TISJEWSKAJA IH DIIITSCHE HANDEN. EUROPA-UITZENDINGEN BEKENDMAKING. Nederl. Omroep DAGBLAD VOOR Ströohalm in de plaats van een overwinning. INBOD, Grootste deel vari Sovjet-Russische divisie vernietigd. NIET ALS EEN GESCHENK DES HEMELS. Generaal Nobile in Kopenhagen aangekomen. LENINGRAD RAAKT UITGEPUT EEN TWEEDE FRONT MOGELIJK. VAN DEN Sovjet-Rusland bloedt uit vele wonden. Moskou heeft het gezicht van den oorlog. Bolsjewistische lucht macht gevoelig gedund. „Land en Volk" één jaar in den aether. GROOTE PLANNEN STAAN OP STAPEL HOUT VEEL TE DUUR VERKOCHT. n voortreffelijk heerlijke Gevulde Punten teien-Abrikozen, 8 op 1 elfde vulling als onze iten van 4 op 1 A. Sma- héél voedzaam, 8, en 10 stevig pakket voor 1 A- •dags steeds versch Zon- voor Punten 4.306 uur geopend. 'J HERMAN ELFRING, CONINGSWEG. ct. bij Tooruitb. Fietsenrek v. 6 fietsen, 12 1-L. (steriliseer)pot* ten met glazendeksels, 1 p. damessch. maat 39, Oudegracht 269. 2-pers. led., waschk. m. -stel, nachtk., tafel en 2 stoelen 65, bloemen- hanger f 2.50, thee lichtje 2. Ranonkel^ straat 12. Kiosk voor alle doel einden geschikt. Br. 1. R 613 bur. van dit blad. Eenige net gerep. hee- rensch., damessch. en kinderschoenen. L. M. den Engelsman, Boe zemsingel 76. 10. B. e) ird tO' m en en. Coupon prachtig bedr. zijde (bloemmotief), ruim 6 el. Br. letter T 615 bur. van dit blad. Witte bruidsjapon kl. m. 40, m. witte schoen tjes geheel leer. Kin- heimstraat 4. Pracht kinderledikant en zij den kamerlamp, 'n stel ringen m. touwen. Hekelstraat 17. Keurig donker costuum en winterjas y. midd, corp. heer. Hékelstr. 17. Prima zeilboot m. denzwaard z.g.a.n. zei len. Nieuwpoortslaan 36, telefoon 3526. Het Naaimachine Huis. Singer z.g.a.n. 96 K 41 met motor en nog eeni ge handmachines: Singer, Gritzner, enz. vanaf f 20 m. garantie. J. H. de Boer, Geester singel 48. Burgers-snijmachine P. van Langen, Voor- meer 9. Bod gevraagd op: stof zuiger 220V, gebr. band 26x2, coll.pat.as met wielen voor dresseer- kar. T. Walta, Slotweg 364, Egm. a. d. Hoef. Bod gevraagd op: 10 m. bruikbaar lood 3/4 en 14 en 10 gebr. kranen voorwaterleiding. T. Walta, Slotweg 364, Eg- mond aan den Hoef. Best damesrijwiel 35. Popelmanslaan 8. Gesch. 2-pers. ledikant, huistrap 9 treden, 1 p. hooge heerensch. m. 44, haardpl. Westerweg 65. Bod gevr. op: prima z.g. a.n. inzinkb. trapnaai- mach. Visscherslaan 6. Mandoline met T hoes 14.50, strijkstok voor viool 6. Brugman, Lindenlaan 61. 2-gaats electr. kookstcJ 220V 20. Heerenweg 178, Heiloo. Damesrijwiel 40, hee renrijwiel 35 en een partijtje buitenbanden 23 x 1 'A Landstraat 19. Z.g.a.n. waschmachine 220V. Stationsweg K 66, Heiloo. Hawaiïan-guitaar met foudraal m. bijbeh. gar nituur. N. Brink, Rijks weg A 523, Heiloo. Wéerenrijwiel m. goede banden. Heerenweg 31, 't Woud, Bergen. Pracht trouwjapon m. 38/40. Molenstraat 8, Bergen. 3 p. damesschoenen m. 38, 40, 41, 1 p. lage hee renpantoffels maat 42. Molenbuurt 11. 2 fauteuils en 4 stoelen 20 leerenzittingen, wandel" iq wagentje opv. Anjelier- straat 17. (Na 6 uur). Lederen voetbal met voetbalpomp. Gevr.: goede werkbroek. Zeglis 46. 's-Av. na 8 u. p. z.g.a.n. zomersch. m. 37 5.50, leeren da- mestasch. Geest 44A. Tennisracket. Langestraat 56. Groote Jaarsmakacheh 5-pits kamerkroon, d®" messch. m. 39. OudegJ- 116a. 's-Morgens 9— Pracht z.g.a.n. traplo per m. bijp. gangloop« 30. Houtmanstr. y*' ('s-Avonds na 5 uur;- Mah. linnenkast, eikeIJ buffet, haard, viool m® kist, t.e.a.b. Wester*"» C 296, Heiloo. Haardschermpje, ka" mergasstel. Westerw s no. 65. Toilettafel met dra®'" 'bare spiegel, eiken - lontafeltje. Ferd. straat 28. con net C 1 net jet 'Na en 'gel. (Na rap, ige- uis, 'dag D- eter der- hl ,uur ruis- tpl. .tief, 2 •18. raat reu- bckl. (den 30, 10, eun- z.g.a. nelle Iker- ,raat- srijw Sta- eiloo. 9. rgen. voor Fa met Geus eente i, 1 on- mans- ens, a liegei, kl., 2 rook- 1. taf., feitje, p. Br. eau J. lastri- n,,e courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden hp vnoi uitbetaling voor Alkmaar Ï.10; franco door het geheele Rijk 2.63. r nsse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCUE NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advcrtentiën: J 010 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40, elke 31', m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 184 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Zaterdag 8 Aug. 1942 51 zware Bolsjewistische pantserwagens buiten ge vecht gesteld. hoofdkwartier van den ■jfiiHRER, 1 Aug- ((D.n.B.) Het op- I perbevel van de weermacht maakt f bekend: In het gebied van de Kauka- sus achtervolgen Duitsche en Roemeensche troepen den vijand bij groote hitte en met buiten gewone marschprestaties van de infanterie in de richting van Krasnodar. De aan een spoor wegkruispunt liggende stad Tisjewskaja werd genomen. Snelle troepen bereikten bij hun opmarsch vanuit de bruggehoof- den der Koeban het gebied op 50 kilometer ten Noordoosten van Malkop. Verder Oostelijk werd het gros van een Sovjet-Russische divisie tij dens een poging tot doorbraak ver- S nietigd. Aanvallen overdag en des nachts van de luchtmacht richtten izich op transportbewegingen en spoorweginstallaties van de Sovjets aan, de kust van de Zwarte Zee, de Noordelijke uitloopers van de Kau- kasus en aan de benedenknie van de Wolga. Ten Noorden van de Sal zijn Duitsche en Roemeensche formaties in gevecht gewikkeld met nieuw aangevoerde vijandelijke strijd krachten. Tijdens den afweer van tegen aanvallen werden hier alleen gisteren door een pantserdivisie 51 zware pantserwagens vernie tigd. In de groote bocht van den/ Don herhaalde de vijand zijn vergeefsche aanvallen. In het gebied van Rsjef zetten de Sovjettroepen hun wanhopige ontiastkvgsaaïYvallen voort. Ster ke formaties gevechtsvliegtui gen en duikbommenwerpers, alsmede eenheden der lucht doelartillerie brachten den for maties van het leger tijdens de zware afweergevechten werke- Lijke verlichting. De vijand leed groote verliezen aan menschen en materiaal. Gandhi ziet helder den toestand, STOCKHOLM, 8 Aug. (D.N.B.) In zijn rede voor de commissie van het Voor-Indische congres heeft Gandhi onder meer verklaard: „Naar de Britsche berichtendienst meldt, zal Indië slechts door strijd zijn vrijheid kunnen verkrijgen en zal de vrijheid deh Indiërs niet als een geschenk des hemels in den schoot vallen". De Engelschen, aldus zeide Gandhi woordelijk, zullen ons onze vrijheid moeten geven, wanneer wij voldoen- de offers hebben gebracht en onze kracht bewezen hebben. Herinneringen van 14 jaar geleden. BERLIJN, 8 Aug. (V.P.B.) Gene raal Nobile, wiens naam veertien jaar geleden het gesprek van den dag was, door zijn vlucht over de Noordpool en het daarop volgende ongeluk van zijn luchtschip „Italia" is, naar verluidt, voor een particu lier bezoek te Kopenhagen aange komen. Hij zal daar kapt. Christell bezoeken, een deelnemer aan de hulpexpeditie voor Nobile in 1928, waarbij de bekende Poolreiziger Amundsen is verongelukt. 1 Bol" Bolsjewistisch soldaat schetst den toestand. I BERLIJN, 7 Aug. (D.N.B.) Uit i mededeelingen van gevangenen en cverlooper9 blijkt, dat de toestand te Leningrad catastrofaal is. De Sovjet- sergeant Iwan Sjlapakof, die dezer dagen volkomen uitgeput naar de Duitsche linies is overgeloopen zei- de: „Wat ons gisteren nog verschrik kelijk leek, is vandaag al weer over troffen". Krachteloos wankelen de menschen door de straten; zij kun nen zich nauwelijks op de been hou- jlen. Niemand kan langer dan -twee uur per dag werken. Ratten, katten en honden zijn er niet meer, die zijn al lang opgegeten. De voorziening rvan Leningrad zal een groote zorg blijven voor de bolsjewisten, die de verantwoordelijkheid voor de ster vende millioenenstad drageji. In de Finsche Golf werd in het zeegebied van Lavansaari een Sov jet-Russisch bewakingsvaartuig door bomtrefers tot zinken gebracht. Vier booten en een mijnen,zoeker werden beschadigd. In het Hooge Noorden bestookte de luchtmacht Sovjet-Rus sische troepenkampementen op het visschersschiereiland en batterijstel lingen ten Zuidwesten van Moer- mansk met bommen van zwaar kali ber. Aan het Oostelijk front werden gisteren in luchtgevechten door luchtdoelartillerie, 138 vijandelijke vliegtuigen ten 'val gebracht. Acht eigen toestellen worden vermist. Eenige Britsche vliegtuigen hebben gister en in den loop van den dag op groote hoogte störihgs vluchten naar Zuidwest en West-Duitsehland uitgevoerd. In den afgeloopen nacht richtte de Britsche luchtmacht haar aanvallen opnieuw op woonwijken van verscheidene steden van het in dustriegebied in Rijnland en West- falen. De burgerbevolking leed eeni ge verliezen. Door brisant- en brand bommen ontstond materieele schade aan gebouwen. Nachtjagers schoten zeven der aanvallende bommenwer pers neer. In den strijd tegen Groot-Britan- nië heeft de luchtmacht gisteren voor den oorlog belangrijke installaties in Zuidwest-Engeland met bommen van zwaar kaliber bestookt. In den nacht van 6 op 7 Augustus werden haveninstallaties en installaties der bewapeningsindustrie in Oost-Enge- land en aan de Westkust van Schot land aangevallen. Verscheidene groo te branden werden waargenomen. Alle vliegtuigen keerden op hun bases terug. Maar dan moest er geen slag op den Ailantischen Oceaan zijn! BERLIJN, 7 Aug. (D.N.B.) D.N.B. verneemt van militaire zijde: Iioevaak is reeds gesproken en geschreven over het tweede front in Europa. Waarom maan denlange of jarenlange voorbe reidingen, indien men inderdaad' zoo'n front tot stand wil bren gen! Hoe hoopvol klinkt het, wanneer Moskou vol vertrou wen op Londen en Washington meldt, dat de geallieerden over eengekomen zijn, nog dit jaar een tweede front te vormen. Daartoe zouden 15 millioen man, 100.000 stukken geschut, 85.000 pantserwagens en 50.000 vlieg tuigen bijeengebracht worden. Wie deze getallen ziet, moet zich wel afvragen: waarom moesten eerst 10 millioen bolsjewisten in het zand bijten, reusachtige gebieden van economische beteekenis door den oorlog vernield of aan de Duitschers overgelaten worden? Er is dus toch een belangrijke oorzaak, die het eene geallieerde plan na het andere doet mislukken. Die oorzaak heet slag op den Atlantisehen Oceaan. Deze 15 millioen man zouden alleen over zee naar het Europeesche vaste land gebracht moeten worden. Vol gens Engelsche schatting is voör hel vervoer van een soldaat "met zijn uitrusting 10 ton noodig, zoodat het vervoer van het geheele leger 150 millioen ton zou vergen. Dat is het dubbele van de tonnage der wereld- koopvaardijvloot bij het uitbreken van den ooxiog. Men hoeft over deze fantastische getallen niet verder te spreken. Zij veroordeelen zichzelf. Een kansrijk tweede front is op de basis van de 10 ton per soldaat reeds mislukt, want alleen de Duitsche weermacht heeft reeds bijna 20 millioen ton tot zinken gebracht. Tot de schepen, die sedert 1 Juni 1941, toen Churchill over de scheepsverliezen ging zwij gen, tot zinken zijn gebracht, be- hooren er ook, die op grond van hun tonnage de béste troepentransport- schepen gfeweest zouden zijn: b.v. Athelerown (11.999 ton); Athel- prince (97f6 ton), British Sincerity (8533 ton), British Confidence (8484 ton), Chinese Prince (8593 ton). Een schip van het type Clan Mac Arthur (10.000 ton), Denbydale (8145 ton), Empire Gem (8100 ton), Kars (8888 ton), een dozijn schepen met een in houd van 115.723 ton, die 170.000 ton oorlogsmateriaal of"*11,000 man voor het tweede front hadden kunnen vervoeren, wanneer zij nog zouden varen. Namen van verscheidene honderden schepen, welker vernieti ging Churchill verzwijgt, zullen in den eerstvolgenden 'tijd eveneens gepubliceerd worden. De ondergang van al deze schepen vormt het voor naamste #iotief voor de aarzeling tem aanzien van het tweede front. KAART VAN PELT DE DUITSCHE OPMARSCH IN DEN NOORD-KAUKASUS. De strijd, die momenteel gaande is in den Noord-Kaukasus, ontwikkelt zich langs de rivieren de Koeban en Je ja. Over een breed tront naderen de vereenigde Duitsche troepen de spoorlijnen Jeisk en Noworossijsk.. Belangrflke plaatsen zijn reeds in Duitsche handen gevallen, o.a. Romanoitski (Kropotkin), Worosjilofsk (Stawropa), terwijl de plaatsen Temjoek, Krasnodar (Jekatarinodar) bedreigd worden met omsingeling. Op de kaart zijn verder de voornaamste pijpleidingen ingeteekend die dh petro leum aanvoeren naar de Zwarte Zee-uitvoerhavens. Sterke aardbeving. - Het insti tuut te De Bilt registreerde gister nacht te 23 u. 49 m. 23 s. middelbare Greenwichtijd een buitengewoon sterke aardbeving uit Westelijke richting op 9300 kilometer afstand, dit is in de omgeving van Écuad'or <(2uid-Am®ïiiia), 's GRAVENHAGE, 8 Aug. Ten vervolge op zijn bekendmaking van 13 Juli 1942 tot de geheele Nederlandsche bevolking, die in alle Nederlandsche bladen verschenen is, wordt op bevel van den Weer- machtsbevelhebbeé in Nederland:, den generaal1 der vliegers Fr. Christiansen, het volgende officieel meegedeeld: Op 7 Augustus hebben onverantwoordelijke elementen te Rotter dam een aanslag gepleegd op een spoortrein der Duitsche weermacht. Een Nederlandsche spoorwegbeambte is bij de vervulling van zijn plicht het slachtoffer vap dezen aanslag geworden. Indien niet Vóór Vrijdag' 14 Aug. a.s. middernacht, de daders zich bij de politie aanmelden, of vooraf door medewerking- van de bewo ners des lands worden gegrepen, zal op grond van de bekendmaking- van den weermachtsbevelhebber iiu Nederland teruggegrepen wor den op een aantal gijzelaars, die met hun leven voor dergelijke da den van sabotage borg staan. Het arresteeren van de daders is thans .in het eigen belang van de geheele bevolking- zelf, teneinde cüil teruggrijpen. °P Re gijzelaars te vermijden. Op tijdige mededeelingen aan dienstinstantie van de Duitsche weermacht of de" politie, welke tot jiet grijpen van de daders leiden, stelt de weermachtsbevelhebber in Nederland een belooning van 100.000. Mededeelingen worden vertrouwelijk behandeld. De höhere SS en Polizeiführer en commissaris-generaal* voor de Veiligheid, RAUTER, SS-Gruppenführer en luitenant-generaal der politie. GENèVE, 7 Aug. (D.N.B.) In een artikel over leven en stre ven in Moskou schrijft de cor respondent van het Amerikaan- sche tijdschrift Time, Graebner, in de Londensche Evening Stan daard, dat men thans overal in de Sovjet-Unie en ook te Mos kou zelf bespeurt, dat Rusland uit vele wonden bloedt, toege bracht door de Duitsche legers. Den menschen straalt de angst voor de definitieve nederlaag uit de oogen en in hun nood klampen 'zij zich vast aan den laatsten stroo halm, die hun regeering en de ge allieerden hun bieden, de hoop op het tweede front. De Rus verwacht hiervan, dat er een eind komt aan het vergieten van het eigen bloed. De Sovjet-regeering erkent open lijk den ernst der situatié, vooral in het Noorden van den Kaukasus en op het terrein van de achterwaart- sche verbindingen. Er bestaat acuut- gevaar en dat vreest men ook in d eerste plaats dat het weer- standsvermoge der Sovjet-Unie de finitief wordt verlamd door de ver nieling der laatste verbindingen tussehen de diverse sectoren van het front. Dag en nacht storten Duitsche bommenwerpers "ich op de belangrijkste knooppunten. Het Moskou van 1942 herinnert den correspondent aan den aanblik van Groot-Britannië in de moeilijke, rampzalige dagen van deh zomer VERDUISTER GOED! Z-ON 8 Aug', onder: 21.(9 9 Aug.: op: 6.13 MAAN 8 Aug. op: 2.53 onder: 18.47 ZON 9 Aug. onder: 21.17 10 Aug. op: 6.UT1 MAAN 9 Aug. op: 3.41 ond&r: 19.32 12 Augustus Nieuwe Maan. van 1940. Moskou vertoont geheel onverholen de trekken van een stad, waarom7 zwaar wordt gevoch ten, met dit verschil overigens, dat er in Moskou thans nog veel minder te koopen valt dan in Londen. De winkels zijn bijna leeg. Als oorzaak hiervan wordt beschouwd, dat de Sovjet-Unie reeds jaren geleden de productie van verbruiksgoederen heeft gestaakt en intusschen nog haar vruchtbaarste en productiefste gebieden heeft verloren. BERLIJN,. 8 Aug. (D.N.B.) De bolsjewistische leiding heeft tot ont lasting van haar troepen te land in de verschillende sectoren van het Oostelijke front de laatste dagen vrij sterke formaties der luchtmacht in den strijd geworpen om zich te ver dedigen tegen de onstuimige aan vallen en het voo'ral in hel Zuiden van het Oostelijk'front steeds verder om zich heen grijpende oprukken ,der snelle Duitsche formaties. Dit voornemen heeft den bolsjewisten, naar het opperbevel der weer macht mededeelt, een verlies aan vliegtuigen en vliegend personeel gekost, d'at nauwelijks te vervan gen is. Volgens tot nu toe ontvangen berichten zijn in den tijd van 3 tot 8 Aug. 442 bolsjewistische vlieg tuigen vernietigd. In denzelfden tijd werden. 27 Duitsche vliegtuigen vermist. Dit buitengewoon hooge verlies aan bolsjewistische vliegtuigen bewijst opnieuw, dat de formaties Duitsche jachtvliegers het geheele luchtgebied boven het O. front onbeperkt be- heerschen en dat de bolsjewisten voor een groot gedeelte nog slechts beschikken over gebrekkig opgeleid vliegend personeel, dat na een korte oppervlakkige opleiding in den strijd geworpen, spoedig een prooi wordt van de dag aan dag aanvallende Duitsche jachtvliegtuigen. Het „boerenprogramma" in het,afgeloopen jaar en in de toekonfst. TER gelegenheid van h'et feit, dat de afdeeling „Lóind en Volk" van den Nederlandschen Omroep deze maand precies een jaar functionneert, heeft de lei der van het populair geworden „boerenprogramma", Dirk van de Bospoort, een en ander over zijn afdeeling medegedeeld. Aanvankelijk een nog onbeteeke- nend onderdeel van dé dagprogram ma's (drie uitzendingen per week) is „Land en Volk" tot de eerste af deeling van den omroep gaan behoo- ren, welke haar bijzonderen invloed op de uitzendingen heeft gelegd en thans zelfs -zoo omvangrijk, is ge worden, dat zij in twee afdeelingen zal worden gesplitst. De eene afdeeling zal zich uitslui tend gaan bezighouden met de be- drijfstechnische voorlichting van boeren, -tuinders en visschers, dje andere zal de cultureele program ma's van en- voor het boerenland verzorgen. Op dit oogenblik is men reeds Van dl'ie op veertien uitzendingen per week gekomen, terwijl in het gewo ne programma nog tal van boeren- hoorspelen worden uitgezonden en op de muziek- en kleinkunstpro- gramma's eveneens invloed wordt uitgeoefend, evenals op de uitzen dingen op feestdagen, zooals Pa- schen, Pinksteren, Kerstmis enz. Nieuwe plannen. IN September zal wederom een nieuwe serie uitzendingen aanvangen en wel een half uur Streekcultuur (Dinsdags van één uur tot half twee)', waarin kleine steden en dorpen de révue zullen passeeren. Voorts zullen uitzendingen gege ven worden over oogst- en zaaida- gen, welke ongetwijfeld de folklo ristische gebruiken levend zullen houden. Van groot belang zijn tenslot te de reeds in een vergevor derd stadium van voorbereiding verkeerende plannen om te ko men tot een Europa-uitzending, waarin groote aandacht geschon ken zal worden aan de boeren- cultuur in Europeesch verband. Het ligt in de bedoeling in deze uitzendingen boeren uit ver schillende landen hun indrukken te laten uitwisselen, te wijzen op het feit dat niet alleen handel en scheepvaart ons land hebben groot gemaakt," maar zeer zeker ook de boeren. De wereld zal dan voorts op ruimer schaal kennis kunnen maken met den groei van onzen zuivel, ons rundvee, de paardenfokkerij, fonze inpol deringen en al dat waarin een klein volk werkelijk groot kan zijn en is. f IN 't verloop van dit gesprek ves tigde de heer v. d. Bospoort er de aandacht op, dat men wat het uit dragen van de boerencultuur be treft, te kampen heeft met een te kort aan schrijvers, dichters, voor dragers en-spelers, die uit het boe renland zelf voortkomen en het we zen van den boer kunnen uitdragen. Zij zullen er wel zijn, zoo zeide hij, maar zij zijn zich riiet van hun gaven bewust, omdat ze te lang in een andere richting gedreven zijp,, Getracht wordt hierin verande ring te brengen, ook al door op den cursus van den Ned. Omroep voor veelbelovende jonge kleinkunste naars, deze „leerlingen" inzicht bij te brengen in het echte boeren leven. „Land en Volk" bestaat een jaar. In dezen korten tijd is ontzaglijk veel tot stand gekomen en men mag, op die periocje terugblikkend, terecht voorspellen, dat de gestadige groei in het "tweede jaar even krachtig voortgang zal vinden. Ons boeren land begint de erkenning te krijgen, waar het recht op heeft, de boer wordt zichzejf weer bewust yan zijn waarde. Dat resultaat heeft „Land en Volk" onmisbaar gemaakt. 5 maal den maximumprijs. VELSEN, 7 Aug. Kachelhout is Ih^ns^een gewild artikel en velen vullen er hun voorraad anthraoiet mee aan.' om er straks hun haard of kachel mee op gang te houden. Er is natuurlijk een maximumprijs voor vastgesteld, maarmen kent het liedje. Twee Haarlemmers waren dezer dagen in Velsen-Noord bezig hout te verkoopen. Voor het ronde som metje van 100 verkochten ze 600 kg., dat is bijna vijf maal zooveel als ze mochten berekenen. Twee re chercheurs van de handelsrecherche der gemeente Velsen betrapten de beide Haarlemmers juist toen ze be zig waren een hoeveelheid hbut af te leveren. De kooplieden waren echter van de tusschenkomst der re chercheurs niet gediend. Gewapend met het corpus delicti gingen ze de rechercheurs te lijf, maar ze trok ken aan het kortste eind. De beide houthandelaren werden naar het hoofdbureau van politie gebracht en kregen een procesverbaal wegens prijsopdrijving en geweldpleging. De leerlingen der Lagere scholen, die het geheele jaar in school en op de werktuinen hebben gearbeid, oogste» nu, wat zij met zooveel zorg gepianl en gekweekt hebben. De sla word! aesneden Stevens-Pax Holland 1» Winterhulp Nederland Loterij 1942 beteekent: 1 prijs op 3 loten. IlaUaansche troepen in den strijd tegen de bolsjewisten. In het bezette sov jet-gebied dcclcn do Italiaanschc ravita illeerings-afdeelingen aan de bewoners voedsel uit, (Orbis-Luce-Holland-Pax Hollapd m)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1