DAGBLAD VOOR D, Tel. 2607. Tel. 2224. Het schiereiland Taman geheel in Duitsche handen. Verbitterde strijd om Stalingrad. Willkie te Caïro. f 40 000 boete voor textielgrossier. Sept. «n waar Sept. van 2 6. JEN - FRANEKER— eel FRIESLAND en en ZAANSTREEK, rp 15. Tel. 3723. URANTIE. BERGEN 2 EN 1—4 Boendermaker Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden by vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. 'Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE: NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de TJitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgirc 37060. 144e Jaargang No. 209 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Maandag 7 Sept. 1942 Sovjets verloren in 10 dogen 1062 vliegtuigen. hoofdkwartier .van den FüHRER, 6 Sept. (d.n.b.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: „Op het schiereiland Taman werd in een snel oprukken naar het Zuiden de laatste vijandelijke tegenstand gebroken. Daarmede is het geheele schiereiland ten O. van Kertsj genomen. Talrijke ge vangenen werden gemaakt en on der meer 37 stukken licht en zwaar geschut buitgemaakt. Voor Noworossiisk drongen Duit sche en Roemeensche' troepen in harden strijd tegen zeer versterkte kazematstellingen steeds dichter tot de stad door. Duitsche motortorpe- dobooten opereerden in het Ooste lijke deel der Zwarte Zee. Zij brachten 4 schepen en 4 lichters met een gezamenlijken inhoud van 9500 ton tot zinken. In den Kaukasus hebben berg troepen na eeil strijd van ver scheidene dagen tegen een hardnek- kigen vijandelijken tegenstand op nieuw een pas in het hooggebergte genomen. De verbitterde gevechten in hét gebied van - Stalingrad duren voort. Ook gisteren mislukten, mede door toedoen van de lucht macht, ontlastingsaafivallen, door zeer sterke vijandelijke strijd krachten uit het Noorden onder nomen. Daarbij werden 84 pant serwagens vernietigd. Stalingrad, vliegvelden ten O. van de Wolga en aanvoerwegen der bolsjewisten werden overdag en des nachts gebombardeerd. Twee Wolga- sleepbooten werden door bommen beschadigd. In het gebied van Woronesj wer den bij vijandelijke luchtaanvallen op Duitsche vliegvelden in luchtge vechten 27 vliegtuigen zonde- eigen verliezen neergeschoten. Ten W. van Kaloega en ten Z.O. van Rzjef mislukten weder om vijandelijke aanvallen. Ver scheidene .vijandelijke vliegvelden werden bij verrassing aangeval len, waarbij 20 Sovjetvliegtuigen op den grond vernield werden. Bij een bruggehoofd aan de Wol- chof ten Z. van het Ladogameer en aan het omsingelingsfront van Leningrad mislukten herhaalde vij andelijke aanvallen. Marine-artille rie heeft bij Kroonstad een Sovjet- mijnveger en een sleepboot in den grond geboord. In de Finsche Golf werd een mijnveger door bomtref- fers beschadigd. Aan het N. IJszee- front hebben gevechtsvliegtuigen den oorlogshaven Moermansk en spoorweginstallaties met goed ge volg gebombardeerd. Van 25 Aug. tot 4 Sept. verloor de Sovjetluchtmacht 1062 'Tiegtui- gen waarvan 812 in luchtgevechten, 175 vliegtuigen werden neergescho ten door luchtdoelgeschut en 33 door afdeelinger van het legér. De De gevechten aan den rand van Stalingrad. Een stad van groote beteekenis. BERLIJN, 5 Sept. (ANP). De ANP-correspondent meldt: De slag om Stalingrad woedt met onvermin derde hevigheid voort, doch onj- danks den hardnekkigen tegenstand zijn de Duitsche troepen thans overal tot den rand der stad door gedrongen. Stalingrad, dat de bolsjewisten lot het „roode Verdun" wilden maken, blijkt met de modernste middelen in een ware vesting te zijn herschapen. Betonnen kaze matten met draaibare koepels, draadversperringen, mijnenvel den ingegraven tanks en zware artillerie, dit alles moeten de Diiitsché troepen overwinnen. Om icderen bunker moet gevochten worden én aangenomen moet worden, dat ook ieder huis in de stad zelf tot een vesting is ge maakt. De bolsjewisten hebben elite-troe- pon in den strijd geworpen, o.a. leerlingen van de officiersschool. Zij vechten, met in den rug de Wolga, die ter hoogte Stalingrad onge veer zes kilometer breed is te Y? om te worden overbrugd als het ware met den rug tegen den muur en hebben slechts de keuze tussehen capituleeren of tot den iaatsten man doorvechten. Dit laat ste alternatief schijnen de bolsje wisten te hebben gekozen. Door de van verschillende kanten opdrin gende Duitsche troepen zijn zij ech- u refd® *n een hachelijke positie gebracht en alle pogingen der bols jewisten, van het Noorden uit door don omsingelingsring te breken, zijn vruchteloos gebleven. Slechts ee" wonder zou hen nog van een ^,^0men ondergang kunnen red- Het is niet verwonderlijk, dat de olsjewisten Stalingrad met zijn be- deerschende positie aan de Wolga aHe middelen hebben willen moedigen daar het voor de Bolsje- litf- een.stad van zeer groote mi- aire en industrieele beteekenis is. overige werden op den grond ver nield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke "rant 49 Duitsche vliegtuigen verloren. In Noord-Afrika hebben de Duit sche en de Italiaansche luchtmacht geopereerd tegen Britsche stellin gen, concentraties van, pantserwa gens en vliegvelden. Na voltreffers werden ontploffingen en branden A/aargenomen. Boven het Noord- Afrikaansche gevechtsgebied en bo ven Kreta werden door Duitsche en Italiaansche jagers en door lucht doelgeschut 20 vijandelijke vlieg-- tuigen neergeschoten. Bij vluchten naar het bezette ge bied in het Westen werden 10 Brit sche vliegtuigen, boven de Noordzee en het Kanaal door schepen der marine 2 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Duitsche vliegtuigen hebben gisteren industrie- en ver- keersinstallaties aan de Zuidkust van Engeland en in Oost-Engeland aangevallen". DuilscMand wint op alle fronfen. EXTRA BERICHT. NOVOROSSIISK GÉVALLEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 6 Sept. (D.N.JJ.) Het opperbevel der o weermacht maakt bekend: De land' -en zeevesting Novo- rossiisk, de laatste oorlogstoven van. belang, die nog was over gebleven voor de bolsjewistische Zwartezeievloot, is gevallen. Wurtembergsche, Badensche, Frankische en Hessische divisies hebben, met medewerking van formaties Roemeensche cavalle- nie, in dagenlang durende, zware vestin'ggevdchten onder de moeilijkste terreinomstandig- heden dit trotsche wapensucces bevochten. De buit is nog niet te overzien. De Duitsche pers over den val van Noworossisk. BERLIJN, 7 Sept. (D.N.B.) De val van Nowqrossisk, de laatste oor logshaven van beteekenis voor de bolsjewistische Zwarte Zee-vloot, beheerscht de frontpagina's van a!le Berlijr.sche bladen. Alle bladen vestigen de aandacht op het feit, dat Noworossisk na den val van Sebastopol de eenige. groote bruikbare haven was aan de Oost kust van de Zwarte Zee. Het Zwoelf Uhr Blatt wijst er op, dat zich wel iswaar nog enkele kustplaatsen, zooals Batoem, Soechoem en Toeapse in de handen van den vijand bevin den, doch dat deze verreweg niet van zoo'n beteekenis zijn voor de bolsjewistische marine als Noworos sisk. Stad en haven Noworossisk werden in de laatste jaren volgens de modernste beginselen versterkt. De haven zelf is 2% K.M. breed. De ligplaatsen bie.den plaats voor 20 groote oceaanschepen, welke tege lijkertijd kunnen latten en lossen. Duitsche luchtaanvallen in Egypte. De Britten konden slechts met zeer geringe krachten boven de Duitsche stellingen komen. BERLIJN, 5 Sept. (D.N.B.) Door de onophoudelijke, zoowel overdag als 's nachts uitgevoerde luchtaan vallen van Duitsche gevechtsvlieg tuigen op de Britsche vliegvelden in het gebied van Alexandrië en Caïro werd de Britsche lu .htmacht, vooral in de afgeloopen dagen, dus danig gehinderd, dat zij slechts met zeer. geriilge strijdkrachten in het luchtruim boven de Duitsche stel lingen in het gebied van El Alamein aanwezig was. Daarentegen zijn in de-laatste dagen ver boven het vij andelijke achterland verbitterde luchtgevechten geleverd tussehen Duitsche e'n Britsche jagers. Volgens de totdusver ontvangen rapporten schoten Duitsche jagers in de eerste dagen van September 66 Britsche vliegtuigen in luchtgevechten neer, terwijl 14 Duitsche vliegtuigen ver loren gingen. -v VERDUISTER GOED ZON 7 Sept. onder: 20.15 8 Sept. op: 7.02 MAAN 7 Sept. op: 3.22 onder: 18.46 10 September Nieuwe Maan. Gemiddeld 6 tot 7000 dooden per dag. (D.N.B.) - De Sovjet-am bassadeur te Londen, Maisky, heeft Zondag volgens den Britschen be richtendienst verklaard, dat de ver liezen der bolsjewieken gemiddeld 6 tot 7000 man per dag bedragen. „Wij strijden hard", zoo zeide Maisky, „en wij lijden groote verliezen". Maisky noodigde vervolgens Engeland uit steeds veelvuldiger luchtaanvallen pp Duitechland te richten. Duitsche pantsers in den Kaukasus. Een voorafgaaande' afdeeling van de Waffen SS gelukt^ het een transporttrein van de'sovjets te overmeesteren. (Orbis-Ho21and-SS PK Altstadt-Pax Holland m) Hij legde duistere verklaringen af...... BERLIJN, 5 Sept. (V.P.B.) Wen dell Willkie is te Caïro aangeko men. Hij verklaarde, dat hij van daar naar het Nabije Oosten, Mo;- kou, Tsjoengking en Britsch-Indië zal vliegen. Hij bracht een bezoek aan de Amerikaansche formaties, die in de omgeving van Caïro gelegerd zijn. Tot hen richtte hij o.a. de vol gende woorden: „Ik ben „damned" blij jullie hier te zien. Stook den hel voor ze op!" Tegenover de pers verklaarde Willkie, dat de openbare meening in de Ver. Staten nog steeds rekent op de oprichting van een tweede front, doch dat de oplossing van dit pro bleem in de eerste plaat? een techni sche kwestie is, waarover alleen de. militaire autoriteiten kunnen beslis sen. Tot slot verklaarde Willkie, niet al te duidelijk: „Ik geloof toch, dat we nog betrekkelijk snel zulien win nen. De periode van de terugdrij- ving der Nazi's zal echter vrij lang kunnen duren". Willkie is in het be zit van persoonlijke boodschappen van Roosevelt voor Stalin en Tsjang Kai Sjek. De onlusten in Britsch-Indië STOCKHOLM, 5 Sept. (D.N.B.) De Britscli-Indische correspondent van de News Choronic'le meldt, dat de schade, veroorzaakt door de on lusten in Indië, reeds verscheidene millioenen ponden sterking bedraagt. Onder meer is een vijfde deel der openbare gebouwen beschadigd. Cangrespartij gesteund. Uit Tokio wordt gemeld, dat het executieve comité van de Hindoe Maharabina besloten heeft de natio nale congrespartij te steunen. In Bombay zijn, naar de Britsche be richtendienst meldt, lig Indiërs ge erresteerd, o.m. zes vrouwen. Op tochten werden me': gummiknuppels uiteengedreven, waarbij 12 Indiërs gewond"zcuden zijn. Zatérdagavond zijn in Bombay volgens Reuter opnieuw ongeregeld heden uitgebroken toen congres leden trachtten een optocht te hou den. De politie schoot op de menigte, waarbij twee Indiërs gewond zouden zijn. Voorwaarden voor de vrijlating van Gandhi. STOCKHOLM, 7 Dec. (A.N.P Naar de Britsche berichtendienst meldt, zijn aan Gandhi de Foorwaar den bekend gemSakt, waaronder de Indische regeering bereid is hem vrij te laten. De Indische regeering, zoo wordt in het bericht gezegd, kan Gandhi slechts in vrijheid stellen, wanneer hij zijn dreigement, een massabe weging tegen de regeering te organi- seeren, intrekt. Wanneer Gandhi dit niet doet, dan zal hij tot aan het einde van den oorlog geïnter neerd blijven. De mislukte Britsche Invasie-poging bij Dieppe. Door het laadluik van een transportschip ziet men de ver nielde pantserwagens Orbis-Molland- PK AntpnowUt-Pax Holland g) Minister Evatt over de positie van Australië. Drie voorname kwesties. GENEVE, 5 Sept. (D.N.B.) De Australische minister van buiten- landsche zaken, Evatt, heeft- in het Huis van afgevaardigden een verkla ring over zijn reis naar de Vereenig- de Staten en Engeland afgelegd, waarin hij zeide dat Australië (voor al bij drie voorname kwesties belang heeft. v De eerste vraag is of de stem van Australië in den oppersten oorlogs raad gehoord is. Daarop kan bevesti gend worden geantwoord. Ten aan zien van de tweede vraag, of het ge roep om hulp succes gehad heeft, zeide Evatt, dat het nog te vroeg is om daarop een ondubbelzinnig ant woord te geven. Op de derde vraag of de Australische regeering tevre den is over den militairen toestand in de Zuidzee, moet ontkennend ge antwoord worden. Men kan over den oorlogstoestand niet tevreden zijn Roosevelt heeft verzekerd, dat de Vereenigde Staten practiseh de ver antwoordelijkheid voor Australië en Nieuw Zeeland op zich nemen, doch deze toezègging is iet of wat vaag. Evatt zeide voorts in Engeland ge constateerd te hebben, dat in dezen oorlog zeer veel afhangt van de juiste samenwerking tussehen Chur chill en Roosevelt. Verder wordt gemeld, dat het Huis van afgevaardigden na het aanhoo- ren van deze verklaringen een gehei me vergadering heeft gehouden. Talrijke arrestaties te Belfast. (D.N.B.) - Naar uit Londen gemeld wordt, zijn Donderdag te Belfast talrijke jonge Ieren gearresteerd. Pantserwagens van de politie reden door de straten der stad en de poli tiebeambten haalden aan de hand van persoonslijsten mensehen die nog sliepen of naar hun werk wil den gaan uit de huizen en brachten hen op vrachtauto's naar de gevan genis. Dakr de menigte een dreigen de houding aannam, was er een zware poiitie-afzetting rondom de auto's. Engelsche luchtaanval op Rouaan. (D.N.B.) - De stad Rouaan en omgeving is Zaterdag do_or En gelsche vliegtuigen aangevallen. Er werd een vrij groot aantal bommen neergeworpen. De burgerbevolking leed verliezen en er werdqn huizen vernield. Inkomsten belasting. De Rotterdamsche grossier .in tex- tielgoedèren, P. Van Buren, heeft in 1941 gedurende ruim een half jaar getracht *aanzienlijke extra-winsten te maken bij den verkoop yan wol en wollen sokken. Hij verkocht zijn voorraad van voor-oorlogschen prijs én kwaliteit bij voorkeur aan die winkeliers, die bereid waren per dozijn paar sokken een toeslag van 6 te betalen. De wolprijs verhoog de hij met f 2.50, 4.— en 6.— per kg, al naar het mindere of betere kwaliteit was. Teneinde ontdekking der prijsovertredingen te voorko men, berekende de grossier op zijn verkoopfacturen slechts den offi- cieelen prijs, liet de koopers echter aan zijn reizigers den toeslag zonden afgifte van kwitantie bijbetalen. De normale distributie van den goede renvoorraad onder de afnemers kwam door deze^praktijken natuurlijk in het gedrang, want zooals dat in der gelijke gevallen altijd gaat, kregen zij, die bereid waren den hoogeren prijs te betalen een aanmerkelijk grooter kwantum toegewezen dan de winkeliers, die aan de oude prij zen vasthielden. Deze omvangrijke prijsopdrijving werd door den inspecteur voor de prijsbeheersching te 's-Gravenhage bestraft met een boete van 40.000, terwijl de 5 reizigers van van Bu ren, die extra provisie van de toe slagen hadden genoten, met bedra gen varieerend van 400 tot 900 zijn beboet. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 7 September. Hedenavond om 19.05 tot 19.201 spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum 1' zijn Politiek weel, praatje uit, getiteld: „Een vr:c;e-1 ervaring"» en vermogens- Aangifteplicht. De wnd. secretaris-generaal van het departement van financiën, de heer H. Postma, deelt mede: Velen zullen in de afgeloopen maanden reeds een. biljet hebben ontvangen, waarop zij aangifte moesten .doen van het inkomen, dat zij in 1:941 hebben genoten. Zij, die een dergelijk aangiftebiljet tot dus ver niet hebben ontvangen, zijn ver plicht het eigener beweging ten spoedigste alsnog aan te vragen, en wel door middel van een brief of briefkaart aan den inspecteur der belastingen voor de plaats, waar zij op 31 December j.l. woonden. Van bevoegde zijde wijst men er op, dat van deze verplichting slechts ontsla gen zijn degenen, die voor 1941 reeds (voorloopig of definitief) zijn aan geslagen, en degenen, die redelijker wijs kunnen aannemen, over 1941 naar de wettelijke' bepalingen geen inkomstenbelasting verschuldigd te zijn. Wie daaromtrent twijfelt, wen de zich tot den inspecteur der be lastingen. Nalatigheid in de vervul ling van de bedoelde verplichting wordt gestraft met een geldboete, die 2.000 kan beloopen. Gelijke verplichting tot het aan vragen van een aangiftebiljet rust op hen, die naar den toestand qp 1 Januari 1942 voor een aanslag in de vermogensbelasting in aanmer king komen, doch aan wie voor dit. jaar nog geen aangiftebiljet is uit gereikt. Hierbij zij er nogmaals op ge wezen, dat vpor bepaalde groepen can personen (o.a. de meeste onge- huwden) thans naar een vermogen van 8.000 reeds belasting verschul digd is. OP BON 386 MACARONI, VERMICELLI OF SPAGHETTI. Géén maizena e.d. De secr.-generaal van het, dept. van landbouw en visscherij vestigt er de aandacht op, dat de met de woorden „386 algemeen" gemerkte bon vhn de bonkaart „voedingsmid delen 10e periode 1942", welke gel dig is verklaard gedurende het tijd vak van 5 Sept. tot en met 3 Oct. 1942, ditmaal uitsluitend recht geeft op het koopen van ver micelli, macaroni of - spaghetti en vermicelli-, kippen- of pouletsoep, zoodat hierop dus geen maizena, sago, aardappelmeel, puddingspoeder en puddingsauspoeder verkrijgbaar is gesteld. Ten slotte wordt er nog op gewe zen, dat bon „390 algemeen", welke recht geeft op het koopen van 250 gram koffiesurrogaat, ditmaal geldig is gedurende een tijdvak van 4 we ken dus tot en met 3 October 1942. RIJKSPOSTSPAARBANK. Vlottere terugbetaling. 's-GRAVENHAGE, 5 Sept. Tot nog toe was het bij de Rijkspostspaar bank zoo: zonder voorafgaande aan vraag kon men alleen op het kan toor, waar men was ingeschreven, dadelijk een zeker bedrag (ten hoog ste 100) op zijn boekje terug ont vangen. Op dat kantoor alleeen be rustte n.l. de handteekening van den inlegger, waarmede die onder de kwitanties moestworden verge leken. Met handhaving van deze regeling zal, i^t ingang van Maandag 7 September, op elke ppstinrichting in Neder land, die voor den volledigen spaarbankdienst is opengesteld, een bepaald bedrag op dat boek je kunnen worden opgenomen, behalve door inleggers onder 15 jaar, gemachtigden, wettelijke vertegenwoordigers en andere dan natuurlijke personen (ver- eenigingen, firma's e.d.) Voor waarde daartoe is, dat men zijn persoonsbewijs toont. Het bedrag, dat op een ander kan toor dan dat van inschrijving recht streeks wordt terugbetaald, is voor loopig beperkt tot 50 gld. in zeven dagen, met dien verstande, dat men in zeven dagen in totaal niet meer dan 100 rechtstreeks kan ontvan gen. Het lijdt geen twijfel, of deze maatregel verhoogt de bruikbaar heid van het Rijkspostspaarbank boekje en zal voor vele inleggers een groot gerief beteekenen. Be halve de bewoners van groote ste den met vele postkantoren zullen vooral reizigers, forensen, schippers en -vaeantiegangers van de faciliteit profiteeren. Zij behoeven minder contant geld bij zich te hebben, want: op spaarbankboekjes en per soonsbewijs geeft ieder postkantoor geld op reis. Dat men mondsjesmaat over zijn reisgeld kan beschikken in plaats-van een ruim berekende geldsom mede te nemen, bevordert het zooveel mogelijk aanhouden van zijn spaartegoed. Nog een wijziging wordt inge voerd: het tegoed, dat na een reeht- streeksche terugbetaling voorloopig moet blijven staan, is verlaagd van 1 tot 25 cents Dit wordt, zooals vanzelf spreekt, op aanvraag' aan de directie met bijvoeging van de nog verschuldigde rente uitbetaald, maar dat beteëkent opheffing van het boekje. De .wijziging komt den inleg ger dus ten goede, hij behoeft nu slechts. 25 cents te laten staan, als hij zijn boekje wil aanhouden om later weer te gaan sparen. Nederlandsche vrijwilligers bij de Waden SS. Op de revolver-schietbaan. De kommandeur neemt zelf het toezicht op zich. Dat de SS-man het nauwkeurig doet, toont ons zijn gelaatsuitdrukking SS PK Fritz-Stapf-Pax Holland m De eeuwenoude kerk van Bozum in Friesland wordt thans gerestaureerd Dat dit geen overbodige luxe it kat men op onze foto zien, waar arbeiden bezig zijn met het weghakken van ver- pulverdeen gescheurde muurstukken vao het koorqedeelte. Stuvel-Pax Holland n FRUIT MAG NIET BEDERVEN. Bij voedselvoorziening mag niets verloren gaan 's-GRAVENHAGE, 5 Sept. De secr.-gen. van het departement van Landbouw Visschrij deelt aan hen, die op eenigerlei wijze in hun beroep de beschikking hebben over versch fruit het volgende mede: In de f huidige omstandigheden moet tot eiken prijs worden voor komen, dat van 't beschikbare fruit eenige hoeveelheid door bederf ver loren gaat. De mogelijkheid bestaat, dat 'ten. gevolge van incidenteele oorzaken als ^pagnatie in het ver voer, weersomstandigheden enz. fruit'dreigt te bederven. Dit bederf zal nog kunnen wor den voorkomen, indien men plaat selijk in bepaalde situaties snel zou kunnen optreden. Daartoe staan echter wettelijke maatregelen in het belang der voedselvoorziening in vele gevallen in den weg. Dit nu kan nooit de bedoeling van deze wet telijke voorschriften zijn. Derhalve is bepaald, dat aan een ieder die met zijn fruit in bovenvermelde om- udighedën komt te -erkeeren, '.«o. nc Jaatselijken bureau;.lenong kan wor den yeilcgad yan elke bepaling op het stuk der voedselvoorziening hetzij dit een verbod inhoudt dan wel een verplichting oplegt wel ke het voorkomen van bederf en bij gevolg de aanwending voor de voed selvoorziening in den weg zou staan. Dit geldt niet enkel voor dengene die over het fruit beschikt ten tijde van het optreden der incidenteele oorzaak, doch ook voor diens rechts opvolgers mits door hen aangetoond kan yvordén, dat de partij fruit in de bovenbedoelde omstandigheden verkeerde. Ten overvloede moet er op word engewezen, dat met dezen vorm van toepassing van het „nood Ireekt wet" op geen enkele wijze bedoeld wordt de bestaande wette lijke bepalingen aan kracht en be teekenis te doen inboeten. Voorts zal zorgvuldig worden^ gewaakt en» streng worden opgetre den tegen misbruik en tegen eiken vorm van persoonlijk toedoen in verband met het bederf. EERVOL ONTSLAG INSPECTEUR RIJKSVELDWACHT. 's-GRAVENHAGE, September. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied heeft den inspecteur der rijksveldwacht, A. van Zoelen, met ingang van 1 Nov. 1942 eervol ontslagen en ge- pensionneerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1