Nieuwe heuveistellinp veroverd. STALINGRAD EEN BELEGERDE VESTING. DAGBLAD VOOR Thomas Oewey candidaat vaor de gouveraeurspost vaa New-York. Schoten over Britsch-lndië. De bijzettingspleohtigheden voor Stephan von Horthy. Zotheid eri zege. Bolsjewistische tegenaanvallen bij Stalingrad loopen op niets uit LEVENDIGE BEDRIJVIGHEID AAN HET EGYPTISCHE FRONT. DE iTWEEDE ZEESLAG BIJ DE SALOMON- EILANDEN. Stalin mobiliseert zijn laatste krachten. HOUDT DEN VIJAND TEGEN! De nieuwe bonnen. Britsche politie gebruikt den gummistok. Vele vrijheidslievende Indiërs het slachtoffer Onmiddellijk achter de afuit schreed de Rijksregent. Koortsachtige bedrijvigheid in Rio de Janeiro. NEDERL. SCHIP TOT ZINKEN GEBRACHT. 0 neze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden by i.i+hptaling voor Alkmaar 2.10; SSSWa gebeele Rijk 2.63. Tef6 Administratie (abonn., advert.) 3320» Redactie 3330. ALKMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën; f 0.10 per m.M., minimum li m.M. 1.41. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. - Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 201 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Vrijdag 28 Aug. 1942 :'r -! -. - ;;v -v-• - - Mynenzoekers maken den weg vry. Ook tydens de nieuwe offensieven in het Oosten moesten de Duitsche pioniers duizenden mijnen bergen en onschade lijk maken. Ook hier gaan pioniers aan de voorste gemotoriseerde afdeelingen vooraf, teneinde deze voor onaangename verrasingen te vrijwaren. (Scherl-Fellinga-PK Jesse-Pax Holl. m) In kort zeegevecht in het Kanaal verscheidene Vijandelijke booten beschadigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 27 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel'van de weermacht maakt bekend: In den Kaukasuê werden in voortgaanden aanval belangrijke heuvelstellingen op den taai strijdenden vijand veroverd. Ten Westen van Stalingrad deed de 'vijand verbitterde tegenaan vallen op de ver vooruitgescho ven Duitsche aanvalswig. - De vijand werd met krachtig ge bruik van de luchtmacht me't^ zware verliezen afgeslagen, hierbij werdén 40 tanks vernie tigd. Ten Z.W. van Kaluga en bij Rzjef hernieuwde de vijand zijn aanval len. ARe aanvallen werdendeels in een tegenaanval afgeslagen. Ten N.W. van Medyri werd de vijand door een eigen tegenaanval in zijn uitgangsstelling teruggeworpen. Voor Leningrad plaatselijke ge- vechtsactiviteit. Bij. een stoottroep actie werden 40 vijandelijke ge vechtsstellingen vernield. Jachtvliegtuigen en luchtdoelartil lerie schotën op 25 en 26 Augustus 153 Sovjet-vliegtuigen neer. Vier andere vliegtuigen werden op den grond vernield. Negen eigen vlieg tuigen zijn van een vlucht naar den vijand niet teruggekeerd. In Egypte levendige activiteit van verkenningstroepen en artillerie. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen autoconcentraties en artille riestellingen der Britten met goede uitwerking aan. Enkele Britsche vliegtuigen vlo gen in den afgeloopen nacht boven West- en N.W.-Duitschland. In den nacht maakten enkele bolsjewisti sche bommenwerpers militair onbe tekenende vluchten boven Oost- Duitschland. Door lukraak neerge worpen brand- en brisantbommen ontstond slechts geringe schade. Aanvallen overdag en 's nachts van de luchtmacht veroorzaakten in de voor den oorlog belangrijke in stallaties in Zuid- en Zuid-Oost- Engelarid vernielingen en uitge- strekte branden. Op 27 Augustus des ochtends ont stond in het Kanaal tusschen twee JJtutsche en zes Britsche motortorpe- dobooten een kort gevechb in het lenoop waarvan verscheidene vijan delijke booten beschadigd werden. J^derlandsche vrijwilligers bij k.f Rn, komt het er opaan rv 9f eerde in practijk te brengen. -Onterfuhrer geeft de laatste aanwijzingen SS Frlfar-Stspf Pgx Holland m Britsche vliegtuigen boven Duitsch gebied. BERLIJN, 28 Aug. (DNB). Britsche vliegtuigen zijn vannacht naar W., M. en N.-O. Duitschland gevlogen. Op eenige plaatsen werden bommen geworpen, die uitsluitend 'op civiele doelen gericht waren. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zijn 6- Eiitsche vliegtuigen iteergeschoten Italiaansch legerbericht. ROME 27 Aug. (Stefani). Het Ita- liaanscheyweermachtbericht van he den luidt als volgt: In Egypte is de dag .gekenmerkt door levendige bedrijvigheid van patrouilles en verhevigd vuur der artillerie vooral in den N. en cen- tralen sector van het- front. Een aan val van vijandelijke vliegtuigen op Tobroek veroorzaakte een brand, die terstond bedwongen werd. Onze for maties deden aanvallen op de vlieg velden Halfar en Micabba. Tijdens luchtgevechten werden twee Spitfi res neergeschoten door -Duitsche ja gers boven Malta. Al onze toestellen keerden op hun basis terug. Een be perkt aantal bommen is door de Ëritsche vliegtuigen geworpen i^p eenige plaatsjes op Sicilië. Geen en kel slachtoffer is gemeld. Amerikaansche Marine incasseert nieuwe slagen. TOKIO, 27 Aug. (DNB). Het kei zerlijke hoofdkwartier deelt meae, dat Japansche vloote£>.ieden aan de Oceaan-kust der Salomon-eilanden op 24 Aug. den strijd hebben aange bonden met versterkingen voor de Amerikaansche marine. Eenheden van de keizerlijke luchtmacht gingen onmiddellijk tot den aanval over, brachten den vijand zware verlie zen toe én wierpen "hem terug. Tot en met 27 Aug. zijn de vol gende successen behaald: 1. Een groot vliegtuig'moeder- schip van een nieuw type werd zwaar beschadigd. 2. Een tweede vliegtuigmoeder- schip van middelbare grootte werd beschadigd. 3. Een slagschip van de Pennsyl- vania-klasse liep schade op. De Japansche verliezen bestaar, uit een torpedojager, welke verloren is gegaan en een klein vliegtuig- moederschip, dat beschadigd werd. Naar wordt medegedeeld, zal de ze slag officieel den naam krijgen van „tweeden zeeslag bij de „Salo mon-eilanden". Nieuwe landing' op Nieuw- Guinea. STOCKHOLM, 27 Aug. (DNB). Een officieel bericht uit het geal lieerde hoofdkwartier* in het Zuid- Westen "van de Stille Zuidzee meldt volgens den Engelschen berichten dienst, dat Japansche troepen op Nieuw-Guinea ben nieuwe landing hebben uitgevoerd. Deze landing is ondanks feilen tegenstand van de 'geallieerde luchtstrijdkrachten uit gevoerd in de Milnbaai in het Oos ten van Nieuw-Guinea. Omtrent den strijd om de Salo monseilanden maakt het Amerikaan sche ministerie van Marine volgens S. P. T. officieel bekend: Vloot- en luchtstrijdkrachten van de V. S. zijn in een tamelijk groo- ten slag gewikkeld met Japansche eenheden, waarbij zij hebben ge- Sovjettroepen bieden verbitterden tegenstand in den Kaukasus. BERLIJN, 28 Aug. Ten aanzien van i den strijd om Stalingrad merkt men van Duitsche militaire zijde op; dat de gevechtshandelin gen in dezen sector thans den vorm hebben aangenomen van het beleg eener. vesting. Opnieuw hebben de Sovjets getoond, dat zij ware meesters zijn in bet aanleg gen van bijna onneembare ver sterkingen en van bijna niet te overwinnen hindernissen. Doeb de Duitsche strijdkrachten en hun bondgenooten, die tenslotte de sterkste vesting ter wereld, Se- bastopol, wisten te bedwingen, zul len ook Stalingrad weten te ne men. Onder de gegeven omstandigheden moet er echter rekening mee wor den gehouden, dat het nog eenigen tijd kan duren voor het zoover is. Uit alles blijkt, dat Timosjenko en in het algemeen de legerleiding dei- Sovjets heel goed beseft, dat de val vanStalingrad gelijk zou staan met het verlies van den bendienloop van de Wolga en de ineenstorting der Z. flank van de Sovjet-strijd krachten zou veroorzaken. Er wordt dan ook verwacht, dat de Sovjet troepen hier verbitterden tegenstand zullen bieden en dat er zich rondom Stalingrad hevige gevechten zullen afspelen. Wat de strijd op den Kaukasus betreft, de algemeen gangbare op vatting, dat de Sovjetstrijdkrachten hier niet over versterkingen van be- teekenis beschikken en zich alleen hier en daar iij^ inderhaast opgewor pen verdedigingswerken vastzetten, moet onjuist genoemd worden. De vestingbouwkundigen der Sovjet- Unie, hebben voofal van de groote strategische voordeelen, welke de smalle bergpassen bieden, dankbaar gebruik gemaakt voor het aanleggen van versterkingen, die alleen met inzet van den geheelen heldenmoed der Duitsche weermacht veroverd kunnen worden. Vooral daar waar de Duitsche troepen en hun bondgenooten de kust van de Zwarte Zee naderen, stuiten zij op steeds talrijker voor treffelijk aangelegde verdedigings systemen. Ofschoon daaromtrent nog geen gegevens beschikbaar zijn, staat het zoo goed als vast, dat ook Noworossisk, de belangrijke oorlogs haven der Sovjets aan de Zwarte Zee, na het verlies van Sebastopol, een ware vesting zal blijken te zijn. Jammerkreel van de Prawda. STOCKHOLM, 28 Aug. (D.N.B.) De toestand der Sovjet-Unie is ern stig, zoo wordt gezegd in een artikel van de Prawda, dat is voorgelezen voor den Moskousehen omroep. Het blad eischt, dat de bolsjewisten geen stap meer terugtrekken. De vijand moet gestuit worden, het koste, wat het koste. De eisch van Stalin, dat ieder Sovjetburger zich vrij moet houden van paniek, geldt ook voor iederen bolsjewistischen soldaat. De vijand breekt door naar de Wolga en dringt den Kau kasus binnen. De geschiedenis kent nauwelijks gevechten van een om vang als die thans geleverd worden. Toegegeven moet worden, dat 'door het verlies van Maikop ook de olie daar verloren is gegaan. De verwoede tegenaanvallen van de Sovjets bij Rzjef blijven onver minderd voortduren;/zonder twijfel hebben de bolsjewisten hier een groote overmacht aan menschen en materiaal in den strijd geworpen. Het was minstens hun doel be langrijke Duitsche strijdkrachten te binden en op die manier zoowel Sta lingrad als den Kaukasus te ontlas ten. Gezien hun potentieel, streven ze echter"hoogstwaarschijnlijk offen sieve operaties na van veel groote ren ontvang, ja misschien wilden zij zelfs het naar het Zuiden oprukken de Duitsche leger van zijn verbin dingen afsnijden. De successen,' die zij .hebben geboekt, zijn evenwel zeer gering en beperkten zich uitslui tend tot eenige «terreinwinst, die in de onmetelijke Russische ruimte van geenerlei beteekenis is. Voor brood, vleesch, bon 44. tabak Nederlagen vWh Roosevelt en Willkie. Toenemende ontevredenheid onder de arbeiderspartijen.' BERLIJN, 28 Aug. (V.P.B.) Het met algeipeene,stemmen genomen besluit om Thcttnas Dewey candidaat te stellen voor de a.s. verkiezingen voor de bezetting van den post van gouverneur van den staat New York, wordt volgens berichten uit Wash ington in de Spaansche pers door de Amerikaansche bevolking uitge legd als een nederlaag van Willkie, den president der republikeinsche partij. Willkie heeft zich tegen deze candidaatstelling verzet, maar leed een even groot fiasco als Roosevelt zelf, dje de vorige week voor de zelfde verkiezing een candidaat had aangewezen, die echter in de oogen van zijn eigen partij geen geüïade kon vinden. De democratische par- t ij benoemde in strijd met het advies van haar leider een andéren candi daat, in wien zij meer vertrouwen stelde. De moeilijkheden dreigen nog grooter te worden, daar de arbei derspartij openlijk haar ontstem ming over de methoden zoowel van de democratische als van de republi keinsche partij uitspreekt en dreigt op haar beurt een derden candidaat te zullen stellen. Zou de arbeiders partij dit dreigement uitvoeren, dan zou dit het einde beteekenen van de traditioneele alleenheerschappij der democratische en der republikein sche partijen. Overigens wordt in verschillende Amerikaansche kringen het opdui ken eener arbeiderspartij, die on danks haar uiterlijk vertoon met de stars and strips een bedenkelijke be wondering aan den dag legt voor hamer en sikkel, met een zekere onrust gadegeslagen. 's-GRAVENHAGE. 28 Aug. Voor de volgende week zijn voor het koo- pen van de gebruikelijke rantsoenen brood, vleesch en tabak de bonnen 44 aangewezen. Dit geldt ook voor aardappelen met dien verstande, dat het rantsoen op den B-bon (hou ders van vetkaarten) is verhoogd van y, .kg tot 1 k^. 3 kilo aardappelen op bon 44. 's-GRAVENHAGE. 28 Aug. Voor de distributieperiode van 30 Aug. tot en met 5 Sept. is het aardappel rantsoen wederom vastgesteld op 3 kg. In verband hiermede geeft gedu rende genoemd tijdvak elk der^ met „44 A" gemerkte bonnen der aardappelkaart recht op het koopen van 1 kg aardapp^en. De met „44 B" gemerkte bon voor houders van vetkaarten geeft gedurende het zelfde tijdvak evenwel recht op het koopen van 1 kg aardappelen in plaats van y, kg. De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat op Zaterdag 29 Aug. geen aardappelen op de genoemde bonnen mogen worden .verkocht. Tijdens de hardnekkige gevechten ten Noorden van Orel kreeg de commandant van een Duitschen pantserwagen een schampschot aan zijn bovenarm. Een der schutters verbindt de wond, dan gaat het weer onweerstaanbaar verder Deutscher Verlag-Reela- PK Kraywanger-Pax Holland m STOCKHOLM, 27 Aug. (D.N.B.) De Engelsche berichtendienst publi ceert een reeks verdere incidenten in Indië, in den loop waarvan ver scheidene Indiërs gedood en een vrij gfYtot aantal gewond werden. Volgens deze bende heeft een „op standig^, met speren en bijlen ge wapende bende „getracht" brand te stichten in een vóór hei regeerings- gebouw van Betoel bpgebouwde sta pel hout, waarop de politie het vuur opende en twee opstandelingen doodde ep 7 verwonde. Bij een bot sing met de politie zijn in het dorp Chichli in het district Hosjangbad twee Indiërs' gedood en .9 gewond. In Garhakota in het district Saügor heeft de politie '„moeten" schieten op een menigte, die steenen naar een politiebureau wierp, waarbij 3 opstandelingen om het leven kwa men. In Harda zijn 25 Indiërs ge wond, toen de politie met gummi stokken optrad tegen een stoet op standige Indiërs en in Warassoni- is een Indiër onder gelijke omstandig heden om het leven gekomen. Voorts publiceert de Britsche be richtendienst berichten uit Bihar, volgens welke de troepen hebben „moeten" schieten op een menschen- menigte, die particuliere eigendom» men in brand had gestoken, zes In diërs werden gedood. In Doents- jantsj, in het district Hazaribagh, heeft de politie geschoten op In diërs, die den districtsbestuurder aldaar en eenige agenten van poli tie hadden aangevallefl. Hier vielen 2 dooden en 5 gewond. Voorts is een trein op weg naar Buxhar door Indiërs aangevallen, waarop ver scheidene schoten zijn gelost, „ver scheidene" Indiërs werden hiervan het slachtoffer. VERDUISTER GOED ZON 28 Aug. onder: 20.38 29 Aug. op: 6.45 MAAN 28 Aug. op: 21.50 onder: 9.20 2 September Laatste kwartier. Rouwdienst in koepelzaal van Hongaarsche parlement. Het leven moet op den o&rlog ingesteld worden. MADRID, 27 Aug. (D.N.B.) Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat in Rio de Janeiro in alle Braziliaansche regeeringsbureaux koortsachtige be drijvigheid heerscht om het leven in allerijl op den oorlog in te stellen. Het oproepen van soldaten en reser visten, de opleiding en uitrusting van troepen, de reorganisatie van den landbouw, de instelling van de industrie op de oorlogsproductie en maatregelen voor de passieve ver dediging der burgerbevolking vor men problemen, welke oplossii% op groote moeilijkheden stuit. Vooral wordt het werk van de autoriteiten bemoeilijkt, doordat een groot deel der industrie- en handelsfirma's in handen waren van onderdanen der spilmogendheden en thans met één klap zijn stopgezet. Niet minder dan 830.000 Duitschers, 200.000 Japan ners en 3 millioen Italianen moeten door de politie bewaakt of gecontro leerd worden. tracht, de Japanners, die uit het N.- O. kwamen opzetten, terug tg dringen. Na de herovering van de belangrijke basis Tóelagi door de Amerikanen werd een Japansche tegenactie verwacht. Deze tegenac tie is nu begonnen en wordt door onze strijdkrachten afgeweerd. BUDAPEST, 27 Aug. (D.N.B.) Voor den aan het Oostelijke front gesneuvelden plaatsvervan ger van den Rijksregent, Stephan von Horthy, is vandaag in de hal van de koepelzaal van het Hongaarsche parlement een plechtige rouwdienst gehouden. De baar met het stoffelijk over schat was geplaatst op een hooge catafalk. Gardisten van de lijfwacht hiel den de doodenwacht. Bij het begin der plechtigheid werd de Rijks regent met zijn gemalin en de wedu we van den overledene door den minister-president, die hen tot voor de baar bracht, naar hun plaats ge leid. Achter den Rijksregent en de naaste familieleden zaten de ver tegenwoordigers van de buite'nland- sche staatshoofden, o.a. den Duit schen minister van buitenlandsche zaken von Ribbentrop en den Ita- liaansehen minister van buitenland sche zaÜen graaf Ciano. Nadat bis schop Ravasz Het bijzettingsceremo- nieel had voltrokken en de lijkrede had gehouden, werden, de lijkkist en de kransen ondef de klanken van den treurmarsch uit de Götterdam- merung' naar het plein vóór het par lement gedragen. Hierna werd de .kist op een afuit geplaatst, en met de Hongaarsche driekleur bedekt. On middellijk achter de afuit schreden de Rijksregent met zijn gemalin eh de weduwe van clen overledene. Hierna volgden de vertegenwoordi gers van de buitenlandsche staats hoofden, de Hongaarsche minister president mét de voorzitters der bei de huizen van den Rijksdag en vele militaire persoonlijkheden. De rouw stoet trok vervolgens door de stra ten, waar de bevolking van Buda pest op eerbiedige wijze afscheid nam van den overledene. Na de aankomst op het Westelijke station aanvaardde het stoffelijk overschot de laatste reis naar het landgoed van de familie von Horthy, Kenderes, waar het stoffelijk overschot van middag in de familiegrafkelder zal worden bijgezet. ..Veldwacht" op het land. Teneinde paal en përk te stellen aan de vele diefstallen van de te velde staande rogge- en havergarven hebben verschil lende landbouwers in Gelderland en Overijsel zelf een .veldwacht" ingesteld VNP-Zeijlemaker-Pax Holland m Het voer in dienst van den vijand. BERLIJN, 27 Aug. (D.N.B.) Van militaire zijde verneemt het DNB: Een middelgroote Amerikaansche koopvaarder, die tot onder de lui ken volgeladen was, en een Neder- landsêh in dienst van den vijand varend schip zijn in de Golf van Mixico door Duitsche duikbootei^ tot zinken gebracht. Het laatstge noemde schip werd voor de tweede maal slachtoffer van een torpedo. Verscheidene maanden geleden was het reeds door een treffer in dezelf de wateren zwaar beschadigd en in- tusschen zoo goed en zöo kwaad als het ging' hersteld. Stalingrad wordt bédreigd. De Sovjet-Russische Prawda gilt jam merkreten en de Bolsjewistische mi litaire aanvoerders, die alles op hef spel hebben gezet de stad te behou den, zien met angstige bezorgdheid de verdere ontwikkeling der ge beurtenissen tegemoet. Men vraagt zich in Moskou, en zeer terecht, af, of de geschiedenis zich herhalen zal, en daarbij ver- ■schijnt het groote Duitsche wapen succes van Sebastopol als een drei gende waarschuwing voor oogen. Ook Stalingrad met zijn natuurlijke verdedigingsmogelijkheden is tot een sterke vesting geworden. Maar wat den Britschen berichten dienst betreft, deze v r a a g t zich niets af, doch herhaalt de ge schiedenis van zijn methodes met een schaamteloosheid, die niet meer ergert, doch vermaakt en ertoe bij draagt, dat" het Britsche nieuws hoe langer hoe meer gebagatelliseerd wordt. Want naarmate Stalingrad heviger in den knel komt, verkleint de Britsche propaganda de beteeke nis van de stad en zijn eventueelen val. Stalingrad? Waarom maakt men alarm? Volgens de Londensche nieuws-acrobaten heeft het „plaats je" weinig om het lijf; de Duitscl)£rs mogen het, wat hun aangaat, gerust hebben en er gelukkig mee zijn! Precies dezelfde klanken als des tijds na de catastrophe van Duinker ken, van Tobroekr. van Sebastopol. Wat de geallieerden vei-liezen, was toch voor hen van nul en geenei' waarde, en yan hun winst hebben de aspartners alleen maar last'. Wannéér men de Britten gelooft, zullen zij, steeds verliezende, den oorlog winnen, en als zij eenmaal geen boot, geen kanon en geen vliegtuig meer bezitten, ja dan pas zullen zij in staat zijn met één slag de zege binnen te halen en de Duit schers en Italianen té verplètteren! Arm volk, dat den weg naar de. toekomst gewezen moet worden door leiders, die met zotheid en sprookjes hun macht willen bewa ren!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1