inapa aan Zwarle Zee veroverd. Nieuwe mislukking dei Sovjet-aanvailen. DAGBLAD VOOR Togo afgetreden als Minister van Buitenlandsche Zaken, Onmiddellijke onafhankelijkheid van Bij-itsch-lndië geëischt. Alle. gearresteerde nationalistische leiders dienen onverwijld in vrijheid gesteld te worden. Leden van Egyptisch Koningshuis gearresteerd. Wapenopslagplaatsen in Noord- ieriand gevonden. Engelschen brengen Spaansche schepen op. Gouverneur-Generaal van Fransch W.-Afrika naar Vichy. Tofo heeit portefeuille overgenomen. I De Hindoe Mahazabha dreigt Ingeland met represailles. LISSABON 1 Sept. (DNB). Een- bericht van' den Engelschen nieuwsdienst meldt uit New Delhi, dat na onderhandelingen van ver scheiden dagen de invloedrijke organisatie, der orthodoxe Hindoes, Hindoe Mahazabha, de onftiiddel- lijke onafhankelijkheid van Indië heeft geëischt benevens de onver wijlde opening van onderhande lingen tusschen de Britsche regee ring en de leidende politieke par tijen van Indië. In deze motie wordt o.a. ook de vorming van een nationale Indi sche regeering geëischt, waaraan de Britsche 'regeering de geheeie macht moet overdragen. Het uitvoerend bestuur van deze organisatie veroordeelt, .naar voorts bekend wordt, de politiek van on derdrukking, die tot dusver door de Indische regeering is toegepast erf verwacht, dat alle gearresteerde na tionalistische leiders terstond wor den bevrijd. Mocht de Britsche regeering deze eischen niet inwilligen, dan zou de Hindoe Mahazabha gedwongen zijn, zoo luidt een- aanhangsel van -deze motie, haar tegenwoordige pro gram.' dat nauwe samenwerking met Engeland behelst, te herzien en te zoeken naar middelen, en wegen, waardoor aan Engeland en zijn bondgenooten zou worden duidelijk gemaakt, dat Indië als een zichzelf respeeteerend land niet langer kan worden onderdrukt. Botsingen niet studenten. Naar gemeld wordt, is de politie in verschillende steden der provincie Madras opgetreden tegen de demon- streerende Indiërs. In Calicut werd een aantal studenten gearresteerd. Bovendien werden de leden van het gemeentebestuur afgezet. De voor zitter Nair werd door de Britten ge arresteerd, waarbij zij. als motief opgaven, dat de gemeenteambtena ren aan de onlusten hadden deelge nomen. In Cuddallore werd een lid van het Al-Indische congrescomité gearresteerd. In Allahabad ontbond de politie optochten. Hierbij werden 35 personen gearresteerd, in Bom bay werd een. lid van het congres totkerkerstraf veroordeeld. Volgens een Reuterbericht .uit Bombay is Pandit Bakrisjna Sjarma, bestuurslid van het Al-Indisch con gres, gisteren te Cawnpore gear resteerd.' Paleis door Engelsche troepen bewaakt. ROME, 1 Sept. (DNB). Volgens Italiaansche persberichten zijn in Egypte vijf leden van het konings huis, onder wie zich Sabri Pasja, de oom van koning Faroek bevindt, door de Britten gearresteerd. Om trent het lot en de verblijfplaats van de gearresteerden is niets bekend. Het koninklijke slot wordt door Engelsche troepen zeer streng bej waakt. Volgens een ander bericht zijn er van de 6000 Egyptische nationalisten, die de vorige week zijn gear resteerd. reeds 2000 naar de con centratiekampen op het schiereiland Sinai overgebracht. Volgens een in Saloniki ontvangen bericht heeft de viering van den on afhankelijkheidsdag te Alexandrië en Cairo aanleiding gegeven tot volksbetoogingen tegen de Britsche troepen. Door studenten georgani seerde optochten werden door de politie uiteengedreven. STOCKHOLM, 2 Sept. (D.N.B.)- De Britsche nieuwsdienst meldt pil Belfast, dat de Noord-Iersche politie twee wapenopslagplaatsen van dus- danigën omvang heeft ontdekt, dal duidelijk is dat een grootsc'heepscha opstand in het voornemen heeft ge legen. Er bestaat geen twijfel, aldus het, bericht .uit Belfast, dat deze wapens verdeeld moesten worder»t onder de leden der I.R.A. en men meent; dat dit tot op zekere hoogte reeds is ge sdhied. Winterhulp Nederland Loterij 1912 beteekent: blijdschap in -ele ge zinnen. MADRID, 1 Sept. (D.N.B.) Engel sche oorlogsschepen hebben de Spaansche schepen El Condare en Vasco in de Straat van Gibraltar aangehouden en naar Gibraltar op gebracht. VERDUISTER GOED! ZON 2 Sept. onder: 20.27 3 Sept. op: 6.53 MAAN 2 Sept. op: ond^r: 14.52 September Laatste kwartier. mpj -i „j. ^ao I»®* Noord Afrikaansche front Wafln st n ¥rr;",9erS de Seneraalveldmaarschalk Rommel e, zichzelf" MZf I Spreek - I°°r Generaalveldmaarschalk Kesselring tij wlrdt Lr.* - 9 gezichten een bespreking in de Alamein Pk- c VMDaD9 ulT0nïen ^"9 Fr.tz-VNP.Pax Holland m pBZ-v. Eysden-PK Otto-Pax Holland n Nieuwe leugens van Londen en Moskou- VICHY, 2 Sept. (D.N.B.) De gou verneur-generaal van Fransch-West- Afrika, generaal Boisson, is Dins dagmiddag onverwacht per vlieg tuig in Vichy aangekomen. Hij werd terstond ontvangen door maarschalk Pétain, met wien hij een langdurig onderhoud had, waarna hij terug keerde naar' West-Afrika. Voorts ontving het Fransche staats hoofd o.a. den vocrritter en oprich ter va'n het Fransche legioen ^van frontstrijders in Noord-Afrika gene raal Francois. Het Fransche ministerie van Voor lichting publiceert het volgende communique: Verscheidene buitenlandsche nieuws- bureaux hebben geruchten van Rus- sischen en Engelschen oorsprong verspreid, als zou de Duitsche re geering van de Fransche regeering toestemming hebben geeischt tot bezetting vdn steunpunten in Fransch-West-Afrika. Paul van Kempen de nieuwe algemeene muziekleider van Aken. AKEN, 2 Sept. (A.N.P.) De stad heeft een buitengewoon gelukkige oplossing gevonden voor het moei lijke vraagstuk, wie de opvolger moest zijn voor Herbert von Kara- jan, die tot dusverre algemeen mu ziekleider .was. Dank zij de tege moetkomende houding van den bur gemeester der stad Dresden, heeft de leider van het Dresdensche Philhar- monisoh Orkest, de Nederlander Paul van Kempen, een buitengewoon verlof gekregen, vooreerst voor den tijd van twee jaar, om de muzikale leiding op zich te nemen van de stedelijke concerten en de opera alhier. Enkele dezer bureaux hebben zelfs beweerd, dat Duitsche troepen te Dakar zijn aangekomen. De Fransche regeering dementeert deze leugenachtige mededoelingen formeel. Zij verlengen slechts de lange lijst valsche berichten, die al twee jaar lang door Londen en Mos kou worden rondgestrooid. Bedreiqing van Sfaingrad neemt toe In 31 dagen ruim 800.000 brt. vijandelijke scheepsruim!© lot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 1 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Zuiden van den beneden loop van den Koeban braken Duit sche en Roemeensche troepen taai vijandelijk verzet en bereikten zij de Oostkust van de Zwarte Zee. De stad en haven Anapa werden door Roemeensche troepen geno men. Duitsche motortorpedobooten vie len in de Zwarte Zee een beschermd convooi aan en brachten twee sche pen met een gezamenlijken inhoud van 4500 brt. tot zinken, w.o. eefl tankschip. In de Straat van Kertsj beschoot eigen kustartillerie een formatie vijandelijke motorboojtep, waarvan er twèe brandend bleven liggen. Ten Zuiden van Stalingrad ver grootten divisies infanterie en snelle formaties in hevige^ gevech ten de bres in de vijandelijke ver- dedigingsinstallaties. In een -snel- Ién opmarsch in de richting van de stad namen zij een belangrijk heuvelachtig terrein in bezit. Een vijandelijke pantsertrein werd vernietigd. Het krachtige optreden van de luchtmacht droeg tot het bre ken van het vijandelijke verzet bij. In den afgeloopén nacht werden zware bomaanvallen op Stalingrad en verscheidene vliegvelden ten .Oos ten van de Wolga uitgevoerd. Het aantal der sedert 11 Augustus ten Z.W. van Kaluga in zware en succesvolle, afweergevechten vernie tigde bolsjewistische tanks is tot 868 gestegen. Ten N.W. van Medyn en bij Rzjef mislukten nieuwe, door tanks gesteunde aanvallen van den vijand. De in hevigen afweer- strijd staande troepen werden door formaties gevechtsvliegtuigen en- duikbommenwerpers doeltref fend ontlast. De g'stëren vermelde afdeeling stormgeschut schoot opnieuw 30 vijandelijke tanks kapot. Ten Zuiden vair het Ladogameer duren, de gevechten voort. Verschei dene aanvallen van den vijand wer den, deels in een tegenaanval, afge slagen. Op het meer werd een bolsjewisti sche kanonneerboot door een lucht aanval vernietigd. Een Duitsche mij nenveger heeft op de Oostzee een bolsjewistische duikboot tot zinken gebracht. In het hooge Noorden werden in den afgeloopen nacht militaire in stallaties van Archangel gebombar deerd, waardoor verscheidene zware branden ontstonden. De bolsjewistische luchtmacht ver loor in de laatste twee dagen in luchtgevechten en door de lucht doelartillerie 182 vliegtuigen, vijftien andere toestellen werden op den grond vernield. In denzelfden tijd gingen 11 eigen vliegtuigen verlo ren. De strijd aan het Egyptische front. In de betide laatste nachten be stookten formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen verscKeidene Brit sche vliegvelden ten Zuidey van Alexandrië en tpn NtW. van Cairo mét bommen vajjrf »wa«r kaliber, als mede met duizenden brandbommen, In de installaties, van hét vliegveld en tusschen op den grond staande vliegtuigen werdén ontploffingen en zware branden waargenomen. Vijandelijke verliepen in Augustus. De Duitsche marine heeft in de maand Augustus in y totaal 639.106 brt. tot zinken gebracht. Hiervan werden 106' schepen met een geza menlijken inhoud van 667.184 brt. door duikbooten en 5 schepen met een totalen inhoud van 32.000 brt. door motortorpedobooten vernietigd; 23 andere schepen met een gezamen lijken inhoud van meer dan 130.000 brt. werden getorpedeerd. De volgende vijandelijke oor logsschepen werden tot zinken ge bracht: het vliegtuigmoederschip Eagle, een Jjulpkruiser van 12.000 brt., 2 torpedojagers, een duikboot, 10 motortorpedobooten, 3 bewa- kingsvaartuigeri en 3 kleinere vaartuigen. Beschadigd werden twee torpe dojagers en talrijke motortorpedo booten. In dezelfde... periode bracht de luchtmacht 14 koopvaardijschepen met een1- totalen inhoud van 10.9.000 brt. tot zinken en beschadigde zij 12 andere koopvaardijschepen, welker inhoud niet is aangegeven. De luchtmacht heeft de volgende .vijandelijke oorlogsschepen tot zinken gebracht: 1 kruiser, 4 tor pedojagers, een duikboot, een tor pedoboot, een motortorpedoboot, een bewakingsvaartuig én een convooivaartuig. Beschadigd wer den twee vliegtuigmoederschepen, 12 kruisers resp. torpedojagers, 4 motortorpedobooten, een storm- boot voor landingen, een convooi vaartuig. Behalve de gevoelige verliezen aan oorlogsschepen verloor de vijande lijke scheepvaart zoodoende in de maand Augustus in totaal 125 sche pen met-een gezamenlijken inhoud van 808.100 brt. 35 andere schepen met een totalen inhoud van ongeveer 200.000 brt. werden getorpedeerd, resp. door bomtreffers zwaar bescha digd. Met den val van Anapa wordt het zeer belanarijke Novoros- slsk van twee kanten bedreigd. BERLIJN, 1 Sept. (DNB). Ten aanzien van de gevechten Kaan het Oostfront deelt het, opperbevel der weermacht aanvullend mede: In het gebied van'Stalingrad heb ben de bolsjewieken getracht in hun met de zwaarste kazematten ver sterkte defensiestellingen het ver der oprukken der Duische troepen te stuiten. Desondanks drongen de Duitsche formaties infanterie en tanks dieper het vestingterrein bin nen en hakten daarbij de bezetting van een vijandelijken stelling-sector in de pan. Ten "Westen van Kaluga werd in een tegenaanvaj. een zwaar omstre den hoogte veroverd en tegen alle vijandelijke aanvallen verdedigd. In het gebied ten Noordwesten van Me dyn hebben de bolsjewisten slechts onsamenhangende op zich zelf staande aanvullen kunnen onderne men, welke in het geconcentreerde v,uur van infanterie en artillerie in eenstortten. Ook in het gevechtsge- bied van Rzjef heeft de vijand zijn vruehtelooze partieele aanvallen voortgezet. In den N.-sector van het Oostfront kwamen plaatselijke gevechten tot ontwikkeling,waarbij de vijand on der zware verliezen teruggeslagen werd. Zoowel ten Zuidoosten van het Ihnenmeer als aan het Ladoga meer werden bij den afweer va% vijandelijke aanvallen talrijke vij andelijke tanks en kanonnen buiten gevecht gesteld. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt omtrent de gevech ten om Stalingrad nog mede: ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAÜD Prfls der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Woensdag 2 Sept. 1942 144e Jaargang No. 205 Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bfl vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheeie Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. Geen wijziging in Jgpansche.politiek. Minister Togo is om persoon lijke redenen afgetreden als minister van buitenlandsche zaken. TOKIO, 1 Sept. (D.N.B.) Domei ïfceldt hierover het volgende: Nadat het aftreden van Togo als minister van buitenlandsche zaken de sanctie had verkregen van den keizer,is de minister-president, Tojo, formeel _als -minister van buitenlandsche zaken geïnstalleerd. Tojo voert thans behalve het mi nisterpresidentschap de portefeuilles van buitenlandsche zaken en van oorlog. Naar verluidt, is ook de plaatsver vangende minister van buitenland sche zaken, Nisji. afgetreden. Tot zijn opvolger is benoemd de leider der Oost-Aziatische afdeeling aan het departement van buitenlandsche za ken, Koemaitsji Jamoto. Domei 'meldt dog-, dat Kawagoe, gewezen ambassadeur en adviseur van buitenlandsche zaken, eveneens ontslag heeft genomen. Het plotselinge aftreden van Togo en de overneming van diens post door den minister-president, wordt hedenavond in welingelichte kringen te Tokio zoodanig geïnterpreteerd, dat hiermede waarschijnlijk geen belangrijke wijziging komt in de Ja- pansche buitenlandsche politiek, vooral niet ten aanzien van het Westen. In sommige kringen is men van meening, dat Tojo altijd voorstander is geweest van vereenvoudiging van het binnenlandsche bestuur. Reeds eenige dagen heeft een Neder-Saksische divisie door een vermetele, onverwachte actie de stad Kalatsj, ten Oosten van den Don, veroverd. Twee gemengde aanvals groepen, bestaande uit infanterie, pioniers, pantser jagers, artillerie en luchtdoelartillerie, drongen, nadat de vijandelijke batterijen tot zwij gen waren gebracht, de stad binnen. In de straten der stad werd om elk huis gevochten. Met vlammenwer pers rookten de pioniers de haarden van verzet uit. Na vier uren van verbitterde straatgevechten waren -stad en station steyig in Duitsche handen. De bolsjewisten verloren talrijke gevangen en leden zware verliezen. Met' Kalatsj is de belang rijkste pijler van het W.-front van het Stalingrad verloren gegaan. De beteekenis der bezetting Anapa. Nu Roemeensche troepen Anapa bezet en daarmede de Zwartezee- kust bereikt hebben, is het geheeie schiereiland Taman van het overige operatiegebied afgesloten, ftovoros- Japansch ministerie voor groot-Oost-Azië opgericht. In een Dinsdag gehouden zitting heeft de regeering besloten een ministerie voor groot-Oost-Azië op te richten. Het ministerie voor groot-Oost- Azië zal zich de volgende taak zien toegemeten: 1. de bewind voering inzake' de po litiek, de economie en de cultuur; 2. alle zaken, betrekking hebbende op onderdanen van het keizerrijk Japan wonende in de landen van groot-Oost-Azië en alle zaken be trekking hebbende op de bescher ming van den- Japa'nschen buiten- landsehen handel; 3. alle zaken behoorende tot het gebied van nederzetting en van ont wikkeling der natuurlijke hulpbron nen in groot-Oost-Azië; 4. Alle zaken betrekking hebbende op de controle op ondernemingen die zijrf opgericht met het doel om in groot-Oost-Azië zaken te doen; 5. alle zaken betreffende het cul- tureele werk in de vreemde landen van het gebied van groot-Oost-Azië; 6. Alle zaken aangaande de oplei ding van mannen, die in deze gebie den gebruikt kunnen worden; 7. alle zaken aangaande het Kwangtoeng-bureau. 8. alle zaken betreffende den raad voor de Zuidzeegebieden. Ten einde voorts volledig met het militaire opperbevel sèfnen te wer ken, zal het ministerie voor groot- Oost-Azië al het bestuurswerk in het bezette gebied van groot-Oost-Azië op zich nemen. sisk, na den val van Sebastopol de belangrijkste marinehaven aan de Zwarte Zee,- waarover de bolsje wisten nog de beschikking hebben, wordt thans van twee zijden be dreigd, aan den eenen kant door dé Roemeensche troepen, die thans langs de kuststrook naar Novoros- sisk kunnen oprukken, aan den an deren kant door de van Krasnodar oprukkende colonne, die reeds voor bij Krimskaja staat. Of en in hoe verre de troepen, die Anapa verde digden, zich op Novorossisk terug hebben kunnen trekken, is niet be kend, doch men acht hier de moge lijkheid. dat deze troepen zich in Veiligheid hebben kunnen brengen, njet zeer groot. Krasno-Medwidewskaja genomen. Gebruik makend ^van het gisteren bij de doorbraak ten Z. van den be nedenloop van de Koeban behaalde succes, hebben Duitsche troepen, het flink versterkte plaatsje Krasno- Medwidewskaja, dat ten O. van Anapa ligt, veroverd. De plechtige bijzetting van het stoffelijk overschot van Stephan von Horthy werd o.a. bijgewoond door vertegenwoordigers van buitenlandsche staats hoofden, hooge militairen e.a. In den rouwstoet de Duitsche delegatie met den chef-van het oppercommando der weermacht, Generaal-Veïdmaarschalk Keitel, rechts naast hem ambassadeur Ritter; General der Flieger Bodenschatz en Obergruppenführer en generaal der Waffen-SS Wolff; daarachter v.l. ad miraal Warzecha; gezant Von Rinteln en gezant Von Doernberg. (Telefoto-Atlantic-Holland-Pax Holland) Rijksmaarschalk Gör'mg ontmoette op De jeugdige Nederlandsche schaak- zijn tocht door de nieuwgewonnen meesier Van der Hoek, die op 21 sovjet-gebieden een gewondentransport. September a.s. zijn krachten zal nieten' De Rijksmaarschalk onderhield zich met met dr. Max Euwe de manschappen en liet zich over htm VNP-De Haan-Pax Hofland m gevechten inlichten Scherl-FelNnga-PK Lange-Pax Hof!, m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1