DE ZIN VAN DEZEN OORLOG. De strijd om Stalingrad DAGBLAD VOOR vordert onweerstaanbaar. DE TAAK IN HET OOSTEN Oorlogswinst in Engeland. ALKMAARSCHE EDITIE. 144e Jaargang No. 219 Vrijdag 18 Sept. 1942 Rede van den propaganda-chef in Nederland Groszkundgebung der N.S.D.A.P. Nieuwe komeet ontdekt. Myron Taylor in Vaticaanstad Tani over Japans betrek kingen met de Sovjets. Er komt geen wijziging. Nieuwe bonnen. Boerenleider Roskam over: De Oekraïne schreeuwt om betere exploitatie. Sovjetpoging om bruggehoofd te nemen, mislukt peze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het geheele Kijk 2.63. Losse nummers 5 cents, lel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: f 0.10 per m.M.. minimam 14 m.M. 1.40, elke 3i/2 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar- Door het .Stützpunkt Alkmaar van het Arbeitsbereich in den Nieder- Janden der N.S.D.A.P. werd gister avond in „Het Wapen van Heems kerk" hier ter stede een „Gross- kundgebung" gehouden. Het tooneel in de groote zaal was keurig versierd. Een buste van Adolf Hitler prijkte in een schat van bloemen, waarachter in doek en or nament de Duitsche symbolen, ade laar en hakenkruis waren aange bracht. De openlag. De Stützpunktleiter, de heer Meijer, moest tot zijn spijt mededee- len, dat de aangekondigde spreker van dezen avond, de Beauftragte des Reichscommissars für die Provinz Nord-Holland, de heer Unger, niet aanwezig kon zijn. Diens plaats zóu worden ingenomen door den heer Gemand, propaganda-chef voor Ne derland uit Den Haag, die nog niet gearriveerd was, waarna den aanwe1- zigen verzocht werd, nog eenig ge duld te willen oefenen. Spreker heette in het bijzonder welkom de vertegenwoordigers, van de Wehr- macht en van den Ortscommandant, benevens de aanwezige burgemees ters van Alkmaar, Egmond en Cas- tricum, waarna de talrijke aanwezi gen, op zijn verzoek, door zich van hun plaatsen te verheffen hulde brachten aan den aan het Oostfront gevallen kameraad luitenant Som- mer, gedurende langen tijd Beauf tragte des Reichskommissars in Utrecht. Rede van den heer Gemand. De heer Gernaftd, die kort daarna arriveerde, beschreef hoe schijnbaar klein en door velen reeds vergeten de voor allen zichtbare oorzaak van aezen wereldoorlog is geweest, maar hoe weldra bleek, dat in werkelijk heid om buitengewoon belangrijke doeleinden wordt gestreden. Een storm richt altijd verwoestin gen aan en het gaat met een oorlog als met den storm, er wordt veel terneergeslagen en vernietigd en men vraagt zich vaak tevergeefs af welken, zin en welk doel dat alles heeft. Men heeft zelfs wel eens ge zegd; een oorlog is een ongeluk'vóór een volk, zelfs als hij wordt gewon nen. Toch zijn er in het verleden altijd oorlogen geweest, soms ging het om den godsdienst, soms uit begeerte naar gebiedsvergrooting. Het Duitsche volk heeft geen zigeunersneigingen, het trekt niet over de grenzen zonder doel. De oude Germanen waren een gezond volk en zij zochten slechts expansie als hun levensruimte te klein. werd. Vóór 1914 voerde men in Duitsch- land een export-politiek. Men fabri ceerde allerlei producten om ze aan de wereld te verkoopen en het geld dat men er voor kreeg werd in groo te werken belegd. De Moskou-spoor- wegbaan en het Panamakanaal zijn voor een groot deel met Duitsch geld gebouwd en voor 1918 had Duitsch- land een bezit van 30 milliard mark. Na 1918 werd Duitschland van de wereldmarkten afgesneden en moest het volk lijden onder den geesel der werkloosheid. Arbeid is een kostbaar bezit. Men heeft gearbeid omdat arbeid het kostbaarste is wat God den men- schen heeft gegeven. Wie in nood en zorg is, kan alles vergeten door te werken. Het Duitsche volk is zeer vlijtig en begrijpt, dat de wereld in Qe toekomst alleen door den arbeid gebouwd wordt. Men heeft het ver weten, dat het zich roem wil ver werven door den oorlog, het wil in tegendeel vrede, het is slechts nood gedwongen in den oorlog gegaan en zal zijn weg weten te vinden. Terecht heeft de Führer gezegd, dat men een volk van 80 millioen zielen niet kan laten verhongeren, hen volk, dat arbeidt, heeft het recht leven. Adolf Hitler eischte kolo niaal bezit. In Amerika had men slechts de gedachte dat er geen oor logen meer zouden zijn als men Dutischland, dat aan alle zijden de kanonnen op zich zag, had vernie tigd. Het Duitsche volk lijdt in dezen oorlog, maar hij brengt kracht en trotsch in de Duitsche harten. Wie de Heer wil opheffen, beproeft Hij en het Duitsche volk wordt beproefd. Hitler is in zijn weg naar het leider schap niets menschelijks bespaard, maar door de beproeving heeft hij de kracht gekregen. Deze oorlog is niet zin-loos en evenmin kan het verwonderen, dat het Duitschland is, dat het bolsjewisme moet bestrij den. Het volk, dat zijn groote offers brengt, wenscht geen tweede maal den toestand van 1918. Het kent zijn kracht en zijn waarde en vertrouwt op den leider die alles overzien kan. Uit dezen oorlog komt een nieuwe wereld voort en er is daarna geen Nederlandsch of Duitsch nationalis me, maar een Germaansch. Holland was ingeslapen. Holland kan trotsch zijn op zijn rijk. verleden, op 300 jaren Germaan- sche geschiedenis, maar het gezonde volk was ingeslapen en van zijn kracht beroofd. Het had ministers, die niet voor hun taak waren berekend en een Koningshuis, dat, uit biologisch standpunt bezien, al lang dood was. Het is niet de bedoeling de koningin te kleineeren, maar zij is roemloos heengegaan. Wanneer keizer Wilhelm in 1918 aan het hoofd van een com pagnie naar Duitschland was getrok ken, of wanneer hij in den strijd was gebleven, zou hij in de oogen van het volk nog een groot man zijn, maar hij vluchtte naar Holland en nu heeft men zijn portretten van den wand genomen en zich van hem ver vreemd. Holland en België zullen geen monarchie meer begeeren en Ame rika denkt er niet aan de in beslag genomen koloniale gebieden terug te geven. Een nieuwe Germaansche levensruimte. Het Duitsche volk wil met het Ne- derlandsche het nieuwe Germaan sche Rijk bouwen. Duitschland wenscljt geen annexatie maar een gezamenlijken opbouw van de groote Germaansche levensruimte. Er zullen nog zware offers ge bracht moeten worden, maar men heeft het hart van het volk gewon nen en zal door gezamenlijke krachtsinspanning tot de groote le vensruimte der Germaansche zielen verwantschap moeten komen. (Ap plaus.) Dankwoord van den Stützpunktleiter. De Stützpunktleiter bracht den spreker een woord van hartelijken dank omdat hij het groote doel-ge toond had waarvoor men thans in de wereld heeft,te strijden. Wij zijn zoo zeide hij gelukkig dat wij daaraan kunnen medewerken. Zon der Adolf Hitler zou het niet gelukt zijn het communisme buiten de grenzen te houden. Wij - aldus spreker offeren voor Hitier goed en bloed. Hij besloot met een driewerf Sieg Heil, waarmede de aanwezigen geestdriftig instemden, waarna ge zamenlijk het „Deutschland über al les" en het „Horst Wessellied" wer den gezongen. DEZE WEEK IS DE VERDUISTERIN GSWEEK. Een oogenblik van onbedacht zaamheid (uw zo'derraam was geheel onverduisterd en de lamp bleef peir ongeluk branden) kan maken, dat men jaren schreit. Goed verduisterd, goed be schermd. Willkie te Kueibysjef. - (D.N. B.) Wendell Willkie is volgens den Engelschen nieuwsdienst Donderdag te Koeibysjef aangekomen. Pantser-grenadiers, die bij den strijd aan het Oostelijk front een belangrijke ol vervullen, bij een aanval op de versterkingen voor Stalingrad. .(PK Klintzsch-Atl-H-P. H ml BUENOS AIRES, 17 Sept. - (D.N.B.) De Ghileensche pro fessor in de astronomie, Mur- nos Ferrado, heeft medegedeeld', dat hij- een nieuwe komeet heeft ontdekt, welke tienmaal zoo groot zou zijn ais de komeet van Haliey. De nieuwe komeet zal begin 1943 zichtbaar worden. ROME, 17 Sept. - (DNB). De per soonlijke vertegenwoordiger van Roosevelt bij het Vaticaan, Myron Taylor, is Donderdag- na een afwe zigheid van geruimen tijd via Lissa bon per vliegtuig hier aangekomen en heeft zich naar Vaticaanstad be geven. In welingelichte kringen van het Vaticaan verluidt, dat niet bekend is of Taylor in het bezit is van een persoonlijken brief van Roosevelt aan den Paus. Men brengt hier de laatste mis lukte poging in herinnering om het Vaticaan in opdracht van Roosevelt te brengen tot een voor Sovjet-Rus land gunstige houding om zoo in vloedrijke katholieken in de Ver. Staten te winnen voor de pro-bols jewistische politiek van Roosevelt. Zooals men weet, mislukte deze poging destijds ten gevolge van de houding van het Vaticaan, dat wei gerde zich in dezen zin te binden. TOKIO, 18 Sept. - (Domei) De nieuwe Japanschh minister van bui- tenlandsche zaken,' Tani, heeft gis teravond in zijn eerste gesprek, met journalisten verklaard, dezelfde fundamenteele buitenlandsche poli tiek* te willen v.olgen als zijn voor gangers ten aanzien van de Sovjet- Unie en de andere mogendheden. Er komt geen wijziging, zoo zeide hij, in de Japansche politiek van eer biediging van het neutraliteitspact met de Sovjet-Unie. De banden van vriendschap met de asmogendheden en met Japans bondgenooten hoop ik verder te verstevigen. Japan en de andere landen in dit deel der wereld dienen hand in hand te gaan als een groot gezin met eerbiediging van el kanders onafhankelijkheid. De volgende week zullen de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit (voor kinderen tot 4 jaar), vleesch, aardappelen, melk (voor kinderen tot 14 jaar), ta bak enz. (voor mannen) en siga retten (voor dames) verkrijg baar zijn op de bonnen 48, ter wijl voor taptemelk zijn aange wezen de bonnen 1-51 en 2-52 reserve. De stichting van het Europeesehe Jeugdverbond in Wecnen. Rijksleider Baldier von Schirach en de secretaris-generaal der Fascistische Partij, minister Aldo Vifhissoni, onderteekenen in het Gouwhuis te Weenen het stïchtings-protocol. Minister Vidussoni is tezamen met den Rijksjeagdleider Arthur Axmann met de leiding van het Europeesch Jeugdverbond belast. (Telefoto Hoffmann-Stapf-Pax Holl. m) Het hongerspook is voor Europa thans uitgebannen. Te 's-Grav^nhage hield de heer Roskam, Leider van den Land stand, op de dagelijksche persconfe rentie een voordracht over de Ne- derlandsche kolonisatie in het Oos ten. Boerenleider Roskam zeide o.a. het volgende: Het contact, dat onze boeren door de middeleeuwen heen met het Oos ten hadden, werd in de 16e eeuw verbroken. De boerentrek naar het Oosten kon toen reeds op een dui zendjarige geschiedenis bogen. Reëds in de zesde eeuw waren de eerste boeren naar de Slavische lan den vertrokken. Zij volgden de Duitsche Ridderorde op den voet en hebben niet alleen het land aan de Elbe, Holstein en Oldenburg eerst gekoloniseerd en vervolgens geger maniseerd, doch later ook de Slavi sche landen tot diep in de Oekraine. Nog onder Frederik de Groote trok ken honderdduizend boeren Oost waarts. Na de zestiende eeuw richtte de Friesche Vikingergeest zich ge heel op de zeevaart en de kolonisa tie in vreemde werelddeelen. Thans, nu de positie van Indië niet te over zien is, tracht men dezen geest weer op het Oosten te richten. En deze opdracht moet slagen indien er in ons volk nog oerkracht genoeg aan wezig is, om dit te verstaan. In Nederland, met zijn 270 in woners per vierkante kilometer, is gebrek aan grond. Vele boe ren, die thans op een bedrijf van 2-3 ha leven, zijn afstammelin gen van boeren, die een' grond bezit van minstens 90 ha hun eigen noemden. Voor zoover zij tenminste niet een klein be- galaken rendier-brigade ver nietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend'. „Aan den Terek duren de gevech ten tegen taai vijandelijk verzet voort. Tegenaanvallen werden afge slagen. j De strijd' om de versterktestad Stalingrad vordert onweerstaanbaar. Aan het Don-front werden aanval len van den vijand door Hongaar- sche troepen in tegenaanvallen af geslagen. Enkele vijandelijke ge vechtsgroepen werden vernietigd of gevangen genomen, 24 tanks wer den vernietigd. Ook gisteren zijn de pogingen van den vijand om het bruggehoofd van Woronesj te nemen, in zware af- weergevechten mislukt. De vijand leed zware verliezen. In het gebied van Rzjef mislukten vrij zwakke vijandelijke aanvallen. De v(jand verloor 21 tanks. Aan het front bij Moermansk leid de een omsingelende aanval tot de vernietiging van een bataljon van een vijandelijke rendierbrigade. Bij pogingen om boven de bezette gebieden in het Westen en boven Noord-Duitschland te vliegen ver loor de Britsche luchtmacht gisteren 4 vliegtuigen. In den afgeloopen nacht vielen formaties Britsche bommenwerpers het RijnschWestfaalsehe gebied aan. De bevolking leed verliezen. Vooral in woonwijken van verschei dene plaatsen ontstonden branden, materieele schade en schade aan ge bouwen. 37 der aanvallende bom menwerpers werden neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen plaatsten overdag voltreffers op industrieele- en verkeersinstalla- ties aan de Engelsche zuid-kust, als mede op een Britsch tro'epenkamp op de Orkaden. In den nacht wer den voor den oorlog belangrijke doelen in Oost-Engeland met bri sant- en brandbommen bestookt". BERLIJN, 17 Sept. - (DNB). De hardnekkige gevechten in de stad Stalingrad duurden ook gistereij voort. Tevergeefs trachtten de bols jewisten den worgenden ring van den Duitschen aanval te doorbre ken en de dreigende vernietiging te gen te houden. Op geen enkele plaats slaagden zij er in, de Duitsche infanteristen, pantsergrenadiers en pioniers te" stuiten. Alle tegenaanval len werden afgeslagen. Vaak hadden de bolsjewisten zich verschanst in de huizen der stad, die voor het grootste deel door bom men en granaten reeds tot de funda menten verwoest zijn. Met een aan zelfvernietiging grenzend verzet vechten de bolsjewisten om iedere straat, om ieder huis en om iedere puinhoop. Stap voor stap wordt hun het terrein ontnomen. De zuivering der veroverde wijken wordt met succes voortgezet. Eenige cijfers geven een indruk van de- hevigheid der gevechten en hun vernietigende gevolgen. Een voor Stalingrad vechtende gemoto riseerde infanteriedivisie heeft se dert Juni 21.000 gevangenen ge maakt en 160 tanks, 281 stukken ge schut, 36 stukken snelvuurgeschut, 42 stukken pantserdjfweergeschut, 71 vlammenwerpers en' 58 vliegtuigen vernietigd. drijfje hun eigen kunnen noe men, leven vele van deze af stammelingen nu in de steden als groente- en melkboeren. Het is dan ook begrijpelijk, dat een groot gedeelte van onze boeren stand thans verarmd is. En in de Oekraine schreeuwt het land om een betere exploitatie! Le vert hier de grond per ha 3 tot 4000 kg op, daar is de opbrengst slechts 1000 kg. Het land ziet er ziel- en stijlloos uit, doodsch en zonder ver levendiging van de bij ons zoo be kende tuinen. De grond is buitenge woon, goed, de bovenvermelde op brengst wordt verkregen zonder eenige kunstmest. Er is gebrek aan machines en ook wel aan paarden en werkkrachten; desondanks is de oogst voor het jaar al binnen. En deze Is van dien aard, dat bij een iets betere exploitatie het hongersneodspook, dat de Engelsche blokkade op ons trachtte los te laten, thans na drie jaren oorlog, wel als ge bannen kan beschouwd worden. Zooals men weet; hebben de Sov jets de groote bedrijven van onge veer 280 ha doen verdwijnen om er kolchozen van 2-25.000 ha voor in de Boerenleider Roskam is zoojuist terug gekeerd uit Oostland (Oekraïne) en zal den boeren op Vrijdag van 19 19.20 uur over Hilversum l verslag van zijn reis uitbrengen. Herhaling van deze zeer be langrijke mededeeling Zaterdagmorgen van 7.30 7.50 uur, eveneens over Hilversum I Ned. Landstand- Koper- VNP-Pax Holland m plaats te stellen. Het moreele voor deel Van dezen maatregel is, dat de bevolking de Duitsche soldaten met gejubel binnenhaalde als de bevrij ders en aan sabotage eenvoudig niet denkt. De reeds ingezette Nederlandsche boeren beheeren een gebied van 10.000 ha en zij bewezen er uitste kend op hun plaats te zijn. Er is een eenvoudige landarbeider uit Schoon hoven of daaromtrent, die een be drijf van 320 ha onder zich heeft, d.at. door de Duitsche instanties als een „Musterbetrieb" beschouwd wordt. Men- vindt in die streken ook nog vele afstammelingen van Doops gezinden, daar Mennisten genoemd, die oorspronkelijk uit Holland ko men. In 1930 waren er nog een 100.000, later zijn vele mannen ver bannen en vermoord. De vrouwen echter hebben, zij het met de meeste moeite, hun bloed rein weten te hou den. Voor den vorigen wereldoor log waren zij in het bezit van 900.000 ha grond en hadden niet minder dan 400 scholen. Wat nu het program voor de toe komst betreft; bij Rovnow hebben de Nederlanders een proefboerderij, die dienst doet als scholingsinstituut. De eerste yijftig boeren gaan daar William D. Bayles heeft in het Amerikaansche weekblad „Saturday Evening Post" eenigen tijd geleden een artikel gepubliceerd met den, titel; „Post-restante Londen", waarin hij de verschillende manie ren geeselt, waarop de oorlogswinst makers in Engeland de bepalingen van de regeering ontduiken. Maar tevens blijken uit dit artikel andere teekenen van verval. Bayles schrijft onder meer over de nadeelige gevol gen, die het gebruik van zoo veel jonge meisjes in de verschillende takken van de Vrouwenhulpdienst voor leger en luchtmacht met zich mee gebracht hebben. Blijkbaar zijn een groot aantal onwettelijke ge boorten het gevolg van deze toe stand. Slechts met de grootste ver wondering kan men uit dit artikel opmaken, tot welke diensten de ge- uniformeerde meisjes van de ATS, de WRNS, de WAAF gebruikt wor den. Zij doen niet alleen dienst als hulpchauffeurs op de militaire wa gens en als hulp bij de berichten dienst, doch ook als oppassers. Bay les schrijft: „In Engeland heerscht nog altijd de idee, dat een officier, zelfs een jonge van 19 of 20 jaar, niet behoorlijk in den oorlog kan vechten, zonder dat een dienaar hem 's morgens een kop thee brengt, zjjn schoenen en knoopen poetst en zijn woonruimte in orde brengt". Aan de andere kant worden door de officieele instanties aan de En gelsche fabrieksarbeidsters schoon heidsmiddelen geleverd! In Birming ham worden de nagels van de werk sters in de munitiefabrieken een maal in de week gemanicuurd eü wel op een verordening van het mi nisterie van arbeid. Verder zag Bay les een bekendmaking ingevolge welke alle arbeidsters in de regee- ringsfabrieken kosteloos van ge zichtscrème en poeder voorzien wor den; de lippenstiften moeten zij zelf koopen in de cantines. Belangrijk is, wat Bayles mede deelt over de zwarte levensmidde lenmarkt. De daar verhandelde voorraden komen grootendeels van plunderingen, die onder de beschut ting van de verduisteringsmaatrege len plaats vinden. De winkels zelf worden geopend onder de oogen van de politie, meestal in door bommen verwoeste huizen. Daar kan men te gen woekerprijzen iedere kwaliteit chocolade, cigaretten en eieren ver krijgen. De handelaars, die in het groot zaken doen, doen zulks van een klein bureau uit, dat in de een, of andere achterkamer onderge bracht is en meestal slechts met een tafel, een stoel en een telefoonappa raat uitgerust is, zoodat het snel ver plaatst kan worden, wanneer de po litie werkelijk eens een inval zou doen. Doch zelfs zonder nu bepaald dief stal te plegen of tot grof bedrog over te gaan, is het thans nog mogelijk dank zij de lakse Engelsche wetge ving ii) Engeland op de zwarte markt te 'verkoopen en te verkoo pen. Zoo wordt de handelaren in benzine een extra quantum van 10 pet, geleverd voor eventueele ver liezen door verdamping. Daar de benzine echter zoo snel verkocht wordt, dat zij geen tijd heeft te ver dampen, kunnen deze 10 pet. tegen woekerprijzen verkocht worden, zonder dat de koopers van hun ben- zinekaart gebruik behoeven te ma ken. Hetzelfde geldt voor de boter, waarbij 3 pet. extra geleverd wordt' en het vleesch, waar het been niet meegerekend, doch wel mee ver kocht wordt. Een bijzonder merk waardige bepaling bestaat er in de kleedingbranche: militairen krijgen kleeding zonder kaart, die de winke liers en kleermakers dan aan een ieder leveren, die een door een mili tair geteekende kaart laten zien. Bayles sluit zijn artikel met den volgenden interessante zin af: Naar schatting van deskundigen hebben meer dan een derde van alle Engel sche grossiers en detaillisten kans gezien de distributie- en prljsvoor- schriften op de een of andere wijze te omgaan en minstens 75 pet. van alle Engelschen betalen de woeker prijzen op de zwarte markt. Ve. Goede Nederlanders weten, dat zij hun volk dienen, door lid te worden van den Nederlandschen Volksdienst. nu in October heen om opgeleid te worden. Zoodra hun opleiding ten. einde is, worden zij Stutzpunkt- führer en controleeren dan een ge bied van 5000 ha. Bij Wilna, waar de toestand eenigszins anders is dan in de Oekraine, hebben zij twee boer derijen met 500 ha ter opleiding. Da groentebouw in het nieuwe gebied - evenals trouwens de ooftbouw - kan hier reeds op fenomenale resultaten bogen. Het is niet de bedoeling, reeds nu den grond te verdeelen. Hiermede wordt gewacht, totdat de vrede ge sloten is en de strijders van nu hun belooning tegemoet gaan. Een ding is zeker: na den oorlog wordt ons een stuk grond, zoo groot als Neder land, ter beschikking gesteld. Doch waar deze grond liggen zal, is nog niet bekend. Nederland voedt op het oogenblik zichzelf, dus de boeren die in het Oosten zijn, verrichten daar waar- devollen opbouwarbeid voor het Nieuwe Europa. Aan hun werk zul len wij het te danken hebben, wan neer later Nederland de hem toeko mende plaats in de nieuwe orde zal kunasn iimmfh

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1