Dr. K. KEU ER spreekt Vijandelijke troepen bij vernietigd. Haltsjik Geallieerd Opperbevel. DAGBLAD VOOR Uit den strijd aan liet Oostfront BELANGRIJKE DISTRIBUTIE-BEPALINGEN. TITZ ENGERS, er, Alfred Abel. half één en Ier uur. HET BESTUUR. I erwee voorheen op de eerste bijeenkomst van den Raad voor de Volksgezondheid. „Wat is leiding van de volksgezondheid in Nationaal-Socialistischen zin Wederom huizenblokken in Stalingrad bestormd. Zevenduizend gevangenen en groote oorlogsbuit. DE AARDE GEEFT EN BLIJFT GEVEN DUITSCHERS DRINGEN OP IN INDUSTRIEGEBIED VAN STALINGRAD, Nieuwe en felle aanvallen bij El Alamein. De Nederiandsche voorouders van Herman Goering. Koning Christiaan's toestand bevredigend. SO UUR MATINÉE. s: staat, irwee verkiest Als U zelf Uw lor op bleekwater maakt i falen van Sneeuwwir- fflesch. gloor,bentUméér h goed dan de helft goed- ar. Hel kooper uit. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAAKSCBE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prija der gewone advertentiën: t 1.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3»/v m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de TJitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij vfh. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 255 4 pagina's Hoofdredacteur: A. H. JONKER, Alkmaar. Vrijdag 30 Oct. 1942 Dr. K. KEIJER, Leider van het Medisch Front, Hoofd- afdceling Volksgezondheid der N. S. B. (Foto V.N.P. Pax-Holland m) Met de hierboven aangehaalde woorden verklaarde de leider der N.S.B. den Raad voor de volksge zondheid voor geïnstalleerd. Wat is leiding van de volksgezondheid in natianaai-socialistischen zin? De doelstelling is: 1. Zorgen voor de zuiverheid van het ras. 2. Zorgdragen voor een gezond ras door het instellen van een jeugd- controle in prophylactischen zin, die reeds begint vóór de geboorte en ein digt na de vervulling van den dienst plicht. 3. Een geneeskundig apparaat scheppen, dat in de toekomst dus danig werkt, dat arbeidskracht zoo lang mogelijk in stand wordt gehou den en na ziekte of ongeval met alle ons ten dienste staande middelen zoo snel mogelijk valide wordt ge maakt. 4. Al die maatregelen treffen dié indirect noodig en van invloed zijn op de volksgezondheid om een licha melijk en geestelijk gezond en sterk volk te krijgen. Alleen dan. is het sana mens sano in corpore verwezen lijkt. De uitwerking van het programma. De uitwerking van dit programma dient te geschieden als boven werd aangeduid: in nationaal-socialisti- schen zin. Wat wil dat in de eerste plaats zeggen? Voorloopig bundeling van alle krachten op geneeskundig gebied, die zich voor dat doel willen inzet^ ten. Daarnaast door opvoeding de jeugd in dezen zin groot te bren gen, om dit arbeidsapparaat te kun nen uitbreiden en voor de toekomst van den geheelen inzet van al-Ie ge neeskundige arbeidskrachten tot dit doel verzeker^, te zijn. Al degenen, die dit principe niet willen aanvaarden, of niet Mcunnen begrijpen, zullen op den duur van zelf uitsterven. Het moet mogelijk zijn, door een juiste organisatie een groot vredes werk tot stand te brengen door het samenbundelen van alle krachten in den strijd tegen de ziekte. Ten tweede: dient deze arbeid verricht te worden onder respecteering van de individueele vrijheid, zoolang de belangen van de gemeenschap daar niet door geschaad worden. Spr. wees er op, dat hier het groote prin- cipieele verschil ligt met het com munisme. 1 Als a>les behouden bleef, behalve de volksgezond heid, is ailes verloren. Als alles verloren ging, behalve de volksgezond heid, is alles nog aanwezig voor den wederopbouw. Als wij straks een groot-Germaan- sche statenbond zullen krijgen,-dan zal ieder die in landbouw of in dustrie werkzaam is, volkomen zijn vrijheid behouden in den werk kring, dien hij vervult, maar deze takken zelf zullen zich dienen in te voegen in het groote geheel, dat een juiste „Bewirtschaftung" van Euro pa garandeeren moet. Maar, een land, dat voor agrari sche producten de juiste ligging en bodemgesteldheid heeft, zal niet zoo maar groote industrieën kunnen gaan oprichten, waarvoor de grondstoffen van heinde en ver moeten worden aangevoerd, waardoor een ordening ontstaat van totaal oneconomischen aard, waarbij misschien een enke ling zeer gebaat is. Deze tijd is voor goed afgesloten. Individueel vrij, maar ondergeor- dend in groot verband, zooals dat in. een hóoge kuituur met een supe rieure leiding verwacht majf worden, een ordening, die de zaken beziet, vanuit het groote geheel, zoo effi cient mogelijk arbeidende in samen werking van allen voor allen. Het geheel ligt volkomen in den ontwikkelingsgang der dingen, wat spreker met voorbeelden uit de ge schiedenis uitvoerig aantoonde. Thans is het genie van Adolf Hitler bezig om alle staten en rijken van Europa aaneen te smeden tot een groot continent, ter verdediging van de rechten van den enkeling, tegenover groo(kapitalistische uitbui ting en trustwezen, die zich alle grondstoffen der aarde veroverd hadden, om deze voor persoonlijke doeleinden te exploiteren en die daardoor heele rijken en werelddee- len aan zich verslaafden, en wie hierbij het woord trustwezen ge bruikt, bedoelt „de Jood". Als er onder een motto de laatste decennien gezwendeld en dictatuur gevoerd is, dan is het met het woord „vrijheid". Het aantal artsen wordt geregeld. Om weer tot het medische ge deelte terug te keeren, kan zich dus ieder dat onderdeel van het arbeidsterrein, dat hem ligt, kie zen naar vrijen wil: maar aan den staat de plicht, cm door het vesti- gingsbesluit te regelen, hoe veel artsen cp den duur voor goeden medischen arbeid per hoofd van de bevolking noodig zijn, welke spe cialisten en in hoe groot aantal pi' voor baanbrekenden medischen op- bouwarbeid benoodigd zijn. Daardoor heeft de staat ook den plicht, om op dit aantal reeds reguleerend in te werken bij het vaststellen van het 'aantal studen ten aan de verschillende facultei ten van de universiteit. Verder aan den staat de plicht, om de welwillende krachten in te schakelen in een groot medisch productie-apparaat en de jeugd in deze doelstelling op te voeden. Zie vervolg pagina Z. V i - f Overal zyn aan de nieuw gebouwde of weer hersWde spoorwegtrajecten in het Oosten kleine uitlaadstations ontstaan. Tegen luchtaanvallen worden ze bevei ligd door afweergeschut. (PK Dre/er-Transo-F-P H m) In vier dagen vele Sovjet-divisies uiteengeslagen. hoofdkwartier' van" dek führer, 29 Oct. - 'Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Di het Westenvan den Kauka- sus hebben de Duitsche troepen vijandelijke tegenaanvallen afge wezen op de bergstellingen, de laatste dagen veroverd, waarbij zij doeltreffend werden gesteund door de luchtmacht. Kroatische jagers schoten 6 Sov jet-vliegtuigen bij eigen eigen verlies neer. Ten Westen van de Terek heb ben Roemeensche troepen tezamen met Duitsche bergjagers de dooi den vijand krachtig versterkte en taai verdedigde stad Naltsjik stor menderhand veroverd. De ten Noordoosten van Naltsjik ingesloten vijandelijke strijdkrach ten werden in den strijd vernietigd of gevangen genomen. Daardoor zijn binnen vier dagen verscheidene Sov jet-divisies uiteengeslagen, tot nu toe meer dan 7000 gevangenen gemaakt en 66 stukken geschut, 38 tanks en een groote hoeveelheid ander oor logstuig buitgemaakt of vernietigd. Te Stalingrad hebben onze troe» pen na den afweer van verschei dene tegenaanvallen andere dee- len van het industrieterrein en blokken huizen stormenderhand veroverd. Ontlastingsaanvallen van sterke, door tanks gesteunde vijan delijke strijdkrachten op de Duit sche stellingen ten Zuiden van de stad bezweken zooals tot dusver nog steeds onder zeer zware ver liezen voor den vijand. Afgezien van sterke activiteit bo ven de stad bombardeerde de lucht macht bij dag en bij nacht vijande lijke vliegvelden, batterijstellingen en transportbewegingen. In het Noordwesten van de Kas pische Zee zijn twee. vrachtbooten van 3000 t. in totaal tot zinken ge bracht, benevens twee tankbooten en vijf andere vrachtschepen in brand gestoken of zwaar beschadigd. De vijand verloor gisteren 44 vlieg tuigen. Twee eigen toestellen wor den vermist. Het sorteeren van zaai-aardappelen (paters), welke in het kamend jaar weer nieuwen oogst zullen opbrengen. (Rolygoon-Kuiper-Pax Holland m) Een inwoner van Glanertmrg kweekte in zijn tuintje eénige enorme eetbare poitrpoanen, welke een omtrek bebben van resf. 1.20 meter en 1.49 meter by een gewicht van 18 K.G. en 21 K.G. (VNP-Brusse-Eax Holland m) De strijd in Egypte. De verbitterde worsteling in Egypte heeft zich o-p den vijfden dag van den afweerslag nog verhevigd. Ondanks de zwaarste aanvallen en 't ongewoon groote -munitieverbruik kon de vijand als gevolg van den dapperen afweer der Duitsch-Ita- liaanscïre troepen geen successen be halen. Vele honderden gevangenen werden gemaakt. De aanvallen op de vliegvelden van Malta werden voortgezet. In Zui^oost-Engeland hebben Duit sche gevechtsvliegtuigen gisteren aanvallen gedaan op industrieele, verkeers- en haveninstallaties. Doorbraak naar de Wolga. BERLIJN, 29 Oct. - (D.N.B.) Om de nieuwe doorbraak naar de Wolga te verbreeden hebben de Duitsche troepen zich op 28 Oct. naar het opperbevel van de weermacht mee deelt al vechtende verder een weg gebaand door het industriege bied van Stalingrad. De bolsjewie ken probeerden door tegenaanvallen deelen van het eergisteren geleden terreinverlies terug te krijgen. De aanvallen konden echter in -het Duitsche afweervuur en onder de bómmen der vliegende artillerie hun doel niet bereiken! Duitsche, infan terie zette den weer vluchtenden vijand achterna en veroverde stor menderhand fabriekshallen en hui zenblokken. Verscheidene vijandelij ke kazematten werden vernietigd. De bommen der Duitsche gevechts vliegtuigen stelden de vijandelijke batterijen aan den O. oever van de Wolga buiten gevecht. Duitsche ja gers bonden den strijd aan met bols jewistische vliegtuigen. Zij bewezen opnieuw hun superioriteit door 17 vijandelijke machines neer te schie ten. Vier andere toestellen stortten neer in het vuur der luchtdoelbatte rijen. De zware verliezen der bols jewieken aan vliegtuigen dwongen den vijand, zijn aanvallen op 28 Oct. met verzwakte ondersteuning van vliegers uit te voeren. De vijand meende dit zwakkere optreden der Vliegers te kunnen goedmaken door versterkingen van de infanterie en van de pantserstrijdkrachten. Geen der herhaalde aanvallen leidde ech ter tot het gestelde doel. Zij misluk ten alle onder zware verliezen v«or den vijand in het afweervuur en on der de bommen der Duitsche vlieg tuigen. Verbeten weerstand van Rommel's troepeif. ROME, 29 Oct. - (Stefani). Het Italiaansche legerbericht van heden luidt als volgt: De hevige veldslag, die sedert vijf dagen geleverd wordt aan het front van El Alamein, heeft ook gisteren nieuwe en felle aanvallen van den vijand gezien, waartegen over de strijdkrachten van de spil een verbeten weerstand boden. Wij hebben nog eenige tientallen pantserwagens vernield en verschei dene honderden gevangenen ge maakt. Tijdens doeltreffende aanval len in scheervlucht hebben Ita- liaansehe en Duitsehe luehtformaties mitrailleurvuur en bombardementen gericht op troepenconcentraties Minder op de rookers kaart. Het is gebleken dat de tabaks positie in ons land van dien aard is, dat men weliswaar nog in be perkte mate zal kunnen blijven fabriceergn, maar dat men niet op denzelfden voet met de distri butie kan voortgaan. Besloten is thans op de roo- kerskaart voortaan om de andere week, slechts één rantsoen be schikbaar te stellen in plaats van twee. Voorloopig geldt dit niet voor de sigarettenkaart van de dames. Speciale vergunningen mantels en jassen. De termijn voor het aanvragen van speciale vergunningen voor tweedjassen en tweedmantels, welke morgen zou afloopen is verlengd eli aanvragen kunnen alsnog worden ingediend. Na morgen kunnen geen spe ciale vergunningen voor demi- saisons meer worden aange vraagd. Keramische artikelen (aardewerk). Met ingang van Maandag kun nen bij de distributiediensten in omloop zijnde speciale vergun ningen voor Keramische produc ten worden ingewisseld tegen speciale punten. Over bovenstaande bepalingen vindt men nadere bijzonderheden op pagina 3 van dit blad. Belangwekkend sibbekundig onderzoek. VOLGENS oude familiepapieren werd omstreeks 1612 onder „de Vaerdt" bij Vreeswijk schipper Willem Mauritz van Bree geboren. Hij huwde met Machteld Franken, die hem vele kinderen schonk. Een van hen was Hendrik Mauritz, die „in de Moukuyl aen het Weycken te Wesel" het levenslicht aanschouwde. Weinig kon hij bevroeden, dat zijn kleindochter Regine Willemszen door haar huwelijk met Michael Christian Göring *een der voorouders van Hermann Göring zou worden.... De Rijksmaarschalk van het Gr.- Duitsche Rijk stamt inderdaad van aderszijde uit de Nederlanden, Jur- riaan van Toll, bestuurslid van het Verbond voor Sibbekunde, wijdt hieraan een belangwekkende be schouwing in Ewiges Volk, een tijd schrift, dat zich het sibbekundig on derzoek van Duitsche geslachten in Nederland en van Nederiandsche in Duitschland ten doel stelt. Hermann Wilhelm Göring heeft zijn' tweeden voornaam van zijn grootvader van vaderszijde, Wilhelm Göring, die in het begin der vorige eeuw Landesgerichtsdirector was. Diens ouders, Christian Heinrich Göring en Beriihardine Elisabeth Liips, hadden merkwaardigerwijze beide Nederlandsch bloed in de ade ren en bovendien nog' van hetzelfde geslacht. De moeder van Christian Heinrich Göring was Regine Wil lemszen, de kleindochter van dien te Wesel geboren Hendrik Mauritz, die het patronymicum van zijn va der als geslachtsnaam had aangeno men. En de moeder van Elisabeth Bernhardine Lüps stamde eveneens in richtstreeksche lijn van Hendrik Mauritz af. Zoowei van vader- als van moederszijde kon de grootvader van rijksmaarschalk Göring zijn. af komst dus terugvoeren op schipper van Bree, die na een werkzaam le ven op de Nederiandsche binnen wateren in 1679. in de Augustijner- kerk te Dordrecht werd begraven. De naam Göring (heeft trouwens een goeden, oud-Germaanschen klank. Nog in de 18e eeuw werd Gö ring als Geringk geschrevens dat als familienaam met den typischen uit gang op -ing ook in het Oosten van ons land veel voorkomt. Meer Wes-, telijk herinnert Gorinehem, nog als Gorink-haim, het heem der Gorinks. aan den naam. Uit den kwartierstaat van Her mann Göring blijkt, dat niet slechts vele Nederlanders hun voorouders n Duitschland moeten zoeken, maar er ook omgekeerd Duitschers zijn, wier voorvaderen uit de lage lan den bij de zee afkomstig zijn. ■strijdmiddelen in de linies van en den tegenstander. Twee Britsche vlieg tuigen werden neergeschoten door Duitsche vliegers, twee andere door afweerbatterijen. De vliegvelden Luga en Ta Venezia zijn gebombar deerd door de luchtmacht van de spil. Een Spitfire vloog in brand, ge troffen door Duitsche jagers. Een formatie viermotorige Liberator-ma chines, die jachtte de haven Navar- rino aan te vallqp, is opgevangen door onze jagers om werd gedwon gen haar bommen in zee te laten vallen: een vijandelijk vliegtuig, her-, haaldelijk getroffen, stortte bran dend in zee. Het bezoek, dat de 75-jarigemi nister-pres. Smuts aan Lon den gebracht heeft, is voor de groo te Engelsche bladen 'een ongezochte gelegenheid geweest, wees eens met allen nadruk te wijzen op de nood zaak van een geallieerd opperbevel. Temeer, waar in vele bladen sprake was van toekomstige groote en doorslaggevende gebeurtenissen, terwijl Smuts zelf sprak van een voor de deur staand offensief. Ge zien de laatste berichten, is het wel zeker, dat Smuts bedoelde het in het weermachtsbericht van Maan dag j.l. vermèlde offensief, dat in Egypte begonnen is. 0 Het is echter een merkwaardig feit, da't 'n zoo noodige maat regel, als het instellen van een in- ter-geallieerd opperbevel, niet reeds lang heeft plaatsgevonden. Zoowel in dezen, als in den vorigen wereld oorlog was een der eerste zorgen aan Duitsche zijde, een gezamen lijk opperbevel in te stellen voor de bondgenooten. Bij de geallieerden liggen de zaken echter eenigszins anders Reeds in den vorigen oorlog heeft het tot diep in 1917 geduurd voor en aleer Foch tot generalissimus benoemd werd. en in dezen oorlog is het er nog steeds niet van gekomen. Toch i6 er al vaak over geschreven en gespro ken en alle verantwoordelijke in stanties bij de geallieerden zijn het wel eens over de noodzakelijkheid van deze maatregel. Het betreft een coördinatie van de Engelsche, Ame» rikaansche, Russische en Tsjoen- king-Chineesche staven. Helaas struikelt de uitvoering van al de voorstellen over de onderlinge, el kander kruisende belangen. De Sovjets mogen tenslote wel hun troepen ter beschikking stellen, tot dat de anderen zoover zijn, dat zy de As kunnen aanpakken, doch moeten liefst zoo krachteloos mo gelijk de eindstreep bereiken. Zelf denken zij er eenigszins anders over en het ïs vrij duidelijk, dat Stalins interview met den Ameri- kaanschen journalist bedoeld was, om zijn eisehen inzake materiaal het noodige gewicht bij te zetten. Hij is dan ook niet van plan iets van zijn eisehen» te laten vallen. China zelf is door het afsluiten van den Burmaweg (tengevolge waarvan het als tegenprestatie voor wape nen geen mensehen ter beschikking kan- stellen) geheel uitgeschakeld van de overige oorlogstooneelen en kan hoogstens een strijd voeren in eigen territoir, zoodat het als can- didaat voor het opperbevel uitvalt. Resten Engeland en Amerika. En ziehier het kernprobleem van alle moeilijkheden. 0 Tenslotte wil Stalin heelems&l geen gemeenschappelijk opper bevel; hij wil niets anders dan ma teriaal en een tweede front, beide liefst zoo gauw mogelijk. En dit ma teriaal komt hoe langer hoe min der, mede ten gevolge van het in de V. S. in oprichting zijnde 10- millioen-man-leger. Dat een derge lijk leger ieder kanon en iedere tank, die de V. S. op het oogenblik maken, zelf hard noodig heeft, is wel duidelijk. Hoewel men schijnt te vergeten, dat het opleiden van een dergelijk massaal leger jaren duurt en dat de As heusch niet zal wachten, totdat dit leger effectief kan gaan vechten. Maar dit nu daargelaten. Thans is Roosevelt bezig, over de geheele wereld (Ierland, Engeland zelf, IJsland, de Bahhrein-eilanden, Liberia, Freetown en Z.-Afrika) bruggehoofden te vormen. Dat Engeland merkt, dat zulks op kos ten van het eigen Imperium gaat, ligt voor de hand. Evengoed als trouwens Roosevelts pogingen, in China en Indië zijn invloedssfeer uit te breiden. En hierin ligt dan de kernmoei- lijkheid. Hieraan struikelt het Opperbevel der geallieerden. Want in dit strategische plan speelt de Sovjet-Unie alleen maar de rol, zoolang de Duitschers tegen te moe ten houden (ook al wordt het hier bij zelf geheel verminkt), totdat de Amerikanen het tijdstip gekomen achten, tot den aanval over te gaan. Helaas voor de geallieerden, ver voegen de Asmogendheden maar zelden het werkwoord „wachten" en stellen steeds militaire feiten te genover de schoone theorieën der Anglo-Amerikanen. Ve. - Omtrent den toestand van den koning is vanochtend door de behan-i delende gemeesheeren het volgende medegedeeld: De koning was vanochtend na een gestoorden slaap ietwat ver- moeicL maar zijn toestand is overi gens bevredigend, en de beterschap duurt voort. De temperatuur be droeg 38.2, de polsslag 68. VERDUISTER GOED ZON 30 Oct. onder: 18.17 31 Oct. op: 8.31 MAAN 30 Oct. op: 22.57 onder: 14.02 1 November Laatste kwartier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1