KMCHTIG VERSTERKTE STELLINGEN BIJ SIALINtRAD DOORBROKEN. Hoe de Britten zich de invasie in Frankrijk voorgesteld hadden. Nog lang geen rust in Britsch-lndië. DAGBLAD VOOR DE BONNENDIEFSTAL TE BEVERWIJK. UITSPRAKEN. Sovjets trachtten tevergeefs het Duitsche front te doorboren. het plan was tot in kleinigheden uitgewerkt. Maar de werkelijkheid was anders. Britsche valschermjagers dalen over Indischen volksstam. De*c courant ver«*htfnt dafcl^k». Abonnementsprijs per 3 maanden bjj iooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Ryk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. 144e Jaargang No. 203 ALKMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Pry's der gewone sdvertentiën: f 010 per m.M., minimum 14 m.M. UI. elke 3V, m.M. meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Maandag 31 Aug. 1942 -FRANEKER FRIESLAND en ZAANSTREEK. 15. Tel. 3723. 1NTIE. Tegen drie verdachten de doodstraf geëischt, tegen de overigen 3 tot 8 jaar tuchthuisstraf. Drie der elf verdachten ter dood veroordeeld. VGRAVENHAGE, 31 Aug. Hedenmorgen heeft heit Ober- gericht uitspraak gedaan in het proces tegen- de elf verdachten, betrokken bij de inbraak in den nacht van 1 op 2 April gepleegd in 'het distributiekantoor te Be verwijk en den daarop gevolg den bonnenhandel. Nadat.de zitting om kwart vóór tien geopend was en de president, zooate gebruikelijk, appèl had gehouden over de ve r dachten, maakte hij het Von nis bekend. Het luidde al® volgt: Wegens sabotage: 1) Levie de Groot, Jood, (eisch: doodstraf), dood straf. 2) J. P. Catoen (eisch dood straf), doodstraf. 3) Heiman Herman. Meyer, Jood. (eisch: doodstraf), doodstraf, wegens me deplichtigheid. 4') Alb. van. den Linden, (eisch: 5 jaar tuchthuis): 4 j a a r wegens overtre ding der Kniegswirtsehafts- verordnung. 5) Joh. Aldawereld', (eisch 8 jaar tuchthuis), 9 jaar. 6) Gerrit, H. R. Meyer (eisch: 4 jaar tuchthuis), 3 jaar en 6 m >a a n d e n. 7) Joh. C. Fr. Clement (eisch: 4 jaar tuchthuis), 4 jaar. 8) P. Kroon (eisch: 3 jaar' tuchthuis)2 j a a r. 9) 'Gijsb. Piloo (eisch: 6 jaar tuchthuis)7 jaar. 10) Salomon. Canes, Jood, (eisch: 4 jaar ^tuchthuis) 4 j a a r.. 11) Mozes van Loggen, Jood, (eisch: 3 jaar tuchthuis): 3 j a a r. Catoen en de Groot wel toerekeningsvatbaar. Zaterdag, den derden dag van het proces voor het Obergericht tegen de elf verdachten, die betrokken zijn bij de in den nacht van 1 op 2 April in het distributiekantoor te Bever wijk gepleegde inbraak en den daarop gevolgden bonnenhandel, werd de zitting begonnen met het liooren van den psychiater, die de verdachten Catoen en de Groot Vrijdagmiddag op verminderde toe rekeningsvatbaarheid heeft onder zocht. Beide verdachten zijn eeni- gen tijd verpleegd in verband met een hechtenis-psyehose en als gene zen ontslagen. Verminderde toere keningsvatbaarheid heeft spreker bij hen niet kunnen constateeren. In antwoord op een vraag van den verdediger voegde hij hieraan nog toe, dat beiden weliswaar psy- chopathen met een sterk a-socialen inslag zijn, maar als zoodanig niet minder ^verantwoordelijk voor hun daad. Vervolgens was het woord aan den Staatsanwait voor het houden van het requisitoir. Deze ving zijn aanklacht aan met te herinneren aan het eenige maan den geleden voor het Obergericht gevoerde groote proces tegen de verdachten, betrokken bij de in Juni 1941 in het Gemeentelijk Distribu- (iekantoor te Amsterdam gepleegde inbraak. Zeer in het bijzonder aldus spr. herinnert deze zaak ons aan dit proces. Het zijn dezelfde soort on derwereld-typen, die hier voor ons zitten en zich op misdadige wijze hebben vergrepen aan bescheiden, bestemd voor de voedselvoorzierting. Er is echter ook een belangrijk onderscheid tussel.en beide zaken. Was de in het eerste geval gestolen hoeveelheid bescheiden grooter, in dit geval zijn bijv. veel meer vleeschbonnen ontvreemd. Boven dien zijn bij dezen bonnenhandel veel meer bescheiden in omloop ge bracht, bijna alles. Zooals men zich zal herinneren, werd in de Amster- damsche zaak een deel daarvan door de daders en hun medeplichti gen uit vrees voor de gevolgen ver nietigd. Lagen de verdiensten der ver dachten toen tusschen de -2000 en 20.0000 gulden, deze mqnnen heb- VERDÜISTER GOED ZON 31 Aug. onder: 20.31 1 Sept. op: 6,50 31 Aug, op: 23 07 onder: 12.48 - September Laatste kwartier. maan ben méér geld „verdiend" aan hun duister werk. Zoo verdachte de Groot 60.000 gulden, Catoen 55.000 gulden, Aldewereld 25.000 gulden enz. en dat als vrucht van één nachtelijke inbraak. Vervolgens ging de Staatsantwalt in op de daad van ieder der ver dachten afzonderlijk, waarbij hij o.m. met betrekking tot de Groot en Catoen opmerkte, dat dezen elkaar de voornaamse rol in de inbraak toebedeelden. Zijns inzien komt het er echter weinig op aan wie het eerst het kantoor is binnengegaan, wie het vensteT verbrak en wie de bergplaats der bescheiden opende. Beiden hebben in nat^ze samenwer king de inbraak gepleegd en zijn daarvoor in gelijke mate aanspra kelijk. Ter zitting is voorts geble ken, dat verd. van Loggen zich niet alleen aan medéplichtigheid, doch evenzeer aan overtreding der Kriegs- verordenmg heeft schuldig gemaakt. In verband hiermede wijzigde de Staatsantwalt de aanlAacht dien overeenkomstig. Verdachten hebben zich aldus de Staatsantwalt vergrepen aan de voedselvoorziening van het Ne- derlandsche volk. In dit verband moeten de bescheiden met de grond stoffen gelijk worden gesteld. Door hun daad hebben zij de voorziening van duizenden menschen in gevaar gebracht, speciaal van de minder-be- deelden, en dat in April 1942, toen de levensmiddelenvoorziening ze'er moeilijk was. Krachtig, vooral in oorlogstijd, moet worden opgetreden tegen hen, die deze voorziening en daarmede o^'de en rust in gevaar brengen. Met betrkking tot de straffen, die hij zou éischen, merkte spreker nog op, dat speciaal de Joden onder de verdachten méér dan wie ook in de zen tijd reden hadden zich aan niets te vergrijpen. Dit dienen zif wel te bedenken. Nadat de Staatsantwalt hulde had gebracht aan het Amsterdamsche politiecorps voor zijn opsporings werk en speciaal aan. een jongen marechaussee-beambte (den agent van politie Bruinsma te A'dam), die met levensgevaar den gevaarlijken Catoen na diens uiebraak uit Amers foort overmeesterde, formuleerde hij zijn eisch als volgt. De eisch tegen de verdachten. Levie de Groot (Jood), typograaf, ongehuwd, te Amsterdam; J. P. Ca toen, monteur, te Amsterdam en Herman Meijer (Jood), veekoopman, te Amsterdam, allen aangeklaagd wegens sabotage, de doodstraf. Tegen Albertus van der Linden,- dagbladcolporteur te Beverwijk, v ijf jaar tuchthuis, wegens mede plichtigheid; tegen Johan Alde wereld (half-Jood) slager te Bus- sum, acht jaar tuchthuis; tegen Gerrit Hendrik Rijke Meijer, vee koopman te Haarlemmermeer en Joh. C. Fr. Clement, autobestuurder te Amsterdam, elk vier jaar tuchthuis; tegen Pieter Kroon, boter- en kaaswinkelier te Abcoude, drie jaar tuchthuis; tegen Gijs- bertus Piloo, groentenhandelaar te Amsterdam, zes jaar tuchthuis; tegen Salomon Canes (Jootft, lompenhandelaar te Amsterdam, vier jaar tuchthuis; tenslotte tegen Mozes van Loilfen (Jood), cou peur te Amsterdam, drie jaar tuchthuis, allen degens overtreding van de Kriegswirtschaftsverorde- 'ning'. Voor ieder van hen tevens nog een geldstraf. Pleidooien. Nadat de tolk den eisch voor de verdachten en voor de aanwezige verwanten had vertaald, kre gen de verdedigers gelegenheid voor hun pleidooien. De verdediger van Catoen merkte omtrent diens rol o.m. op, dat de Groot de inbraak aanvankelijk samen met zijn broer Elias heeft willen plegen' en zich vol gens eigen verklaring pas later tot Catoen heeft gewend. Bovendien bleek zijn cliënt de distributiebe scheiden niet direct kwijt te kun nen raken en werd hij daartoe door de Groot in contact gebracht met Heïman Meijer. Ook dit heeft de Groot toegegeven. Pleiter conclu deerde daaruit, dat Catoen dus in geen geval de initiatiefnemer is ge weest. De verdediger van P. Kroon ves tigde \er de aandacht op, dat zijn client zich door zijn verwanten in de zaak liet betrekken. Hij is vroe ger lid geweest van ,een nat. soc- formatie en in de oorlogsdagen om deze reden gevangen gezet. Om zijn vergrijp tegen de gemeenschap uit te boeten, zou hij- thans gaarne wil len deelnemen aan den strijd aan het Oostfront. De verdediger van Aldewereld noemde zijn client een vreemden vogel te midden zijner medever dachten. Nog nimmer is deze met de gevangenis in contaci gekomen. Vooral worden hem zijn groóte ver diensten kwalijk genomen. Tot slot kregen alle verdachten nog gelegenheid iets te hunnen gun ste in het midden te brengen. Zij verklaarden berouw te hebben over hun vergrijp eji niet de gemeen schap te hebben willen benadeelen, doch slechts geld te hebben .willen verdienen. I KA4f>r VAM PELT - DE STRIJD OM STALINGRAD. Zooals de kaart aangeeft, wordt er momenteel op een betrekkelijk klein gebied om Stalingrad gestreden, er is een der heftigste veldslagen gaande tusschen het smalle gedeelte van Don en Wolga. Het front ten westen van Stalingrad is nu gesloten. Dit blijkt uit de aanvalsrichtingen (met zwarte pijltjes) der verbonden Duitsche troepen, die den bovenloop van de Don op verscheidene plaatsen torceeren. De strijd om de sleut'elstelling tusschen Don en Wolga, die voor de Sovjettroepen tot eiken 'prijs behouden blijven, is daarom zeer hardnekkig. Intusschen is een nieuwe phase in den strijd om dit belangrijke industrieële centrum voor de verbonden Duitsche troepen ingetreden. De vijandelijke aanvals- kracht verlamt. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 Aug. (DNB). Het op perbevel van de .weermachtmaakt bekend: Ten Zuiden van den beneden loop van den Koeban rukken Duitsche en Roemeensche troepen ondanks sterk vijandelijk verzei in het moeilijke terrein verder op. In het gebied van Stalingrad braken infanteriedivisies en snel le formaties, door sterke strijd krachten van de luchtmacht ge steund, door krachtig versterkte stellingen heen en drongen zij in hevige gevechten diep in het vij andelijke verdedigingssysteem bin nen. Ten Zuidwesten van Kaluga wer den opnieuw aanvallen van sterke vijandelijke formaties infanterie en tanks afgeslagen. Bij Rzjef trachtte dé vijand ook gisteren door sterke strijdkrachten in den strijd te 'wer pen, het front te doorbreken. Met medewerking van de luchtmacht werden aanvallen, deels in een te genaanval, afgeslagen. Het is den bolsjewistischen troe- den nu de slag om Rzjef reeds een maand duurt, ondanks den massa- len inzet van menschen en mate riaal ter sterkste van vier tot vijf legers, niet gelukt het Duitsche front te doorbreken. De terrein winst van den vijand staat, 'tac tisch noch operatief in eenige ver houding tot de hem hierbij toege brachte verliezen aan menschen en materiaal. Alle beweringen van dé bolsjewis ten over een geslaagde doorbraak zijn onjuist. Het front is gesloten, terwijl de aanvalskracht van den vijand meer en meer verlamt. Se dert den dertigsten '^Tuli werden in deze gevechten 1572 bolsjewistische tanks stukgeschoten,deels door vliegtuigformaties en formaties luchtdoelartillerie van de lucht macht vermeld of in gevechten van zeer dichtbij vernietigd. 547 vliegtui gen neergeschoten b'ij 25 eigen ver loren vliegtuigen en werd talrijk materiel door het Duitsche afweer- vuur en de aanvallen van de Duit sche luchtmacht vernield. De bloedi ge verliezen van den vijand zijn bui tengewoon hoog. Ten Zuiden van hel Ladagameer verloor de vijand bij nieuwe vergeefsche aanvallen 21 tanks. In den afgelóopen nacht hebben bolsjewistische bommenwerper^' deels op groote hoogte storings- vfuchten ondernomen boven Noord- Oost Duitschiand. Door lukraad neer geworpen bommen ontstond op en kele plaatsen geringe schade. In N. Afrika werden door Duitsche en Italiaansche jachtvliegtuigen en door luchtdoelartillerie twaalf Brit- sche vliegtuigen neergeschoten. In het zeegebied van El Daba werd een Britsche torpedojager door bomtreffers zwaar beschadigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben ten Zuiden van Korfoe een Brit sche duikboot tot zinken gebracht. Tijdens vluchten van Britsche for maties boven de bezette gebieden in het Westen werden gisteren in luchtgevechten vijf vijandelijke vliegtuigen, zonder eigen verliezen, neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Brittan- nlë vielen Duitsche vliegtuigen over dag industrieele en ravitailleerings- installaties in Zuid- en Oost-Enge- land, alsmede schepen aan deEngel- sche Hanaalkust aan. Een Britsch koopvaardijschip van 5.000 brt. en epn convooivaartuig werden door voltreffers tot zinken gebracht. Een ander, convooivaartuig bleef zwaar beschadigd liggen. Vijandelijke landingspoging op eiland mislukt. ROME, 30 Aug. (Stefani). Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht deelt mede: Aan het Egyptische front artille rievuur en wederzij dsche activiteit van verkenningstroepèn. De Brit sche luchtmacht heeft opnieuw bom aanvallen gedaan, vooral op den Z.- sectoi' van onze stellingen. De bat terijen luchtdoelgeschut van enkele groote troepenonderdeelen, waaron der die van de disivies Littorio en Bologna, hebben vier aanvallende vliegtuigen neergeschoten, twee pi loten werden gevangen genomen. Acht anderfe vliegtuigen werden door Italiaansche en Duitsche -jagers in herhaalde luchtgevechten neerge schoten. In de Middellandsche Zee werd een vijandelijke duikboot door Duit sche vliegtuigen tot zinken gebracht. In den nacht van 27 op 28 Aug. werd door een kleine vijandelijke afdeeling een poging ondernomen om op het eiland Cerigotto, ten N.- W. van Kreta te landen. Door het Qnmïddellijk optreden van ons gar nizoen werd de vijandelijke afdee ling op de vlucht gedreven. Voor de Egyptische kust werd een Britsche torpedojager door een van onze mo- tortorpedobooten getorpedeerd en zwaar' beschadigd. v Roosevelt houdt geheime conferentie. Besprekingen over het tweede front. MADRID, 30 Aug. (DNB). Naar uit Washington Wordt gemeld, heeft Roosevelt met zijn naaste militaire en burgerlijke medewerkers een ge heime bespreking gevoerd. Aan de ze bespreking hebben o.a. deelgeno men: Admiraal Leahy, generaal Marshal], admiraal King, generaal Arnold en Harry Hopkins. Hoewel officieel niets over de be sprekingen is medegedeeld, is men in perskringen van meening, dat het vraagstuk van het tweede, front uit voerig besproken is. Nederlandsche vrijwilligers bij de Waffen SS. De Kp-Führer overtuigt zich persoonlijk of alle handgrepen bij hei scherpstellen der handgranaten uist worden uitgevoerd PK Fritz VNP-Pan Holland m Officieel rapport van het Duitsch opperbevel. De door het opperbevel van de weermacht ontvangen rapporten van leger, vloot en luchtmacht, de buitgemaakte bevelen en verklarin gen van gevangenen, geven thans een volledig beeld van de zware •nederlaag, die de vijand bij zijn po ging tot het oprichten van het twee de front hij Dieppe geleden heeft. De bedoelingen van den vijand zijn door de resultaten der eigen ver kenning en door het buitgemaakte operatiebevel van niet minder dan- 121 dicht in elkaar getypte vellen ondubbelzinnig opgehelderd. Zij bewijzen, dat het den vijand niet erop aankwam, af zonderlijke doelen te vernielen, doch dat reeds aan de eerste golf landingstroepen de taak gesteld was, stad en haven van Dieppe in te nemen en een diep brugge- hoofd te vormen, welks omvang gekenteekend is door de als doel van den aanval genoemde plaats Arques Ia Bataille, op zeven km van de kust gelegen. Voor de beoordeeling van de waarde van dit bruggehoofd zijn de volgende constateeringen van belang: Dieppe is de havenplaats die hèt dichtst bij de Fransche hoofdstad gelegen is. Haar ha venwei-ken maken het lossen van pantserwagens en zwaar oorlogstuig mogelijk en daar mede het aan land zetten van de verdere golven voor den aan val. Het bezit van een diep bruggehoofd bij Dieppe maakt het mogelijk, de kustverdedi ging tusschen Somme en Seine op~te rollen en door de inneming van Abbeville en Le Havre an- i dere geschikte havens te ver krijgen. Zooals de geallieerden het dachten. Ter uitvoering van deze voor nemens was in de eerste golf de tweede Canadeesche divisie ovèr een breedte van ongeveer 25 km ter landing op zes verschillende plekken opgesteld. Deze troepen - bestonden uit uitgezochte, elite strijdkrachten, die -sinds maanden voor de landings gevechten speciaal waren opgeleid, en in hoofdzaak in ieder geval niet uit Engelschen doch uit Canadeezen bestonden. Achter deze eerste golf stonden^ naast talrijke andere in de wateren tusschen Dieppe en Portsmouth waargenomen groepen van landmgsbooten, transportvaar tuigen en lichte zeestrijdkrachten tot de grootte van, kruisers een drijvende reserve van zes groot» ook met pantserwagens volgeladen transportschepen en drie vracht1 booten. Meer Noordelijk bevond zich een andere sterke groep wel het gros van de landingsstrijdkrachten -h- met 26 transportschepen In zee, op welker dekken naast elkaar dicht opeengepakt dé troepen stonden. Aa-n luchtstrijdkrachten had de vijand meer dan honderd gevechts vliegtuigen, waaronder talrijke vier motorige machines en minstens dui zend jagers overwegend, voor den aanval op de Duitsche kustverdedi ging opgesteld. Dit sterke, hoewel in hoofdzaak aan de „bondgenooten" ten 'déél ge vallen gebruik van strijdkrachten, bewijst beter dan alle achteraf on dernomen officieele en officieuze pogingen tot misleiding, dat met de landing het doel diende te worden nagestreefd van uitgestrekte opera ties te land. Dit feit wordt nog on derstreept door de verklaring van den voorzitter der. Amerikaansche senaatscommissie voor militaire aan gelegenheden, die volgens United Press nog op 20 Aug. de hoop tot uiting bracht dat de gemeenschap pelijke aanval zich zou ontwikkelen en uitbreiden tot het tweede front. De gelande strijdkrachten waren volgens hem daartoe sterk genoeg en het gevechtsterrein zou voor lan dingsoperaties uiterst gunstig zijn._ (Vervolg op pagina 3) Met de arrestatie der leiders is geenszins de doodsteek toe gebracht aan den Indischen vrijheidsstrijd. juls SS I BANGKOK, 29 Aug. (D.N.B.) Naar de vrije Indische zender te Sjonan (Singapore) meldt, duren de onlusten in Indië on verminderd voort. In de provin cie Bombay, alsmede in Benga len, Madras en de Ver. Provin cies zijn regeeringsinrichtingen door de demonstreerende me nigte aangevallen. Te Madras werden 25 Indiërs ge dood en 17 gewond, toen de politie op de menigte schoot. Ook uit Alla habad komen berichten over groote demonstratie-optochten. In Calcutta hebben zich opnieuw hevige botsin gen voorgedaan tusschen Engel schen en Indiërs. Valschermtroepen tegen Indische volksstam. Uit Londen wordt gebeld: De Daily Mirror meldt, dat voor de eerste maal in de geschiedenis van Indië Britsche valscherm troepen ge bruikt zijn tegen een Indische volks stam aan de Britsch-Indische N.W. grens, waar een' gebied moest wor den „gezuiverd". De «ctie was ge richt tegen de stam der Hurs. De Junglewoningen der Hurs werden „in brand gestoken en uitgerookt". Troepen gevangenen zijn voor mili taire gerechten gebracht, die „dood vonnissen geveld" hebben. Het oordeel van een ooggetuige. De correspondent van de Daily Herald meldt uit New Delhi aan zijn blad: Sedert het uitbreken der onlusten in Indië heb ik door het land ge reisd. Hierbij heb ik willen vaststel len, of de krachtsinspanningen van Indië voor den oorlog van de onge- hoorzaaniheidscampagne der Con- gresparti.i te lijden heeft. Dit is wel liet geval en voorts bestaat het ge vaar, dat de storing van de Indische oorlogsproductie steeds grooter wordt. Reeds voor de zitting van het Al-Indische congres, zoo schrijft hij verder, bestonden er overal in Indië door de Congrespartij georga niseerde schaduwcomité's, die vanaf de arrestatie van Gandhi en zijn medewerkers in actie moesten ko men. Voorts meldt de correspondent, dat men zich geenszins mag verbeelden, dat met de andere arrestaties den doodsteek is toegebracht aan den -vrijheidsstrijd van de Indiërs. Inte gendeel, de kloof tusschen Indiërs en Engeland wordt steeds grooter. Hoe zeer de krachtsinspanningen van Indië door den oorlog te lijden hebben van de ongehoorzaamheids campagne, blijkt uit de vele berich ten over beschadigd regeerings- eigendom, dat door opstandelingen is aangevallen en vernield. De sabo tage schijnt beslist niet het werk te zijn van op zichzelf staande onrust stokers, doch, naar de regeering van Madras or langs in een communiqué - duidelijk heeft verklaard, het stel selmatige gevolg te zijn van de door de Congrespartij getroffen maatre gelen. Huiszoeking bij Pandit Nehroe. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de politie Zaterdag avond op bevel vai\ het districtsbe- stuur te Allahabad een huiszoeking in de woning van Pandit Nehroe verricht. De politie nam verschei dene boeken en papieren mee, w.o. copieën van de resolutie der werk- commissie van het' Congres en het ontwerp van een resolutie, die de werkcommissie had voorgesteld voor de Al-Indische congrescom missie. Het gemeentebestuur van Karatsji heeft gemeld, dat wie brandschade veroorzaakt doodgeschoten zal wor den. Verklorirtg vort Rosj Behari Bos©. De Indische nationalistenleider Rasj Behari Bose, die Zaterdag in Singapore is aangekomen, heeft tegenover een vertegenwoordiger van Domei verklaard, dat het thans geen tijd is voor praten, aangezien dc Indische vrijheid niet zonder on middellijke actie te verwerven is. De Indiërs in Oost-Azië moeten de kwestie van dit standpunt bekijken. Ongetwijfeld zullen nog talrijke hin derpalen en moeilijkheden optreden, maar door een sterke offervaardig heid moeten de Indiërs de vrijheid van hun moederland tot stand bren gen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1