Het dieptepunt voorbij. DAGBLAD VOOR Duitschland onoverwinnelijk. Fransche ministerraad n. DE ONRUST IN INDIE. Belangrijke sector ten zuiden van het llmenmeer veroverd. Nieuwe terreinwinst in den Kaakasus. DE STRIJD AAN t^T OOSTELIJK FRONT. Duitsche rejiresaii'emiregelen Duitsche vliegbooten bestoken Britsche landingsschepen. HET GEVONDEN GERAAMTE TE NAARDEN. v Luchtgevechten aan het front van E! Alamein. Nieuwe punten van de textielkaart geldig verklaard. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse'nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., adveft.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 1 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 3i/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de tlitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Vooidam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 238 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Zaterdag 10 Oct. 1942 (Van onzen Haagschen redacteur.) DE drie redevoeringen van Hitler, Göripg en von Ribben- trcp hebben bewezen, dat Duitsch land de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet./Het heeft hier dan ook reden voor; niet alleen is het op alle. oorlogsgebieden tot nog toe zegevierend te vdórschijn gekomen jnet naar verhouding geringe ver liezen aan menschen, maar de nog in gang zijnde veldtochten in het Oosten en in Egypte verloopen ge heel ten voordeele van de verbonden mogendheden. De samenwerking mèt Japan op de Oceanen wordt hoe lan ger hoe nauwer, zeer ten nadeele van de tonnage van de geallieerden en wat wel zeer belangrijk is de voedselpositie van Duitschland is veilig gesteld. De door Engeland aangezegde blokkade blijkt zond'e^ eenig effect. Waar zelfs de geal lieerden toegeven, dat DuiiSchland militair niet te overwinnen is, beteekent dit, dat Duitschland in het geheel niet te overwin nen is; want, krijgt mefl' den tegen stander niet miltair op de knieën, dan zit er niets anders op, dan hem door uithongering tot capi tulatie te dwingen. Vandaar dan ook het sprookje van géneraal Tijd. Ach teraf blijkt generaal Tijd een der As- partners geweest te zijn. Immers, hij heeft het mogelijk gemaakt, dat de Duitschers met hun bekende vlijt en organisatie-vermogen, hun eigen en Europa's voedselproductie dusda nig hebben gecoördineerd en geïn- tensifiëerd, dat op de eerste plaats het Rijk zelf en vervolgens de be zette gebieden, niet meer bevreesd behoeven te zijn voor een hongérs- nood. DE aankondiging van Göring, dat, wanneer er gehongerd moet worden, dit zeker niet op de eerste plaats in Duitschland zal ge schieden, is wel hard, maar ten min ste eerlijk. Men wfeet, waar men aan toe is en men kan begrijpen dat de Duitsche bewindhebbers op de eerste plaats voor hun eigen onderdanen zorg zullen dragen. Hierbij komt nog, dat de Duitschers al veel langer op rant soen leven dan de Nederlanders en tevens al geruimen tijd voor den oorlog verstoken waren van genot middelen, mede om de zoo noodza kelijke toerustingen mogelijk te ma ken. Dat tekorten dus op de eerste plaats verhaald worden op hen, die ger zich niets hoefden te ontzeg- is niet onbillijk te noemen. Bovendien is deze mededeelinig meer een voorbereiden op alle mo gelijkheden. De voedselpositie is van dien aard, dat honger zoo goed als uitgesloten is, zoolang de oostelijke gebieden in Duitsche handen blijven en niets wijst er op, dat zij uit deze handen zullen verdwijnen. Dat het bezit van deze gebieden alléén de honger bezweert, is natuurlijk on zin; er moet hard gewerkt 'worden en zelfs dan gaat de toename van voedselproducten geleidelijk. En dat de toename op de eerste plaats naar het Rijk en zijn verbondenen gaat. is duidelijk. Op den duur komen vanzelf de bezette gebieden aan de beurt. Göfing's uitlating, dat in de bezette gebieden de rantsoenen slechts een toegift zijn op datgene, wat de bevolking in déh zwarten hanlel koopt, slaat zeker niet op ons land. Immers, de Duitsche civiele beambten hier te lande en hun fami lie krijgen precies dezelfde rantsoe nen. als de bevolking. Ook zij moe ten van deze rantsoenen rondkomen En een ieder weet, dat deze rantsoe nen van dien aard zijn, dat niemand honger behoeft te lijden. Iets, wat trouwens Mussert in zijn rede van Zondag nog eens nadrukkelijk ge constateerd heeft. Het feit, dat de Duitsche burgers in ons land hetzelf de rantsoen hebben als de Nederlan ders, is al een garantie voor. het feit, dat deze rantsoenen zoodra doen lijk ook verhoogd zullen worden. GöRING's mededeeling, dat de bezette gebieden de bez'etten- de macht moeten voeden, dient men zóó op te vattenj dat het totaal der bezette gebieden het totaal der troe pen dient te onderhouden. Dit komt hier op neer, ddt het zwaartepunt van de onderhoudskosten op de'Oos telijke gebieden rust. De rest draagt bij naar rato van eigen productief niet naar rato van bezetting. Zoo wordt o.a. de inhoud van de Führer- paketten, "waarover Göring sprak geheel en al uit de Oostelijke gebie den gehaald, ook de inhoud van de paketten, die aan verlofgangers uit de Westelijke gebieden medegegeven worden. Vast staat in ieder géval, dat "het diePtePunt van de rantsoe- neering en de distributie voorbij is Zeker, de huidige rantsoenen zullen voorloopig wel stabiel blijven, doch men kan voor het volgend jaar al een lichte verbetering tegemoet zien En de angst voor een „booze. winter" kan men wel als bezworen beschou wen. Doeltreffender uitwisseling Fransche arbeidskrachten. VICHY, 9 Oct. (D.N.B.) - Vrijdag is onder voorzitterschap van maar schalk Pétain de wekelijksche mi nisterraad gehouden. ïn een com muniqué wordt daarover o»a. ge zegd, dat de regeeringschef Laval den ministerraad heeft ingelicht ovër zijn besprekingen te Parijs met de Duitsche bezettingsautori teiten. Vooral heeft hij gewezen op de beteekenis en draagwijdte van een bespoediging van het beschik baar stellen van Fransche arbeids krachten voor Duitschland, die tegen krijgsgevangenen worden uitgewis seld. Laval heeft gewezen op de in het belang van het volk noodzake lijke, dringende maatregelen om het succes daarvan te verzekeren. VERDUISTER GOED ZON 10 Oct. onder: 18.59 11 Oct. op: 7.56 MAAN 10 Oct. op: 7.55 onder: 19.31 10 Oct.. Nieuwe Maan. ZON 11 Oct. onder: 18.57 12 Oct. op: 7.58 MAAN 11 Oct. op: 9.11 onder: 20.00 16 Oct. Eerste kwartier. Het standpunt der Hindoe Mahasabha. STOCKHOLM, 9 Oct. - (D.N'.B.) Volgens den Britschen berichten dienst heeft de president der Hindoe Mahasabha, Savarkar, Churchill een telegram doen toekomen, waarin) hij aandringt op de onmiddellijke vor ming van een nationale Indische re geering. Hij voert aan, dat het de Hindoe Mahasabha is gelukt, t.a'.v. de hoofdpunten het nationale ver langen te formuleeren, n.l.: 1. Onmiddellijke erkenning van Indië als onafhankelijk land door het Engelsche parlement; 2. Instelling van een nationale coa- litieregeering gedurende den oorlog, waarbij generaal Wavell opperbevel- Lebber blijft en de vrijheid heeft, in militaire aangelegenheden te hande len volgens de aanwijzingen van den geallieerden -oorlogsraad; 3. Alle geschilpunten od con stitutioneel en ander gebied worden na den oorlog beslecht op een con-' ferentie van allé partijen. Uitgaansverbod te Belfast. - (D. N.B. In het Westen van Belfast is een uitgaansverbod van 23 tot 6 uur uitgevaardigd, zoo meldt de Engel sche nieuwsdienst. Rantsoeneering van brood en melk in Zwitserland. - (D.N.B.) De rantsoeneering van brood en melk in Zwitserland treedt op 16 October a.s. in werking. Duitsche pantsergrenadiers rusten zwaren strijd. ter -plaatse uit van de inspanningen van een (PK Ralble-Atl-H-P H m) De represaillemaatregelen t. a. der krijgsgevangenen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 9 Oct. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In het gebied van den Kauka- sus zijn de aanvalstroepen strij dend opgedrongen en hebben in verbitterde boschgevechten nieu we reeksen hoogten genomen. Aan het front aan den Don heb ben Roemeensche en Italiaansche troepen aanvallen van den vijand afgeslagen. In den centralen sector werden bij succesvolle.acties van stoottroe pen talrijke bunkers en gevechts posities met hun bemanningen ver nield en is een aantal gevangenen binnengebracht. Ten Z.O. van het llmenmeer hebben troepen van het leger, dé Waffen-S!ï en veldeenheden van het Inchtwapen, schitterend ge steund door vliegende formaties van het luchtwapen, in harde aan- valsgevechten van verscheidene dagen een belangrijken terrein- sector veroverd en daarbij vijf bolsjewistische divisies en twee brigades infanterie uiteengeslagen resp.- vernietigd. Sedert 27 September zijn 3288 ge vangenen binnengebracht, 13 tanks, 108 kanonnen, 400 machinegeweren, 123 granaatwerpers en talrijke andere infanteriewapens wapens buitgemaakt of vernietigd. Ongeach| de overige zware, bloedige .verlie zen bedragen alleen Re getelde doo- den der bolsjejwieken meer dan het drievoudige van het aantal gevan genen. Zwitsersrlie divisie-generaal, dr. Bircliner, bezoekt, vergezeld van een hoofdofficier van gezondheid van het Duitsche leger, de stellingen voor Lcnin- (PK EborWH H-St.»E H m) Mislukte uitvalspogingen der Bolsjewisten bij Leningrad. BERLIJN, 9 Oct. - (D.N.B.) Ge lijktijdig met de aanvallen tot ont zetting van Leningrad -van twee Sovjet-Russische legercorpsen, waar- an de verjjetiging ten Z. van het Ladogameer in het legerbericht van Oct. .werd gemeld, hebben de bolsjewisten aan de Newa herhaalde uitvalspogingen uit de ingesloten stad Leningrad ondernomen. Zes maal werden de vijandelijke troepen met al hun pontons, veerbooten, en vlotten volledig uiteengeslagen. Den zevenden keer echte/ gelukte het den vijand door massaal gebruik van zijn zware wapens voet te krij gen aan den overkant van de Newa. Ondanks zeer zware verliezen door het Duitsche afweervuur zette hij nacht na nacht steeds weer nieuwe troepen over de rivier. Om verdere uitbreiding van dit bruggehoofd te voorkomen werïl in verbitterde ge vechten de vijand afgeranseld 'en steeds meer- in het onoverzichtelijke boschterrein aan den oever terugge drongen. Daarna greep de artillerie in. Door dit vuur leden de bolsjewis ten zoo groote verliezen, dat zij zich tenslotte, ondanks telkens weer aangevoerde reserves, ge dwongen zagen hun kleine restje landingstroepen terug te trekken. Het bruggehoofd werd met ach terlating van talrijke dooden en gewonden ontruimd. ,De strijd om Stalingrad. In het N. deel van Stalingrad wer- den, naar het D.N.B. verneemt, op 8 October door de Duitsche troepen de in de ruïnes en straten gebouwde haarden van verzet doeltreffend be stookt. Vliegende artillerie: en lucht doelartillerie van de luchtmacht steunden, de formaties van het Ier ger. 6^V£chtSvIiepSigen è'attëfi liet boïïibafdéëren van bólêjelWstis&he ravitailleeringstrajecten aan den be nedenloop van de Wolga voort, waarbij goeds treffers werden go Na een vruchteloozen storings- aanval overdag van een Britsch vliegtuig boven gebied van den Saarpfalz zijn in den afgeloopen nacht enkele vijandelijke vliegtui gen naar de Duitsche Bocht gevlo gen. Een hunner werd neergescho ten. Een tweede bommenwerper werd bij een aanval op 4 de l^ist van West-Frankrijk neergeschoten. In de ochtenduren van vandaag zijn e?nige vijandelijke vliegtuigen naar iJVest-Duitsph gebied gevlogen Een gering aantal neergeworpen brisantbommen veroorzaakten geen schade. Op de bekendmaking van het opperbevel der weermacht van October 1942, waarin tegenmaatre gelen wafen aangekondigd tegen het boeien van Duitsche krijgsge vangenen aan het strand van D'eppe en op het eiland Sercq. heeft de Britsche regeering slechts gebruik gemaakt van uitvluchten en zich beroepen op de verklaringen van Duitsche krijgsgevangenen, die niet geboeid waren, en verklaard, dat zij het boeien van krijgsgevangenen, die op het slagveld gevangen geno men zijn, niet goedkeurt en niet zal goedkeuren. Op het feit, dat on danks de vroegere en de huidige schijnheilige verklaring van het Britsche ministerie van oorlog Duit sche krijgsgevangenen op ruwe wijze geboeid zijn, is de Britsche regeering niet ingegaan. Derhalve zijn op 8 October om 12 uur 107 Britsche officieren en 1269 Britsche onderofficieren en man schappen die bij Dieppe gevangen genomen zijn, na bekendmaking der redenen, in ckt boeien gesla gen. Niet geboeid werden veld- predikanten, sanitair personeel, gewonden' en zieken. Op 8 Oct. des avonds heeft het Britsche mi nisterie van oorlog bekend ge maakt, dat vanaf 10 October des middags hetzelfde aantal Duitsche krijgsgevangenen in handboeien en ketenen zal worden geslagen. Wanneer dat geschiedt zal het opperbevel der weermacht vanaf 10 October des middags het drie voudige aantal Britsche krijgs gevangenen in de boeien slaan. AAN DE FAMILIELEDEN VAN DE NEDERLANDSCHE VRIJWILLIGERS IN DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede: Door dë~" geweldige toename van vrijwilligers voor de Waffen- SS en het legioen Nederland, wordt het aantal te verzenden brieven en pakjes steeds grooter. Dit is een verheugend teeken, echter moet er ook voor gezorgd worden, dat de vrijwilligers in derdaad hun post zonder vertra ging ontvangen. In het belang van een goede en snelle postver zending wordt dringend ver zocht van het onderstaande goede nota te nemen: Pakjes moeten zoo goed moge lijk ingepakt worden, het liefst in stevig carton. Verzend nooit artikelen, die aan bederf onder hevig zijn, b.v. fruit. Ook niets wat breekbaar is, b.v. potten jam of glaswerk. Bedenk,, dat het pakket een lange reis heeft af té leggen. Schrijf vooral duidelijk naam en adres, doet men dit niet, dan is het gevolg dikwijls niet aankomen of in ieder geval veel vertraging. Brieven en pakjes moeten geadresseerd worden als volgt: An das SS-Ersatzkommando, Nederland, den Haag, Stadhou derslaan 132. Te zenden aan: Rang: Naam: Veldnostnummer of adres: Tndien U dezen weg, volgt, is dit een garantie, dat onze vrij willigers hun post zoo snel moge- Hik in hun bezit krijgen. plaatst op spoorweginstallaties rollend materiaal. De algemeen® toestand. Aan liét einde van de week n^ent men in militaire kringen te Berlijn te mogen vaststellen, dat de toe stand op alle brandpunten aan het O. front, zich gewijzigd hgeft in dien zin, dat het initiatief volstrekt bij de Duitsche leiding is en het thans, zij het vooreerst ook slechts tot plaatselijke aanvallen der Duitsche en verbonden troepen op al deze punten is- gekomen. De grendelstelling ten N. van Sta lingrad wordt nog steeds als liet be langrijkste zwaartepunt beschouwd, terwijl het gat naar het Z„ vooral bet nauw tusschen Don en Wolga ter hoogte van Stalingrad in zijn belang terstond door de leiding van het Duitsche offenéief is ingezien. Het omzwaaien der krachten ten Noor den van Stalingrad en de vorming der grendelstelling was de laatste schakel in «en frontmuur van Koersk via Vroronesj langs dén Don tot de Wolga. Het tweede zwaarte^ punt, waaraan men in Berlijnsche militaire kringen het grootste be lang hecht, is het front aan de Te- rek. Uit de tot dusver verschenen publicaties kan' men, naar deze krin gen meenen, duidelijk,lezen/dat hier volgens een bepaald plan systema tisch opgetreden wordt, waaruit ook de vorderingen in dit gebied te ver klaren zijn. Engelsche kruiser tot zinken getocht. - (D.N.B.) Volgens een oxffebariciit van den KritscheL hïCT»söienst hééft het BriSéfte rifi- nisterie van marine medegedeeld, dat de kruiser Coventry tot zinken is gebracht. De maquette van Nederland met zijn polders en dijken, welke destijds op de wereldtentoonstelling in Amerika heeft gestaan, is ondergebracht in het museum „De Cruqius" te Heemstede. Onder de maquette is een pompinstallatie aange- brïfcht, welke het water over de lage landen doet stroomen, waarna men een beeld krijgt van de vele inpolderingen J A. Stevigs-Pax Holland m Het afweergeschut deerde hen niet. BERLIJN: 9 Oct. (DNB). Van mi litaire zijde wordt medegedeeld: Gisteravond hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen e'en aanval ge daan op het Westelijke deel van de Lymé Baai aan de Britsche Zuid kust. Vénuit een hoogte van slechts enkele meters werden bommen neergeworpen op de in de monding van de Are voor anker liggende landingsbooten. Het hevige afweer vuur van het Britsche luchtdoelge schut en mitrailleurs kon niet voor komen, dat onze gevechtsvliegers in scheervlucht tot den aanval over gingen. Nadat de bommen waren neergeworpen, keerden de vliegtui gen opnieuw terug en beschoten de reeds zwaar beschadigde booten met de boordwapens. Daarop keer den de gevechtsvliegtuigen, zonder gehinderd te worden door de Brit sche luchtdoèlartillerie, op hun steunpunten terug. Het slachtoffer geïdentificeerd. BUSSUM, 9 Oct. - Het geraamte, dat enkele weken geleden door spoorwegarbeiders in een naast de spoorlijn gelegen sloot in deomge ving van de Juliana van Stolberglaan te Naarden werd gevonden, is thans aan de hand van 'n nauwkeurig on derzoek geïdentificeerd als te zijn liet stoffelijk overschot van het 14- jarig meisje Mientje Bakker uit de Spijkerstraat te Bussum, dat op 13 September van het vorig jaar spoor loos verdween. Het meisje moet op laaghartige wijze zijn omgebracht, waarschijn lijk door schedelinslag, gezien de deuken, die in den schedel zijn ge constateerd. Mientje Bakkej: was verleden jaar in September met een ander meisje uitgegaan om vlierbessen te zoeken op de Lambertus Hortensius- laan. Latef is het kind nog gezien in een sigarenwinkel in Naarden en in een snoepwinkel in Bussum. Het kind was in het bezit van een hee- renfiets, die later werd teruggevon den bij den Franschekampweg te Bussum. Vanaf het moment, dat het kind in den snoepgoedwinkel is ge zien, ontbrak elk spoor en bleven alle nasporingen vruchteloos, even als de herhaalde oproepingen aan het meisje, dat Mientje Bakker bij zich had op dien noodlottigen Sep temberdag. De politie te Naarden doet thans wederom een beroep op everttueele getuigen, die zich achteraf nog iq,ts zouden herinneren, dat met de ver dwijning van het meisje ip verband zou kunnen worden "gebracht, om zich te willen melden aan het bureau van politie te Naarden. Italiaansch legerbericht. ROME, 9 Oct. - (Stefani). Het Ita liaansch weermachtbericht van he den luidt ais volgt: Aan het front van El Alameip ge ringe gevechtsactiviteit. Gisteren is een Hurricane door het vuur der automatische wapens van infanteris ten der divisie Folgore neergescho ten. De Zuid-Afrikaansche vlieg- tuigqommandant werd gevangen ge nomen. Een ander vliegtuig is doör infanteristen der zelfde formatie ge troffen. Het stortte in de omgéving van Himat neer. In den middag van October hebben Britsciie vliegtui gen in scheervlucht ondanks het TjCtSÏBïne lighkerHSingsteelagn saai- ta»ö afdeeliftgéh -éstt de dfdisie ï¥i- gore onder mitmilleurvtrar genomen, waardoor drie aSoden en twaalf ge- jsMMiden ouder de patiënten vielen, 's-GRAVENHAGE, 10 Oct. Met ingang van 12 October 1942 kunnen van alle textielkaarten, welker per 1 November 1941 zijn uitgegeven, de punten 21 t.m. 40 voor den aan koop van textielproducten worden gebruikt (zooals bekend zijn de textielkaarten voor kinderen bene den den leeftijd van 1 jaar reeds volledig geldig). Bovendien kunnen met ingang van 12 October, tegen gelijktijdige afgifte van het vereischte aantal punten, kousen en sokken worden gekocht op alle niet geldig ver klaarde kousenbonnen, welke be stemd zijn voor den aankoop van kousen en sokken, met uitzondering van skisokjes en van kousen en sok jes voor kinderen beneden den leeftijd van 3 jaar. Skisokjes en kou sen en sokjes voor kinderen beneden de 3 jaar moeten in alle kwaliteiten welke voorradig zijn, worden afge leverd alleen op punten doch pon der kousenbonnen. INNING CONTRIBUTIE AMUSEMENTS- EN ORKEST- MUSICI EN INSTELLING VOORZIENINGSFONDS. De president der Nederlandsche Kultuurkamer heeft bepaald, dat op 11 October a.s. aan alle ontspan- nings- en orkestmusici, een voorloo pig lidmaatschapsbewijs zal worden uitgereikt, terwijl van dien datum af met de inning van de voor deze groep Kuituurwerkers vastgestelde contributie zal worden aangevangen. Tevens heeft de president ingesteld een voorzieningsfonds, met de uit voering waarvaft het hoofd der af- deeling- sociale zaken der Neder landsche Kultuurkamer is belast. Het doel van dit fonds zal zijn het verschaffen van uitkeerlng bij werk loosheid, ondersteuning in bijzonde re gevallen, overlijdens- en begra- fenisuitkeeringi, enz. Alle ontspan- nings- en orkestmusici worden automatisch lid van, het voorzie ningsfonds. Voor de leden van den voormali- gen Nederlandschen toonkunste- naarsbond geldt het volgende: Zij die van den datum van opheffing van den Nederlandschen toonkunste- naarsbond, 29 Juni j.l., tot lp Octo ber 1942 geen contributie 'hebben voldaan, zullen op een daartoe ge steld verzoek alsnog in de gelegen heid worden gesteld, deze binnen een bepaalden termijn te voldoen, waarna zij hun rechten zullen be houden. Zij, die zich als lid van het N.A.F. hebben doen inschrijven, zullen per 'llOctober 1942 door de Nederland sche Kultuurkamer worden opgeno men. Ten aanzien van de uitreiking van de voorloopige lidmaatschaps kaarten der Nederlandsche Kul tuurkamer wordt er in het belang van betrokkenen de aandacht op gevestigd, dat alle tot bovengenoem de groepen behoorende musici, die op 17 October 1942 niet in het bezit gesteld zijn van bedoeld bewijs, zich onmiddellijk dienen te wenden tot de Nederlandsche Kultuurkamer, afd. ledenregistratie, 2de van den Boschstraat 46, Den Haag. Bij uitoefening van het beroep zohder een op naam gestelde voor loopig lidmaatschapsbewijs zal men zich aan een strafrechtelijke vervol ging ttsatetëUea,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1