DID VU DU OUDEN JEUGDSTORM. DA8BLAD VOOR Verjaardag der onderteekening van drieiandenpact- Minister Von Ribbentrop geeft een overzicht van den toestand. Duitsche troepen drinoen bij Stalingrad oprttèuw tot de Wolga door. Kranslegging op den Grebbeberg. REDE C. VAN GEELKERKEN. OP DEN GREBBEBERG. Rede van den Japanschen minister van buitenlandsche zaken. REDE VAN QUISLING. Eden houdt een rede in zijn kiesdistrict. Tewerkstelling van Fransehe arbeiders in Duitschland. Aanmelding voor kaderlid nationale jeugdstorm stopgezet. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het gehecle Kijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Xel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 0.10 per m.M., minimum 14 m.M, 1.40, elke 3i/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 227 4 pagina'i Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Maandag 28 Sept. 1942 BERLIJN, 26 Sept. (D.N.B.) - Ter gelegenheid van den verjaardag der onderteekening' van het Drie mogendhedenpact heeft de Rijks minister van buitenlandsche zaken voor de radio een boodschap bekend gemaakt: „Twee jaar geleden werd in de rijkskanselarij te Berlijn het Drie- mogendhedenpact tusschen Duitsch- land, Italië en Japan plechtig on derteekend. Thans, aan den voor avond van dezen dag, begroet ik namens het Duitsche volk en de rijksregeering de in het pact met ons verbonden volkeren en hun re- geeringen. Het doel, dat ons destijds bij het sluiten van het drieiandenpact voor oogen stond, was een uitbreiding van den toen reeds uitgebroken Europeeschen oorlog tot een wereld oorlog te verhinderen, het herstel van den vrede te vergemakkelijken en den weg te effenen voor een al{es omvattende, rechtvaardige nieuwe ordening van de wereld. In dezen onvermijdelijk geworden strijd om het bestaan hebben de mogendheden v'an het drieianden pact geweldige overwinningen be haald en zij zullen den vijand overal blijven treffen, waar hij zich ver toont en wel zoolang, tot hij heeft ingezien, dat hij jop hun leefruimte nooit meer iets te zoeken heeft. !Dan zullen de grondslagen gelegd zijn voor de oprichting van een recht vaardige nieuwe orde. Het Driemo- gendhedenpact zal ook na de zege vierende voltooiing van onzen vrij heidsstrijd het fundament blijven van de nieuwe wereldorde en de waarborg voor een langen geluk kigen tijd van vrede voor onze vol keren". In denzelfden geest heeft graaf Ciano in Rome in zijn daar gehou den rede de onderteekening her dacht, evenals minister Tani in Tokio. Een resolutie voorberejd. Naar de geheéle Japansche mid dagpers meldt, bereidt de huidige conferentie van den centralen raad Taisei Yokusankai voor de zitting, van Zondag een resolutie voor, waarin een versterking en uitbrei ding van het Driemogendenpact geëischt zal worden. Aan dit feit wordt in politieke kringen in Tokio des te meer beteekenis gehecht, daar het hier een beweging betreft, die alle kringen van het Japansche volk van honderdmillioen omvat en derhalve beschouwd kan worden als eensgezinde uitspraak van de geheele natie. Rede van von Ribbentrop. Von Ribbentrop heeft ter gelegen heid van den verjaardag der onder teekening van het Driemogendhe- denpaet Zondagavond een receptie gegeven, waar aanwezig waren de gezanten van Italië, Japan, Hon garije. Roemenië, Kroatië, Bulgarije en Slowakije, generaal-veldmaar schalk Keitel, Reichspressechef dr. Dietrich, gouwleider Böhle -en de leidende ambtenaren van het depar tement van buitenlandsche zaken, en de bij de uitvoering van het Driemogendhedenpact betrokken persoonlijkheden van staat en weer macht. De rijksminister van buitenland sche zaken, von Ribbentrop, hield een r.edevoering waarin hij zeide, dat het doel van het bondgenoot schap zuiver defensief was, nl. ver hinderen dat de Europeesche oorlog door deelneming van de Ver. Staten een algemeelie. wereldoorlog zou worden en daarmede zou worden verlengd.. Roosevelt sloeg de waar schuwing in den wind. Hij stelde Japan eischen, die zijn eer moesten, aantasten. Daarmede was de maat vol en Japan sloeg toe. De spilmo- gendheden sloten zich nog nauwer aaneen in een bond op leven en dood en besloten da wapens niet eerder neer te leggen dan wanneer de toekomst van hun volken en de Herfststemming in het Haagsche Bosch, k*® kunstschilder is aan den arbeid Setogen, om de najaars kleurenpracht op het doek vast te leggen nieuwe wereldorde voor goed veilig waren gesteld. Voortgaande, schetste de minister de gebeurtenissen sedert Septem ber 1942, de Japansche succes sen, de geweldige successen van Duitschland en zijn bondgenooten en sprak over den thans reeds we ken om Stalingrad woedenden slag. Wordt deze stad genomen, dan wordt aan onzen gevaarlijksten te genstander een slag toegebracht, waarvan hij zich niet meer zal her stellen. Met de beëindiging van de militaire operaties der verbonden legers in dit jaar zal de Sovjet- Unie, naar de rijksminister ver klaarde, in een uiterst moeilijke situatie geraden, wat hij uitvoerig in het licht stelde. De Sovjet-Unie na dert zoowel t. a. van het menschen- materiaal als van levensmiddelen eiy grondstoffen voor de nog restee- rende industrie de grens der uit-, putting. Als beslissende factor komt c^aarbij het uiterst groote ge vaar voor ongeveer 90 procent der bolsjewistische olieproductie. Zon der voldoende olie wordt een modern leger en luchtwapen inva lide. Er kan geen twijfel aan zijn dat een land met zulke verliezen noodzakelijkerwijze vroeg of laat aïchter ^dem moet geraken. De rijksminister is ervan over tuigd dat de Angelsaksers met hun beloften slechts tot steeds nieuwe offers aart- bloed trachten te bewe gen, maar dat de Sovjet-Unie door dit standpunt weinig bevredigd zal zijn. Churchill heeft in -Moskou ge sproken over het „tweede front", waarop de onderneming van Dieppe in scène is gezet. De Duitsche troe pen zijn gereed voor verdere pogin gen van dien aard. Men vergist zich echter* wanneer men aanneemt, dat daardoor een ontlasting voor Rus land zal ontstaan. Von Ribbentrop achtte de ramin gen betrouwbaar, volgens welke de verbonden mogendheden in het af- geloopen jaar minstens tweemaal ^ooveel, waarschijnlijk echter nog ahnzienliik méér koopvaardij- tonnage in den grond hebben ge boord dan Engelschen en Amerika nen konden bouwen. Ook de vor ming van gevechtsfronten, die de landen van het pact van drie met de Engelschen en Amerikanen in voor den oorlog beslisser.de gevech ten zouden kunnen verwikkelen, zal waarschijnlijk reeds door het ton- nagevraagstuk mislukken. De rijksminister vatte deze situatie samen in de volgende punten: le. Het wellicht meest urgente probleem van Europa, het voedings probleem, is definitief geregeld. Door de verovering van de Oekraïne, het Don- en Koebangebied is niet alleen de voeding van Duitschland en Italië, maar van geheel Europa in de toekomst veilig gesteld. De le vensmiddelenpositie kan van jaar tot jaar slechts beter worden. 2e. Wat de grondstoffenpositie van de landen van het pact van drie be treft, zijn zij,, aangezien hun alle grondstoffen van Europa tot aan de Beneden-Wolga toe en die van ge heel Oost-Azië ter beschikking staan, thans in een positie, dat voor hun oorlogsbehoefte op dit gebied geen moeilijkheid meer kan ontstaan. Ten aanzien van de bewapeningscapaci teit zullen Duitschland en zijn bond- geijooten®stellig kwalifitief en, wan neer men alle factoren overweegt, ook kwantitatief de tegenstanders overtreffen. Dat geldt onder meer voor de arbeidskrachten. Het be treft een voorsprong der landen van het Driemogendhedenpact, die in dezen oorlog niet meer zal wor den ingehaald. De landen van het Driemogendhe denpact zullen, steunende op de grootste industrie en bewapenings centra- der wereld en op bijna alle werven in Europa en Azië tegen de bewapeningsproductie van dén te genstander niet alleen zijn opgewas sen maar dien overtreffen. 3e, De straegische positie van de landen van het Driemogendheden pact wordt gekenmerkt door het feit dat de verbondenen overal onneem bare militaire posities hebben ver overd, van waaruit zij den tegen stander het hoofd kunnen bieden of zelfs het initiatief kunnen nemen en- hem uit verdere posities verdrijven. Wat den bommenoorlog tegen de burgerbevolking betreft, de toe komst zal leeren of deze meest eigen uitvinding van Churchill goede of slechte gedachte is ge weest. Iedere bom, ieder verhield' huis en iedere doode maakt het Duitsche volk nog slechts harder en vastbeslotener in zijn wil om de Engelschen alles terug te betalen en er zorg voor te dragen dat Europa eens en voor altijd rust heeft van -Engeland. Terwijl Roosevelt bij gebrek aan militaire prestaties een blufoffen- sief onderneemt, neemt hij in alle stilte de eene Engelsche bezitting na de andere over. Vaak lijkt hét, of de Engelsche regeerders nu al voor het oogenblik van ontwaken bang zijn. Men behoeft slechts te constatee- ren, dat zich in de landen van het pact van Drie nog niemand heeft beziggehouden met de gedachte van de bestraffing der schuldigen in Engeland en de Ver. Staten. Mis schien is dat te verklaren door het feit, dat men er in deze landen van overtuigd is, dat de teleurgestelde en bedrogen volken van Engeland en de Ver. Staten op zekeren dag zelf strafgericht over hun regee ringen zullen houden. De nieuwe ordening in Europa zal komen, en het nieuwe Europa zal beter zijn dan het vroegere. Resumeerend, zeide von Ribben trop: „De mogendheden van het pact van Drie zijn aan het einde van het tweede jaar harer aaneen-' sluiting in 'elke richting meester van den toestand. De oorlog in Rusland heeft de verbonden legers niet uit geput, maar ze juist gehard. Het wachten is op Roosevelt, die zonder schepen, zonder beproefde soldaten, zonder steunpunten en zonder erva ring op een afstand van duizenden mijlen wil veroveren. De spilmogendheden met hun bondgenooten zullen 4iun vijanden steeds nieuwe slagen toebrengen, tot zij eindelijk er genoeg van hebben en zullen inzien, dat zij in Europa en Oost-Azië niets meer te zoeken hebben". Tenslotte gaf von Ribbentrop uiting aan de rotsvaste -overtuiging, dat de tijd thans definitief werkt voor de landen van het pact van Drie. De Duitsche pers over de rede. De Maandagochtendbladen wor den gehegl beheerscht door deze rede. In de commentaren wordt al gemeen de nadruk erop gelegd, dat de tijd voor Duitschland en zijn bondgenooten werkt. In den Kaukasus en aan den Terek diepe groepen stellingen veroverd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Sept. - ((D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het Noordwesten van den Kaukasus en aan dé Terek is de vijand ondanks taaien tegenstand uit diepe groepen stellingen ver dreven. Bij den afweer van een tegenaan val vernietigden Duitsche troepen aan de Terek twee vijandelijke ba taljons en maakten vele honderden gevangenen. De luchtmacht bombar deerde de havens Toeapse en Chosta en beschadigde een vrachtboot met bommen. In het centrum van Stalingrad heeft infanterie verscheidene kaze mat-installaties en blokken huizen bestormd en drong met steun var., duikbommenwerpers op enkele nieuwe plaatsen tot de Wolga door. Ontlastingsaanvallen op het Noor delijke grendelfront werden afgesla gen. Een tankdivisie vernietigde daarbij 24 grootendeels zware pant servoertuigen. Geconcentreerde lucht aanvallen berokkenden den bolsjewis ten zware verliezen. Formaties Duit sche en Roemeenschè gevechtsvlieg tuigen zetten de verlamming van den vijandelijken etappedienst op de spoorwegen in het gebied van de be- neden-Wplga voort. Aan het Bonfrónt plaatselijke ge- veehtsactiviteit. Ten Noordwesten van Woronesj mislukten weer ver scheidene vijandelijke aanvdllen. Bij Rzjef viel de vijand een sector van het front met sterke strijdkrachten, gesteund door pantservoertuigen en vliegtuigen, opnieuw aan. Deze zwa re gevechten zijn nog gaande. Ten Zuiden van het Ladogameer zijn verscheidene vijandelijke aan vallen onder zware verliezen voor oen vijand afgeslagen en nieuwe concentraties door gecombineerd vuur. van alle wapens ondèr deel neming der luchtmacht uiteengedre ven. Bij een poging van d^ vijand om over een breed front over de Newa te trekken zijn meer dan 260 booten vernietigd en een aantal gevangenen gemaakt. De bolsjewieken hebben gisteren 50 vliegtuigen verloren, brie eigen toestellen worden vermist. In Noord-Afrika hebben Duit sche gevechtsvliegtuigen Vrijdag een verrassenden aanval op het Britsche steunpunt in de oase Koefra gedaan. Bommen en schiet wapens veroorzaakten vernielin gen en brand in de versterkings- en vliegveldinstallaties benevens in troepen'barakken. Duitsche jagers hebben Zaterdag als escorte en tijdens vrije jacht zonder eigen verliezen acht Britsche jagers neergeschoten. Het vliegveld Heliopolis bij Caïro werd in den af- geloopen nacht met bommen be stookt. Aan de Kanaalkust en bij nachte lijk stoorvluchten in de omgeving van Noord- en Oostzee zijn vier Brit sche jagers neergeschoten. VERDUISTER GOED ZON 28 Sept. onder; 19.27 29*Sept. op: 7.36 MAAN 28 Sept. op: 21.3-5 onder; 11.37 2 October Laatste kwartier. Rust voor de middagboterham bij een Luttwaffen-Werkcompagnie op een vlieg veld in het midden-segment van het Oostelijk front. (PK Lengwenings-Ati-H-P H m) De „Dag van den ouden Jeugd storm", ter herdenking van de stichting nu acht jaar geleden van den Nationalen Jeugdstorm, is in alle deelen ..van het land plechtig gevierd. De hoofdstor- mer C. van Geelkerken sprak Zaterdag voor de radio een rede uit, waaraan wij het volgende ontleenen: Op den herdenkingsdag van den Nationalen Jeugdstorm staan wij aangetreden en bezinnen ons op« hei jaar, dat achter ons ligt. Wij willen op dezén dag blij zijn, dat wij weer een jaar hebben mo gen werken voor de toekomst van ons volk met de jeugd van ons volk en wanneer wij dan terugzien'en wij herinneren ons de jaren, die achter oris liggen, dan willen wij ons in de eerste plaats in het -geheugen terug roepen hen, die met ons marcheer den in deze jaren. Tot de ouders wil ik slechts dit zeggen, dat ik hun dankbaar ben voor het vertrouwen, dat Zij -stellen in den Jeugdstorm, doordat zij ons hun kinderen geven: Tot die ouders, die meenen ons hun kinderen nog niet te moeten geven, omdat zij willen wachten of nog geen vertrouwen hebben, doe ik den oproep: geeft uw kinderen toch, want weet, dat, als ons volk in de toekomst een plaats in Europa wil innemen, waar het recht op heeft op grond van zijn geschiedenis, van zijn karaktereigenschappen, van datgene, wat een volk groot kan maken, zul len uw kinderen moeten medewer ken. En tot de jeugd van ons land, die in de rijen van den Jeugdstorm niet mede wil marcheeren, die buiten onze rijen staat, omdat zij eenmaal was in andere organisaties, of omdat zij in geen enkele organisatie was en die meenen: ,Neen, in den Jeugd storm behooren wij niet", tot hen wil ik nog een hartelijken oproep doen en hun op' het hart binden: „Is het juist, dat gij u onttrekt, is het gped, dat u buiten onze rijen blijft, dat gij niet mede kunt marcheeren en dat u niet mede wilt marchee ren. Hoort gij niet bij ons?" Gij hoort bij ons. Elke jongen er. elk meisje, op het land en in de stad, of gij arbeiderskind zijt of dat gij komt uit een familie, die het z.g. beter gaat, gij hoort bij ons, omdat wij samen zijn „de jeugd van Ne- -Kapitein Graf, escadrillekapitein bij een jachteskader, heeft Zaterdag zijn 200e tot 202e overwinning in de mcht behaald. Het Duitsche weermachtberieht van 26 September luidt als volgt: In het noordwestelijke deel van den Kaukasus en aan den Terek zijn Duit sche en verbonden troepen met doeltref- fenden steun van het luchtwapen door verscheidene sterk gefortifieerde vij andelijke stellingen Heen gebroken. Voor de Kaukasische kust van de Zwarte Zee hebben Duitsche motortorpedoboo- ten een bolsjewistische tankboot van 2000 ton en een schip van J500 brt. tot zinken gebracht. Een transportschip en een groot sleepschip kregen bomtreffers. In den strijd om Stalingrad werden den vijand de in de nabijheid van de Wolga liggende partijgebouwen in zware gevechten ontrukt en ontlas tingsaanvallen aan de noordelijke grendelstelling onder vernietiging van 31 tanks afgeslagen. Gevechtsvliegtuigen wierpen bij nachtelijke aanvallen statïonsinstallaties en olieopslagplaatsen der stad Astrakan in brand. De gevechten bij Woronesj duren voort. In den centralen sector hebben for maties van het leger en de Waffen-SS tegen vijandelijken tegenstand in ver scheidene plaatsen genomen. Plaatse lijke aanvallen van den vijand ten Z.O. van het Ilmenmeer mislukten. Bij een militairen zonder effect ge bleven aanval overdag op het stedelijk gebied van Oslo hebbeh Duitsche jagers drie vsïi de 4 Britsche bomtnenWél'pers neergeschoten. Het lUehtwapen heeft vannacht een havenstad in zuidwest-Engeland met brisant en brandbommen bestreden. derland". Weest trotsch, dat gij er toe behoort, weest er grootsch op, maar laat dit blijken door ons te steunen. Ga met ons mede, in het nieuwe jaar, dat voer ons ligt. In het jaar Van onzen Jeugdstorm.'Gij zult zien, dat gij- bij ons vindt niet alleen kameraadschap, maar dat het voor uvst persoon, voor uw vorming als mëhschen, als toekomstig Neder- landsch burger, alles waard is, dat gij in den Jeugdstorm hebt medege- marcheerd. Een van de hoogtepunten van de viering van het achtjarig be staan van den Nationalen Jeugd storm was wel de kranslegging op het Heldenkerkhof, welke Za terdagmiddag o.a. in tegenwoor digheid van den commandant der W.A., mr. A. J. Zondervan, den inspecteur-generaal der Rijkspolitie, luit.kol. J. Veen.- stra, den heer F. W. Bilderbeek; hoofd van de afd. Financiën van het Hoofdkwartier der N.S.B. en functionarissen van den Jeugd storm plaats vond. Aan deze plechtigheid namen con tingenten stormfers en stormsters deel van streken uit het gewest Ne- dersticht, in totaal .pl.m. 700, met een muziekgroep, een vaandelwacht en een Rotterdamsch spreekkoor en zangschaar. Omstreeks half drie mar cheerden de groepen onder dof trom geroffel het kerkhof op, waar zij zich in een carré opstelden. Rede stafleider Quispel. Onder doodsche stilte sprak de stafleider Quispel een rede uit. Spr. herinnerde aan het feit hoe acht jaar geleden de jeugdstorm werd opge richt en door den hoofdstormer een vonk werd ontstoken in de harten van de eerste leden. Als een klein groepje streden 'zij voort, gehoond, bespot, veracht, gehaat. Mogen wij vandaag feest vieren en' trotsch zijn op die jongens en meisjes, die het beste deel van ons volk uitmaken en bewust zich inge zet hadden voor de grootheid van het Nederlandsche volk, wij hebben dan tevens en vooral in eerbied te herdenken diegenen, die hun leven gaven in den strijd, die het Neder landsche volk moest wakker schud den uit zijn zelfgenoegzaamheid. Spr. zeide, dat deze oorlog ons volk is opgedrongen door volksmis leiders, die, slechts ziende hun eigen baat, Het volk van Nederland mis bruikten voor hun persoonlijke be langen. Moed, eer en trouw zijn de leuzen waarvoor de vaderlanders, aan wier graven wij stgan, den docd zijn in gegaan. Terwijl men den arm strekte ten groet voor de oilers, die gebracht werden voor de' vrijmaking van de jeugd, hadde kranslegging plaats. Wrf beseffen, ging spr. daarna voort, dat dit zwijgende Heldenkerkhof een antwoord verlangt, dat wij samen vatten in de belofte: Nooit meer oor log, nooit meer strijd tusschen het Nëderlan^sche en Duitsche broeder volk; te strijden om een Nederland sche jeugd, die nog die karakter eigenschappen in zich heeft om een goéd Nederlander te zijn en voor een eensgezinde vrije Nederlandsche volksgemeenschap, die, wetend wat haar kracht is, deel uit kan maken van de Germaansche gemeenschap. Daar.na herdacht een spreekkoor uit Rotterdam de 34 gevallen stor- mers, die hun leven gaven voor het vaderland in den strijd tegen het bolsjewisme, waarna de zangkoor- schaar zpeht inzette: „Wilt heden nu treden" uit Valerius' Gedpnkklanck. De na-men der gevallenen werden luide afgeroepen eri op treffende wijze weerklonk: „Ons is het vuur, Aan ons de kracht; rijst Nederland uit donkeren nacht". Een diep tromgeroffel klonk tot besluit. Zie vervolg pagina 3. TOKIO, 26 Sept. - (D.N.B.) De nieuwe minister van buitenlandsche zaken, Masajoeki Tani, heeft zijn. eerste officieele rede uitgesproken sedert het aanvaarden van zijn func tie. Daarin herhaalde hij, dat de poli tiek van de Japansche regeering ten, aanzien van de Sovjet-Unie ongewij zigd zal blijven. OSLO, 26 Sept; - (D.N.B.) Het congres van den achtsten partijdag van Nasjonal Samling is vandaag ge opend met een redevoering van den ministerpresident en leider van Nasjonal Samling, Vid'kun Quisling. Ter inleiding wees hij op de beteeke nis van den Europeeschen afweer- strijd in het Oosten en verklaarde, dat alleen Duitschlands overwinning Europa kon redden van de bolsjewi- seering. Wat Noorwegen en het Noorden betreft, is het duidelijk, dat Finland en het Noorden van Noor wegen alleen met de machtige htflp van Duitschland behouden kunnen worden voor het hun toegedachte lot. In het verdere verloop van zijn rede sprak Quisling over de huidige taken van Nasjonal Samling, die hij» aldus samenvatte, dat de beweging het ideaal der eenheid in haar vanen heeft geschreven en in het volk den zin voor politieke eendracht en na tionale. wedergeboorte wil wekken. LISSABON, 27 Sept. - (D.N.B.) De Britsche minister vpn buitenland sche zaken, Eden, heeft Zaterdag 'een rede gehouden in zijn kiesdictrict, I#amington. O.a. zei hij, dat het een dringende plicht van Engeland is den Duitschen steden slagen toe te brengen. Als we na den oorlog opnieuw probeeren, aldus spr., den goeden, ouden tijd te doen terugkeeren, zul len wij onszelf stellig niet alleen in discrediet brengen, maar ook op de catastrophe afkoersen en deze zal dan verdiend zijn. De bewindsman bracht verder nog naar voren, dat de asmogendheden, door de geallieerde legem met wor tel en tak moeten worden uitgeroeid. Over de gedaante der naoorlogsche wereld merkte Eden op: Wij zullen een internationale orde opbouwen, die overeenstemt met de natuurlijke tendenties der Britsche cultuur en afhangt van de samenwerking tus schen de geallieerden en vooral de groote mogendheden. Nadat Eden den Britschen pre mier, Churchill, had gekwalificeerd als grooten menschenleider, besloot hij met de woorden: een leider als Churchill hebben wij zoowel in vre- des- als in oorlogstijd noodig. VICHY, 26 Sept. - (D.N.B.) Voor journalisten heeft Laval heden het vraagstuk der tewerkstelling van Fransehe arbeiders in Duitschland en de Jodenkwestie behandeld. Dè regeeringschef zeide, dat Duitschland 150.000 vakarbeiders 1 wenscht en daarvoor 50.000 krijgs gevangenen wil vrijlaten. Ongeveer 20.000 Fransehe arbeiders zijn reeds naar Duitschland vertrokken. In dit verband wees Laval erop, dat er, sinds den wapenstilstand ongeveer 600.000 krijgsgevangenen zonder tegenprestatie zijn vrijgelaten. Inzake de Jodenkwestie zeide La- val, dat de maatregelen der Fran sehe regeering uitsluitend tegen bui tenlandsche Joden gericht zijn. Een normaal vertrek uit Frankrijk moet geweigerd worden aan die Joden, van wie verwacht kan worden, dat zij later anti-Fransche propaganda zullen voeren. Benoist Mechin afgetreden. - (D.N.B.) Staatssecretaris Benoist Mechin is uit de regeering getreden. Laval heeft in dit verband de pers de volgende verklaring verstrekt. „In geen geval zal ik dulden, dat men het gezag van de regeering aanvalt. Dit is thans noodzakelijker dan ooit. De regeering staat hecht en er is geen reden, dat dit niet zoo zal blij ven. Ik ben volledig vastbesloten mijn taak tot het einde voort te zet ten. UTRECHT, 26 Sept. - Gezien de honderden aanmeldingen uit bij kans alle lagen der bevolking om zich in de toekomst in te Betten als kaderlid van den jeugdstorm, heeft het stafkwartier besloten de aan melding voorloopig stop te zetten. Het tijdstip, waaróp de gelegenheid weer wordt opengesteld, zal nader bekend worden gemaakt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1