ERNSTIGE ONLUSTEN IN SNELLEN OPMARSCH PJATIGORSK GENOMEN. DAGBLAD VOOR na de arrestatie van Gandhi. Londen is terneergeslagen. SLAG BIJ DE SALOMONSEILANDEN 1 Wanhopig verzèt der Bolsje wisten bij Stalingrad. Noodkreet uit Australië De Amerikaansche tong verlamd. in September rundvet „Zelfmoord van het empire. Derde Front in Briiseh Indië. n.ie courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 8 maande^ b« uitbetaling vow Alkmaar UW; franco door het geheele Kijk j 2.63. Losse nummers 5 cents, iel. Administratie (abonn., advert.) 3330, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 1 0.10 per m.M„ minimam 14 mjlt. Ut, elke 3i/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. Nr. V. Boek- en Handelsdrnkkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 31060. 144e Jaargong No. 186 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Dinsdag 11 Aug. 1942 Staat van beleg in verschillende gebieden. STOCKHOLM, 10 Aug. (D.N.B.) Na de arrestatie van Gandhi heerscht, naar de Londerische cor respondent van „Social Demokra- ten" meldt in Londensche krin gen, die bijzonder belang hebben bij de Indische kwestie, een gede primeerde stemming. De' ai'resta- ties in Indië zijn, naar het blad verder meldt, in zeer nauw contact met de Londensche regeering ge schied. Documenten in beslag ge nomen. GENEVE, 10 Aug. (D.N.B.) Het centrale secretariaat van het Al- Indische congres in Allahabad is, naar de Exchange Telegraph uit. Bombay meldt, door Britsehe politie bezet, die de documenten van het congres in beslag heeft genomen en sorteert. In Bombay en ook in andere ste- 'den zijn bijna alle zaken gesloten en in alle gebieden, waar ongere geldheden voorkomen, heeft de Britsehe regeering den staat van b,e-i leg afgekondigd. De Britsehe regee- l'ing van Indië heeft intusschen Gandhi gescheiden van zijn politieke vrienden. Nehroe en Azad zijn van Poena naar andere plaatsen overge bracht ep ook Gandhi zal waar schijnlijk naar elders vervoerd wor den. De door het congres voorberei de beweging van boycot van Engel- sche goederen is begonnen. De onlusten in Bombay. LISSABON, 10 Aug. (D.N.B.) Om trent de onlusten in Bombay meldt de Engelsche nieuwsdienst o.a., dat de politie Zondag vijfmaal van de Vuurwapens gebruik heeft gemaakt pm opstandige bewegingen van con gresaanhangers te onderdrukken'. Hoewel de politie herhaaldelijk te gen volksverzamelingen optrad en daarbij traangas, gummistokken en vuurwapens gebruikte, verzamelden zich steeds weer massa's menschen voor het congresgebouw, die met steenen wierpen en trams en auto bussen lieten stilstaan. Hier en daar Veerden ook branden gesticht. In vele stadswijken zijn de winkels gesloten. Overal werd van Engel- gchen en Amerikanen geëischt, dat zij,. Indië zouden verlaten. Voorts werd opgeroepen tot een boycot van Engelsche goederen en van de Ame rikanen. De politie treedt in gemo toriseerde formaties voortdurend op. Te Ahmedabad heeft de politie een massabijeenkomst ontbonden. ,In de gebieden van Raipur en Khadia is een uitgaansverbod uitgevaardigd. Te Ahmedabad zijn 27 en te Lahore ^15 congresleden gearresteerd. Waarom ook Gandhi's echtge- noote gearresteerd werd. Inzake de arrestatie van de echt- genoote van Gandhi meldt de Brit- sghe nieuwsdienst uit Bombay, dat zii eveneens naar Poena is gebracht, waar ook Gandhi zelf zich bevindt. Men heeft haar gearresteerd, omdat zij voornemens was, in de massabij eenkomst in het Shivajipark te Bom bay in, plaats van Gandhi het woord te voeren. In een officieele communiqué van de provinciale regeering van Bom bay wordt gezegd, dat de politie en de militairen vandaag tot vier uur in den middag tienmaal het vuur hebben geopend op menschenmenig- ten in de stad. Bloedige verliezen waren het gevolg. Het zwaarst ge troffen is het gebied bij Girgaum en Dadar. In deze beide wijken is het tot talrijke daden van geweld geko- men. De provinciale regeering heeft een verordening uitgevaardigd, vol gens welke het opstellen van sta- kingsposten in Bombay en Ahmeda bad onwettig wordt verklaard. In de omgeving Aran Bombay heeft de Britsehe politie het vuur geopend ^op een groote menigte Indiërs, die weigerden uit elkander te gaan In het gebied van Kaldadevi werd eer Britsehe graanopslagplaats in brand' Opstandige bewegingen in Bombay. gestoken. Twee treinen werden tot staan gebracht. Achttien fabrieken hebben het werk neergelegd. Betoógers bij het paleis van den vice-koning-. Uit Nieuw Delhi wordt gemeld, is een afdeeling politie opgetreden tegen een menigte betoogers, die door de hindernissen aan dén voet van den heuvel, waarop het paleis van den vice-koning is gelegen, heen gebro ken was. Srikrisjna Sinha, de vroegere con gresleiders, is gearresteerd. In Ka- ratsji zijn alle 'markten gesloten. De studenten van de scholen en colleges uit die stad zijn uit de leslokalen weggebleven. Alle plaatselijke con grescommissies in den staat Mysore en in de provincie Madras zijn ver boden. Uit verschillende gebieden der provincie Madras is bovendien de arrestatie gemeld van een aantal prominente congresaanhangers. Qptochten en branden in Bombay! Door de straten van Bombay trekken groote Indische optochten, die roepen: „Boycot de Britsehe goederen". „Verlaat Indië". Etalage ruiten van Britsehe winkels werden ingeslagen. Het tram- en autover keer in Bombay is bijna geheel stil gelegd. Er is een auto uitgebrand en ook in andere deelen der stad zijn branden ontslaan. Volgens de laatste berichten zijn Maandag' bijna 60 personen te Bom bay naar de ziekenhuizen gebracht, de meeste met schotwonden. Het aantal dooden sedert liet begin der onlusten is tot 15 gestegen. Het aan tal stakingen is toegenomen. Stakingen te Calcutta. Stockholm, 10 Aug. (D.N.B.) Na de arrestatie der Indische Congres leden is vandaag volgens den En- gelschen nieuwsdienst in enkele jutefabrieken in de noordelijke voprstedén van Calcutta het werk neergelegd. In het communiqué van de r.egee- ring der provincie Bombay wordt nog gezegd, dat Maandagmiddag po gingen zijn gedaan om de wijk Ba- roda en het station van, den cen- traal-Indisehen spoorweg te Dadar in brand te steken. In drie politie posthuizen is brand gesticht. Ver scheidene telefoondraden zijn door gesneden, brievenbussen weggeno men. Een gemeentelijke vrachtauto en een tramwagen werden omge worpen en in brand gestoken. Naar de. Britsehe berichten dienst meldt, heeft de politie te Ahmedabad het vuur geopend op een samenscholing van stu denten, waarbij iemand gedood en .verscheidene personen ge wond werden. Eön bataljon Engelsche infanterie is te Ah medabad aangekomen. Alle ver- duisteringsbepalingen zijn voor een week opgeheven, opdat de politie ongehinderd maatrege len kan nemen. Toestand in Bombay ernstiger. Naar Reuter meldt, is de toestand in het N. van Bombay ernstiger ge- wprden. Op en postkantoor werd een aanval 'gedaan. Motorpolitie verstrooide 4e menigte. In het N. en het O. der stad vond men ver scheidene autobussen, die door hun bestuurders in den steek waren ge laten. Talrijke voertuigen zijn ern stig beschadigd. 1 Bose stelt de wereld voor de waarheid. Naar aanleiding van de jongste gebeurtenissen in Indië heeft Soeb- has Bose de volgende verklaring af gelegd: Internationale beteekenis heeft het feit, dat de Britsehe regee ring, terwijl zij in de wereld rondbazuint voor vrijheid en demoeratie te strijden, in eigen i?aPlcnen.J?JI.ti.reS-.C1iBens,ln het Zuiöen vau Europa. - Kalm voortschrijdend alen Duitsclie piloten den gemoedelijk op zijn ezel voortsukkelenden boer in. (Schei! -Fellinga-PK SohuJlei>Rax Holland m) Een flottielje mijnenvegers loopt uit voor een nieuwen tocht Atlantic-Holland-PK Hirche-Pax Holl. m Het telefoonverkeer tusschen Turkije en Europa. ISTANB.OEL, 10 Aug. (Europa- press). De aanleg van nieuwe tele foonleidingen tusschen Turkije en Europa is, volgens een verklaring van den Turkschen minister van Verkeer, in vollen gang. De kabel tusschen de Aziatische en Europee- gelie kust werd reeds gelegd. - rijk de leiders van een volk in de gevangenis werpt alleen we gens de misdaad hun nationale vrijheid te hebben geeischt. Dit moet het laatste noodzakelijke argument leveren om alle niet vooringnomen mannen en vrou wen in de geheele wereld te overtuigen dat Engeland feite lijk slechts strijdt voor zijn eigen imperialistische belangen en de oude orde, die daarop is opgetrokken. Een Britsehe .persstem. Uit Londen wordt vernomen: Het is te betreuren, dat de Indische con gresleiders «niet reeds sinds jaren in de gevangenis zitten, aldus de Daily Mail. Het blad schrijft, dat er voor den Britschen onderkoning in Indië slechts twee mogelijkheden zijn, nl. Gandhi's ultimatum aanvaarden, of energiek optreden. De eerste maat regel, zoo gaat' het blad verder, zou moeten zijn de congresleiders te de- porteeren. Gandhi is een doorgewin terd politicus en het tijdstip is thans gekomen hem en zijn aanhangers te beschouwen als de „Quislings", die zij zijn, want Gandhi is er slechts op uit voordeelen voor zijn partij te verwerven. Britsehe zaak meer kwaad dan goed gedaan. De ANP-correspondent meldt: De ontwikkeling in Voor-Indië wordt hier met belangstelling gevolgd. Men is van meening, dat ds arresta tie van Gandhi on andere nationa listenleiders de zaak van Groot- Brittannië meer kwaad dan goed heeft gedaan en wijst in verband hiermede op de woelingen, die zich in deze Britsclie kolonie voordeden. Verder acht men Jiet typeerend, dat door de Indische communisten reeds de vrijlating van Gandhi en zijn medestrijders wordt geeischt, ter wijl ook in het Engelsche moeder land wordt geprotesteerd tegen de arrestaties, waarin men een schen ding van de democratische vrijheden ziet. - De N e'w s C h r o n i c 1 e schrijft, dat de eerstvolgends, dagen in Indië eritiek zullen zijn. De Britsehe re geering ziet zich in Indië geplaatst tegenover gevaren, die niet mogen worden onderschat. Daarom moeten ,n het belang van de geallieerden en „in het beiang van Indië zelf" alle beschermende maatregelen genomen worden. De Daily Sketch is van mee ning, dat de drastische Britsehe ac- t ie in Indië geenszins .een einde ge maakt heeft aan den gevaarlijken toestand. De Daily Herald schrijft: Gr.- Britannië heeft geen andere keus gehad dan arrestatie van de Indische congresleiders, want de taak van In dië zou zijn de verbinding tusschen Oost en West te vormen. Zonder In- 4ië kan China nauwelijks bereikt worden, zou de- vqrbinding met Australië bemoeilijkt zijn en zou het moeilijk zijn de legers in het midden- Oosten te ravitailleeren. Vooi; de Londensche radio heelt Allington Kennard van de onlusten in Indië een schildering gegeven. Bij het spoorwegstation Dahb&r heeft een groote menschenmenigte een lccaaltrein probeerden tegen te hou den en met steenen gegooid naar de optredende politiebeambten. Dezen openden toen het vuur op de menig te. 45 politie-beambten werden ge wond, twee hunner zijn overleden. Over het aantal dood'en en gewon den onder de .Indiërs gaf Kennard geen nauwkeurige gegevens. 150 personen zijn in hechtenis genomen. Radio Delhi meldt, dat politietroe- pen te Bombay het vuur geopend hebben op de grootste massabetoo» ging, die aldaar tot dusver gehou den is. Vèïscheidelie menschen zijn gedood, en 159 gewond, onder wie 27 politiebeambten. «-Vs. Een ^Sovjet-Russische pantsertrein vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 10 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deeit mede: Zooals reeds in een extra bericht den negenden Augustus is medege deeld hebben Duitsche divisies in fanterie, op voortreffelijke wij^e ge steund door formaties van de lucht macht, na buitengewone marsch- prestaties en in harde gevechten bij tropische hitte diepe stellingen ten N. vande Koeban doorbroken en de voor de vijandelijke bewapenings industrie belangrijke hoofdstad van het gebied van de Koeban, Krasno dar, ingenomen. De stad Maikop, het centrum van het belangrijke petro- leumgebied aan den N. rand van de Kaukasus, werddoor snelle forma ties in stormloop genomen. In snellen opmarsch naar het Z.O. hebben snelle troepen de stad Pjatigorsk ingenomen. Ten Z.W. van Stalingrad heeft de vijand zich wanhopig verzet. Zijn tegen aanvallen mislukten in harde ge vechten. In de groote bocht van den Don werd een sterk vijande lijk leger ten W. van Kalatsj inge sloten. Herhaalde pogingen tot uit breken bleven zonder succes. For maties vliegende artillerie brach ten den ingesloten en op nauw ge bied samengedrongen vijandelij- Iren strijdkrachten zware verliezen toe. *S Bovendien werden troepen- en materiaalinschepingen aan de Noora- Kaukasische kust door de lucht macht met effect gebombardeerd. Daarbij brachtep gevechtsvliegtui gen in de haven van Tuapse een koopvaardijschip van 4000 brt. door bomtreffers tot zinken en bescha digden zij een ander schip zwaar. Verdere aanvallen waren gericht op spoorweginstallaties ten Z. van Sta lingrad. Een Sovjet-Russische pant sertrein werd vernietigd. Ten Z.O. van Rsjef zette de vijand zijn aan vallen voort. Zij werden in verbit terde gevechten afgeslagen en hier bij werden 34 vijandelijke pantser wagens vernietigd. Aan het Egyptische front is op het oogenblik slechts geringe plaatselij ke gevechtsactie. Wederzijdsche luchtacties. Na eenige in militair opzicht zonder effect gebleven storings vluchten' boven het Noord-Duit- sche kustgebied en West-Duitsch- land heeft de Britsehe luchtmacht in den afgeloopen nacht wederom West-Duitsch gebied aangevallen. De burgerbevolking leed verliezen, In eenig£ plaatsen, hoofdzakelijk in woonwijken van de stad Osna- brück, ontstond materieele schade en schade aan gebouwen. Vijf der aanvallende bommenwerpers wer den ten val gebracht. De luchtmacht bestookte giste ren troepqnschuilplaatsen en voor de oorlogsindustrie belangrijke in stallaties aan de Engelsche Zuid kust met bommen van zwaar kali ber. In den nacht van 9 op 10 Aug. werden de bewapeningsfabrieken in de Midlands en werf- en doek- installaties aan de kusten van En geland gebombardeerd. In de vroege ochtenduren van den negenden Augustus kwam het in het Kanaal wederom tot eert gevecht tusschen Duitsche mijnenzoekers en Britsehe motortorpedobooten. Op een motortorpedoboot werd een vol treffer geplaatst. Een andere motor torpedoboot bleef met sterke rook ontwikkeling brandend liggen. BERLIJN, 11 Aug. (V.P.B.) De Australische minister van oorlog gaf tijdens een rede to Sydney zijn bezorgdheid over de algemeene si tuatie duidelijk te kennen: „Wij ver keeren in doodsgevaar. Ons bestaan wordt bedreigd. 'Er kan niet langer aan worden getwijfeld, dat de Ja panners er op uit zijn Australië te bezetten".. Op de moeilijkheden om Nieuw- GuineJ met soldaten en munitie te ondersteunen, vestigde de Australi sche premier Curtin in een rede te Melbourne de aandacht. Groote moeilijkheden levert het op hulp troepen naar Nieuw-Guinea te bren gen. Het transport vanuit Port Mo resby naar Kokoda is veel riskanter dan de Japansche route van Gona naar Kokoda. De premie^ liet door schemeren, dat de geallieerden zich binnenkort genoodzaakt zullen zien ook deze positie prijs te geven. "".Geen bres in den Japanschen muur. STOCKHOLM. 10 Aug. (D.N.B.) Sveriska Dagbladet geeft een be richt weer van den Londenschen nieuwsdienst uit Washington, waar in wordt meegedeeld, dat de slag bij de Salomonseilanden voortduurt. De geallieerden zouden de kracht van den vijand aanzienlijk onderschat hebben. Ook Australische strijd krachten zijn bij de operaties be trokken. Volgens den Britschen berichten dienst is den journalisten te Was hington égn mededeeling van admi raal King; chef der vlootoperaties, ever den zeeslag bij de Salomons eilanden voorgelezen. Daaruit blijkt, dat de Aiperikaanscbe vloot er naar streeft, de Japanners uit het gebied van toelage te verdrijven. De vijand, aldus Kings mededeeling,, is snel en energiek tot den tegenaanval overgegaan. Hevige gevechten zijn nog gaande. De berichten zijn nog onvol ledig, „doch het schijnt, dat aan Amerikaansche zijde minstens een kruiser gezonken is en twee kruisers, twee torpedojagers en een transportschip beschadigd zijn. $e operatie in dit gebied is van beteekenis, omdat voor het eerst Amerikaansche strijdkrachten het initiatief nemen en een offensief openen. Alle vroegere operaties op jlen Stillen Oceaan waren in hoofd zaak' fan defensieven aard. Men moet beseffen, dat de thans plaats vindende operaties tot de moeilijk ste en gecompliceerdste van den oor log behdören. Aanzienlijk verliezen moeten verwacht worden". De vernietigende nederlaag in den zeeslag bij de Salomons eilanden schijnt volgens kringen te Tokio, den Amerikanen de tong verlamd te hebben. Opmerkelijk is ih ieder geval het stilzwijgen der Amerikaansche ma rineautoriteiten over het resultaat van den slag. 'De zender van San Francisco heqft derhalve moeten volstagn met de opmerking, dat van bevoegde Amerikaansche instanties nog geen bijzonderheden zijn uitge geven. Ook in dit geyal tracht rnen de Amerikaansche bevolking het feit van nieuwe zeer zware verliezen te onthouden, teneinde eerste gelei delijk <ie nederlaag tos te geven. Deze houding van den kant van de Ver. Staten bevestigt het best de mededeelingen van het keizerlijke hoofdkwartier over het groote! succes der Japansche marine ook bij deze ontmoeting met de vlootsstrijdkrach- ten van den tegenstander. Wat de Amerikanen beoogden In een schildering van den zeeslag merkt de Berliner Börsenzeitung op, dat de actie van de Amerikanen er kennelijk op gericht was, een bres te slaan in den Japanschen muur, die zich uitstrekt van Aehter-Indië tot aan de Salomonseilanden, en dat het in hun voornemen lag de belang rijke havens op deze eilandengroep in te nemen. Twee omstandigheden, zoo ver volgt het blad, hebben aan het Ame rikaansche optreden de spits afge beten, t.w. Ie. het feit, dat Japan sche verkenners de nadering van het vijandelijke convooi, tijdig be merkten en 2e. dat de Japanners op de Salomonseilanden zonder dat de geallieerdeh zulks wisten vliegvel den hadden aangelegd en zeestrijd krachten hadden ondergebracht. Terstond konden derhalve Japansche vliegtuigen van geringe hoogte bom men en torpedo's op de vijandelijke schepen uitwerpen, waarvan het een na het ander tot zinken gebracht werd en op den avond van 7 Augus tus trad ook de Japansche slag vloot in actie'. Daarom werd na een gun stig bericht van den Amerikaan- schen admiraal Nimitz over het ver loop van den slag een ander bericht ontvangen, waarin gesproken werd van een „uiterst hevig gevecht" en waarftf voorts gezegd werd, dat de Japanners alle in dit gebied beschik bare strijdkrachten hadden gecon centreerd, en waarin voorts aanzien lijke Amerikaansche verliezen wer den toegegeven. De correspondent van de Australische radio meldt van een vooruitgeschoven post der ge allieerden, dat de situatie als gevolg van het vijandelijke verzet netelig' is. Dat klinkt heel anders, zoo besluit de Börsenzeitung, dan de eerste overwinnings-fanfares en kenmerkt den toestand treffend. De sensationeele nederlaag, welke de Japansche marine heeft toege bracht aan een Engelsch-Amerik-aan- sche vloot in den jongsteh zeeslag bij de Salomons-eilanden, waarbij de geallieerden minstens 28 oorlogs schepen vei-loren hebben, heeft de eerste poging der geallieerden tot vorming van een z.g. tweede front tegen'de asmogendheden op drasti sche wijze ongedaan gemaakt, aldus VERDUISTER GOED! ZON 11 Aug. onder: 21.13 12 Aug. op: 6.18 MAAN 11 Aug. op; 5.33 onder: 20.47 12 Augustus Nieuwe Maan. Bon 44 bij den slager inleveren. 's-GRAVENHAGE, 10 Aug. Op de bonnen „44" van de boterkaart en van de vetkaart, welke geldig, zul len zijn gedurende het tijdvak van Dinsdag 1 September tot en met Za terdag 12 September, zal desge» wenscht rundvet verkrijgbaar zijn. Per tweetal bonnen zal men 200 gram rundvet .kunnen oetrekken. Zij, die rundvet wenschen te ont vangen, dienen dé genoemde bon nen bij 'hun slager in te leveren, desgewenseht tegen ontvangstbewijs, in het tijdvak van Woensdag 12 tot en met Zaterdag 15 Augustus 1942. Zij, die gedurende bovengenoemd tijdvak bon 44 niet bij hrm slager hebben ingeleverd, kunnen daarop geen rundvet betrekken, do«h uit-4 sluitend de artikelen ter verkrijging waarvan deze bon nader zal worden aangewezen. De aandacht wordt ar op gevestigd, dat het afleveren van het rundvet is toqgestaan met ingang van Dins dag 1 September 1942[. Winterhulp Nederland Loterij 1942 berekent ook: „voor het volk, door het volk". ff Berlijn over de Britsehe actie. BERLIJN, 10 Aug. (V.P.B.) Te Berlijn kenschetst men de ingrijpen de maatregelen die de Britsehe auto riteiten te Bombay en elders in Br.- Indië hebben genomen als „De Zelf moord van het Empire". Openlijk geven zij met hun drastische optre den toe, dat alle pogingen vanSir Stafford Cripps om indertijd nog tot een vergelijk te komen op een jam- meidijke mislukking zijn uitgekro pen. Uit de verklaring der Britsehe regeering te New-Delhi blijkt, dat de bevolking met alle beschikbare middelen op bevel van Londen ge dwongen zal worden, om aan den door Engeland en Amerika gevoer- den oorlog actief deel te nemen. In geval van passief verzet wordt on middellijk gebruik gemaakt van de revolver of de zweep. Engeland en Amerika, zoo consta teert men te Berlijn, hebben thans met de door hen in Britsch-ïndië genomen maatregelen een derde front opgericht. Voor de algemeene militaire situatie is het van ingrij pende beteekenis, dat Engeland bij dit derde front slechts over één bondgenoot beschikt. De onlangs weer vrijgelaten partij der Indische communisten is de eenige politieke organisatie, die thans in Britseh- Indië actief kan optreden. Het is aan geen twijfel meer onderhevig, dat men te Londen het plan koestert met de bolsjewisten het Indische volk te onderdrukken en op deze wijze zijn kracht in den strijd om vrijheid en onafhankelijkheid te verlammen. Dr. Göbbels in Rijnland. (D N.B.) - Minister Göbbels heeft van 7 tot 10 Augustus een' bezoek ge bracht aan de Gouwen Keulen, Aken en Dusseldorf, waarbij hij dooi' bezichtiging en contact met de be volking een overzicht kreeg van de gevolgen der Engelsche terreuraan- vallen. Bij de gesprekken met de getroffen bevolking kwam steeds v/eer de onverzwakte overwinnihgs- wil van het Westduitsehe volk tot uiting. verklaarde de bekende Japansche vlootcommentator Masanori Ito heden in een artikel in de Asahi. Een doodelijke slag is toege bracht aan 'de pogingen der geal lieerden om een groot contingent troepen te vervoeren en de gevoe lige verliezen, welke zij bij dezp eerste poging geleden hebben, zul len niet nalaten een ernstigen terug slag te hebben op soortgelijke opera ties, welke Engeland en de Ver. Sta ten in de toekomst zouden wagen tie ondernemen, hetzij in Europa of op •den Stillen Oceaan. Japan heeft een overheerschende vlootpositie verworven aan het oor logsfront van den Stillen Oceaan en heeft Australië practiseh omsingeld, door zijn bezetting van de .eiland groepen in de Alfoerenzee en zijn controle over de Salomonseilanden. De Engelseh'-Amerikaansche opera tie bij deze eilanden kan beschouwd worden als een laatste wanhopige po-ging, vooral van de zijde der Ver. Staten, welker vlootmaoht was samengesteld uit meer dan tien krui sers en zeven torpedojagers, de grootste vlootmaoht ooit door de geallieerden geconcentreerd voor een enkele vlootoperatie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1