DAGBLAD VOOR :hen Wolkbreuken verhinderden Duitsche successen niet. IET KOMT AAN OF DE WERKEUJKBEfiEN SOCIALE VERNIEUWING. i iders hoofdpijn. Nieuwe vorderingen in Stalingrad Het Oostelijk gebied moet de Sovjet-Unie voeden. Luchtgevechten aan het Egyptische front. Frankrijk verontwaardigd over Engelands optreden. Nieuwe Amerikaansche eischen aan Tsjoengking. Alle 18-jarigen in Engeland vallen onder den militairen dienstplicht. Duiische -aanvallen op Engeland. Studieconferentie van hoofdredacteuren. Verhooging van verzekerings- premiën niet toegestaan. DE NIEUWE BONNEN. BON 54. 1 Nov. einde Zomertijd. :ufTs BQRBGl®! [aart schele hoofdpijn, aftijd i in de beenen, lusteloos ae bloedsomloopslope- |sfieid.^.vw/ mifn mtngen Jifc beluigen... van al deze alen ben ik verlost na het tril ik van Kruschen Lschen is een bfeedwhrt" |id ver ster lel# sswkfcdwl, door zqo aansporende Irking Uw kwaal in haar oor- lak aantast en bestrijdt, cent per dag - 0.41. N.V. Rovmtree. JTIGE PREWIELEENING WZ I WOENSDAG 2» OCT. hEU 17119 20027^2G710 2S3£Ö 25800 r0.—-J* 652 644- 655 6W €87. 1148 1176 1253 1289 13811 1826 2052 2065 2133 2l7l 2951 2952 2956 3116 31Ö3 4228 4264 4282 43» «05 5079 5516 5879 5912 6919 6434 6474. 6622 6933 7059 7593 7637 7749 7792 7961 ■5 8506 8577 8641 8780 8793 9215 9292 9395 9560 9615 _J 10535 10643 10784 10938 IM78 |l 11829 11871 11909 11995 12069 |3 13225 13347 13387 13407 13420 9 14593 14696 14737 14781 14962 ■3 15444 15448 15573-15648 16752 I3 16180 16290 16329 16374 16380 |0 17255 17265 17321 17332 17372 18101 18109 18116 18280 18293 1 19396 19460 19476 19571 19573 Iffl 20568 20625 j EN 236 648 1012 1279 1851 2215 244 321 337 650 664 710 1060 1075 1079 1286 1460 1475 1860 1906 1912 2217 2222 2246 223 636 980 1277 1846 2141 2431 2615 2924 3363 3875 4443 4719 5238 5527 - 5898 5903 5912 5922 5969 6120 6166 6235 6348 6353 6490 6504 6547 6596 6613 6943 6953 6994 7018 7020 7473 7486 7497 7618 7628 7800 7832 7861 7920 7990 2627 2644 2657 2978 2996 3121 3433 3450 3542 3982 4134 4182 4490 4495 4531 4551 4743 4801 4821 4823 5294 5302 5311 5347 5597 5599 5637 5641 2618 2955 3422 3925 8543 8671 8575 8592 8609 8931 8945 8968 8976 900S 9203 9279 9280 9315 9324 9427 9467 9469 9470 9475 9672 9691 9741 9815 9816 }4 10022 10036 10037 10062 10065 f8 10168 10170 10172 10230 10248 |0 10336 10388 10396 10562 10632 »7 10842 10843 10923 11005 llOU 34 11198 11212 11219 11237 11270 E9 11455 11489 11506 11566 11593 |3 11755 11776 11798 11814 11847 |8 12126 12201 12229 12262 12292 E2 12409 12418 12433 12467 12493 #3 12686 12699 12711 12732 12741 |9 12988 13092 13095 13205 13220 |3 13608 13621 13640 13662 13682 |l 13847 13851 13872 13878 13926 |l 14115 14189 14233 14251 i4340 BI 14499 14520 14531 14533 14554 7 14775 14776 14796 14849 14920 15154 15180 15228 15231 15287 15350 15356 15358 15495 15550 15649 15669 15673 15703 15708 l 15976 15979 16018 16035 16046 16292 16356 16404 16426 16449 SO 16620 16773 16792 16802 16821 E2 17057 17111 17144 17156 17190 Sfi 17529 17573 17576 17595 17599 |16 17764 17770 17794 17817 17858 El 18043 18046 18060 18156 13179 Eö 18344 18368 18381 18387 18389 18842 18883 18884 18893 18941 I 19282 19413 19424 19463 19483 19631 19681 19724 19740 19759 19829 19872 19892 19915 19922 |7 20138 20156 20164 20165 20192 1 20519 20555 20586 20505 20631 20767 20772 20807 20831 20835 lEERD nie van I 70.—5 5017 moet fcljB ,10333 doet 2i)9 16933. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCME NOORD-HOLLAND Prqs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgire 31060. 144e 'Jaargang No. 249 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Vrijdag 23 Oct. 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 22 Oct. - (D.N.B.) Het op perbevel van de weérmacht 'maakt bekend: In het W. deel van den Kauka- sus braken Duitsche bergtroepen, ondanks regenbuien die het karak ter aannamen van -wolkbreuken, door vijandelijke veldsteilingen heen, veroverden in felle straatge vechten twee belangrijke plaatsen en hakten daarbij een regiment tirailleurs der Sovjets in de pan. Er werden ruim 1200 gevangenen gemaakt. Voorts werden zeven, ka nonnen, 127 machinegeweren en tal rijk ander oorlogstuig buitgemaakt. Ten Zuiden van de Terekplaatse lijk» gevedhten. In den strijd om Stalingrad, wer den-in hardnekkige afzonderlijke aanvallen taai verdedigde kaze matten in den grond en barricade stellingen genomen. Het zwaarte punt van de Duitsche luchtaanval len lag cp de vijandelijke steun punten in het Noordelijke deel dei- stad, Voortdurende ontlastingsaan- vallen tegen het front ten Noorden van de stad werden met steun van Duitsche en Roemeensche lucht strijdkrachten volkomen verijdeld. De vernietiging der achterwaart- sche verbindingen der Sovjets ten Oosten van de Wolga werd door ge vechtsvliegtuigen voortgezet. Aan het overige dèel van het Oostelijke front vonden buiten eigen activiteit van stoottroepen en den af weer van afzonderlijke vijandelijke aanvallen, geen gevechtshandelingen van beteekenis plaats. Ten Zuiden van Moermansk ver oorzaakte een verrassende aanval van de luchtmacht op een luchtbasis van de Sovjets verwoestingen en branden. |t In het gisteren vermelde luchtge vecht van 20 October aan. het Egypti sche front schoten Italiaansche ja gers 44 en Duitsche jagers 11, lucht doelartillerie bovendien nog zes vijandelijke vliegtuigen 'omlaag. Op 21 October werden door jagers en iuchtdoelartillerie 12 andere vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. 12 toestellen der verbonden lucht strijdkrachten gingen verloren. Aan vallen van de Duitsche en Italiaan- ssrihe luchtmacht waren ook gisteren en vannacht gericht .op luchtbases en andere inrichtingen der eiland vesting Malta. Door den aanval van een gemengd de formatie vijandelijke vliegtuigen cp Westfransch gebied heeft de Fran- sche bevolking weer verliezen ge leden, terwijl.de materieele schade gering was. Jacht vliegers schoten drie viermotorige bommenwerpers neer. Bovendien verloor dp vijand Van een der hooge gebouwen op bet Roode Plein* in Stalingrad waait de üakenkruisviag ten teeken van de over winning der Duitsche wapens. Ook hier ztet men verwoestingen, welke op Statins bevel, ontstonden. Stalingrad is een .Carthago der 20ste eeuw" geworden PK Bauer-A!tvater-DV-R-P H m Boodschap van Kalinin. STOCKHOLM, 22 Oct. - (DN.B.) Uit een bericht van den Britschen nieuwsdienst uit Moskou blijkt, dat Kalinin in een boodschap heeft toe gegeven, dat de Sovjetverliezen „na tuurlijk niet onaanzienlijk" zijn. De moeilijkste taak, aldus Kalinin, ligt op het gebied van' den landbouw. Doordat de Duitschers de Oekraïne en het Koebangebi^d bezet hebben, is de „geheele last van den strijd om het brood" op het Oostelijke gebied overgegaan. Dat gebied moet een zoo groot mogelijke opbrengst leve ren. Ieder moet daar „a^e spieren -tot aan de grens van het. mensche- Ljke prestatievermogen inspannen". overdag ten Westen van Brest en boven het Zuidelijke deel van het bezette Fransche gebied telkens een vliegtuig. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen gisteren, 'belangrijke mili taire inrichtingen in Zuidwest-Enjfe- land met bommen van zwaar kaliber alsmede concentraties Britsche lan- dingsbeoten met goede uitwerking aan. In den afgeloopen nacht bom bardeerden gevechtsvliegtuigen mili taire doelen in Oost-Engeland. DE U.S.A. STEUNPUNTEN IN WEST-AFRIKA. KAART van PELT In Liberia, dat de Amerikanen op 18 October bezet hebben, (zie op de kaart dit land wat geruit is aangegeven). In Zuid-Afrika en in de Belgische Congo wordt het administratief,'economisch en militair leven dóór de U.S.A. be- lieerscht. De geallieerden bezitten thans zes steunpunten aan de Afrikaansche Westkust o.a. Bathurst, Freetown, Mon rovia (alle op de kaart aangegeven, verder de Goudkust, Nigeria en Fransèh Equatoriaal Afrika. Bij de bezetting .van Liberia zijn de Fransche koloniale be langen in het gedrang gekomen, vooral het Fransche vlootsteunpunt Dakar. De Fransche regeering slaat nauwkeurig de bewegingen der geallieerde troepen gade, om als het noodig is de hun om liggende Fransche gebieden te verdedi gen. ROME, 22 Oct. - (Stefani.) In zijn legerbericht no. 879 maakt het Ita liaansche opperbevel het voigeriide bekend: 44 vijandelijke vliegtuigen zijn neergeschoten door Italiaansche jagers en elf door Duitsche jacht- toestellen tijdens een succesvol luchtgevecht, dat zich afspeelde aan het Egyptische front op 20 October. Aan dit gevechi namen ongeveer 200 vijandelijke en even veel vlieg tuigen van de as deel. De luchtmacht van de as verloor elf machines. Tij dens andere vijandelijke bedrijvig heid verloren wij twee toestellen, terwijl nog 15 machines min of meer ernstig beschadigd werden. Gisteren heeft de Italiaansch-Duitsche lucht macht opnieuw doeltreffend vijande lijke escadrilles aangevallen, die zich naar onze stellingen begaven. Tij dens hevige luchtgevechten met den kern der formatie jagers werden acht Britsche vliegtuigen vernield en nog vier andere toestellen door het lucht doelgeschut getroffenf, waarna zij neerstortten. Een van onze machines is niet teruggekeerd. In den nacht op den 20en en op den 21en October hebben Italiaan sche bommenwerpers de militaire doelen van Gibraltar met zichtbaar effect aangevallen. Onze formaties zetten dag en nacht de actie tegen het eiland Malta voort. Rede van De Brinon. PARIJS, 32 Oct. - (D.N.B.) Bij de uitvaartplechtigheid voor de 57 slachtoffers van den Engelschen luchtaanval op Le Creusot heeft als vertegenwoordiger der Fransche re geering de algemeen-gemachtigde voor het bezette gebied, staatssecre taris de Brinon, het woord geboerd. Hij verklaarde met bij zonderen nadruk, dat bombardementen, zooals de Britsche luchtmacht op Fransche steden toepast, in geen enkel op zicht gerechtvaardigd zijn. Geen mensch, die den naam fatsoenlijk soldaat waard wü zijn, kan iets der gelijks, dat niet te verontschuldigen valt, toelaten. Het zwaar bezochte Frankrijk ver wacht stellig van zijn yroegeren bondgenoot niets meer. Maar het kan niet nalaten de huichelaohtige en cy nische aanmatiging, waarmee de vliegtuigbestuurders der R.A.F. be weren goed te mikken en volgens welke de aanval op Le Creusot ook nog kort, scherp en nadrukkelijk is geweest, zoogenaamd om daardoor Fransch bloed te sparen, met ver achting te straffen. De Brinon eindigde met de woor den: „Ik bid tot God den dooden de eeuwige rust te sehenkjen en met al zijn kracht allen te straffen, wier bevelen dergelijke wandaden ver oorzaken" Tsjoenking zou volkomen afhankelijk worden. TOKIO, 22 Oct - (D.N.B.) Naar de Jomioeri Hotsji uit Sjanghai meldt, hebben de Ver. Staten nieu we zeer vergaande eischen aan Tsjoenking gesteld, van welker na koming een versterkte hulpverlee ning afhankelijk gesteld wordt. De luchtmacht van Tsjoenking zou ge plaatst worden onder bevel van den Amerikaanschen bevelhebber der luchtmacht in. China. Tsjoengking zou het monopolièrecht voor de bur gerluchtvaart voor den jiduur van dertig jaar aan de Ver. Staten over doen. De gemotoriseerde eenheden van Tsjoengking zouden zoo noodig onder Engelsch of Amerikaansch bevel geplaatst worden. Honderd di visies van Tsjoengking komen als eenheid onder Engelsch, resp. Ame rikaansch bevel, waarbij Engeland en Amerika -het recht zouden krij gen deze divisies eventueel ook bui ten China te gebruiken. Amerika van zijn kant verplicht zich, indien deze eischen \yorden na gekomen, om tot het einde van dit jaar sterke luchtstrijdkrachten naar Tsjoengking te sturen. Ook zijn de Ver. Staten dan voornemens om in grooteren omvang geneesmiddelen en verbandstoffen naar de fronten van Tsjoengking te zenden. De Ver. Staten overwegen voorts een indee ling van China in invloedszónes. Aan Engeland wordt Zuid-West-China overgedaan, aan de Sovjet-Unie het N.W. en aan de Ver. Staten centraal- China. Alle drie staten zouden het bewind van Tsjoengking- adviseurs en technici ter beschikking stellen. Tsjang Kai Sjek zou bovendien overgaan tot een reorganisatie van zijn oorlogsfinanciën. Bovenvermeld blad merkt in dit verband op, dat indien Tsjoengking deze eischen van de Ver. Staten zou aanvaarden, het volledig afhan kelijk zou worden van Amerika en Engeland. 6 LISSABON, 22 Oct. - (D.N.B.) Naar Reuter meldt, is heden de ver laging van de leeftijdsgrens voor den militairen dienst door den minister van arbeid Bevin in het Lagerhuis bekend gemaakt. Hij zeide, 4at de koning heden een besluit ondertee kend heeft, waardoor alle mannen, die den leeftijd van 18 jaar beïeikt hebben, onder de bepalingen 'van de wet over den militairen dienstplicht vallen. Bevin voegde hieraan toe. dat zij op 7 November geregistreerd, een maand later gekeurd en dan al naar behoefte zouden worden opge roepen. Velen hunner zouden erop kunnen rekenen, reeds in December te worden opgeroepen. Luchtalarm te New York. - (D. N.B.) New York heeft Donderdag voor de tweede maal sedert het uit breken van den oorlog overdag luchtalarm gehad, dat twintig minu ten duurde. Ook in Rio de Janeiro werd luchtalarm gegeven, dat een half uur heeft geduurd. In de onderaardsche diepten van den St. Pietersberg bevinden zich nog heden ten dage Konderden oude huismerken, die aan een ver verleden herinneren. DJfik zij de activiteit van deskundige zijde zullen deze merkteekens thans worden onderzocht en op schrift ge steld, waarna eerlang publicatie volgt VNP-Zeiilemaker-Pax Holland m BERLIJN, 22 Oct. - (D.N.B.) Lich te Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben op 21 Oct. des ochtends de Z.W.- kust van het Britsche eiland aange vallen. In scheervlucht vielen zij een station met bommen en de boord- wapens aan. .De emplacementen wer den op,verscheidene plaatsen ver nield. Een groot gebouw stortte door een bomvoltreffer ineen. Tijdens afi'dere gewapende verkenningsvluchten na men Duitsche gevechtsvliegtuigen in de monding van de Dart landings booten doeltreffend onder vuur. In den afgeloopen nacht hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen naar het D.N.B. verneemt, voor den oor log belangrijke installaties in enkele steden in Oost-Engeland gebombar deerd. Ondanks het hevige afweer- vuur van de Br-itsche luchtdoelartil lerie konden de gevechtsvliegtuigen hun bommen op voor den oorlog be langrijke installaties neerwerpen'. Bij het vertrek namen $e gevechtsvlie gers verscheidene zware branden waar. De in den strijd geworpen Duitsche gevechtsvliegtuigen keer den zonder verliezen op hun steun punt terug. -Vrouw van Gandhi ziek. - (D. N.B.) De echtgenoote van Gandhi, die tezamen met haar man in hech tenis zit, is ziek geworden. Dienstplicht in Mexico. - (D. N.B.) Volgens een bericht uit Mexi co heeft president Avila Camacho een wet uitgevaardigd inzake den militairen dienstplicht voor alle Mexicanen tusschen 18 en 45 jaar. Er zullen onmiddellijk 100:000 man nen tusschen 18 en 30 jaar gemobili seerd worden. I De Engelschen beweren en het is langzamerhand tot een geallieer den slagzin geworden dat zij nog st.eeds eiken veldslag verloren heb ben, behalve den laatsten. Hiermede moet het Engelsche volk, dat sedert geruimen tijd be denkelijke teekenen van onrust ver toont en in breede lagen niet meer zoo grif gelooft in de door Churchill in uitzicht gestelde zege, gekalmeerd worden. Het verhaal van de over winning, die uiteindelijk door de Britsche legers zal worden bevoch ten, is natuurlijk niet anders dan een, weinig scrupuleus uitgedacht, propagandistisch recept. De geschie denis der eeuwen kan het. den objec tieven beschouwer anders léeren; hij heeft slechts zijn historieboeken op te slaan. Natuurlijk is het mogelijk, dat de Engelsche leiders langzamerhand zelf in de these van het verlies van alle slagen met uitzondering van den heksluiter zijn gaan gelooven. Niets immers wordt zoo graag aanvaard zelfs door onbevooroordeelde en kritische geesten als een troost rijke verzekering in benarde omstëto- digheden. Des te eerder is dit moge lijk, omdat men in Engeland dat, ook door zijn geografische ligging, altijd eenigermate geïsoleerd van het vaste land van Europa is geble ven en waar de mentaliteit van zelf genoegzaamheid van den zich veilig wanenden eilandbewoner bezwaar lijk geloochend kan worden het zuivere contact met de werkelijk heid van dezen geweldigen tijd voor' een goed deel verloren blijkt te heb ben. Men kan, wanneer men de zaken eerlijk en waarlijk niet uitslui tend door Duitschen bril beziet, moeilijk tot een andere slotsom ko men. Het is waarlijk niet overdre ven wanneer men de vraag stelt of de bewindslieden in Londen en Washington dan ziende blind 2ijn, en feiten, die de geheele wereld aanschouwt, eenvoudig terzijde schuiven? Dr. Göbbels heeft in zijn jongste artikel in „Das Reich", 'waaruil wij gisteren in' ons blad geciteerd heb ben, de Anglo-Amerikaansche lan den nogeens op zakelijke, en op niet weg te cijferen feiten 'gebaseerde, wijze voor de nuchtere waarheid gesteld. Die waarheid is, dat de tijd, waai de Engelschen, al dan niet met over tuiging, hun hoop en betrouwen op gesteld hebben, voor hen tot een fictie, tot een hersenschim is gewor den. 1 Wat is tijd als enkel begrip? Een vacuum, een luchtledig. Tijd is geld, heet het in den volksmond. Volko men waar, maarmen interpertee- re het gezegde niet verkeerd! Want tijd „alleen" is niets waard, wèl wanneer hij gebruikt wordt. Iemand, die zijn armen over elkaar slaat en in een luie stoei gaat zitten, kan dat lang uithouden, maar bereiken doet hij niets; wèl de man, die met een tiende deel van denzelfden tijd de handen uit de mouwen steekt. De bewijsvoering is simplistisch, maar het is niettemin een bewijs voering. Voor Duitschers en geal lieerden loopt de tijd parallel. De Duitschers hebben hun dagen be nut, hebben en dat is het gToo- te verschil den lijd in hun dienst gesteld. De rubbercrisis is in de Ver- eenigde Staten ernstiger dan in Duitschland en Japan. Het uur na dert, waarop Duitschland' meer olie bezitten zal dan zijn tegenstanders, om van ijzer en steenkool te zwij gen. Dit alles behoeft eigenlijk niet op gesomd te worden, want de krachts verhoudingen worden voldoende weerspiegeld in de omstandigheid, dat in Engeland de rantsoenen ver laagd pn in Duitschland verhoogd zijn. Ontdaan van alle ornamentiek zijn dit de w e 1' k e 1 ij k h e d e n, en wie in de wereld de .werkelijkheid ont kent, geeft nog steeds blijk onmaat schappelijk te zijn en daardoor ge doemd tot mislukken. \v cL A. Prof. Dr. Goedewaagen spreekt over kunst- critiek. Dezer dagen heeft op initiatief van het Verbond, van Nederlandsche Journalisten in Hotel Dreyeroord te Oosterbeek een studieconferentie plaats gevonden, welke bezocht waf door een groot aantal hoofdredac teuren van Nederlandsche dagbla den. Verschillende sprekers hebben in deze driedaagsche conferentie het woord gevoerd over onderwerpen, welke op het oogenblik de belang stelling van den Nederlandschen journalist en .bijzonderlijk van de hoofdredacteuren moeten hebben. Op de inleidingen volgdfen zeer diep gaande discussies, waartoe de meeste conferentiedeelnemers het hunne bij droegen; zoowel de inleidingen als de gedaohtenwisselingen hebben zeer verhelderend op tal van aan wezigen gewerkt. Op den sluitingsavond heeft de secretaris-generaal van het departe ment van/volksvoorlichting en kun sten. prof. dr. T. Goedewaagen, een inleiding gehouden over de kunst- critiek in de pers. Spr. betoogde,.dat de kunstcritiek het medium is tus schen kunstenaar en volk. Daarbij gaat het niet om de persoonlijke meening van den criticus. Critiek moet principieel zijn, dus gebaseerd op een bepaalde dogmatische opvat ting over kunst. Eerste taak van de critiek is een voorlichtende, tweede taak een be- oordeelende. Bij deze b'eoordeelende taak vrage men zich ook altijd af of het te behandelen kunstwerk geen volksvijandige werking heeft, wat zijn uitwerking op de volksgemeen schap is. Bij de beoordeeling van de vraag hoe nu de kunstcritiek moet zijn, be. toogde spr., dat naar zijn meening de dagbladen zich moeten beperken tot de ïnformeerende, de inlichtende critiek; de taak van de beoordeelen- de critiek is aan het vakblad. Het dagblad moet het publiek inlichten over den kunstenaar en zijn werk. Het vakblad is de rechter over den kunstenaar, het dagblad, meer zijn helper. 's-GRAVENHAGE, 22 Oct. - Naar aan leiding van klachten over het onge oorloofd verhoogen van verzekerings- premiën, deelt de gemachtigde voor de prijzen mede, dat binnenkort de premiën en tarieven voor -verzekeringen bij beschikking zullen warden gefixeerd op het peil van 9 Mei 1940. Voordat deze regeling definitief haar beslag zal heb ben gekregen, is het niet toegestaan eigenmachtig verzekeringspremiën en tarieven te verhoogen. Verzekerings maatschappijen doen er goed aan zich ten aanzien van eventueele verhoogjn- gen te wenden tot het departement van bijzondere economische zaken, teneinde door verkregen goedkeuring zekerheid te hebben. De gevechten op Madagascar. - ((D.N.B.) Het Fransche staatssecre tariaat van koloniën deelt medé, dat de Fransche troepen op Madagascar hun stellingen in het "Zuiden van Ambositra hebben opgegeven, om een omsingelingsmanoeuvre van de Engelschen te voorkomen. Bij deze operaties is de Fransche achterhoede er in geslaagd, vijandelijke colonnes op te houden, die naar het Zuiden trachten op te rukken. Kleinzoon van Deenschen ko ning geboren. - (D.N.B.) Prinses Caroline-Mathilde, de echtgenoote van prins Knud, tweeden -zoon van koning Christiaan en koningin Alexandrine van Denemarken, heeft gisterochtend het leven geschonken aan een zoon. Moeder en kind ma ken het goed. ff Op de gemeentelijke school- en kinder tuinen in Den Haag krijgen de leerlingen aanschouwelijk onderricht in de ver schillende bewerkingen van het graan. Aandachtig volgt de jeugd het dorschen Poly9000.Meijer.Pex tioHandsn (V) HET Nederlandsche arbeidsleven heeft de ordening gekregen, die het noodig had en waar de Neder landsche arbeider recht op kon laten gelden. In ons land is in den loop der jaren wel aan sociale voorzienin gen „gedaan", maar dit geschiedde uit geheel andere overwegingen - hoe goed ook bedoeld dikwijls -r dan de eenig juiste, dat hieraan het recht ten grondslag moet liggen. Niet voor niets werd er altijd ge sproken van den „strijd der arbei ders". De geest van dezen tijd ordent iets gehepl anders. Vooreerst bracht de vernieuwings gedachte, die op elk terrein meer en meer begon in te grijpen, volkomen nieuwe opvattingen omtrent de wijze waarop gestelde doelen bereikt dienden te worden. In plaats van den „strijd" predikt zij het samen- gaantSen zoo behoeft het recht niet afgedwongen te worden, maat* wox'dt het gebracht, omdat men dat een plicht voelt. De gedachten van den .mensch bewegen zich niet meer om het eigen „ik", maar om de gezamenlijke belangen. Het gemeenschapsbelang zal hl de praktijk van den arbeid toepassing vinden en daarmede gaat de arbei der een ander en beter tijdperk tege moet. Want de sociale voorziening van thans zal niet ophouden bij een verbetering jran de arbeidsvoor waarden, maar zal den arljfeider ook in staat stellen zich geestelij k te verheffen. Tot dusyer kende de Nederland sche arbeider twee partijen, die niet altijd even vriendschappelijk tegen over elkaar stonden: zichzelf en zün werkgever, die de verpersoonlijking van het kapitaal beteekende en daar door de aartsvijand van de arbei dersklasse was. Bij meeningsverschil- len ontstonden wrijvingen, die de situatie niet beter maakten en beide partijen nog meer aan het eigen standpunt deden vasthouden. Deze verhouding komt geheel te verdwijnen wellicht niet aan stonds door de bedoelde verorde ning, die andere richtlijnen heeft gesteld, maar zeker omdat -de daarin gelegde opvattingen over den arbeid voor den arbeider en voor z n werkgever zullen gaan „leven". Eindelijk zal men gaan beseffen^ hoe verkeerd de klassenstrijd was eh inzien, dat deze tijd nergens v e r- w ij dering beoogt, maar overal juist t oenader in g. Ook op het gebied van den arbeid. In-plaats van den strijd tusschen arbeider en kapi taal komt de samenwerking onder voor beide tevredenstellende voor waarden met als hoogste .goed en als eenig ideaal het dienen van. de gemeenschap. Jr. 's-GRAVENHAGE, 23 Oei. - Voor de volgende week zijn de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, vleesch, aardappelen en melk te Verkrijgen op de bonnummers 54. Voor taptemelk zijn aangewe zen de bonnen 1-60 en 2-60, (ter wijl de mannelijke personen huil rantsoen rookwaren eveneens op bon 54 kunnen bekomen. WASCHPOEDER EN HUISHOUD ZEEP. 's-GRAVENHAGE, 22 Oct. - In aansluiting op hetgeen onlangs is gepubliceerd met betrekking tot de aanwijzing van nieuwe zeepbonnen, maakt de secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart bekend, dat de met „algemeen 413" gemerkte bon van de bonkaart voor voedingsmiddelen, alsmede de met „N waschpoeder" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten, tot en met 31 Octeber 1942 elk recht geven op hét koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder (oude of nieuwe sa menstelling) of op het doen was- schen van 9 kg droge vuile wasch. Voorts geven 2 der bovengenoem de bonnen tezamen recht op het koo pen van 1 stuk van 80 tot 90 gram huishoudzeep, voor zoover deze nog voorradig is. VERDUISTER GOED ZON 23 Oct. onder: 18.31 24 Oct. op: 8.19 MAAN 23 Oct. op: 18.41 onder: 7.05 24 October Volle Maan. 's-GRAVBNHAGE, 22 Oct, In et© Staatscourant van heden zal een be sluit van den secretaris-generaal van binnenlandsche zaken verschijnen, yolgens hetwelk de thans geldende zomertijd zal eindigen in den nacht van 1 op 2 November e.k. In dien nahht zullen de klokken van 3 op 2 uur worden teruggezet, zoodat men alsdan een uur wint. In den nacht van 28 op 29 Maart 1943 wordt dè zomertijd weer inge voerd,^ dan zullen, de klokken te 2 uur 's nachts op 3 worden vooruit- fezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1