Het gebed der godloozen. DAGBLAD VOOR Een menschwaardige catechismus Herinnert de geestelijkheid zich nog De toestand der Sovjet-Unie is wanhopig. Sovjets in het Koukosusgebied steeds verder teruggeworpen. Nieuwe vorderingen in Stalingrad. DUITSCHLAND na drie jaar oorlog v*. howuxz, MIELEKN1NG 19» 5 OCTOBEB 1942 2B43 8135 10399 20 18200 33 935 55 2927 98 3934 10 6251 50 5765 pO 7587 >1 8585 32 9657 ]28 10453 56 11673 74 12680 >3 13213 >4 13801 57 15076 63 164X2 093 3032 4063 5264 5824 7608 8693 9709 1083 3043 4125 6307 5865 7689 8816 9721 10600 10967 11813 11894 12681 12750 13216 13221 13823 13870 15387 1553S 16533 16635 81 17584 17623 17683 27 18477 18492 18545 07 19114 19129 19324 76 20419 20585 20309 314 BIO |S9 1177 35 1499 1818 fel 2254 63 2502 33 2702 95 3106 SS 3430 »9 3735 10 4177 37 4491 31 4734 4991 5325 5697 6069 37 6572 ■2 6970 7417 7929 (5 8233 W 8723 24 9052 11 9390 9649 9903 >6 10177 16 10973 372 373 857 834 1254 1290 1526 1531 1843 1847 2262 2273 2528 2533 2904 2939 3155 3224 3441 3450 3868 3870 4219 4268 4507 455Q 4739 4762 5043 5058 5349 5405 5771 5837 6090 6003 6582 6500 7019 7032 7429 7459 7949 7985 8254 8271 8708 3328 9056 9114 9386 9400 9680 9701 9949 9950 10219 10227 10082 11024 C 11518 11519 1 11915 11927 5 12259 12285 3 I260O\ 12726 0 13059 13089 3 13452 13480 8 13702 13703 13903 13939 5 14228 14268 ?8 14578 14642 J3 14908 14917 6 15325 15395 >6 15756 15761 6 16019 16050 5 16330 16367 :?9 16623 16632 15 16940 16948 3 17237 17361 3 17831 17888 18424 18436 ^6 18638 18644 $7 19074 19084 19507 19544 8 19855 19874 9 20356 20385 7 20686 20899 0 11580 12013 12307 12734 13102 13482 13717 14012 14273 14664 1495& 15110 15767 16409 16648 16949 17384 17898 18433 18648 19099 19596 19889 20416 20703 Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs» per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele R\jk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE, NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: f "0.10 per m.M„ minimum 'li m.M. 1,40, elke 3m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam S, Alkmaar, postgire 37060. 144e Jaargang No. 235 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar. Woensdag 7 Oct. 1942 (Van onzen Berlijnschen correspondent.) IN de dagen, toen het bondge nootschap tusschen Duitsehland en Sovjet-Rusland nog'"" van kracht was, vonden er in het statige paleis der Russische ambassade Unter den Linden vrij geregeld gezellige ont vangsten plaats, waarbij niet slechts een levendig discours, maar ook de met caviaar belegde toast en stevige glazen wodka een belangrijke plaats innamen. Ons interesseerde in het bijzonder het religieuze vraagstuk en we be nutten de gelegenheid, om ook t,e dien opzichte van, welingelichte zij de de noodige informaties op te doen. Zoo maakten we dan^ kennis met den catechismus van de besboschniki de godloozen en leerden wij de tien .geboden der bolsjewisten uit het hoofd, zooals we dat in onze jeugd op de catechisatie met die der christelijke leer hebben gedaan. Zij luiden qjjtp volgt: Gij zult die nen en gehoorzamen het Woord van Marx, Lenin en de Sovjets als zijn de de hoogste wet van het heelal. Gij zult God versmaden en iederen godsdienst uitroeien. Gij zult niet denken, spreken of handelen voor u zelf. Gij zult haten allen, die geen marxisten of communisten zijn. Gij zult de Sovjet-feestdagen vieren en ze heilig houden. Gij zult uw vader en moeder niet eeren, tenzij ze mar xistische communisten "zijn en dan slechts zulke, die in overeenstem ming zjjn met de bepalingen der Sovjets. Gij zult dooden alle kapita listen en anti-communisten uit naam van <Je wereldrevolutie. Gij zult be spotten en ondergraven het christe lijk gebod van. zedelijkheid en deugd. Gij zult als valsche getuige ontreden tegen allen, die tegen het marxistische communisme en de we reldrevolutie gekeerd zijn. Gij z begeeren, stelen en in beslag nemen alles, wat uw kapitalistische buur. man bezit. WOORDEN VAN LENIN. T» OEN wij dat gelezen en Va buiten geleerd hadden, wiste, wij genoeg. „God is de aartsvijand der con: munistische samenleving". Met deke woorden heeft Lenin het standpunt van het bolsjewisme ten opzichte van den godsdienst vastgelegd. Het is dus logisch, dat slechts hij lid der communistische partij kan worden die een vijand is van de kerk en den 'godsdienst en zich bereid verklaart, ban iedere actie .tegen de kerk en het geloof actief deel te nemen. In een brief aan Maxim Gorki schreef Lenin eens over de conclusies, die uit dezen radicalen eisch voortko men. Hij stelde bij die gelegenheid vast, dat iedere religieuze gedachte, ieder begrip van den een of anderen God, ja zelfs het discuteeren over dit thema een „onnoemelijke ge meenheid, een minderwaardige in fectie" beteekende. Op deze these zijn alle handelingen op politiek en cultureel gebied in Sovjet-Rusland gebaseerd. De verklaring van Stalin. BERLIJN. 6 Oct. (D.N.B.) - Het interview, dat Stalin den vertegen woordiger van een Amerikaansch nieuwsagentschap heeft verleend, en waarin o.m. de geringe effectivi teit van de geallieerde hulp aan de Sovjet-Unie en de noodzakelijkheid van een tijdig en volledig nakomen der door de geallieerden aanvaarde verplichtingen wordt vastgesteld, wordt door de Duitsche bladen een kardinaal bewijs genoemd, dat de toestand der Sovjet-Unie wanhopig is. „Duidelijker", aldus de Völkischer Beobachter, „kon Stalin niet tot uitdrukking brengen, wat de Sov jets dringend noodig hebben en niet krijgen en wat voor hen de tal- looze beloften, zooals vooral de vaste toezegging aan Molotof, in Mei j.l., een tweede front op te zullen rich ten, beteekenen. Stalin zal er ook slechts schouderschokkend op rea- geeren, wanneer de Britsche minis ter voor de inlichtingen in een rede verklaart, dat de Britten alles doen, wat in hun vermogen jigt om het ernstig in het nauw gebrachte Sov- jetleger snel hulp te brengen. Het tweede front. Naar de Engelsche radio uit Washington meldt, heeft senator Reynolds, de voorzitter van de commissie voor militaire aangele- denheden in den senaat, in verband met de verklaring van Stalin, de geallieerden opgeroepen vertrouwen te hebben en geloof in hun militaire leiders! „Wanneer wij dit niet doen, zijn wij verloren. Zij weten duizend maal meer over deze aangelegen heid, dan het publiek, of wij, die hier in den senaat zitten. Ik begrijp heel goed, dat Stalin uiterst bezorgd is en de hulp der geallieerden noo dig heeft. Maar wij moeteh vertrou wen op degenen, in wier handen wij ons vertrouwen gesteld hebben en die omtrent de geheele aangelegen heid heel wat beter ingelicht zijn dan wij'. Bloom, de voorzitter van de Ame- hltaartsche commissie voor buiten- hndsche aangelegenheden, heeft ten aanzien van de verklaring van Stalin, de volgende commentaar ge geven: „De Ver. Staten, Groot Brit- tannië en de andere geallieerde na ties zijn zich volstrekt bewust van de dringende noodzakelijkheid tot uitvoering van het voorstel van Sta lin betreffende een tweede front. De geallieerden zullen hun ver plichtingen t.z.t. nakomen, maar deze tijd moet natuurlijk bepaald worden door de gelegenheid. Het antwoord van Londen en Washington aan Stalin? In diplomatieke kringen te Lon den verluidt, dat er binnenkort een officieel antwoord van Groot-Brjt- tannië en de Ver. Staten op den eisch van Stalin naar eengtweede front verwacht kan worden. De minister van voorlichtingzou verklaard hebben, dat de geallieer den zich „in de naaste toekomst" met de voorbereidingen voor de op richting van een tweede front zou den bezig houden, Hoe het interview met Stalin tot stand kwam. De Moskousche correspondent van de „Daily Express" meldt omtrent het tot stand komen van het inter view van Stalin met den correspon dent van Associated Press Cassidy: „Een week geleden ontving Cas sidy telegrafisch opdracht van lijn bureau te New York, Stalin schrifte- l:r; om een interview te verzoeken, niet als uitgangspunt de in den brief geformuleerde vragen. Cassidy nam drie dagen tijd om de vragen te overwegen. Vrijdagavond om 21 uur Werd de brief door een looper ygan de Zuidwestelijke poort van het Kremlin afgegeven. In den nacht van Zaterdag op Zondag om 1 uur, dus 28 uur later, werd Cassidy tele fonisch door den perschef van het commissariaat van buitenlandsche zaken, Palgoenof, ge vekt. Moppe rend begaf de Amerikaan zich door de duistere straten van Moskou naar het Kremlin, zonder te beseffen welk een sensatie hem te wachten stond. In gebroken Russisch ant woordde hij den wachtpost voor het Kremlin. Tenslotte stond hij met bleek gelaat voor Palgoenof, die slechts tot hem zeide: „hier is het' papier waarop u wacht". Het antwpord van Stalin was op een groot wit papier zonder een of ander, stempel mét de machine ge schreven en geadresseerd aan „Gos- pidin Cassidy". R).< 5114 ontöresK met 70,-r. &y& SS-trocpcn nemen een dorp. Langs de brandende boerenhuizen dringen de "unsobippen het dorp. binneji. (SS PK Pachnike-O-H-P H m) VERDUISTER GOED! ZON 7 Oct. onder: 19.06 8 Oct. op: 7.51 MAAN 7 Oct. op: 4.19 onder: 18.13 10 Oct. Nieuwe Maan. De Führer ontving op 30 September den opperbevelhebber van het Duitsch- Italiaansche pantserleger in Afrika, Generaal-veldmaarsclialk Rommel, tot het uitbrengen van rapport. De Führer overhandigd- bjj deze gelegenheid aan Maarschalk Rommel den maarschalksstaf en sprak jegens den verdienstelijken legeraanvoerder nogmaals, ook uit naam van het Duitsche volk, zijn dank en waardeering uit. De Führer geeft Maarschalk Rommel de oorkonde. (Hoffmann-Stapf-Pax Holl. m) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Oct. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: In het Kaukasusgebied wordt de vijand in een vorderenden aanval van hoogte tot hoogte terugge worpen. Ook gisteren verloor hij in weerwil Van het verbitterde verzet in het, gebergte ten N.O. van Toeapse.én aan den' Teiek opnieuw krachtig versterkte hoogte^ stellingen en versterkte plaatsen. In Stalingrad werden in 'hevige afzonderlijke gevechten nieuwe vorderingen gemaakt. Gevechts vliegtuigen en vliegende artille rie steunden de stormtroepen van het leger. Ten N.W. gelukte het nog een tweede vijandelijke groep strijdkrachten te omsingelen. Aan het Donfront sloegen Roc- meensche, Italiaansehe en Hongaar- sche troepen verscheidene pogingen om de rivier over te steken en aan vallen van den vijand af... In« den centraiea sector van het front werden bij succesvolle acties van stoottroepen talrijke' vijande lijke kazematten en gevechtsposities verhield en de 'bemanningen ver nietigd of gevangen 1 genom'en. De eigen aanval tem Z.O. van het Ilmenmeer .leidde gisteren tot be langrijke terreinwinst. Voor Afrika en voor de Zuid- Amerikaansche kust brachten duik- booten vijf vijandelijke koopvaardij schepen met een gezarpenlijken in houd van 26.000 brt. tot zinken. Enkele Britsche vliegtuigen vlo gen gitseren overdag boven Noord- Duitsch en West-Duitsch gebied. Enkele brisantbommen richtten slechts gerjjage schade aan. In den afgeloopen nacht onder nam de Britsche luchtmacht sto ringsvluchten boven Nederlandsch en West-Duitsch gebied. De burger bevolking leed verliezen. In woon wijken van enkele steden ontston den branden, materieeie schade en schade aan gebouwen. Volgens de totdusver ontvangen rapporten wer den vier der aanvallende bommen werpers door nachtjagers en lucht- doelal-tillerie^neergescnoten. De vernieHgirigsslag (en Zuiden van het Ladogameer. BERLIJN, 6 Oct. (D.N.B.) Tijdens de vernietigingsslag ten Zuiden van het Ladogameer werden volgens be richten van het opperbevel van de weermacht in dagenlange hevige ge vechten zeven bolsjewistische divi sies vernietigd en daarenboven ver scheidene andere divisies en briga des zwaar getroffen. Na het zegevierende einde van dezen slag ontwikkelde zich ten Z. van het Ladogameer slechts nog stoottroep- en artilleriegevechten, in het verloop waarvan op 4 October talrijke kazematstellingen en ge vechtsposities der bolsjewisten wer den vernietigd. De luchtmacht con troleerde de bewegingen van de vijandelijke troepen #n verijdelde doorbomaanvallen bolsjewistische aanvalsvoorbereidingen. I HET KAUKASUS-FRONT. Met dikke zwarte lijn is in het Noord-Westelijk deel van den Kaukasus het Duitsch| front aangegeven, waarvan de gevechtssectoren gelegen zijn bij Stalin grad, Grosny en Toeapse. Duidelijk "is op de kaart te zien, hoe dfe Duitsche troepen met hun aanvalsrich tingen, langzaam, bovengenoemde plaatsen omsingelen. (Kaart J. van Pelt) De strijd op Madagascar. De Engelsche opmarsch gestaakt. VICHY, 6 Oct. (DNB). - Naar het Staatssecretariaat voor koloniën me dedeelt duurt de strijd op Madagas car voort. Na twee dagen van har den strijd in de vlakte van Sambai- na hebben de Engelschen de stad Aritsitabe veroverd, waarbij zij zware verliezen leden. Sedert de in neming van deze stad hebben de Engelschen hun opmarsch gestaakt. Zij beperken zich tot het uit vlieg- tiugeii beschieten van de versterkte plaatsen in de streek van Antsirabe naar Pisnatenteoo en van de Wa gens, die in dat gebied rijden. Door <deze 'aanvallen zijn verliezen onder de burgerbevolking ontstaan. De oorlogsuitgaven der Ver- eenigde Staten. - (D.N.B.) Naar de Britsche nieuwsdienst uit Washing ton meldt, zijn de Amerikaansche oorlogsuitgaven in het loopendé financieel© ja&r 8 milliard dollar hooger dan de ramingen van April. De nieuwe raming is 20 milliard dol lar hooger dan de -oorspronkelijkE; begrooting van Roosevelt in Januari. Kabinet van' Irak afgetreden. - (D.N.B.) De Engelsche nieuwsdienst meldt uit Bagdad, dat het kabinet van Irak op grond van meeningsver- schillen tusschen de leden van het kabinet over interne economische kwesties is afgetreden. De regent heeft ëteïi iftifsSKSfpï^dent, généraal Noeri Said Pasja, verzocht, in func tie te blijven, totdat er een nieurj ministerie zal zijn samen-gesteld, Churchill omzeilt lastige - vragen. Lagerhuisleden niet bevredigd, LISSABON, 6 Oct. - (D.N.B.J Naar Reuter meldt, heeft Churchill in het Lagerhuis verklaard in ant woord op de vraag, tof de regeering geen verklaring had af te leggen omtrent de uitlatingen van Stalin over de noodzakelijkheid van een tweede front: Het is ons volkomen duidelyk, dat op het oogenblik van de Britsche re geering geen andere verklaring wordt verlangd dan die reeds zijn afgelegd. Hij zei voorts, dat hij na tuurlijk heeft nagedacht over de ver klaring van Stalin. De Labour-afgevaardig'de Bevan stelde toen de volgende vragen: Is het niet juist, dat de arbeiders in geheel Engeland over den eigenlijken inhoud van Stalins verklaring spreken? Moet het La gerhuis geen gelegenheid krijgen zich met deze verklaring bezig te houden? Beseft de premier de zeer ernstige gevolgen, die voor de oor logsproductie zoudep kunnen ont staan, indien het gevoel veld wint, dat er een misverstand tusschen de Sovjet-Unie en ons bestaat? Zal er niet zeer spoedig gelegen heid zijn om het publiek te dezer zake in te lichten? CKurchill antwQorcjde: Ik heb aan de zooeven afgelegde verklaring niets toe te voegen. Het Labour-lid Bellènger "zei: Naar uit» de verklaring schijnt voort te vloeien, bestaan niet de allernauwste betrekkingen inzake de coördinatie van de stafwerk zaamheden voor politieke doelein den, zooals wij moesten gelooven op grond van de rede van den pre mier na zijn terugkeer uit Moskou. Kan hij de verzekering- geven, dat tusschen Rusland en Engeland een zeer nauwe samenwerking in aan gelegenheden van leiding bestaat? Churchill antwoordde: Ik heb niets naders toe. te voegen aan de zorg vuldig overwogen Yerklaring, die it omtrent dit onderwerp heb afgelegd en ik zou het Lagerhuis dringend willen adviseeren op een tijdstip, dat stellig van belang is, deze aangele genheid niet te overhaasten. Op den eisch van dep Labour-af- gevaardigde Clement Davies, dat Churchill zeer spoedig de mogelijk heid omtrent het houden van een debat in overweging moest nemen, gaf de premier ten antwoord, dat hij het Lagerhuis zou ^uitnoodigen de regeering in het door haar ingeno men standpunt te steunen. Toen ook het Labour-lid Mclean aandrong op een spoedige verkla ring, kwam de speaker tusschenbei de en verbood verdere vragen. Amerikaansch slagschip tot zinken gebracht. ROME, 6 Oct, - (Stefani) lp een extrabericht maakt het Italiaansehe hoofdkwartier bekend, dat de Ita liaansehe duikboot „Barbarigo" on der bevel van kapitein Enzo Grossl op den Atlantischen Oceaan een Amerikaansch slagschip vari de „Mis- slssippi"-klasse tot zinken beeft ge bracht. Omtrent d'eir» ondergang van het slagschip deelt de Italiaansehe radio og mede, dat de torpedeering plaats had t>m 2 uur 35 min. des nachts en Wei op 2.15 gr. Noorderbreedte en 4.25 gr. Westerlengte, t.w. op 330 zeemijl ten Zuiden van Freetown (West-Afrika). De oorlogsbodem werd door vier torpedotrpffers tot zinken gebracht. Het bericht van het tot zinken brengen heeft in politieke kringen ie Washington veel opzien gebaard en op de persconferentie van héden tot talrijke vragen geleid. De ver tegenwoordiger van het ministerie van marine weigerde echter zich uit te laten over dit bericht, zondeip het overigens te^n te spreken. De reis van Wendell Willkie. GENEVE, 6 Oct. - (D.N.B.) In Washington word! in zeer sterke mate vermoed, aldus laat zich de Lon- densche „Daily Mirror" vandaar be richten, dat Roosevelt het voornemen heeft Wendell Willkie tot minister van buitenlandsche zaken te benoe men. Roosevelt is n.l. van meening. dat -de reis van Willkie naar Moskou boven alle verwachtingen succesvol is geweest en de spanning tusschen Washington en Moskou heeft doen afnemen. Met het oog op de onlangs gebleken a-nti-Sovjel-Russische stroo mingen bij het ministerie van bui tenlandsche zaken overweegt Roo sevelt mutaties en wil hij met name de minister van buitenlandsche za ken, Huil, vervangen door den meei liberalen Wendell Willkie. In een radiorede tot het Chinee^ sche volk heeft Wendell Willkie vol gens radio-Boston o.a. verklaard, dat de tijd der koloniale rijken voorbij is. Het is de plicht der Ver. Staten te zorgen, dat China genoeg vlieg tuigen en ander materiaal krijgt. NA de vele en deskundige be schouwingen welke men reeds meermalen daarover heeft kunnen lezen, behoef ik hier geen gedocu menteerde uiteenzetting te geven van het economische leven in Duitsehland. Het lijkt me zelfs.beter eens den gewonen man-in-de-straat te laten praten en daarnaast te laten zien hoe het er nu met de praktijk gesteld is. Ingewikkelde stellingen en grondstoffenposities kunnen dan gevoegelijk achterwege blijven. In den trein het was pp 5 Sep tember j.l. ergens tusschen Halle en Leipzig kwam ik in gesprek met den conducteur, een eenvoudig man met een gezond stel hersenen en in staat zijn gedachten goed onder woorden te brengen. „Wij geven nooit op, meneer", zoo zeide hij mij. „Wij werken hard door 'op allerlei gebied en zullen daardoor den oor log winnen". Na zijn hart gelucht te hebben over de Engelsche methoden van oorlogsvoering ging hij voort: „Onze oogst is buitengewoon goed geweest en prachtig binnengekomen. Bovendien beschikken wij thans over een goed deel'van de vroegere Sovjet-Russische graanschuur. Zoo hebben wij nu meer dan ooit kunnen opslaan en vermoedelijk zullen we dat spoedig genoeg merken aan ver hooging van ve/schillende rantsoe nen. (Dit is inmiddels naar men weet gebeurd. Red.) Wij moeten ook nog andere landen, waar niet of on voldoende voor eigen gebruik gepro duceerd wordt, bijstaan, anders zou den wij waarschijnlijk nóg grootere rantsoenen toegewezen kunnen krij gen. Maar wij brengen gaarne een offer om mèt den Führer onzen goe den wil te toonen!" Deze simpele woorden zeggen ge noeg over de voedselvoorziening van het Duitsche volk. Men wil natuur lijk nog wel meer hebben als het kan wie niet? doch brengt zijn offer en is tevreden. Men heeft het toch nog lang niet zoo te verduren gehad, als in den vorigen wereld oorlog en bovendien wordt het steeds beter. Wat zal men dan nog klagen? Voor bijzondere gevallen is er al tijd nog wat extra's. De verstrekking van bennen en levensmiddelen loopt gesmeerd; in hoe korten tijd'kreeg ik niet de bonnen in handen, die ik noodig had voor mijn verblijf ..in Duitsehland. En waar ik ook kwam, ik kon er overal eten op krijgen. In de restaurants, waar ik behal ve de enkele malen dat ik bij beken den te gast was den inwendigen mensch moest verzorgen, was het eten, zooals dat in Duitsehland ge bruikelijk is. Een andere kost dik wijls dan wij in ons land gewoon zijn, maar goed, degelijk en smake lijk. Als men over eten spreekt, krijgt men -steevast te hooren: „Zoo veel U maar wilt, als U maar bon nen hebt". Dai geldt voor een ieder en daar de bonnen er inderdaad, zijn, kan men cdncludeeren, dat de voedselvoorziening in Duitsehland klopt als een bus. Tal van artikelen zijn er uiteraard even schaarsch "als hier; enkele zijn er meer, sommige weer minder. Maar ik kon steeds goede soep krijgen, zelfs echte bouillon, vleesch, groente en aardappelen en. eenige malen ook nog een heerlijk gries- meelpuddinkje toe. Het dagelijksche brood kon afgewisseld worden met heerlijke knappende „Weissbröt- chen", die ik nu en dan mèt een Frankfurter worstje zelfs aan een kraam op straat kon koopen. Wat wil men nog meer? Hieruit blijkt immers wel, dat het hotel- en café-leven noTmaal is; ik zou bijna zeggen, dat het in sommige gevallen nog drukker was dan voor heen. Het is overal vol wel een bewijs dat ook het gewone leven re gelmatig voortgang vindt. De" gesprekken loopen niet zoóals dat bij ons wel het geval is, over eten en nog eens eten. In Duitseh land geeft men blijk óók nog de zorg voor de toekomst te kennen en het welzijn van de menschheid én die beide hooger aan te slaan. De keuze tusschen kanonnen of boter leert dat maar al te duidelijk. Mèt boter had Duitsehland in zoete, misschien verzadigde rust. kunnen ondergaan: nü hebben ka nonnen het land den weg naar voedsel en welvaart geopend en geen plutocratische machthebbers in de wereld konden dit als zij reeds zooveel jaren gedaan hadden nog tegenhouden. Duitsehland vecht zich vrij; daar over spreekt men. En in dit verband over de verhouding tot andere lan den. Wat Holland betreft neemt men daarbij al een zeer tegemoetkomen de houding aan, omdat wij óók een loot zijn van den Germaanschen stam. Voor den strijd van het Duitsche volk wordt begrip gevraagd. Zon der dit kan vriendschap niet gedijen, noch blijven. Het Duitsche volk wil vriendschap; het wil met elkeen in vrede leven en stee* t de geopen de hand toe aan ieder, die haar grij pen wil. Het behoeven niet eens uitsluitend vriendschappelijke motieven te zijn, welke de wereld en in de eerste plaats Nederland zou moeten bewegen, die hand aan te ne men en te drukken. A. R. Jonker. Voor I, II, IÏT en TV zie men ons blad van 26 en' n >-< *-n 2 en 6 Oct. j.l.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1