Indische ongeregeldheden breiden zich uit. BEKENDMAKING. Belangrijke iroegenenilerdeelen van het Snvjetlront vernietigd. Minister Sikkels DAGBLAD VOOR over de Britsche oorlogsvoering. Hei aantal weerlooze slacht offers sterk gestegen. Eert massabefoogirig in Sjanghai. De besprekingen te Moskou? 57000 gevangenen en 1 1 rijke oorlogsbuit. Strijd in het Don-gebied afgesloten. De ondergang van de Eagle. Brood, vleesch en tabak op bon 42. De slag bij de Salomons eilanden. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKBfAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 010 per m.M., minimum 14 m.M. f 1.40. elke 3V, m.M. meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Vooröajn 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 188 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Donderdag 13 Aug. 1942 STOCKHOLM, 12 Aug. (DNB). De anti-Engelsche betoogingen in Indië zijn, naar Aftonbladet uit Londen metót, toegenomen in omvang en scherpte. Officieeï wordt uit New Delhi gemeld, dat de ongeregeldhe den een „leelijken" keer genomen hebben en dat de Britsche politie, evenals, de troepen in Bombay, gis teren tien maal op het Indische volk hebben gevuurd. Naar uit Nieuw Delhi en Bombay wordt gemeld, hebben daar alle fa brieken het werk stilgelegd. De in alle straten patrouilleerende troepen hebben verschillende malen op de menigte geschoten. De staat van be legd is verscherpt en de betoogers moeten thans de doodstraf verwach ten. Radio-Delhi meldt, dat bij de op standen in de provincie Sind op nieuw honderd leden van den Hur- stam gearresteerd, zijn. Van hen zijn reeds 33 terechtgesteld. Te Ahmedabad is een persoon ge dood en 12 personen gewond toen de politie het vuur opende op een, optocht van studenten. Te Nagh- pur zijn door schoten der politie eveneens menschen gedood en ge wond. Er is een uitgaansverbod uit gevaardigd. Woensdag zijn nog steeds demonstraties voorgekomen. Het ge bouw der coöperatieve-bank is uit gebrand. Volgens een offieieele me- dedeeling der regeering bedrdegen de verliezen te Bombay Woensdag 7 doodeh en 50 gewonden. Te Poena zouden vier personen door schoten zijn omgekomen. Protestdemonstratie te Sjanghai. Als protest tegen -de arrestatie van de Indische congresleden en het terroristisch optreden der Britten is Dinsdag te Sjanghai een massabetooging gehouden, waar aan voor de eerste maal in de ge schiedenis der Indische onafhan kelijkheidsbeweging Vertegen woordigers van alle Indische or ganisaties in geheel Azië deel namen; De leider der Indische onafhanke lijkheidsliga's in China, Bobby, de president der Indische nationale ver- eeniging, Nahman, en tien andere belangrijke figuren voerden het woord. Deze redenaars veroordeel den ten sterkste de Britsche terreur methoden en stelden de ruwheid der Britten aan de kaak, die met ma chinegeweren op de weerlooze me nigte vuren om de Indische onafhan kelijkheidsbeweging uit te roeien. De vice-voorzitter van het anti- Anglo-Amerikaansche genoot schap, Sjenypoe, verklaarde als gast, dat China thans vastbesloten fa den Engelsch-Amerikaansche jnvloed uit te roeien. China beschouwt den vrijheids strijd van Indië als den zijnen en als niet Japan, Iijdië en China in nau we samenwerking gemeenschappe lijk optreden, zal nooit een blijven de, gezegende vrede in Oost-Azië worden bereikt. In en motie, die met algemeene stemmen werd aangenomen en aan het hoofdkwartier der Indische on afhankelijkheidsliga te Bangkok ge zonden werd, staat o.a. te lezen: De te Sjanghai bijeengekomen Indiërs geven uiting .aan hun veroordeeling van de' onmenschelijke handelingen der Britten en van de arrestatie van alle Indische leiders, die slechts hun plicht hebben gedaan om orde en vrede in Indië te vestigen. Het aantal slachtoffers. Volgens te Saigon uit Bombay ontvangen berichten bedraagt het aantal slachtoffers der Britsche on derdrukkingsmaatregelen in Indië dooden en meer dan 3000 gekwetsten. T,„_e?e cÜfers zijn waarschijnlijk g te laag daar uit verscheiden afgelegen steden tot dusver slechts gegevens beschikbaar zijn, die de Britsche censuur zijn gepasseerd. Ook kan verwacht worden, dat nog tal van Indiërs in de overvolle zie kenhuizen zullen overlijden. Voor een groot deel zijn zij vreeselijk ge wond door Britsche machinegeweren en vooral ook door de lahti, den met lood gevulden bamboestok. Daar de Indiërs, die om hun vrij heid worstelen, nog steeds worden neergeknuppeld, stijgt het aantal weerlooze slachtoffers der Britsche geweldheerschappij van uur tot uur. Zij hebben blijkbaar geen vlot verloop. BERLIJN, 12 Aug. (A.N.P.) Of schoon nog steeds geen bijzonder heden bekend zijn over de geal lieerde conferentie te Moskou, waar aan ook Churchill zou deelnemen, staat het toch vast, dat tenminste twee vooraanstaande Amerikanen zich daar bevinden. De een is de am bassadeur te Koeikisjef, die tegen over de pers verklaarde, dat zijn be zoek van zuiver particulieren- aard was. De andere is generaal-majoor Bradley, die zichzelf overbrenger van een dringende boodschap van Roosevelt aan Stalin noemde. In politieke kringen te Berlijn merkt men op, dat het genoegzaam bekend is, dat Rooseve't in moeilijke situa ties zeer gul is met particuliere boodschappen, waarin in lange ver klaringen wordt uiteengezet; waar om gegeven beloften niet kunnen worden nagekomen. Een novum echter is het, dat de ontvangers dezer boodschappen zich niet haasten er kennis van te nemen. Zoo heeft Bradley gisteren in een persconfe rentie verklaard, dat hij tot dus verre geen gelegenheid heeft gehad zich van zijn taak te kwijten, omdat Stalin hem nog niet heeft kunnen ontvangen. Bradley bevindt zich reeds een volle week te Moskou. De bevelhebber der weermacht in Nederland, de generaal der vliegers Fr. Christiansen deelt mede: In een der laatste nachten hebben misdadige elementen getracht een sabotage-aanslag op een zendinstallatie in Nederland te plegen. De getroffen veiligheidsmaatregelen en het ingrijpen van het be wakende personeel konden de uitvoering "van den aanslag ver hinderen. Verscheidene daders werden, nadat zij verzët gepleegd hadden, overweldigd en gearresteerd. Zij zullen terecht staan. Het in het bezit van de daders gevonden en in beslag genomen materiaal is van buitenlandschen oorsprong. Mocht, ondanks de steeds herhaalde waarschuwing tegen begun stiging van den vijand, blijken, dat de bevolking hieraan haar mede werking verleend heeft, dan zullen als vergelding de uit het betrok ken gebied genomen gijzelaars voor de daad moeten boeten. "&5V De overtocht over den Don. Duitsche slormpioniers dragen de stormbooten uit hun stellingen naar den oever van den Don. (Orbis -Holland-SS PK Kollik-Pax Holland m) enversterkingswerken flankeer den letterlijk iedere straatkruising in Kostof. Ook zij vielen reeds bij de eerste e ergieke aanvallen der Duitsche soldaten Deuischer Verlag-Recla- PK Raible-Pax Holland m Brit ach vliegkampschip Eagle lol zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Aug. (D.N.B.) Hst opperbevel der weermacht deelt mede: „Zooals in een extrabericht is medegedeeld, hebben troepen van het leger onder bevel van den generaal der pantsertroepen, Pau- lus, voortreffelijk ondersteund door de luchtdoelartillerie en de vliegende artillerie onder bevel van den Generaloberst Freiherr von Richthofen, in de groote bocht van den Don ten Westen van Ka- Iatsj de massa van het 62e Sovjet- leger en sterke deelen van het eer ste pantserleger vernietigd. In dozen vernietigenden veldslag werden" tot dusver 57.000 gevange nen gemaakt, meer dan 1000 pant serwagens en 750 kanonnen van al lerlei aard vernietigd of buitge maakt. De bloedige verliezen van den vijand zijn hoog. Bij deze ge vechten hebben zich ook Kroatische troepen onderscheiden. Sinds het begin der voorj aars- campagne van den slag op het schiereiland Kertsj tot aan den af loop van den slag in de groote bocht van den Dón hebben de Duitsche en verbonden troepen aan het Oostelijke front 1.044.741 gevangenen gemaakt, 6271 pant serwagens en 10.131 kanonnen van allerlei aard buitgemaakt of Ver nietigd. In denzelfden tijd werden 4960 vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten, 664 vliegtuigen door luchtdoelartillerie neerge schoten en 432 vliegtuigen op den beganen grond vernield. In het gebied van den Kaukasus hebben Rcemeensche troepen ten Oosten van de landengte van Kertsj de hardnekkig verdedigde stad Slawjanskaja genomen. Duit sche troepen dringen verder in het Kaukasusgebergte door. De luchtmacht zette haar aanval len op het bolsjewistische ontrui- mingsverkeer langs de kust en in de Zwarte Zeehavens voort. Een bewa kingsvaartuig, 2 transportschepen en 2 kustvaartuigen werden door bom men tot Zinken gebracht, 6 trans portschepen en een kustvaartuig be schadigd. Ten Zuiden van Stalingrad werd een Sovjetpantsertrein door bom- treffers vernield. Op de Wolga wer den een vrachtschip tot zinken ge bracht en drie beschadigd. Ten Noordwesten van Woronesj heeft de vijand na geruimen tijd zijn ontlastingsaanvallen hervat. In zware gevechten werden zij afgesla gen; 40 pantserwagens werden daar bij vernield. In het gebied van Rzjef zijn ook gisteren herhaalde aanvalle'n van numeriek sterkere vijandelijke strijdkrachten afgeslagen, ten deele in tegenaanvallen. Ten Zuid oosten van het Ilmenmeer en aan het Wolchoffront mislukten op nieuw vijandelijke aanvallen, ten deele in gevechten van dichtbij. In de Finsche Golf hebben ge vechtsvliegtuigen 3 vijandelijke be wakingsvaartuigen tot einken ge bracht en verscheidene bewakings vaartuigen alsmede een mijnveger ^waar beschadigd. Zooals in een extrabericht is medegedeeld, heeft een Duit sche duikboot onder bevel van Kapitan-Leutnant Rosenbaum cp 11 Augustus in het Westelijke deel der Middellandsche Zee het Engeisclie vliegkampschip Eagle, dat deel uitmaakte van een krachtig beschermd ccnvooi, met vier tcrpedotreffers tot zin- ken gebracht. Een Britseh jachtvliegtuig, dat overdag de Duitsche bocht binnen vloog, werd in een luchtgevecht neergeschoten. In den afgeloopen nacht heeft de Britsche luchtmacht, behalve vruchtelooze storingsaan'val- len op het gebied van de DuitscHe bocht, aanvallen ondernomen op woonwijken van verscheidene ste den in West-Duitschland, hoofdzake lijk op Mainz en Wiesbaden. De bur gerbevolking leed verliezen. Door brand- en brisantbommen ontstond materieele schade en schade aan ge bouwen. Door nachtjagers en lucht doelgeschut werden 11 der aanval lende bommenwerpers neergescho ten. Aan de Zuidkust van Engeland en in de Midlands heeft de Duitsche luchtmacht overdag en in den afge loopen nacht voor den oorlog be langrijke installaties' bestookt met brisant- en brandbommen, welke groote verwoestingen, branden en ontploffingen veroorzaakten". Een geweldige oorlogsbuit. BERLIJN, 12 Aug. (A.N.P.) De A.N.P.-correspondent meldt: Met de vernietiging van de ten W'esten van Kalatsj inge sloten bolsjewistische legers kan de strijd in het door de Don omsloten gebied in groote lijnen als afgesloten worden be schouwd. Terwijl het aantal gevangenen in vergelijking met vorige omsinge, lingsslagen-niet zoo groot is, is een relatief .zeer groot aantal pantser wagens en kanonnen buitgemaakt of vernietigd, waaruit blijkt, dat de bolsjewisten door een massale op- eenhooping van pantsermateriaai alles in het werk hebben willen stel len om dit gebied ten koste van alles te behouden. Meer naar het Z. bevinden de bolsjewisten zich nog steeds op den terugtocht. Op het ten O. van de straat van Kertsj gelegen schier eiland Taman trachten zij zich door inscheping aan vernietiging of ge vangenneming te- onttrekken. I het gebied tusschen den be nedenloop van den Don en het door uit het N. komende Roemeensche troepen bezette Slawsanskaja bevih- den zich nog slechts kleine' uiteen geslagen bolsjewistische troependee- len. De gevechten hebben zich tot dus ver hoofdzakelijk in het Westelijke deel van de brug tusschen Zwarte en Kaspische Zee afgespeeld en pas nu de operaties tot den Kaukasus genaderd zijn, buigt de richting van den c.pmarsch ook in Zuid-Oostelijke richting af'. Dit is -ook volkomen begrijpelijk, als men in aanmerking neemt, dat zich in het O., ongeveer ten O. van de lijn StalingradPjatigorsk een dor- steppegebied bevindt, waar wegen ontbreken en operaties dus vrijwel niet mogelijk zijn. Aangeno men kan dan ook worden, dat zich in dit gebied nagenoeg geen b&lsjj:- wistische troepen bevfnden. Kaart van Pelt HET FRONT AAN DEN DON BIJ STALINGRAD. In de groote bocht van den Don is een sterk Bolsjewistisch leger ten westen van Kalatsj ingesloten. De Duitsche vereenigde troepen zijn nu Stalingrad op ongeveer 75 km genaderd, deze opereeren langs den spoorweg Kalatsj-Slalin- grad en via Shoetowo naar Stalingrad. Beide spoorwegen zijn op de kaart aangegeven. BERLIJN, 12 Aug. (A.N.P.) De A.N.P.-correspondent meldt: Het in het W. deel van de Middel landsche Zee getorpedeerde vlieg kampschip „Eagle" maakte deel uit van een uit de richting van Gibral tar komend convooi en het feit,dat de Engelschen, ondanks alle slechte ervaringen, opnieuw een convooi door de Middellandsche Zee zenden, legt men hier uit als een bewijs voor de hoogst netelige positie, waarin de geallieerden zich op dit oorlogsterrein bevinden en welke men thans door vertwijfelde onder nemingen tracht te verbeteren. De „Eagle" en het eveneens te Gibraltar gestationneerde vliegtuig moederschip „Argus" waren de beide eenige vliegkampschepen, waarover de Engelschen in de Middellandsche Zee nog beschikten en thans is het geringe aantal dezer voor de moder ne oorlogvoering zoo belangrijke oorlogsbodems,Hat Engeland na de reeds geleden verliezén nog overge bleven was, wederom met een ver minderd. Hoepel men te Berlijn nog geen mededeelingen hieromtrent kon ver strekken, is het- niet onwaarschijn lijk, dat het convooi het doelwit van verdere aanvaller is. De helft der Britsche vliegkamp en vliegtuigmoederschepen ver loren. BERLIJN, 12 Aug. (D.N.B.) Van militaire zijde verneemt het D.N.B. dat de Britsche vloot met de „Eagle' thans de helft van haar vliegkamp- sc.repen en vliegtuigmoederschepen heeft verloren. Tot dusverre zijn tót zinken gebracht de vliegkampsche pen Couragious (19 Sept. '39), Glo rious (9 Juni '40), Ark Royai (15 Nov. '41), Hermes (9 April '42) en Eagle (11 Aug. '42). Voorts is op 23 Dec. '41 het vliegtuigmoederschip Unicorn tot zinken gebracht, zoodat de Britsche vloot van haar 9 vlieg- kamschepen en 3 moederschepen er 6 verloren heeft. Het vérlies van vlieg kampschepen is bij den modernen zee-porlog een zware slag. De on dergang van de Britsche slagsche pen „Prince of Wales" en „Repulse heeft bewezen, dat zware schepen in -zeer sterke mate aan vijandelijke aanvallen blootstaan, wanneer zij niet voldoende door vliegtuigen be schermd worden. VERDUISTER GOED! ZON 13 Aug. onder: 21.10 14 Aug. op: 6.20 MAAN 13 Aug. op: 7.42 caider: 21.44 19 Augustus Eerste kwartier.' De luchtaanvallen op Duitsche steden. BERLIJN, 12 Aug. (DNB). Rijks minister dr. Göbbels» schrijft in het 'weekblad „Das Reich" onder het op schrift „concentratie der krachten" over het principieele onderscheid tusschen de Duitsche en de Engel- sche oorlogvoering. Allereerst schrijft de minister dat de Duitschei oorlog voering zich steeds 'heeft onderschei den, doordat zij telkens een groot plan nastreefde en zich bij de uit voering daarvan nooit op een dwaal spoor liet brengen door begeleiden de verschijnselen, ook al waren die nog zoo onaangenaam. De Engel schen echter, zoo gaat Göbbels voort, gaan volgens de omgekeerde methode te werl^ Zij treden op waar zij er ook maar een mogelijkheid toe vinden. Het gevolg daarvan is, dat zij nergens een heel groot op treden van liun militaire middelen tot stand brengen en derhalve ook nergens een overwinning van for maat behalen. Hij besprak de mogelijkheid uit het Oosten eqnige duizenden vlieg tuigen te halen en ze voor zeer massieve vergeldingsaan vallen op Engeland te gebruiken in een om vang, waardoor het Britsche lucht- wapen zeer spoedig de lust vergaan zou Duitsche sleden en haar bevol king door arglistige aanvallen te terroriseeren. Duitschlgrid doet dat niet, omdat het oorlog voert om te overwinnen, niet om toe te geven aan een begrijpelijk wraakgevoel en een versplinering van zijn krachten te voltrekken, die geheel in den zin en het plarl van de vijandelijke oor logvoering zou liggen. Uitvoerig schrijft de minister vervolgens over zijn indrukken van zijn recente reis naar Dussel dorf, Keulen en andere West- Duitsche steden en zijn erva ringen in Hamburg, 'Lubeck, Kiel, Rostock en Emden. Wanneer men in Londen ge looft, zoo schrijft hij, met lucht aanvallen het moreel van deze steden te kunnen schokken, geeft men zich over aan een fa tale vergissing, die eventueel een des te tragischer effect zal hebben, wanneer men daarop in hoofdzaak zijn kansen op succes opbouwt. Het Duitsche volk heeft in November 1918 eenmaal een historische dom heid begaan, geen Duitscher heeft de behoefte, deze fout te herhalen. Minister Göbbels heeft in W.- Duitschland niets anders aangetrof fen dan brandende haat en gloeien de woede tegen de Britsche huiche laars en een valsche humaniteits- apostelen. In ieder geval zoo besluit de mi nister, zal de dag'' niet ver" zijn. waarop wij Engeland het antwoord kunnen geven, dat het verdient. 's-GRAVENHAGE, 13 Aug. Voor de volgende week 'zijn de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit en vleesch verkrijgbaar op de bonnen 42. Van de tabakskaart voor man nen is eveneens bonnummer 42 geldig verklaard. NEDERLANDSCHE ARBEIDERS IN JUNKERS' FABRIEKEN. Groeten de familieleden. 's-GRAVENHAGE, 12 Aug. Van bevoegde zijde wordt de aandacht er op gevestigd, dat vanaf heden tot 24 Augustus de- zender Bremen (golflengte 395.8 M.) en de zender Fries land: (golflengte 1875 M.) da gelijks om 19 uur 45 een repor tage geven van de Junkers fabrieken, waarbij de groeten va-ij, de daar "werkend© Neider- lan^sche arbeiders worden uit gezonden aan hun familieleden. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 13 Aug. Heden avond van 21 tot 21.15 spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum II in den serie brandende kwesties over het onderwerp: „Oorlog is oor log". Onder dekking van een vernielden sovjetpantserwagen ligt een Duitsche post op de loer Hoffmann-Stapf-Pax Holland m Het Amerikaansche publiek wordt voorbereid op minder aangename berichten. TOKIO, 12 Aug. (D.N.B.) De woordvoerder van het bureau voor de inlichtingen Hori, heeft m een persconferentie gewezen op de overgang van optimisme naar pes simisme in de Amerikaansche be richten over den slag bij de Salo monseilanden. Hori citeerde daarbij de New York Herald Tribune, die het publiek voorzichting voorbereidt op de eventueel te verwachten ne derlaag met de woorden, dat het be langrijkste feit op het oogenblik niet is, of dit Amerikaansche offensief leidt tot een succes of een neder laag, maar het feit op zichzelf dat een aanval is ondernomen. Door dit bericht voorbereid op de onvermij delijkheid van de nederlaag, aldus verklaarde Hori, meldde Ernest King, de aamiraal, op 19 Augustus, dat de vijand snel en met groote kracht een tegenaanval heeft onder nomen en dat belangrijke verliezen, zooals die uiteraa.'d gepaard gaan met iedere offensieve operatie, bij een zoo moeilijk verworven erva ring verwacht moeten worden. 0 GROOT OORLOGSSCHIP AANGEVALLEN. ROME, 12 Aug. (Stefani.) Het weermachtsbericht van heden meldt o.a., dat" in het Westelijke deel der Middellandsche Zee een der Ita- liaansc'he duikbooten gisteren bij het aanbreken van den dag een gTOot oorlogsschip van niet nauwkeurig vastgestelde soort, dat deel uit maakte van een sterk convooi, aan gevallen heeft en met twee torpe do's heeft getroffen. Kapitein Hamson omgekomen. (D.N.B.) - De admiraliteit der Ver. Staten maakt bekend, dat kapitein Maeholm Hamson bij een vliegtuig ongeluk den dood heeft gevonden. Hamson heeft door deelneming aan de Poolexpeditie van admiraal Byrd in de jaren 1928/30 alsmede door zijn werk over radiotelegrafie be kendheid verkregen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1