MHH DAGBLAD VOOR op Opnieuw terrein gewonnen rond Stalingrad. EEN DOODELIJK WAPEN. N LINDEN, et? -kuur! it! r*' er Britsche. aanvat aan Egyptisch boni aigestagen. Opnieuw ^7 schepen tot zinken gebracht. De Britsche vloot is naar de derde plaats ver drongen. De jeugdstorm De viering van „den dag van den ouden jeugdstorm". Groentenveiling op het matje. f 10.000.- boete. Hulp van schooljeugd bij het róoien. Nieuwe keuringen van 15 tot 23 Sept. 10-16 prima meubelen n 2—S uur. ij vooraf aispraak sona ;ht bijzetten; ze loed reinigen en van schadelijke is bij een kort tatig gebruik van lerki ge de ver- erking en de ge- ichting van Uw >ok hebt ge met eer nut van Uw dat Kruschen de g zoo gunstig Kruschen - het sfde recept sinds vordt uitsluitend de bekende gele KV. Rowntree. j vooral Ichouwd diefstal Drraad Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het gebeele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Iel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE, NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke S1/^ m.M. meer 0.33. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de üitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 210 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Dinsdag 8 Sept. 1942 "itek s - Noworosisk gevallen. Een kijkje in de haven van Noworosisk, de belangrijke land- en zeevesting aan de Noord Oostkust van de Zwarte Zee, welke door de verbonden Dtutsch-Roemeensche troepen is ingenomen. (Transatlantic-Recla-Pax Holland m) HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede; „Zooals in een extrabericht is medegedeeld, is de land- en zeeves ting Noworissisk, de laatste corlogs- haven van belang, die nog overge bleven was voor de bolsjewistische Zwartëzeevloot, gevallen. Wurtem- bergsche, Badensche, Frankische en Hessische divisies hebben, met medewerking van formaties Roe- meensche cavallerie in dagen lang durende, zware vestinggevech ten onder de moeilijkste terreinom standigheden dit trotsehe wapensuc ces bevochten. De buit is nog niet te overzien. In den slag om Stalingrad heb ben Duitsche en Koemeensche troepen in zware gevechten op nieuw terrein gewonnen. De vijand hernieuwde' met gebruik making van sterke infanterie- en gepantserde formaties zijn hevige ontlastingsaanvallen uit Noorde lijke richting op de Dftitsche gren- delstelling. Alle aanvallen werden bloedig afgeslagen en 108 vijande lijke pantserwagens vernield. Pantserwagens en gemotoriseerde infanteriedivisies, gesteund door af- deelingen vliegtuigen en luchtdoel geschut hebben hierin een beslissend aandeel. De,luchtmacht deed over dag en des nachts aanvallen op de stad. Bovendien werden in den loop van den nacht vliegvelden ten Oos ten van de Wolga gebombardeerd. Ten N.W. van Medyn zijn herhaal de vijandelijke aanvallen, deels in tegenaanval, afgeslagen. Bij nachte lijke bomaanvallen werden vlieg veldinstallaties ten N.W. van Mos kou en de vijandelijke aanvoer effec tief getroffen. Ten Zuiden van1 het ümenmeer mislukten plaatselijke Sovjetaanval- len. Ten Zuiden van het Ladoga- meer werden eveneens verscheidene vijandelijke aanvallen met zware verliezen voor den vijand afgesla gen. Bij een tegenaanval werden vijandelijke strijdkrachten ingeslo ten en vernietigd. De bolsjewisten verloreii hierbij ruim 1200 man aan dooden. Op het Ladogameer werden door bomtreffers een bewakingsvaar tuig en een sleepboot lot zinken ge bracht een ander bewakingsvaartuig en 3 sleepbooten beschadigd. In den centralen sector van het front in Egypte werd een vijande lijke aanval afgeslagen. Gevechts vliegtuigen en stuka's opereerden ook gisteren met goede uitwerking tegen Britsche artilleriestellingen, concentraties van tanks en auto's en tegen een vliegveld aan de Arabi sche Golf. Duitsche jagers schoten in luchtgevechten 15 vijandelijke vlieg tuigen neer. Een 1.6e vliegtuig werd hoven de wateren ten Zuiden va,n Korfoe neergeschoten. Wederzijdsche luchtaanvallen. Na enkele vruchtelooze, overdag ondernomen storingsvluchten deden afdeëlingen der Britsche luchtmacht in den afgeloopen nacht een aan val op West-Duitschland. De bur- De verliezen van het Roode leger. (D.N.B.) - Het opperbevel van de weermacht deeit mede; In de zware gevechten aan het Oostelijke front werden in den tijd van 1 Mei tot 31 Aug. 1942 vooral in den Zui delijken sector door de oprukkende Duitsche troepen 56 divisies en 39 brigades van het Roode leger ver slagen. Bijzonder krachtig was het optreden van de bolsjewistische Pantserbrigades, die ter ondersteu ning van de infShterie wanhopig probeerden de oprukkende Duitsche aanvallers tegen te houden. De bolsjewieken verloren bij deze ge- duizenden pantserwagens. gerbevolking leed verliezen. In woonwijken van verscheidene plaa't- sen, vooral van Duisburg, ontston den materieele schade en schade aan gebouwen. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten werden 11 der aanvallende vliegtuigen neergescho ten. Zeven andere vliegtuigen ver loor de vijand bij vluchten naar het bezette gebied in het Westen. Lichte Duitsche bevechtsvliegtui gen hebben gisteren overdag voor den oorlog belangrijke doelen in Zuid- en Midden-Engeland en ha venwerken aan de Noordoostkust vjm. Engeland met zware bommen bestookt. Des nachts bombardeerder gevechtsvliegtuigen werven in Sun derland. Talrijke ontploffingen wer den waargenomen. Zooals in een extra-bericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten aan de Oostkust van Amerika, cp den Atlantischen Ocgaan en voor de Westkust van Afrika in zware gevechten 17 in convooi of alleen varende schepen met een gezamenlijken inhoud van 108.000 ton tot zinken gebracht. Roosevelt houdt een praatje bij het haardvuur. Het anti-inftatieprogram. STOCKHOLM, 8 Sept. (A.N.P.) In een praatje bij het haardvuur heeft Roosevelt Maandagavond, naar de Britsche berichtendienst meldt, ge zegd, dat de oorlog den Ver. Stateft in 1943 bijna 100 milliard dollar zal kosten. Na gewezen te hebbep op de ne derlagen, welke de Scfvjets lijden, verklaarde Roosevelt: „In de Mid- dellandsche Zee en in het Midden- Oosten zijn wij ons van het gevaar bewust, wij zijn echter hoopvol wat betreft dpn a'floop. Ons doel op het Europeesche operatiegebied is het offensief tegen Duitschland". Roosevelt gaf voorts zijn luis teraars de verzekering, dat zoowel in de Ver. Staten als ook in Groot- Britannië de voorbereidingen hier voor werden getroffen. De macht van Duitschland moet op de slag velden in Europa gebroken worden. Het Amerikaansche volk kan ervan overtuigd zijn, dat geen van de „vier grqote oorlogstooneelen" veronacht zaamd wordt. „Zekere belangrijke militaire besluiten" zijn genomen, welke betrekking hebben op het be gin van het offensief. Inzake zijn boodschap 'aan het congres over de stabilisatie van de kosten van levensonderhoud zeide Roosevelt, dat een onmiddellijke ac tie noodzakelijk was om „een ernsti ge binnenlandsche economische, cri sis" te voorkomen. „Wanneer ik nog twee, drie, vier of zes maanden zou wachten, zoo verklaarde hij, zou het reeds te laat zijn". Het anti-inflatie program. GENEVE, 8 September. (D.N.B.) Sam Rayburn, de voorzitter van het Amerikaansche Huis van Af gevaardigden, heeft de afgevaar digden, die niet te Washington aanwezig zijn, voor 14 Sept. a.s. op geroepen om de beraadslagingen in het congres te hervatten. Het Huis zal dan zijn standpunt bepalen ten aanzien van het anti-inflatie pro gramma van Roosevelt. Luchtgevechten boven de Fran- sche kust. (D.N.B.) - Zondagmiddag verscheeir een gemengde afdfreling Britsche vliegtuigen boven de Noord-Fransche kust. Duitsche Focke-Wulf jagers dwongen de En- gelschen tot luchtgevechten, welke zich tot boven het Kanaal op groote hoogte uitstrekten. Zes Britsche toe stellen werden neergehaald. Op 250 km ten W. van Brest werd een zevende toestel door een Duitschen verkenner neergeschoten. De weini ge Engelsche bommen, richtten slechts geringe materieele schade aas, Derde deel van slagschepen, kruisers en torpedojagers en de helft der vliegkampschepen en duikbooten verloren. BERLIJN, 7 Sept. (D.N.B.) Vol gens een door het opperbevel van de weermacht opgestelde balans der sterkte van de (Britsche vloot na drie oorlogsjaren heeft de Britsche vloot van het uitbreken van den oorlog af tot eind Augustus 1942 precies een derde van haar aantal slagschepen, meer dan de helft van haar vlieg kampschepen, bijna een derde varf haar kruisers, meer dan een derde van baar torpedojagers en veel meer dan de helft van haar duikbooten verloren. Ook de vlootafdeelingen dér do minions werden gnpotendeels vernie tigd. Zoo zijn er van het Australi sche eskader nog slechts een of twee kruisers en een paar torpedojagers overgebleven. Ook het Britsche es kader in de Aziatische wateren, dat ter verdediging van Singapore en Indië uit eenige zware eenheden was samengesteld, is vernietigd. Door deze verliezen heeft de 'Brit sche vloot haar eerste plaats in de lij der zeemogendheden moeten af staan en is, zij haar de derde plaats verdrongen. VERDUISTER GOED ZON 8 Sept. onder: 20.13 9 Sept. op: 7.03 MAAN 8 Sept. op: 4.J23 .onder: 19.18 10 September Nieuwe Maan. zal meer naar buiten optreden. Tot dusverre heeft de jeugdstorm zijn kracht gezocht in den opbouw van een goed gefundeerde basis, van waaruit verder uitgebouwd "zou kunnen worden. Om een geheel nieuwe jeugdorganisatie op nat. soc, grondslag als het ware uit den grond te stampen, daar toe was niet alleen durf noodig, doch meer nog bekwaamheid om datgene, wat men zich voor oogen had gesteld, volledig ten uitvoer te brengen. Vandaar dan ook, dat het eeniggn tijd heeft geduurd voor en aleer de „buiten wereld" iets van den jeugdstorm te zien kreeg en nog, Pu de jeugdstorm reeds eenige jaren bij het Neder landsche volk bekendheid heeft verworven, weet lang niet ieder Ne derlander wat de jeugdstorm wil. Om het Nederlandsche volk van zijn plannen voor de naaste toekomst m^dedeeling te doen, heeft de heer E. Zilver, opperhopman en waas- nemend leider van de afdeeling voorlichting, de pers een inzicht ge geven van hetgeen de jeugdstorm zich voorstelt in de komende weken te ondernemen. In het kort komt het hierop neer, aldus spr., dat de jeugdstorm zich in den komenden tijd op revolution- naire wijze zal inzetten om de ge- he'fele jeugd van Nederland voor zich te winnen en daardoor een een heid .in de jeugdgelederen te bAn- gen. De ervaring van de laatste maanden is, dat de jeugd, die zich nog niet bij den jeugdstorm aansloot, Van het Centraal Station te Amsterdam is Zaterdag een 600-tal kinderen naar Sudetenland vertrokken, waar zij door bemiddeling van den Nederlandschen Volksdienst zes' heerlijke vacantieweken zullen doorbrengen. (VNP-De Haan-Pax Holland m) De groenten- en fruitveiling Zwijn- drecht en Omstreken heeft in den loop van hét vorig j3ar tot tweemaal toe ge tracht de van overheidswege* voorge schreven maximum veilingprijzen te ontduiken. Zij beriep zich hierbij op de eigendunkelijke interpretaties van cir culaires der gróenten- en fruitcentrale. Het merkwaardige hierbij was wel, dat de conclusies, welke uit de rondschrij- vens werden getrokken, altijd in het voordeel van de bij de veiling aange sloten tuinders waren. Bij den aanvoer van spinazie ging het veilingbestuur er van uit, dat de officieele prijzen be doeld waren voor glasspinazie. De spi nazie van den kouden grond zou dus „vrij" zijn en hoogere prijzen mogen opbrengen. Bij de aardbeien paste het beter dit om te keeren. De glasaardbeien zouden vrij zijn en dus duurder geveild mogen worden en slechts voor die van den kouden grond gold de officieele prijs. Er werden dan ook prijzen vari- eerend van 52 tot 65 cent gemaakt, ter wijl aan den groothandel hoogstens 50 cent per kg berekend mocht worden. Het onderscheid' van „glas" en „lcouden grond" kennen de voorschrif ten echter in het geheel niet, zoodat hier van een opzettelijke ontduiking gespro ken kan worden. Bij de behandeling van deze zaak in hooger beroep werd evenwel opgemerkt, dat juist van een veilingvereeniging ver wacht mag worden, dat zij de voor schriften op behoorlijke wijze nakomt en niet tracht zich er aan te onttrekken. De Zwijndrechtsche veiling is dan ook tot een boete van 10.000 veroordeeld. Minister Funk te Boedapest aangekomen: (D.N.B.) - De rijksmi nister van economische zaken, Funk, is hedenmiddag op uitnoodiging van den Hongaarschen minister van fi nanciën, Remenyi-Schneller, voor een officieel bezoek te Boedapest aangekomen. In zijn gezelschap be vinden zich de gezant Cloöius en verscheidene vooraanstaande perso nen uit het Duitsche economische leven. Radiorede van den paus. (D.N. B.) - De paus heeft een radiorede voor de deelnemers aan het eucha ristische congres te Sao Paolo in Brazilië uitgesproken. Hij vermaan de de geloovigen in hijn geloof aan Christus te volharden in den schoot van het groote katholieke gezin ver- eenigd te. blijven. Als reserve. -s-GRAVENHAGE. Betreffende het verzoek van den secretaris-gene raal van het departement van op voeding, wetenschap en kuituur bescherming aan de scholen om m het uiterste geval hun medewerking bij het rooien van aardappelen, wordt het volgende bericht: Alleen als het noodig' is. Zooals in de eerste mededeeling aangaande de oogsthulp reeds werd bekend gemaakt, zal de hulp van de schoolklassen die zich daarvoor heb ben opgegeven, alleen worden inge roepen in die streken, waar het niet mogelijk zou blijken de aardappelen voor den aanstaanden winter tijdig te oogsten. Hiervoor zal dan ge bruik wordgn gemaakt van de schooljeugd uit den omtrek. Indien eens een afstand per trein of tram zou moeten worden afgelegd, zal dit zóó geregeld worden, dat de school jongens, die gedurende den geheelën dag onder leiding van een leeraar of onderwijzer blijven, niet te vroeg van huis behoeven en* omstreeks etenstijd weer thuis kunnen zijn. Dit beteekent, dat er geen verre, rei zen met de klassen ondernomen zul len worden en dat de jongens ook niet bij boeren zullen overnachten, doch gewoon thuis zullen slapen. De kosten voor eventueele vervoermid delen zullen uiteraard door de over heid gedragen worden. Organisatie van de Ned. Heidemij. De geheele organisatorische rege ling hiervan berust bij de Neder landsche Heidemaatschappij, die er voor zal zorg dragen, dat de school klassen op de plaats van aankomst zullen worden opgewacht door één harer vertegenwoordigers, die de klassen naar de oogstvelden zal brengen en aldaar op de werkzaam heden toezicht kan uitoefenen én technische aanwij zingen zal geven. De klassen blijven echter onder de leiding van den leeraar of onderwij ze*. Uiteraard behoeft er geen vrees te bestaan dat de jongens als vol wassenen zullen worden beschouwd en dat zij dienovereenkomstig fang- durigen en zwaren arbeid zullen moeten verrichten. De overheid is zich in dezen haar groote verant woordelijkheid bewust, welke yer- wel degelijk belangstelling gaat too- nen voor ons werk. Jeugdstormcolportage gaat beginnen.' Als begin van onze nieuwe werk periode "zal de jeugdstorm voor het eerst op de straten met zijn bladen „Stormmeeuw" en „Stormvlag" gaan colporteeren. Zaterdag zal in alle deelen van het land de eerste landelijke jeugd stormcolportage worden gehouden. Al het mannelijk kader, stormers. en meeuwen,, zal aan deze eerste colportage deelnemen. Het vrouwe lijk kader, de stormsters en de meeuwkes, zal tegelijkertijd mar- schen maken, zoodat het geen mensch op straat zal ontgaan dat de jeugdstorm van zich doet spreken. Wat er verder gaat gebeuren. Bij deze colportage zal het niet blijven. In tal van plaatsen van ons land zullen leeskasten worden inge richt, terwijl het tevens in de be- dbeling ligt op verschillende plei nen in stad en land zoogenaamde inlichtingententjes te laten verrij zen, waar men alle mogelijke vra gen ^betreffende den Jeugdstorm gaarne zal beantwoorden. Op de straten zullen de leden van den Jeugdstorm demonstraties geven. Men zal bijeenkomsten organisee- ren, kortom, men zal naast een kort gesproken woord de jeugd van Nederland in practische, daden laten zien wat de Jeugdstorm wil. In ver schillende bioscopen in de stad, maar ook op het platteland, zullen voor de jeug.'. filmvertooningen worden gegeven, welke voor den jongen mensch in Nederland van belang zijn. O.m. zal daar de nieu we strijdfilm van den Jeugdstorm vertoond worden. 'Ook de film, ge maakt tijdens dè sportf eesten in Deventer, alsmede de eigen smal film, genaamd „Kees van Buren", zullen op het witte doek verschij nen. Het hoogtepunt van de actie. In deze geheele propaganda-actie zit een climax, welke zijn bekroning vindt in de viering van „De dag van den ouden jeugdstorm". Deze viering zal geschieden op Zaterdag 26 Sept. en wel in alle plaatsen 'waar een afd. van den Jeugdstorm is, met als middelpunt Arnhem, zoo als men wellicht weet de bakermat van den Jeugdstorm. In 1934 werd n.l. in Arnhem de Jeugdstorm off- cioel ongericht. De Jeugdstorm telt thans ruim 18000 leden en met deze kern van de Ned. jeugd zullen eens alle jon gens en meisje van Nederland voor den nieuwen tijd worden gewonnen. antwoordelijkh,eid zij alleen aan vaardt in de wetenschap, dat op de ze wijze de geheele oogst veilig kan werden binnengebracht en dat daarmede de aardappel voorziening voor ons volk voor dezen winter is verzekerd. Buiten kader van gebruikelijk landbouwverlof om. Er wordt voorts nog de aandacht op gevestigd, dat, indien door de overheid een beroep op deze school klassen zal worden gedaan, dit ge schiedt buitèn het kader van het hier en daar gebruikelijke land bouwverlof om. Verzoeken om land bouwverlof of oogstvacantie voor leerlingen, die. op eigen bedrijf of in den omtrek de noodzakelijke land- bouw-werkzaamheden kunnen ver richten, behooren dan ook niet bij het bureau Oogsthulp van het de partement van opvoeding, weten schap en kuituurbescherming te worden ingediend, doch moeten nog steeds gericht worden tot dezelfde instantie als in voorgaande jaren. De aanmeldingen van leerkrachten en leerlingen bij het bureau Oogsthulp worden uitsluitend beschouwd als de laatste reserve, waarop de over heid in-uiterste noodgevallen een, beroep zal kunnen doen. Ten behoeve van het werk op den akker worden voor deze jongens vele klompen beschikbaar gehou den, die na afloop der werkzaamhe den hun eigendom blijven. Ook krijgt iedere jongen, die in dit ver band heeft meegeoogst, aan het ein de der week 10 kg aardappelen mee naar huis. In de geweldige botsing van. wereldrijken, welke wij op het oogenblik beleven, speelt de heer schappij ter zee een rol van niet te onderschatten beteekenis. Dit is dui delijk, want de strijd wordt uitge vochten oyer een groot deel van de wereld. Ook oceanen zijn tiet slag veld blijven vormen, al heeft de vliegtuigtechniek bewezen, dat zij glansrijk in staat is de hindernissen der breede wateren te overwinnen. En dan gaat het op de zee nog niet eens alleen en uitsluitend ja, wel-, licht zelfs niet in de eerste plaats om het vernietigen van vijandelijke oorlogsschepen. De strijd ter zee heeft een anderen inzet, want de heerschappij over de golven betee kent: vrijheid voor de eigen schepen en bemoeilijking van de vijandelijke scheepvaart met haar. mogelijkheden van troepen-, oorlogsmateriaal- en levensmiddelentransporten. Ieder zal inzien, dat het zeever voer voor Engeland en Amerika een punt van vitaal belang een kwes tie van te zijn of niet te zijn be duidt, waarbij men ook dient te den ken aan de bgoodnoodige hulp aan de Sovjet-Unie, welke noodzakelijk is dm het front in het Oosten te handhaven. Anders staat het te dien opzichte met Duitschland. Het Vier jarenplan en de intusschen verover de grondstoffen- en levensmiddelen bases hebben het onafhankelijk ge steld |n de zee. Wat echter aller minst inhoudt, dat de Almogendhe den zich op de zeeën niet doen gel- dén. Engeland en Amerika hebben pijnlijk het tegendeel ervaren. De controle en de uitschakeling van de vijandelijke oorlogsscheepvaart en. koopvaardij in bepaalde zeegebieden doör de Duitsche duikbooten is voor de Geallieerden een even smartelijk als onloochenbaar feit. De Royal Oak, Courageous, Ark Royal, Barham en Eagle hebben de feillooze trefkracht der torpedo's ervaren. De Duitsche duikboot, die telkens opnieuw in staat blijkt haar zwaarte punt in den strijd plotseling te ver leggen en dientengevolge over een verrassende en voor den vijand doo- délijke actie-radius beschikt, heeft zich wederom geopenbaard als een machtig wapen, dat evenals de schitterende capaciteiten van com mandanten en bemanningen den ■tegenstanders een onverholen respect inboezemt. v. d. A. 's-GRAVENHAGE, 7 Sept. Het SS- Ersatzkommando deelt ons mede, dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kun nen vervoegen teneinde gekeurd te worden: 15 Sept. '42 10 uur Rotterdam: Deutsches Haus; 16 uur Tilburg Werkliedenvereeniging, Tuinstr. 68; 16 Sept. '42 10 uur Den Bosch: hotel Noord-Brabant, Markt 45; 16 uut' Eindhoven: Huis Maria, Kruis straat; 17 Sept. '42 10 uur Roermond: N.S, D.A.P., Swalmerstraat 1; 16 uur Arnhem: Weberstraat 16b. 18 Sept. '42 10 uur Hengelo: Deut sches Haus; 16 uur Zwolle: school Turfmarkt. 19 Sept. '42 10 uur Assen: dienst gebouw. Vaart 16; 14 uur Groningen* Concerthuis, Poelestraat. 20 Sept. '42 10 uur Leeuwarden: 1 Huize Schaaf, Breedstraat. 21 Sept. '42 10 uur Amsterdam* school lepenweg 13; 16 uur Utrecht: Wehrmachtheim, Mariapl. 22 Sept. '42 10 uur Amersfoort: dienstgebouw Kapelweg. 23 Sept. '42 10 uur den Haag: café Den Hoüt, Bezuidenhoutscheweg. Termijn inlevering eieren. - Da termijn, waarin het verplicht te leveren aantal eieren moet Worden geleverd door de houders van pluim vee, die geen voedèrtoe wij zing ont vangen, is thans verlengd tot 20 Sep tember 1942. Na den omsingelingsslag in de groote Don-bocht Bolsjewistische gevangenen in een kamp midden in de Donsteppe na de succesvolle beëindiging van den omsingelingsslag hij Kalatsch Qrbis-Holland-PK Jesse-Pax Holland m De eerste vrijwilligers van het Neder landsche Legioen met het IJzeren Kruis 1ste klasse. Voor de bijzondere wijze; waarmede 'zij zich bij de laatste ge vechten aan het Oostejijk front hebben ingezet, is aan een aantal vrijwilligers van het Nederlandsche Legioen het IJzeren Kruis uitgereikt Fellinaa-SS PK Brantsen*Pas HollanJ pi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1