lavitaillHiioi der Sovjets in het mondiogs- gehied der Wolga verstoord. DAGBLAD VOOR Tweemaal „boter of kanonnen" Wederzijdsche luchtaanvallen. Nieuwe terreinwinsten bij Stalingrad. Zuiveringsoperaties bij Tobroek, OPROEP NATIONALE JEUGDSTORM. Dr. Gobbels spreekt over den oorlog. Von Papen spreekt over Turkije. EXTRA SNOEPBON. Laten buren elkaar waarschi^wen. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij 'vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 0.10 per m-M., minimum 14 m.M, J 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de TJltg, N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 218 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Donderdag 17 Sept. 1942 Sovjets verloren in 10 dagen 1215 vliegtuigen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 16 Sept. - (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend; „Aan den Terek mislukten verscheidene vijandelijke aanval len. In den slag om Stalingrad werden in verbitterde gevechten nieuwe terreinwinsten behaald. Formaties van de luchtmacht steunden den strijd van het leger en vielen het vijandelijke ravitail- leeringsverkeer op spoorwegen en wegen in het mondingsgebied van de Wolga aan. In het gebied van Woronesj heeft de vijand zijn aanvallen met vrij sterke strijdkrachten hervat. Hij werd in hevige gevechten met zware verliezen afgeslagen. Bij Rzjef werden bij den afweer van herhaalde vijandelijke aanval len in den sector van een leger corps gisteren overdag 106 tanks, waarvan 71 alleen in den sector van één infanterie-divisie, vernietigd. Op een andere plaats werd een eigen plaatselijke aanval met suc ces uitgevoerd. In den N. sector van het front stortten plaatselijke aanvallen der bolsjewisten ineen. Ten Zuiden van het Ladogameer werden vrij zwakke vijandelijke strijdkrachten ingesloten en vernie tigd. Artillerie bestookte vijandelijke vuurstellingen, kazematten en ge vechtsstanden met waargenomen uitwerking. Op het Ladogameer werden een bolsjewistisch bewakingsvaartuig en een vrachtschip door bommen beschadigd. In de periode van 5 tot 15 Sep tember verloor de bolsjewistische luchtmacht 1215 vliegtuigen. Hier van werden 936 in luchtgevechten, 212 door luchtdoelartillerie en 43 door formaties van het leger neer geschoten. De overigen werden op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 87 eigen vliegtuigen ver loren. Met inbegrip van de reeds vroe ger gemelde vijandelijke verlie zen vernietigden Finsche en Duit- sche vloot- en luchtstrijdkrachten in den loop van dezen zomer 26 bolsjewistische cfüikbooten. Zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld, werden de in den nacht van 13 op 1£ September met gebruikmaking van vloot- en lucht strijdkrachten bij Tobroek gelande troepen in nauwe samenwerking tusschen Duitsche en Italiaansche strijdkrachten na een zwaren, snel len strijd vernietigd of gevangen ge nomen. De vijandelijke oorlogssche pen werden door kustbatterijen en luchtdoelgeschut onder een welge richt vuur genomen, waarbij drie' torpedojagers, eenige korvetten en talrijke landingsbooten tot zinken werden gebracht. De daarop in O. richting wijkende schepen werden aangevallen door formaties van de Duitsche en Ita liaansche luchtmacht, die twee krui sers, een torpedojager en verschei dene motortorpedobootën tot zinken brachten. Andere kleinere schepen werden zwaar beschadigd. Duitsche mijnenvegers brachten een Britsche motortorpedoboot met 117 gevange nen in de haven van Tobroek. Ne gen vijandelijke bommenwerpers werden neergeschoten. In totaal werden 580 gevangenen, onder wie 34 officieren, gemaakt. Bovendien verloor de vijand een groot aantal dooden. Een omvangrijke hoeveel heid oorlogsmateriaal werd buitge maakt. Onder de gevangenen her vinden zich talrijke schipbreukelin gen van de tot zinken gebrachte Britsche oorlogsschepen. De eigen verliezen zijn gering. Aan het front in Egypte bestook ten lichte Duitsche gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers con centraties van auto's der Britten met groote uitwerking. Duitsche ja gers schoten in luchtgevechten bo ven Noord-Afrika en Malta 25 Brit sche vliegtuigen neer, waarbij een eigen vliegtuig verloren ging. Boven het' zeegebied ten W. van Brest, alsmede bij vluchten boven de bezette gebieden in het W. wer den 5 Britsche vliegtuigen neerge schoten. In» den strijd tegen Groot- Britannië vielen gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht de haven en industriestad Boston aan. Er ont stonden talrijke branden. Op het W. gedeelte van de Noord zee brachten patroujjlevaartuigen in een kort zeegevecht 2 Britsche motortorpedobootën tot zinken en schoten een derde in brand. Aan het Egyptische front be haalde eerste luitenant Marseille zijn.145ste tot 151ste overwinning in de lucht." DE STRIJD OM STALINGRAD BERLIJN, 16 Sept. - (DNB). De verbitterde huizengevechten in Sta lingrad hebben gisteren den gehee- len dag voortgeduurd. Het verdere succesvolle oprukken van de Duit sche troepen binnen het vestingge- bied'werd door sterke formaties van de luchtmacht in aanzienlijke mate gesteund, welke met duikbommen werpers, jachtkruisers en slagvlieg tuigen dg bolsjewistische strijdkrach ten, die geconcentreerd waren 'om ontlastingsaanvallen te ondernemen, in ononderbroken aanvallen in scheervlucht en met de boordwapens bestookten. Vooral in het Noordwestelijke deel van Stalingrad werden de bolsje wisten door bommen van zwaar ka liber getroffen, waardoor zij zware verliezen aan menschen, tanks en zware wapens leden. DE OMSINGELING VAN STALINGRAD WORDT VOORTGEZET. Aan het Oostelijk' front. Een Duitsche Kanonnier van het pantser afweergeschut bakt tt-'ans een gevechtspauze voor lichzt ssr spiegeleitje op een spiritus- 'oestel PK Herber-Trans-R-P H m KAART VAN PELT Op het kaartje is met dikke zwarte lijn het Duitsche aanvalsfront op Stalingrad aangegeven. De twee uiterste vleugels van den mid den-sector, die langs den spoorweg via Woroponowo opereerden, zijn in de zuidelijke voorsteden van Stalingrad doorgedrongen. Het middenfront heeft eveneens contact gekregen met de Noor delijke en Zuidelijke Duitsche eenheden. Stalingrad wordt nu van drie zijden ingesloten. De stad en vesting Staiingrad (voorheen Zarizyn of Tzarizyn genoemd), telt 500.000 inwoners, is een belangrijk in dustrie-centrum en wordt de stapel plaats van het beneden-Wolga-gebied genoemd; men vindt er groote hout- en vischraarkten, machine- en wapen fabrieken. Vele Britsche pantser wagens vernietigd. ROME, 16 Sept. - (Stefani). In zijn legerbericht no. 842 maakt het Italiaansche opperbevel het volgen de bekend: Tijdens zuiveringsoperaties in de zone van Tobroek werden nog een twintigtal krijgsgevangene» ge maakt. Onze formaties vliegtuigen hebben ook gisteren vijandelijke pantger- strijdkrachten achtervolgd cüe had den deelgenomen aan de verijdelde aanvallen op bepaalde vliegvelden. Een flink aantal pantserwagens werd in stoutmoedige scheervluch- ten vernietigd of gevechtsonklaar gemaakt. Ook concentraties Britsche automobielen werden van geringe hoogte door andere formaties Ita liaansche vliegtuigen op stoutmoe dige wijze aangevallen. Ondanks de hevige reactie van het luchtdoelge schut werden 15 voertuigen in brand geschoten en tal van andere ernstig beschadigd. Een van onze machines is niet op haar basis teruggekeerd. In den loop van den dag behaal den Duitsche jagers in herhaalde luchtgevechten schitterende succes sen, waarbij zij 22 Britsche vliegtui gen neerschoten. Het bombardement op de doelen van Malta werd voort gezet. De Britsche luchtmacht vers. loor in luchtgevechten boven het eilarjd drie Spitfires, Duitsche pantsertroepen achtervolgen den vijand in den Kaukasus. Kilometers ver hadden de Bolsjewisten de langs den weg staande boomen omgezaagd en over den weg geworpen, teneinde de achtervolging door de Duitsche troepen door den Kaukasus naar de kust van de Zwarte Zee te ontgaan. In den kortst mogelijken tijd werden de hindernis: en door bergjagérs en manschappen van de Waffen-SS verwijderd. SS PK Altstadt--Trans-R-P H m) Jonge Nederlanders, mannen van 17 tot 25 jaar, die zich in de naaste toekomst als kaderlid van den Nationalen Jeugdstorm willen inzetten voor de leiding Van de Nederlandsche jeugd in het nieuwe Europa, dienen zich daartoe aan te meiden bij het stafkwartier van den Nationalen Jeugdstorm, Koningslaan 9, te Utrecht. Van 1 November 1942 tot 1 Februari 1943 volgen zij dan een leergang voor beroepskader- leden aan het Kaderheem te Ommen (O.) waar na gebleken geschiktheid een aanstelling volgt. De aanmelding moet vóór 1 October 1942 geschieden en ver melden: Naam en voornamen (voluit). Volledig adres (eventueel te lefoonnummer) Geboortedatum en -plaats. Beroep. Genoten ónderwijs en oplei ding. Op dei enveloppe plaatst men in den linkerbovenhoek „be- noepskaderleergang". Lidmaat schap van den jeugdstorm is geen veireischte, maar dient wel vermeld te worden. Na de aan melding worden de noodlge formulieren met bijzonderheden toegezonden. Voor nadere inlichtingen leze men de bladen en richte men zich tot het Stafkwartier van den Nationalen Jeugdstorm, Koningslaan 9, Utrecht. Aanvallen op Engelsche stad Boston. BERLIJN, 16 Sept. - (D.N.B.) Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Dinsdag aanvallen gedaan op de En gelsche industriestad Boston. Kort na middernacht braken de Duitsche vliegtuigen door de geschut- en bal lonversperring van Boston heen en lieten groote hoeveelheden brisant- en brandbommen op de stad en het havengebied vallen. Er ontstonden talrijke branden. Een ten Z.O. der stad gelegen barakkenkamp, waar in troepen gelegerd waren, werd eveneens door brisant- en brand bommen getroffen. Boston is een belangrijk centrum van de Britsche bewapeningspro ductie, is een belangrijk verkeers knooppunt en heeft een modern in gerichte haven. Britsche luchtaanval op v Cherbourg. Naar het opperbevel van de weer macht mededeelt, heeft een gemeng de Britsche vliegtuigformatie giste renavond brisantbommen neerge worpen op stad en haven van Cher bourg, waardoor eenige schade aan gebouwen werd veroorzaakt. Door luchtdoelartillerie der luchtmacht werden bij dezen aanval een Brit sche bommenwerper van het type Boston en een Spitfire neergescho ten. Engelsche aanval op Rijnsch- Westfaalsch gebied. Na enkele pndoeltreffende sto- ringsvluchten iri de avonduren van Woensdag hebben Britsche vliegtui gen in den nacht van 16 op 17 Septenlberhet Rijnsch-Westfaal- sche gebied met brisant- en brand bommen aangevallen. De burgerbe volking leed verliezen. In woonwij ken van verscheidene plaatsen ont stond schade aan gebouwen. 37 Brit sche bommenwerpers werden vol gens de voorloopige berichten neer geschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen be stookten in denzelfden tijd voor de oorlogvoering belangrijke fabrieken en vérkeersinrichtingen aan de Oost kust van Groot-Britannië met bóm men van zwaar kaliber. Alle deelne mende vliegtuigen keerden op hun basis tefug, „Een steile weg opwaarts ligt voor ons, maar wi] zijn getraind in het berg beklimmen." BERLIJN, 16 Sept. - (D.N.B.) In Das Reich publiceert dr. Gobbels een hoofdartikel „De steile weg op waarts", waarin hij zich bezig houdt met de vraag van den vermoedelij- kefi duur van den oorlog, waarin hij o.a. zeide: Wij zien in den strijd een gewel dig tragisch volkerendrama, dat wij met inspanning van onze geheele nationale kracht tot een zegevierend einde moeten brengen en van welks afloop het afhangt, of wij in onbe perkte mate zelfbeschikking zullen verwerven of zullen ondergaan. De vraag naar den duur van den oorlog is bijna altijd afhankelijk van wat de individu van den afloop van den oorlog verwacht. Een defi nitief antwoord kan men niet geven. Maar de ervaring leert, dat oorlog en vrede vaak niet komen, wanneer men ze dichtbij waant, en dat ze er even vaak plotseling zijn, wanneer men ze niet verwacht. Geen Engelsche bewering, aldus dr. Gobbels, is zoo dom als deze, dat men alle slagen kan verliezen om den laatsten te winnen. Dit klopt alleen, wanneer een overwinnend volk, zooals wij in 1918, de nood lottige fout begaat vrijwillig afstand te doen van den troef der gewonnen veldslagen. Duitschland heeft thans zooveel van dergelijke troeven in de hand, dat het niet behoeft te vree zen voor den afloop van den oorlog. Terwijl Duitschland altijd nog in het offensief is gebleven, bestond.de wijsheid van den tegenstander in het telkens wachten op den winter om een rustpoos te' krijgen. Iedere nieuwe zomer heeft ons oorlogs potentieel op igder gebied vergroot. Wat bijvoorbeeld grondstoffen en wapenen betreft, staan wij er thans veel en veel gunstiger voor dan in het begin van den oorlog, om nog te zwijgen van het aantal en de hoe danigheid onzer geschoolde troepen. De Anglo-Amerikaansche mogend heden zijn zelfs bij de grootste in spanning niet tegen ons opgewassen en de aan menschen en grondstof fen zoo rijke Sovjet-Unie is al zoo zeer geamputeerd, dat haar oorlogs potentieel op zijn minst beslissend verzwakt genoemd mag worden. 'Een steile weg opwaarts ligt nog voor ons. Maar wij gelooven, dat die eerder wordt afgelegd door een volk, dat door een jarenlange harde oefening in het bergbeklimmen ge traind is dan door een volk, dat het bergbeklimmen slechts op de vlakte heeft leeren kennen. Wij zijn ons volkomen bewust van onze taak, maar ook van onze kansen. Wij we ten wat wij willen. Maar, wat nog belangrijker is, wij willen ook wat wij weten". VERDUISTER GOED ZON 17 Sept. onder: 19.52 18 Sept. op: '7.18 MAAN 17 Sept. op: 15.02 onder: r. 17 September Eerste kwartier. Duitschland zal vrede van land en volk eerbiedigen. ISTANBOEL. 16 Sept. - (Afip). Voor de leden van de Duitsche club van Istanboel heeft von Papen, Duitsche ambassadeur in Turkije, 'n rede uitgesproken, waarin, hij o.m. verklaarde: „Onze positietegenover het land, waar wij te gast zijn, is klaar en dui delijk. Duitschland is vastbesloten den vrede van dit land en van dit volk te eerbiedigen. Ik meen hier aan te kunnen toevoegen, dat een natie zoo roemvol en zoo geschikt voor den strijd als Turkije, wel be sloten is, wanneer de vraag in de toekomst 2oü gesteld wordfen, zich te weren tegen de vernietiging en de bolsjewiseering van Europa, waar van het, net al* jvij, deel uitmaakt". Ook voor houders van rookerskaarten. 's-GRAVENHAGE, 16 Sept. - De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat voor de distributieperiode van 6 September j.l. tot en met 3 October a.s. behalve het nor male versnap erin ge nra nts oe n 100 gram chocolade- of suiker- werkartikelen beschikbaar wordt gesteld op bon algemeen 377 van de bonkaart voor voe dingsmiddelen. Dit beteekent derhalve, dat iedere consument, onverschillig of hij in het bezit is van een rookerskaart of een versnaperingskaart, ditmaal voor bedoelde artikelen in aan merking komt. Zij, die van ge noemden bon gebruik willen maken, dienen deze uiterlijk Zaterdag 19 September a.s. bij den winkelier in te leveren. De winkelier wordt vervolgens in staat gesteld, zich niet de bij hem ingeleverde bonnen zoo noodig extra te bevoorraden en zal daarna aan zijn klanten de hoeveelheid, waarop zij, gezien het aantal door hen ingeleverde bonnen, recht hebben, kunnen afleveren. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor deze af levering geen afzonderlijke bon zal worden aangewezen. In ver band hiermede behoort de win kelier bij het in ontvangst ne men van de bonnen algemeen 377 aan den klant een ont vangstbewijs af te geven. Met nadruk wordt er op ge wezen, dat het publiek er reke ning mede dient te houden, dat men op bon algemeen 377 niet dezelfde artiken zal kunnen koopen, welke als regel pp de bonnen van de versnaperingen- kaart worden betrokken, aange zien de aanwijzing van dezen extra bon ten doel heeft de fa brikanten en den handel in de gelegenheid te stellen de ten ge volge van de distributie minder gangbaar geworden soorten af te zetten. Het publiek zal der halve ibij het in ontvangst nemen van de op bon algemeen 377 verkrijgbaar gestelde hoeveel heid versnaperingen genoegen moeten nemen met die soorten, welke de winkelier hem aan biedt. TANI JAPANSCH MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. TOKIO, 17 Sept. - (Domei.) Naar wordt medegedeeld, is Masajoeki Tani, de leider van het bureau van voorlichting, benoemd tot minister van buitenlandsche zaken, waar mede ministerpresident Tojo, die na het aftreden van Togo op 1 Sept. j.l. tijdelijk de portefeuille van buiten landsche zaken erbij had genomen, van deze taak weer wordt ontheven. WATEREN VOOR DE SCHEEPVAART GESLOTEN. 's-GRAVENHAGE, 17 Sept. - De 'marinebevelheihber in Neder land deelt op grond van artikel 5, ainea 1 nummer 2, alinea 2 vahi de verordening nr. 100/41 van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebie den oven bijzondere maatrege len inzake de kustbeschermin g mede: De West-Friesche Waddenzee, de wateren van Zeeland en het HoUandsch Diep tot aan de brug over den Moerdijk, zijn met on- middelijken ingang van zonson dergang tot zonsopgang voor de geheele scheepvaart gesloten. Overtredingen! worden, gestraft volgens artikel 7, alinea 2 van de verordening. NEDERLANDSCHE DIPLOMA'S IN DUITSCHLAND. BERLIJN, 16 Sept. - (ANP). De einddiploma's van dertien vakscho len in Nederland worden door een besluit van den Duitschen minister van onderwijs voortaan gelijkge steld met de ingenieurs-diploma's van staats- of van staatswege erken de Duitsche architecten- en inge nieursscholen. Voorts worden de einddiploma's der afdeelingen voor chemische techniek aan de middel baar technische scholen te Amster dam, Dordrecht en Haarlem gelijk gesteld met de einddiploma's van de chemische scholen in Duitschland. DEZE WEEK IS DE VERDUISTERIN GSWEEK. Wie niet goed verduistert, is mede verantwoordelijk voor slachtoffers, die bij yergissang getroffen worden, dat wilt gij toch niet? Goed verduisterd, goed be schermd. Met leuzen alleen wint men geen. oorlog en overtuigt men geen volk, In Amerika denkt men daar anders over. Althans in het Witte Huis te Washington. President Roosevelt heeft een vermaarde leuze tot de zijne gemaakt hetgeen overigens wederom een bewijs voor zijn on- oorspronkelijken geest is! en ge looft nu een geweldig slagwoord over de Ver. Staten gejaagd te heb ben, dat een ieder op staanden voet zal bezielen voor het „heilige" doel der Amerikaansche oorlogvoering. Het zal een jammerlijke misreke ning van den president blijken t® zijn. Boter of Kanonnen! Het parool is al oud, een geheel volk heeft reeds lang gekozen en aan den lijve de juistheid van het alternatief erva ren. Het is afkomstig van rijksmaar schalk Göring, die het ver vóór den oorlog uitsprak en het is gretig aanvaard door hót Duitsche volk, dat zag hoe zijn wedergeboren, macht den naijver opwekte van het hebberige Engeland, en begreep, dat de Bolsjewistische horden gereed werden gehouden om, bij het eerste signaal, het verjongde Duitschland te overstroomen. Daarom: liever ka nonnen dan boter! Göring blies de leuze: „Boter of Kanonnen" leven in; hij kon dat doen, omdat zijn leuze nauw ver want was aan een schoon ideaal. Het ideaal van een Duitschland, dat zich wilde handhaven op zijn rechtmatige plaats onder de zon; het ideaal van hen, die zich in een eer lijke zaak bedrogen en verraden zagen. En de leuze „Boter of Ka nonnen" werd voor het Duitsche volk de bejubelde heraut vaiï dit ideaal. Roosevelt denkt het Göring te kunnen nazeggen. Nazeggen kan hl} het inderdaad, maar hij zal ervaren, dat zijn woorden een leege frase zijn, dat zij niet over Amerika zul len gaan met de betooverende kracht, waarmee zij eenmaal door Duitschland gingen. Want het Ame- rikgansehe volk heeft geen ideaal, waarvoor het ten strijde getogen is en daarom voelt het er niets voor zich In zijn genot gesymboliseerd door „boter" beperkingen te doen opleggen. De sigaret en de cocktail vóór alles! Mussolini heeft eens gezegd: „Al leen het ideaal is waar!" En het, ware wint tenslotte in de wereld altijd. Daarom zal Roosevelts (ge stolen!) krijgsleuze „Boter of Ka nonnen" zonder uitwerking blijven, want zij is niet het schild van een ideaal; zij is difs onwaar en daarom gedoemd te mislukken. v. d. A. Denk aan het tijdig verduisteren! Maar kleinigheden en toch Wanneer men 's avonds na zons ondergang door onze steden en dor pen gaat, constateert men vrijwel overal, dat door de lange lichte zo meravonden de menschen vergeten hebben, dat er verduisteringsplicht bestaat. Er blijft licht branden in een achterkamer, waar men in een kast in een donkere hoek iets moet opbergen. Het licht straalt een uur later door de voorkamerramen breeduit op straat. Het was een gezellig avondje. Reeds om 8 uur verdreven de sche merlampjes de naargeestige regen sfeer van buiten. Al pratende werd het tijdstip van zonsondergang ver geten en het licht schijnt in de don kerte ongehinderd naar buiten. Het was warm geweest binnen. Tot laat in den avond was men ach ter goed verduisterde ramen bijeen geweest. Niemand had echter ge dacht aan het groote openstaande tuimelraam, waardoor fel licht naar buiten scheen. Gasten werden'uitge laten. Even maar knipte de vrien delijke gastheer zijn ganglicht aan, meende de bezoekers een dienst te bewijzen. Even maar golfde een breede lichtbaan over den weg, die allen verblindde. De slaapkamer verduisteren zij niet, daar had men practisch geen licht noodig. De dun ne overgordijnen sluiten was ge noeg. 's Nachts komt er „luchtalarm". Zij staan op en.... ontsteken licht, dat door de dunne gordijnen over vloedig in de duisternis dringt. Een lange rij van verzuimen leidt overal tot ernstige ondoordachte verduiste ringsovertredingen. Al deze tekortkomingen leveren voor Uw omgeving een ernstig ge vaar op. Dan wordt het, nu het don ker weer vroeger invalt, thans tijd om zich voor het ontsteken van licht, eerst ervan te overtuigen, dat ramen en deuren lichtdicht gesloten zijn. Het „eerst-evenlicht", een ver schijnsel, dat zoo vaak geconstateerd wordt, voordat men de lich&fscher- ming aanbrengt, is reeds door de felheid van het vrij uitstralende licht in dit oogenblik een ernstige gevaarsfactor voor Uw geheele om geving. Waarschuwt elkaar, als goede bu ren, wanneer er „per ongeluk" licht zou branden. De politie heeft strenge orders. Zij waarschuwt niet meer. Eiken avond vermeldt Uw krant, wanneer gij moet aanvangen te verduisteren. Vergeet dit dan niet.» Een gewaarschuwd mensch telt voor twee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1