IN CHURCHILL'S VOETSTAPPEN marcheert de nederlaag. Stalin bereid tot wachten Succesvolle opmarsch in Kaukasus. DAGBLAD VOOR ALKMAARSCHE EDITIE Hel Engelsche volk geloof! niet meer aan het tweede front. De oorlog der feiten Japansche bezetting een potentieel gevaar voor Alaska en Siberië. Winnetou herleeft op de Aleoeten. De Internationale Jood Drie opmerkelijke feiten. Wederzijdsch vuur aan Egyptische front. Heer dan duizend vijandelijke pantserwagens vernield. Groote geallieerde verliezen op drie wereldzeeën. courant verschijnt dageljjk». Abonnementsprijs per 3 maanden bij roo. uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Kijk 2.63. rosse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 0.1# per m.M., minimnm 14 m.M. Lit, elke 3i/, m.M. meer t 0.35. Palieven op aanvrage. Brieven aan de Uiig. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 193 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Woensdag 19 Aug. 1942 ISTANBOEL, 18 Aug. (In- terinf.) Omtrent de onderhande lingen van Churchill ie Moskou meldt radio Ankara, dat de Sov jets bij deze gelegenheid vooral gewezen hebben op het gevaar, dat htm in den Kaukasus en het gebied van de Wolga dreigt. Om dit gevaar uit den weg te ruimen, zouden de .Sovjet-onderhandelaars de oprichting van een tweede front in West-Europa geëischt heb ben, en wel zou dit tweede front er nog dit jaar moeten komen, daar naar de meening der Sovjets de kansen voor de oprichting van een tweede front in 1943 aanzien lijk geringer zouden zijn. Radio Ankara beroept zich daar bij op inlichtingen uit kringen der geallieerden en verklaart, dat de besprekingen te Moskou inderdaad om bovengenoemd punt gedraaid hebben. Volgens den Britschen berichten dienst heeft men in de Ver. Skaten groote aandacht voor da Moskousche cntmoeting. Algemeen heerscht de meening, dat de besprekingen hoofd zakelijk zijn gegaan Gver de oprich ting van een tweede front. Stalin zou bereid zijn te wachten. De Londensche correspondent van de Suisse meldt heden over de reactie, die het communique betref fende de reis van Churchill naar Moskou bij het Londensche publiek gisteren heeft gewekt, dat op den voorgrond de vraag stond, wat in Moskou beslist was ten aanzien van de .oprichting van een tweede front. Tegen' den avohd had men zekere petsonen hooren beweren, dat 'Stalin er mede accoord was gegaan Enge land en Amerika een veel uitgebrei- deren termijn te geven vo.or de op richting van een tweede, front. Dat beteekent met andere woorden, al dus de correspondent van het Zwit- sersche blad, dat Stalin zich er in geschikt heeft te wachten tot 1943. •Ten aanzien van dit bericht meldt de correspondent van de Suisse nog, dat die meening in bevoegde krin gen geenszins onomstootelijk geacht wordt. Men geeft toe,, dat het op het oogenblik niet mogelijk is, volkomen betrouwbare berichten over deze kwestie te krijgen. Propaganda van Sovjet ambassadeurs onge- wenscht geacht. De Londensche correspondent van Svenska Dagbladet meldt, dat het qfficieele communique over Chur- chills bezoek aan Moskou te Londen gepubliceerd is eenige uren nadat „door een vreeselijke fout van de Amerikaansche censuur" de aange legenheid in de Ver. Staten bekend was geworden. Hij meldt, evenals de eorrespon- dënt van de Stockholms Tidningen, dat het waarschijnlijk Churchills voornaamste doel was, Stalin er op voor te bereiden, dat van een twee de front in den vorm van een lan ding m Dest-Europa dit jaar niets meer kon komen. De Stockholms Tidningen schrijft bovendien, dat het Engelsche volk niet meer aan een tweede front gelooft en door het zwijgen van het communique daar over zijn meening bevestigd ziet. Men is te Londen steeds meer tot de overtuiging gekomen, dat de wape ning der Westelijke mogendheden nog niet het stadium bereikt heeft, dat een dergelijke onderneming kans op succes zou geven. Churchill heeft er waarschijnlijk ook op aangedron gen, dat de Sovjet-ambassadeurs te Londen en Washington een gereser veerde houding aannemen, omdat zij tot dusverre een propaganda voor het tweede front gevoerd hebben, die voor de regeeringen van Enge land en Amerika zeer lastig geweest is. Een voortzetting van die propa ganda zou verdeeldheid in de open bare meening veroorzaken en de positie van Churchill en Roosevelt ondermijnen. Of Churchill in dit op zicht succes heeft gehad, zou moeten blijken uit de uitlatingen van Maisky en Litwincf in den komenden tijd. Churchill als smeekeling. „Churchill heeft zich thans ook voor Stalin vernederd als smeeke ling". Onder dit opschrift levert de Völkischer Beobachter commentaar op het bezoek van Churchill aan Stalin. Evenals de andere bladen, wijst de Völkischer Beobachter er op, dat Churchills smeekreis naar Moskou een indrukwbkkenden ach tergrond heeft gekregen doordat in de laatste 24 uur wederom 84.000 brt scheepsruimte der vijandelijke koopvaardij in den grond is ge boord, en dat de Duitsche opmarsch in het Zuiden van het O. front on stuitbaar voortduurt. In politieke kringen spreekt men van een wanhoopsdaad Mededeelingen, die door de tegenpartij over Churchills bezoek aan Moskou zijn verstrekt beves tigen, naar men in de Wilhelm- strasse verklaarde, de in Duitsche politieke kringen sinds dagen ge huldigde opvatting, dat hier sprake was van een wanhoopsdaad, waartoe Churchill besloten had onder druk van de militaire en politieke ontwikkeling in de Sovjet-Unie. Dit wordt te Berlijn beschouwd als de kenmerkende en belangwekkendste factor dei- besprekingen die te Moskou ge voerd zijn. Overigens is naar de opvatting van Berlijn een verwij zing naar de meer dan armelijke officieele communiques voldoende om te constateeren, dat werke lijke positieve overeenkomsten wel nauwelijks getroffen zullen zijn. Of Churchill er in geslaagd is, Stalin in toom te houden, zul len de komende gebeurtenissen aantoonen. VERDUISTER GOED! ZON 19 Aug. onder: 20.57 30 Aug. op: 6.31 MAAN *19 Aug. op: 14.51 onder 19 Aug. Eerste kwartier. Ravitailleering tegen iederen prijs. D« brug is vernield. De verzorging der «roepen moet echter doorgang vinden, dus wordt op alle mogelijke doorwaad- Bare p'aalsen de ravitailleering ver. lefcerd Atlantic-Holland- Wv öetwnarm.Ra* HoHppd i» en die der geruchten.. De geruchtenstroom, welke door onze lage landen loopt sedert wij bij den oorlog betrokken werden, is zelden zoo gezwollen geweest als de laatste weken. Bijna ieder een kent de sprookjes, welke door alle bittertafelstrategen werden verteld. De Japansche vloot had bij de ondernemingen van het laatste half jaar zulke verliezen geleden, dat zij vrijwel tot machteloosheid was ge doemd, de Duitschers bloedden dit maal bij hun offensief in de richting van den Kaukasus werkelijk dood, Engeland verliest alle slagen, doch wint den laatsten en tenslotte zou de legendarische capiciteit van de Vereenigde Staten nu spoedig een einde maken aan de overwinningen der Spilmogendheden. En zij, die nu eenmaal nooit leeren de harde taal der feiten te verstaan, werden steeds weer in slaap gewiegd door deze verzinsels. Tokio meldde den „zeeslag bij de Salomonseilanden", waar de Ameri kanen reeds volgens de eerste be richten door het tot machteloosheid gedoemde, resteerende deel der Ja pansche vloot geweldige klappen kregen. De superioriteit der Japan ners schijnt in dezen slag zoo groot »te zijn, dat het zelfs ontbrak aan de gebruikelijke Amerikaansche en Britsche „overwiningsberichten", welke dan gewoonlijk eerst later de tendenz van een nederlaag krijgen. Tydens zyn bezoek aan Limburg heeft de Leider der N.S.B., ir. A. A. Mussert, den Limburgschen Volksdag, die, traditiegetrouw, nabij kasteel Amstenrade werd gehouden, bijgewoond. Door den Leider en andere autoriteiten werd vanaf het bordes van het kasteel Amstenrade het défilé van'de YV.A. afgenomen. Fotodienst N.S.B.-Otto-Polygoon-Pax Holland m Strijd in den mist. BERLIJN, 19 Aug. (V.P.B.) Een vooraanstaand officier van de Ame rikaansche marine, die op de Aleoe ten was, heeft te Pearl Harbour aan de pers eenige informaties ver strekt over de omstandigheden •waaronder de strijd op deze eilan den met Japan wordt gevoerd. Om te beginnen karakteri seerde hij de Japansche bezet ting' van de steunpunten op het westelijk deel der Aleoeten als een potentieel gevaar voor Alaska en Siberië. De Amerikaansche steunpunten op de Aleoeten echter zijn aanzien lijk versterkt, zoodat het gevaar der vijandelijke aanyallen niet over schat behoeft te worden. Hij sprak over de mogelijkheid dat de Japan ners tot een verrassenden aanva kunnen overgaan en achtte het niet uitgesloten,, dat zij op het Westelijk deel der Aleoeten reeds 10.000 man geconcentreerd hebben. De slechte weersomstandigheden leveren zoo wel voor de Japansche als voor de Amerikaansche strijdkrachten aller lei moeilijkheden op. Er wordt een z.g. Indianen- oorlog gevoerd, waarbij het er op aankomt, wie op de meest doelmatige manier zijn tegen stander onopgemerkt kan bena deren. Zoodoende is de voortdurende slechte weersgesteldheid een be langrijke factor bij de wederzijd- sche aanvallen geworden. In een periode van dertig dagen was de lucht mistig en kon aan operaties in beperkten vorm worden gadacht. Toen Amerikaansche oorlogssche pen onlangs Kiska beschoten, voe ren zij bij slecht licht tot dicht on der de kust. De mist was zoo dik, dat de schepen, die in nauwe for- Een boek van Henry Ford In 1920 verscheen in het veel ge lezen tijdschrift „The Dearborn In dependent" een artikel: „De Jood naar karakter en in het bedrijfs leven" van Henry Ford, den beken den Amerikaanschen aptokoning'. Nog nimmer was in Amerika het Jodendprobleem op zulk een open hartige wijze zooals Henry Ford het hier deed. behandeld. Het tijdschrift nam een ongekende vlucht. Op een Voor een Amerikaan voor al ten aanzien van het Jodenpro bleem ongekend vrijmoedige wijze besprak Henry Ford hier de vele vraagstukken die als gevolg van het optreden der Joden zich op alle ge bieden van het maatschappelijk leven voordoen. Al ljun internatio nale verbindingen riepen de Joden in het geweer om dit boek, ook in het Nederlandsch vertaald, dat op objec tieve wijze <4e vele aspecten van het Jodenprobleem belicht, tegen te werken. Het werd echter over de geheele wereld verspreid en ver scheen in zeer vele talen. Zijn opvat tingen over de Joden culmineeren in de uitspraak: de Jood heeft steeds de niet-Joodsche wereld van het ge zichtspunt uil bezien, hoe hij deze wereld en zijn levenskrachten aan zich dienstbaar kan maken. „Ook in den jongkten tijd zijn de Joden niet van elkaar, doch van de volkeren, waarbij zij hun gastvrij heid genoten, rijk geworden. De Joodsche wet veroorlooft den Joden met een niet-Jood volgens andere gedragsregelen zaken te drijven dan met zijn eigen Joodsche „.naasten". Ford komt na een degelijke studie tot de conclusie, dat de Joden sedert de oudste tijden er naar gestreefd hebben de heerschappij voor hun ras op te eisehen. Ook als zij zooge naamd „gastvrijheid" bij andere vol keren genoten. maties voeren, nauwelijks hun eigen positielicht konden onder scheiden. Wanneer vijandelijke sche pen in deze zone opereeren, dan moeten er groote moeilijkheden worden overwonnen en moet 1 er steeds rekening worden gehouden met verrassende tegenaanvallen. In September is het meestal minder nevelig, maar dan moet op hevige stormen worden gerekend en de temperatuur daalt dan vaak onder nul. De Duitsche oorlogsleiding be vindt zich wederom in een harer opmerkelijke zwijg- periodes. BERLIJN, 18 Aug. (DNB). De mi litaire correspondent van het D.N.B. schrijft: Drie opmerkelijke feiten staan thans in het middelpunt dei- belangstelling van militaire waar nemers'. Het zijn: 1) de operaties op het Oost-Europeesche oorlogstooneel. 2) de toestand op de wereldzeeën. 3) het Moskousche commmuniqué over de ontmoeting van Churchill en Stalin. Nu de Duitsche en verbonden troepen het gebied van Donetz en Don bedwongen hebben en hun op* marsch'in het groote steppengebied van Oost-Europa zijn begonnen, hebben de offensieve operaties, naar het. oordeel van militairen alhier, thans de derdij faze bereikt, die in het voorterrein van den Kaukasus reeds begonnen is. Men krijgt den indruk, dat de Duitsphe oorlogsleiding weer^ een van naar bekende zwijgperiodes is begonnen, waarvan het hoofdken merk nog altijd de ontplooiing van bijzonder groote activiteit is ge weest. Waar, "wanneer en in welken vorm zal het groote offensief in den Z.-sector van het O.-front verder gaan? Dat is de vraag, die iederen militairen waarnemer het meest in teresseert en die, naar men meent, reeds spoedig zal «worden beant woord. Als zeker kan men wel thans reeds aannemen, dat na de overwin ning van het Kaukasische voorter rein, de Duitsche en verbonden strijdkrachten, die naar het hoogge bergte oprukken, worden gereorga niseerd, want de strijd in het hoog gebergte vraagt andere methoden en andere strijdkrachten dan die in de heete vlakte, waar de pantserforma ties heerseheressen over het slag veld waren. De toestand voor Stalingrad. Op dezelfde wijze moet ook de toestand voor Stalingrad beoordeeld worden, waar met de zuivering van de groote bocht van den Don de slag in zeer nabije toekomst wel in een beslissend stadium zal komen. Hoezeer Stalingrad de zenuw van het Sovjet-Russische W.-front is, blijkt reeds daaruit, dat de bolsje wistische oorlogsleiding met een buitengewoon groote krachtinspan- nings sedert 'n maand massa's men- schen en materiaal in den strijd werpt. Het ziet er naar uit, alsof in dit offensiefgebied de Duitsche en verbonden reserves gereed staan om het N. definitief van het Z. te schei den. Wanneer dat zal zijn geschied, zal de strategische positie van de Sovjet-Unie een geheel andere zijn. De toestand op de wereldzeeën wordtgekenmerkt door de zware vijandelijke verliezen aan schepen. Met dergelijke verliezen wordt de reden begrijpelijk, die Churchill op het oogenblik van het grootste ge vaar naar Moskou voerde om den Sovjet-Russischen bondgenoot de re denen uiteen te zetten van het niet tot stand komen van het tweede front. Luchtalarm in Rome. ROME, 18 Aug. (Stefani). Het communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: „Aan het Egyptische front werd een levendig vijandelijk artillerie vuur met goed gevolg door onze artillerie beantwoord. Eenige aan vallen van vijandelijke pantser wagens werden onmiddellijk afge slagen. Bij een nachtelijken .aanval van drie vijandelijke bommenwerpers in de streek van Mersamatroeh werden twee der vliegtuigen door het lucht doelgeschut neergehaald. Twee Cur- tiss-toestellen werden i n een ge vecht met Duitsche jagers vernield, een derde Hoor het afweergeschut van een groote legerafdeeling neer geschoten. Vliegtuigen der Spilmogendheden vielen de lucht- en vlootbases van Malta aan. Op een grooten koop vaarder, die zwaarbeschadigd in een sleep voer werden opnieuw treffers geplaatst. Te Rome werd gisteren even na 17 uur luchtalarm gemaakt, daar een vliegtuig van niet-herkende na tionaliteit in de veiligheidszone der stad was gekomen. De jagers, die onmiddellijk opstegen, constateer den, dat het een Fransch vliegtuig was. Een onzer duikbooten, staande on der bevel van den fregatkapitein Giavanni Bruno, heeft op den At- lantischen Oceaan het gewapende Engelsche motorschip Medon, het Amerikaansche s.s. California en een derden, eveneens gewapenden koop vaarder, tezamen 18.885 ton, getor pedeerd en tot zinken gebracht en een ander motorschip van 10.000 ton getroffen. Fransch passagiersvliegtuig door Britsche jagers beschoten. Aantal dooden tot drie gestegen. BERLIJN, 19 Aug. (V.P.B.) On der de passagiers van het Fransche verkeersvliegtuig „MarseilleAl giers", dat enkele dagen geleden door Engelsche jachtvliegtuigen is beschoten, bevinden zich twee doo den en vijf gewonden.. Een dei- ge wonden is inmiddels overleden. Het slachtoffer waf een Franschman, die eerst dezer dagen uit Duitsche krijgsgevangenschap werd vrijgela ten en zich op weg bevond naar zijn familie, die te Algiers woonachtig is, BOTER OP BON 42. 's-GRAVENHAGE, 19 Aug. Gedurende het tijdvak van -20 tot en met 31 Augustus 1942 geeft elk der met „boter 42" en „vet 42" gemerkte bonnen recht op het koopert van 125 gram. boter. DE ONLUSTEN IN BRITSCH-INDIE. Nog steeds dooden es gewonden. STOCKHOLM, 18 Aug.. (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst uit Madras meldt, is het te Arko- nam opnieuw tot ernstige onlusten gekomen. Ongeveer 10.000 Indiërs hadden baricaden opgeworpen qn boden de politie tegenstand, toen deze de menigte trachtte te ver spreiden. Daar charges met den knuppel geen resultaat hadden, al dus-het' bericht, schoot de politie met scherp, zoodat er dooden en ge wonden waren. Ook uit Calcutta, Lucknow en Nagpoer worden bloedige onlusten gemeld. De opmarsch naar Maikop. Onweer staanbaar nikken de Duitsche pantser wagens in het gebied der groote olievelden op Deötseber Verlag- Reda- PK Grimm-Kastem-Pax Hofland m HOOFDKWARTIER VAN 'DEN FiiHRER, 18 Ar.g. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: In het gebied van den Kaukasus wordt de aanval van Duitsche troepen en die der bondgenooten met succes voortgezet tegen hard- nekkigen vijandelijken tegen stand, onder moeilijke terreins omstandigheden en bij tropische hitte. In de havens langs de kust der Zwarte Zee zijn door bomtreffers 12 kustvaartuigen tot zinken ge bracht en een vrij groot tankschip en 8 vaartuigen voor het vervoer van munitie zwaar beschadigd. In de Noordoostelijke lus van de groote1 Donbocht zijn volgens de tot dusverre ontvangen rapporten bij de aanvallen van 15 tot 17 Augustus; meer dan 12.800 gevangenen ge maakt en 47 pantserwagens en 252 sjukken geschut buitgemaakt of vernietigd. De zuivering van het terrein duurt voort. Ten Oosten van Wjasma wer den verscheidene vijandelijke aanvallen, deels ill tegenaanval len, afgeslagen. In het gebied van Rzjef viel de vijand opnieuw op verschillende punten met sterke - afdeelingen infanterie en pantser formaties aan. Alle aanvallen werden afgeslagen. Sedert 30 Juli zijn bij deze zware afweergevech- ten in voorbeeldige samenwer king met afdeelingen der lucht macht in totaal 1068 pantserwa gens vernield. Ook in de Noordelijke zóne van het front mislukten verscheidene plaatselijke aanvallen van den vijand. Winterhulp Nederland Loterij 1942 beleekent: winst voor eigen volk. De Finsche luchtmacht heeft in 1 chtgevechten 11 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In den nacht van 16 op 17 Aug. is het in het Kanaal tusschen Duit sche mijnvegers en Engelsche mo- tortorpedobooten tot een gevepht gekomen, waarbij een vijandelijke motortorpedoboot zoo zwaar bescha digd werd, dat zij verloren geacht kan worden. Een Duitsche boot is niet teruggekeerd. Ver dragend geschut der marine bracht een door mijnvegers in brand geschoten vij andelijk schip tot zinken. Bij overdag ondernomen storings- vluchten boven. West- en Noord- Duitschland en boven het bezette gebied in het Westen, verloor de vijand in luchtgevechten 5 vlieg tuigen. In den afgeloopen nacht heeft de Britsche luchtmacht West-Duitsch- gebied aangevallen. In woonwijken van de stad Osnabrück werd ma- terieele schade en schade aan ge bouwen veroorzaakt. De burgerbe volking leed verliezen. Drie der aanvallende bommenwerpers wer den neergeschoten. Overdag en des nachts heeft de Duitsche luchtmacht voor den oor log belangrijke installaties aan de zuidkust en in het Z.W. van Enge land met brisant- en brandbommen aangevallen. Er ontstonden ver woestingen in branden. Zooals reeds in een extrabericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten in de laatste 24 uur opnieuw 11 schepen, die in con- vooi voeren of afzonderlijk reis den, op den Atlantischen Oceaan, de Noordelijke IJszee en de Mid- deliandsche Zee, met een totalen inhoud van 72.000 brt., verder een hulpkruiser van 12.000 brt., bene vens twee met troepen belader slepen in den grond geboord.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1