DAGBLAD VOOR RECHT Beheerscheiede bHitepiitei bij Sialism! stormeatierbaiüi ichbcl Het middagmaal belangrijker iwspel RUM i AIXMAARSCHE ian sterke RT blliti zIlBli v Huishoudzeep, Bonnen „370 en 371 alg" samen inleveren. u Deie courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooruitbetaling voor Alkmaar ƒ.2.10; franco door het geheels Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M„ minimum 14 m.M. 1.40, elke 3i/2 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 212 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Donderdag 10 Sept. 1942 Sept., 8 uur (TREDEN chansonnier angementen 1.75 September if AM kesff altf? llïe.rt aker^ Lensden DENEN EN De Bilt. ieuwersluis. Amsterdam. Duurstede. losito. ERWIJK. ER. HJIHJIIUJJIDIIË' A Duitsche troepen aan de Wolga. Duitsche pantser-verkenningswagens hebben ver, vooruit snellend de Wolga-. bereikt. In een enkelen dag rukten de Duitsche eenheden van het groote bruggenhoofd aan den Don naar hier opT (PK Heine-DV-R-P H m) Meer dan 1000 gevangenen bij Noworossisk gemaakt. Sovietaanvallen bij Leningrad mislukten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 9 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: „Bij het stormenderhand nemen van een beheerschende hoogte ten Z.O. van Noworossisk zijn meer dan duizend gevangenen gemaakt en 27 stukken geschut, een ge pantserde trein en véél ander oorlogsmateriaal buitgemaakt. Voor de kust van de Zwarte Zee hebben gevechtsvliegtuigen een transportschip van 500 ton tot zin ken gebracht. Aan de Terek heeft de vijand bij vergeefsche aanvallen achttien pantserwagens verloren, In het vestinggebied van Sta- lingrad braken pantsertroepen door hardnekkig verdedigde vij andelijke stellingen en namen in verbitterde ge/echten onmiddel lijk tèn W. van Stalingrad gele gen beheerschende hoogten. Ge durende den nacht werden de stad en Sovetvliegvelden ten O. van de Wolga gebombardeerd. Ten Z.W. van Kaloega zijn her haalde plaatselijke, aanvallen van den vijand afgeslagen. Het aantal pantserwagens, dat in dezen sector sinds 11 Augustus vernield is, is tot boven de duizend gestegen. In het gebied van Rzjef vonden ook gisteren geen groote gevechts handelingen plaats. Van 30 Juli tot 6 September zijn door het leger en de luchtmacht 2126 Sovjet-pantser- wagens vernietigd. Aan het omsingelingsfront van Leningrad mislukten de weinige vijandelijke aanvallen. Op het La- dogarneer werden 3 Sovjetkanon- neerbooten door bomtreffers zwaar beschadigd. In het hooge Noorden hebben gevechtsvliegtuigen een luchtbasis aan de^Baai van Kola en het havengebied - van Moermansk aangevallen. Jachtvliegers schoten in dit gebied 26 vijandelijke vlieg tuigen neer zonder zelf verliezen te lijden. De Sovjetluchtmacht heeft giste ren in luchtgevechten met Duitsche en Kroatische jagers erj door lucht doelgeschut 137 vliegtuigen verlo ren. Vier Duitsche vliegtuigen wor den vermist^ Wederzijdsche luchtaanvallen. Bij vluchten naar het bezette ge bied in het Westen en bij enkele overdag ondernomen storingsvluch,- ten boven West-Duitschland werden in luchtgevechten 10 'Britsche vlieg tuigen neergeschoten. In den loop van den nacht hebben formaties der Britsche luchtmacht Z.W.-Duitsch- gebied aangevallen. De burgerbe volking leed verliezen. Vooral in woonwijken ontstonden materieele schade en schade aan gebouwen. VERDUISTER GÓED ZON 10 Sept. onder: 20.0 8 11 Sept. op: 7.06 MAAN 10 Sept. op: 6.37 9 onctar: 20.13 10 September Nieuwe Maan. UilJ IJJUJJJJJjlIff Italiaansche verlieslijst. De verliezen in Augustus. ROME, 9 Sept. (Stefani.) Het Ita liaansche hoofdkwartier deelt mede, dat de verliezen, geleden in Augus tus aan de verschillende fronten zijfi: leger en militie Egyptische front 508 dooden, 893 gewonden, 5956 vermist. Russische front, elfde lijst, 280 dooden, 947 gewonden, 105 vermist. Front op den Balkan 295 dooden, 387 gewonden, 31 vermist. Marine 39 dooden, 143 gewonden, 109 vermist. Luchtmacht 52 dooden, 85 gewonden en 104 vermist, Volgens de tot dusverre ontvangen, berichten zijn drie der aanvallende bommenwerpers neergeschoten.* Van 26 Augustus tot 8 September heeft de Britsche luchtmacht 252 vliegtuigen verloren, waarvan 120 boven de Middèllandsche Zee en in Noord-Afrika. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Engeland 59 Duitsche vliegtuigen verloren. Gevechtsvliegers hebben overdag en des nachts wapenfabrieken en militaire installaties aan de zuidkust van Engeland en in midden- en Oost-Engeland aangevallen. Een Britsch motorschip van 300 ton werd door bomtreffers tot zinkeh ge bracht". Een geheim bevel der Sovjets. Duitsche soldaten moes- ten vergiftigd worden. BERLIJN, 9 Sept. (D.N.B.) Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: Majoor Milif Smirnofl: heeft,, voor den plaatsvervangencren volkscom missaris van binnenlandsche zaken een geheim bevel geteekend, „waar uit weer eens de methoden van de bolsjewistische oorlogvoering blijkt. Dit bevel, dat onlangs door de Duitsche troepen is buitgemaakt, bevat nauwkeurige aanwijzingen over de wijze, waarop Duitsche sol daten in het achterland door gif vermoord moeten worden. Het ge heime bevel draagt het nummer 877 en luidt als vólgt: Voor succesvolle acties in het achterland van den, vijand is de toe passing van sterk werkende vergif ten voor massavergiftigingen van groote beteekenis. Als gift'wordt u arsenicum toegestuurd verborgen in lucifersdoosjes. In deze doosjes zit een. dosis vergif van tekens een gram onder een dubbele bodem. Daarboven liggen de lucifers. Deze dosis arsenicum is voldoende voor het vergiftigen van tien man. Bo vendien wordt arsenicum verstrekt in gelatinecapsules in een dosee ring van twêe gram, voldoende voor het vergiftigen vqn 18 man. Voor uwe troepen ontvangt u 8 lucifers doosjes en 15 gelatine-capsules. Deze hoeveelheid moet zoo worden uit gereikt, dat het gif daar wordt over handigd, waar de toepassingsmoge lijkheid gewaarborgd is. Hiervoor komen in aanmerking vrouwen) koks, keukenpersoneel en personèn, die toegang hebben tot de levens middelen". Uitgaande van den Nederlandschen Volksdienst zijn dezer dager ruim 180 kinderen uit Groningen naar Egmond aan Zee vertrokken, waar zij gedurende zes weken zullen vertoeven. Het vertrek uit Groningen 1 VNP-Folkers-Pa* Holland m MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 10 Sept. He denavond van 19.05 tot 19.20 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum I in de serie Brandende Kwesties over het onderwerp: „Een slotwoord over de jeugd". Credietvari een milliard pond aangevraagd. Lagerhuis keurt het goed. STOCKHOLM, 9 Sept. (A.N.P.) De Britsche minister van financiën Kingsley Wood heeft, naar de En- gelsche berichtendienst meldt, in het Lagerhuis een nieuw crediet aange vraagd van een milliard pond ster ling, waarbij hij verklaarde, dat daarmede de Britsche totale schuld sedert het uitbreken van den oorlog tot 11 milliard pond sterling stijgt. De dagelij ksche oorlogskosten van Engeland in de laatste weken bedra gen naar Kingsley Wood verder zei- de, gemiddeld 121/4 millioen pond, hetgeen vergeleken met Juni een stijging beteekent van een half mil lioen pond sterling per dag. Het Engelsche Lagerhuis heeft gisteren na een kort debat door handopheffing het erediet van een milliard pond sterling goedgekeurd. Stemmen uit arbeiderskringen Naar de 'Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft de arbeidersleider Peth- wick Lawrence gisteren tijdens de Lagerhuisdebatten verklaard, dat de arbeiders zich ervan bewust zijn, dat wanneer er een tweede front komt, dit een uiterst ernstige en bovendien bloedige aangelegenheid zal zijn. De Labour-afgevaardigde Bevin verklaarde: Het feit, dat Churchill steeds nog op zijn post is, moet ais het grootste nationale ongeluk be stempeld worden. De arbeiders stel len meer vertrouwen in de woorden -van Worosjilof en Timosjenko dan in die van Churchill. De arbeiders weten, dat de Russische generaals verklaard hebben, dat de oprichting van een tweede front „mogelijk" en, een „nationale noodzakelijkheid" is. Hij heeft Churchill ervan beschul digd de pers onder druk te houden, vooral, wanneer zij te sterke critiek op zijn politiek uitoefent. Wanneer Stalingrad valt, zoo verklaarde Be- van, zullen de arbeiders luid de vraag stellen: Waarom? En zij zul len er zich dan niet mee tevreden stellen wanneer Churchill weer zal antwoorden, dat het om militaire re denen niet te houden was. Verklaring over Britsch-Indië verwacht. Naar Reuter meldt, verwacht men thans, dat Churchill op den laatsten dag van de bijeenkomst van het La gerhuis een verklaring over Britsch- Indië zal afleggen. Dit is een gevolg van eenige wijzigingen van de agen da,'welke haar oorzaak vinden in het afbreken van het debatover den oorlogstoestand in de vergade ring van gisteren. Verdaging na een kort reces. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft het Lagerhuis ter in toe gestemd na de huidige zitting het Lagerhuis voor nog een kort reces te nadagen. Roosevelts maatregelen tegen prijsstijging. Reeds ernstige protesten vernomen. GENEVE, 9 Sept. (A.N.P.) Vol gens een bericht uit Washington zijn uit Amerikaansche boerenkringen reeds de eerste protesten gehoord tegen de maatregelen ter voprko- ming, van prijsstijging, voor land bouwproducten, aangekondigd in Roosevelts boodschap. De vertegen- digers der boeren in het congres wij zen er op, dat dergelijke maatrege len in strijd zouden zijn met de be lofte, die de regeering van Roosevelt den landbouw heeft gedaan. De sena- tar Norris heeft verklaard, dat Roo sevelt in ernktige conflict met het congres zou komen, indien hij zou traohteri prijizen voor landbouwpro ducten vast te. stellen. DE OORLOG IN DE LUCHT. Duitsche aanvallen op Engeland. BERLIJN, 9 Sept. (D.N.B.) Gis teravond laat hebben Duitsche vliegtuigen -een stad aan de Z.W.- kust van Engeland gebombardeerd. Talrijke gebouwen stortten in. Ook de havenwerken van deze stad wer den door zware bommen getroffen. Een motorschip zonk, nadat een bom dicht bij het schip ontploft was. In den afgeloopen nacht werden hangars en schuilplaatsen op een groot vliegveld bij Bedford, dat ook eergisteren gebombardeerd was, zwaar getroffen. Voorts zijn aanval len op Great-Yarmouth gedaan. Sovjet-vliegtuigen aan IJszeefront vernietigd. Aan het front van de Noordelijke IJszee bombardeerden gisteren Duit sche gevechtsvliegtuigen een bols jewistisch vliegveld aan de Baai van Kola. Tussehen Duitsche en bolsje wistische jagers ontstonden er hard nekkige luchtgevechten, in den loop waarvan de bolsjewieken 24 vlieg tuigen, waaronder 18 van Engelsch- •Amerikaansche herkomst, verloren. AanDuitsche zijde werden geen verliezen geleden. Op het vliegveld werden bomvoltreffers geplaatst op hangars en opslagplaatsen van ma teriaal alsmede op geparkeerde vliegtuigen. Nederlandsche vrijwilligers naar het, Oostelijk front. Steeds grooter wordt het aantal vrijwilligers, dat aan het front door daadkracht bewijzen zal den nieuwen tijd te hebben begrepen. In de Waffen SS en het Legioen strijden zij voor een nieuwe toekomst, een nieuw Europa. Dezer dagen zijn weer ruim 300 man uit Den Haag naar het Oosten ve trokken. (Féllinga-Pax Holland m) Generaal von Bismarck gesneuveld. ROME, 9 Sept. (Stefani). „Generaal Georg von Bismarck, commandant van een Duitsche divi sie, is bij een der gevechten van de laatste dagen aan het Egyptische front op het veld van eer gevallen. De naam van een dapper bevelheb ber wordt aldus gevoegd bij de na men van de Italiaansche en Duit sche generaals, die, schouder aan schouder in Egypte "en- Libye strij dende, hun leven voor de gemeen schappelijke zaak hebben geofferd. De soldaten der spil in Afrika bren gen een fieren groet aan generaal von Bismarck, in de zekerheid, dat zij zijn offerdood doop een schitte rende overwinning zullen wreken". Bezoek van Nederlandsche bedrijfsleiders aan het Oosten. Vooraanstaande autoriteiten nemen er aan deel. BERLIJN, 9 Sept. (A.N.P.) Ter onmiddellijke uitbreiding van de medewërking van vrije Nederland sche arbeidskrachten in het bezette Oostelijke gebied is op 1 September j.l. op 'uitnoodiging van den rijks minister voor de bezette. Oostelijke gebieden, Alfred Rosenberg en van den rijkscommissaris voor de O^kraine, gouwleider Erich Koch, een gezelschap van vooraanstaande personen /uit het Nederlandsche be drijfsleven vertrokken naar het rijkscommissariaat Oekraine en het „Generalbezirk" wit-Roethenië. Het gezelschap staat onder leiding van freiherr von Harder van het rijksministerie voor de bezette O. gebieden. De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, rijksminister dr. Seyss Inquart, is vertegenwoordigd door zijn per soonlijken referent dr. Holz. De Nederlandsche deelnemers staan onder leiding van den .president van de Nederlandsche Bank, Rost van Tonningen, die tevens ook president is van de onlangs opgerichte Neder landsche Oost-Compagnie. Voorts nemen van Nederlandsche zijde deel: de dir.-gen. voor den Nederl. landbouw, Ruiter, de leider van den Nederl. Landstand, Roskam, van Maasdijk als vertegeh\yoordiger van den Nederl. Raad voor het Be drijfsleven, de voorzitter van de K. v. K. te Amsterdam, de Koek van Leeuwen en eenige andere toonaan gevende personen van de Nederl. O.-Compagnie. Ned. commissie van deskun digen te Riga. Dezer dagen vertoefde te Riga een door de Nederlandsche Oost-com pagnie uitgestuurde commissie van deskundigen, om met vertegenwoor digers van het Rijkscommissariaat te onderhandelen over het werk in den landbouw vanNederlanders in het Oostland. Men kwam overeen, dat voor dergelijk werk slechts vak kundige en voor de speciale taak van het Oosten uitstekend voorbereide arbeidskrachten in aanmerking ko men. Voor de werving en opleiding van deze arbeidskrachten zijn richt snoeren vastgesteld. Als arbeidster rein heeft men hierbij in de eerste plaats op het oog Wit-Roethenië. Nieuwe arrestaties in Indië. Politie Tuurde op volks massa's. STOCKHOLM, 9 Sept. (D.N.BJ Naar de Britsche berichtendienst uit Pesjawar meldt, zijn Woensdag in Bennue in de Noordwestelijke grens provincie de eerste arrestaties ver richt, sedert het begon van de con gresbeweging op 9 Augustus. Onder de ongeveer 60 gearresteerden be vinden zich Malik Akbar Ali, con greslid van de wetgevende vergade ring, Nohmedjan Khan, lid van de Al-Indische congrescommissie en Chetan Dass, president van de stu- dentenvereeniging van" Bannue. De arrestaties zijn geschied in den loop van politiepatrouilleeringen van verscheidene dagen, waarbij bezoe- DOODVONNIS WEGENS BEZET VAN WAPENEN. 's-GRAVENHAGE, 9 Sept. Het Duitsche Obergaricht in het bezette Nederlandsche ge- bied heeft den Nederlandschen staatsburger Pieter Johan van Loon uit Rotterdam wegens het bezit van. wapenen ter dood ver oordeeld. De thans 53-jarige 'beklaag de Pieter Johan van Loon was eigenaar van een cafébedrijf te Rotterdam. Op 21 April 1942 was de beklaagde in zijn café met een man in twist geraakt. Toen de man aanstalten maakte het café te verlaten, liep de be klaagde naar zijn slaapkamer en haalde daar een met zes scher pe patronen geladen pistool. De beklaagde volgde den man op straat en loste een schot in de lucht om heim schrik aan te jagen. Hoewel de beklaagde op de hoogte was van de voor schriften inzake het bezit van wapenen en van de zware straf fen'die in verband hiermede zijn vastgesteld, had hij het bijna twee jaar lang 'opzettelijk achterwege gelaten, 't pistool en de munitie in te leveren, en had hij het wapen in zijn bezit ge houden. Het Duitsche Oberge- richt heeft zich derhalve ge noopt gezien, de zwaarste straf toe te passen, die de wet voor schrijft. Ook dit geval" beteekent een dringende waarschuwing aan alle Nederlanders: Ook bij het bezit van een vuurwapen dreigt de* doodstraf. Wederom tegen veehouders opgetreden. 's-GRAVENHAGE, 10 -fiept. Enkele dagen geleden is melding gemaakt van het optreden der overheid tegen een boer in Overijssel, die de melk van zijn bedrijf niet afleverde. Thans kunnen nieuwe gevallen worden gemeld, Waar in de. Secretaris-Generaal van het De partement—van Landbouw en Visscherij krasse maatregelen heeft genomen tegen landbouwers, die hun plichten ten aanzien van de voedselvoorziening ver zaken. Veehouders in Haren, Adorp, Groningen ën Noorddij k' moeten een aantal koeien inleveren. Ook In de overige provincies kunnen soortgelijke maatregelen binnenkort worden ver wacht. Deze veehouders, die de voedsel voorziening van hun volk tegenwerkten, hebben deze ernstige gevolgen uitslui tend aan zichzelf te wijten. ken. werden gebracht aan scholen, hoogescholen en drankwinkels. In Bombay zijn 70 betoogende In diërs door de Britsche politie gear resteerd, zoo meldt radio New York. De betooging werd gehouden ter gelegenheid van het feit, dat Gandhi thans een maand geleden is gear resteerd. Volgens den Britschen nieuws dienst zijn gisteren te Bombay in totaal 350 Indiërs gearresteerd, on der wie 120 vrouwen en meisjes, meerendeels studenten, die optoch ten wilden houden. Ook te New Delhi is een aantal Indiërs in hech tenis genomen. De Britsche politie te Bombay heeft heden volgens den Engelschen berichtendienst 4 maal gevuurd op betoogende Indische volksmassa's. Uit Patna wordt gemeld, dat de regeering van Bihar toegegeven heeft, dat bij een poging tot uitbre ken uit de centrale gevangenis van Bhapalpoer 28 gevangenen gedood zijn en 87 gewond. Ongeveer 600 ge vangenen namen aan deze poging tot uitbreken deel. Rouwpleehtigheid voor den hertog Iran Kent. (D.N.B.) - Naar de Britsche berichtendienst meldt, is gister in de Westminster Abbey in tegenwoordigheid van Churchill en bijna alle ministers van het Britsche kabinet een rouwpleehtigheid ge houden voor, den doodelijk veronge lukten hertog van Kent. De Engelsche minister-president Churchill heeft voor het Lagerhuis zijn aangeiondigde rede gehouden over den militairen toestand. Het eiland zal stellig met spanning gebeurtenis tegemoetgezien hebïj begeerig als het is als het wel moet zijn naar helderheid en opwekkend nieuws. Maar de heer Churchill, die eiken slag, welke met de wapens beslecht moet worden, verliest, doch zoodra het op spre ken aankomt een held blijkt te jSjn, heeft ook thans zijn'faam weder eer bewezen. Hij heeft kans gezien met een kolossalen omhaal van woor den niets te zeggen! Wat Churchill teberde bracht, heeft volkomen de lijn „vervolgd van zijn bekende Lagerhuis-strategie," om het zoo eens te noemen. Het was geen vleesch en geen visch, het was niet ja en niet nee. Het was wederom de vage slag iri de lucht, figuurlijk wel te verstaan! Het waren vage verklaringen, halve beloften;vdie bo vendien zoo geformuleerd "«varen, Rat het Engelsche volk, wanneer ze niet ingelost worden, hem eigenlijk nooit voor de voeten kan werpen: „Maar gij hebt het ons toch' be loofd!" De Engelsche premier heeft het ook gehad over Dieppe en gezegd, dat het „een harde en woedende botsing" geweest is. Men kan niet ontkennen, dat het een handige uit vlucht was, om een geweldige ne derlaag en de schande van baldadig vergoten bloed te bemantelen. Maar in dergelijke zaken is Churchill nu eenmaal een meester! Echter, ook hij schijnt niet aan het noodlot te ontkomen van aUe kun stemakers-met-de-tong, die met hun woorden jongleeren, als een gooche laar met zijn ballen: eenmaal kómt een kink in den kabel, zij vangen de ballen niet meer en uit het publiek dat zich bij den neus genomen voelt, stijgt een onbarmhartig hoongelach op. Ook ChurchiJl blijkt minder vang vast te worden, want tijdens zijn rede verlieten verscheidene Lagerhuisle den de zaal, omdat zij het mid dageten belangrijker achtten dan hetgeen Churchill hun te vertellen had! Men zou zoo zeggen, dat voor de Engelsche afgevaardigden de aardig heid van Churchills woordgetoover afgaat, omdat zij den truc gaan doorzien. v. d. A, 's-GRAVENHAGE, 10 Sept. Zoo als bekend, is het voor het tijdvak van 16 Augustus tot en met 30 Sept. 1942 toegestaan om op bon „370" van de bonkaart algemeen onge veer 45 gram huishoudzeep te koo- pen, indien deze zeep nog voorradig was. Het is noodzakelijk gebleken deze bepaling te wijzigen in dien zin, dat met ingang van 10 Sept. 1942 tegen inlevering van bon „370" algemeen, tezamen met bon „371" algemeen, een stuk huishoudzeep van 80 a 90 gram kan worden betrokken, even eens voor zoover de winkelier deze stukken voorradig heeft. Heviger gevechten bij Port Moresby. (D.N.B.) - De Britsche nieuwsdienst verneemt uit het hoofdkwartier van generaal Mac Arthur, dat de gevechten ten Noor den van Port Moresby zich in groo- tere mate ontwikkelen en heviger worden. Amerikaansche soldaten ont scheept te Rio. (D.N.B.) - Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, zijn te Rio de Janeiro 7.000 Amerikaan sche soldaten in volledige uitrusting en bewapening ontscheept. V— jpt OM Te veaawiji. v..- Hjrftaod m *-y-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1