GEVECHTEN IN STALINGRAD DUREN V30RT. Van sterksten afweer tegen den vijand verzekerd. SOCIALE VERNIEUWING. cht DAGBLAD VOOR MALTA VOOR WIEN WERKT DE TIJD? onder een bommenhagel. Smuts spreekt voor het Engelsche parlement. 's namiddags 4 uur >EL en REPARATIE- r. ANNASTRAAT 41. ik ieders vertrouwen Beleefd aanbevelend IJEVAAR ]r. wielhersteller. "f wintert verleidelijk de n op een killen n ook koude iebt Ge nw kolen iegin dus niet te spaar uw kolen voor, dat geen rloren gaat, sluit iren achter D en ramen tochtvrij. uit minder kolen IT v. HANDEL, NUVERHBD HET R1JKSKOLENBOREAU WETTIGE PBEMIELEENING HM TAN DINSDAG 20 OCTOBER HU 1EMIËN f f 200 4750 -- S 100 414 4910 5042 72325 2753 3495 13853 14871 18543J 632 683 iP 714 71 737^ 745^81,1 1572 1582 1623 1669 16771787 1990 2014 2060 2082 2174 2216 3091 3226 3289 3341 3413 3423 4009 4043 4116 4204 42214221 4672 4724 4836 4917 4918 5015 5715 5770 5935 5966 6149 6233 7404 7535 7617 7619 7633 8329 8339 8380 8387 8524 8863 8953 9132 9146 9147 9637 9787 9843 9871 9988 10031 10581' 10753 10757 10809 10913 1588 11694 11737 11777 11858 1188J 2578 12715 12781 12885 12919 12943 3161 13467 13479 13616 13699 13741 4182 14317 14432 14434 14544 14601 5463 15569 15598 15617 15784 1592" 6528 16530 16622 16639 16712 16763 7161 17217 17302 17652 17717 17745 8087 18103 18331 18334 18509 18603 8967 19179 19267 19449 19502 19513 0136 20146 20185 20215 20238 20371 JEMIËN 124 126 O' 146 7 238 ^,263 V 310 535 604 4 739 f 833 863 W 881 982 1043 1055 1069 1073 1081 1543 1544 1584 1586 1596 1643 1873 1874 1877 1892 1976 1994 2059 2070 2102 2150 2160 12161 2402 2442 2510 2529 2569 2587 2922 2950 2953 297212989 5707 5723 5767 5802 6362 6363 6372 6381 6e31 6849 6854 6870 7068 7148 7174 7179 7575 7614 7662 J7663 7824 7857 7869 7874 8027 8051 8068 8097, 8425 8430 8442 8509 8688 8702 8820 889., 9084 9085 9104 9139] 9430 9575 9580 9593 9771 9821 9830 9913 9915 9961 .0144 10192 10232 10353 10363 10375 0551 10578 10642 10672 10716 10723 0931 10936 10941 10951 11041 110591 1196 11390 11426 11427 11435 11452; 1933 12004 12009 12019 12030 1204S 2168 12208 12247 12283 12299 12303 2630 12636 12637 12657 12665 12701 2942 12978 13077 13096 13102 13170 [3367 13375 13395 13428 13433 13448 [3655 13668 13673 13686 13770 13784, [4021 14022 14053 ...'NLo L4147 14157 14177 14204 14246 14249 [4408 14445 14512 14563 14580 14628 14820 14825 14843 14924 14938 .14941 15145 15153 15163 15193 15241 15252 15383 15430 15435 15445 15460 15517 15825 15827 15870 15875 15896 15932 16071 16157 16169 16186 16206 18217 16346 16353 16395 16457 16470 16471 16641 16646 16654 16666 1666B 16686 16932 17016 17018 1703O 17077 17196 17355 17399 17406 17414 17465 17480 17733 17796 17798 17835 17876 17908 18095 18107 18135 18137 18138 18152 18392 18395 18428 18460 18501 18507 18697 18722 18729 18737 18749 18752 19047 19080 19158 19163 19195 19236 19430 19484 19549 19600 19656 19677 20012 20021 20043 20075 20099 20103 20449 20566 20595 20613 20627 20645 20935' 20965 £0975 20986 RIGEE8D premie Tan f 70.—: 4132 moet 8» premie: 17810 moet zijn 17801. n ambtelijke betrekking en i, omdat hij persoonlijk met achte bekend was,allicht gen kunnen verschaffen. kwam juist van de recht- uis en verklaarde flegma- niets van te weten. Na* Kende hij Irene Keiler wel, lij haar bij Witte aan huis had. Doch de gedachte, van een verschrikkelijke verdacht werd scheen hem roeren, zooals Dael verwacht ja, op slot van zaken was fficier van justitie loopig is het geval in han- de recherche", verklaard® .1 tegen Dael, „en ambtelijk we er niets mee te maken, dan over drie, vier dagen we de stukken niet toege- Maar. ik wil wel eens in- en als je er zooveel belan„ tel er heel veel belang in!tf ;1 door het toestel. „Ik vraa» isch niet uit nieuwsgierig" Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: Ml per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3»/a m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan'de TJltg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms, Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgirc 37060. 144e Jaargang No. 248 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Atw.) Donderdag 22 Oct. 1942 Een artikel van Dr. Göbbels. BERLIJN, 21 Oct. - (D.N.B.) In ,,Das Reich" publiceert minister dr. Göbbels zijn hoofdartikel onder het opschrift „Voor wien werkt de tijd?" De minister vangt zijn beschou wingen aan met de bekende stelling der Britsche propaganda, dat de Engelschen reeds vele oorlogen heb ben gevoerd, maar nog geen verlo ren, hetgeen een gevolg zou zijn van de omstandigheid, dat zij bijna alle slagen verliezen om voor het gemak siechts den laatsten te winnen en tevens omdat overigens de tijd voor hen werkt. Göbbels noemt een dergelijke be wijsvoering hoogst oppervlakkig en merkt hieromtrent op: ten eerste hebben de Engelschen reeds een ge heele reeks oorlogen verloren. Ten tweede ontstaat uit een totaal van nederlagen geen overwinning, even min als uit een totaal van overwin ningen een nederlaag ontstaat. Ten derde is de tijd geen factor bij de oorlogvoering, die zelfstandig werk zaam is. Hij veroorlooft slechts den oorlogvoerenden mogendheden in hem werkzaam te zijn. Het moge dan juist zijn, dat de factor tijd, als beide partijen hem passief aanvaarden, een der twee gunstiger gezind is dan de andere, maar als beide partijen naar vermo gen van hem profiteeren, speelt hij bij de beslissing slechts in zooverre een rol als hij den eenen kant meer dan den anderen veroorlooft met zijn hulp het potentieel te vergroo- ten en zich daardoor een beteren grondslag te verschaffen voor de voortzetting van den oorlog. De bewijsvoering der Engelschen zou dus volgens den minister slechts dan kunnen kloppen, als zij in den loop van drie jaren oorlog gebruik hadden gemaakt van den tijd om veroveringen te maken en daardoor het fundament van hun oorlogseco nomie en bewapening te verstevi gen, maar ook slechts op voorwaar de, dat van Duitsche zijde dit niet tevens het geval zou zijn. Beide punten kloppen niet. De En gelschen hebben sedert het begin van den oorlog niets verworven, het geen hun oorlogvoering zou kunnen versterken. Zij hebben wel een ge heels reeks bases van hun oorlog veering verloren. En aangezien de asmogendheden ai deze gebieden in hun bezit resp. onder htm bestuur hebben gekre gen, telt dat bij de eindberekening dubbel. De tijd heeft dus de Britsche oor logvoering doodelijk verzwakt, en die der asmogendheden een hoeveel heid kracht toegevoerd, die bepaald beslissend voor den oorlog geacht moet worden. Niet Duitschland staat ditmaal voor een hongerwinter, maar de Sovjet-Unie. De rubbercrisis is in de Ver. Staten dreigender dan in Ja pan of bij ons. De dag zal komen, waarop wij, vergeleken met onze te genstanders, de superioriteit op liet gebied van olie bezitten, om maar van ijzer en steenkool geheel te zwijgen. Daardoor is de geheele Britsche oorlogsthese aan het wankelen ge raakt. In plaats te blokkeeren, wordt Engeland geblokkeerd. Dit wordt het best geïllustreerd door het feit, dat Londen voor den a.s. winter de rantsoenen verlaagt, maar wij in de gelukkige omstandig heden verkeeren ze te verhoogen. Als de Engelschen beweren, dat wij ons „dood" overwinnen, klopt dat dus niet. Tot dusver althans heb ben wij ons nog tamelijk „gezond" overwonnen. Als de oorlog langer duurt, kun nen de voorwaarden voor onze oVer- Voor Leningrad. De etensdrager is met Zijn ketel met voedsel in de voorste Duitsche stellingen aangekomen. Duit sche stellingen in den ring om Leningrad eindigen in de duinen aan de Finsche Golf PK Schürer-Trans-R-P H m •om dan?" vroeg Gobsl .(Wordt vervolgd). De toestand van den Deenschen koning. - (D.N.B.) Omtrent den toe stand van den koning' na zijn val van het paard is gister van bevoegde «jde medegedeeld, dat de toestand van den vorst gekenmerkt werd door een iets grootere vermoeidheid. De temperatuur loopt steeds op en be droeg heden 38 gr. Er zijn geen tee kenen, die wijzen op complicaties. De pijnen zijn, iets .verminderd, maar de koijjpg bad. een essjgtigen figcbt. winning slechts voortdurend gunsti ger worden. De tijd kan door de En gelschen niet meer als bondgenoot, doch ten hoogste als deserteur wor den beschouwd. - Wij beheerschen, zoo eindigt de minister, tegenwoordig alleen al in Europa een territorium dat voldoen de is om den oorlog permanent een stabielen grondslag te geven. Als wij met ijver en omzichtigheid aan het werk gaan om dit territorium in alle richtingen voor ons te ontgin nen, kan ons in het geheel niets meer gebeuren. De noodlottigste vergissing der Britsche oorlogspro paganda bestaat hierin, dat zij in de ruimte slechts een last en in den tijd slechts een voordeel ziet. In den oor log is het belangrijker ruimte te winnen dan tijd. Wie de ruimte be zit, voor hem werkt de tijd. En daarom zullen wij overwinnen. De Berlijnsche pers over rede van Alexander. BERLIJN, 21 Oct. (DNB). - De bekentenissen van den eersten, lord der admiraliteit, Alexander, over de strategische moeilijkheden van Engeland en de Ver. Staten worden heden door de Berlijnsche avond bladen uitvoerig van commentaar voorzien. De bladen bevatten uit voerige uittreksels uit zijn rede, waarin het gevaar voor de Britsche oorlogvoering ter zee in de volgen de punten werd samengevat: 1. De groote actieradius en de gevechts- waarde der vliegtuigen. 2. De enorm uitgebreide capaciteit der duikboo- ten. 3. De omvang van de vijande lijke mijnenvelden. De Nederlandsche Volksdienst telt reeds 35.000 vrijwillige medewerkers en duizenden leden. Blijft geen bui tenstaander, sluit u ook aan. Een straatscène in de Oekraïne. Opmerkzaam worden de nieuwste bekend makingen door de bevolking bestudeerd. (Orbis-Holland-Pax Holland m) DUITSCHE VERBANDPLAATS AANGEVALLEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Oct. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt .bekend: „De aanhoudende slechte weers gesteldheid heeft gisteren de ge vechtshandelingen in het Westen van den Kaukasus benadeeld. Des ondanks veroverden de Duitsche troepen met steun van het lucht- wapen nieuw terrein voor de voortzetting van den aanval. In Stalingrad duren de gevech ten voort. Afweergeschut van het luchtwa- pen heeft overdag en des nachts transportbewegingen, spoorweg installaties en vliegvelden der bols jewieken ten Oosten van de Wolga aangevallen. Tusschen Wolga en Don Hebben de bolsjewieken met nieuw aan gevoerde sterke strijdkrachten van infanterie en tanks hun ontlastings- aanvallen uit het Noorden hervat. Zij stortten onder zware verliezen voor den vijand nog voor ons front ineen. Veertig tanks 'werden vernie tigd, talrijke gevangenen werden binnengebracht. Italiaansche en Roemeensche troe pen hebben verscheidene pogingen van den vijand om den Don over te steken met zware verliezen voorden tegenstander afgeslagen. Boven het Egyptische front is een felle luchtslag geleverd met sterke vijandelijke formaties vlieg tuigen. Duitsche en Italiaansche jagers en afweergeschut behaal den daarbij met geringe eigen verliezen een groot succes. De juiste resultaten zijn nog niet ontvangen. Duitsche jachtbommen werpers hebben hun' aanvallen op Malta voortgezet. In de Golf van Suez hebben Duitsche gevechts vliegtuigen in den nacht van 19 op 20 October een vijandelijke tankboot van 5000 brt. tot zinken gebracht. Eenige Britsche vliegtuigen zijn gisteren naar Noord-Duitschland ge vlogen. Hier en daar neergeworpen bommen hebben verliezen veroor zaakt onder de bevolking en schade aan gebouwen. Luchtafweergeschut heeft een vliegtuig neergehaald. Ten Noorden van de Shetlands ïb een vijandelijke koopvaarder door^ bomtreffers zwaar beschadigd. In zware gevechten van een jaar ten Zuiden van het Ilmenmeer heeft de SS-doodskopdivisie onder lei ding "Van den met het eikenloof bij het ridderkruis onderscheiden SS- Obergrüppenführer Eicke zich in den aanval en in den afweer bijzon der goed gehouden. Voorts maakt het opperbevel der weermacht bekend: Op 20 October overdag hebben aan het Noord-Afrikaansche front Britsche jachtbommenwerpers een duidelijk met het Roode Kruis ge kenmerkte Duitsche centrale ver- bandplaats aangevallen. De opera tietent werd vernield. De gewonden en het sanitaire personeel leden ver liezen, De Britten zetten dus hun optre den in strijd met het volkenrecht bewust en zonder eenigszins reke ning te houden met de primitiefste regels der menschelijkheid voort. Het opperbevel der weermacht moet daaruit de gevolgtrekking ma ken, dat de Britsche regeering er geen prijs meer op stelt de Ge- neefsche Conventie in stand te hou den. Zware aanvallen in Stalingrad afgeslagen. BERLIJN, 21 Oct. - (D.N.B.) Vol gens mededeeling van het opperbeve der weermacht hebben de Duitsche troepen den 20sten October tusschen Wolga en Don nieuwe successen be haald tijdens de met alle kracht weder beginnende bolsejwistische ontlastingsaanvallen. Daar de toe stand der verdedigers in de puin- hoopen van het Noordelijke stads deel van Stalingrad na den val van de fabrieken Dsjersjinski en Roode Barricade steeds ernstiger is gewor den, poogden de bolsjewisten de Duitsche stellingen ten Noorden van de stad te doorbreken om daardoor de Duitsche leiding te dwingen aan- valstroepen uit het stadsgebied terug te trekken. Nadat burgers en com pagnieën gestraften boomstammen over het slijkerige terrein hadden gelegd, maakte de Vijand drie juist aangevoerde infanteriedivisies en on geveer 120 pantserwagens voor den aanval gereed. In den ochtend van den 20sten October begon de aanval na door hevig artillerievuur te zijn voorbereid. Tijdens hevige gevech ten worden alle aanvallen met zware verliezen voor den vijand afgeslagen en, zooals reeds gemeld, veertig bolsjewistische pantserwagens ver nietigd. Daar Duitsche slagvliegtui gen, luchtdoelbatterijen en Roemeen sche gevechtsvliegtuigen het aanvoe ren van nieuwe reserves verhinder den, kon de vijand dien dag zijn aan val niet herhalen. In Stalingrad werden de zuive ringsacties voortgezet. In verbitterde gevechten op korten afstand ver overden de Duitsche troepen ver scheidene tot steunpunten versterkte gebouwen en drongen zij verder door in de Noordelijke puinhoopen. De luchtmacht zette de aanvallen op de gieterij Roode October voort. Tal rijke nieuwe branden braken uit in de gebombardeerde gieterij. Vijande lijke machinegeweernesten werden vernield door ineenstortende muren. De groeiende vlammenzee verhin derde den vijand zijn verdediging opnieuw te organiseeren. Slagvlieg tuigen en luchtdoelartillerie vernie tigden verscheidene voertuigcolon nes, die versterkingen naar i de be dreigde stellingen moesten vervoe ren. Ook den 20sten October zonden de bolsejwisten slechts nu en dan vliegtuigen naar de aanvalsgebieden, die echter lang, vóór zijn hun doelen hadden bereikt door de luelitartille- rie onder vuur werden genomen. Vier vijandelijke toestellen werden vernield. UITBREIDING VESTIGINGS- EN VERHUISVERBOD. In de Ned. Staatscourant is op genomen een besluit van den secr.-gen. van Binnenlandsche zaken, waarbij het gebied, waar het verboden is zich te vestigen of te verhuizen, uitgezonderd voor Rijksduitschers of personen in het bezit van een schriftelijke vergunning van den directeur van het Bureau Vluchtelingen zorg, wordt uitgebreid. Dit ge bied omvat thans: 1. Provincie Zeeland: Alle gemeenten. 2. Provincie Zuid-Holland: Alle gemeenten. 3. Provincie Noord-Holland: Alle gemeenten. 4. Provincie Utrecht: Het gebied ten Westen van de spoorlijn HilversumUtrecht (de gemeente Utrecht inbegrepen), de Vaartsche Rijn en het Mer- wedekanaal tot aan de Lek. 5. Provincie Noord-Brabant: Het gebied ten Westen van de gemeenten de Werken e.a., Dus- sen, Geertruidenberg, Ooster hout, Teteringen, Breda (deze gemeente inbegrepen), en ten Westen van de Mark tot aan de Belgische grens. Dit besluit treedt heden in wer king. Versterking van eiland dwingt spil tot hevige bombardementen. Kraohtige Engelsche verdediging. BERLIJN, 22 Oct. - (V.P.B.) Sedert 11 October is er zoowel in het Duitsche als Italiaansche legerbericht wederom sprake van zware lucht aanvallen op Malta. Uit de zakelijke mededeelingen der legerberichten blijkt, dat de luchtaanvallen der spil- mogendheden zich voornamelijk con- centreeren op de drie grootste vlieg velden van het eiland. De geografi sche ligging en geologische gesteld heid van Malta zoowel als de hard nekkige verdediging, die ook bij de zwaarste luchtaanvallen niet vermin dert, maken het voor de Duitsch-Ita- liaansche legerleiding telkens weer noodzakelijk om tot' den aanval over te gaan ten einde de niet te onder schatten offensieve kracht van deze eilandvesting aan banden té leggen. De ervaring leert, dat het niet mo gelijk is, Malta van allen toevoer volkomen af te snijden. Van in het Westen der Middellandsche Zee krui sende vliegkampschepen starten tel kens weer vliegtuigen naar Malta, terwijl ook snelvarende schepen er telkens weer in slagen do^r niet in convooi te varen, aan de aandacht van het Duitsch-Italiaansche lucht- wapen te ontsnappen en benzine naar Malta te brengen. Voor deze benzinetransporten worden soms ook duikbooten gebruikt. Derhalve moet Bloemzadenoogst in Enkhuizen. Enkhuizen, het centrum van de btdem- zaadkweekerij op groote schaal, worden thans de gedroogde planten soort voor soort gedorscht en gesorteerd. Onge rechtigheden worden verwijderd door middel van zeven VNP-De Haan-Pax Holland m Inspectiereis van den Weermachtsbevelhebber door het Nederlandsche kustgebied. VGRAVENHAGE, 22 Oct. - De Weermachtsbevelhebber in Neder land, de generaal der vliegers Fr. Christiansen, heeft deze week een inspectiereis van verscheidene da gen ondernomen door het verdedi gingssysteem aan de Nederlandsche kust, dat door het inbouwen van nieuwe zware afweerwapens op de krachtigste wijze i& versterkt en waarvan de versterking nog wordt voortgezet. De Weermachtsbevelheb ber overtuigde zich hierbij van de paraatheid van alle onderdeelen der weermacht die in de diep geëchelon- neerde verdedigingswerken zijn op gesteld alsmede van de doeltreffend heid der afzonderlijke versterkin gen. de Spil vliegvelden en startbanen door een onophoudelijken bommen' hagel telkens onbruikbaar maken en tevens de Engelsche luchtmacht bo-- ven Malta zoo hevig aanvallen, dat. deze niet in de gelegenheid is om de -zeetransporten der spilmogendheden tusschen Italië en Noord-Afrika ern stig te storen. „Goede raadgevingen in noodtoestand". STOCKHOLM, 21 Oct. (D.N.B. - Minister-president Smuts heeft he den, naar de Britsche berichten dienst meldt, het woord gevoerd voor beide huizen van het Engelsche parlemept. Hij werd door Lloyd George ingeleid met de woorden: „Wij zijn hier om goede raadgevin gen te hooren, die Smuts ons in den noodtoestand, waarvoor wij ons ge plaatst zien, zal verstrekken. Hij zal spreken over het thema van een oorlog, die verwarrender is dan welke oorlog ook waarin dit Impe rium ooit verwikkeld is geweest". Generaal-veldmaarschalk Smuts heeft in zijn rede verklaard: Als eenmaal de tijd is gekomen om over te gaan tot het offensief, zou het waanzin zijn. te talmen, overmatige voorbereidingen te tref fen en wellicht de gelegenheid te verzuimen. Hij betoogde voorts, dat iedere hulp, die de geallieerden Rusland kunnen doen toekomen, in den vol- sten omvang en in het snelste tempo, moet worden verleend. Hij noemde den huidigen oorlog een voortzetting van den vorigen oorlog en betitelde Lloyd George en Winston Churchill als de beide grootste actfturs van dit steeds voortschrijdende drama. Smuts verzette zich vervolgens tegen de opvatting, dat het Britsche Rijk zich bevindt in een toestand van verval, maar waarschuwde te gen iedere zelfvoldaanheid, want er wordt ëen strijd op leven en dood gevoerd, die steeds wreeder en wanhopiger wordt, naarmate zijn einde nadert. Het defensieve stadium is ten einde. Voorts betoogde de premier, dat de tijd ondanks ernstige tegensla gen en vele teleurstellingen in groote lijnen voor de geallieerden heeft gewerkt. Het defensieve sta dium is thans ten einde en het too- neel voor het thans aanvangende offensieve stadium is gereed. Smuts wijdde het slot van zijn uit eenzettingen aan de na-oorlogsche oogmerken der geallieerden, vooral aan het vraagstuk der komende maatschappelijke en internationale orde. De opvattingen der geallieer den waren 22 jaren geleden in- dit opicht te vaag en hun tekortko mingen hebben bijgedragen tot het tegenwoordige conflict. In de plaats van den ouden Volkenbond moeten de vereenigde naties treden, d.w.z. een „meer omschreven en organi- scher vereeniging, zelfs indien deze aanvankelijk beperkter en minder ambitieus mocht lijken". Het Atlan tic Charter moet worden uitgebreid tot een werkelijke Magna Charta der naties. Zekere traditioneele so ciale en economische misstanden moeten terstond volgens bescheiden practische beginselen in internatio naal bestek worden afgeschaft. Het auditorium. Naar de Britsche berichtendienst meldt, bestond het auditorium van ministerpresident Smuts uit 900 le den van Hooger- en Lagerhuis, diplomatieke vertegenwoordigers en hooge commissarissen. De plaats van bijeenkomst was „uit veilig heidsoverwegingen" geheim gehou den. Na de rede van Smuts deelde Churchill mede, dat hij bij zijn ontmoeting met den Zuid-Afrikaan- schen premier in Cairo zich alle moeite heeft gegeven om hem tot een bezoek aan Engeland te brengen Ik had het gevoel, aldus Churchill, dat zijn aanwezigheid op een oogenblik, dat de oorlog zwaar op ons drukt, êen zeer groote sterking voor onze raadgevers en onzen geest zou beteekenen. Bijeenkomst van den oorlogs raad. Generaal-veldmaarschalk Smuts heeft Woensdagavond deelgenomen aan de te Londen gehouden bijeen komst van den oorlogsraad voor de Stille Zuidzee, naar de Britsche nieuwsdienst meldt. Churchill' zat de vergadering voor. (IV) EEN nieuwe figuur op het ar- beidstöoneel is de Gemachtig de voor den Arbeid. Hij vertegen woordigt het algemeen belang en. bant de splijtzwam uit. Het N.A.F., dat alle Nederland sche werkers tezamen brengt en van hun wenschen kennis neemt, geeft vorm aan wat de verlangens zijn. De Gemachtigde voor den Arbeid: geeft hieraan wettelijken grondslag. Hier uit volgt, dat de Gemachtigde, die den staat vertegenwoordigt, slechts handelt in overleg met den leider van het N.A.F. Dit staat dus dia metraal tegenover het staats-socialis- me, waarbij de staat alles tot in details regelt. Om eventueel ver schillende inzichten te .vermijden o£ te overbruggen zijn tevens een Raad van Bijstand en commissies van des kundigen in het leven geroepen. Spanningen, die zoo dikwijls in het verleden zijn opgetreden, worden door de verordening, die aan de groote gemeenschapszorg van het Arbeidsfront recht laat wedervaren, weggenomen of verzacht. Het college van rijksbemiddelaais, dat zich vroeger met tal van stoor nissen bemoeide, kon hóógstens een v e r g e 1 ij k tusschen de partijen bewerkstelligen. De Gemachtigde kan evenwel veel verder gaan; hij houdt zich bezig met de o o r z a- k e n en neemt die weg. Het is be grijpelijk, dat het college van rijks- bemiddelaars in de toekomst geen reden van bestaan meer heeft. Uit een en ander volgt, dat de Ge machtigde voor den Arbeid een bui tengewoon sterke, maar ook verant woordelijke, positie bekleedt. De werkelijke waarde, die aan de grond wet van den arbeid toegekend moet worden, zal immers in sterke mate door hem worden bepaald. De bepaling, dat hij bevoegd is minimumloon en vast te stellen en tevens naar boven te begrenzen, duidt erop, dat de loonpolitiek een eigen en nieuw karakter krijgt. Het liberalistisch-kapitalistische begrip „onderhandeling" wordt u i t g e- b a n n e n: de C.A.O. komt te ver vallen. Arbeid is het waardevolste goed van de volksgemeenschap en mag derhalve nimmer meer een object zijn dat men verhandelt. Eén richtsnoer kan slechts bepalend zijn en wel het betrachten van sociale gerechtigheid. Hieruit blijkt tevens ook, dat dfe tegenstelling uit het verleden, werk gever-werknemer, niet in dezen tijd gehandhaafd blijft. Ook de oude wetten en verorde ningen, die regelingen ten opzichte van bepaalde onderdeelen van den arbeid en de arbeidsverhouding in hielden en in strijd zijn met de nieu we opvattingen, treden buiten wer king. De nieuwe grondwet van den ar beid heeft de persoonlijke- en groepsbelangen naar den achter grond gedrukt en in de plaats van het individueele welvaarts- streven gesteld het dienen van het belang van allen. Jr. VERDUISTER GOED! ZON 22 Oct. onder: 18.33 23 Oct. op; 8.17 MAAN 22 Oct. op: 18.17 onder: 5.54 24 October Volle Maan. Distributie van zand. Om aan de lucht» beschermingsvoorschriften te kunnen voldoen, heeft de burgemeester van Amsterdam op verschillende plaatsen in de stad zand laten opslaan, zoodal instellingen en particulieren de ver» eischte emmers zand op de zolders gereed kunnen zetten VNP-De Haan-Pax Holland m - De Japansche strafmaatregelen tegen Amerikaamsche vliegers. - (A. N.P.) De Japansche strafmaatrege len tegen Amerikaansche vliegers vinden in Duitschland volledig be grip zoo werd gisteravond in de Wil- helmstrasse verklaard. Met het oog' op de steeds vaker voorkomende toepassing in „gangstermethoden" door de tegenstanders kan verwacht worden, zoo voegde men er aan toe, dat ook van Duitsche zijde in de toe- konif> scherper daartegen zal worden opgetreden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1