Ilieswe deelen van.ü.-Stalingrai! veroverd. BET SPORTIEFSTE VOLK DER WERELD! DAGBLAD VOOR Kermisvierders in Rustenburg slaags met de politie. DUITSCHLAND Veldwachter in den rug aangevallen en ernstig bedreigd. Mgr. Mutsaerts licht ongesteld. De nieuwe boterbon. Vergeefsche vijandelijke aanval op bruggehoofd van .Woronesj. Bonaanwijzing voor zeep. Maarschalk Sjaposjnikof als legerchef. na drie jaar oorlog MAN NEERGESCHOTEN. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden b(j vooruitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. WOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiëni 0.10 per m.M., minimum 14 m)M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargong No. 234 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Dinsdag 6 Oct. 1942 Tegen dader 5 maanden gevangenisstraf geëischt De kermis te Rustenburg heeft dezen zomer een droevig slot ge had. Toen het feest op dien laat- sten Zondagavond van 5 Juli het hiogtepunt had bereikt, hebben eenige jongelui uit Oterleek deze feestvreugde volkomen verstoord door in het café van den heer Kok aldaar herrie te schoppen. Wat ontaardde in een formeele vecht partij, waarbij één doode en ver scheidene gewonden vielen. Op verzoek van den caféhouder kwamen de gemeente-veldwachter Kolenbrander en de maréchaussee Boekestein de rust herstellen. Helaas, de, rust was slechts schijn, want toen de politiemannen zich terug getrokken hadden in de woon kamer van den heer Kok, werden ze spoedig weer opgeroepen. Nu was er in het café, waarin zich een 200 kermisvierehden hadden verzameld, een formeele vechtpartij ontstaan. De klewang werd getrokken, de gummiestok werd te voorschijn - ge haald en mede met behulp van eènN ge aanwezigen gelukte het de politie tenslotte meester van het terrein te blijven. Zij had echter terdege ge bruik moeten maken van de wape nen en het gevolg was dan ook, dat verschillende personen min of meer ernstig gewond waren. Sommigen van hen- bleken' zelfs zoo erhstig ge- v/ond te zijn, dat zij naar het zieken huis te Alkmaar moesten worden vervoerd, om aldaar behandeld të worden. Echter, direct na 'afloop van de vechtpartij werd buiten bij het café een zekere R. uit Oterleek zwaar ge wond aangetroffen: hij had een die pe steek in zijn lichaam gekregen en bleek 'zoo zwaar gewond te zijn, dat hij tijdens het vervoer naar het zie kenhuis overleed Politie in den rug aan gevallen. De politie heeft daar in Rusten burg wel voor een moeilijk geval ge staan, want bij het tweede gevecht is de gemeenteveldwachter Kolen brander plotseling in den rug aange vallen door een der- aanwezigen; deze sprong op den rug van den politieman en kneep hem toen de keel dicht. Gelukkig werd de veld wachter spoedig ontzet door zijn collega, waarna de aanvaller een slag met den klewang op zijn hoofd icreeg en vervolgens nog eenige Klappen met den gummiestok. Hevig bloedend werd hij in de woonkamer gebracht en later naar het zieken huis vervoerd. Het was deze jonge man, Corn. K. uit Oterleek, die Maandagmiddag voor den politie rechter te Alkmaar terecht stond terzake wederspannigheid. Het getuigenverhoor. fia voorlezing van de dagvaarding worden allereerst de twee getuigen a charge gehoord, t.w. de veldwach ter Kolenbrander en de marechaus see Boekestein. Kolenbrafider vertelt da'n, hoe een groep belhamels uit Oterleek steeds er op uit is, om het de politie lastig te maken en zoo waren de rustbe waarders in Ursem al min of meer op hun 'hoede. En terecht, want het v/as nog betrekkelijk vroeg in den avond ongeveer 10 uur toen het -mis liep in café Kok. De tafel tjes werden op zij geslingerd, glas werk rinkelde en een complete vechtpartij was in vollen gang. Bin nen gekomen langs een binnendeur trokken de beide agenten onmiddel lijk hun wapens en trachtten de zaal schoon te vegen. Plotseling werd Kolenbrander achterwaarts bespron gen en werd hem de keel dicht ge snoerd. Hij werd echter ontzet, gaf zijn aanvaller een slag .met den kle wang en vervolgde zijn opruimings- werk. In verdachte K. herkent hij perti nent den aanvaller. Deze ontkent dan het hem ten laste gelegde. Op een vraag van den raadsman van verdachte,' mr. dr. Buiskool, ant woordt Kolenbrander, dat 'hij van den verdachte zelf geen last had ge had. Deze had hem niet bedreigd, doch bevond zich in de zaal, waar van hij bevel had gegeven, dat zij ontruimd moest worden. Mr. Buiskool: Is het juist, dat U direct bij het betreden van de zaal den klewang getrokken hebt? Getuige: Neen. Op een volgende vraag van den verdediger antwoordt getuige, dat hij den verdachte niet gezien had, vóór hij door hem aangevallen "werd. De marechaussee Boekestein ver klaart dan, dat 'hij gezien heeft, dat verdachte zijn collega op.den rug sprong en hem de keel dichtsnoerde, althans een poging daartoe deed. Zie vervolg pagina 3. 's-HERTOGENBOSCH, 5 Oct. Mgr. W. Mutsaerts, de coadjutor bisschop van het bisdom den Bosch, is, naar wij vernemen licht onge steld. Eenige plechtigheden, welke door mgr. Mutsaerts in het bisdom ver richt zouden worden, zijn deswege uitgesteld. In de zaal van den Haagschen Dierentuin werd Zondagmiddag door de N.S.D. AP. en de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden een groot Oogst- dankfeest gehouden, dat door talrijke Duitsche- en Nederlandsche autoriteiten werd bijgewoond. Een overzicht van de zaal tijdens de feestelijkheid. (Stapf-Borrius-Pax Holland m) Een overzicljt tijdens de rede van den Leider der Nationaal SocialiaUsehe Be weging der Nederlanden, ir. A. A. IVIus serf, ter gelegenheid van de viering tan het Oogstrtankii'csl» door de N.S.D A P. en N.S.B. in de zaal van den Dieren tuin tc Den Haag, die dooi talrijke Duitsche- en Nederlandsche autoriteiten \VP*tl Vvi-5 werd bijgewoond. (Stapf-Borrius-Pax Holland m) 's-GRAVENHAGE, "6 Oct. - Gedurende het tijdvak van 7 tot en, imat 1-8 October 1942 geven de met „boter 51" ge merkte bonnen van die bonkaart voor voedingsmiddelen elk recht op het koopen van 125 gram boter. In het Sportpaleis te Berlijn werd Zondagmiddag het groote Oogstdankfeest gehouden, waarbij Rijksmaarschalk Göring een redevoering hield. Overzicht tijdens de toespraak van den Rijksmaarschalk. (Telefoto Orbis-Holl.-Pax Holl.) Bolsjewisten in den Kaukasus uit hun stellingen verdreven. Zeegevecht voor Nederlandsche kust. HOOFDKWARTIER VAN DEN EUHRER, 5 Oct. - (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: v In het Noord-Westelijk deel van den Kaukasus en ten Zuiden van den Terek hebben Duitsche troepen gesteund door formaties van het luchtwapen, den vijand uitkazemat- en bosehstellingen geworpen. Ten Noord-Oosten van Mosdok werd het gros van een bolsjewistisch cavalerieregi ment uiteengeslagen. Verschei dene honderden gevangenen werden binnengebracht. In de haven Toeapse hebben ge vechtsvliegtuigen een Sovjettank schip van 7000 brt. beschadigd. In den strijd om Stalingrad heb ben formaties infanterie en tanks 'ki nauwe samenwerking met lucht strijdkrachten voor den strijd op korten afstand in hardnekkige hui zengevechten nieuwe deelen van het Noordelijke stadsgebied ingenomen. De bolsjewieken leden zware, bloe dige verliezen, 9 tanks werden ver nield. Nachtelijke bomaanvallen werden gericht op bolsjewistische vliegvelden, artilleriesiellingeiH en spoorwegtrajecten ten Oosten van de Wolga. Bij vergeefsche aanvallen 'op het bruggehoofd Woronesj ver loor de vijand gedurende de beide laatste dagen 21 tanks. De eigen aanvallen ten Zuid-Oos ten van het Ilmenmeer hebben ook gisteren goede vorderingen gemaakt. Plaatsen werden bestormd en inge sloten vijandelijke strijdkrachten werden vernjetigd. Aan het front tusschen de boven- Wolga en het Ladogameer hebben stoottroepen een vrij groot aantal vijandelijke kazematten en ge vechtsposities vernield. Ook het luchtwapen heeft zijn aanvallen op vijandelijke kazemat ten, tanks en troepenconcentraties voortgezet." In de Finsche .golf werd een mijnenveger door bomtreffers beschadigd. In den strijd tegen de Sovjet-Unie heeft de Duitsche marine.in Septem ber op de Zwarte Zee door motor- torpedobooten 24 schepen met teza men 42.000 brt., op de Oostzee een duikboot en een mijnenveger tot zinken gebracht. In hetzelfde tijds bestek bracht het luchtwapen op de Zwarte Zee, op de. Wolga en op het Ladogam-er 11 koopvaarderstot zinken en beschadigde 26 schepen benevens een drijvend dok. Aan oor logsvaartuigen werden een kanon neerboot, een torpedoboot, een mij nenveger en een bewakingsvaartuig in den grond geboord, 2 mijnenve gers, 3 kanónneerbooten en 4 bewa kingsvaartuigen werden vernietigd. Voor de Nederlandsche kust hebben mijnenvegers in den nacht van 3 op 4 October een zeegevecht geleverd met Brit- sche motortorpedobooten, die door doeltreffend artillerievuur verdreven werden. Bij de gevechten aan het Oostfront is de eommandeerende generaal van een pantsercorps, generaal der pant- sjrtroep Frgiherr von Langermann und Erlencamp, drager I van het eikenloof bij het ridderkruis van het ijzeren kruis op 3 October in de voorste linie den heldendood gestor ven. Zijde aan zijde met hem viel de commandant van een Hongaar- sche divisie, kolonef Nagy, in den strijd om, de vrijheid van Europa. VERDUISTER GOED! ZON 6 Oct. dader: 19.08 7 Oct. op: 7.50 MAAN 6 jOct. op: 3.12 onder: 17.47 10 Oct. Nieuwe Maan. Rijksmaarschalk Hermann Göring heeft Zondag 1.1. in het Berlijnsche Sportpalast het Duitsche volk de ge ruststellende mededeeling gedaan, dat de vijandelijke blokkade haar uitwerking gemist heeft. Van de vreeselijke ervaringen uit den we reldoorlog is Göring steeds het schrikbeeld van de blokkade voor oogen blijven staan en daarom wer den terstond maatregelen getroffen om deze pestillentie, wanneer zij mocht dreigen, de tanden te toonen. Het klonk allemaal zoo eenvoudig, maar in de woorden van den Rijks maarschalk viel meer te beluisteren dan alleen de verzekering, dat Europa' niet zal verhongeren. Wat Göring niet met zooveel woorden uitsprak was een brandende straf rede tegen de geallieerde meer in het bijzonder de Anglo-Ameri- kaansche oorlógsleiding, die, evenals in de jaren 19141918, we derom generaal Honger aan het hoofd van haar legerscharen dacht te plaatsen.. De Engelschen hebben met hun men zou zeggen: commerciëele listigheid, het sprookje onder de men- schen gebracht, dat zij 't meest spor tieve volk der -wereld zijn. En hier en daar is het geslikt, ai heeft men ook maar zelden begrepen op welke feiten die glorieuse faam gegrond vest was. Zeker niet op het Britsche militaire verleden, waarin weerbare, goeddoorvoede en tot de tanden ge wapende mannen tegenover weer- loozen vrouwen en kinderen men denke aan Zuid-Afrika en Indië gesteld werden; hoogstens op den roem vaji een of andprat Jitigelscben hardlooper (wént lim'dloept-n kun nen ze, getuige ©uinteken en Dieppe!) die een seconde eerder de eindstreep bereikte dhn zijn buur man. Ook stellig ni'p t op de hel dendaden uit den vorigen oorlög, die goed bekeken van Engelsche zijde niets anders was dan een laffe uithongeringsmanoeuvre, welke ook na het teekenen van den vrede te genover* het Duitsche volk gehand haafd bleef. Wat te denken van een regeering in de zoo hooggeprezen democra tische landen dus de verpersoonlij king van den volkswil die een oorlog verklaart en dezen niet beoogt te winnen met de w a p e n e n doch met het v e r w e k^k en van honger! Dat is geen oorlog, want oorlog volgens de begrippen van Germanen en Romeinen behoort gevoerd te worden op ridderlijke wijze, met opgeslagen vizier. Wat Engeland onder oorlog verstaat is niet anders dan de pathologische moord van een ongezonden sadist. Blokkade en honger! Deze woor den stonden gegrift in de doffe wa penschilden van de Engelschen, die hun vertrouwen gesteld hadden op en hun macht geëndosseerd aan een generaal, die een geraamte was! Sport? Ja, maar een sport van den duivel! De heeren in Londen moeten er Shakespeare eens op nalezen, die in zijn drama „Macbeth" reeds leeraarde,, dat de trawanten van den duivel het schoone leelijk en het leelijke schoon noemen. En zoo hept lage lafhartigheid bij hen sport! Tegenover deze sport werd de ware sport gesteld, niet de sport van de duisternis, maar de sport van het licht en de zon, die ook de koren aren doen rijpen; tegenover den En gelschen skelet-generaal werd de map met den króebtigen arm en het kloppende hart geplaatst. Èn de slót som luidt: Europa zal niet hon geren! X,4A. 's-GRAVENHAGE, 6 Oct. - Gedu rende het tijdvak van 1 October tot en met 31 Óct. 1942, derhalve gedu rende 'n tijdvak van een maand, geven de volgende bonnen recht op het koopen van de daarachter ver melde hoeveelheden zeep. Bon „Algemeen 412" en de „N eenheidszeep" gemerkte bon van de aan kinderen benedep 8 jaar uitge reikte kaarten, geven recht op he£"| koopen van, hetzij een stukje 24 of 28 gram luchtgevulde eenheids- zeep 40 of 57 pet., hétzij een stukje van 70 of 75 gram eenheidstoilet zeep, 14, 15 of 21 pet., hetzij op het doen wasschén van vijf kilogram droge vuile wasch. Aangezien thans nog niet vast staat, welke hoeveelheid en welke soort zeep zal worden verstrekt op den tweeken bon, welke nog zal worden aangewezen, zal deze zoo spoedig mogelijk nader worden be kend gemaakt. De met „N toiletzeep" gemerkte bon van de aan kinderen beneden 2 jaar uitgereikte kaarten geeft recht op het koopen van 75 gram toilet zeep 80 pet. Zooals reeds in het óp. 2 Oct. j.l. gepubliceerde wekelijkseh bonaan- wijzingsbericht werd bekend ge maakt, is de geldigheidsduur van de voor eenheidszeep aangewezen bon nen „Algemeen 370" en „M een heidszeep" van -de. voor waschpoe- der aangewezen bonnen „Algemeen 371" en „M waschlpoeder", en van de bonnen „M toiletzeep" verlengd tot en met 31 October a.s. Zij, die nog geen eenheidszeep of waschpoeder hebben kunnen ver krijgen tegen inlevering van de bonnen „Algemeen 335", „Algemeen 336" en „L-zeep", kunnen deze bon nen nog tot en met 10 October a.s. bij hun leverancier inleveren, die verplicht is daarop alsnog zeep of waschpoeder af te leveren. Indien voorradig, kan men voor de bonnen „Algemeen 335" en „Al gemeen 336" tezamen een stuk huis houdzeep van 80 a 90 gram verkrij gen. OPLEIDINGSSCHOOL VAN DEN NAT. JEUGDSTORM. In het gebouw Nieuwe Looiers straat 47 te Amsterdam is de Cen trale Opleidingsschool "van de Natio nale Jeugdstorm officieel geopend door den streekleider, opperhopman E. Zilver. r Wie en hoe hij ii. STOCKHOLM, 5 Oct. (Interinf) - In verband met uit Zürich afkom stige berichten, als zou zich in het Sovjet-opperbevel een mutatie heb ben voltrokken en maarschalk Sjaposjnikof de leiding van het Sovjet-leger en tevens het volks- comiftissapiaat van defensie op zich 'hebben genomen,publiceert Nya Daglight Allèhanda een levensbe schrijving van dezen ihaarschalk. waaruit blijkt dat hij de eenige overlevende officier van het oude Tsaristische leger is, die als sovjet- militair tot de hoogste rangen is doorgedrongen. Dit bereikte hij na een meedoo- genloozen strijd om de macht met maarschalk Toechatsjefski. Deze bei den intrigeerden en conspireerden jarenlang tegen elkaar, werden ge degradeerd en soms naar afgelegen militaire districten overgeplaatst, vanwaar zij dan weer aan de macht kwamen. In den zomer van 1937 verkreeg Sjaposjnikof de overhand en legde zijn kaarten op tafel. Toechatsjefski werd toen op grond van het door Sjaposnikof" geproduceerde mate riaal gearresteerd en tot den kogel veroordeeld. Na zijn terechtstelling keerde Sjaposjnikof terug op zijn voormaligen post bij den generalen staf. Destijds deed hij van zich spreken bij de militaire onderhandelingen met Engeland en Frankrijk iri den herfst van 1939, toen Sjaposjnikof deel uitmaakte van de Sovjet-dele gatie in kwestie. Zooals men weet, namen deze-' onderhandelingen spoe dig een einde door het Duitsch Russische p£(ct. Sjaposjnikof is van adellijke ge boorte On stamt uit een familie met oude militaire tradities. Reeds op 36-jarigen leeftijd werd hij tot kolo nel bevorderd. Hij wordt een zeer uitzonderlijke vlijtige en tot in de kleinste kleinigheden pedante mili tair genoemd. Een buitenlandsche diolomaat heeft verklaard, dat zijn uithoudingsvermogen, hardheid en fanatieke overgave in militaire aan gelegenheden de opmerkelijkste trekken van zijn karakter zijn. Sjaposjnikof heeft "steeds de strengste tucht van zijn soldaten ge- eischt. maar bij hen geen bijzondere nopulairiteit kunnen verwerven. Zijn benoeming tot opperbevelheb ber, aldus eindigt het Zweedsehe blad, beteekent dat het Sovjet opperbevel de soldaten nog harder en meedoogenloozer zal aanpakken. LV*. HEf is volkomen natuurlijk, dat de enorme scheppingskracht» welke het Duitsche volk" in deze jaren aan den dag legt, een tegen* wicht moet vinden in afleiding ge durende den vrijen tijd. Daarom richt de overheid niet slechts haar aandacht op den arbeid, maar in even gepote mate ook op de ont spanning van het volk. Zoo al niet de nationaal-socialistische gedachte hieraan ten grondslag zou liggen, zou de intensieve arbeid «elf reeds gevraagd hebben om overheidsbe moeiing op dit punt. Wie arbeidt, heeft rechten. De resultaten zijn evenredig aan den omvang dezer bemoeiingen, want nü, in oorlogstijd, weet Duit^chland internationale tentoon stellingen en grootsehe muziekfees ten te organiseeren, als nergens ter wereld, zelfs in vredestijd waar t« nemen viel; opera, tooneel en film beleven hoogtijdagen, sport en spel vinden de drukste beoefening en be langstelling. Waar deze ontspanning in het teeken staat van de Germaan- sche eenheidsgedachte en daarover heen zelfs van de Europeesche ver broedering', wordt hiermede tevens een vredeswerk verricht van de eer ste orde?' Wij behoeven dit met geen voorbeelden te verduidelijken. Bijna iederen dag kan men in de bladen lezen, wat er op internationaal kunst- en sportgebied in Duitschland te doen is en gepresteerd wordt. Hetzelfde streven beheerscht «Ie jeugd. Weenen en Milaan zijn daar van de meest recente voorbeelden. Maar ook op andere wijze weet het Duitsche volk den vrijen tijd te benutten, vooral om nieuwe krach ten op te doen voor het werk dat daarna wee?" wacht. Ik kwam op een Zondagochtend omstreeks acht uur op het station te Dresden aan, waar de perrons schier uitpuilden van wachtende reizigers, die met den trein naar een der kleinere plaats jes in dep prachtige omgeving wilden gaan om er dezen rustdag in de vrije natuur door te brengen. Buiten de stad waren de wegen vol van wan delaars en wielrijders, die er op eigen kracht" uittrokken. Weer anderen hebben er plezier in afleiding te vinden in de café's en restaurants, waar orkesten voor ver- strocriïngsmuziek zorgen, of lezen kranten en boeken. Er is veel be langstelling in de boekwinkels voor goede Duitsche werken en de kran ten vinden gretig aftrek. Herhaalde malen zag ik eindelooze en geor dende! files voor de krantenkios ken. En dat, terwijl de nieuwsver- spreiding ook nog op andere _wijze dan door kranten en radio-in-de- huiskamer plaats vindt, namelijk door middel van groote luidsprekers op pleinen. Het was een typische gewaarwording, bijv. midden in Dresden op straat plotseling te hoe ren aankondigen dat de nieuwsbe richten worden uitgezonden. Op het zelfde oogenblik ziet men de men- schen blijven stilstaan om te luiste ren. v Ook in de café's worden deze be richten uitgezonden. Dan houdt de muziek op, de kelners nemen geen bestellingen aan en het publiek is een en al aandacht! Het benutten van den vrijen tijd heeft het Duitsche volk nog een nieuw woord gebracht: Freizeitge- staltung. Hiermede wordt bedoeld al datgene wat men onderneemt in den vrijen tijd om zich te verrijken, zoowel wat vakbekwaamheid als al- gemeene kennis betreft. Naast het' werk vormt zoo de ont spanning gerekend in den meeat ruimen zin van het woord een be langrijk onderdeel van het leven van de Duitsche mannen en vrouwen van heden. Daar tusschendoor is de oor log slechts te zien als een episode tot hetgeen ieder bereiken wil: een ge lukkig menschdom in een vredige wereld. A. R. Jonker. Voor I, H en III zie men oms blad van 26 en 29 Sept. en 2 Oct. j.l. Verraderlijke aanslag op Haarlemmer. HAARLEM, 5 Oct. - Vrijdagavond j.l. omstreeks elf uur is de dertig jarige J. M. G. op den Burgwal te Haarlem het slachtoffer geworden van een verraderlijken aanslag. Hij werd van achteren neergeschoten en overleed korten tijd later. Daar uit de laatste "woorden viel op te maken, dat de man door een granaatscherf getroffen zou zijn, werd aanvankelijk niet aan misdrijf gedacht. De politie heeft thans in een op roep dengenen-die inlichtingen over dezen aanslag kunnen verstrekken verzocht, zich te melden op het hoofdbureau van politie in de Sme- destraat te Haarlem. ROTTERDAMSCHE KINDEREN NAAR DUITSCHLAND. Met den Irein v&n 10.47 uur Ms Zon dagmorgen een groep van 218 kinderen uil Rotterdam naar de Oostmark ver trokken, waar zij door bemiddeling van den Ned. Volksdienst 6 weken een prettige vacantie zullen kunnen door brengen. Dit was het derde groote transport uit Rotterdam, waardoqj- de N.V.D. hier reeds meer dan 1000 kin deren naar zopde». Builschland heeft uftge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1