AR IA itelling ft .000 DAGBLAD VOOR De gevechten op Madagascar. lal van de van het aarreke- ert 1928. r. KAMP -11 uur. keuken. Alkmaat". inrichting Nog hevige gevechten in het ge bied van Stalingrad. Ook oorlogsschip getroffen. Doodvonnissen voltrokken Arabische opstand in Syrië. Olieleiding vernield. De Japansche opmarsch op Nieuw-Guinea. Gewestelijke landdag van de N.S.B. op de „boerdennen". Mussert spreekt över de taak der Nederlandsehe Nationaal-Socialisten in het wordende Europa. De Nederlandsch-Duitsche Kulfuurgemeenscfiap. iü 'Sa okrammen vertrouwd. '7^, '1 dan eens rlijkisen uitsnijdt 1 iT ^RANEKER— tlESLAND en REEK. Telef. 3723. IE. *e gaarne toe- IANDEN Cinderen ot 16 jaar f 6.15 [f 4.60 spaart Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooruifbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 33.10. ALKMAARSCHE EDITIE, NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M.. minimam 14 m.M. 1.40, elke 3i/., m.M. mee» 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Hernis. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 221 4 pagina's Hoofdredacteur: A. K. JONKER, Alkmaar. Maandag 21 Sept. 1942 Convooi in IJszee grooten— deels vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN. DEN FüHRER, 20 Sept. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan de Terek hebben Duitsche troepen den vijand uit zijn versterk te stellingen verdreven. In het ge bied van Stalingrad duren de ge vechten met onverminderde hevig- heied voort. Verlichtingsaanvallen van den vijand uit het Noorden zijn mislukt. Bij Woronesj werden vijan delijke aanvallen ten deele in ge vechten op korten afstand onder hooge bloedige verliezen afgesla gen. In de Middellandsche Zee heeft een Duitsche duikboot een schip van 1200 brt. en vier vrachtzeilbooten tot zinken gebracht. Afzonderlijke Britsche vliegtuigen ondernamen overdag ondoeltreffende storingsvluchten boven het Duitsche Rijksgebied. Een vliegtuig werd neergehaald. Des nachts vlogen Brit sche bommenwerpers naar Z.W.- en Zuid-Duitschland. Iri eenige plaat sen, o.a. in de stad München, berok kenden brisant- en brandbommen schade, overwegend in woonwijken en aan openbare gebouwen. De bur gerbevolking leed verliezen. Twaalf der aanvallende bommenwerpers werden ten deele door luchtdoelge schut, ten deele door 'nachtjagers neergeschoten. Na aanvallen op fabrieken aan de Britsche Zuidoostkust bestookten Duitsche gevechtsvliegtuigen in den nacht van 19 op 20 September het industriegebied van Sunderland met bommen van zwaar kaliber. Laatste 6 dagen ruïneus voor vijandelijke scheepvaart. Na de volkomen vernietiging van een groot convooi in de Noordelijke IJszee in den tijd van 2 tot 7 Juli 1942 werd op 13 September van Brit sche zijde een nieuwe poging gedaan om een groot convooi, dat door ster ke vlooteenheden beschermd werd, over de Noordelijke IJszee naar een Sovjet haven te brengen. De zeer slechte weersomstandigheden en het feit, dat dg ijsgrens een sterk noor delijken koers mogelijk maakten, begunstigden dit plan. Duitsche formaties gevechtsvlieg tuigen en duifebooten openden den aanval en vernietigden in dagen lange moeilijke gevechten ook dit uit 45 koopvaardijschepen bestaande convooi. Onder omstandigheden die den strijd zeer bemoeilijkten, op groote afstanden, bij Plecht weer en krachtigen vijandelijken afweer door luchtdoelgeschut en jachtvliegtuigen, brachten onze gevechtsvliegtuigen van dit convooi in totaal 25 koop vaardijschepen met een totalen in houd van. 177.000 brt. tot zinken. Acht andere schepen werden zoo zwaar beschadigd, dat zij als verlo ren beschouwd moeten worden. Bo vendien vernietigde de luchtmacht van de bewakingsvaartuigen een tor pedojager alsmede twee patrouille vaartuigen, terwijl een tweede torpe dojager in brand geraakte. Onze duikbooten vernietigden in felle achtervolging vijf koopvaardij schepen met een gezamenlijke in houd van 29.000 brt. en plaatsen tor pedotreffers op twee Britsche tor pedojagers. De heerschende weers omstandigheden maakte het niet mo gelijk te constateeren, of de beide laatstgenoemde vaartuigen vergin gen. Daarmede leed de vijand een zijner zwaarste nederlage in convooige- veohten. Hij verloor binnen zes da gen tijds 38 met oorlogsmateriaal van allerlei aard geladen koopvaar dijschepen, waaronder ook tankboo ten met een totalen inhoudvan 270.000 brt. Daar komt nog bij het verlies van zes oorlogsschepen. Slechts resten van het convooi, ten deele aanzienlijk beschadigde sche pen, konden ontkomen. Voorts maakt bet opperbevel van de weermacht bekend; D.e van offi- cieele Sovetzijde verspreide en door het Reuterbureau overgenomen be wering, dat Genéral-Obert van Kleist gesneuveld is, is onwaar. EXTRA BERICHT. 19 SCHEPEN i'OT ZINKEN GEBRACHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 Sept. - (D. N. B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede: „Duitsche duikbooteit hebben in hevige gevechten in de Ca- raïbische zee, voor Afrika, in de St. Laurence-golf en in de Noordelijke IJszee 19 schepen niet een gezamenlijken inhoud van 100.060 brt. a-lsmede een sleepboot tot zinken gebracht. Drie andere schepen werden getorpedeerd. BERLIJN, 19 Sept.*- (DNB), Naar het opperbevel der weermacht meldt, bevond zich onder de 19 vij andelijke koopvaarders, die blijkens het extra bericht van heden door Duitsche duikbooten in den grond werden geboord, ook een zwaar be wapend vijandelijk hulpoorlogsschip van 3500 ton, dat op de St. Laurens Golf dienst deed bij de Amerikaan- sche kust- en konvooibeveiliging. Duitsch Iegerbericht van 19 Sept. Aan den Terek braken Duitsche troepen in hevige gevechten door krachtig versterkte en van land mijnen voorziene veldversterkingen heen en wierpen den vijand iiit verscheidene hoogtestellingen. De strijd om Stalingrad werd ondanks taai verzet met succes voortgezet. Een van het Noorden uit ondernomen plaatselijke ont- lastingsaanval van sterke vijan delijke infanterie- en pantser formaties op de Duitsche grendel stelling stortte ondér zware ver liezen ineen. In de eigen, stellingen binnenge drongen vijandelijke strijdkrachten werden in schitterende samenwer king tusschen formaties van het leger en de luchtmacht in de pan gehakt. Er werden talrijke gevange nen gemaakt en 120 tanks vernie tigd. In luchtgevechten boven Sta lingrad verloor de vijand gisteren overdag 77 vliegtuigen. Aan den benedenloop van de Wolga wierpen gevechtsvliegtuigen 3 petroleum- schepen in brand en zetten de ver nieling van belangrijke spoorweg knooppunten met succes voort. Bij Woronesj werden voortgezette aanvallen van den vijand op het bruggehoofd in verbitterde gevech ten, deels in een tegenaanval, afge slagen. Formaties van de Duitsche en Itahaansche luchtmacht ontlast ten de troepen van het leger hierbij op doeltreffende wijze. In Noord-Afrika, deed de Duitsche en Italiaansche luchtmacht voort durende aanvallen met bommen en boordwapens op gereedstaande Brit sche tanks en gemotoriseerde co lonnes. Bij nachtelijke sbringsvluchten van Britsche bommenwerpers boven het kustgebied van de Oostzee wer den 2 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Voor de Engelsche zuidkust brach ten gisteren lichte Duitsche ge vechtsvliegtuigen 1 koopvaardij schip van 1500 brt tot zinken en be schadigden 4 andere schepen door bomtreffers. Duitsche troepen dringen Stalingrad verder binnen. Van militaire zijde verneemt het DNB: In verbitterden strijd zijn gis teren troepen van het Duitsche le ger verder in de. stad Stalingrad doorgedrongen. Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen, duik bommenwerpers en jachtvliegtuigen hebben vooral in het N. deel van Stalingrad de tot vestingen gemaak te stellingen en haarden van verzet der bolsjewisten met bommen van zwaar kaliber bestookt. Ook het ra- vitailleeringsverkeer van den vijand stond ononderbroken bloot aan lucht aanvallen. Spatgevecht in Noworossisk. Duitsche infanteristen in de straten van Noworos- isK. De Bolsjewisten verdedigen zich taai en verbeten» maar tegen den onweer- aanharen aanvalsgeest der Duitsche infanterie kunnen zij geen stand houden, u den laten avond is het doel bereikt cu het grootste gedeelte der stad in uunsche handen. (PK Langl-PBZ-R-P H m) 's-GRAVENHAGE, 21 Sept. - Officieel wordt bekend gemaakt „Over de bij vonnis van het Duitsche Obergenicht in het be zette Nederlandsehe gebied van 31 Augustus 1942 ter dood' ver oordeelden Levie de Groot, Jan Pieter Catoen en Heyman Herman Meyer, is heden de straf door fusilleeren voltrok ken, nadat de Rijkscommissaris! van zijn recht tot gratie geen -ge bruik gemaakt had. De Jood de Groot en Catoen waren recidivisten-, die reeds eerder tot zware straffen waren veroordeeld. In den nacht van 1 op 2 April 1942 hebben zij een grooten inbraak gepleegd1 in het distributiekantoor van Bever wijk. De Jood Meyer, die even eens reeds eerder herhaaldelijk is veroordeeld, was de voor-, naamste afnemer van, de gesto len kaarten en bonnen, die tegen- hooge prijzen in den sluikhandel verkocht zijn, zoodat zeer groote schade ontstaan is voor de Ne derlandsehe levensmiddelen- voorziening". VICHY^ 19 Sept. - (DNB). Om trent de gevechten op Madagascar is Zaterdagavond officieel bekend gemaakt: Sinds den avond van den 17en September, toen de Fransche troe pen gevechtsaanraking met de Brit sche strijdkrachten kregen, duurt de strijd den 19en, 's ochtends om 7 uur, in de nabijheid Van Antsikobe nog voort. Na de landing bij Tama- tave aan de Oostkust heeft de te genstander zich met snelle troepen naar het Zuiden gewend in de rich ting Brickaville. ANKARA, 29 September. - (DNB). Volgens berichten uit Beiroet is er in Syrië in de omgeving van Pal myra een opstand onder de Arabie ren uitgebroken, welke sinds 10 Sept., aan der. gang is. De gewapen de opstandelingen hebben de olie leiding Mosoel-Tripolis op verschei dene plaatsen vernield. Een Gaul listisch bataljon is er tezamen met een compagnie Amerikaansche spe cialisten, die tot taak hadden de oleileiding te herstellen, op uitge trokken, om den opstand te onder drukken. Op weg naar het opstan dige gebied vielen zij echter in een hinderlaag van de rebellen. De ge vechten duren nog voort. PARIJS, 19 Sept. - (A.F.I.P.) Men verneemt uit het Japansche hoofd kwartier, dat de Japanners die c-p Nieuw Guinea strijden, zich nog op slechts 50 km van Port Moresby be vinden. Voor dat de Japansche troe pen voet konden zetten in het N. der laatste belangrijke stad die de En- gelscben op Nieuw Guinea nog in handen hebben, moesten zij de berg passen veroveren, die soms vierdui zend meter hoog liggen en die voor Port Moresby een natuurlijke ver dediging vormen. In een communiqué erkent gene raal Mac Arthur zelf de wanhopige situatie die voor de Australische brigade onder bevel van generaal Sydney Rowell uit dezen toestand voortvloeit. Geïsoleerde groepen dezer brigade leveren hardnekkige gevechten te Effogi op 70 km afstand van Port Moresby. De jongste landingen der Japan ners vormen niet alleen een bedrei ging voor Port Moresby doch ook voor alle Australische kuststeden en vooral voor Corktown en Towhsville, bases voor de Amerikaansche vloot eenheden in den Stillen Oceaan. Kening Faroek ernstig ziek. - (D.N.B.) De pers te Istanboel meldt, dat koning Faroek van Egypte plot seling ziek geworden is en zijn toe- stantTaanleiding geeft tot ongerust- heied. De onlusten in Indië. - (D.N.B.) De onlusten in Indië zijn ernstiger dan oorspronkelijk algemeen werd aangenomen, zoo verklaart de Daily Telegraph, In verscheidene Indische provincies zijn, zoo schrijft het blad verder, de Indische nationalisten er in geslaagd het bestuursapparaat volkomen lam te leggen. Engelsche duikboot verloren. - (DNB). De Britsche admiraliteit heeft volgens den Engelsehen nieuwsdienst bekend gemaakt, ,dat de duikboot Urge over tijd is en verloren geacht moet worden. VERDUISTER GOED ZON 21 Sept. onder: 19.43 22 Sept. <5p: 7.25 MAAN 21 Sept. op: 18.23 onder: 3.14 24 September Volle Maan. Terug in het vaderland. Als waardeering van de voorbeeldige houding der bevol king a an Dieppe tijdens de mislukte Britsche invasie-poging heeft de Führer bevolen, dat een aantal Fransche krijgsgevangenen uit Dieppe en omgeving naar het vaderland mocht terugkeeren. Op, een station in Normandië werden zij door vrouwen en meisjes, in haar mooie kleederdracht verwelkomd. (PK Koll-DV-R-P H m) Regeering is er voor het volk en niet omgekeerd! ROLDE, 19 September. - Duizen den en nóg eens duizenden uit de drie Noordelijke provincies hebben heden op de „Boerdennen" te Rolde deelgenomen aan den grooten ge westelijken landdag van. de N. S. B. Met veel enthousiame werd Mus- sert met zijn staf en met de Duitsche gasten verwelkomd. Het „hou-zee"- geroep hield minutenlang aan. Onder de eeregasten bevonden zich commissaris-gener. Schmidt, de S.S. Obergïuppenführer Rauter, de Beauftragten voor Groningen, Friesland en Drente, en vele vertegenwoordiger van de weermacht en van de N. S. D, A. P. Van de Nederlandsehe gasten noemen wij den secreta ris-generaal der N. S. B., ir. C. J. Huygen, het hoofd van de af- deeling algem«ene zaken jhr. D. de. Blocq van Scheltinga, de stafchef van de Ned. S. S„ J. L. Jansonius, en vele andere liooge functionarissen van het hoofdkwartier der N. S. B.v ver der de .gemachtigde van'den lei der voor Groningen en Drente, J. Maarsingh, en de districtslei ders van Groningen, Friesland en Drente met hun naaste me dewerkers, alsook de commis saris van de provincie Gro ningen, Staargaard en vertegen woordigers van den Landstand, den Volksdienst, het Ned. Ar beidsfront en den Arbeidsdienst. Nadat op plechtige wijze de vaan- delopmarsch was gehouden, opende de districtsleider van Drente, G. Dieters, dezen landdag. Rede van dèn boerenleider. In zijn rede zeide de heer Roskam dat den N. S. B. er steeds een heilig doel voor oogen heeft gezweefd. Eens zal de dag komen dat het recht zal worden hersteld en het onrecht uitgewischt. Doch zijn wij nu zoover? Immers niet, de oorlog drukt zwaar op het boeren volk van Nederland. De pluimveestapel is voor een deel vernietigd, de varkens- en de koeienstapel zijn ingekrompen en het crisisapparaat o hoon voor den boer werkt op volle toeren, terwijl ook het grootkapitalisme bij lange na nog niet is gebroken. Wij hebben altijd het goede gewild en den rechten weg bewandeld, maar wij zijn vaak te klein om de werkelijkheid te kunnen zien. Die werkelijkheid is, dat het goede in de wereld niet komt door de menschen, maar niettegenstaande de menschen. Vroeger streden wij tegen liberalis me, democratie en kapitalisme en nu worden we in onze poging om herzie ning van het onrecht door den oorlog geremd. Maar desondanks is de land stand gekomen en zijn de bedrijfs- schappen geen staatsinstellingen meer, doch publiekrechtelijke lichamen, ge grond op de beginselen, welke de onze zijn. Wij komen niet om te breken, maar om te bouwen. Hier in Rolde was het de boerenstem van het Noorden, die krach tig heeft weerklonken. Deze stem is het, die de richtlijnen moet geven voor de toekomst. Niet de stem van het intel lectualisme en van de vermeende staats manswijsheid, maar de eenvoudige stem van de Frie^he en Saksische boeren, die gehecht zijil aan hun grond, in trouw aan hun geslacht. Rede van den heer Woudenberg. Vervolgens was het woord aan den leider van het Ned. Arbeids front, H. J. Woudenberg. Spre ker wees er in den aanvang van zijn rede op, dat hij vroeger ook socialist was, maar dat hij bij het oude socialisme had be merkt, dat het niet den vooruit gang bracht, doch den haat pre dikte. Het is hem duidelijk geworden, dat het oude socialisme dat naar den klassenstrijd dreef, heeft afge daan en dat ^iet heeft plaats ge maakt voor eeW socialisme, dat ge lijk is te stellen met het dienen van de gemeenschap, d.w.z. dat men meer moet geven dan vragen. Toen was het groote moment aangebroken, dat de leider zou spreken. Met een donderend liouzee-geroep werd Mussert verwelkomd. Rede van ir. Mussert. Zijn rede aanvangend zeide Mus sert dat er wel veel mensehen zijn op wier mond het woord „mensch- lievend" bestorven ligt, maar vraagt men hun: wat doet gij voor uw va derland, dan blijken zij geen tijd te hebben, want overdag moeten zij geld verSienen, zeggen zij, en 's avonds kankeren zij op den toe stand. Wij, nationaal-socialisten, hebben ons altijd ingezet en wilden dat nu meer dan ooit voor het gan- sche volk. Nadat we een gelukkigen, rusti- gen tijd gehad hebben, leven wij sinds 1914 in een grootschen tijd. Na 1918 dacht men, dat er een voort durende vrede zou komen, maar nu is gebleken, dat 1914/1918 slechts het eerste gericht was, dat over ons is gekomen. Van 1918—'39 noemde spr. een adempauze voor de eindworsteling die thans nog bezig i.s Tusschen het „Mussert of Moskou" is geen speld meer te krijgen, want het gaat thans om de wereldbeschouwing commu nisme tegen de wereldbeschouwing nationaal-socialisme en fascisme. Uitvoerig gaf Mussert een overzicht van het tijdperk 1920 '40. Spr. herinnerde aan de .periode van de gebroken ge weertjes en merkte op, dat in dien gebeurd zou zijn, wat men had gewild, nl. geen man en geen cent voor het militairisme, voldaan zou zijn aan het parool van Moskou en 't internationale Jodendom, dat gaarne zag, dat Europa zoo zwak mogelijk zou zijn geworden. Reeds van dat oogenblik af tot op heden heb ben de Sovjets een oorlogsap paraat in elkaar gezet en het was hun bedoeling hiermede Europa te veroveren. Wat zoü er zonder Hitler en Mussolini van Europa ge worden zijn? Indien er geen nationaal-socialis me en fascisme was geweest, indien Hitler en Mussolini er niet waren, dan zouden er Russische horden over Europa gekomen zijn. Dat staat muurvast. Mussert herinnerde verder aan 1933, toen men in ons land overal kon lezen: boycot de Duitsche wa ren en aan het jaar toen onze minis ter van buitenlandsche zaken naar Genève ging om sancties te eisehen tegen Italië. Toen reeds stond vast, dat Enge land aan den kant van het eommu- nisTfie zou staan. Communisme en kapitalisme zijn immers van den- delfden stam. Vervolgens herinnerde de leider aan den eersten strijd van Finland tegen de Sovjet-Unie. Toen werden er voor Finland bidstonden gehou den. Waar zijn deze nu? Zij zijn er niet, omdat er geen politieke agi tatie meer is. Na 1936 zou onze weermacht met kunst- en vliegwerk omhoog ge bracht worden. De N.S.B. werd uit alle ambten gestooten en nu hebben wij gezien hoe' alles Uit die jaren leugens en bedrog was. Wij waren uitgesloten van alle zeggenschap en daarom zijn zij, die na drie dagen oorlog in Mei 1940 zijn gevlucht, alleen verantwoordelijk voor dat gene wat nu over ons is gekomen. Eerst is West-Indië uitgeleverd en t^an verklaarde de gevluchte re geering in Londen aan Japan den oorlog. Dit nu is de grootste mis- Kunst is internationaal en er zijn in alle landen en alle tijden wer ken geschapen, welke buiten poli tiek en -oorlog om bewondering en dank hebben geoogst van allen, die er mede kennis maakten. Elk volk h^eft zijn eigen karakte ristieke kunstuitingen, elke staat had en- heeft zijn scheppende figuren, die de wereld iets schoons geven. Daar uit een keuze te doen en, nu eens de kuituur van het eene land dan weer die van het andere naar voren ts brengen en zoo mogelijk te combi neeren, dat is de taak van hen, die een wéderzijdsch begrijpen en waar- deeren willen bewerken, welke in het rumoer van den krijg zoo vaak ver loren dreigen te gaan. De stichting „Nederlandsch-Duit- sche Kuituurgemeenschap" beoogt dan ook een samenwerking op kul- tureel gebied en een onderlinge uit wisseling van kunstuitingen van bei de landen, welke allen die haar aan schouwen zal doen beseffen, dat men. elkaar in velerlei opzicht kan waar- deeren, nog daargelaten de moge lijkheden 'welke zij schept om kunstenaars van beide landen een veel grooter arbeidsgebied te ver schaffen. De stichting „Nederlandsch-Duit- sche Kuituurgemeenschap" heêft ten doel het kultureele leven in Neder land te bevorderen door een samen werking van Nederlanders 'en Duit- schers en omvat niet alleen het ge ven van uitvoeringen op het gebied van tooneel, zang en dans, maar tevens het geven van filmvertoonin- gen, het- houden van wetenschappe lijke voordrachten en lezingen, in één woord alles op kultureel gebied» dat boven het gewone niveau staat en -waardoor men kan kennis nemen van wat er leeft en geschapen is in de kunstzinnige kringen van beide nabuurstaten. Men zou deze instelling kunnen vergelijken met die der Volksuniver siteit, omdat, wat kuituur en ontwik keling aangaat, beide organisaties naar hetzelfde doel streven, maar er is toch een opmerkelijk verschil in uitvoering en opzet. Allereerst in uitvdÈring omdat de middelen van de Kuituurgemeen schap, welke, zooals gisteren bleek, ook door de overheid financieel kan worden gesteund, opvoeringen van grooteren omvang en kostbaarder samenstelling mogelijk maakt, en daarnaast in opzet omdat de „Ne- derlandsch-Duitsche Kuituurgemeen schap" ten doel heeft een tot elkaar brengen van allen, die, buiten alle politiek om, waardeering hebben voor de kunst, welke als uiting van 's menschen geest aan geen grenzen is gebonden. Hoe men te Alkmaar deze moei lijke taak opvat is door de uitvoe ring welke gisteren in 't Gulden Vlies werd gegeven, duidelijk geble ken. Moge men algemeen begrijpen dat dit streven, dat de kunst wil dienen en onverschilligheid of erger in wederzij dsche bewondering wil veranderen, den steun verdient van dien, die, boven politieke en mili taire actie uit, waardeering willen toonen voor de groote kultureele scheppingen van nu en van het ver leden. Ad. De Nederlandsehe Volksdienst telt reeds 35.000 vrijwillige medewerkers en duizenden leden. Blijft geen bui tenstaander, sluit u ook aan. daad, die men ons volk heeft kun nen aandoen. En thans is er geen vierkante me ter grond, die niet bezet gebied is. Aan wie de schuld? Niet aan ons, maar aan hen, die voor den oor- log ons volk op geraffineerde wijze hebben misleid. Nu bevinden wij ons in een diepte punt en wie zal zeggen of dit nu werkelijk het diepste punt is? Wanneer wij van de afschuwelijke bombardementen hooren op West- Duitsehe steden, wie geeft mij dan de verzekering dat over een tijdje bijv. den Haag, Amsterdam of Gro ningen niet hetzelfde lot zullen ondergaan? Wanneer het immers den Engelschen goed lijkt ook deze steden met bommen te bestrooien, dan zullen zij dit niet nalaten. Had men echter ons gevolgd, dan zouden wij ten eerste geen oorlog hebben gehad en dan zouden wij nu samen met de Duitschers dat gedeelte van Europa, dat ons kustgebied be strijkt, beschermen tegen aanvallen van buiten Europa. Een strijd van elf jaren. Wij hebben elf jaar lang alles ge probeerd om ons volk tot een een heid te brengén doch het is ons niet gelukt en nog steeds is er een diepe kloof tusschen ons en de anderen. Het is onze taak, die anderen ziende te maken en al is de verscheurdheid in Nederland op dit moment nog groot, eens zal hieraan een einde komen en dan zal ons volk hecht zijn als nooit tevoren. Inderdaad, als Rusland zou winnen, dan zouden wij, nationaal-socialisten, het eerste worden opgehangen. Maar beseft men wel, dat binnen een week de rest van ons volk zou volgen? (Vervolg op pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1