Duitsciie vlag geplant op hoogsten top van den Kankasus. HET VERLOOP VAN DEN GROÖTEÜ STRIJD II HET OOSTEN. DAGBLAD VOOR Toenemende opstandigheid in Egypte. De moord te Medombiik. De Elbroez in honden der As. Luchtaanvallen op Engeland. De beslissende worsteling om Stalingrad is begonnen. 400.000 werkloozen te New-York. BEKENDMAKING. ALKMAARSCHE EDITIE, n,,e courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden b.j vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10, franco door het gcbeele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advcrtentiSn: 1 0 10 per m.M.. minimum 14 m.M. J 1.40. elke .31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanrrage. Brieven aan de Dltg. N.K Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 199 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Woensdag 26 Aug. 1942 >S'a dc mislukte Britschc invasie-poging bij Dieppe. Met behulp van deze booten, die speciaal ingericht waren voor het aan land zetten van pantserwagens, nachten de Britten hun tweede front tc kunnen oprichten, doch ook deze poging mislukte jammerlijk. (Hoffmann-Stapf-PK Koll-Pax Holl. m) Bommen op Archangel, Duitsche mijnenvegers in actie. BERLIJN. 25 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Aan tie mending van de Koe- ban namen Roemeensclie formaties na hevige straatgevechten de havenstad Temrjoek. Ten Zuiden van den benedenloop van den Koeban werden verscheidene vijandelijke tegenaanvallen afge slagen en de bolsjewisten bij de achtervolging verder in het ge bergte teruggeworpen. Duitsche bergjagers hebben ver scheidene passen iri het' -Westelijke Kaukasusgebergte onder controle gekregen, deels in een aanval geno men. Op 21 Augustus om 1 uur des ochtends heeft een afdeeling voor het hooggebergte op den Elbroez (5630 m) den hoogsten top van het Kaukasusgebergte, de Rijksoor- iogsvlag gehesclien. Ten Noordwésten en ten Zuiden van Stalingrad won de aanval, in weerwil van het wanhopige bolsje wistische verzet verder aan terrein. 52 bolsjewistische pantserwagens werden vernietigd. Aan het front van den Don sloe gen Italiaansche troepen^ verschei dene aanvallen van den vijand deels in gevechten van man tegen man af. Hevige aanvallen van de luchtmacht overdag izoowel als des nachts op het aehterwaartsche gebied van den vijand vooral op Stalingrad veroor zaakten in de bewapeningsbedrijven en militaire installaties zware bran den en groote verwoestingen. Op de Wolga werden twee transportsche pen tot zinken gebracht. Ten Zuidwesten van Kaluga en ten Noordwesten van Medyni .mis lukten sterke vijandelijke aanvallen. Bij Rzjef zijn de Duitsche troepen in wisselvalligen verbitterden strijd gewikkeld met sterke vijandelijke infanterie en pantserstrijdkrachten, 63 bolsjewistische tanks werden ver nietigd. waarvan 40 alleen in der, sector van een infanteriedivisie. Ten Zuidwesten van het Ilmen- meer en voor Leningrad wordt slechts plaatselijke gevechtSactiviteit gemeld. Duitsche gevechtsvliegtuigen vie len gigteren de belangrijke Sovjet- Russische haven aan de Witte Zee. Nederlandsche vrijwilligers bij de Waf- fen-SS. Ook de geweergrepen moeten beoefend worden. Alles moet op de juiste wijze worden uitgevoerd SS fritz-VNP-Pax Hofland m Archangel aan. Bij het vertrek wer den zware branden waargenomen. In Noord-Afrika bestookten lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen in- de beide afgEloopen nachten een Britsch vliegveld ten Noordwesten van Caïro, installaties en op den grond staande vliegtuigen werden beschadigd. Bij vluchten overdag boven bezet te gebieden in het Westen werden twee Britsche vliegtuigen in een luchtgevecht neergeschoten. Formaties van de Britsche lucht macht vielen in de afgelqopen nacht het Rijn-Main gebied met brisant- en brand-bomm enaan. De burgerbe volking leed .verliezen. In verschei dene plaatsen vooral in. woonwijken van de steden Frankfurt am Main en Mainz ontstond materieele schade er schade aan gebouwen. Nachtjagere en luchtdoelartillerie schoten 16 der aanvallende bommenwerpers neer. De luchtmacht bombardeerde overdag voor den oorlog belangrijke installaties in Zuid-Engeland. Op 24 Augustus vielen Duitsche mijnen vegers numeriek sterkere Britsche motortorpedo-booten in het Kanaal aan. Vanaf zeer korten afstand wer den een motortorpedoboot en een vrij groot vaartuig, waarvan het type niet kon worden vastgesteld, tot zinken gebracht. Een andere motor torpedoboot bleef brandend lig gen. Onze strijdkrachten keerden zonder beschadiging in hun steun punten terug. In den nacht van 24 op 25 Augustus werden 'bovendien door' Duitsche patrouilles vaartuigen ir, den Noordelijken uitgang van het Kanaal twee Britsche motortorpedo- booten tot zinken gebracht. BERLIJN, 26 Aug. (DNB). Duit sche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht, naar het DNB verneemt, 'militaire installaties aan de Oostkust van Engeland met bri sant- en brandbommen bestookt. Alle vliegtuigen zijn teruggekeerd. Artilleriebedrijvigheid aan het Egyptische front, Italiaansch legerbericht. ROME, 25 Aug. (Stefani) Het Ita liaansche legerbericht van heden luidt: Normate bedrijvigheid van de ar tillerie aan het geheele Egyptische front, waar afweerbatterijen vier toestellen hebben vernietigd, die trachtten aanvallen te doen op het gebied achter ons front. Op de Middellandsche Zee is een aanval van talrijke vijandelijke vliegtuigen op een con vooi mislukt: de escortevaartuigen schoten twee aanvallende toestellen neer, Duit sche jagers deden een derde toestel hetzelfde lot ondergaan. Een En- gelsch schip is getroffen en tot zin ken gebracht door Duitsche bom menwerpers. Aanvallen van de vijandelijke luchtmacht op plaatsjes in Griekenland en onze bezittingen in de Aegeïsche Zee veroorzaakten beperkte schade, geen enkel verlies wordt gemeld. Negen manschappen, onder wie vijf officieren, behooren- de tot de bemanningen van Britsche vliegtuigen, die neergeschoten wer den gedurende de laatste dagen tij dens luchtgevechten, zijn geared en gevangen genomen. De rouwpiechfigheki voor von Horthy. ROME, 26 Aug. (DNB). Officieel wordt medegedeeld, dat Italië bij de roUjWplechtigheid voor den plaats- vervangenden rijksbestuurder ver tegenwoordigd zal worden door graaf Cianp. Bovendien zal een Ita liaansche militaire missie aan de plechtigheid deelnemen. HERTOG VAN KENT OMGEKOMEN. STOCKHOLM, 25 Aug. (D.N. B.) De hertog van Kent (een broer van den Engelschen ko ning) is bij een vliegongeluk om het leven gekomen, naar de Engelsche nieuwsdienst meldt. Het ongeluk, waarvan de her tog van Kent het slachtoffer is geworden, is volgens den Brit- schen berichtendienst in Noord- Schotland gebeurd, waar de Sunderland-vliegboot, waarmede de hertog een „dienstreis" naar IJsland maakte, neerstortte. De geheele bemanning van de vlieg- boot is eveneens om het leven gekomen. Protestbeweging der arbeidersklasse. BERLIJN, 26 Aug'. In de Egypti sche bladen wordt er aan herinnerd, ciat Zaghloel Pasha, de oprichter der Vfëifdpartij, 15 jaar geleden is over leden. Hij stond bekend als een Iel te genstander van de door Engeland en Egypte gevoerde politiek. De door hem uitgeoefende kritiek herleeft thans in de herinnering der bevolking, ^nu er de laatste dagen weer talrijke arrestaties hebben plaats gevonden. De gevangenneming van prins Ad- las Halim, lid van het Koninklijk Huis, en van den voorzitter van de Egyptische vakvereeniging, heeft een politieken achtergrond. In En gelsche kringen begint men rekening te houden met een protestbeweging der arbeidersklasse. Reeds twee maanden geleden ar resteerde de Britsche politie Moha- med Taher Pasha, president van de Kon. Automobiel Club en werden 60 leden van deze club naar een con centratiekamp gebracht. Zij werden ervan beschuldigd tendentieuze ge ruchten over Engelands militaire situatie te hebben verspreid. Na de arrestatie van Taher Pasha ver klaarde prins Halim zich bereid de belangen der arbeidende bevolking te behartigen, waartoe door hem et^p commissie werd gevormd. Op den lOen Augustus zond deze commissie aan minister-president Nahas Pasha een protestnota, waarin werd vast gesteld. dat de arbeidende bevolking de, Britsche overheersching moede is en waarin verlangd wordt, dat er aan dezen wantoestand een einde komt. Het indienen van deze protest nota ging met demonstraties en stakingen gepaard. Prins Halim werd daarop gearresteerd en ook onder de arbeiders werd een razzia gehouden. Thans ver~ luidt dat de Krijgsraad te Alexandrië 15 arbeiders, die wegens demonstratie zijn aange klaagd, tot 6 maanden gevange nisstraf heeft veroordeeld. VERDUISTER GOED.' ZON 26 Aug. onder: 20.42 27 Aug. op: 6.42 -MAAN 26 Aug. op: 20.57 ouder: 6.49 26 Aug. Volle Maan. Nog steeds onlusten in Indië. BANGKOK, 26 Aug. (D.N.B.) Radio- New-Delhi maakt opnieuw mel ding van onlusten in Britsch-Indië. Zoo zijn er in de provincie Madras zware botsingen voorgekomen tus- schen de bevolking en de politie. De werkende bevolking organiseer de optochten in Coimbatore, waar bij de politie van haar vuurwapens gebruik maakte. In Magintapali werden demonstreerende Indiërs ,met knuppels uiteengeslagen. Op verschillende plaatsen in de buurt van Benares in de vereenigde pro vincies vielen nieuwe onlusten waar te nemen. In Bombay werd bij de uiteendrijving van een optocht van studenten een aantal demonstranten door-de politie gearresteerd. Nieuwe botsingen. In Cawnpore zijn nieuwe botsingen gekomen tusschen demonstreerende Indiërs en de politie, zoo meldt ra dio-Delhi vandaag. De politie schoot meedoogenloos op het Indische volk. In drie andere plaatsen in de centrale provincies kwamen even eens „ordeverstoringen van vrij groo- ten omvang" voor. Inzake onlusten in Calcutta ver luidt, dat daar het tram en auto- busverkeer steeds weer verbroken werd. Gemotoriseerde' troepen wer den ontboden. Bovendien werden gewapende politieagenten op de kruispunten der straten opgesteld. Uit Delhi verluidt, dat Massa-ar restaties van congresleden in Luck- now, Allahabad, Nagpur Paana en in andere steden zijn verricht. On danks deze maatregelen neemt het aantal nieuwe leden van het con gres voortdurend toe. De leden van het congres maken tochten door alle deelen van Indië en sporen de be volking aan om aan den opstand deel te nemen. BERLIJN, 25 Aug. (ANP). In mi litaire ringen alhier hecht men aan het feit, dat, zooals reeds door het DNB is gemeld, thans geheele divi sies infanterie alsmede snelle troe pen in de groote bocht van den Don over den Don zijn getrokken, bij zondere beteekenis. In dit verband werd gisteren op desbetreffende vragen in de Wilhelmstrasse aan journalisten verklaard, dat hiermede thans de groote beslissingsstrijd om Stalin grad is begonnen. Nader worden de volgende bijzon derheden gemeld: Sterke formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen en duikbommen werpers hebben gisteren onophoude lijk zich gemengd iri de gevechten van de Duitsche legerformaties in het gebied van Stalingrad, zoo ver luidt van militaire zijde. Troepen concentraties van den vijand werden in scheervluchten met bommen en boordwapens bestookt en vernietigd. Andere zware aanvallen waren ge richt op het bolsjewistische ravitail- leeringsverkeer. Honderden vracht auto's, bespannen en gemotoriseer de voertuigen werden vernietigd. Talrijke batterijen werden buiten gevecht gesteld. Ook het spoorweg verkeer op de naar Stalingrad voe rende lijnen werd herhaaldelijk door dé Duitsche luchtmacht aange vallen. Bij Kamyschin werden ver scheidene treinen vernietigd. Op de Wolga werd bij het be stoken van het vijandelijke scheep vaartverkeer een koopvaardijschip van middelbare grootte door bom men /tot zinken gebracht. Duitsche jachtkruisers steunden in het gebied ten Noorden van Noworossisk de op rukkende Duitsche formaties en vie len in herhaalde scheervluchten bolsjewistische haarden van verzet crp de heuvels van den Westelijken Kaukasus' met succes aan. Volgens de tot dusver ontvangen rapporten werden gisteren bij de ge vechten in den Z.-sector van het O.- fron't 27 bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten. Naar het opperbevel van de weer macht meedeelt,tspeeft de Duitsche luchtmacht met sterke formaties ge vechtsvliegtuigen gisteren en van nacht zware aanvallen gericht op het gebied van Stalingrad. Talrijke fabrieken en belangrijke verkeers knooppunten aan de beneden-Wolga werden door bomtreffers verwoest. Olieraffinaderijen die zich in de buurt van de Wolga-haven bevinden, gingen in vlammen op, terwijl op slagplaatsen van t^nzine dey bolsje wieken na het uitwerpen van bri sant- en brandbommen in de lucht vlogen. Reeds na de eerste aanval len ontstonden er groote branden binnen de stad. In het Westelijke deel van den Kaukasus zijn in de afgeloopen da gen wolkbreukachtige regens geval len, waardoor de gevechten aldaar niet onaanzienlijk werd bemoeilijkt. Dat ook in het gebied rondom Sta lingrad soortgelijke weersomstan digheden zouden heerschen, werd vanmiddag alhier op desbetreffende vragen jran journalisten door Duit sche militaire bestreden. Churchill bespreekt zijn reis naar Móskou. Het parlement zal niet bijeen geroepen worden. LISSABON, 25 Aug. (DNB). Naar Reuter mel'dt, heeft Churchill van middag met eenigen zijner ambtge- nooten zijn onderhandelingen te Moskou alsmede zijn bezoek aan Caïro en zijn rondreis aan de fron ten in de woestijn en naar andere gebieden van het Midden-Oosten be sproken. Zoodra het parlement weer bijeenkomt, zal hij een „volledige verklaring" over zijn reis afleggen. Deze verklaring, die Waarschijnlijk in openbare zitting zal worden afge legd, zal wellicht gevolgd worden door een debat. Op het oogenblik heeft men nog niet het voornemen bet parlement vóór den vastgestel- den datum na de zomervacantie bij een te roepen. Fransche krijgsgevangenen in vrijheid gesteld. Een belooning voor de disciplineerde houding. ge- BERLIJN. 25 Aug. (DNB). Van militaire zijde wordt medegedeeld: In verband met de zeer gediscipli neerde houding' der plaatselijke Fransche autoriteiten en de bewo ners van het in den strijd betrokken gebied tijdens de geallieerde lan dingspoging bij Dieppe heeft de Führer uit waardeering daarvoor bepaald, dat de Fransche krijgsge vangenen, die woonachtig zijn te Dieppe, Neuville, Hautot-Sur-Mer, Tourville,' Petit Atteville en Arques- La Balaiile vrijgelaten zullen wor den» Kust van Zee van Azof in Roemeensche handen. BERLIJN, 25 Aug. (ANP). Naar militaire deskundigen alhier ver klaren, bevindt zich na de ver- overÜig van de aan de Zee van Azof gelegen stad Temrjoek door Roemeensche formaties thans de geheele kust van de Zee van Azof in handen van de Duitsche en ver bonden troepen. Men acht het hier desondanks niet uitgesloten, dat in het vlak tegenover het schier eiland Kertsj gelegen gebied nog bolsjewistische strijdkrachten staan, hoewel deze geen bijzondere mili taire beteekenis meer hebben. De verliezen van de bolsje wistische luchtmacht. Van militaire zijde verneemt het DNB: In de periode van 1 tot 23 Aug. verloren de bolsjewisten 2217 gevechts- en jachtvliegtuigen, waar van de Duitsche jagers er 1840, de luchtdoelartillerie 301 neerschoten en dè rest op den grond werd ver nield. In dezelfde periode keerden 137 Duitsche vliegtuigen niet op hun bases terug'. De superioriteit van de Duitsche vliegers in de lucht kan niet beter gekenschetst worden dan door de verhouding van 1 16 ten gunste van de Duitsche luchtmacht. Daaren boven doen de opgegeven officieele verliescijfers elke bewering teniet, dat de Duitsche leiding gedwongen zou zijn steeds nieuwe vliegerforma ties naar het Oostelijke front te stu ren, als gevolg van d'en bolsjewisti- schen druk. Turkije houdt het geweer aan ^en voet. Een toespraak van Ineunoe. ISTAMBOEL, 25 Aug. (DNB). Hét Turksche staatshoofd Ineunoe, heeft gisteravond in Sansoen een toespraak gehouden, waarin hij op de eerste plaats de economische positie van Turkije behandelde. Tegen het ein de van zijn toespraak sprak hij over de houding van Turkije en verklaar de hij, dat de Turken niet het recht hebben iemand, wie dan ook, met betrekking tot de mogelijkheid tot een aanval op Turkije te verdenken. Het is echter voor de eigen veilig heid van Turkije noodzakelijk waak zaam en oplettend te zijn, het leger sterk te houden en de binnenland- sche verhoudingen te controleeren om conflicten te vermijden.' ^egeeringsopdrachten gaan naar het goed- koope zuiden. STOCKHOLM, 25 Aug. Volgens een bericht van United Press heeft het aantal werkloozen te New-York, dat op ruim 400.000 gSschat wordt, tijdens den oorlog geenerlei veran dering ondergaan ondanks het ern stig tekort aan arbeiders voor de oorlogsindustrie. In het bericht wordt de volgende verklaring voor dit merkwaardige feit gegeven: De loonen in het Z.W. zijn door het groote aantal negers belangrijk lager dan de loonen in het Noorden, waar de georganiseerde vakarbei ders hoogere eischen stellen. Daar zoodoende de kostprijzen in het Zui den lager zijn, geven de verantwoor delijke afdeeiingen van het depar tement van oorlog aan het Zuiden meer opdrachten. Hier komt nog bij, dat deze instanties naar „goed Ame- rikaansch gebruik" bij deze opdrach ten financieel geïnteresseerd zijn. In Afrika. Een belangrijk onderwerp ia den woestijnoorlog is de watervoor ziening. In de omgeving van Msrss Matroe worden door Italiaansche pioniers bronnen gegraven Transatlantic-Recla-PK Valtingpjef Pa* Holland ENGELAND AFHANKELIJK VAN CHINEEZEN. 10.000 gekleurde zeelieden. LISSABON, 25 Aug. (Europa Press). Naar aanleiding van een desbetref fende vraag in het Lagerhuis werd door den speaker medegedeeld, dat momenteel ruim 10.000 Chineezen als zeelieden op de Engelsche han delsvloot dienst doen. Het loon voor deze kleurlingen bedraagt met inbe grip van het oorlogsrisico ongeveer 17 per maand. Indien de matro zen hun jaarcontracten verlengen, wordt eeri extra-premie uitbetaald. Tot dusver vonden ongeveer 601) Chineezen in de Eng'elandvaart den. dood. 5000.^- belooning uitgeloofd. Op 23 Augustus 1942 omstreeks 17 uur werd de W.A.-man J o- hannes Thomas Kragt, geboren 19 November 1898 te Amsterdam, wonende te Medem- blik, op den weg IJselmeerdijk tusschen Wervevshoof en Me- demblik door een onbekenden dader door meerdere schoten doodelijk gewond. Kragt kwam uit dc richting Wervershoof en droeg de W.A.-unïform. De verdenking richt zich tegen een mannelijken persoon van middelbaren leeftijd, die in een bruin pak gekleed zou zijn. Aan de bevolking wordt drin gend verzocht, mededeelingen of aanwijzingen over den dader of waarnemingen van alle soort, die zich in deze richting bewe gen, onverwijld ter kennis van de dichtstbijzijnde politie-instan- tie te brengen. De vertrouwelijke behandeling van dergelijke me dedeelingen wordt toegezegd. Voor de identificatie van den dader respectievelijk opgave van waardevolle aanwijzingen wordt, zonder dat daaruit voor de(n) betrokkene eenige procedure kan voortvloeien, een belooning van 5000 uitgeloofd. Amsterdam, 25 Augustus 1942. De Procureur-Generaal fd. gew. Directeur van Politie, J. FEITSMA. De lagere kostprijs brengt voor de landsfinanciën echter geen voordeel met zichmede, daar de verkregen besparing door de werkloozensteun ongedaan gemaakt wordt. Boven dien bestaat een hoog peixentage der werkloozen te New-York uit vakarbeiders, terwijl elders gebrek aan geschoolde werkkrachten heerscht. Be eerste origineele foto van tien val van Corregidor. Op deft 6deft Mei landden de Japanners op Corregidor. De voorhoede was reeds den voorgaandep nacht aan land gegaan. (Japan Phcto Libary-Stapf-Pax Holl: mi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1