Rijkscommissaris wijst op de plichten der in ons land woaeade Doitsciiers. ingesloten Sovjettroepen in de pan gehakt. DAGBLAD VOOR „Een somber oogenlk". Het boeien van krijgsgevangenen Dinsdag 13 Oct. 1942 Tweede verjaardag van het Arbeitsbereich. De geweldige gebeurtenissen dezer dagen. Vijandelijke strijdkrachten bij Leningrad "over de rivier teruggedreven. De strijd bij Toeapse. Rede van Churchill. Onlusten in Noord-lerland. Enkele honderden personen neergeschoten. Drie Ameri(<aansche kruisers tot zinken gebracht. MET GOEDEN WIL IS AISLES MOGELIJK. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geHeele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3330, Redactie 3l30. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 1 0.10 per m.M., minimum 14 mJU. 1.40, elke 31/, n..M, meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de TJitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 240 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar. De rantsoenen blijven gehandhaafd. 's-GRAVENHAGE, 12 October, - Met de oprichting van het ArbeifSbereich der N,S,D,A.P, in Nederland, welke in October 1940 in een plechtige bijeenkomst te Utrecht vol trokken werd, werden aan de in dit land wonende Duitsche volksgenooten nieuwe plichten van verantwoordelijkheid opgelegd, die de Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss- ïnquart, destijds samenvoegde in het gebod: een voorbeeld te zijn van de Nat. Soc. Volksgenieenschap in de Germaan- sche levensruimte. Dat deze oproep tot richtsnoer gewor den is van denken en handelen der partijgenooten, werd aan bet Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. uit bevoegden mond bevestigd, toen het gisteren naar aanleiding van den twee den verjaardag der oprichting van het Arbeitsbereich, te, Arnfiem op een werkconferentie bijeen kwam. In een grootsch opgesteld overzicht van de geweldige gebeurtenis sen onzer dagen wees de Rijkscommissaris op de plichten der in Nederland wonende Duitschers, waarbij hij aan de dankbetuiging voor het tot dusver verrichte werk de aan maning verbond om op den ingeslagen weg voort te gaan. Als de aardappelmeelfabrieken in de Veenkoloniën met de hcrfstcampagne zyn begonnen, drijft het witte schuim van het afvalwater in de kanalen rond de fabrieken tot soms een halven meter hoogte, waardoor een wintersch tafreel ontstaat. I (VNP-Folkers~Pax Holland m) Het bruine kleed van den Nat- Soc. strijder beheerschte het beeld van de zaal in „Musis Sacrum" te Arnhem, terwijl op de tribunes ook de leden der N.S. Frauenschaft had den plaats genomen. DE OPENING. De bijeenkomst werd geopend met 'n herdenking der dooden. De leider van 't Arbeitsbereich dér NS DAP, Hauptdienstleiter Schmidt, sprak de openingswoorden waarbij lij er op wees dat sedert voor twee jaren de Führer het bevel gaf tot oprichting van 't Arbeitsbereich der NSDAP in Nederland en de Rijks minister de aanwijzingen gaf tot in richting van het Arbeitsbereich, hij de opdracht op zich genomen heeft en daarbij den steun ondervonden van de partijgenooten. Na 2 jarqh kan worden geconstateerd, jiat de Nationaal-Socialisten en dejDuitsche volksgenooten in Nederland tot een eenheid zijn saamgesmeed. In 1941 moest de Rijkscommissa ris de Nederlanders toeroepen, vóór ons of tegen ons te zijn. Thans kun nen wij zeggen, dat onze organisaties hecht gegrond zijn, overal zoo steyig gevestigd, dat elke taak, waar%or de Rijkscommissaris ons plaatst, kan worden vervuld. Wij hebben destijds de opdracht gekregen, hier in het bezette Ne derlandsche gebied een voorbeeld te zijn van Nationaal-Socialisme. Dat hebben wij gedaan. In alle dorpen en steden van Nederland zijn de Duitsche Nationaal-Socia- listen aangetreden en hebben zich overal voorbeeldig ter beschikking gesteld. Rede van den Rijks commissaris. "y ervolgens richtte de Rijkscom- missaris, in 'n grootsch opgestel de redevoering den blik op den groo- ten samenhang van het gebeuren van onzen tijd, om daaruit de conse quenties te trekken voor de Duitsche houding in het Nederlandsche ge bied. Zonder in het kader der partij- organisaties van Duitschland te staan, waar de verantwoordelijkheid jegens het volk gegeven is op grond van de aanspraak op de totale lei ding, dragen de partijgenooten in Slederland toch de verantwoorde- ijkheid voor alles, wat in dit land gebeurt, niet alleen jegens Duitsch land, maar ook t.a.v. de menschen in dit land, aangezien wij te doen hebben met een biologisch en -naar het ras tot ons behoorend volk, dat wij een nieuw volksph Europa wil len binnenleiden. Tot dit doel moeten de politieke krachten gewekt worden, die de grondslagen moeten vormen voor den nieuwen opbouw,waarbij ech ter de voornaamste taak der bezet tingsmacht, zorg te dragen voor orde rust in de bezette gebieden, niet wag worden geschaad. De verplich ting blijft bestaan ondanks een af wijzende houding in nog breede kringen om deze onder alle omstan digheden te winnen en de krachten van dit land te mobiliseeren. Het door harde oorlogsnoodzakelijkheden gedwongen ingrijpen in de Neder landsche levenssfeer bemoeilijkt on ze taak om de bewoners van dit land bij te brengen, wat het Nat.- Soc. beteekent. Uit de bekrompen heid der kleinzielige beschouwing, bracht de Rijkscommissaris de tus schen beide landen ontstane span ning op het niveau van de groote politieke ontwikkeling, door, zonder verwijten te willen uitspreken, te eonstateeren, dat Nederland profijt trok uit de situatie, waaronder het Duitsche volk in het nauw gedreven on bedrukt, geleden heeft, dat Ne norland politiek en economisch ge- Zien aan den anderen kant Van de "arrieade heeft -I n. eh dat de geheele nood hu Duitschp vqjls sedert tientallen van jaren het Ne derlandsche als profijttrekkende ten goede is gekomen. Immers zelfs de Duitsche arbeider moest b.v. ertoe .bijdragen de rente voor de Nederlanders te garandee ren, doordat hij gedwongen was de n de Nederlandsche koloniën met goedkoope arbeidskrachten vervaar digde producten met prestatie van hooge waarde'te betalen. De zware oorlogswinter. In aansluiting hierop herinnerde de Rijkscommissaris aan' den vorigen zwaren oorlogswinter, dien hij een beproeving van het Duitsche volk noemde, een beproeving, die slechts hem ten deel valt, die dooi de geschiedenis tot iets groots is uit verkoren. In den strijd met het O. gebied zijn er twee persoonlijkheden ge weest met geniale plannen, die deze zaken ter hand hebben genomen. Karei XII, die ten tijde van Peter den Grooten den Russischen winter met zijn leger niet heeft doorstaan er. die bij Poltéwa verslagen is en Napoleon, wiens lot bekend is. De derde, dien het lot op dezen weg- geplaatst heeft, is Adolf Hitler met het Duitsche volk. Hij en de Duitsche soldaat hebben den win ter doorstaan. Als voorbeeld voor de offervaar digheid, die een hechten band heeft gesmeed tusschen front en vader land, noemde de Rijkscommissaris het wolgeschenk. Voor deze offer vaardigheid, zegde hij alle Duitsche volksgenooten in Nederland dank? in het bijzonder Hauptdienstleiter Schmidt. Als de beste man dien men zich kon wenschen in hek Arbeitsbe reich, noemde de Rijkscommissaris partijgenoot Schmidt zijn belangrijk ste medewerker bij het bereiken der doelstellingen, die de Führer gege ven heeft en bovendien zijn goeden vriend. Voorts bracht hij dank aan het corps politieke leiders, wien hij de erkentelijkheid van den Führer overbracht, waarbij hij uitdrukking gaf aan zijn vertrouwen, dat alleq op hun plaats zullen volharden. Hij stelde in het vooruitzicht, dat de verbeteringen, die toegestaan zijn aan den Duitschen mijnwerker, in de sociale voorziening- eens ook uit gebreid zullen worden tot de in Ne derland werkende mijnwerkers, zoo wel Duitschers als Nederlanders. (Vervolg zie pag. 3) Over een warklomp ven rotsblokken, op meer den 3000 meter hoogte bi den Keukasus, wordt door mannen van den berichtendienst een kabel gelegd PK FaldJe-We-Po-P H m HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 12 Oct. - (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: De aan den weg naar Toegpse ingesloten vrijandelijke strijd macht werd in de pan gehakt. In felle berggevechten fijn daarmede de kern eener Sovjet-gardedivisie alsmede deelen eener divisie berg- jagers verslagen. Daarbij werden ruim 400 versterkingen ingenomen en talrijke gevangenen en wapens als buit binnengebracht. De zuivering van het op oerwoud lijkende gebied van de laatste nes ten van verzet is nog aan den gang. Ten Zuiden van den Terék mislukten tegenaanvallen van den vijand onder zware bloedige verliezen. Te Stalingrad werd een vijande lijke groep vernietigd. Artillerie van het leger bracht een vrij groot sohip op de W-elga. tot zinken. Gevecht v vliegers zetten de verwoestingen van belangrijke spoorlijnen ten Oosten van de Wolga voort. Aan het front van den Don verijdelden de verbon den troepen verscheidene plaatse lijke aanvallen eh overzetpogingep van Sovets. In den Centralen en Noordelijken frontsector werden bij succesvolle ondernemingen van ver kenningstroepen en stoottroepen tal rijke vijandelijke versterkingen met haar bezettingen vernietigd. Ten Oosten van Leningrad wer den de laatste resten der over de Newa opgedrongen Sovjet-strijd krachten over de rivier terugge dreven. Duitsche formaties gevechtsvlieg tuigen zetten gisteren overdag de bombardementen op de Britsche luchtbases op de eilandvesting Malta voort Er' werden uitgestrekte bran den op parkeerterreinen en in vlieg tuighangars waargenomen. In lucht gevechten boven het eiland brachten Duitsche jagers drie Britsche jacht vliegtuigen omlaag. Twee andere werden door bemanningen van ge vechtsvliegtuigen neergeschoten. Dr. Göbbels ontvangt een deljw gatie van den arbeidsdienst. - (D.N. B.) Minister dr. Göbbels heeft Maan dag in zijn ministerie een delegatie van vijftig man van den Rijksar beidsdienst uit het Oosten ontvan gen, die zich aan het front bijzonder heeft onderscheiden. De Obergeneral- arbeitsführer dr. Decker overhandig de een bedrag van 68.356 Mark- voor het oorlogswintehulpwerk dat door een in het Oosten werkencfe afdee- ling van den Rijksarbeidsdiepst was bijeengebracht. Gezanten van de Sovjet-Unie. - ((D.N.B.) Naar de Britsche nieuws dienst uit Canberra meldt, heeft de Australische minister van buiten- landsche zaken, Evatt, verklaard, dat de Sovjet-Unie en Australië gezan ten zullen wisselen. Volgens een Reuterbericht is de eerste Sovjet gezant in Canada. Goesef, gister te Ottawa aangekomen om zijn werk zaamheden te beginnen. Het Eurnpeesehe pcstccngres. - (D.N.B.) Gister is het Europeesche postcongres door den Duitschen mi nister van posterijen, Ohnesorge, mede namens den Italiaanschen mi nister van verkeerswezen, Host Venturi, geopend. In den loop van een jaar konden tusschens Duitsch land en Italië, Nederland, Finland, Denemanken, Kroatië, Hongarije, Roemenië, Slowakije, Bulgarije en Noorwegen verdragen worden ge sloten, die essentieele tariefverla- gingen en vereenvoudigingen in het wederzijdsche post- en telegraafver- keer inhielden. Met de overige lan den zij.ti nog onderhandelingen gaande dfe eveneens succes beleven. Ten slotte Wfeës hij op de noodzake lijkheid van oprichting van een Europgegflie P.T,T.-.YgrsSöigin& Uit Britsche vliegtuigformaties, die gisteren overdag op groote' hoog te doordrongen naar de Noord-Fran- sche en de Nedelandsche kust, scho ten Duitsche jagers, zonder eigen verliezen te lijden, vijf vijandelijke machines neer. Bij stoi'ingsvluchtpn vlln Britsche vliegtuigen overdag boven Noord- .en Noordwestduitsch gebied leed de bevolking geringe verliezen. Boven de Noord- en Oost zee werden drie Britsche vliegtuigen des nachts neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen .nacht een belangrijke havenstad ia Noordoost-Engeland met goed resultaat aan. BERLIJN, 12 Oct. - (D.N.B.) Van militaire zijde wordt, gemeld: In het N.W. deel van den Kaukasus strij den de Duitsche troepen om den uit gang uit het gebergte. 'De bolsje wisten zijn zich het groote gevaar bewust, dat hun havenplaats Toeap se dreigt door de van het Noorden over het gebergte oprukkende Duit sche troepen. Zij ondernemen der halve zware, tegen- en ontlastings- aanvallen, evenwel zonder succes. Daarbij moesten zij in het kustge bied alle maar eenigszins beschik bare eenheden, als etappetroepen, technische bataljons en zelfs com pagnies gestraften in den strijd wer pen. De Duitsche aanval gaat echter stelselmatig verder. BERLIJN, 12 Oct. (D.N.B.) - De Engelschen hebben, zooals bekend, beweerd, dat zij de handen van de Duitsche soldaten geboeid hebben om te bereiken, dat de mannen, die mpt hun gevangenneming belast waren, hen door hen onder den, arm te nemen, konden Wegvoeren. Hier tegenover staat, dat de beide uit Engelsche gevangenschap ontsnapte Duitsche soldaten bij hun verhoor hebben verklaard, dat zij niet onder den arm werden genomen en zoo werden weggevoerd. De vijf Duit sche gevangenen werden door tel kens twee Engelschen geboeid en weggelèid, waarbij telkens een ge vangene alleen voor twee Engel schen moest loopen. De door de En gelschen voor den terugtocht ge bruikte weg liet slechts op enkele plaatsen toe dat drie personen naast elkaar liepen. De Britsche regeering heeft in haar verklaring den moord op de weerlooz'e Duitsche gevangenen ver der gemotiveerd door het feit, dat de gevangenen op weg naar de boo ten gevoerd moesten worden \angs kazernes, welke door Duitschers wa ren bezet. Ook deze bewering is onjuist. Van de plaats, waar de vijf Duitsche soldaten gevangen geno men werden tot aan de aanlegplaats der booten liep de terugtochtsweg niet langs een kwartierruimte en ook niet langs andere gebouwen. Het eenige gebouw in de omgeving van 100 meter was een klein, onbe woond en bouwvallig huis, waarin nog nooit troepen hebben gehuisd. Boodschap van Rios aan Roose velt. - (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de Chi- leensche president Rios een bood schap aan Roosevelt gezonden, waar in hij 'zijn reis naar Washington, die tegen 15 October ondernomen zou worden, afzegt. Rios spreekt in de boodschap zijn spijt erover uit, dat hij zich gedwongen ziet dit aan Roo sevelt mede te deelen, maar de kor telings in de Ver. Staten in omloop gebrachte inlichtingen over de inter nationale positie van Chili hebben hem aanleiding» gegeven zijn bezoek aan Washington voorloopig uit te stellen. Myron Taylor te New Yorlc aan gekomen. - (D.N.B.) De speciale ge zant van RüeèeVölt'by het Vaticaan, Myrnn Taylor, is, naar de Britsche berichtendienst meldt, per Clipper- vliegtuig te New Xorlt aangeiwiuyii, LISSABON, 12 Oct. (D.N.B.) - Volgens den Engelschen nieuws dienst heeft Churchill Maandag te Edinburgh een rede gehouden, waarin hij de alg'emeene oorlogs situatie behandelde. Hij lanceerde de bewering, dat de nederlagen der geallieerden slechts étappes naar de overwinning zijn, maar dat alle overwinningen der as tot de ineenstorting leiden. Den Duitschen veldtocht in Rusland noemde Churchill er" een van den tweeden rang, die tot dusver 'n dui delijk fiasco is, waarbij hij den na druk legdè op „tot dusver". Als saldo van zijn militair over zicht merkte Churchill aan: Als mén beide zijden overziet en goed en kwaadmet dezelfde rust tegen elkaar afweegt, moeten wij consta- teeren, dat wij een moeilijk, somber oogenblik in den oorlog hebben be reikt. Wij staan nog steeds tegenover doodelijke gevaren. Oorlogsmoeheid, zelfvoldaanheid, oneenigheid en strijd over bijzaken benadeelen slechts; onze kansen voor de toe komst. Wij moeten elkaar allen tot de .uiterste grens van onze kracht aanvuren. Naar de Britsche berichtendienst in aanvulling op de gisteren door Churchill gehouden rede in Edin burgh rqeldt, heeft Churchill ver klaard, dat Duitschland „zeer klei ne" pogingen zal doen om zware luchtaanvallen te onderriemen op Engelsche steden als „vergeldings maatregel" voor het bombardee ren van Duitsche steden. Engeland zal, zoo zeide Chur chill, het bombardeeren van Duit sche steden tot aan het einde van den oorlog voortzetten. Churchill eereburger van Edinburgh. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, is Churchill gister tot eere burger van Edinburgh benoemd. Bij deze gelegenheid hield de Britsche premier een rede, waarin .hij o.a. zeide, dat de duikbootoorlog nog altijd het grootste probleem voor de geallieerden vormt, doch dat men hoopt, dit probleem te boven te ko men doo'r de offensieve en defen sieve maatregelen en door den aan bouw van nieuwe schepen. VERDUISTER GOED! ZON 13^ Oct. onder: 18.53 14'Oct. op: 8.02 MAAN 13 Oct. op: 11.43 onder-: 21.10 16 Qct. Eerste kwartier. STOCKHOLM, 12 Oct. (D.N.B.) Omtrent ongeregeldheden in Noord- lerland meldt de United Press uit Belfast in Dagens Nyiheter, dat sedert Zondag Britsche troepen, met ge weren en machinegeweren gewa pend, de Westelijke toegangswegen van Belfast bewaken. In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn In de hoofdstad van Noord-lerland betoo gingen gehouden. De toestand heeft een zoodanig dreigend karakter aangenomen, dat de Noord-Iersohe regeering thans met Londen nieuwe onderhandelin gen voert om in samenwerking met Londen een verscherpten strijd te voeren tegen nationalistische Iersche elementen. Alle maatregelen, welke totdusver genomen zijn om de na tionalistische Iersche beweging in Noord-lerland te onderdrukken, zijn vergeefsch geweest. Nauwkeurige gegevens over den omvang van de bloedige verliepen der nationalisti sche Ieren zijn niet te krijgen. Men raamt deze verliezen echter op en kele honderden personen. In weerwil van dit optreden is het den-Engelschen resp. de Noord-ïer- sche regeering totdusver niet gelukt den haard van onrust te ontdekken. De bewering der Engelschen, dat 'hét niet mogelijk is de nationalistische Iersche beweging in Noord-lerland in de kiem te smoren, omdat de hoofdpersonen zich aan gene zijde van de grens, dus in den vrijstaat Ierland ophouden, wordt met het oog <jp de bijzonder strenge grens controle nauwelijks geloofd. Verzamelt oud papier. Dank zij de aankondiging, welke verschillende ge meentebesturen aan de inwoners heb ben doen toekomen, om vooral zuinic te zijn met het oude papier en dit nie met het huisvuil weg te werpen, hebber de wijk-ophalers van „Romea" (Rijks bureau voor oude materialen en afval stoffen) het zeer druk "NP-Zeilmaker-Pax Hoffantl m De strijd op Madagascar. - (D. N.B.) De Fransehe strijdkrachten op Madagascar bieden nog steeds ver bitterd tegenstand aan de Engel schen. Ten Noorden v.an Amfoosidra woeden sedert den namiddag van 10 October verwoede gevechten. Ondanks alle terreinmoeilfijk'heden en gebrek aan materiaal verdedigen de Fransehe troepen iederen duim gronds hardnekkig. De Engelschen hebben verder gepoogd Fransehe vliegvelden door" luchtaanvallen te vernielen. Zij stieten daarbij echter op hevigen afweer der Fransehe strijdkrachten te land, wien het ge lukte een toeslag omlaag te halen en dè bemanning gevangen te nemen. Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. - (D.N.B.) Naar het D.N.B. van militaire' zijde verneemt, hebben Britsche bommenwerpers in den afgeloopen nacht storingsvluch- ten gemaakt boven de Noord- en Oostzeegefoieden. De door- het neer werpen van brisantbommei#' aange richte schade in enkele steden aan de Öostzee is onbeteekenénd. Ver scheidene der aanvallende flieglui- gen werden neergeschoten. STOCKHOLM, 12 Oct, - (D.N.B.) Volgens den Britschen nieuwsdienst heeft het Amerikaansche ministerie van marine medegedeeld, dat drie Amerikaansche zware kruisers op 8 en 9 Aug. bij de Salomons-eilanden zijn gezonken, gelijktijdig met den Australischen kruiser Canberra. De Amerikaansche kruisers zijn de Quincy, de Vincenries en de Astoria. Alle drie met een waterverplaatsing tusschen 9000 en lO.QtlO ton. Amerikanen op Bahrein-eilan- den. - (A.N.P.) Naar uit Bagdad wordt gemeld, zou thans op de Bahrein-eilanden in de Perzische Golf een Ameri'kaansoh garnizoen worden gelegerd en wel met het mo tief, dat de economische belangen der Ver. Staten daar thans grooter zijn dan di^van Engeland. Herdenking in Argentinië. (D.N.B.) De plechtigheid ter gelegen heid van den 450-sten verjaardag der ontdekking van Amerika door Co lumbus hebben ih Argentinië een speciale nuance doordat aij in het teeken staan van de hispaniteit-, d w z. der cultureele en bloedverbonden- heid met Spanje. t De 450ste verjaardag van de ont dekking van Amerika is gister te Rome plechtig gevierd. Ter eere van de Italianen van Amerika, die voor de cultuur van Rome hun leven heb ben gelaten, werd een gedenksteen onthuld. 2(fb Goudmijnen in de Ver. Sta ten stilgelegd. - (A.N.P.) Naar uit New York wordt gemeld, heeft het Amerikaansche oorlogsproductie- bureau de stillegging bevolen van in totaal 200 goudmijnen. Deze maat regel werd, zooals reeds gemeld, ge nomen, om de hiervoor vrijkomende arbeiders in. andere bedrijven te werk te kunnen stellen. SAMENWERKING TUSSCHEN VOLKSDIENST EN GROENE KRUIS. W IJ hehben ons altijd onveranderd op het standpunt gesteld, dat wij arbeiden in hqt belang van het geheele Nederlandsche .'olk. zonder daarbij te letten op politieke richting, confessie'; rang of stand, aldus schrijft men ons van de zijde van den Nederlandschen Volksdienst. Wij zullen dit blijven doen, omdat al leen de belangen van ons volk ons voor oogen staan. De volksdienst is immers niet gebonden aan groepeeringen. Daarom heeft deze instelling ook steeds gezocht naar samenwerking met andere instellingen, die zich op een of andere wijze bewogen op een deel van een groot terrein, dat thans onafhankelijk van eenige binding met bepaalde groe peeringen of groepsbelangen, door den Volksdienst bestreken wordt. Dat het begrip voor het werk van den N. V. ,D. voor ons geheele volk hand over hand toeneemt, blijkt uit het steeds grooter aantal personen, dat tert den Volksdienst toetreedt. Dit bljjkt ook in hooge mate uit het feit, dat dezer dagen een be langrijke samenwerking tot stand is gekomen tusschen het Groene Kruis in de provincie Groningen en den Volksdienst. Beide instellingen hadden eenigen tijd geleden contact met elkaar ge zocht en in onderling overleg hëbft thans het Groens Kruis zijn gebouw te Hoogezand gratis ter beschikking ge steld van den N. V. D., die hier een Advies-Bureau voor Moeder en Kind heeft ingericht. Hier zijn dus door een juiste erstandhouding persoonlijke en groepsbelangen ter zijde geschoven voor het algemeene belang tot heil van de geheele Nederlandsche volksgemeen schap. Verwacht kan worden, dat daze amenwerking tot meer resultaten zal leiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1