muziek (opn.) 16.30 Gemengd koor „Zingende Dietschers" met piano begeleiding. 16.55 Klarinetten en fagot. 17.15 BNO: Nieuws-, zakelijke ber. 17.30 Orgelspel. 18.De NSB antwoordt. 18.15 Marschmuziek (gr.) 18.30 Indische Liedjes (gr.) 18.45 BNO: Nieuwsber. 18.55 BNO: De wereldmeening uit den aether geplukt. 19.05 Liedje van ver langen. 19.15 Gerard van Krevelen en zijn orkest, solist en gr.pl. 20.15 Film praatje. 20.30 Vijf van de elf, interpro vinciaal programma. 21.45 BNO: Nieuwsber. 22.Heinz Munsonius en zijn orkest (gr.) 22.15 Lichte klanken van de zwarte schijven (gr.) 23.1524. Fantastische melodietjes (gr.) HILVERSUM H, 301,5 M. 6.45—8.15 Zie Hilversum I. 8.15 Beroemde pianocom posities (gr.) 8.45 Mozartprogramma (gr.) 3.35 Solokwartet, koor van de Neder landsche Bachvereeniging en Omroep orkest (opn.) 10.Morgenwijding. 10.15 Berlijnsch Philharmonisch .orkest (gr.) 10.30 Lichte muziek (opn.) 12.Hobo en piano. 12.45 BNO: Nieuws- en zakelijke ber. 13.Tuinbouwreportage. 13.15 Klassieke g-.muziek. 13.40 Wij kijken de natuur in! 14.Haarl. Orkestvereen, so liste en gr.pl. 15.30 Tijdschriftenschouw. 15.45 Ensemble Willy Kok. 16.30 In en om de bi'enstal. 16.45 Rudi Schuricke (gr.) 17.Voor de binnenschippers. 17.15 BNO: Nieuws-, zakelijke ber. 17.30 Om roeporkest. 18.15 Het kwartier van den arbeid. 18.30 Amusementsorkest en so. Iiste. (Om 19.Groenten aan Ned. zee- liecten). 19.30 BNO: Nieuwsber. 19.40 BNO: Groningsch praatje. 19.50 Spiegel van den dag. 20.Viool en piano. 20.20 Cello en piano. 20.50 Zangvoordracht (gr.) 21- Als ik 't voor 't zeggen had. 21.15 Orgelconcert. 21.45 BNO: Nieuws ber. 22.BNO: Mil. overz. 22.10 Avond wijding. 22.1524.-Zie Programma Hilversum I. Vanaf 22.15 alleen voor de Radio Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken. inwoners, dan vormt zij zelf een buurtschap. Eenmaal volledig uitge bouwd, zal de organisatie ongeveer 1600 buurtschappen moeten omvat ten. Alleen hierdoor is het mogelijk, onafhankelijk van ambtelijke instan ties, de nooden en behoeften van ons vojk te peilen. In deze richting voortbouwend en ter vermjjding van het tot heden gevolgde lokettensysteem, ligt het zoo o.m. in de bedoeling komenden winter ook de uitdeeling van gaven en giften via de wijkhoofden te doen geschieden, AT De dagelijksche ongelukkenlijst ln de bladen geeft U voortdurend de waar schuwing: verzeker U! Verzeker U ten minste tegen de geldelijke gevolgen van een ongeval. Voor een kleinigheid aan premie krijgt U een polls van Zeyl's Persoonlijke Ongevallenverzeke ring en U bent" dan volledig beveiligd tegen het financleele risico van alle ongevallen. Vraagt vandaag per brief kaart de buitengewoon gunstige voor waarden Om den Grootcn Prijs van Alkmaar werden Woensdagmiddag in het gemeen telijk sportpark te Alkmaar Iangebaan draverijen gehouden, waarvoor niet minder dan 89 paarden waren ingeschreven. Er werd fel gestreden om de eerste plaats. (Pax Holland-De Haan m) DE KAASMARKT. ALKMAAR, 7 Aug. 1942. Op de heden gehouden kaasmarkt waren 17 stapels aangevoerd, wegende 16000 kg. 10 stapels Fabriekskaas 20 plus 43.50, 40 plus 56; 7 stapels Boerenkaas 56. Handel vlug. WARMENHUIZEN, 6 Aug. 1942. 70700 kg Aardappelen: Schotsche muizen en Eigenheimers 5.30; 3000 kg Witte kool 3.50. SCHAGEN, 6 Aug. 1942. 26 Veulens 450—950; 28 Geldekoeien (magere) 350500; 271 Geldekoeien (vette) Centrale; 3 Kalf koeien 450600; 8 Pinken 200260; 28 Graskalveren Centrale; 50 Nuchtere kalveren Cen trale; 22 Schapen (magere) 6578 47 Schapen (vette) Centrale; 144 Lam meren 3045; 3 Bokken en Geiten 25—80; 19 Biggen 30—45; 130 Konijnen 1—/ 6.50; 23 Kippen 2—4. NOORDSCHARWOUDE, 7 Aug. 1942. (Noordermarktbond). 1500 kg Roode kool 5; 900 kg Gele kool 5; 167500 kg Aardappelen: Schotsche muizen, Eigen heimers, Blauwe eigenheimers, Bintjes, Geelblom en Koopmans blauwe 5.35; 9300 kg Vroege witte "kool; 45 kg Sla- boonen 18; 375 kg Tuinboonen 6. BROEK OP LANGENDIJK, 7 Aug. '42. (Langendijker Groentenveiling). 10800Q kg Roode kool 5; 3600 kg Gele kool 5; 1150 kg Tomaten 18; 84225 kg Aardappelen: Schotsche muizen, Eigen heimers en Blauwe eigenheimers 5.35; 5200 kg Vroege witte kool 3.50; 300 kg Rammenas 9; 150 leg Druiven: Fran- kenthalers 80; 800 kg Komkommers 5.50—23.50. LEEJJWARDEN, 7 Aug. 1942. Vee markt: 154 Enterstieren; 338 Vette koeien; 721 Melk- en kalfkoeien 320 640 504 Pinken 125225; 5 Vette kalveren; 434 Graskalveren; 119 Nuchtere kalveren; 227 Weide schapen 62—96; 349 Lammeren 2035; 9 Vette-var kens; 92 Kleine biggen 3070; 100 Bokken en geiten; 28 Paarden. Totaal aanvoer 3220 'stuks. Eierhandel. Kipeie ren 6,5—10,45 ct. p. st. Handelsprijs 1.32 tot 1.37, Eendeneieren 7,68,1 ct. p. st. Pluimvee. Slachthanen 1.502.75; Jonge hanen 1—/ 2.25; Jonge duiven 0.40; Konijnen lp. kg. Vereeniging van Zuivejmaatschappijen. Edammer kaas 20 plus 0.87, 40 plus 1.12; Goud- ■sche kaas 20 plus 0.87, 40 pluk 1.12; Broodk: as 40 plus 1.12; Leidsche kaas 1.12. Amsterdam (Celzersgr. 399, Tel. 3X534 Leeuwarden RuXterskwarL 173, TeL3305 maar liet dit na. Het gevolg was, dat, na ruil, remise werd bereikt. Van der Hoek tegen Kramer: 1-0. Koning-Indisch. Kramer kwam ge drukt te staan, zette bovendien zwak voort en kon niets doen togen een aanval op den koningsvleugel, die de winst afdwong. De partij drs. Stumpers tegen de Groot, werd, na- een interessant ge vecht, ontstaan uit een Grunfeld- Indische verdediging, remise. Dr. Mulder tegen ir. van Steenis! 1-0. Half-Indisch. Van Steenis won aanvankelijk een pion, doch een combinatie nivelleerde dit verlies van Mulder niet alleen, doch hij hield een fraaien aanval over, die op den 34sten zet met mat eindigde, Wielrennen DERKSEN WINT DEN GROOTEN PRIJS VAN DE ORDRUFBAAN. De groote prijs van de Ordrup- baan te Kopenhagen, die reeds se dert 1888 bestaat, werd Mjaandag gewonnen door den Nederlander Jan Derksen in een strijd 'tegen Arie van Vliet en de Denen Anker Meyer Andersen en Willy Falck Hansen. ALKMAAR. GEBOREN: Alida A. A., d. van Cor nells Dingerdis en B. C. de Lange. ONDERTROUWD: Roelof Wildeboer en Maria J. Nellen. Jan N. Akkerman en Nxlly Geus. Eduard F. Olbers en Engelina Boendermaker. Jacob Schouten en Elisabeth M. Jonker. Leendert J. Wols en Maria A. Boere- boom. KOSTELOOZE KOEPOKINENTING. In de polikliniek van het Centraal Ziekenhuis aan de Harddraverslaan nr. 11 bestaat gelegenheid voor koste- looze koepokinenting - op Dinsdag 11 Augustus a.s., des voormiddags te 9.00 uup (Verzoeke het trouwboekje mede te nemen). Alkmaar, 7 Augustus 1942. De Burgemeester van Alkmaar, B. A. VAN DER SLUIJS. Zwitsal Aambeienzall helpt uitstekend! Een betrouwbaar praeparaat met een heilzame werking. ZWITSALFABRÏEKEN. Opg. Amsterdamsche Bank N.V. Bijkantoor Alkmaar, van Vrijdag 7 Augustus 1943. STAATSLEÈNINGEN. Vor.k. lu.40 3y, Nederland 1941 .KXF/is 100+,, 4 Nederland 1941 .100is/M 100is/15 4 Nederland 1940 II1003/. 100% 3—3VS Nederl. 1938 97»/' W/s 3 Ned.-Indië 1937 88Vj 881/3 BANKINSTELLINGEN Amsterd. Bank 1447/s 144'/t Handel Mjj. Cert. v. 2.50 129 129 Koloniale Bank .133 132 Ned. Ind. Handelsbank 89 88 !ND. OND. BINNENL. Aig. Kunstzijde Unie 157 1563/( Caivé Delft Cert. .127 126x/s Nederi. Ford .293 95 Lever Brqs18W4 183-9 Phil. Gloeil. Gem. Bezit 358 339 CULTUUR MAATSCH. H. V. A326 325-6 Java Cultuur .155 155 Ned. ,Ind. Suiker Unie 102 162 Verg. Vorster landen '„ou, 91 PETROLEUM. Kon. Petr357 367-8 RUBBERS. Amsterd. Rubber .217 216-7 Deli Bat. Rubber 1 '93/4 19 Oostkust 97 98 SCHEEPVAARTEN. Hoiiand-Amerika lijn 165 166+1 Java-China-Japan lijn 142 141-2 Kon Ned. Stoomboot 209 209 Scheepvaart Unie 191V" 199 TABAKKEN. Deli-Batavia 147 146'/i Oude Deii 187 187 Senembah156'/a 188 SPOORWEGEN. Deli Spoor 62l/< 62'/) Ind. Spoor 44 44l/s Hoofdredacteur: A R. Jonker, Alk maar. PIv, hoofdred.: H. P. van deo AardWeg, Alkmaar. Buitenland; Tj. N. Adema, Alkmaar. Reports^; D. A. Klomp, Bergen. Binnenland' B. Daalder, Bergen. Stad en Provin' oie: G. H. W. ter Hoeven, Alkmaar. Sport: J Werkman. Alkmaar. Verantwoordelijk voor de advertentie X. Bus, Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland : Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 2