Uleuwe kiiitesteliiiiei bij Stalingrad genomen. DAGBLAD VOOR Japan za!, zoo noodig, een honderdjarigen oorlog voeren, Churchill legt verklaringen af in het Lagerhuis. Binnenkort rundvet op bon 48. De schoenen worden goedkooper AIKMAARSCHEEDITIE, Bij den strijd om Noworossisk bijna 7000 gevangenen gemaakt. De oorlog in de lucht. De oorlog zal niet eindigen, voor een dér partijen vol komen verslagen is. f 100.000.- boete voor filiaalzaak. BONNEN-NIEUWS Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Kijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3330, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.10 per m.IVI., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3j/2 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de tJitg. 'N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 211 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Woensdag 9 Sept. 1942 Groofe oorlogsbuit' viel in Duitsche banden. v HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 8 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: In de zware gevechten, om de land- en zeevesting Noworossisk werden hij buitengewoon thooge, bloedige verliezen van den vijand tot dusver 6758 gevangenen ge maakt. Behalve een grootq hoeveelheid oorlogsmateriaal werden volgens de op het oogenblik ontvahgen berich ten 14 tanks, 90 stukken geschut van allerlei soort, een panfsertrein en verscheidene schepen buitgemaakt. Irt het gebied van Noworossisk wor den nog gevechten geleverd met vijandelijke groepen, die verbitterd verzet bieden. Jachtkruisers be stookten in aanvallen in scheervlucht het colonneverkeer der bolsjewisten op den kustweg ten Z.O. van de stad. Aan de Terek werden bij een ver- geefschen tegenaanval van den vijand van 100 bolsjewistische tanks er 65 vernietigd. Jachtvliegers scho ten van aanvallende vijandelijke 'vliegtuigformaties 27 vliegtuigen neer. In het vestinggebied van Stalin grad namen Duitsche troepen in weerwil van hardnekkig verzet nieuwe hoogtestellingen. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen en vliegende artillerie steunden de gevechten van het leger. De brug gen over de Wolga ten Z. van de stad werden overdag en 's nachts gebombardeerd. In den centralen sector van het O. front vonden slechts plaatselijke ge vechten plaats. Aan het omsiijgelingsfront van Leningrad werden verscheidene vijandelijke aanvallen, deels in een tegenaanval, met steun van de lucht macht afgeslagen. De bolsjewistische luchtmacht* ver loor op 6 en 7 Sept. in luchtgevech ten waaraan ook Italiaansche, Kroa tische en Hongaarsehe jagers deel genomen hebben, 125 en door lucht doelartillerie 40 vliegtuigen. Drie andere toestellen werden .op den grond vernield. Vijf eigen viiegtui- eng worden vermist. BERLIJN^. 8 September. (D.K.B.) Gisteren heeft de Britsche lucht macht verscheidene jachtaanvallen op het bezette gebied in het westen gedaan. Naar het D.N.B. van bevoeg de zijde verneemt, belette de waak zaamheid van Duitsche jagers en afweergeschut den vijand op bijna alle plaatsen dieper in J^et land bin nen te dringen. Meestal moesten de vijandelijke vliegtuigen reeds in het kustgebied omkeeren. Bij een grooter opgezette aan- valspoging van een gemengde Britsche formatie op Nederlandsch gebied beletten de Duitsche jagers den vijand zijn bommen te richten, zoodat de aanval geen militair resultaat had. Volgens de totdus- verre ontvangen berichten werd een Spitfire in een luchtgevecht neergeschoten. De Engelsche luchtaanval op Rouaan. Be Parijsche bladen berichten over ket bombardement van Rouaan door de Britsche luchtmacht. Totnutoe 140 dooden en 400. gewonden onder de burgerbevolking geteld, "iet alleen zijn talrijke woningen vernield, doch ook scholen, pensio n-aten en kloosters zijn getroffen. Baar de bommen des ochtends voor meerencteel op woonwijken neerkwamen, is, naar de bladen mel- In Noord-Afrika plaatsten Duit sche gevechtsvliegtuigen voltreffers op concentraties van vijandelijke tanks en auto's, alsmede op vliegvel den, ten Zuiden van Alexandrië en in het'gebied van Suez. Bij vluchten boven de bezette ge bieden in het Westen en bij enkele storingsaanvallen overdag op West- Duitschland werden 3 Britsche vlieg tuigen neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Britan- nië bestookte de luchtmacht in den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke installaties in Oost-Enge- land met bommen van zwaar kali ber. De geallieerden op Nieuw Guinea. Hun situatie wordt slechter. STOCKHOLM, 8 Sept. (D.N.B.) Radio New-York heeft heden een bericht van United Press verspreid, volgens hetwelk de toestand der ge allieerden op Nieuw-Guinea sléchter 'is geworden. De Japanners, zoo wordt gezegd, zijn in opmarsch naar Port Moresby. In een ander bericht van Radio New-Yo'rk wordt toege geven, dat hét den Japanners gelukt is terrein te winnen in het gebied van Kokoda en Miola. Het communiqué uit het hoofd kwartier van Mac Arthur bevestigt volgens den omroep te Canberra, dat de geallieerde strijdkrachten op Nieuw-Guinea zijn teruggeworpen door de Japansche troepen, die bij Kokoda zijn opgedrongen tot de voorste verdedigingslinie. Voorts meldt het legerbericht van Mac Ar thur, dat 26 zware Japansche bom menwerpers een aanval op Port Mo resby hebben gedaan. In tegenstel ling tot de laatste overwinningsbe- richten van het Z.O. van Nieuw-Gui nea wordt nog medegedeeld, dat Ja pansche vlootstrijdkrachten Zondag en Maandagnacht geallieerde stellin gen in de Milnebaai hebben bescho ten. V Amerikaansche steunpunten op de Galapagos eilanden. - (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft *de Amerikaansche mi nister van buitenland-sche zaken, Huil, verklaard, dat de Vereenigde Staten met goedkeuring van de re geering van Ecuador militaire steun punten op de Galapagos eilanden hebben gevormd. den, het aantal vrouwen en kinde ren, dat door dezen aanval gedood werd, bijzonder groot. Er is geen object van militair belanggetrof fen. Deze aanval heeft in Rouaan en in Normandië een onbeschrijfelijke verontwaardiging gewekt. Britsche luchtaanvallen bij Le Havre. BERLIJN, 9 Sept. (D.N.B.) In de vroege middaguren van gisteren heeft een gemengde formatie Brit sche vliegers een aanval ondernomen op het kustgebied bij Le Havre. Ter stond opgetreden Duitsche afweer met jagers en geschut verhinderde den binnenvliegenden vijand 'een volledig effect te bereiken, zoodat de enkele neergeworpen bommed slechts onbelangrijke schade veroor zaakten. Er kwamen hardnekkige luchtge vechten tot ontwikkeling, in den loop waarvan de Duitsche jagers de En- gelsche formatie uiteendreven en de ter begeleidende bescherming mee vliegende jagers tot den strijd dwon gen. Binnen zeven minuten werden acht aanvallers neergeschoten. Zij stortten allen, deels reeds in de lucht brekend, in zee. Een negende Britsche machine werd bij Brest neergeschoten. Bovendien werd van twee laat in den middag op zeer groote hoogte naar Duitsch gebied gevlogen Britsche toestellen één van het type Moskito tijdens een lucht gevecht neergeschoten. Bommen op Stalingrad. Een telegrafisch overgebrachte foto van een der hevige bombardementen op Stalingrad, dat dag en nacht door de Duitsche luchtmacht wordt bestookt. (Transatlantic-Recla-Pax Holland tn) "De Duitsche opmarsch in het Kaukasusgebicd wordt door geen hindernis gestuit. De bolsjewisten hebben de brug laten springen, zoodat de rivier in het gebergte op een ondiepe plaats moet worden overgestoken. (PK Schütze-PBZ-R-P H m) TOKIO, 8 Sept. (D.N.B.) In de Hotsji Sjimboen publiceert de pers chef van het Japansche leger, kolo nel Jahagi, een artikels waarin hij zegt: „Daar de vijandelijke landen een langdurigen oorlog schijnen te bepleiten, behoort hét Japansche volk Tojo dankbaar te zijn, omdat hij met beslistheid heeft verklaard, dat Japan zoo nöodig een honderd jarigen oorlog zal voeren. Bij den tegenwoordigen stand van weten schap en techniek is het in den Ja- panSch-Amerikaanschen oorlog on mogelijk, door een enkelen slag tot een beslissing te komen. Om geogra fische redenen is een iergelijke be slissing piet gemakkelijk te berei ken. Indien de Ver. Staten met hun geheele gewapende macht Japan tot een beslissenden slag zouden uitda gen, zou Japan.dat oprecht toejui chen. De Amerikaansche regeering schijnt echter van plan te zijn, pas over een paar jaar, wanneer haar geheele wapeningsprogramma vol tooid is, een algemeen tegenoffensief te ondernemen. Op het oogenblik schijnt zij zich tevreden te stellen met. het verkrijgen van steunpunten voor een dergelijk groot offensief Onder deze omstandigheden behoort Japan niet alleen tegenmaatregelen voor te bereiden, maar den vijand voor te zijn, zonder 'op hem te wach ten. De oorlog kan nog vele jaren duren, maar de economische positie van Japan is onaantastbaar". Voorts schrijft Jahagi: „Hef Chi- Critiek op Roospvelts praatje bij het haardvuur. „Hij laat thans zijn masker vallen". BERLIJN, 8 Sept. (DNB). De di plomatieke correspondent van het DNB schrijft hetgeen Roosevelt in zijn jongste praatje bij het haard vuur aan zijn eigen volk en aan de wereld heeft gezegd is naar de mee-' ning van politieke kringen alhier niet van beslissende fbeteekenis. Voor het beoordeelen van den toe stand zou veeleer het feit kunnen dienen» dat de president in korten tijd zijn aantal redevoeringen heeft meenen te moeten verhoogen. Dit feit moet ongetwijfeld beschouwd worden als een symptoom voor de om zich heen grijpende ongerustheid onder het Amerikaansche volk. Het moet inderdaad-' opvallen, dat de man, die ^ijn geheele politieke doel stelling wilde afleiden uit de nood zakelijkheid om een pahache"\te vin den tegen de kuiperijen -van de z.g. dictators, thans geen andere moge lijkheid meer ziet dan het gebrui ken van dictatoriale maatregelen, die ver uitgaan boven hetgeen hij totdusver bij de mogendheden van de orde meende te moeten veroor- deelen. Hij laat thans zijn masker vallen en vertoont zijn ware ge zicht, n.l. het gezicht van een tyran, die alle grondwettelijke vrijheden van zijn land met voeten treedt. Wat hij zijn volk in het vooruitzicht heeft gesteld, blijkt bij nader inzien niets anders te zijn dan een bittere pil, waarvoor de bestanddeelen ge nomen schijnen te zijn uit de nala tenschap van Churchill, omdat ook deze niets anders zijn dan „zweet, bloed en tranen". De politieke en militaire aanwijzingen, welke de president als lichtpunten voor zijn volk opsomde, zullen niets anders blijken te zijn dan dwaallichten. Hoe men er in Berlijn over denkt. Het voornaamste wat men in Ber lijn aan Roosevelts praatje ^ontlee- nen kan is, dat de Ver. Staten naar de grootste economische catastrofe der geschiedenis gaan, welker ge volgen nog in 't geheel niet te over zien zijn. Roosevelt heeft het groot ste gevaar inflatie en vernieti ging der normale productiebronnen door een overdreven georganiseerde oorlogsbewapening ingezien en ïteesche conflict is de eigenlijke oor zaak van het Japansch-Amerikaan- sche conflict. Maar zelfs, indien de Ver. Staten, Engeland en Tsjoeng- king thans zouden voorstellen Japan te belasten met de regeling der Chi- neesche aangelegenheden, op grond van een compromis, zou dat geen. aanleiding tot beëindiging van het conflict zijn, want het Japansche volk heeft thans grootere verwach tingen omtrent het oorlogsdoel. Bo vendien is er geen enkel land meer, dat zou kunnen bemiddelen en daar om zal de oorlog niet ophouden' voor een der partijen volkomen versla gen is". VERDUISTER GOED! ZON 11 Sept. onder: 20.06 12 Sept. op: 7.08 MAAN 11 Sept. op: 7.48 onder: 20.37 17 September Eerste kwartier. Willkie bij Menemendzjogloe. - (D.N.B.) De Turksche minister van buitenlandsche zaken, Menemendz jogloe, heeft vandaag Wendell Will kie ontvangen voor een bespreking, die twee uren duurde. Prijsopdrijving van kruidenierswaren. De N.V. Andre van Hilst te Waalwijk, welke 33 kruideniersza ken exploiteert, heeft in 1941 her haaldelijk. kruidenierswaren te duur verkocht. Soms werden bepaalde goederen zonder eenige aanleiding in de filialen duurder verkocht dan voorheen, in andere gevallen is een artikel, meer in prijs verhoogd dan de stijging van den inkoopprijs ver oorloofde. De ernstigste overtredin gen zijn echter begaan, doordat ar tikelen van ouden en goedkoopen voorraad verkocht zijn tegen den prijs, welke nieuwe, duurder inge kochte goederen mochten kosten. Er was een geraffineerd systeem uit gedacht, waarmede men hoopte ont dekking van den laatsten vorm van prijsopdrijving te voorkomen. De directie gaf nl. het personeel voor den vorm aanwijzingen, die geheel in overeenstemming waren met de voorschriften. Zij wist echter, dat deze instructies ,in de praktijk on uitvoerbaar Waren. De circulaires waren echter even zoovele schrifte lijke bewijzen, dat de N.V. de hand hield aan de voorschriften en moes ten dan ook dienen dm controlee- rende opsporingsambtenaren zand in de oogën te strooien. De N.V. heeft zich bij de behan deling van haar zaak niet ontzien de mogelijkheid van incidenteele onge oorloofde prijsverhooginjen in de filialen open te laten. Het was dan eventueel gebeurd tegen de orders van de directie in en het te veel ont- vangene zou door het personeel te eigen bate zijn aangewend. Deze on gefundeerde poging tot verweer heeft op de berechtende instantie uiteraard een zeer slechten indruk gemaakt. Het feit, dat bovendien de administratie onvoldoende was, pleitte verder al evenmin in het voordeel van de N.V. als het raffi nement, waarmede men getracht had ontdekking te voorkomen. Hoe wel de prijsovertredingen in deze zaak steeds een centenkwestie wa ren, moet het bedrag der onrecht matig verkregen wjyjist, gezien de vele artikelen, die gevoerd werden en den grooten omzet daarvan, toch zeer aanzienlijk zijn geweest. In hooger beroep is de N.V. van Hilst dan ook door het hoofd van de prijsbeheerscihng tot een boete van f iOO.OOO veroordeeld; terwijl be kendmaking van het vonnis tevens is gelast. Nog geen mededeelingen over Indië, STOCKHOLM, 8'Sept. (D.N.B.) Na een reces van vier weken is het Engelsche parlement vandaag bijeengekomen. Het Lagerhuis vergaderde, liaar de Britsche be richtendienst meldt, om een alge meen verslag van den minister president over den oorlogstoestand en zijn bezoek aan Moskou en het „Midden-Oosten" aan te hooren. Vragen beantwoord. Churchill heeft in het Lagerhuis een aantal vragen beantwoord. Om te beginnen corrigeerde hij een ver klaring, op 13 Juni door hem afge legd over het aantal Britsche pant serwagens, dat in den slag in Libye verloren was gegaan. Dat hij toen het getal van 230 pantserwagens noemde, zoo zeide hij, was het ge volg van een „gebrekkig telegram". In een-week tijds zijn „ongeveer 200 pantserwagens" verloren gegaan. Vcrorts beantwoordde Churchill yra- gen over de instelling van een me daille van verdienste vooropvaren den der koopvaardijvloot en over de uitwisseling van leden der Engelsche en Amerikaansche weermacht jn den vorm van bezoeken. De militaire toestand. Churchill gaf toe, dat de scheeps- verliezen der geallieerden „nftg zeer ernstig" zijn. Voor den tijd van Juli tot begin Sept. meent Churchill vergeleken met de voorafgaande maanden bepaalde „verbeteringen" vexiangt daartegen categorische vol machten. Het wetsontwerp, waarop hij zich hierbij beroept, is ontwor pen door den reeds uit den eersten wereldoorlog bekenden Baruch. Wanneer het Roosevelt zou geluk ken, volgens deze voorstellen te werk te gaan, zou zulks de uitleve ring van het geheele bedrijfsleven der Ver. Staten aait het Jodendom beteekenen, dat met behulp van bij zondere wetten van den president de leiding over het Amerikaansche be drijfsleven in handen wil krijgen en darmede 't géheele Amerikaan sche oorlogsapparaat tegen de mach ten der ordening zou willen gebrui ken. In Berlijn ziet men deze ontwik keling met belangstelling tegemoet. Men acht Roosevelt niet den man, die het gevaar eener ineenstorting van het Amerikaansche bedrijfsle ven kan tegenhouden. Men is er zelfs van overtuigd, dat het Ameri kaansche bedrijfsleven binnen af- zienbaren tijd een geweldige ineen storting zal beleven, als gevolg waarvan er een sociaal-revolutionai re ontwikkeling zal ontstaan van een BPS ongekende afmeting. te kunnen constateeren. Hij meende, dat er geen reden bestaat om te ver onderstellen, d»t men „niet over'de middelen bescliikt om een overwin ning te behalen, vooropgezet, dat Gx;oot-Bi-itannië en de Vei'. Staten hun uiterste krachten inspannen". Met betrekking tot zijn bezoeken aan het Midden-Oosten en de Sov- jet-Urye vei'klaarde Churchill, dat de daarbij behaalde resultaten „thans nog geheim zijn, doch later eenige moeite en kosten wel zouden ïechtvaardigefi". Voordat ik Enge land vei'liet, zoo vervolgde de En gelsche premier, was de positie van het leger in de woestijn en van de troepen in Egypte niet geheel bevre digend.' Het was hem duidelijk ge weest, dat er „drastische verande ringen in het hoofdkwartier noodig waren". Auchinleck heeft zelf ver zocht hem met verlof te zenden, doch hij zal later zijn diensten weer beschikbaar stellen. De invasiepoging bij Dieppe. Churchill heeft ook gesproken over de invasiepoging bij Dieppe. Hij bestempelde deze als een „harde en woedende botsing" en gaf als zfjn meening te kennen, dat dergelijke botsingen in het verloop van dezen oorlog waarschijnlijk steeds talrijker zullen worden. Toen er later een vraag gesteld werd over hetzelfde onderwerp, weigerde Churchill ge gevens over de Engelsche verliezen bij Dieppe te verstrekken. Jn zijn rede maakte Churchill voorts nog bekend, dat de Engel sche regeering aan de regeering van Australië den Britschen krui ser „Shrugshire" als vervanging voor den verloren geganen kruiser „Canberra" heeft aangeboden. Austalië heeft het aanbod aange nomen. in tegenstelling tot de Amerikaansche publicaties be weerde Churchill, dat de produc tie van nieuwe koopvaardijschepen in de Ver. Staten het aantal dei- getorpedeerde vaartuigen over treft. Nog geen verklaring over Indië. Naar de Engelsche nieuwsdienst voorts meldt, heeft Sir Stafford Cripps in het Lagerhuis bekend ge maakt, dat de minister-president in de volgende zitting een verklaring over Indië zal afleggen. Er zal niet terstond een debat over "Indië op volgen. Dit kan pas gehouden wor den, wanneer het Lagerhuis na een nieuw kort reces weer zal zijn bij eengekomen. 's-GRAVENHAGE, 8 Sept. Op de bonnen „48" van de boter- kaart en van de vetkaart, welke geldig zullen zijn gedurende het tijdvak van Vrijdag 25 Sept. tot en met Dinsdag 6 Oct. 1942, zal desgewenscht rundvet ver krijgbaar zijn. Per tweetal bon nen zal men 200 gram rundvet kunnen betrekken. Zij, die rundvet wenschen te ont vangen, dienen de genoemde bon nen bij hun slager in te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs, in het tijdvak van Woensdag 9 tot en met Zaterdag 12 September 1942. Zij, die gedurende bovengenoemd' tijdvak bon 48 niet bij hun slager hebben ingeleverd, kunnen daarop geen rundvet betrekken, doch uit sluitend de artikelen ter verkrijging waarvan deze bon nader zal worden, aangewezen. De aandacht wordier op geves tigd, dat het afleveren van het rundvet eerst is toegestaan met in gang van 25 Sepember 1942. Nog eens de taptemelk, 's-GRAVENHAGE, 8 Sept. Aange zien gebleken is, dat ter zake zeer veel misverstand bestaat, wordt exs van bevoegde zijde nogmaals de aandacht op gevestigd, dat geduren de het tijdvak van Zondag 6 Sept, tot en met Zaterdag 12 Sept. 1942 de bonnen „reserve 1—49" van de bon kaart voor voedingsmiddelen, welke is uitgereikt aan personen van 2t jaar en ouder, alsmede de bonnen „reserve 2-49" van .de bonkaart, welke is uitgereikt aan personen vaij* 14-21 jaar, elk recht geven op het koopen van 1 o/4 liter tapte- of kar nemelk of een hoeveelheid consump- tiemelkproducten, waarin 13/4 liteï tapte- of karnemelk is verwegkt. Bij het koopen van uit taptemelk of karnemelk bereide gortpap zullen in verband hiermede in den vervol ge behalve gortbonnen tevens dg noodige bonnen voor'taptemelk moe-" ten worden afgegeven. 's-GRAVENHAGE, 7 Sept. Tot nu to? heerschten er vrij zonderlinge toestan den op prijzengebied in den schoenen- handel. Zoo kon het gebeuren, dat een luxe schoentje, dat voor 25 was in gekocht, voor 70 werd geëtaleerd en ook verkocht. Maar ook op het terrein van het minder modieuze schoeisel kwamen misstanden, voor, welke en ergieke bestrijding behoefden. Welis waar bestond het voorschrift, dat da winkeliers in geld op eenzelfde paar schoenen niet meer mochten verdienen dan voor 9 Mei 1940, maar in *de prac- tijk kwam daar niet veel van terecht, daar de steeds wisselende modellen en kwaliteiten een vergelijking uiterst moeilijk maakten. Wel; werd tegen .enkele prijsknoeiers, die het heel bar maakten, streng opgetreden, maar velen, die in werkelijkheid te hooge prijzen vroegen, bleven buiten schot. De nieuwe regeling (welke in de Staatscourant van 7 September 1942 ge publiceerd is, zal er ongetwijfeld toe leiden, dat de prijzen voor schoeisel lager worden. In deze regeling worden de marges vastgesteld, welke de winke liers berekenen mogen, zoodat thans aaiï de hand van de inkoopfacturen op een voudige wijze de prijzen gecontroleerd kunnen worden. In deze regeling zijn alle soorten schoeisel begrepen, behalve klompen, waarvoor reeds vroeger prijzen zijn vastgesteld. Indien het thans voorkomt, dat voor een eenvoudig paar schoenen, sandalen of pantoffers een te hooge prijs gevraagd wordt, kan snel en afdoende worden in gegrepen >.om aan deze ongewenschte praktijken een einde te maken. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN NEDERLAND. 's-GRAVENHAGE, 8 Sept. Giste, ren overdag heeft de Brit getracht boven Nederlandsch gebied te vlie gen. Tengevolge van den luchtaf weer slaagde hij er niet in zijn bom men te richten. Onder de burgerbe volking' vielen 14 dooden. Acht per sonen werden zwaar en enkelen licht gewond. Voorts werd eenige materieele schade aangericht. f/:-*; ftjkü Waar het machtige Duitsche U-boot, wapen wordt gesmeed. Een kijkje op een der werven, waar de onderzeeërs in serie-bouw worden vervaardigd en van itaoal toQcen PK Weber-E St-P H m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1