Bergjagers actief in den Kaukasus. DAGBLAD VOOR Let niet op mijn daden, wel ep mijn woorden, Stalingrad meer in het nauw. 32 EnoLelsche vlieg tuigen boven Duitsch- lond neergeschoten. Schoten over Britsch- indië. Onlusten in ijzer- en staalfabrieken. Buitengewone minister raad te Madrid? 1,9 millioen arbeids uren gingen verforen in de U.S.A. BONNENZWENDEL TE BEVERWIJK. mtmÈÊÊÊmsgmmi «iir^^ Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCPEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 0.10 per m.M. minimum 14 mJW. 1.40, elke 3V» m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij Wh. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 202 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Zaterdag 29 Aug. 1942 BOD. Tooraitb. g. st. verkeerende chsnijmach. merk dard", een ijscon- ator voor verpakt 350 flesschen inh. Stationsrestaura- Alkmaar. psradio, Perzisch je, elast. kousen, rs. kapokmatras, emerstr.weg 185. o Stokman. In- en oop van goed gebr. toestellen. Schuine sbossehelaan 79, oo. zw. damessch. m. 6, 1 p. dameszomer- enen maat 40. Van Lijnstraat 2. p. stel werklaarzen 2 theemeubels. Doelenstraat 19. Is vloerkleed z.g.a. 'evr.: goed radio- el. 2e Landdwars- t no. 3. rugger m. 44, zw, n maat 44, 2 tafels, ze koperen gor- oe lang 1.90 met en. Adm. de Rny- raat 102, Egmond Zee. mofoonmotor met k up en platen, eerstraat 45. smach. z.g.a.n. 1<5. ïeerstraat 45. "o (defect). A. Bout, rstraat 91, Egmond Zee. 'lipsradio, kasten f 4, ledikanten luidsprekers f 2.50, pekappen 2.50. P. an Wanrooy, Fnid- C 4. efoon m. 55 platen 2e LanddW.str. 3. g.a.n. asbestplaten, olfd 13 m., eenige een en groot gas- nfoor. Lindenlaan 103. grenen balken 4^' lang 15 c.m. dik. A. :ker, StuaWstraat 77. ns platte wagen op it z.g.a.n., 1% tons te wagen Collines entassen. A. Bak- Stuartstraat 77. tijtje kort balkliout, iwagens en ladders, ragen en kalkkia- R. Hondsbo^sche- J 35, Heiloo, iimachines met gar. af 30, 40, 50 en 80, jstellen v. naaimach. 0, 15, 20 en 25. G. innen, Hofdijkstr. 13. cht bruine winter- ntel m. 42Reeker- lat 56. dern dressoir wegens •ercompleet. Heem- dstraat 3. ed onderh. kinder gen 15, huiska- rlamp 5, pitrieten g met zjjde v. bekl. 0. Nieuwesloot 40. ssief eiken dressoir, mpekap, kinöerwa- en wieg, bedje met entje. Geest 17. Philipsradio. borstraat 83. Na 7 u. In twéé weken verloor Britsche luchtmacht 315 toestellen. HOOFDKWARTIER VAN bEN FUHRER, 28 Aug. (D.N:B.) Het Op perbevel van de weermacht maakt bekend: In dan Kaukasus veroverden bergjagers den doorgang door nog meer passen in het hoogge- gebergle. Verstrooide vijande lijke strijdkrachten werden ver nietigd. Ten Westen van Stalingrad wint de Duitsche aanval ondanks taai vijandelijk verzet, .terrein. Bij den afweer van wanhopige tegenaanvallen werden, alleen gisteren overdag in den sector van een legercorps, met schitte renden steun van batterijen luchtdoelgeschut 135 bolsjewisti sche tanks vernietigd of buitge maakt. Sterke formaties ge vechtsvliegtuigen en vliegende artillerie mengden zich op ver nietigende wijze in de gevechten te land. Bovendien werden Sta lingrad en de achterwaartsche^ verbindingen der bolsjewisten overdag en 's nachts gebombar deerd. Twee groote Wolgavracht- sehepen en een tankschip wer den in brand geworpen. Aan 't Don-front sloegen Duitsche en Italiaansche troepen vijandelijke aanvallen af. Ten Z.W. van Kaluga en bij Rzjaf werden op verscheidene plaatsen aanvalsvoorbereidingen van den vijand in samenwerking met formal ties van de luchtmacht uiteengesla gen. Plaatselijke vijandelijke aanval len mislukten. Ten Zuiden van het Ladogameer viel de vijand met sterke strijd krachten de Duitsche stellingen aan. De bolsjewisten werden in hevige gevechten deels in een tegenaanval teruggeworpen; hierbij werden 35 tanks stukgeschoten. De bolsjewistische luchtmacht verloor gisteren overdag in luchtge vechten en door de luchtdoelartille rie 101 vliegtuigen, zaven andere werden op den grond vernield. Een eigen vliegtuig wórdt vermist. Bij vluchten boven de bezette ge- 'bieden in het Westen werden giste ren in luchtgevechten 15, door pa trouillevaartuigen 3 Britsche vlieg tuigen zonder eigen verliezen neer geschoten. Na storingsvluchten overdag zon der eenige uitwerking boven West en Noord-West-Duitsciiland hebben formaties van de Britsche luchtmacht in den nacht van 27 op 28 Augustus aanvallen ondernomen, vooral op de stad Kassei. De burgerbevolking leed verliezen. In woonwijken ont stond materieele schade en schade aan gebouwen. Door nachtjagers en luchtdoelartillerie werden volgens de totdusver ontvangen rapporten 35 der aanvallende Britsche bom menwerpers neergeschoten. In de periode ..van 14- tot 27 Aug. verloor de Britsche luchtmacht 315 vliegtuigen, waarVan '52 boven de Middellandsche Zee en in N.-Afrika. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Groot-Britannië 63 eigen vliegtuigen verloren. De Duitsche luchtmacht viel over dag en 's nachts voor den oorlog be langrijke installaties aan de Zuidkust van Engeland, alsmede in Midden- en Oost-Engeland met brand- en bri santbommen aan. BERLIJN, 29 Aug. (D.N.B.) Van militaire zijde verneemt het D.N.B. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht steden in Zuid- en Z.W.-Duitschland aange vallen. De uitgeworpen brisant- en brandbommen veroorzaakten schade aan gebouwen en stichtten branden, voornamelijk in woonwijken der burgerbevolking. Volgens tot dusver ontvangen berichten werden 32 aan vallende machines neergeschoten. Aanvallen van Duitsche gevechts vliegtuigen richtten zich in den af geloopen nacht op belangrijke mili taire inrichtingen aan de Noordkust van Engeland. BANGKOK, 28 Aug. (D.N.B.) Uit de .provincie Madras wordën nieuwe botsingen gemeld. In verschillende gevallen schoot de politie op de de- monstreerende menigte. Naar eerst thans bekend wordt, zijn ook in de grootste Indische, ijzer- en staalfa brieken in Tata in de provincie Bi- har onlusten in vrij grooten omvang uitgebroken. Bijzonderheden hier over zijn door de Britsche censuur niet doorgelaten. Naar de vrije radiozender Sjonan (Singapore) meldt, hebben Indische (iemonstj'anten den spoorweg tus- Schen Delhi en Cawnpore verbroken. De zender deelt voorts mede, dat In dische .mohammedanen actief aan den vrijheidsstrijd deelnemen. On der de arrestanten bevinden zich Vele mohammedanen. hi verschillende plaatsen in. Indië Werden daden van sabotage .ver licht. Op Ceylon werden voor het ontbinden van optochten Zuid-jAfrj- kaansche troepen opgeroepen, die meedoogenloos op de onbewapende pienigte schoot. Vrouwen en meisjes uit 'de bezette ■terpen in het Oosten helpen in cU eufcen bij het schillen van d« - aardappels Sïherl.FefHnga PKSchefHer-P** Hofl.n Eert boekje opengedaan over Engeland. Hofi legt den vinger op de wonde plek. TOKIO, 28 Aug. (D.N.B.) Ter gelegenheid van den honderd sten verjaardag van het Ver drag van Nanking heeft de woordvoerder der Japanscne regeering, Hori, Vrijdag een buitengewoon scherpe verkla ring afgelegd over de methoden van Engeland in het verleden en in het heden. „De geschiedenis van het Brit sche rijk", zoo zeide Hori, „vormt de laatste driehonderd jaren een keten van aanvalsdaden, exploitatie, ongeprovoceerde oorlogen en bloed baden te land en te water. Van alle schandelijke hoofdstukken der Brit- scne geschiedenis' is dat over den opiumoorlog en het precies honderd honderd jaar geleden afgedwongen Verdrpg van Nanking, het schande lijkste. Mei volledige miskenning van dit feit heeft Engeland thans aandoenlijke klaagzangen aan over het kwaad van den opiumhandel en het opiumschuiven, terwijl het En geland was, dat China den opium oorlog opdwong. Het Verdrag van Nanking sloeg voor Engeland de eerste bres voor de bevrediging van zijn onverzadigbaren imperialisti- schen eerzucht in China". „Thans", zoo ging Hori voort, „durven de Engeïschen de Chinee- zen hun „wapenbroeders", te noe men. Zij beweren bezield te worden door den wensch China te helpen bij het herwinnen van zijn volledige souvèreiniteit. Engelands hulp met den mond ral op -hetzelfde oogen- blik ophouden, dat de noodzakelijk heid daartoe verdwijnt. Dan zullen de trotsche „wapenbroeders" van Engeland weer dezelfde oude Chi- neezen zijn van vroeger. Hoe eerder de volken van China, Indië en an dere landen deze methode volko men begrijpen, hoe gelukkiger zal hun toekomst zijn". De door het propaganda-bureau van den generalen staf van het Italiaansche leger ingezamelde gaven worden uii den specialen trein geladen, om onder de aan het Oostelijk front strijdende Italiaansche troepen verdeeld te worden Orbis-Luce-HoHand-Pax Holland n> Franco teruggekeerd uit zomerverblijf. MADRID, 28 Aug. (Interninf). Ge neraal Franco heeft/nadat hij in de afgeloopen week, vergezeld van mi nister Arrese de belangrijke steden in Galicié heeft bezocht, zijn ver blijf in zijn zomerresidentie Pazo de Meira eerder afgebroken dan ver wacht werd. Franco is Donderdag met zijn gezin en zijn gevolg naar Madrid teruggekeerd. In politieke leringen verluidt, dat nog, in den loou van Vrijdag of Zaterdag een buitengewone ministerraad bijeen geroepen zou worden om belang rijke kwesties te bespreken. Luchtaanvallen op Stalingrad. BERLIJN, 28 Aug. ((D.N.B.J, Naar het opperbevel van de weermacht meedeelt, hebben Duitsche forma ties gevechtsvliegtuigen ook giste ren haar aanvallen op de s'ad Sta lingrad voortgezet. Verscheidene fa brieken der bolsjewistische bewape- ningsindustrie werden door brisant- en brandbommen getroffen en brandden tot den grond toe af. Bo vendien werden talrijke ravitaillee- ringsbedrijven in het havengebied in de asch gelegd. Nog op 50 K.M. afstand werden groote branden waargenomen. Vooral in het duister van den nacht bood de brandende stad een beeld van verwoesting. Bij zonder succesvol was in den afge loopen nacht een aanval van Duit sche gevechtsvliegtuigen op het vliegveld Serpuchof ten Z. van Moskou. De Duitsche vliegtuigbe manningen namen tien uitgebreide branden waar en hevige ontploffin gen in den Z.O.hoek van het vlieg veld. De daar gelegen vlïegtuighvn- gars werden practisch volkomen vernield. BOMMEN OP NED. GEBIED. 18 DoWn, 37 gewonden. 's-GKAVENHAGE, 28 Aug. Bij zijn gisteren ondernomen vluchten naar het NedEiTand- sche luchtruim, had de En- gelschmaii het weer in het bij zonder voorzien op de Neder lands ehe "burgerbevolking. 'Aan gezien hij door het geconcen treerde Duitsche a-fweervuur zijn doelen niet systematisch kon naderen, ontstond door blinde lings uitstrooien van bommen schade aan gebouwen, o. m. ook aan'een schoolgebouw. De Ne derlandse!, e burgerbevolking heeft hiferdoór en door aanvallen met boordwapens.37 gewonden en 18 dooden te betreuren. De/NedaiTendsche bevolking wordt nogmaals in haar eigen belang- dringend uitgenoodigd bij het vuren van afweergeschut in huis te blij ve- of anders ter stond op eenigerlei wijze dek king- te zo-eken. GENEVE, 28 Aug. (DNB). Uit Nw York wordt gemeld: Het verbond van fabrikanten deelt mede, dat de stakingen in de maand Juli zijn vermeerderd en dat 222. stakingen in totaal 1.9 millioen arbeidsuren verloren zijn gegaan. In het verslag van het verbond wordt, woordelijk gezegd: Terwijl het aan tal der aan de stakingen deelnemen de arbeiders en de verloren gegane arbeidsuren slechts weinig, kleiner, zijn dan in Juni, blijkt toch uit het verhoogde aantal stakingen en uit andere factoren een toenenrende rebellie van een deel der arbeiders, die geen gehoor schenken aan de op roepen van da vakvereenigingen nach aan die van de regeering. BELANGRIJK! GEALLIEERDE INVASIE POGING BIJ DIEPPE. Wij deelen onzen lezers mede, dat in ons blad van Maandag a.s. een interessante officieele be schouwing over de Engelsche landingspoging bij Dieppe ver schijnen zal. Hierin wordt een volledig en klemmend beeld gegeven van de zware neder laag, die de Geallieerden ge leden hebben. Voortgezette behandeling voor de rechtbank. Zwarte handen pogen zich schoon te wasschen. VERDUISTER GOED! ZON 29 Aug. onder: 20.36 30 Aug. -op: 6.46. MAAN 29 Aug. op: 22.14 onder: 10.32 ZON 3-0" Aug onder: 20.34 31 Au-g. op: 6.48 MAAN 30 Aug. op; 22.40 onder: 11.41 2 September Laatste kwartier. Wederom bonnen-zwendel in Brabant. OIRSCHOT, 29 Aug. Na de groote bonnen-affaire .te Oss, in verband waarmede meer dan honderd persenen werden aan gehouden, is de politie thans in Brabant opnieuw een bonnen- handel van uitgebreiden omvang op het spoor gekomen. Te Spoordonk, gem. Oirschot, heeft de marechaussee, na j»en ifltgebreid onderzoek een bonnenhandel ont maskerd, waarin talrijke personen waaronder vele boerenvrouwen be trokken blijken te zijn. Deze koch ten de bonnen op bij boeren en on bemiddelde gezinnen, waarna de distributiebescheiden in de steden verder werden verhandeld. Voor vele duizenden guldens is er op deze wijze omgezet. Alle personen, die bij dezen handel betrokken zijn, zijn in arrest gesteld. UITVOERING VAN DE LUCHT BESCHERMINGSVERORDENING. Treedt lieden in werking- In het verordeningenblad is ver schenen een besluit van den seereta ris-generaal van de departementen van justitie, van binnenlandsche za leen en van socia-le zaken ter uitvoe ring van de luchtbesclkermingsveror- dening. Hierin wordt o.m. bepaald, dat on der het ter beschikking stellen van goederen ten behoeve van algemeene doeleinden der luchtbescherming in den zin van art. 13 tweede lid der luchtbeschermingsve'rordening mede^ worden begrepen alle op bevel van de bevoegde instanties getroffen maatrègelen ter camoufleering, overbrenging van voorraden, ver plaatsing of stopzetting van bedrij ven of inrichtingen om redenen van luchtbescherming. De kosten van schadeloosstellingen teivzake worden door het Rijk gedragen. Personen, werkzaam bij den Ned Volksdienst, die bii luchtaanvallen telkenmale oo bevel van den plaat gelijken luehtbeschermingsleider of van den door dezen hiertoe gemach tigde, werkzaamheden verrichten ten behoeve van de sociale verzor ging der getroffenen, hebben voor den duur van deze werkzaamheid de rechten en plichten van de leden van den luchtbeschermingsdienst. Zij dragen bij hun werkzaamheid een witten band met oDdruk „Neder- landsche Volksdienri", voorzien van een zegel, om den linkerbovenarm. Het gasmaskerbesluit en het ver melde onder 11 van het besluit van 2t3 Maart 1921 worden ingetrokken. Dit besluit treedt heden in wer king. RUILVERKAVELING EEMNESSER POLDERS GEREED. De ruilverkavelingswerken in de Eemnesser polders zijn thans gereed gekomen, terwijl men reeds in de tweede phase van het werk, n.L het eonsolideeren van het uitgebreide wegennet, een aanvang heeft ge- maaktr De aanleg van een 23 km lang wegennet, een uitgebreid net van slooten en weteringen, een prima electrische bemaling, enz., heeft tot gevolg gehad, dat reeds nu een be tere opbrengst' merkbaar is, terwijl een altijddurende bron van onge noegen tusschen de diverse eigena ren, n.L het vei'leenen van „over weg" geheel verdwenen is. De plannen voor den boerderij bouw zijn. in handen gegeven van een des kundige die t.z.t. rapport zal uit brengen. IK ZOU ZOO GRAAG „Ik zou zoo graag een pijp willen hebben" schreef laatst een Neder- landsche vrijwilliger vanuit zijn bunker aan het Oostfront. „Tabak kunnen we -hier wel krijgen, rrtaar een pijp,, dat levert moeilijkheden cp". Het was niet de eerste maal, dat het verzergingsfonds van het vrijwilligerslegioen deze verzuchting hoorde en daarom is dan ook be sloten in het Kerstpakket, dat straks aan iederen Nederlandschen vrijwil liger verzonden wordt, een pijp .in te sluiten, Duizenden pijpen zijn reeds aan gekocht. Duizenden zijn nog noodig. Welaan, Nederlander, bekostig ook een paar pijpen voor onze mannen aan hel front. Stort het bedrag' op girorekening 432100, verzorgings fonds van het vrijwilligerslegioen, Koninginnegracht 22 te 's-Graven- bage. UITKEERINGEN WINTERHULP. 's-GRAVENHAGE', 27 Aug. Win terhulp Nederland deelt mede. dat het van 1 Sept. af weer mogelijk is aanvragen iu te dienen voor uitke ringen. De termijn voor het indie nen van deze aanvragen sluit voor de eerste uitkeering op 26 Sept, De tweede dag. Gister, den tweeden zittingsdag van het proces, ving het Oberge- rieht aan met het hooren. van den getuige-deskundige den heer de Hoo, directeur van het centraal distribu tiekantoor te 's-Gravenhage. Deze verstrekte inlichtingen over de wijze, waarop de bescheiden opge borgen waren, den termijn waar voor de in een kantoor opgesljtgen hoeveelheden doorgaans dienen enz. Van den voorraad levensmid delen, die de gestolen distributie bescheiden vertegenwoordigen, zonden zijns inziens aoht hon derd tot duizend menschen een jaar hebben kunnen leven. N Naast de schade hierdoor toege bracht aan de voedselvoorziening, van het Nederlanasche volk, weës hij ook op de desorganisatie in het füstributie^ipSraat, die van daden als deze hét gevolg is. Het verhoor jler vérdachten werd, nadat verdachte Clement nog eeni ge aanvullende verklaringen had afgelegd, vervolgens voortgezet met dat van Gerrit Hendrik Meijer, .vee koopman, geboren 25 Juli 1895 te Haarlemmermeer. Deze verklaarde door zijn oom in de affaire betrokken te zijn. Van een Jood.1 zekeren Bajpnd, dien hij van een markt kende, had hij drie duizend gulden geleend óm zaken te doen. Achternaam en adres van dezen Jood zeide verdachte niet te weten, evenmin als deze zijn achter naam en adres kende. President: „Denkt U dat ik dat geloof? Men leent iemand geen 3000 gulden zonder zijn naam en adres te weten". Nadat omzet en verdiensten van verdachten waren nagegaan, was de beurt aan Pieter Kroon, boti^r- en kaaswinkelier, geb. 16, Aug. 1918 te Abcoude. Deze kwam door Aldewe- reld met Meyer in contact, die hem zekeren dag opzocht met-een tasch vol distributiebescheiden bij zteh. ^Daarop ontwikkelde zich de handel. Een deel- der levensmiddelen, die verdachte op de toewijzingen'kreeg, verhandelde hij in den Winkel. Naar hij zei, had hij ook "verkocht aan een paar man der Ordnimgspolizem een paar vliegers #en enkele para chutisten, die hij had leeren kennen in café's. Namen wan deze menschen kende hij niet. Nadat uit het verdere verhoor was gebleken, dat K.zijn mede verdachte Piloo, die bij hem in den winkel kwam, met Meyer in contact heeft gebracht, besloot de president dit verloor met de opmerking, dat hij van verdachjes verhaaltjes niet veel gelooft. Hï?rna kwam Gijsbertus Piloo, handelaar in boeken en groenten, geboren 23 Juni 1898 te Amsterdam voor het hekje. Diens verhoor be paalde zich "vrijwel tot het nagaan van zijn betrekkingen tot de mede verdachten, omzet en verdiensten. Hetzelfde was het geval met dat van Salomon Canes, lompenhandelaar, geboren 7 Nov. 1891 te Amsterdam. De laatste verdachte, Mozes van Loggen, coupeur, geboren 25 Febr. 1921 te Amsterdam, bleek een neef van Calomon Canes te, zijn. In het begin der affaire bracht hij zijn oom met Meyer in contact, later deed hij met dezen ook zelfstandig zaken. In "vergelijking* met die zijner voorgangers waren deze weinig om vangrijk. Jaarlijkseh rantsoen voor elrea duizend menschen ermede gemoeid. HET RAD VAN FORTUNA DRAAIDE De le premietrekking van Winterhulp. AMSTERDAMs 27 Aug. Het em bleem van Winterhulp Nederland dat gisteravond het podium van de tooneelzaal van Bellevue sierde, had ditmaal eigenlijk een klaver-vier behoqj'en te zijn, nu daar onder toe zicht van notaris J. E; Rodenburg de eerste premietrekking werd gehou den van de groote Winterhulp-loterij 1942. De getuigen, Hierna werd als eerste getuige ge hoord de 38-jarige koopman en ma kelaar, Ji M. Rodrigues. De presi dent wees hem erop, dat hij mocht weigeren een verklaring af te leg gen, indien hij zichzelf daardoor van het plegen van een strafbare handeling zou beschuldigen. Getui-, ge antwoordde niets te verzwijgen." te hebben. Getuige, die verdachte ,de Groot al van vroeger kende, kreeg van hem 38000 gulden ter hand gesteld om te beleggen. Een kwitantie werd daarvoor niet overgelegd, want de Groot had haast. Denzelfden dag kochten zij ten kantore van noteris Lubbers twee perceelen. Voorts werden nog' een kostbaar schilderij en briljanten aangekocht. Vervolgens legden de politiebe ambten Veenstra en Achterberg ver- "klaringen af omtrent verschillende verdachten. Eerstgenoemde deed een omstpndig verhaal over de eerste arrestatie van den later nog eens uit-Amersfoort ontsnapten verdach te Catoen, dien hij kenschetste als een berucht inbreker, die steeds verzet pleegt,, poogt uit te breken jen de politie op een dwaalspoor tracht te brengen. Om 12 uur pauzeerde het Ober- gericht. De middagzitting. In de middagzitting verzocht de verdediger van verdachte Catoen den president nog' twee getuigen te hooren, die zich bereid verklaard hadden te bevestigen dat Catoen ook vóór den datum der inbraak reeds over groote sommen gelds be schikte. Dit om aan te tooiien, dat het bij hem 'inbeslaggenomen geld niet noodzakelijkerwijs van de in braak en den bonnenhandel afkopi- stig behoefde te zijn, De verdediger van de Groot vroeg voor zijn cliënt een psychiatrisch onderzoek aan. De Groot blijkt om streeks 1930 op rechterlijk bevel een half jaar opgenomen geweest in het Rijkskrankzinnigengesticht te Woen- sel. Nadat het Obergericht 'zich in raadkamer had teruggetrokken, deelde de president na heropening ter zitting mede, dat het eerste ver zoek werd afgewezen en het tweede ingewilligd. De zitting werd hierna verdaagd tot hedenochtend tien uur. Winterhulp Nederland Loterij beteekent: blijdschap in ^ele ge- De mededeeling, dat aan alle aan wezigen een gratis lot zou worden uitgereikt, had ongetwijfeld veleit aangelokt .en de groote zaal was dan ook goedxgevuld, toen de heer W. Eckhard, kort na 7 uur, namens de leiding vah Winterhulp Nederland de aanwezigen verwelkomde. Hij zei o.a. dat binnen anderhalve week in Amsterdam 40.000 loten waren geplaatst en daarom werd dan ook daar de^ eerste der zes premietrek kingen gehouderi. De preniieuitlo- tingen van de vijf volgende series uilen gehouden worden in die ge meenten, waar relatief de meeste loten worden verkocht. De uitslag-. De totaal-uitslag van de premie- trekking der le serie (letter A) luidt als volgt: Hoofdpremie ad f 10.000 op 241928 Premies ad 100 op de nos. 54263 85284 962.33 104322 128466 129941 130052 131904 140961 147236 153319 156321 175560 176960 191365 199125 2221Q8 235374 237213 253462 266230 326060 332022 336282 340248 352332 376788 388132 393820 393905 422883 428758 452615 466348 479903 496194 496840 524646 530804 534208 556803 570161 572883 615732 617256 627188 652843 659781 708614 724298 737717 750456 766419 796346 800760 804481 S11Q89 82649.1 828145 846814 856415 861832 870^8 896184 921327 935257 941939 942001 972S35 986294 Wie is tic* gelukkige? Met behulp van het rad van Forttma werd Donderdag avond in Bellevue te Amsterdam de eerste der zes premietrekkingen van de Winterhulploterij 194? gehouden. De premie van 10.000 viel op No. 241928. - (VNF-De Haan-Pax Holland m)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1