(s HM at¥- Winterhulp Nederland luidt de bel ISUS x •MINISTRATIE DAGBLAD VOOR ill Afdeeting Alkmaar, l; ss SS?ja? HUIS- EN STRAATCOLLECTE 143,000 brt. vijandelijke scheepsruime gezonken, S "k lil iADERING (AAR. m Directeur-Generaal van Vloten werpt een blik op het verleden en in de toekomst. Winterhulp Nederland. A.s. Zaterdag en Haan dag Ve'e nieuwe steunpunten in den Kaukasus veioverd. den Vader vermoord. fill BISCUITS'BONBONS OCTOBER 1942. in Café „Central" 3. Ingekomen Stukken. ingsbrief voor de 85ste de N.H. yer. „Het Witte v gde en plaatsvervanger. van afdeeling en het 11943. lid in de Commissie tot Jvet het jaar 1948. De Secretaris. zal Mevrouw A. C. M. al-paetlagoge van de N.H. >en lezing houden over «en voor een te vormen Jetober a.s, schriftelijk of ^ITZ, Mauritskade 12, WETTIGE PaEJÈEtEEHWG KI* Vak dinsdag u octobee ib«* bemSEn 1 16063 «43 W tfl&tB 17643 19199 w 945 nioi I TB,— 118 783 «O na 78 MW Mg 2958 2988 3113 5M6 3330 336» 3739 3199 3893 3898 4038 8086 «67 «eo 4499 4593 «99 4841 8067 8316 6357 5281 6273 SJOT 6273 6366 6398 6458 6607 6893 7094 7134 7197 7463 7653 7753 8041 6183 6253 a259 897J 84» 8455 8467 8614 8637 8854 8861 I 10008 30052 10382 10347 10533 1OT80, 10960 11192 11202 11240 11324 «JfJJ 12166 12170 13178 12335 1ÏT7S 12407 12936 13941 13025 13050 13064 13062 13887 14133 14185 14209 14252 14810 14334 15011 16048 16133 16302 15734 15816 15931 16074 18193 18388 170S1 17344 17361 17476 17682 1788» 19115 19128 19191 19204 19361 1938» 20080 30084 20289 3031J 30406 30603 20909 20982 30931 •BEMffiN 328 339 841 176 629 716 743 753 ~z_ 1138 1142 1150 1189 1198 1309 1447 1510 1648 1592. 1820 1634 1788 1809 1810 1820' 1850 1889 2011 3023 3028 2033 3034 2048 3301 2302 2318 3333 2356 2407 2647 2691 2720 2733 3786 3864 3090 3137 3139 3146 3157 3158 3418 3467 3491 3560 3708 8737 3882 3913 3942 3984 3995 4397 4375 4413 44IS 4496 4808 4828 4829 4846 4881 ---- 5138 5222 5247 6250 5317 6331 5464 5465 6593 5610 6679 6693 5784 6804 5806 6816 6835 6879 8110 6116 6144 6164 6171 6193 6320 6324 6379 6376 8381 6507 6595 6612 8623 6631 6639 6663 6710 6715 6724 6738 6768 6782 6989 7026 7089 7105 7303 7?ï<> 7333 7363 7385 7438 7431 7487 7804 7858 7875 7883 7938 7931 8080 8110 8137 8149 8161 8299 8330 8343 8347 8362 6356 8579 8584 8693 8683 8649 8656 8785 8814 8839 8883 8918 8938 9137 9146 9201 9325 9629 9653 0656 9866 9738 977» 10013 10119 10198 10236 10353 10348 10673 '10590 10698 10763 10787 107» 10993 11012 11060 11083 11107 11173 11601 11671 11688 11704 11739 «JIM» 12006 12033 12070 13090 13103 «333 i 12467 12497 12543 13559 12601 13819 12809 12896 12898 12913 12933 12964 13192 13194 13206 13236 13364 13366 13644 13666 13704 13706 I37S0 IS749 14055 14080 14091 14102 14139 14144 14453 14464 14547 14674 14613 14601 14939 14978 15001 15010 15038 16062 i 16175 15198 15208 15233 15377 16379 15531 15553 15555 15563 15603 16684 1 15891 15906 15933 15938 16941 15949 16104 16107 16127 16167 16174 16305 1 16511 16573 16584 16590 16614 16661 16637 16869 16875 16883 16887 18951 I 17179 17183 17216 17276 17350 17431 17484 17505 17530 17565 17588 17600 I 17837 17899 17912 17914 17936 18071 1 18256 18261 18290 18308 18340 18868 18511 18512 18518 18520 13540 18577 18886 18916 18951 18968 19002 19033 1 19222 19234 19245 19268 19291 19342 V 194» 19552 19568 195B6 19610 20437 20467 20493 20538 20567 20574 1 20820 20836 20843 30853 30869 3086® J 30996 kuSEO» Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden hü vooruitbetaling voor Alkmaar f 3.10; franco door het geheele Rijk 3.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3330, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: f 0.10 per m.M., minimam Ij m.M. J 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Dit*. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam Alkmaar, postgirc 37060. 144e Jaargang No. 242 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Donderdag 15 Oct. 1942 HET HOOGSTE DAT GOD MIJ GEGEVEN HEEFT IS MIJN VOLK. Dinsdagavond 13 October was het Amsterdamsehe Concertgebouw in feestgewaad. De groote zaal, die vele bezoekers herbergen moest, was smaakvol versierd met het wit en groen van bloemen en planten; tegen den achterwand prijkte mach tig en zegevierend het bekende Win terhulp-embleem: het Klaverblad van drie. Op de flanken van het po dium zat de jeugdstorm, in het mid den het Amsterdamsehe jpolitiemu- ziekcorps. De zaal liep spoedig vol; toen de heer* van Vloten het spreekgestoelte besteeg, was geen plaats meer on bezet. Vele uniformen verstemmi'g- den het beeld der aanwezigen, die opgekomen-waren uit alle lagen van de bevolking; en zoo leek het tevens een stil festijn van verbroedering. Onder de genoodigden bevonden zich de vertegenwoordiger van den Rijkscommissaris, Reichsamtleiter Althaus, Commissaris-Generaal Schmidt, de Secretaris-Generaal van de N.S.B. Ir. Huygen en de Commis saris der "Provincie Noord-Holland Mr.. Backer. - Rede van Van Vloten. Nadat de heer J. M. Schroder, hoofd van de afdeeling Voorlich ting, de aanwezigen en in het bijzon der de autoriteiten welkom geheeten had, ving de heer F. W. van Vloten zijn rede aan, die herhaalde malen door gejuich en applaus onderbroken werd. Thans-is nu voor de tweede maal, aldus de heer van Vloten, dal Win terhulp Nederland de verantwoor ding aflegt over het Winterhulpwerk in een Afgeloopen seizoen. Met groote voldoening kan ik daarbij vaststellen, dat de resultaten die van het eerste jaar belangrijk' overtreffen. Ondanks de tegenwer king en het vooroordeel', van velen in den lande, bewogen zich de in komsten in stijgende ljjn, waardoor het mogelijk was eerf grooter bedrag 503.000, Drenthe f 539.000, Over ijssel 467.000,. Gelderland 923.000, Utrecht 529.000, Noord-Holland 708.000, Zuid-Holland 835.000, Zeeland f 271.000, Noord-Brabant 896.000, Limburg 497.000, Am sterdam f 1.111.000, Rotterdam 1.088.000, Den Haag 721.000. Spreker gaf voorts nog eenige ver rassende cijfers omtrent den Neder- iandschen Volksdienst, die zulk uit muntend werk verricht. Er zijn velen, die nog niet besef fen, dat achter deze droge getallen zoo ontzaglijk veel leed schuilt. Zij hebben het zelf nog veel te goed en hebben geen tijd om zich voor an deren te interesseeren. En toch, er is zooveel geld, en. daadwerkelijke hulp noodig; geen aalmoes, gegn fooi. nfaar een offer, voor uw volk, voor uw vaderland. Tot de velen, die nog afzijdig staan en die spreker in drie groepen verdeelde, wilde hij nog een ernstig woord richten. Daar zijn de „anti's", die uit stijfhoofdigheid vijandig tegenover ons staan. Zij zien niet in. dat koppigheid weliswaar een deugd kan zijn, als het een goede zaak be treft, maar dat het -een ondeugd wordt, indien het een verkeerde zaak geldt. Laten zij bedenken, dat zij door hun handelwijze weigeren de helpende hand te reiken aan de honderdduizenden landg'encoten, die in armoede en ellende verkeeren. Tot degenen die meenen, uit chris telijke overftiiging afzijdig te moe ten, blij ven, zeide spreker, dat het bieden van stoun aan den even- mensch juist een gewetensplicht is. Dar\ zijn er nog en dat is een groote massa die bang zijn voor elkander. Tot dezen richtte de direc teur-generaal van Winterhulp het vermaan, moed t© toonen. -De Ne- 'derlanders noemen zich zoo graag koning en keizer op hun eigen vier kanten meter; welnu, toon dan, dat gij dat oók inderdaad zij t. Spreker wekte de antimenschen op, de haat gevoelens te laten varen en -om te LICHTGEVENDE SPELDJES. tot uitkeering te brengen dan in het eerste jaar Tiet geval was. De totale inkomsten beliepen 10.096.076 tegen rond f 7.000.000 ir. het eerste jaar. Zij werden verkre gen door de lijsten- en straatcollee- ten, door giften in geld, en in natura en door de opbrengst van de loterij. Dank brapht spreker aan de vrij willige medewerkers, die ten getale van 30.000 in onvermoeiden inzet ertoe bijdroegen de collecten te doen slagen. Uitgekeerd iverd in totaal een be drag van. rond f 9.563.000. De hierop'vallende bedrijfsonkos- ten en salar^sen bedroegen f 331.000; zijnde 3.16 procent van het totaal bedrag der uitkeeringen. Gemiddeld werden per uitkeering 750.000 men- schen geholpen. De uitkeeringen be droegen 12,68 per persoon tegen f 7,82 in het eerste Winterhulpsei zoen. De «gemiddelde uitkeering per ge- ain was 50. De uitkeeringen over de provin cies en de steden Amsterdam, Rot-, terdam en Den Haag bedroegen voor Groningen 475.000, Friesland Ge commandant Enzo Grossi aan boord ran de -Barbarigo', die het Amerikaan- iche slagschip van het type .Mississippi* tot zinkon bracht fvaosettanSc-Reda-Pax HoUaoéa» keeren. Doet zooals uw hart u in geeft, volgens eer en ffeweten en be denkt, dat gij eens verantwoording tegenover uw eigen volk zult moe ten afleggen-. De heeT van Vloten eindigde met het ver-trouwen uit te sprëkèn, dat zij, die daartoe in staat zijn, hun of fers zullen brengen, en web in die mate, dat het spoedig mogelijk zal zijn. dat ieder, die hulpnoodig heeft, "deze volledig kan krijgen Reichsamtleiter* Althaus aan het woord. Reichsamtleiter Althaus, die ver volgens het woord voerde, bracht de groeten en wenschen over van het Duitsche Winterhulpwerk. Het feit, dat de Führer steeds nu reeds voor de tiende maal zelf telken jare het Winterhulpwerk heeft" wil len openen, bewijst, welke beteeke- nis dit werk in Duitschland heeft. Spr. was ervan overtuigd, dat ook hier te lande te Winterhulp eens dezelfde erkenning bij het volk zal genieten, als dit reeds jaren in Duitschland het geval is, want wat is er grootscher en schooner dan deze dienst aan het volk? Ook in Duitsch land is het begin klein en beschei den geweest en onlangs heeft men het geweldige bedrag kunnen hoo- ren, meer dan 1,2 milliard Reichs- mark, dat door het Duitsche Winter hulpwerk is bijeengebracht. Bij ons zoo vervolgde de Reichsamtleiter is de Winterhulp reeds lang boven het uitsluitend materieéle uitge groeid; het werk 'beteekent thans „hulp aan het volk zelf, aan moeder en kind, die de grondslagen van het volk vormen. Er zal een tijd aanbreken, dat het geheele Nederlandsche volk Winter hulp zal steunen, want Winterhulp is een zaak van het hart! De Reichs amtleiter besloot zijn rede met het citeeren van de ontroerende uit spraak van Hitier: „Het-hoqgste, dat God mij gegeven heeft, is mijn volk en ik ken geen grootscher en trot- seher werk dan dit volk te dienen". A VERDUISTER GOED! ZON 15 Oct. 16 Oct. MAAN 15 Oct. onder: op: op: onder: 18.48 8.05 14.01 22.51 16 Oct. Eerste kwartier. Het "nieuwe seizoen van Winterhulp Nederland is Dinsdagavond geopend met een groote bijeenkomst in het Concertgebouw te Amsterdam. Een overzicht tijdens da rede van den landelijk leider, den heer F. W. van Vloten. (VNP-De Haan-Pax Holland m) Sovjet-tegenaanvallen afgeslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 Oct. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: I „In den Kaukasus, op den weg' van Maikop naar Toeapse, hebben onze «groepen, gesteund door for maties duikbommenwerpers en jachtkruisers van het luchtwapen, nieuwe domineerende heuvelreek sen en bergstellingen bestormd en ingenonfen. Hierbij werden alleen in den sector van .een divisie ruim 100 versterkte steunpunten inge nomen. In Stalingrad en aan-het front Van den Don zijn tegenaanvallen en oprukkende bewegingen van de Sovjets afgeslagen. 4 Ten Oosten van de Wolga hebben gevechtsvliegtuigen overdag troe pen- en materiaaltransporfen en ci.es nachts vliegvelden der Sovjets ge bombardeerd. Op de Wolga is een koopvaarder van gemiddelde grootte tot zinken gebracht. Aan het front van. den Don hebben Italiaansche jagers zonder Zelf ver liezen te lijden twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den centralen sector van het front werden bij de vernietiging van een vijandelijk steunpunt 64 bunkers genomen en een aantal ge vangenen binnengebracht. Op de Finsche Golf hebben jagers bij scheervluchten een bolsjewisti sche kanonneerboot in brand ge schoten. Bij de bestrijding van 'uchhtsteun- nunten op het eiland Malta door Duitsche gevechtsvliegtuigen zijn ook gisteren groote vernielingen en branden teweeg gebracht. In felle luchtgevechten schoten begeleiden de Duitsche jagers zonder zelf ver liezen te lijden 13 Britsche jagers neer. Een eigen gevechtsvliegtuig ging verloren. In Noord-Afrika zijn gedurende den geheelen dag gemotoriseerde groepen strijdkrachten en tenten kampen van de Britten aan het cen trale en het zuidelijke front van El Alamein blootgesteld geweest aan felle aanvallen van Duitsche vlie- gerfdrmaties. Duitsche jagers -heb ben zes Britsche jagers bij een verlies van twee eigen toestellen dnen neerstorten. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloooen nacht het Noord- Duitsche kustgebied aangevallen. De bevolking leed verliezen. Door brisant- en brandbommen ontston den vooral in de stad JCiel mate- rieele schade en schade aan gebou wen. Nachtjagers en afweergeschut van het luchtwapen en de marine 'schoten volgens tot dusver ontvan gen berichten 10 vijandelijke toe stellen neer, Licht^ Duitsche ge vechtstoestellen hebben gisteren bij verrassende aanvallen voltreffers geplaatst op voor den oorlog be langrijke installaties op het Engel- sche eila'nd in het Kanaal Wight. In de wateren ten O. van het eiland is een groot drijvend dok door bom men beschadigd. Duitsche duikbooten hebben opnieuw snelle kostbare vijan delijke troepentransportschépen vernietigd. Zij brachten voor Kaapstad tot zinken het Brit sche passagiersschip „Orcades" van 23.456 brt. en tusschen Freetown en Kaapstad het Britsch-Canadeesche passagiers schip „Duchess of AtholF' van 20.119brt. Deze heide voor het vervoer van 9.000 tot 10.000 manschappen en wapens inge richte snelle schepen werden ge bruikt voor het vervoer van troepen naar Egypte en het Midden-Oosten. - ïp dezelfde wateren werden nog twee andere schepen van 17.426 brt. tot zinken gebracht, zoodat de vijand voor de West kust van Zuid-Afrika weer 61.000 brt. aan scheepsruimte verloren heeft. Hoewel aanhoudende uiterst zware najaarsstormen de opera ties sterk belemmerden, brach ten andèrè duikbooten in het Noordelijke deel van den Atlan- ^tischen Oceaan in dagenlange uiterst felle achtervoïgingsge- vechten 14 schepen tot zinken die deel uitmaakten van volge laden en krachtig beschermde voor Engeland bestemde con- vooien. Deze veertien schepen hadden een gezamenliiken in houd van 82.000 brt. Voorts be schadigden deze duikbooten twee andere schepen door torpedo treffers. Daarmede heeft de vijand de laatste vier dagen tusschen New- Foundand en Kaan de Goede Hoop door Duitsche onderzee booten opnieuw 18 schepen ver loren met een totalen inhoud van 143.000 brt. Bij de gevechten tegen de convooien in het Noordelijke DE JAPANSCHE OPMARSCH NAAR PORT-MORESBY. Dc kaart geeft een duideljjk beeld Yan den strgd op Nieuw-Guinea. Het voornaamste doel van de Japanners is Port-Moresby te veroveren. Dezelfde strjjdtactiek Wordt hierbij toegepast als bij de verovering van Singapore, n.l. Port-Moresby te veroveren van af het land. Na drie vlootoperatie-basis te hebben aangelegd, zijn de Japanners van uit Rogna dan opmarsch Via het Owen Stanley-gebergte naai- Port-Moresby begon nen. Een felle stiijd heeft zich ontsponnen om het paatsje Kage, dat ongeveer 100 km ten noorden van Port-Moresby ligt. De Vereenigde Australische troepen hebben hun stellingen ten zuiden van Kage liggen. In deze omgeving verwacht men den eindstrijd om Port-Moresby. Generaal Smuts bezoekt Londen. Zuid-Afrika zal in de oorlog voering een beslissende factor blijven". GENEVE, 14 Oct. - (D.N.B.) 61 verband met het bezoek van Smuts aan Londen herinnert de Times er aan, dat de generaal ook tijdens den vorigen wereldoorlog naar Londen gekomen is. Zijn oordeel en, erva ring, zoo meent het blad, wordt te Londen erkend en zal altijd een bron van kracht zijn voor het Britsche kab.inet. •Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft generaal Smuts een verklaring afgelegd, waarin hij be gon met te zeggen, dat de oorlog in Zuid-Afrika „een nieuw stadium" ingegaan, waarbij men 'de vernieti ging der materieele grondslagen van de Britsche beschaving kan verhin deren, Naar Smuts verder zeide, beeft zijn grootste zorg altijd- Zuid- Afrika gegolden, om het „temidden der moeilijkheden en gevaren" te beschermen. Immers van het oogen blik af, waarop Duitschland zijn aanval opende, heeft, men de uitwer kingen daarvan ingezien en ook het feit, dat Zuiït-Afrika in dezen we reldstrijd een sleutelpositie inneemt. Naar èmuts verder zeide, zal Afrika in de Britsche oorlogvoering een be slissende factor, voor de toekomst blijken te zijn. Naarmate het sta dium van 'den aanval in de Britsche oorlogvoering nadert, moeten der halve de gedachten zich geleidelijk richten op het ein'de en op de toe standen, die -zullen volgen na a'floop van deze grootste tragedie in de ge schiedenis van het Britsche ras. De politieke toestand in Britsch-lndië. Een nieuw bewijs van Britsche tyrannic. GENEVE, 14 Oct. - (D.N.B.) Naai de Times uit New-Delhi meldt, heb ben de verklaringen van den Brit- schen. minister voor Ipdië, Amery, in Britsch-lndië en vooral in de natio nalistische pers een storm van ver ontwaardiging ontketend.Men ziet in hetgeen Amery gezegd1* heeft en wat in het debat verklaard werd, „een nieuw bewijs van Britsche ty- rannie". Eenstemmig wordt naar voren ^bracht, dat men den toe stand in Indië niet kan laten zooals hij thans is. Volgens de Times of India koeste ren de Indiërs nog steeds de ver denking' dat de Britsche regeering de eene Indische partij tegen^ de andere wil uitspelen om het land nog zoo lang mogelijk te kunnen be- heerschen. De Civil and Military Gazette merkt op, dat de politieke leiders in Engeland het Indische vraagstuk als onoplosbaar beschou wen. Attlee en vooral Amery heb ben zich zeer onhandig gedragen. In plaats van naar een verzoening mat Indië1 te streven, hebben zij slechts getracht de Engelsche fouten te rechtvaardigen. deel van den Atlantisehen Oceaan heeft de duikboot van den luitenant-ter-zee tweede klasse Trojer zich bijzonder onderscheiden. Uit een convooi bracht aeze duikboot acht sche- pen met .een gezamenlijken in houd van 47.000 brt. tot zinken. Duitsche duikbooten bij de Kaap. STOCKHOLM, 14 Oct. - (D.N.B.) Met betrekking tot de Duitsche duikbootsuccessen in de Afrikaan- sche wateren heeft de Britsche nieuwsdienst Woensdagavond ver klaard, dat men te Londen verno men had, dat Duitsche duikbootan thans optreden in een nieuw opera tiegebied bij Kaap de Goede Hoop. „Daar", aldus de Britsche berichten dienst, „kunnen de aanvallen sneller ten uitvoer worden gelegd dan onze verdediging', zoodat de duikbooten daar „eenige" successen zullen kun nen behalen". Te Freetown zijn 249 opvarenden van een op den Atlantisehen Oceaan tot zinken gebracht schip aan land gebracht. Rede van Zweedschen minister van buitenl. zaken De regeering laat zich leiden door de zorg voor de ^veilig heid dés lands. STOCKHOLM, 14 Oct. (D.N.B.) - De Zweedsche minister van buiten' landsche zaken Günther heeft ter gelegenheid van de inwijding van nieuwe lokalen van het Zweedsche instituut voor de buitënlandsche po litiek, naar het Zweedsche telegraaf- agentschap Tete meldt, een rede ge houden, waarin hij het verwijt van talrijke Zweedsche kringen van de hand wees, dat de Zweedsche bui- tenlandsche politiek niet voor de democratie strijdt. De Zweedsche regeering', zoo zeide hij. bewandelt den eenig begaanbaren weg in de zen uiterst kritieken-tijd. De door talrijke Zweedsche critici verkondigde meening, dat de Zweedsche regeering ver schillende maatregelen genomen heeft, welke voor de regeering van een democratisch land on toelaatbaar zijn, ontzenuwde de minister door de verklaring, dat de regeering zich heeft laten leiden door de zorg voor de vei- zijn. Kindje van vier weken door In een ouden watch- ketel gestopt. EINDHOVEN, 14^)ct. - Vannacht is in het St. Jozef ziekenhuis alhier overleden het vier weken oud zijnde kindje van de familie A., wonende in de Varenstraat, dat gistermorgen uit de ouderlijke woning werd ver mist. De moeder liet aangifte doen bij de politie, waarop onmiddellijk een onderzoek werd ingesteld. "De vader, die zich naar zijn werk be geven had, scheen, van het verdwe nen kfnd meer te weten, 's Nacht* te twee uur had de moeder het kind nog gevoed, 's Morgens om zes uur werd zij wakker gemaakt, toen haar man zich weer te bed begaf, waar- bij zijn kleeren anders gerangschikt waren dan den avond te voren. De man moest dus in den nacht gekleed het huis verlaten hébben. De politie heeft daarom den man op zijn werk aangehouden en aan een verhoor onderworpen. Hij ontkende echter ten stelligste iets van het verdwe nen kind te weten. Intusschen zocht de politie huis en omgeving af en in een aan het huis grenzend schuurtje werd 'n afschuwelijke vondst ge daan. Dit berghok bevatte o.a. een ouden waschketel, welke tot vuilnisvat diende. Bij het openen van den ketel ontdekte men dekentjes, welke op het bedje van het kind gelegen hadden. Onmiddellijk werd het vuilnisvat leeggehaald. Onderin bevond zich het kind met een strop om den hal?. De dader had getracht het kind op deze wijze van het leven te beroo- ven, vervolgens de dekentjes op het lichaampje geduwd en den ketel met het deksel dicht afgesloten. Het kind, dat ongeveer zes uur in den ketel gelegen had, gaf nog teekenen van leven. De G.G.D. vervoerde het haar het St. Jozefziekenhuis. Vannacht ie het echter overleden. De vader, dié een psychopatischen in-druk maakt, i* gearresteerd. Tweede premietrekking der Winterhulploterij. 's-GRAVENHAGE, 15 Oot, - In de Schouwburgzaal Odeon in de Goi> vernestraat te Rotterdam zal as, Zaterdagavond 17 Oct. om half acht de officieele tweede premietrekking plaatsvinden van de Winterhulplo- N terij 1942. Het betreft hier de serie B. Op dien avond, die voor iedereen kosteloos toegankelijk ig, zullen de 70 premies van 1 100 worden uitga- loot. De hoofdschotel zal worden ge® vormd door het uitloten van de hoofdpremie van deze serie ten ba. drage van 10.000. Evenals bij de eerste premietrekking in Amster dam het geval was, zal ook dezen avond aan iederen bezoeker een gratis Winterhuipiot worden uitge reikt, terwijl nog enkele verrassin gen, in den vorm van Winterhulplo- ten, voor de aanwezigen in petto ge houden zijn. De zegen der aarde. Artikel van dr. Goebbelc in „Das Reich". BERLIJN, 14 Oct. (DNB). Dty Göbbels plaatst in een artikel ift het weekblad „Das Reich" onder het opschrift „De zegen der aarde" het oorlogsdoel der plutocratische lan den tegenover de problemen van het Duitsche volk, dat zijn gebied moet uitbreiden om te kunnen la ven. Het doet bijna spookachtig aan onze plutocratische tegenstanders te hooren spreken van het einde van den oorlog en van hun oorlogsdoe len, zoo schrijft hij. Zij hebben ig het geheel geen idee van de pro blemen \au- een jong, groeiend volk, Zij spreken van zoogenaamde demo cratische vrijheden, die voor ons onze toekpmstzorgen in het geheë niets beteekenen. Wij hebben im mers niet de keuee democratisch- ofi niet democratisch te zijn. Wij staan eenvoudig voor de keuze leven of sterven. Dit alternatief geeft ons de kracht den strijd met de wape nen zegevierend te doorstaan. On ze vijanden hebben .tevergeefs ge- ft'acht scheuren te maken in de een heid en vastbeslotenheid van het Duitsche volk. Het streven naar ruimte geeft den oorlog zijn zin, Langs de uitgestrekte velden in het Oosten, die het volgend jaar graan voor het dagelijksch brood van ons volk zullen dragen, liggen Duitsche soldatengraven. Zij waken er over, dat uit het bloedzaad van den oorlog voor geruimen tijd van vrede de zegen der aarde voortkomt. ligheid van Zweden te laten prevaleeren. De buitenlandsche politiek is in overeenstemming gebracht met de politiek van de Zweedsche weer macht. Met andere woorden het gaat hier om de verdediging van het land. Sprekende over de voorlichting van hef Zweedsche volk wat betreft de buitenlandsche politieke verhou dingen in andere landen, verklaarde de minister, dat hier het instituut voor de buitenlandsche politiek be gonnen is met een "taak, welke in het huidige tijdsgewricht buitenge woon nuttig is. Tenslotte legde de minister den nadruk op de noodzakelijkheid, dat de inlichtingen, welke het Zweed sche volk krijgt over de politieke houding van andere landen in het huidige wereldconflict absoluut me de waarheid in overeenstemmi* 11 I f j| 1 Mr t'1 Iti 'lllnt II c' y I m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1