VS 'fiO Na mislukte landing bij Dieppe. m Dure Donquichotterie. PACKET OBdérendiensteB DAGBLAD VOOR czin ALKMAARSCHEEDITIE. Duitsche en verbonden troepen blijven in den aanval. Sovjets overal bloedig teruggeslagen. ruikster ge- Want wie flensjes tg moeite, ken kunnen „De druiven zijn te zuur gebleken." i? üiedwe OiiËiËiELorai in Eriisch-Sndië. Distributie van Aardappelen, Prov. Duinterreinen gestoten. «wit .0.25 H. 0.45 fl. 0.25 fl. 0.22 fl. 0.22 fl. 0.25 fl. 0.36 gebruik. nteerde toewij- produet BABY- berichten, dat :unnen afleveren een medicus. iLKCENTRALE, it 94, Alkmaar. :nzuurpoed« elijk ia ieder er veel sou* Limonsccco smaak van rvanging van me of koude ogelijkhedcn. ruik, want U bewaart U in smaak citroenen. ïaar, Amsterdam, aandam. 0 9 W? Dcie courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij V001 uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: 0 10 per m.M., minimum 14 m.M. f 1.40, elke 3i/9 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uiig. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 196 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar Zaterdag 22 Aug. 1942 Ruim 15G0 Britsche gevangenen werden door de voor de kustbescherming ge bruikte Duitsche strijdkrachten gemaakt. (Telefoto Orbis Holl. Pax Holl. m) Geconcentreerd vuur van alle wapens. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Aug. (D.N.S.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: „In den Kaukasus blijven de Duitsche en verbonden troepen in weerwil van den hardnekkigen vijandelijken tegenstand in den aanval. Luchtdoelgeschut heelt in- de Straat van Kertsj een transport schip in brand geschoten. In de Zee van Azof hebben Duitsche mijn- vegers, zonder, zelf verliezen te lij den, twee gepantserde Sovjet- bewakingsvaartuigen, die over" zwaardere artillerie beschikten en deel uitmaakten van een vijande lijke formatie, tot zinken gebracht. Zij dwongen de andere schepen tot den terugkeer en maakten gevan genen. Aan het Donfront mislukten ver scheidene Sovjetpogingen om de ri vier over te steken. De luchtmacht heeft op de Wolga 3 transports.che- pc tot zinken gebracht en een rivierstoomboot beschadigd. Ten Oosten van Wjajsma en bij Rzjef zijn meermalen gereedstaande vijandelijke troepen uiteengeslagen door het geconcentreerde vuur van alle wapens, met doeltreffenden steun van de luchtmacht. Op andere plaatsen werden Sovjetaan vallen bloedig afgeslagen. Ten Z.O. van het Ilmenmeer zijn vijandelijke afdee- lingen, die sedert verscheidene da gen op moeilijk terrein wareR om singeld, vernietigd. Vijandelijke aanvallen op een bruggehoofd aan de Wolchof en aan het omsinge lingsfront van Leningrad hadden- geen resultaat. In de Finsche Golf hebben Duitsche gevechtsvliegtui gen een vijandelijken mijnveger tot zinken gebracht en een tweeden zwaar beschadigd. De Finsche luchtmacht heeft op 19 en 20 Aug. twee Sovjetduikbooten door bom- treffers tot zinken gebracht. Wederzijdsche luchtaanvallen. In den afgeloopen nacht hebben de bolsjewisten storingsvluchten bo ven het Gouvernement-Generaal en Oost-Duitschland ondernomen. De burgerbevolking te Warschau leed eenige verliezen tengevolge van bommen. Alleen, vliegende Britsche gevechtsvliegtuigen kwamen des nachts in,het Noord-Duitsche kust gebied. De Engelsche luchtmacht verloor overdag en in den loop van den nacht 9 vliegtuigen. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben m den afgeloopen nacht op nieuw de oorlogshaven van Ports mouth gebombardeerd en door bom men van zwaar en zeer zwaar kali ber vernielingen en branden ver oorzaakt op de werven en in het havengebied. De vijandelijke verliezen bij de landingspoging aan de Kanaalkust op 19 Augustus zijn sinds de vo rige opgaaf gestegen tot 2095 ge vangenen, onder wie 617 gewon den. Het aantal gesneuvelden en verdronkenen kan nog niet vast gesteld worden. Het aantal bij deze onderneming neergeschoten vijandelijke vliegtuigen is geste gen van 112 tot 127, de Duitsche verliezen zijn verminderd van 37 tot 35 vliegtuigen''. DE DUITSCHE OPNARSCH IN DE SOVJET-UNIE. De strijd in den Kaukasus. BERLIJN, 21 Aug. (D.N.B.) In het gebied van den Kaukasus zijn de Duitsche troepen en die van de bondgencoten gisteren, na een sorrs hardnekkig verzet te hebben gebro ken, in het gebergte binnengedron gen. De gevechten hij Woronesj. Het opperbevel der weermacht deelt bij .de succesvolle beëindiging van de derde phase van den afweersla^e bij Woronesj mee, dat tijdens de ge vechten, die van 8 tot 17 dezer heb ben geduurd, de vijand naast zware, bloedige verliezen 100 tar.ks'en alleen de laatste dagen 107 vliegtuigen heeft verloren. De strijd woedde hevig, maar de Duitsche verdediging was elastisch en zij heeft weten te bereiken' dat de Duitsche troepen aan het slot zich ten volle hebben weten te handhaven in hun voor naamste gevechtsstellingen. De strijd op de Salomonseilan den. (D.N.B.) - De woordvoerder van de regeering heeft voor de ver tegenwoordigers der büitenlandsche pers bevestigd, dat op de Salomons eilanden de gevechten met de ge lande Amerikanen nog voortduren Een officieel communiqué zal wor den uitgegeven, zoodra zich daar geen Amerikaan meer bevindt. Amerikaansche landingstroepen op Gilbert-eilanden teruggeslagen. (Domei), - Naar het Japansche hoofdkwartier meldt, heeft het Ja pansche garnizoen op het eiland Makin, in het N. van de vroegere Britsche Gilbert-eilanden, in weer wil van zijn numerieke minderheid 2U0 man Amerikaansche troepen die m den ochtend van 17 Augustus landden, volkomen teruggeslagen. Turksche .journalisten naar En- geland. (D.N.B.) - Een Turksche persdelegatie, die door de Britsche regeering is uitgenoodigd voor een Wek aan Engeland, is uit Istan- Doei naar Ankara vertrokken, van- U1 S'steravond naar Engeland vertrekken, Engelsche oorlogsschepen naar de Midde.landscbe Zee: Zij hebben de haven van Gibraltar verlaten. LALINEA, 21 Aug. (A.F.I.P.) Het pantserschip Nelson, twee vlieg kampschepen en vier torpedobooten hebben de haven var; Gibraltar ver laten in de richting van de Middel- landsche Zee. Verder, zijn een kruiser en 4 tor pedobooten vertrokken met bestem ming naar een Engelsche haven, waar zij verdere herstellingen zullen oridergaan. De Illustrious en een kruiser be vinden zich nog te Gibraltar, 'waar de averij hersteld wordt, die zij op liepen tijdens een zeegevecht, dat onlangs in de Middellandsche Zee plaats vond. Wendell Willkie naar de Sovjet-Unie. STOCKHOLM, 21 Aug. (ANP). Naar de Brische berichtendienst- meldt heeft Roosevelt op de pers conferentie medegedeeld, dat Wen dell Willkie als bijzondere gezant van den president naar h'et Nabije Oosten en de Sovjet-Unie zal gaan. Naar Roosevelt verder mededeelde, zal de voornaamste taak van Willkie daarin bestaan, ,,de waarheid te zeggen omtrentdatgene, wat de V. S. zullen doen om den oorlog te winnen". Reeds vertrokken. Volgens nog onbevestigde berich ten van den Londenschen nieuws dienst zou Willkie reeds gisteravond uit Washington vertrokken zijn om zich naar de Sovjet-Unie en het Nabije Oosten te begeven. Naar hij zelf verklaard heeft, wil Willkie Stalin leeren kennen. Inmiddels heeft de vroegere candidaat voor het presidentschap der V. S. zijn reisroute gewijzigd. Aanvankelijk wilde hij nl. ook een bezoek brengen aan Tsjoengkmg-China, doch Tsjang Kai Sjek zou te ken nen hebben gegeven, op het oogen- blik geen bijzonder belang te stel len in de aanwezigheid yan Willkie. Een lawine van gewonden. MADRID, 21 Aug. (DNB). De ABC publiceert de volgende ver klaring van een soldaat, die heeft deelgenomen aan de Engelsche lan- .dingsoperatie bij. Dieppe: „In den nacht na de mislukte operatie wa ren de wegen, die naar de kust lei den, verstopt door de vele voertui gen; welke de gewonden van de schepen moésten halen en naar het binnenland brengen. Evenals in de dagen van Duinkerken stortte zich een lawie van gewonden over de Zuid-Engelsche steden uit. In aller ijl werden schouwburgen en biosoco- pen als ziekenhuizen ingericht". Veertien Duitsche vliegers als verloren opgegeven. Het aantal der tijdens de felle luchtgevechten boven het gebied van Dieppe als verloren opgegeven Duitsche jagers is, naar later is ge bleken, gedaald van 17 op 14. De druiven waren te zuur. BERLIJN, 21 Aug. (DNB). De van geallieerde zijde tevergeefs onder nomen poging om een tweede front te openen, wordt thans door de ge allieerden gebagatelliseerd tot een „experiment". Dit noemt de Ber- lijnsche ochtendpers een „brutale en typisch Engelsche lasterpraat" Het is hiermeer, naar de Völkischer Beobachter schrijft, als in de -fabel van den vos, met de zure druiven. Men heeft een sedert 10 maanden voorbereiden grooten slag willen slaan. Nu men echter een pak slaag gekregen heeft, is alles plotseling „een overval" geweest. Lange rijen doodelijk ver moeide soldaten. Een bijzondere correspondent van United Press meldt uit een veldla zaret aan de Z.-kust van Engeland, dat in den nacht van Woensdag op Donderdag lange rijen doodelijk vermoeide soldaten in dit veldlaza ret zijn aangekomen. Deze soldaten hadden deelgenomen aan den „raid" bij Dieppe en vertoonden meeren- deels wonden aan de beenen en het gelaat. Vele manschappen hadden onder invloed van explosies een zenuw schok opgeloopen. De correspondent noemt zijn belevenissen in dit veld lazaret de bloedigste tooneelen, die Ue .Sneekweek net briesche zeil- evenement bij uitnemendheid, mag zich ooit dit |aar in groote bèlangsteiling verheugen Een imposant gezicht bieden de .Regenbogen' met de ballonfolt op Polygoon v Bilsen Pax Hofland m STOCKHOLM, 21 Aug. (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, is het in de wijk Howrah te Calcutt.a tot nieuwe ongeregeldhe den gekomen. De politie opende het vuur om een menigte te versprei den. Te Chotla wierpen voerlieden steejnen naar de politie, die daarop van haar vuurwapens gebruik maakte. Dertien nationalistische kranten tq Calcutta verschijnen niet meer, omdat het hun, tengevolge van de uitzonderingswet en de re- geeringsverordeningen, niet meer mogelijk is, hun taak tegenover het publiek te vervullen. Uit een door den Engelschen nieuwsdienst gepubliceerd commu niqué van de regeering te Lucknow blijkt, dat in het Oosten der veree- nigde provinciën onlusten zijn ont staan. Het communiqué meldt namelijk, dat bij verscheiden aanvallen van Indische vrijheidsstrijders op poli tiebeambten slachtoffers om het leven zijn gekomen. Stakingen illegaal verklaard. Uit New Delhi nieldt Reuter, dat de regeering van Indië een nieuw decreet heeft uitgegeven, waarbij stakingen en uitsluitingen illegaal worden verklaard, wanneer zij niet minstens veertien dagen tevo ren worden aangekondigd of niet minstens twee maanden verloopen zijn sedert de arbitrageprocedure. hij sinds Duinkerken achter 't" front heeft meegemaakt. Zwijgend hink ten de soldaten binnen, velen van hen met de uniform totaal aan flar den. Er heerschte een verbazing wekkende stilte. De gewonde solda ten stonden of zaten in 'het rond, zonder een woord te spreken, en rookten hun eerste sigaret sinds 24 uur. Een der ei%ste gevallen was een soldaat, wiens been boven aan de dij was afgeschoten. Een majoor, wiens schouder geheel open lag, knielde op den grond terwijl hij be handeld werd en mompelde: „Ik kan altijd nog nSet begrijpen, hoe ik er uit gekomen ben". Nieuwe bon niet geldig vóór Maandag. 's-GRAVENHAGE, 21 Aug. In verband met de aanwijzing van de bonnen 43a en 43b van ,de aard-appelkaart voor het koopen van onderscheidenlijk 1 Va kg en V2 kg aardappelen, wordt er van bevoegde zijde -nogmaals de aandacht op ge vestigd, dat het koopen en af leveren van aardappelen óp de voor een bepaa-de week aan gewezen bonnen niet geoorloofd is op den aan die week vooraf- gaanden Zaterdag. Op bon 43a en 43b mogen derhalve op Za terdag 22 Augustus 1942 geen aardappelen worden betrokken of afgeleverd. AMSTERDAM, 22 Aug. Naar de wnd, directeur van het provinciaal waterleidingbedrijf van Noord-Holland ons mededeelt, zijn van 18 Aug. jl. af de provinciale duinterreinen 'voor het publiek ge sloten. Tot dezen maatregel is overgegaan, omdat het niet doen lijk is gebleken, streng de hand le houden aan het voorschrift, dat dc bzoekers zich niet buiten de we gen en paden mogen begeven en de verboden terreingedeelten niet mogen betreden. Daaruit zijn reeds moeilijkheden voortgevloeid. In de laatste dagen gingen velen, aangelokt door de snelrijpende bramen, het verboden gebied in om daar de z.oo begeerde vluchten te halen, met het gevolg, dat zij zich aan «fevensgevaar blootstel den. De genomen sluitingsmaatregel heeft ongetwijfeld velen teleurge steld. Zeoals uit liet bovenstaande blijkt, is de maatregel echter ge nomen om den bezoekers ernstige moeilijkheden te besparen. Het spreekt vanzelf, dat door dezen maatregel ook de reeds uitge reikte toegangskaarten niet meer geldig zijn. Britsch-Indische verlangens. De Britsche radiospreker Patrik Lacys heeft zich uitgesproken voor .een verdeeling van Indië in een Mohammedaansch en een Ilindoesch gedeelte. Het N.W. vaji het land, dat uit zeven staten besraat, zou, naar zijn meening, als Pakistan tot een „afzonderlijk dominion van Enge land" verklaard kunnen worden. Naar de Engelsche—nieuwsdienst meldt, heeft Jinnah, de leider van de Mohammedan™ in Iridië, aan journalisten verklaard, dat de reso lutie der werkcommiasie van de Mohammedaansche Liga, ter kennis zal worden gebracht van Churchill, van den Secretary of India, van den onderkoning, en van de staatshoof den der geallieerden. Een Amerikaansche stem voor de Indische onafhankelijkheid. Men meldt uit Washington: Reynolds, voorzitter van de se naatscommissie voor het leger, ver klaarde in den senaat, dat het beste middel om de oprechtheid van het accoord van den Atlantischen Oceaan te bewijzep, zou zijn, aan Engeland te vragen, de onafhanke lijkheid te schenken aan Indië. Senator Bridges onderbrak Rey nolds en merkte op dat dergelijke voorstellen slechts schade konden berokkenen aan de belangen dei- geallieerden en aanleiding konden geven tot tweedracht. Lord Halifax naar Amerika terug. (D.N.B.) - Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, zal de Britsche ambassadeur te Washington, lord Halifax, die zich op het cogënblik in Engeland bevindt, waarschijnlijk eind Augustus naar de V.S. terug- keeren. Verkorting van den schooltijd in Japan. (D.N.B.) - In een gister gehouden zitting van het kabinet is besloten tot verkorting van den duur van den schooltijd van middel bare en hoogere scholen. Deze maatregel heeft ten doel de scholie ren vroeger gereed voor liet beroep te maken, daar allerwege gebrek aan arbeidskrachten bestaat. DE KEUZEBON. Het publiek werke mede aan een redelijke verdeeling. 's-GRAVENHAGE, 21 Aug. Brui ne boonen zijn peulvruchten, maar eapucijners en groene erwten ook. Voor „de distributie" zijn ze gelijk, maar een huisvrouw denkt daar meestal anders over. Indien zij een zoogenaamde keuzebon ontvangt voor peulvruchten, is haar keuze gewoonlijk onmiddellijk bepaald. Voor den kruidenier zal het moei lijkheden opleveren, indien vele huisvrouwen dezelfde keuze hebben gemaakt. Hij ontvangt zelf op zijn toewijzing een bepaald percentage van iedere soort en hij is dus wel verplicht ze in dezelfde verhouding onder zijn klanten te distribueeren, bijvoorbeeld een derde bruine boo nen. twee derde groene erwten. Wie dus haar zinnen gezet heeft op bruine boonen, en gedeeltelijk met groene erwten genoegen moet nemen, behoeft zich allerminst be kocht te gevoelen. Wat voor de peulvruchtenbonnen geldt, kan ook worden gezegd van andere keuzebonnen, zooals bijvoor beeld, die waarop maizena verkrijg baar is. Men zal vaak genoegen moeten nemen met het artikel, dat de leverancier beschikbaar heeft, hetzij pudding, maizena. vermicelli, tapioca of aardappelmeel. Verreweg de meeste kruideniers doen hun uiterste best om hun klan ten zooveel mogelijk van dienst te zijn en wij mogen gerust zeggen, dat het meerendeel daarbij inderdaad blijk geeft van een prijzenswaardi- gen gemeenschapszin. Doch ook het cubliek werke mede en make het den winkelier niet te moeilijk door eischen te stellen, waaraan ten slotte toch niet kan worden voldaan. Men bedenke, dat de winkeliers in dezen tijd door de vele distributiemaal- regelen aan tal van verplichtingen hebben te voldoen. Een wederzijdsch begrijpen en een juiste samenwer king tusschen publiek en winkelier wordt daarom in beider belang aan bevelen. Het verstrekken van brillen, steunzolen, enz. door de ziekenfondsen. AMSTERDAM, 21 Aug. Naar aan leiding van een door het Neder- landsch Arbeidsfront gedaan verzoek om inlichfingen inzake verstrekkin gen van de middelen, genoemd in artikel 14 sub. 9 van het tweede uit voeringsbesluit ingevolge het Zie- kenfendsenbesluit. namelijk brillen, kunstoogen, breukbanden, steunzo len, e.d„ heeft het departement van sociale zaken het volgende medege deeld: In. afwachting van een definitieve regeling zullen de algemeene zie kenfondsen de volgende richtlijnen moeten volgen: de verplichtver zekerden, ingevolge het Ziekenfond- sen-besluit, hebben in twee achter eenvolgende jareri ten hoogste één maal recht op de noodige verstrek kingen van de middelen, genoemd in voornoemd artikel, voorloopig zon der eenige^bi.j betaling hunnerzijds, doch slechts na machtiging van het Algemeen Ziekenfonds, waarbij zij zijn aangesloten of van den contro leerend geneesheer van het fonds. Indien een voorwerp als boven bedoeld, binnen twee jaar op me disch voorschrift door een nieuw dient te worden vervangen, kan dit geschieden na machtiging door het Algemeen Ziekenfonds of den con troleerend geneesheer. Het einde van 'den termijn van twee jaar behoeft in dat geval niet te worden afgewacht. Ock wanneer een wijziging in een verstrekt middel moet worden aan gebracht, kan dit met toestemming van het Algemeen Ziekenfonds of den controleerend geneesheer ge schieden. Machtiging tot vervanging mag na verstrekking door het ziekenfonds of door den controleerend genees heer slechts worden verleend, indien vernieuwing noodig is door slijtage, of omdat een voorwerp van dezelfde soort, doch van een ander model of een andere samenstelling is voorge schreven. In die gevallen zal de verstrek king eveneens zonder bijbetaling door den verzekerde plaats vinden. Vrijwel onmiddellijk na liet bezoek van Churchill aan Stalin die zijn ongeduld blijkbaar niet meer in toom heeft kunnen houden is de wereld getuige geweest van een ge allieerde invasie, die, naar verluidt, een voorbereiding geëischt heeft van tien maanden. De niet door haat en andere ge-, moedstoestanden verblinde mensch heeft zich even de oogen uitgewre ven en zich in de eerste verbijste ring afgevraagd: „Is het wel waar? Droom ik niet?" Want deze heele gebeurtenis is zoo ongelooflijk dilettantisch in elkaar gezet, dat men een oogenblik geneigd was zelfs den heer Winston Churchill voor een dergelijke onderneming te verstan dig te achten. Maar het is waar. Dieppe is getuige geweest van een treurspel of een blijspel? Men weifelt tusschen deze beide. Had dit dolzinnig avontuur niet zooveel menschenlevens geëischt, dan zou men in de toekomst in de geschie denisboeken stellig spreken over „De Komedie van Dieppe", zooals men eenmaal gewagen zal over „De Nederlaag van Duinkerken". Nu kleeft daarvoor aan het geval te veel noodeloos vergoten bloed. En ditzelfde bloed bezoedelt ook de handen van den Britschen premier en van hén, die hem gesteund hebben. Doch bij al zijn Donquichotterie eigenlijk is het bezigen van dit woord een beleediging van Don Quichot, want bij al zijn dwaasheid was de dolende ridder een braaf man, die het goéd met de menschen meende is Churchill in één ding weer meesterlijk geslaagd: in het handhaven der Engelsche traditie. Want hij heeft opnieuw kans gezien anderen voor zijn vooze doeleinden den dood in te drijven. Amerikanen, Canadeezen en Gaullisten hebben hoofdzakelijk het bittere belag moe ten betalen. Het is een dure Donquichotterie geweest, ontstaan in het vertroebel de brein van een man, die zich in wanhoop niet meer te wenden of te keeren weet. In kringen van des kundigen gelooft men niet, dat een der verantwoordelijke militairen van de tegenpartij deze waanzinnige in vasie-onderneming goedgekeurd kan hebben. Voorwaar, de generaals Wanhoop en Vrees zijn slechte stra tegen gebleken. VERDUISTER GOED! ZON 22 Aug. onder: '20.51 23 Aug. op: 6.35 MAAN 22 Aug. op: 18.12 onder: 2.06 ZON 23 Aug. onder: 20.48 24 Aug. op: 6.37 MAAN 23 Aug. op: 19.05 onder: 3.09 26 Aug. Volle Maan. EEN KLEIN OFFER. Een klein offer vraagt de Neder- landsche ambulance slechts aan u. Een offer, dat in verhouding met het offer, dat de Nederlandsche vrij willigers aan het Oostfront zoo klein is, 'dat het bijna geen offer meer genoemd kan worden. En welke rechtgeaarde Nederlan der zou weigeren mede te werken als het er om gaat gewonden te hel pen? Niemand kan dan achterblij ven. Daarom: stort nog vandaag' uw bijdrage op girorekening 87600, Ne derlandsche Ambulance, Koningin negracht 22, Den Haag. Slachten in een varkenshok. De politie te Bussum heeft in 'n var kenshok naast een tijdelijk onbe woond perceel twee personen aan getroffen, die bezig waren met het uitbeenen van een jonge koe, waar bij gebruik gemaakt werd van een. roestig handbijltje en éen aardappel schilmesje. Het was verder in het hok zeer vies: het geslachte beest lag gedeeltelijk in den mest, alles spotte met de hygiëne. Het dier bitek bovendien nog „wrak" te zijn De vader van deze beide slachters, de gebroeders F., is reeds eenige wéken geleden gearresteerd en op gesloten wegens clandestiene slach ting. i 'v u •-Xs C; v Noodeloos in den strijd geworpen Brit sche pantserwagens werden spoedig buiten werking gesteld. .(Tele loto Transatlantic Recla Pax ftollj £Q) I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1